Vejledning til pulje til fremme af mangfoldighed og flere mandlige ...

miliki.dk
  • No tags were found...

Vejledning til pulje til fremme af mangfoldighed og flere mandlige ...

Der er på nuværende tidspunkt allerede en positiv udvikling i rekrutteringen af mænd til pædagoguddannelsen.

Således udgjorde mænd 18 pct. af de optagne på pædagoguddannelsen i 2001, mens det i 2012 var 29

pct. Særligt i vuggestue og børnehaver er der stadig en overvægt af kvindelige pædagoger, hvor der er hhv. 4

og 8 pct. mænd, mens mændene udgør 31 pct. af pædagogerne på fritidshjem.

Puljen har derfor fokus på efterspørgselssiden, det vil sige de konkrete praksisser ude i daginstitutionerne

(vuggestue, børnehave og integrerede daginstitutioner) i forhold til øget mangfoldighed, herunder

især rekruttering og fastholdelse af mænd både fra uddannelsesstederne, mandlige pædagoger fra

andre arbejdsområder, samt mænd fra andre brancher som evt. aktuelt står uden for arbejdsmarkedet.

Ansøgere til puljen er kommuner, der i samarbejde med et antal daginstitutioner ønsker at arbejde mere målrettet

med mangfoldighed og som ønsker at tiltrække og fastholde mænd og mandlige pædagoger i deres

daginstitutioner. Kommunernes mål skal være, at konkrete institutioner i kommunen arbejder målrettet med

mangfoldighed i medarbejderkredsen som led i udviklingen af institutionen.

Det er en del af puljens formål, at de deltagende kommuner og daginstitutioner skal udveksle erfaringer og

sprede den opnåede viden i kommunen og dens daginstitutioner og samtidig videre til uddannelsessteder. De

deltagende kommuner skal også være indstillet på at indgå i erfaringsudveksling og videndeling med andre

projekter under denne pulje.

Puljen kan for eksempel anvendes til udvikling og etablering af:

• Pilotprojekter, hvor der arbejdes med rekrutterings- og fastholdelsespolitikker og procedurer

• Følordninger

• Profilinstitutioner, hvor der specifikt arbejdes med mangfoldighed og køn

• Metoder, som kan bidrage til at modvirke stigmatisering af mænd og mandlige pædagoger i daginstitutioner

• Projekter, der kan kvalificere arbejdet med at finde og tildele praktikpladser

• Karriereudvikling, både for aktuelt ansatte i medarbejdergruppen samt i forhold til rekruttering og

fastholdelse

• Samarbejds- og kulturformer i daginstitutionerne

• Netværk med uddannelsesstederne, fx med henblik på formidling af praktikophold

• Netværk med kommunen og jobcentrene, fx med henblik på formidling af aktiveringstilbud i daginstitutionerne

Dette skal ses som forslag og udelukker ikke andre relevante initiativer blandt de støttede projekter.

Puljen kan anvendes til finansiering af fx ekstern konsulent, eksperter eller frikøb af kommunens eller institutionens

egne medarbejdere, der kan støtte udviklingen og gennemførelsen af de planlagte projekter.

Formidling af projektets resultater er et af puljens formål. Afrapportering kræves i et omfang, der afhænger

af de enkelte projekter og fastsættes efter nærmere aftale.

Ministeriet vil tilknytte en konsulent til at følge op på de projekter, der opnår støtte gennem puljen. Konsulenten

vil overordnet set have følgende opgaver:

• Sparringspartner for kommuner og daginstitutioner.

• Fokus på evaluering af projekterne

• Indsamling af erfaringer og viden

• Formidling af erfaringer og viden bredt

• Medvirke til, at de enkelte projekter kan dele deres erfaringer med hinanden

3


Puljens formål er ikke, at mænd og mandlige pædagoger skal have en fortrinsstilling i forbindelse med ansættelse

i daginstitutioner. På kort og langt sigt er målet at fremme mangfoldigheden i daginstitutioner, og

dermed bidrage til, at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked. Puljens sigte er blandt andet at gøre op med

fordomme om, at kvindelige pædagoger bedst varetager 0-6 års områdets pædagogiske opgaver. Ministeriet

for Ligestilling og Kirke søger at fremme et mangfoldigt arbejdsmarked.

