PRAHA

interna.cz.eu
  • No tags were found...

Zde - ZÁKLADNÍ INFORMACE - Česká internistická společnost

PRAHA

XX.

kongres

České internistické společnosti

ČLS JEP

ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi

a s Interní sekcí České asociace sester

2. – 5. října 2013

Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4

www.gsymposion.cz/kongrescis-2013

PROGRAM


OBSAH

Úvodní slovo 3

Organizační a programový výbor kongresu 4

Výbor České internistické společnosti 5

Garanti odborných bloků programu 6

Všeobecné informace 7

Informace k aktivní účasti 9

Společenský program 10

Schéma odborného programu 12–13

Podrobný program 14–30

Postery 31

Plánky výstavních prostor 32, 34

Přehled sponzorů a vystavovatelů 36–37

2


ÚVODNÍ SLOVO

Vážené a milé kolegyně, kolegové!

Následující řádky by měly být uvítáním na XX. výroční

kongres České internistické společnosti ČLS JEP. Tak tedy:

vítejte v Praze, ale především: Vítejte v centru evropské

interny!!! Před několika lety se zdálo, že interna jako obor

bude utlumena a v podstatě zcela nahrazena jednotlivými

superspecializacemi. Když se ale na současnou medicínu

podíváme dnes, vidíme, že interna našla - a je to obdobná

situace v USA, v mnoha zemích EU včetně ČR - své nové

místo. Základní obor s největší lůžkovou kapacitou podpořený

významnou silou (v případě ČR více než 3,5 tisíce)

ambulantních internistů, který samozřejmě maximálně staví na kvalitní primární péči

a spolupracuje se superspecialisty všech oborů. Tuto situaci snad reflektuje i Národní

program komplexní interní péče, který jako účastníci kongresu dostáváte k dispozici.

Ale jsme na kongresu, kongresu internistů. Již tradičně patří mezi kongresy u nás

největší, i když o desetitisícové účasti jako třeba v Německu mluvit nemůžeme, ani si

neděláme ambice na kongres velikosti American College of Physicians, (která má letos

v Praze také své velmi významné zastoupení). Několikatisícová účast na našem kongresu

nám stačí a děkujeme Vám za ni. Pokusíme se o to, aby se Vám účast skutečně

vyplatila, abyste našli na kongresu nové zdroje informací, ale i nové kontakty, přátelství.

Pořád věřím v to, že osobní setkání a osobní jednání znamená mnohem víc než

moderní elektronická (rychlá, kvalitní, asi dnes již nenahraditelná) komunikace.

Označil jsem Prahu a Českou republiku v říjnu 2013 za centrum evropské interny.

Je to především proto, že paralelně s kongresem českým probíhá v KCP i Evropský

internistický kongres. Je to jistě pocta pro ČIS, že nám byla svěřena organizace této

významné akce. Je to ale především vyjádření důvěry v kvalitu české interny jako

oboru a důvěry ve Vás, kteří náš obor reprezentujete. Na evropském kongresu budou

prezentovat řečníci nejen evropští, ale i američtí, asijští, dokonce afričtí či australští,

protože interna je velmi internacionální. Aktivní zastoupení domácích speakerů pak

vůbec není okrajové a účast našich domácích autorů jen dokumentuje to, že náš obor

má velmi dobrou, a dovolím si tvrdit, že špičkovou evropskou úroveň. A i když věřím,

že většina z Vás najde příležitost nahlédnout i na kongres evropský, troufnu si říci, že

překryv řečníků dokazuje vysokou mezinárodní úroveň našeho domácího kongresu.

Samozřejmě, že ti, kteří prezentují pouze na domácím sjezdu, přinesou informace

minimálně stejně zajímavé jako ty, které se dozvíme na kongresu evropském.

Prostě chci věřit a věřím, že XX. kongres ČIS bude pro nás všechny potvrzením toho,

že česká interna, které věnujeme svůj profesní život, představuje vysokou kvalitu a

patří do nejvyšších pater západní medicíny. A to navzdory všem reálným problémům

každodenního života, se kterými se musíme všichni dennodenně potýkat.

Přeji Vám / nám všem úspěšný a příjemný kongres. Moc se těším na setkání!

Richard Češka 3


XX. kongres české internistické

společnosti ČLS J. E. Purkyně

ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi

a s Interní sekcí České asociace sester

Kongresové centrum Praha,

5. května 1640/65, Praha 4

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ

VÝBOR KONGRESU

Prezident kongresu

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

e-mail: rcesk@lf1.cuni.cz

Organizační a programový výbor

předseda organizačního výboru a místopředseda výboru ČIS ČLS JEP

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

e-mail: jwidi@lf1.cuni.cz

prezident kongresu a předseda výboru ČIS ČLS JEP

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

e-mail: rcesk@lf1.cuni.cz

vědecký sekretář

Prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.

e-mail: lubos.kotik@ftn.cz

4


ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT

KONGRESU

GALÉN-SYMPOSION s.r.o.

Břežanská 10, 100 00 Praha 10

tel.: 222 518 535, fax: 222 516 013

www.gsymposion.cz

registrace@gsymposion.cz

Hana Středová organizace kongresu e-mail: h.stredova@gsymposion.cz

Šárka Jelínková organizace kongresu e-mail: s.jelinkova@gsymposion.cz

Jan Krušina výstava firem e-mail: j.krusina@gsymposion.cz

Miroslava Kubátová abstrakta e-mail: m.kubatova@gsymposion.cz

Pavel Dubitzký registrace, ubytování e-mail: p.dubitzky@gsymposion.cz

VÝBOR ČESKÉ INTERNISTICKÉ

SPOLEČNOSTI

Předseda

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Čestný předseda

Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.

Místopředsedové

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

Vědecký sekretář

Prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.

