Talepapir til samrnd i Folketingets ... - Kirkeministeriet

miliki.dk

Talepapir til samrnd i Folketingets ... - Kirkeministeriet

7DOHSDSLUWLOVDPUnG

L)RONHWLQJHWV$UEHMGVPDUNHGVXGYDOJGHQMXQL

6DPUnGVVS¡UJVPnO$%

"Ministeren bedes redegøre for, hvilke begrundelser der er for, at sognepræst Peter

Fergo er rykket op til højeste lønramme, og hvilke saglige kriterier der har været

anvendt, herunder især hvorledes oprykningen kan ses i sammenhæng med det generelle

forbud mod forskelsbehandling."

Jeg vil gerne som det første fastslå, at jeg LNNH har medvirket ved

beslutningen om at oprykke sognepræst Peter Fergo til lønramme 34.

Beslutningen blev truffet af ministeriets embedsmænd, da det var

konstateret, at der var sket administrationsfejl, som berørte ikke blot

sognepræst Peter Fergo, men også fem andre præster. Disse er

ligeledes blevet oprykket til LR 34.

Jeg vil herefter beskrive det generelle grundlag for oprykning af præster

til LR 34.

Sognepræstestillinger i folkekirken er som hovedregel klassificeret i

lønrammeforløbet 16-21-29-31 i henhold til lov om

tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af

tjenestemandsstillinger. Denne klassificering betyder, at slutløn for en

tjenestemandsstilling som sognepræst er 3. løntrin i LR 31.

Et mindre antal sognepræstestillinger er klassificeret i LR 34. Der har

desuden siden 1990 eksisteret en ordning, hvorefter et antal præster

personligt kan klassificeres i LR 34. Når de pågældende afgår med

pension eller eventuelt af anden grund, kan klassificeringen

genanvendes til personlig klassificering af en anden præst i LR 34.

Dok.id. nr. 193202


2

Der er i alt 203 sådanne personlige genanvendelige LR 34

klassificeringer på sognepræ steområdet. Disse klassificeringer fordeles

ved individuel aftale mellem Kirkeministeriet og Den Danske

Præ steforening.

Der er følgende betingelser for personlig oprykning til LR 34:

1. at præ sten har væ ret mindst to år på slutløn, der som næ vnt er 3.

løntrin i LR 31

2. at præ stens tjenstlige forhold i enhver henseende har væ ret

tilfredsstillende, og

3. at en af de i alt 203 LR 34 klassificeringer, der er til rådighed, er ledig.

Hvis en tjenestemand bliver oprykket til LR 34, efter at han/hun er fyldt

60 år, har omklassificeringen kun virkning for beregning af pension, når

der går mindst to år fra det tidspunkt, hvor omklassificeringen træ der i

kraft, og til det tidspunkt, hvor den pågæ ldende pensioneres.

Proceduren for fordeling af de personlige genanvendelige LR 34

klassificeringer har i en årræ kke væ ret den, at Præ steforeningen har

taget initiativ til genanvendelse af en ledig LR 34 klassificering.

Præ steforeningen har sendt forslag til Kirkeministeriet om oprykning af

en præ st, efter at Præ steforeningen har forhandlet med vedkommende

biskop vedrørende den betingelse, at præ stens tjenstlige forhold i

enhver henseende skal have væ ret tilfredsstillende.

Det har naturligvis væ ret en forudsæ tning for denne ordning, at

Præ steforeningen indstillede præ ster, som ikke er medlemmer af

foreningen, på lige fod med præ ster, som er medlemmer af foreningen.


3

Da antallet af personlige genanvendelige LR 34 klassificeringer er

begræ nset til 203, er det normalt, at en præ st har væ ret på slutløn i en

årræ kke, før han/hun kan komme i betragtning til oprykning til LR 34.

Omklassificering sker normalt først, når en præ st er meget tæ t på at

fylde 60 år, den alder, der som næ vnt har betydning i forhold til den

pensionsmæ ssige virkning af oprykningen.

Herefter vil jeg beskrive de omstæ ndigheder, som har ført til, at seks

præ ster, heriblandt sognepræ st Peter Fergo, i foråret 2004 er blevet

omklassificeret til LR 34.

I begyndelsen af februar stoppede Kirkeministeriet midlertidigt for

aldersbetinget oprykning til LR 34. Det midlertidige stop var begrundet i

hensynet til at kunne overholde den samlede bevilling til præ steløn i

indevæ rende år. Kirkeministeriet oplyste ved brev af 9. februar 2004 Den

Danske Præ steforening om det midlertidige stop.

I anledning af det midlertidige stop henvendte to præ ster sig henholdsvis

i slutningen af og medio marts til mig, fordi de mente, at de fejlagtigt

endnu ikke var blevet oprykket til LR 34.

I forbindelse med den anden henvendelse bad jeg om at få en mundtlig

orientering fra sagsbehandleren i ministeriet om ordningen med den

aldersbetingede oprykning. Det blev under denne orientering oplyst, at

så vidt man vidste var alle præ ster, der opfyldte de næ vnte betingelser,

blevet oprykket til LR 34 efter ministeriets hidtidige praksis, det vil sige,

at de skulle væ re fyldt eller væ re næ r 60 år. Det gav jeg udtryk for

undren over, idet jeg kendte en præ st, nemlig sognepræ st Peter Fergo,

der nu er 68 år, som ikke var blevet oprykket til LR 34.