3 Målgruppe for projekterne

Puljens primære målgruppe er kommunerne og de daginstitutioner, som kommunerne vælger at inddrage i

projektet.

Puljens sekundære målgrupper er andre daginstitutioner i den pågældende kommune, andre kommuner og

daginstitutioner i disse kommuner, uddannelsessteder samt lokale fagforeninger.

4 Ansøgerkreds

Puljen retter sig mod kommuner, som i samarbejde med nogle af kommunens daginstitutioner (min. tre) ønsker

at arbejde målrettet med mangfoldighed og flere mænd i daginstitutionerne.

5 Projektperiode

Midler fra denne pulje kan anvendes fra december 2013. De konkrete projekter samt erfaringsopsamling og

formidling af resultaterne skal være afsluttet senest 30. juni 2015.

6 Formelle krav til ansøger og projekt

Det tilstræbes at give støtte til enkelte større projekter frem for flere mindre. Der ønskes ansøgninger til projekter

med et budget på omkring 200.000 til 300.000 kr.

Det er et krav, at projekterne skal inddrage mindst tre daginstitutioner i hver kommune. Dette skal fremme et

helhedsorienteret perspektiv og bidrage til spredning af projekternes resultater og erfaringer.

For at sikre at ansøgere har kapacitet til at udføre projekter i den ønskede størrelse, stilles der samtidig krav

om egenfinansiering på minimum 20 pct. af projektets udgifter. Egenfinansieringen kan indbefatte eksisterende

ressourcer hos ansøgeren som for eksempel medarbejdertimer.

Det er et krav, at de konkrete udviklingsprojekter samt projektets vidensgrundlag tager udgangspunkt i danske

forhold.

Ansøgningen skal indeholde indikatorer og succeskriterier for projektet.

Der stilles endvidere krav om, at vidensdeling og – formidling er en eksplicit del af projektet. Det skal i ansøgningen

gøres klart, hvordan denne formidling vil finde sted, og hvem der er målgruppen for denne formidling.

7 Indholdsmæssige krav til ansøgning og projekt

Ved fordeling af støtte til projekterne vil der blive lagt vægt på følgende krav til ansøgningens indhold:

1. Formål: Projektets formål skal være klart og sammenhængende beskrevet.

4


2. Målgruppe: Projektets målgruppe skal være beskrevet kort og præcist. Det kan være ledere af de involverede

daginstitutioner, institutionernes personale, kommunale medarbejdere på området, uddannelsessteder

og/eller lokale fagforeninger etc.

3. Mål: Projektets mål på både kommunalt og institutionsniveau skal være klart og præcist beskrevet. Målene

er de forventede resultater og en konkretisering af projektets formål, og skal bruges til at styre projektet.

4. Succeskriterier: Det skal beskrives, hvilke resultater der skal opnås, for at projektet er en succes. Skal

projektets succes fx måles på antal mandlige pædagoger, nye politikker til rekruttering og fastholdelse af

mænd eller på hvor meget projektets resultater er blevet formidlet til andre relevante aktører eller andre

resultater.

5. Indikatorer: Der skal være opstillet indikatorer til måling af, hvorvidt projektets succesmål er nået.

6. Aktiviteter: Det skal beskrives, hvordan målene/resultaterne nås, dvs. at det er beskrevet kort og præcist,

hvilke aktiviteter, som projektet vil gennemføre. Det skal også beskrives, hvordan de enkelte aktiviteter

hænger sammen, og hvordan aktiviteterne bidrager til at opnå målet. I skal ud fra karakteristik af

målgruppen og dens problemer beskrive indholdet af disse aktiviteter, så det er tydeligt, hvordan de

modsvarer problemerne.

