Overenskomst 2012

dfl.dk
  • No tags were found...

Information om overenskomst - DFL

Information om

Overenskomst 2012

Forliget om de kommende to års overenskomst

faldt på plads mellem DFL og FA, Finanssektorens

Arbejdsgiverforening, natten til 8. februar efter vanskelige

og langvarige forhandlinger.

Når forhandlingerne var vanskelige skyldes det

ikke mindst, at der ikke var meget at gøre godt med

omkring økonomien. Samfundssituationen kender vi

alle, og selv om forsikring som branche fortsat klarer

sig godt, så er der benhård fokus på omkostningerne

– og her er lønningerne den mest iøjnefaldende

post.

Alt i alt må vi sige, at vi er tilfredse med resultatet,

set i lyset af den økonomiske situation i verden omkring

os.

Ser vi udelukkende på lønrammen i overenskomsten,

så er der tale om et magert resultat. Vi havde

håbet på mere, men arbejdsgiverne stod stejlt på et

krav om én procent årligt i direkte lønstigning.

Men det er bestemt ikke en dårlig overenskomst,

for ved siden af lønrammen har DFL opnået en

række goder, som vil komme de fleste medlemmer

til gode. Ser vi på finanssektoren som helhed, så er

der et meget positivt ”forsikringsaftryk” i vores nye

overenskomst.

Vi har opnået en række forbedringer på det sociale

område, bl.a. en særlig fratrædelsesgodtgørelse,

udvidet frihed til pasning af syge børn og en markant

forenkling af betalingen for at arbejde uden for

normal arbejdstid. Hertil kommer hele timebank-aftalen,

som giver nye muligheder for at tilrettelægge

sit arbejde og at anvende sin opsparede frihed efter

eget ønske.

Parterne kom også langt med rammerne for et

nyt lønsystem i forsikringsbranchen – Forsikringsløn

– og vil arbejde videre med det frem mod overenskomsten

i 2014. Årsagen til at vi ikke kom videre

med Forsikringsløn, var manglende økonomi fra arbejdsgivers

side.

Forliget mellem DFL og FA er godkendt af en enig

hovedbestyrelse og herefter enstemmigt godkendt

af DFL’s repræsentantskab.

På de følgende sider kan du læse mere om indholdet

i forliget om overenskomsten for de kommende

to år. På bagsiden finder du information om urafstemningen,

og her står også hvordan du kan stille

spørgsmål til DFL om overenskomsten.

Formandskabet for DFL vil klart anbefale dig

at stemme ’ja’ til forliget ved urafstemningen

i uge 10 og 11.

Mette Bergmann

Landsformand

Venlig hilsen

Lone Clausen

Næstformand

Lone Clausen

Mette Bergmann


1924 timers arbejdstid

i dele af et selskab

Et selskab har hidtil kunnet varsle generel opnormering

af arbejdstiden fra 1865,5 til 1924 timer, men nu kan

også ske for dele af et selskab. Hvis arbejdstiden forøges,

skal lønningerne samtidig hæves med 2,8 pct.

Med ”dele af et selskab” skal forstås organisatoriske

afgrænsede enheder, f.eks. afdelinger med egen leder,

men derimod ikke enkelte teams af medarbejdere i en

afdeling, selv om de har egen teamleder.

Inden selskabet sætter en enhed op til 1924 timer,

skal det drøftes med personaleforeningen, om det er en

organisatorisk afgrænset enhed. Desuden gælder den

regel, at den øgede arbejdstid skal gælde for 24 måneder,

hvorefter selskabet kan beslutte om arbejdstiden og

lønningerne igen skal reduceres til 1865,5 timer.

Ret til orlov

Hvor du tidligere havde ret til op til 6 måneders orlov

uden løn og pension efter 5 års ansættelse, har du med

den nye overenskomst denne ret allerede efter 3 års

ansættelse, og nu med mulighed for orlov i op til 1 år.