Pokladník

Prim. MUDr. Petr Svačina, CSc.

Členové

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

MUDr. Jana Lacinová

MUDr. Jan Nedvídek

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Revizní komise

Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, DrSc., předseda

Prim. MUDr. Jan Nebáznivý

MUDr. Milan Tržil

Zástupce mladých internistů ČIS

MUDr. Jan Václavík, PhD.

5


GARANTI ODBORNÝCH BLOKŮ

PROGRAMU

Česká internistická společnost

R. Češka, J. Widimský jr., M. Souček, L. Kotík

Slovenská internistická společnost

I. Lazúrová, S. Kiňová, J. Payer

Angiologie

K. Roztočil, D. Karetová, J. Spáčil

Ateroskleróza

M. Vrablík, J. Piťha, R. Češka

Cerebrovaskulární sekce

A. Tomek

Český institut metabolického syndromu

H. Rosolová

Diabetologie

T. Pelikánová, Z. Rušavý, M. Kvapil

Endokrinologie

J. Marek, V. Hána, M. Kršek

Gastroenterologie

J. Špičák, J. Doseděl

Geriatrie a gerontologie

H. Matějovská Kubešová, E. Topinková

Hematologie

J. Čermák, J. Starý

Hepatologie

P. Urbánek, J. Šperl

Hypertenze

J. Filipovský, M. Souček, J. Widimský jr., R. Cífková

Infekce

J. Beneš, L. Machala, O. Nyč

Kardiologie neinvazivní, invazivní

P. Widimský, J. Hradec

Klinická farmacie

J. Gregorová, J. Vlček

Klinická výživa a metabolická péče

L. Sobotka, P. Těšínský, Š. Svačina

Metabolická onemocnění skeletu

V. Palička, J. Rosa

Nefrologie

O. Viklický, T. Reischig, V. Tesař

Obezitologie

M. Fried, P. Sucharda, Š. Svačina, D. Müllerová

Pneumologie

V. Kolek, M. Marel

Revmatologie

J. Vencovský, K. Pavelka

Transplantace

Š. Vítko, V. Třeška

Trombóza a hemostáza

J. Kvasnička, O. Jansa, J. Malý

Ambulantní internisté

J. Lacinová, M. Tržil

Pracovní skupina mladých internistů

J. Václavík, M. Flekač

Sesterská sekce

S. Krutská

6


VŠEOBECNÉ INFORMACE

Místo konání kongresu

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4

Registrace: přízemí (vchod č. 3)

Jednací sály: Kongresový sál – zahájení 2.10.

Společenský sál – 2. patro – hlavní odborný program

Jednací sál V – 2. patro – paralelní sekce a sesterská sekce v pátek 4.10.

Malý sál – přízemí – paralelní sekce

Posterová sdělení: Severní sál

Výstava firem: Terasa 1, Terasa 2, Společenké foyer – 2. patro

Občerstvení: Terasa 1, Terasa 2, Společenké foyer – 2. patro

Šatna: Rondel č. 1

Registrace

Po celou dobu konání kongresu je registrace umístěna v přízemí vpravo (vchod č. 3)

středa 2. 10. 12.00 – 20.00 hodin

čtvrtek 3. 10. 7.30 – 18.00 hodin

pátek 4. 10. 8.00 – 18.30 hodin

sobota 5. 10. 8.00 – 13.00 hodin

Registrační poplatky na místě:

členové ČIS, SIS 1 100 Kč

nečlenové

1 400 Kč

sestry

500 Kč

doprovodná osoba 300 Kč

studenti

300 Kč

Jednodenní registrace:

lékaři

sestry

500 Kč

400 Kč

Platba registračního poplatku na místě je možná pouze v hotovosti v CZK.

Uhrazené registrační poplatky se v případě neúčasti nevracejí.

7


Registrační poplatek zahrnuje:

• účast na odborném programu kongresu

• kongresové materiály

• volný vstup na výstavu firem

• občerstvení během přestávek

Občerstvení

Obědy a lehké občerstvení se budou podávat v prostorách Terasy 1, Terasy 2

a Společenkého foyer po dobu kongresu v časech uvedených v programu.

Certifikáty

Potvrzení o účasti a certifikáty se budou vydávat u registrace v těchto časech:

pátek 4. 10. 16.00 – 18.30 hod.

sobota 5. 10. 8.00 – 13.00 hod.

Po skončení kongresu nebudou certifikáty zasílány poštou.

Jmenovky

Každý účastník kongresu včetně vystavovatelů obdrží při registraci jmenovku (visačku),

která ho opravňuje ke vstupu do kongresových prostor.

Barvy visaček

VIP, přednášející, předsedající, čestní členové ČIS, hosté kongresu

lékaři

sestry

vystavovatelé

doprovodné osoby

Bez visaček nebude vstup povolen.

Akreditace

lékaři

sestry aktivní účast – přednáška, autor

spoluautorství

pasivní účast

18 kreditních bodů

10 kreditních bodů

5 kreditních bodů

4 kreditní body

8


Zasedání výborů a redakčních rad

středa 2. 10. 2013

11.00 hod. Redakční rada Vnitřního lékařství

12.00 hod. Společný oběd

13.00 hod. Zasedání výboru ČIS

Místo konání

Holiday Inn Prague – konferenční salonek „D“

Na Pankráci 15/1684, Praha 4

Pátek 4. 10. 2013

13.30 –14.30 hod. Zasedání redakční rady časopisu Kardiologická revue

(2. patro, šatna SPS č. 245)

INFORMACE K AKTIVNÍ ÚČASTI

Informace pro přednášející

Sdělení prezentována pomocí PC (dataprojektor) předávejte, prosím, na těchto

nosičích: CD, DVD, USB Flash.

