Strony 1-28 - Uniwersytet Gdański

gazeta.ug.edu.pl
  • No tags were found...

Strony 1-28 - Uniwersytet Gdański

W n u m e r z e

I EDYCJA KONKURSU

o nagrodę dla autora najlepszej

pracy magisterskiej obronionej

w Instytucie Historii UG

I miejsce:

• nagroda finansowa w wysokości 500 złotych

• nagroda rzeczowa w postaci najnowszych

publikacji historycznych

• pamiątkowy dyplom

• Do tegorocznej edycji konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie

obronione w okresie między 1 września 2012 a 31 lipca 2013 roku.

• Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje promotor pracy magisterskiej.

• Termin składania wniosków o przyznanie nagrody upływa 31 lipca 2013 roku.

• Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste uhonorowanie zwycięzców nastąpi

w dniu 1 października 2013 roku podczas inauguracji nowego roku akademickiego.

G A Z E T A

U N I W E R S Y T E C K A

s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o

Rada programowa:

dr jacek taraszkiewicz (przewodniczący), prof. dr hab. dariusz szlachetko,

prof. ug, dr hab. jerzy gwizdała, dr grzegorz pawłowski,

mgr dominik walczak, łukasz Bień

Redaktor: tomasz neumann

Sekretariat: monika Lewandowska

Skład i opracowanie graficzne: ka Leszczyńska

Korekta: aleksandra pryczkowska

Wydawca: uniwersytet gdański

Nakład: 2000 egzemplarzy

Adres redakcji: Biblioteka ekonomiczna, ul. armii krajowej 110, 81–824 sopot, pok. 201, 202

tel. (58) 523 12 62; fax (58) 523 12 63; e-mail: gazeta@ug.edu.pl

Wydanie internetowe: gazeta.ug.edu.pl

Fotografie na okładce: Bogumił maśkiewicz

Wyróżnienie:

• nagroda rzeczowa w postaci najnowszych

publikacji historycznych

• pamiątkowy dyplom

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa Regulamin Nagrody

zamieszczony na stronie internetowej Instytutu Historii UG

redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo

do skracania i adiustacji tekstów.

2 Kalejdoskop

8 Urodziny Europy

12 na Uniwersytecie Gdańskim

9 Młodzi starożytnicy o roli

12 morza w antyku

10 „Obłędy i obsesje”, czyli

12 co robią z nami reklamy

11 Światowy dzień

12 Sprawiedliwego Handlu

12 Sukces studentów Wydziału

12 Prawa i Administracji

14 Studenci dla szkoły

12 podstawowej, szkoła

12 podstawowa dla studentów

15 Naukowe pasje studentów

12 oceanografii

16 Dworzanin i dziejopis

18 Nie narzekam na nudę...

20 HIV? Mnie to nie dotyczy

22 Stand-up à la Ruciński

24 Tam się chce, bracie, żyć

26 Neptunalia w strugach deszczu

27 Neptunalia na sportowo

28 Kalejdoskop sportowy

More magazines by this user
Similar magazines