7. Tidsplan: Der skal være udarbejdet en tidsplan for aktiviteterne.

8. Dokumentation: Det skal fremgå, hvordan projektet vil dokumentere aktiviteterne og resultaterne.

Hvordan vil der m.a.o. sikres en systematisk dokumentation af aktiviteter og resultater.

9. Organisation og ledelse: Projektets organisation og ledelse skal være tydeligt beskrevet. Beskriv projektets

organisationsstruktur og opgavefordeling. Fx hvem der har det overordnede ansvar for projektet

og hvem er projektets evt. samarbejdsparter, herunder uddannelsessteder og lokale fagforeninger, og

hvad bidrager disse med.

10. Videreførelse: Der skal være en beskrivelse af, hvordan projektets aktiviteter skal videreføres efter tilskudsperiodens

udløb.

Yderligere vil der blive lagt vægt på følgende forhold med hensyn til det faktiske arbejde med projekterne,

samt det forventede outcome;

1. Projektets relevans: Ved projektets relevans forstås, hvorvidt projektets formål og målgruppe er i overensstemmelse

med det i vejledningens opgivne formål og den opgivne målgruppe.

2. Projektets faglige kvalitet, ansøgers faglige kompetencer samt baggrund i stærkt fagligt miljø: Ved

projektets faglige kvalitet etc. forstås, hvorvidt ansøger opgiver velbegrundede og saglige metoder til at

nå sine mål og om ansøger har den nødvendige faglige kapacitet til at kunne udføre disse metoder.

3. Projektets mulighed for gennemførelse: Ved projektets praktiske mulighed for gennemførelse forstås

fx, hvorvidt ansøger har opstillet realistiske deadlines, om det virker realistisk at nå det opgivne antal

brugere, eller om de planlagte events realistisk lader sig gennemføre.

4. Projektets bidrag til ny viden: Ved projektets bidrag til ny viden forstås, hvorvidt projektet udforsker

områder, hvor der endnu ikke forelægger viden eller om projektet bygger oven på eksisterende viden og

derved enten breder vidensgrundlaget ud eller skaber en dybere forståelse af eksisterende viden.

5. Projektets strategi for videreformidling af resultater: Ved projektets strategi for videreformidling af

resultater forstås, hvorvidt ansøger har en klar og gennemsigtig plan for, hvordan resultater aktivt kan

videreformidles.

6. Projektets resultaters anvendelighed for andre aktører: Ved projektets resultaters anvendelighed

forstås, hvorvidt resultaterne kan genskabes i andre lignende arenaer og/eller om resultaterne kan bruges

i ikke-lignende arenaer.

5


7. Projektets budget i forhold til forventede outcome: Ved projektets budget i forhold til outcome forstås,

hvorvidt omkostningerne ved projektet er berettiget set i forhold til den effekt, projektet har. Omkostningerne

kan fx ses i forhold til, hvor mange, der får en gavnlig effekt af projektet eller hvor vanskeligt

det er at opnå den forventede effekt.

8 Køn skal tænkes ind i projekterne (Ligestillingsvurdering)

Det ligger implicit i denne pulje, at formålet er at fremme ligestilling og lige muligheder for mænd og kvinder.

Dette er nærmere beskrevet under puljens formål, anvendelse og mål. Se yderligere omkring ligestillingsvurdering

på: www.ligestillingsvurdering.dk

9 Tilskudsberettigede udgifter

1. Lønudgifter til aflønning af projektmedarbejdere. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt

i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Personalestyrelsens

hjemmeside www.perst.dk og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. For ikke

fuldtidsansatte medarbejdere skal lønudgifter budgetteres med antal timer og sats pr. time.

2. Udgifter til offentlig transport.

3. Udgifter til transport i egen bil kan højst udgøre statens almindelige takst pr. km. (den lave sats), jf.

Personalestyrelsens cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant

information på Personalestyrelsens hjemmeside www.perst.dk. Taksten reguleres en gang om året

og kan findes på www.sm.dk i afsnittet om Puljer. Transport i egen bil skal budgetteres med antal kilometer

og takst pr. km.