Salonek 2.2. Slide Room

Salonek 2.2. pro předávání prezentací a pro přípravu přednášejících je k dispozici

ve 2. patře. Zde bude možnost kopírování, tisku a k dispozici message board.

Přednášky na médiích lze předávat technikům již od středy 2. 10. od 13.00 hod.,

dále pak vždy nejpozději 60 min. před zahájením programu přednáškového

bloku, ve kterém bude toto sdělení prezentováno.

V případě pozdějšího předání Vaší prezentace nelze garantovat její bezproblémový

průběh.

Postery

Postery budou umístěny v Severním sále KCP (2. patro) na panelech o rozměru:

90 cm (šířka), 180 cm (výška).

Posterová sdělení budou vystavena od 2. 10. do 4. 10. 2013.

Instalace posterů: středa 2. 10. od 15.00 – 19.30 hod.

Likvidace posterů: pátek 4. 10. od 17.00 – 18.30 hod.

Kongresové noviny

budou distribuovány u registrace a na označených místech kongresového prostoru

9


VÝSTAVA FIREM

Výstava firem a nakladatelství odborné literatury je umístěna na Terase 1, 2 a ve

Společenkém foyer a bude otevřená 2. října 14.00 – 4. října do 18.30.

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

Středa 2. října 2013

17.30 –17.45 hodin Zahájení Kongresu ČIS ČLS JEP

18.00 –19.30 hodin Opening Ceremony

19.30 –21.30 hodin Welcome reception

Čtvrtek 3. října 2013

19.30 hodin Varhanní koncert na Vyšehradě

10


SCHÉMA ODBORNÉHO PROGRAMU

STŘEDA 2. 10.

12.00 - 20.00 Registrace

Congress hall

18.00 - 19.30 Opening ceremony

Malý sál

15.30 - 16.30 Blok ČIS I: Aktuální problémy ve vnitřním lékařství

16.30 - 17.30 Firemní sympozium SERVIER

17.30 - 17.45 ZAHÁJENÍ KONGRESU ČIS ČLS JEP

19.30 - 21.30 Welcome reception

ČTVRTEK 3. 10.

7.30 - 18.00 Registrace

Společenský sál Malý sál Sál V

8.30 - 10.00 BLOK ČIS II: Aktuality v interně 9.00 - 10.00 Pneumologie 9.00 - 10.00 Výsledková sdělení / Kardiologie I.

10.00 - 11.00 Firemní sympozium BMS/PFIZER Hypertenze Výsledková sdělení / Kardiologie II.

11.00 - 11.30 přestávka přestávka přestávka

11.30 - 12.30 Firemní sympozium BOEHRINGER INGELHEIM Revmatologie Výsledková sdělení / Varia

12.30 - 13.30 Ateroskleróza Gastroenterologie

13.30 - 15.30 Firemní sympozium BAYER 13.30 - 14.00 polední občerstvení 13.30 - 14.00 polední občerstvení

15.30 - 16.30 Invazivní kardiologie 15.30 - 16.00

16.00 - 16.30

Firemní sympozium

NOVARTIS

Firemní sympozium

BOEHRINGER

INGELHEIM - Elli Lilly

16.30 - 16.45 přestávka přestávka přestávka

16.45 - 17.45 Nefrologie Geriatrie Hematologie

15.30 - 16.30 Slovenská internistická společnost

Pátek 4. 10.

8.00 - 18.30 Registrace 16.00 - 18.30 Výdej certifikátů

Společenský sál

Malý sál

Sál V

8.20 - 8.30 Zahájení SESTERSKÉ SEKCE

9.00 - 10.00 Diabetologie Mladí internisté

10.00 - 11.00 Firemní sympozium BMS/AstraZeneca Angiologie

11.00 - 11.30 přestávka přestávka

11.30 - 12.30 Firemní sympozium BOEHRINGER INGELHEIM Blok ČIS III: Aktuality ve farmakoterapii

12.30 - 13.30 Firemní sympozium ABBOTT Trombóza a hemostáza

13.30 - 14.00 polední občerstvení polední občerstvení

14.00 - 15.00 Firemní sympozium SERVIER Endokrinologie

15.00 - 16.00 Neinvazivní kardiologie Obezitologie

16.00 - 16.10 přestávka přestávka

8.30 - 9.30 Sesterská sekce I.

9.30 - 10.30 Firemní sympozium EXPHARMA

10.30 - 11.45 Sesterská sekce II.

11.45 - 12.45 Sesterská sekce III.

12.45 - 14.00 Sesterská sekce IV.

14.00 - 15.00 Hepatologie

15.00 - 16.00 Metabolická onemocnění skeletu

16.10 - 17.10 Sdružení ambulantních internistů Český institut metabolického syndromu

17.10 - 18.10 Klinická farmacie Transplantace

Sobota 5. 10.

8.00 - 13.00 Registrace a výdej certifikátů Malý sál

8.30 - 9.30 Infekce

9.30 - 10.30 Cévní mozkové příhody

10.30 - 10.45 přestávka

10.45 - 11.45 Klinická výživa a intenzivní metabolická péče

11.45 - 12.45 Blok ČIS - Hotlines

12.45 ZAKONČENÍ KONGRESU


PROGRAM

STŘEDA 2. října 2013

MALÝ SÁL

15.30–16.30 Blok ČIS I: Aktuální problémy ve vnitřním lékařství

předsedající: R. Češka, L. Kotík

Národní program komplexní interní péče

R. Češka /Praha/

Návrh úpravy „Úhradové vyhlášky“ pro internu

L. Kotík /Praha/

Panelová diskuse se členy výboru ČIS a krajskými konzultanty:

Postavení interny v současném systému zdravotní péče

R. Češka, L. Kotík, J. Lacinová, J. Nedvídek /Praha/

16.30–17.30 Sympozium SERVIER

Jak pečovat o nemocného s chronickým srdečním selháním

předsedající: J. Hradec

Co říkají guidelines / doporučené postupy?