Det er oplagt at bruge den nye timebank til opsamling af

timer til at finansiere din orlov.

Godtgørelse ved

afskedigelse

Medarbejdere, som er fyldt 40 år og har været i selskabet

i mindst 12 år er nu berettiget til en særlig fratrædelsesgodtgørelse,

som lægges til hvad man i øvrigt skal

have ifølge Overenskomsten og Funktionærloven. Den

særlige godtgørelse svarer til 1 måneds løn når man er

fyldt 40 år, og 2 måneders løn når man er fyldt 45 år.

Herefter træder de øvrige bestemmelser i DFL’s overenskomst

ind og giver medarbejdere, som er fyldt 50 år

en særlig godtgørelse på 4 måneders løn.

Den særlige godtgørelse kommer til udbetaling, medmindre

medarbejderen på fratrædelsestidspunktet overgår

til pension fra selskabet eller kan gå på folkepension.

Også pension til de unge

Pension til unge mellem 18 og 21 år betyder, at alle

medarbejdere under DFL’s overenskomst efter tre måneders

ansættelse får arbejdsgiverbetalt pension på 9,5

pct. af deres løn. Tidligere var grænsen 21 år, men med

start fra 18 år betyder den nye regel samtidig, at elever

nu vil få arbejdsgiverbetalt pension. Da det bliver stadig

vigtigere at man selv kan finansiere sin alderdom, er

dette en rigtig god start for de unge.

Gruppeforsikring hæves

og udvides

Alle medarbejdere under DFL’s overenskomst er med i

gruppeforsikringen, som giver en god økonomisk hjælp,

hvis man rammes af kritisk sygdom. Med den nye overenskomst

forhøjes forsikringssummen fra 150.000 til

200.000 kr. ved kritisk sygdom. Er du over 65 år, så hæves

den fra 75.000 til 100.000 kr.

Nyt er det, at der også er dækning for børnekritisk

sygdom hos hjemmeboende børn, frem til de fylder 18

år. Her er forsikringssummen på 50.000 kr. Der bliver udarbejdet

en liste over hvilke diagnoser på børnekritiske

sygdomme, der vil være dækket.

Frihed ved barns sygdom

Retten til frihed med løn til pasning af sygt barn hæves

fra 2 til 5 dage. Selskabet har ret til at bede om en begrundelse

for, hvorfor det ikke er muligt at arrangere

anden pasning, hvis pasningsbehovet overstiger 2 dage.

Frihed til placering af

forældreorlov

Reglerne omkring forældreorlov er uændrede, men nu

er der åbnet for, at man kan aftale placeringen af forældreorloven

med sit selskab. Hvis der ikke kan opnås

enighed om placeringen af forældreorlov, så kan man

som medarbejder vælge at placere orloven i perioden

fra uge 15 til 60 som en uafbrudt fraværsperiode.

Støtte til medlemmer i kritiske situationer

Der har aldrig været tvivl om, at medlemmer af DFL har

ret til at få en tillidsrepræsentant som bisidder ved vanskelige

og kritiske samtaler med ledelsen.

I den nye overenskomst er denne ret præciseret og

medlemmer af DFL sikret støtte gennem en ny regel om,

at tillidsrepræsentanten skal være i lokalet ved starten

på en samtale om opsigelse. Medlemmet kan dog før

samtalens start bede tillidsrepræsentanten om at forlade

lokalet.

Ved sygesamtaler skal selskabet nu tilbyde medlemmer

af DFL, at deres tillidsrepræsentant tilkaldes til

samtalen.

Endelig har DFL og FA fornyet aftalen om trivsel og

psykisk arbejdsmiljø. Aftalen omfatter håndteringen af

problemer med det psykiske arbejdsmiljø samt drøftelse

af tiltag til at øge produktivitet, arbejdsglæde, trivsel

og forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.