4. Udgifter til lokaler.

5. Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.

6. Revisionsudgifter.

7. Mindre anskaffelser af materiale (højest 50.000 kr.).

8. Konkrete aktiviteter som led i projektgennemførelsen, der ikke er indeholdt i ovenstående poster. Aktiviteterne

skal specificeres i ansøgningsskemaet og i en note til budgettet.

10 Der kan ikke søges tilskud til

1. Aktiviteter i udlandet.

2. Materialeanskaffelser over 50.000 kr.

3. Anskaffelse af fast ejendom.

4. Anlægsudgifter (fx ombygning og renovering).

5. Dækning af underskud.

6. Støtte til enkeltpersoners underhold.

7. Anskaffelse af bil.

8. Gaver.

11 Evaluering og erfaringsopsamling

Det skal dokumenteres, om projektets indsats har haft den tilsigtede virkning for borgerne og om projektet

har opnået de fastsatte succesmål.

Omfang og krav til afrapportering kan variere afhængig af projekt og fastsættes efter nærmere aftale med

Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Formålet er vidensdeling og udvikling af god praksis til brug i tilsvarende projekter samt til inspiration for

andre kommuner, daginstitutioner, professionsskoler og andre aktører.

6


Når projekternes projektperioder er ved at udløbe, udarbejder det enkelte projekt en projektevaluering på

baggrund af de opstillede indikatorer, milepæle og succeskriterier. Evalueringen udarbejdes i samarbejde

medkonsulenten, der er tilknyttet puljen.

Der skal indsendes en standardrapport ved projektafslutning. Standardrapporten kan rekvireres hos Ministeriet

for Ligestilling og Kirke på lige@lige.dk. Rapporten skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

fil i en e-mail til Ministeriet for Ligestilling og Kirke på lige@lige.dk

12 Praktiske oplysninger

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har indgået et samarbejde med Social-, Børne- og Integrationsministeriet,

som varetager den praktiske del af tilskudsadministrationen. Derfor sendes materiale til Social-, Børne- og

Integrationsministeriets Tilskudskontor, med mindre andet er aftalt.

12.1 Ansøgningsprocedure

Der skal anvendes et særligt ansøgningsskema, som består af et Word-dokument (”Ansøgningsskema”) og

et regneark (”Budget”). Regnearket skal anvendes til udarbejdelse af projektets budget. Til udarbejdelse af

regnskabet skal anvendes et regneark (”Regnskab”).

Vejledning, ansøgningsskema og regneark kan downloades på http://miliki.dk/ligestilling/nyheder/

Alle punkter i ansøgningsskemaet skal være udfyldt for, at ansøgningen kan komme i betragtning til tilskud.

Det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema sendes med alm. post eller e-mail til:

Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K

E-mail: lige@lige.dk

Tlf. 22 68 85 65

Ansøgningsfristen er mandag d. 2. december 2013, kl. 12.00.

Ansøgninger modtaget efter dette tidspunkt bliver ikke behandlet. Der bliver sendt et kvitteringsbrev til ansøgerne.

Hvis dette brev ikke er modtaget senest 2 uger efter ansøgningsfristen udløb, skal ansøgeren kontakte

Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen inden udgangen af 2013.

Spørgsmål om administration samt faglige og indholdsmæssige spørgsmål til puljen behandles af Ministeriet

for Ligestilling og Kirke. Spørgsmål kan stilles til Søren Feldbæk Winther: tlf. 22 68 85 62, e-mail

sowin@lige.dk

12.2 Budget

Til udarbejdelse af budgettet for projektet skal der anvendes et særligt regneark ”Budget”, jf. afsnit om ”Ansøgningsprocedure”.

Regnearket er låst, og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til

beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger laves automatisk. I regnearket findes kun de poster,

som fremgår af vejledningens afsnit ”Tilskudsberettigede udgifter”. Udover ovennævnte poster er der mulig-

7


hed for at indtaste navne på 4 udgiftsposter, som er relevante for jeres projekt. Navnefelter til de poster er

markeret med gul farve.