J. Hradec /Praha/

Specializovaná péče o pacienta s chronickým srdečním selháním

J. Bělohlávek /Praha/

Klinická kazuistika

F. Málek /Praha/

17.30–17.45 Zahájení kongresu ČIS ČLS JEP

CONGRESS HALL

18.00–19.30 Opening ceremony

19.30–21.30 Welcome reception

14


ČTVRTEK 3. října 2013

SPOLEČENSKÝ SÁL

8.30–10.00 Blok ČIS II: Aktuality v interně

předsedající: L. Kotík, Š. Svačina

Léčba diabetu za hospitalizace na interním oddělení

T. Štulc, J. Škrha /Praha/

Farmakologické ovlivnění hmotnosti diabetiků dnes a v příštích letech

Š. Svačina /Praha/

Kontinuální monitorace glukózy a uzavřený okruh pro dávkování

inzulínu: současný stav a perspektivy

M. Prázný /Praha/

Jsou BB outsiderem v léčbě KV onemocnění?

J. Widimský jr. /Praha/

10.00–11.00 Sympozium BMS/PFIZER

Ponořme se do světa objevů 3S

3x s...

předsedající: J. Hradec

11.00 – 11.30 přestávka

... s Prof. Hradcem o studiích Aristotle a Averroes

J. Hradec /Praha/

... s Prof. Linhartem o subanalýzách studie Aristotle

A. Linhart /Praha/

... s doc. Mikulíkem o sekundární prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní

R. Mikulík /Brno/

11.30–12.30 Sympozium BOEHRINGER INGELHEIM

PRADAXA ® – Máme, co jsme očekávali

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost potvrzena v klinické praxi

předsedající: P. Janský

Fibrilace síní – pohled neurologa

M. Kovář /Praha/

15


FS a hypertenze – maligní kombinace s vysokým rizikem vzniku CMP

J. Widimský jr. /Praha/

Dabigatran - klinické studie vs. klinické zkušenosti

P. Janský /Praha/

Dva roky s dabigatranem v klinické praxi

M. Homza /Ostrava/

Cizí světy – může si lékař rozumět s pojišťovnami?

Z. Jojko /Praha/

12.30–13.30 Blok České společnosti pro aterosklerózu

předsedající: R. Cífková, M. Vrablík

Myopatie a hypolipidemika

V. Soška /Brno/

Fibráty aktuálně

H. Rosolová /Plzeň/

PCSK9 inhibitory

V. Bláha /Hradec Králové/

13.30–14.00 polední občerstvení

16

13.30–15.30 Sympozium BAYER

Xarelto – Nové perorální antitrombotikum se širokým

spektrem indikací

předsedající: R. Češka, J. Chlumský

Vliv minimální koncentrace na bezpečnost antitrombotika –

alternativní paradigma

K. Urbánek /Olomouc/

Xarelto v léčbě fibrilace síní z pohledu EHRA guidelines

M. Táborský /Olomouc/

Registr Garfield – jedinečný zdroj informací o fibrilaci síní

P. Janský /Praha/

Klinické zkušenosti s léčbou žilního tromboembolismu

P. Dulíček /Hradec Králové/

Dvojí mechanismus inhibice arteriální trombózy

J. Špinar /Brno/

Xarelto – doporučení pro každodenní praxi

J. Kvasnička /Praha/


15.30–16.30 Blok invazivní kardiologie

předsedající: I. Bernat, M. Želízko

16.30–16.45 přestávka

ČTVRTEK 3. října 2013

MALÝ SÁL

Katetrizační trombektomie u akutních iktů

B. Kožnar, P. Widimský /Praha/

Katetrizační léčba chlopenních vad

M. Branny /Třinec/

Katetrizační léčba akutních koronárních syndromů

M. Želízko /Praha/

Radiální přístup v intervenční kardiologii

I. Bernat /Plzeň/

16.45–17.45 Blok České nefrologické společnosti

předsedající: O. Viklický, R. Ryšavá

Kdy zahájit dialyzační léčbu

S. Dusilová Sulková /Hradec Králové/

Vyšetření renálních funkcí

J. Eiselt /Plzeň/

Současné nefrologické studie

V. Čertíková-Chábová /Praha/

9.00–10.00 Blok České pneumologické a ftizeologické společnosti

předsedající: V. Kolek, M. Marel

CHOPN 2013 – choroba nebo syndrom?

V. Koblížek /Hradec Králové/

Bronchiální astma – dobrá diagnóza

M. Teřl /Plzeň/

Klinická doporučení pro diagnostiku a léčbu komunitní

pneumonie – jak jsou reálná

V. Kolek /Olomouc/

17


10.00–11.00 Blok České společnosti pro hypertenzi

předsedající: J. Filipovský, J. Špinar

Ambulantní 24 hod. monitorování TK

J. Vítovec /Brno/

Rezistentní hypertenze

J. Filipovský /Plzeň/

Renální denervace

J. Widimský jr. /Praha/

11.00 – 11.30 přestávka

11.30–12.30 Blok České revmatologické společnosti

předsedající: K. Pavelka, J. Vencovský

Protilátky proti postranslačně modifikovaným proteinům u RA

J. Vencovský /Praha/

Vakcinace u revmatických chorob

K. Pavelka /Praha/

Biomarkery u revmatických onemocnění

L. Šenolt /Praha/

Postižení ledvin u SLE

P. Horák /Olomouc/

12.30–13.30 Blok České gastroenterologické společnosti

předsedající: J. Špičák, M. Zavoral

Expanze digestivní endoskopie

J. Špičák /Praha/

Léčba nespecifických střevních zánětů šitá na míru

M. Lukáš /Praha/

Jak optimalizovat program screeningu kolorektálního karcinomu

M. Zavoral /Praha/

Pokrok v léčbě acidopeptických onemocnění

J. Martínek /Praha/

13.30–14.00 polední občerstvení

18


15.30–16.00 Sympozium NOVARTIS

Léčba diabetu

předsedající: M. Haluzík

Důležitost včasné léčby diabetes mellitus 2. typu

M. Haluzík /Praha/

Oční komplikace diabetu: Začátek stejný, konce různé

P. Němec /Praha/

16.00–16.30 Sympozium BOEHRINGER INGELHEIM / Eli Lilly

Moderní terapie diabetu gliptiny – jsou mezi nimi rozdíly?