Forsikringsløn

Arbejdsgiverne har længe ønsket at ændre det nuværende

lønsystem. DFL er gået konstruktivt ind i arbejdet,

da vi kan se, at der er nogle fordele i et lønsystem, som i

større grad bygger på sammenhængen mellem den enkeltes

løn, ansvar, kompetence og jobindhold.

Grundprincippet i et kommende lønsystem, som har

fået navnet ’Forsikringsløn’, er muligheden for at aftale,

at en del af den centrale ramme kan lægges ud til lokal

forhandling. Det skal dog ske således, at der altid vil

være en centralt aftalt lønstigning til alle, og at ingen

vil gå ned i løn ved overgangen til nyt lønsystem.

Lønsystemet var et af de store emner ved dette

års overenskomst, men da parterne ikke kunne blive

enige om økonomien i et skift af lønsystem, er der

nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre

med rammerne for Forsikringsløn. Tanken er, at Forsikringsløn

tages op igen ved næste overenskomstforhandling.

Elektronisk afstemning

om overenskomsten

Urafstemningen om overenskomsten bliver for første

gang elektronisk, hvilket sparer en omfattende håndtering

af stemmesedler. Det betyder også, at vi får afstemningsresultatet

så snart afstemningen er slut. DFL

har valgt et eksternt selskab til at forestå afstemningen,

og deres system garanterer anonymitet og opfylder alle

krav til sikkerhed.

For at kunne stemme om overenskomsten, så skal du

have en gyldig e-mailadresse registreret hos DFL. Du

er selv ansvarlig for, at din e-mailadresse er i orden, og

kan rette/ændre den frem til 4. marts inden kl. 10.00

ved at gå ind på www.mitdfl.dk. Her klikker du på ”Ret

medlemsdata” i venstre side, logger ind med dit medlemsnummer

og fødselsdato (kun de 6 første tal af dit

CPR-nummer), og kan så rette i dine data.

Du er stemmeberettiget, hvis du er medlem af DFL og

arbejder i et selskab, der er medlem af FA.

Mandag den 5. marts 2012 vil du på din e-mail modtage

en afstemningsmail. Du kan afgive din stemme

frem til fredag den 16. marts 2012 kl. 12.00. Nogle dage

før fristen udløber, vil dem, som endnu ikke har afgivet

deres stemme, få en påmindelse på deres e-mail.

Kort tid efter afstemningen vil resultatet blive offentliggjort

på DFL’s hjemmeside på www.dfl.dk

Hvis der er spørgsmål til den elektroniske afstemning,

kan man henvende sig til den hotline, der bliver angivet

i afstemningsmailen, eller Hanne Beck i DFL’s sekretaria-

tet på telefon 33 36 45 07. Hvis du ingen mulighed har

for at stemme elektronisk, så skal du også henvende dig

til Hanne Beck.

Har du spørgsmål til

overenskomsten?

Hvis du har spørgsmål til overenskomsten og

dens konsekvenser, så kan du sende dine spørgsmål

som e-mail til:

overenskomst@dfl.dk

De besvares herefter af DFL’s faglige afdeling i

løbet af et par arbejdsdage.

Denne mulighed er kun åben for medlemmer

af DFL, så for at få svar skal du skrive dit fulde

navn, dit selskab samt (helst) også dit medlemsnummer

i e-mailen.

DFL forbeholder sig ret til at ignorere spørgsmål

og kommentarer fra ikke-medlemmer, samt

hvis de skønnes ikke at overholde almindelig god

tone.

Svaret på dine spørgsmål bliver lagt anonymt

på DFL’s overenskomst-blog, som du finder via

linket på forsiden af DFL’s hjemmeside (www.dfl.

dk) eller kan gå direkte til på dette link:

overenskomst2012.wordpress.com

DFL

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Applebys Plads 7 • 1411 København K • Telefon 3312 4242 • E-mail dfl@dfl.dk • Hjemmeside www.dfl.dk

Telefontid er mandag-torsdag 8.30–16 samt fredag 8.30–15

More magazines by this user
Similar magazines