4

På den baggrund indledte ministeriets embedsmæ nd en undersøgelse

af, om der var sket en fejl i dette og eventuelt i andre tilfæ lde.

Undersøgelsen viste, at Præ steforeningen aldrig har indstillet

sognepræ st Peter Fergo til oprykning, uanset at han havde væ ret på

slutløn siden 1. august 1989, og at han fyldte 60 år i 1996.

En liste udskrevet fra Statens Lønsystem viste, at der på det tidspunkt,

hvor ministeriet indførte det midlertidige stop for aldersbetinget

oprykning til LR 34, foruden Peter Fergo var fem præ ster, som var fyldt

60 år, og som havde væ ret på slutløn i mindst to år, men som ikke var

oprykket til LR 34.

Af disse seks præ ster var der fem, som Præ steforeningen aldrig havde

indstillet til oprykning. Ifølge Teologisk Stat er ingen af disse fem præ ster

medlem af Præ steforeningen. Den sjette præ st var af Præ steforeningen

indstillet til oprykning, og den pågæ ldende er ifølge Teologisk Stat

medlem af Præ steforeningen.

Præ steforeningen havde ellers for nogle år siden givet ministeriet

håndslag på, at man ved indstilling af præ ster til oprykning ikke ville gøre

forskel mellem medlemmer af Præ steforeningen og ikke-medlemmer.

Hvis ministeriet medvirkede til forskelsbehandling på grundlag af

medlemskab af Præ steforeningen, ville der væ re tale om

"fagforeningsmagtfordrejning".

Den 23. marts havde embedsmæ nd fra Kirkeministeriet et møde med

Præ steforeningen, hvor man bl.a. drøftede spørgsmålet om oprykning til

LR 34 og Præ steforeningens manglende indstilling af præ ster, som ikke


5

er medlemmer af Præ steforeningen. Ministeriet tilkendegav ved dette

møde, at man straks ville sørge for oprykning af de pågæ ldende

præ ster, der opfyldte de aftalte betingelser for oprykning.

Ministeriet kontaktede herefter vedkommende bispekontorer med

henblik på at få afklaret, om de pågæ ldende præ ster efter biskoppernes

mening levede op til betingelsen om, at præ stens tjenstlige forhold i

enhver henseende har væ ret tilfredsstillende. Der var ingen af

biskopperne, som udtalte sig imod oprykning af præ sterne med

henvisning til tjenstlige forhold. Københavns biskop kunne derimod på

grund af økonomisk usikkerhed ikke umiddelbart anbefale oprykning af

Peter Fergo. Denne usikkerhed blev fjernet efter en drøftelse mellem

biskoppen og departementschefen.

Efterfølgende er alle seks præ ster blevet omklassificeret til LR 34.

Tidspunktet for omklassificeringens ikrafttræ den er fastsat individuelt.

Det er sket med den begrundelse, at der var sket fejl i og med, at de

pågæ ldende ikke var blevet oprykket til LR 34 på lige fod med andre

sognepræ ster, og at det derfor med fastsæ ttelsen af tidspunktet for

omklassificeringens ikrafttræ den skulle sikres, at de opnåede samme

lønmæ ssige og pensionsmæ ssige stilling, som de ville have fået, hvis

der ikke var sket fejl.

Der er således af embedsmæ ndene blevet fastlagt den generelle regel

for omklassificering af de seks præ ster, at oprykningen skulle have

virkning fra den 1. i den måned, hvor den pågæ ldende præ st fyldte 60

år, under forudsæ tning af at den pågæ ldende på dette tidspunkt også

opfyldte kravet om at have væ ret på slutløn i mindst to år.


6

På dette grundlag fastsatte ministeriet, at sognepræ st Peter Fergo skulle

oprykkes med virkning fra den 1. juni 1996. Peter Fergo har imidlertid

selv ønsket, at oprykningen først skulle have virkning fra 1. juni 1999,

svarende til en almindeligt gæ ldende foræ ldelsesfrist på 5 år, og dette

ønske har ministeriet imødekommet.

Som sammenfatning vil jeg gerne sige,

1. at jeg ikke har deltaget i beslutningen om oprykning af sognepræ st

Peter Fergo til LR 34. Jeg har alene i forbindelse med en generel

orientering til mig om denne ordning næ vnt, at Peter Fergo ikke var

omklassificeret til denne lønramme

2. at en undersøgelse foretaget af ministeriet i foråret viste, at i alt seks

præ ster på grund af fejl - herunder for de 5 præ sters vedkommende

manglende indstilling fra Præ steforeningen - ikke var blevet oprykket

til LR 34 på lige fod med andre præ ster, som opfyldte betingelserne

for oprykning, og

3. at alle de pågæ ldende præ ster, heriblandt Peter Fergo, efterfølgende

er blevet oprykket til LR 34 på vilkår, som betyder, at de er blevet

behandlet på lige fod med - og altså netop ikke forskelligt fra andre

præ ster.

More magazines by this user
Similar magazines