předsedající / přednášející: M. Haluzík

16.30–16.45 přestávka

16.45–17.45 Blok České gerontologické a geriatrické společnosti

předsedající: M. Berková, H. Matějovská Kubešová, J. Zajíc

Kardiologická medikace u seniorů – update 2013

M. Berková /Praha/

Vývoj řešení akutního koronárního syndromu u seniorů 2005-2012

H. Matějovská Kubešová /Brno/

Emergentní stavy seniorů kardiaků

J. Zajíc /Hradec Králové/

ČTVRTEK 3. října 2013

SÁL V

9.00–10.00 Výsledková sdělení

Kardiologie I.

předsedající: J. Hradec, J. Piťha

Ovlivnění systému renin-angiotenzin katetrizační renální denervací

M. Kamasová, J. Václavík, M. Táborský, D. Richter, T. Václavík, T. Skála,

E. Kociánová, D. Vindiš /Olomouc/

19


Výskyt hypertenze a diastolické dysfunkce pravé komory u pacientů

se syndromem obstrukční spánkové apnoe

M. Sova, E. Sovová, M. Hobzová, M. Kamašová , V. Kolek /Olomouc/

Markery na chromozómech 2 a 9 a riziko infarktu myokardu

v české populaci. Studie GENDEMIP.

J. A. Hubáček, V. Adámková, V. Staněk, J. Mesanyová, J. Piťha /Praha/

3D rekonstrukce optické koherentní tomografie (OCT) – novinka

v intravaskulárním zobrazování

T. Ondrúš, J. Kaňovský, O. Boček, R. Miklík, M. Poloczek, P. Jeřábek,

M. Mikolášková, T. Nováková, J. Špinar, P. Kala /Brno/

10.00–11.00 Výsledková sdělení

Kardiologie II.

předsedající: M. Tržil, E. Králíková

11.00 – 11.30 přestávka

Léčba závislosti na tabáku – standard v klinických oborech

E. Králíková, A. Kmeťová, L. Štěpánková, K. Zvolská, V. Felbrová,

S. Kulovaná /Praha/

Vareniklin a kardiovaskulární riziko: je zde souvislost?

A. Kmeťová, K. Zvolská, E. Králíková, L. Štěpánková /Praha/

Kouření, léčba závislosti na tabáku, deprese a kardiovaskulární riziko

L. Štěpánková, E. Králíková, K. Zvolská, A. Kmeťová, Z. Bortlíček /Praha/

Vliv vzdáleného preconditioningu na aktuální poškození ledvin (AKI)

u kardiochirurgických výkonů a vztah NGAL k AKI

S. Štěpánková, J. Černošek, K. Kaňková, P. Hložková /Brno/

11.30–12.30 Výsledková sdělení

Varia

předsedající: J. Nebáznivý, J. Lacinová

Ultrazvuk v pneumologii

A. Vlachová, F. Petřík, M. Marel /Praha/

Genetické vyšetření toxicity 5 - fluorouracilu

M. Koudová, M. Bittóová, Z. Vlčková, R. Alánová, V. Indráková,

M. Hrabíková, E. Lavická, M. Hlaváčová, K. Perglerová, M. Rímská,

I. Slepičková, V. Nedvědová, L. Pavlíčková /Praha/

20


Je centrální dopamin zodpovědný za zhoršení metabolických

parametrů s věkem?

L. Brunerová, J. Potočková, J. Horáček, M. Anděl /Praha/

Srdečné pozdravy z Koreje aneb hantavirové infekce na Moravě

J. Orság, P. Šafránek, R. Metelka, P. Turcsányi, L. Mazánek, H. Zelená, L. Prucek,

J. Zahálková, K. Krejčí, K. Žamboch, Z. Kosatíková, J. Zadražil /Olomouc/

Porucha bariérové funkce střeva a celiakie

I. Hoffmanová /Praha/

13.30 – 14.00 polední občerstvení

15.30–16.30 Blok Slovenské internistické společnosti

předsedající: S. Kiňová, J. Murín, I. Lazúrová

16.30–16.45 přestávka

Postihnutie srdca pri neuroendokrinných tumorech

S. Kiňová /Bratislava, SR/

Diabetes a kardiovaskulárne ochorenia

J. Murín /Bratislava, SR/

Endokrinné príčiny artériovej hypertenzie

I. Lazúrová /Košice, SR/

16.45–17.45 Blok České hematologické společnosti

předsedající: J. Čermák, R. Hájek

Některé vzácnější anemie v internistické praxi

J. Čermák /Praha/

Amyloidóza

R. Hájek /Brno/

Indikace k vyšetření trombofílií

M. Matýšková, M. Šlechtová, M. Penka /Brno/

21


PÁTEK 4. října 2013

SPOLEČENSKÝ SÁL

9.00–10.00 Blok České diabetologické společnosti

předsedající: M. Kvapil, A. Šmahelová

Urikémie a diabetes mellitus

M. Kvapil /Praha/

Pokroky v technologii a selfmonitoringu v diabetologii

A. Jirkovská, V. Fejfarová /Praha/

Diabetes u starších nemocných

A. Šmahelová /Hradec Králové/

10.00–11.00 Sympozium BMS/AstraZeneca

Diabetes – srdeční záležitost

Kardiovaskulární problematika u diabetiků – jak uplatňujeme

současné poznatky v každodenní praxi?

předsedající: A. Linhart

Jak správně léčit diabetes…

M. Szabó /Praha/

...k oddálení cévních komplikací…

M. Vrablík /Praha/

...a co dělat, když nastanou?