I skal kun udfylde de felter, som er relevante for budgettet for jeres projekt. I skal også kun udfylde i

år/årene, som er i overensstemmelse med projektperioden 2013 til 30. juni 2015.

Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet:

• Projektets titel

• Ansøgers identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer) og

• ansøgers navn og adresse

Kommuner kan ikke få tilskud til dækning af moms, da momsen refunderes af momsudligningsordningen,

og derfor skal alle udgifter i budgettet være ekskl. moms.

12.3 Retningslinjer for udarbejdelse af budget

Budgettet skal indeholde en klar opdeling mellem lønudgifter og øvrige driftsudgifter.

Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for deltidsansatte medarbejdere og/eller timelønnede

eksterne konsulenter m.v. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster

for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Personalestyrelsens hjemmeside

www.perst.dk og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger.

I bør udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i budgettet. For eksempel kan noten til en udgiftspost

”Seminar” indeholde oplysninger om antal deltagere, seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning),

pris pr. deltager, honorar til oplagsholder m.v., dvs. at udgifterne skal opdeles på de enkelte udgiftsposter.

Hver udgiftspost skal kun fremgå én gang i budgettet. Fx alle udgifter til transport i egen bil skal fremgå af

posten ”Transport i egen bil”.

Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter:

a. Offentlig transport og

b. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. Vi gør opmærksom på, at

udgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Personalestyrelsens

cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant

information på Personalestyrelsens hjemmeside www.perst.dk. Taksten reguleres en gang om året og

kan findes på www.sm.dk i afsnittet om Puljer.

I budgettet må forskellige udgiftsposter ikke slås sammen.

Følgende poster kan ikke medtages i budgettet:

1. Uforudsigelige udgifter

2. Overhead

3. Diverse

12.4 Regnskabsaflæggelse

Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet.

Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, der var nævnt i projektets budget, svare til poster i

regnskabet.

8


Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regneark ”Regnskab”, jf. afsnit

12.1 om ”Ansøgningsprocedure”.

Regnearket er låst og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til

beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger foretages automatisk. I regnearket findes kun de poster,

som fremgår af vejledningens afsnit ”Tilskudsberettigede udgifter”, og som fremgår af budgetskemaet.

Udover ovennævnte poster er der mulighed for at indtaste navne på fire poster, som Socialministeriet har

godkendt i budgettet.

• I skal kun udfylde de felter, som er relevante for jeres regnskab.

• I skal udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i regnskabet.

• Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet projektets titel og journalnummer.

9


13 Forandringsteori over puljens mål og den ønskede effekt på lang sigt

UDFORDRING: Flere mænd og mandlige pædagoger i daginstitutionerne

MÅLGRUPPE: Kommuner med tilhørende daginstitutioner

RESSOURCER

AKTIVITETER

RESULTATER

EFFEKTUdbud af puljemidler til

støtte af projekter i kommuner

der skal få flere

mandlige pædagoger i

daginstitutionerne.

Konsulent tilknyttet alle

projekter. Skal skabe

overblik og erfaringsopsamle.
Udvikling og afprøvning

af metoder og værktøjer

med henblik på rekruttering

og fastholdelse af

mænd og mandlige pædagoger.

Opbygning af viden og

kompetencer om rekruttering

og fastholdelse af

mænd og mandlige pædagoger.

Spredning af viden og

anbefalinger om rekruttering

og fastholdelse af

mænd og mandlige pædagoger.De støttede kommuner og

daginstitutioner anvender

den opnåede viden og erfaring

til at medtænke

køn i kommunens borgerrettede

ydelser.

Andre kommuner og daginstitutioner

anvender den

opnåede viden, erfaringer

og anbefalinger til at

medtænke køn i kommunens

borgerrettede ydelser.

Fokus på arbejdet med ligestillingsvurdering

i kommunerne,

og dermed nedbrydning

af det kønsopdelte arbejdsmarked.

10

More magazines by this user
Similar magazines