A. Linhart /Praha/

11.00–11.30 přestávka

22

11.30–12.30 Sympozium BOEHRINGER INGELHEIM

Buďme ON TARGET

předsedající: J. Widimský jr., P. Janský

Ůvod

J. Widimský jr. /Praha/

Rezistence nebo pseudorezistence?

O. Petrák /Praha/

Jsme ON TARGET?

P. Janský /Praha/

ACEi nebo sartany u pacientů s KV rizikem – jak je to doopravdy?

J. Václavík /Olomouc/


12.30–13.30 Sympozium ABBOTT

Různými cestami ke stejnému cíli: řešení pro pacienty

s arteriální hypertenzí a dyslipidemií

předsedající: M. Vrablík

Snižování kardiovaskulárního rizika léčbou arteriální hypertenze

J. Widimský jr. /Praha/

Ovlivnění reziduálního rizika léčbou dyslipidemie: zaměřeno

na mikrovaskulární komplikace

R. Češka /Praha/

13.30–14.00 polední občerstvení

14.00–15.00 Sympozium SERVIER

„Hřešit je lidské aneb kardiovaskulární prevence zcela jinak“

předsedající: M. Souček

In vino veritas

M. Táborský /Olomouc/

Hřešit je lidské aneb jak na adherenci

I. Řiháček /Brno/

Ideální pár aneb dokud nás smr t nerozdělí

M. Vrablík /Praha/

15.00–16.00 Blok neinvazivní kardiologie

předsedající: A. Linhart, J. Malík

16.00–16.10 přestávka

Náhlá smrt u sportovců

A. Linhart /Praha/

KV komplikace nefrologických pacientů

J. Malík /Praha/

Novinky v diagnostice a léčbě myokarditid

P. Kuchynka /Praha/

Jaký význam má ultrazvukové vyšetření karotického řečiště?

R. Holaj /Praha/

23


16.10–17.10 Blok Sdružení ambulantních internistů

předsedající: J. Lacinová, M. Tržil

Diagnostika srdečního selhání

J. Špinar /Brno/

Léčba srdečního selhání

J. Vítovec /Brno/

17.10–18.10 Blok České odborné společnosti klinické farmacie

předsedající: J. Gregorová, M. Maříková

PÁTEK 4. října 2013

MALÝ SÁL

Farmakogenetické aspekty léčby bolesti

H. Bakhouche, O. Matoušková, O. Slanař /Praha/

Specifika geriatrické farmakoterapie

M. Maříková /Hradec Králové/

Optimální podávání i. v. furosemidu – kontinuálně nebo bolusově?

J. Gallusová /Praha/

Antikoagulační terapie u onkologicky nemocných

J. Gregorová /Praha/

9.00–10.00 Blok PS Mladých internistů

předsedající: J. Václavík, L. Kotík

Novinky ve vnitřním lékařství 2013

J. Václavík /Olomouc/

Kazuistiky mladých internistů:

› Neobvyklá manifestace a komplikace pankreatoperitoneální píštěle

R. Špaček /Frýdek - Místek/

› Kombinovaná dyslipidémie jako důsledek těžké hypotyreózy

L. Cibičková /Olomouc/

› Šípková Růženka podle bratří Grimmů

J. Minařík /Olomouc/

24


10.00–11.00 Blok České angiologické společnosti

„Aortální onemocnění“

předsedající: D. Karetová, M. Chochola

11.00 – 11.30 přestávka

Onemocnění hrudní aorty

M. Chochola /Praha/

Akutní aortální syndromy – typické projevy, diagnostika, léčba

D. Ručka /Praha/

Aortitis – infekční a neinfekční

D. Karetová /Praha/

Endovaskulární léčba onemocnění aorty

P. Vařejka /Praha/

11.30–12.30 Blok ČIS III: Aktuality ve farmakoterapii

předsedající: K. Roztočil, M. Kršek

Nová mezinárodní doporučení pro léčbu chronického žilního

onemocnění 2013

D. Karetová /Praha/

Novinky ve farmakoterapii žilních onemocnění – UIP 2013

K. Roztočil /Praha/

Nové možnosti léčby diabetu 2. typu pomocí gliflozinů

M. Haluzík /Praha/

12.30–13.30 Blok České společnosti pro trombózu a hemostázu

předsedající: M. Penka, T. Kvasnička

Co nového přinesla Doporučení 9. ACCP (2012) v profylaxi

a léčbě trombotických stavů

R. Malý /Hradec Králové/

Přehled indikací nových přímých perorálních antikoagulancií

ve vnitřním lékařství

T. Kvasnička /Praha/

Jak monitorovat nová přímá perorální antikoagulancia

v případě potřeby

J. Kvasnička /Praha/

Antitrombotická opatření u nemocných s trombocytózou

M. Penka /Brno/

25


13.30–14.00 polední občerstvení

14.00–15.00 Blok České endokrinologické společnosti

předsedající: J. Marek, V. Zamrazil

Diferenciální diagnosa hypokalcemií

P. Broulík /Praha/

Jsou důvody, aby se internisté zabývali problematikou saturace jodem?

V. Zamrazil /Praha/

15.00–16.00 Blok České obezitologické společnosti

předsedající: M. Fried, P. Sucharda

16.00–16.10 přestávka

Obezita v Česku v roce 2013

M. Matoulek /Praha/

Bariatrická/metabolická chirurgie - kde nyní jsme?

M. Fried /Praha/

Obezita a DM 2. typu: nové etiopatogenetické mechanizmy

a možnosti jejich ovlivnění

M. Haluzík /Praha/

16.10–17.10 Blok Českého institutu metabolického syndromu

předsedající: H. Rosolová

Priority léčby DM2T

R. Češka /Praha/

Metabolický syndrom v roce 2013

H. Rosolová /Plzeň/

...a co na to diabetolog?

M. Kvapil /Praha/

17.10–18.10 Blok České transplantační společnosti

„Současný stav orgánových transplantací“

předsedající: Š. Vítko

Orgánové transplantace v České republice – 2013

E. Pokorná /Praha/

26


Kombinované transplantace ledviny a dalšího orgánu

Š. Vítko /Praha/

Transplantace srdce a mechanická srdeční podpora

P. Němec /Brno/

Indikace k transplantaci inzulin-produkující tkáně

F. Saudek /Praha/

PÁTEK 4. října 2013

SÁL V – Sesterská sekce

8.20–8.30 Zahájení

8.30–9.30 BLOK I.

předsedající: S. Krutská, I. Růžičková

8.30–8.45 Léčba komplikovaných ran po chirurgických výkonech pomocí

VAC systému

A. Nováková /Praha/

8.45–9.00 Kazuistika pacientky s dehiscencí operační rány

P. Havlíková /Praha/

9.00–9.15 Stresové situace v ambulanci

J. Havránková /Brno/

9.15–9.30 Pohybová aktivita u nemocných s DM

M. Koukalová /Brno/

9.30–10.30 Sympozium EXPHARMA

ALTRAZEAL – měníme svět hojení ran!

předsedající: P. Svoboda (ředitel společnosti)

Revisiting TIME

D. Leaper /Cardiff, UK/

Use of antimicrobial wound dressings in wound care

O. Assadina /Vídeň, AT/

A co takhle ALTRAZEAL?

J. Hovorková /Praha/

27


10.30–11.45 BLOK II.

předsedající: A. Janoušková, L. Nermutová

10.30–10.45 Biologická léčba v revmatologii z pohledu práce sestry

J. Sládková, K. Šírová /Ostrava/

10.45–11.00 Roční zkušenosti s novou aplikační formou Enbrelu – předplněným

perem Myclic

K. Vondřičková /Praha/

11.00–11.15 Biologická léčba abataceptem z pohledu sestry

V. Černá /Praha/

11.15–11.30 Praktické zkušenosti s kontinuálním monitoringem glykémie

v Diabetologickém centru 3. Interní kliniky VFN a 1. LF UK

E. Kábrtová, J. Šoupal /Praha/

11.30–11.45 Oddělení diabetologie, endokrinologie a obezitologie

G. Dvořáková /Brno/

11.45–12.45 BLOK III.

předsedající: J. Hrušková, G. Dvořáková

11.45–12.00 Asistovaná peritoneální dialýza – současné možnosti v praxi

L. Nermutová /Praha/

12.00–12.15 Řízená hypotermie po kardiopulmonální resuscitaci na

koronární jednotce

J. Viktora /Praha/

12.15–12.30 Komplexní péče o pacienta po KPR

I. Lálová /Praha/

12.30–12.45 Pochybení v praxi

J. Tomešová /Praha/

12.45–14.00 BLOK IV.

předsedající: H. Musilová, J. Korandová

12.45–13.00 Invazivní diagnostika časté sekundární formy hypertenze

D. Koldová /Praha/

13.00 – 13.15 Domácí měření krevního tlaku

J. Tvrdíková, D. Pstružinová /Praha/

13.15 – 13.30 Odvykání kouření u onkologických pacientů

V. Felbrová /Praha/

28


13.30 – 13.45 Edukace sester v krátké intervenci u pacientů závislých na tabáku

S. Kulovaná /Praha/

13.45 – 14.00 Vitamin D a jeho význam ve výživě

A. Mottlová /Brno/

14.00 – 15.00 Blok České hepatologické společnosti

předsedající: P. Urbánek, J. Šperl

Reaktivace hepatitidy B

J. Šperl /Praha/

Trojkombinační léčba chronické virové hepatitidy C

P. Urbánek /Praha/

Transplantace jater pro nádorová onemocnění

P. Trunečka /Praha/

15.00–16.00 Blok Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu

předsedající: P. Broulík, P. Horák

Osteomalacie

P. Broulík /Praha/

Glukokortikoidy indukovaná osteoporosa

P. Horák /Olomouc/

SOBOTA 5. října 2013

MALÝ SÁL

8.30–9.30 Blok České společnosti infekčního lékařství

„Aktuality v používání antiinfekčních léků“

předsedající: J. Beneš, O. Nyč

Fluorochinolony, jejich přednosti a rizika

O. Nyč /Praha/

Léčba a profylaxe klostridiové kolitidy

J. Beneš /Praha/

Léčba a profylaxe chřipky

L. Machala /Praha/

29


9.30–10.30 Blok Cerebrovaskulární sekce ČNS a ČIS

„Cévní mozkové příhody“

předsedající: A. Tomek, J. Widimský jr.

10.30–10.45 přestávka

Organizace péče o pacienty s CMP a intravenózní trombolýza

v roce 2013

A. Tomek /Praha/

Endovaskulární léčba ischemické CMP

D. Šaňák /Olomouc/

Sekundární prevence CMP

R. Cífková /Praha/

10.45–11.45 Blok Společnosti klinické výživy a intenzivní

metabolické péče

„Intenzivní metabolická péče ve vnitřním lékařství“

předsedající: L. Sobotka, P. Těšínský

Metabolické změny a cíle intenzivní nutriční péče na JIP

L. Sobotka /Hradec Králové/

Metody nutriční podpory v intenzivní péči, jejich výhody

a nevýhody

F. Novák /Praha/

Úloha nových nutričních substrátů v intenzivní péči

P. Těšínský /Praha/

11.45–12.45 Blok ČIS: Hotlines

předsedající: J. Špinar, A. Šmahelová

Studie SAVOR (DM)

J. Špinar /A. Šmahelová /Brno/Hradec Králové/

Metaanalýza účinku ACEI a AT1-blokátorů u nemocných

bez srdečního selhání

M. Vrablík /Praha/

Apixaban v léčbě žilního tromboembolizmu – studie AMPLIFY

R. Malý /Hradec Králové/

Poolovaná analýza studií EINSTEIN DVT a EINSTEIN PE

J. Chlumský /Praha/

30


Studie Rely-Able

P. Jánský/Praha/

Subanalýzy ze studie PLATO

M. Janka /Kladno/

12.45–13.00 Zakončení kongresu

POSTERY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Transientní versus permanentní hypoparatyreoza po thyreoidektomii

Ľ. Cibičková, Z. Fryšák /Olomouc/

CASTLEMANOVA CHOROBA (CD) – vzácná choroba ve vzácné lokalizaci

E. Cimburová /Písek/

Osud těhotenství žen s diabetes mellitus 1. a 2. typu. První výsledky z národního registru

D. Čechurová, I. Haladová, Z. Jankovec, M. Krčma, Z. Rušavý /Plzeň/

Zhodnotenie 6 alternatívnych metód pre výpočet LDL cholesterolu

R. Gaško, O. Rácz, B. Hubková /Košice, SK/

Celiakie u pacientů s diabetes mellitus 1. typu

I. Haladová, D. Čechurová /Plzeň/

Invazívne infekcie spôsobené streptokokmi skupiny A (Streptococcus pyogenes)

M. Koreň, M. Vyskočil, I. Jurkovičová, S. Kiňová, H. Hupková /Bratislava, SK/

CRP a D-dimér v diagnostike venózneho tromboembolizmu

M. Nagyová, Z. Zelinková, T. Koller, J. Payer /Bratislava, SK/

Otrava vodou - kazuistika mladé ženy bez psychiatrického či jiného onemocnění

S. Richterová, K. Šourková, R. Pištorová, M. Jiruška, J. Svobodová, D. Špetlová,

J. Nedvídek, P. Lang /Liberec/

Kardiovaskulární riziko u pacientů Centra pro závislé na tabáku, porovnání

s národními daty: retrospektivní průřezová studie

K. Zvolská, M. Blaha, M. Štícha, Z. Bortlíček, A. Kmeťová, L. Štěpánková, V. Adámková,

L. Peterková, R. Češka /Praha/

Kostní histomorfometrie u dializovaných pacientů se závažnými kalcifikacemi

K. Žamboch, K. Krejčí, J. Zahálková, Z. Kosatíková, P. Skýpalová, J. Škarda, J. Zadražil /Olomouc/

Léčba syndromu diabetické nohy metodou řízeného podtlaku

M. Fraňková, E. Kábrtová, M. Flekač /Praha/ – sesterská sekce

31


PLÁNKY KONGRESOVÉHO CENTRA

Zimní zahrada

Registrace ČIS

HLAVNÍ VSTUP

Vchod č.3

Jižní foyer

MALÝ

SÁL

Kongresové foyer 0B Společenské foyer

Malá

scéna

BANKA

Kongresové foyer 0A

Přízemí

32


PLÁNKY KONGRESOVÉHO CENTRA

SÁL V.

2.3

2.1

SPOLEČENSKÝ

SÁL

2.2

Slide Room

KONGRESOVÝ

SÁL

4

35

23

6

19

15 16 8

2

9

5

7

1

3

2. patro

POSTERY

36 41 39 34

37

28 29 30

31 32

27 21

14 24 17 18

22 10

25

42 40

11 12

33

Terasa 2 Terasa 1

34


SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

1 Bayer

2 Bristol-Myers Squibb – Pfizer

3 Servier

4 Abbott Laboratories

5 Bristol-Myers Squibb /

AstraZeneca

6 Boehringer Ingelheim

7 Teva Pharmaceuticals CR

8 Zentiva

9 AstraZeneca Czech Republic

10 Krka ČR

11 Novartis

12 Gedeon Richter

14 Berlin-Chemie/A. Menarini

Česká republika

15 Genzyme

16 GlaxoSmithKline

17 Medtronic Czechia

18 Merck Sharp & Dohme

19 Pfizer

21 ČSH

23 ČIS

24 Medonet Pharma

25 NovoNordisk

27 BTL Zdravotnická Technika

28 Iscare

29 Remedia

30 Medical Tribune CZ

33 Solen

34 Sun Pharm

35 Egis Praha

37 Maxdorf

39 Facta Medica

40 Compek Medical Services

41 MedPed

42 Triton

35


PŘEHLED PARTNERŮ

A VYSTAVUJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ

GENERÁLNÍ PARTNER

PLATINOVÝ PARTNER

ZLATÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

36


VYSTAVOVATELÉ

Novartis

Berlin-Chemie/A. Menarini Česká republika

Genzyme

Medtronic Czechia

Merck Sharp & Dohme

Pfizer

DALŠÍ VYSTAVUJÍCÍ SPOLEČNOSTI

BTL zdravotnická technika

COMPEK MEDICAL SERVICES

EXPHARMA

Gedeon Richter

ISCARE

Maxdorf

Medonet Pharma

NovoNordisk

Sun Pharm

Takeda Pharmaceuticals CZ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Postgraduální

medicína

Všem partnerům a vystavovatelům děkujeme za účast a podporu!

37

More magazines by this user
Similar magazines