INFOBLAD

zulte.be
  • No tags were found...

downloaden - Gemeente Zulte

Sociale appartementen op site Anglo

de Big Jump op 10 juli 2011

Roger Raveel: unieke tentoonstelling en nieuwe wandelroute

Roger Raveel museum

INFOBLAD

Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur Zulte juli – augustus 2011


INHOUDSOPGAVE

09

03 Nieuws uit de gemeenteraad

06 Ruimtelijke ordening

06 Milieu

14

10 Politie

11 Burgerlijke stand en bevolking

14 Jeugd

16

16 Cultuur

18 Bibliotheek

19 Senioren

20 Ocmw – sociaal huis

19

22 Huisvesting

22 Kmo

22 Info en communicatie

COLOFON

Redactieteam:

Dirk Adams

Stefanie Colpaert

Bianca Declerck

Henk Heyerick

Filip Tant

23 Gemeentelijke informatie

24 Wachtdiensten

Het gemeentelijke infoblad

wordt huis-aan-huis bedeeld in de

Gemeente Zulte:

6.800 exemplaren

Eerstvolgende uitgave:

september - oktober 2011

Teksten binnen:

Uiterlijk op dinsdag 19 juli 2011,

communicatie@zulte

Verantwoordelijke uitgever:

Gemeentebestuur Zulte,

Centrumstraat 8, 9870 Zulte

T 09 280 97 19

Burgemeester, bevoegd voor

informatie

Henk Heyerick

Ontwerp:

Charlotte Vermeersch

Coverfoto:

Pol De Frene


NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad kwam in zitting van 24 maart 2011

en 28 april 2011 samen om zich te beraden over de

volgende punten:

FINANCIEN

-- De gemeenteraad bracht gunstig advies uit over

de rekeningen van het dienstjaar 2010 van

volgende kerkfabrieken:

- Sint Petrus Zulte: de rekening wordt

afgesloten met een batig saldo van

40.931,75 EUR voor exploitatie en een

negatief saldo van 471,27 EUR voor

investeringen;

- Sint Michiel, Cornelius en Ghislenus: de

rekening wordt afgesloten met een batig

saldo van 25.173,09 EUR voor exploitatie

en een nul-saldo voor investeringen.

OPENBARE WERKEN

-- Er zullen afsluitingen en poorten geplaatst worden

aan de gemeenteschool. De gemeenteraad

keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze

goed. De raming bedraagt 11.876,15 EUR

incl. 21% btw en de opdracht zal worden gegund

bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder

bekendmaking.

-- De gemeenteraad keurde volgende eindafrekeningen

goed m.b.t. de uitbreiding van de

gemeenteschool:

- 2 e fase nieuwe gebouwen: 570.307,10 EUR

incl. 21% btw;

- centrale verwarming fase 1 en 2:

148.767,85 EUR incl. 21% btw.

-- De voetpaden in de schoolomgeving

Leihoekstraat zullen heraangelegd worden.

De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden

en gunningswijze goed. De raming bedraagt

43.750,94 EUR incl. 21% btw en de opdracht zal

worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure

zonder bekendmaking.

-- Er zal een garage en berging geplaatst worden

op de begraafplaats Zulte. De gemeenteraad

keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze

goed. De raming bedraagt 19.965,00 EUR incl.

21% btw en de opdracht zal worden gegund

bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder

bekendmaking.

-- De gemeenteraad keurde het dossier van

Gaselwest goed betreffende het ondergronds

brengen van LS- en OV-netten in de Sint-

Pietersstraat in Zulte: kostenberekeningen

van 34.979,90 EUR ten laste van Gaselwest en

882,17 EUR ten laste van de gemeente.

-- De gemeenteraad keurde ook de concessieovereenkomst

goed voor het plaatsen van een

kunstwerk op het domein van het Vlaamse

Gewest, meer bepaald op de hoek van de

Rijksweg met de Dorpsstraat.

-- De zoomweg in de Merelstraat zal heraangelegd

worden. De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden

en gunningswijze goed. De raming

bedraagt 34.182,38 EUR incl. 21% btw. De

opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure

zonder bekendmaking.

-- De goten en afvoeren van het

Ontmoetingscentrum Olsene zullen vervangen

worden. De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden

en gunningswijze goed. De raming

bedraagt 12.440,01 EUR incl. 21% btw en de

opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure

zonder bekendmaking.

-- Er zullen aanpassingswerken uitgevoerd

worden aan het Ontmoetingscentrum:

lot 1– centrale verwarming. De gemeenteraad

keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze

goed. De raming bedraagt 99.619,30 EUR incl.

21% btw en de opdracht zal worden gegund bij

wijze van algemene offerteaanvraag. Het tarief

voor de verkoop van het bestek voor deze

werken is vastgesteld op 15,00 EUR.

-- De gemeenteraad keurde de verrekening 5 goed

m.b.t. de herinrichting van Machelendorp 2 e

fase. Totaal bedrag in meer: 60.446,17 EUR incl.

21% btw.

--3


RUIMTELIJKE ORDENING

-- De gemeenteraad heeft de afschaffing van de

voetweg nr. 53 in de deelgemeente Olsene

(Ponteputstraat) definitief aangenomen.

-- Aan de Bestendige Deputatie zal voorgesteld worden

om de bestaande weg Phlippostraat, niet

te erkennen als buurtweg (wegens bezwaren

omwonenden).

-- De gemeenteraad ging akkoord met de oprichting

van de interlokale vereniging ‘Woonwijzer

Leie Schelde’ en keurde de statuten goed. Bij

het Agentschap Wonen Vlaanderen wordt een

cofinancieringsaanvraag ingediend. Schepen

Luc Millecamps werd aangeduid als effectief lid

in het beheerscomité en gemeenteraadslid Marc

Devlieger als plaatsvervanger.

DIVERSE AANKOPEN

-- 250 nadars zullen aangekocht worden. De

gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden

en gunningswijze goed. De raming bedraagt

18.000,00 EUR incl. 21% btw en de opdracht zal

worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure

zonder bekendmaking.

-- De gemeenteraad heeft beslist dat Zulte beroep

kan doen op de provincie Oost-Vlaanderen als

aankoop- of opdrachtencentrale in het kader

van het raamcontract “multifunctionals en

beheersysteem”.

CULTUUR

-- De gemeenteraad keurde het aangepast

subsidiereglement projectondersteuning cultuur

en jeugd goed.

JEUGD

-- Voor het vast skatepark in de Rijwegstraat

zullen nieuwe skatetoestellen aangekocht en

gemonteerd worden. De gemeenteraad keurde

de lastvoorwaarden en gunningswijze goed. De

raming bedraagt 17.496,60 EUR incl. 21% btw.

De opdracht zal worden gegund bij wijze

van onderhandelingsprocedure zonder

bekendmaking.

-- 4 containerlokalen op domein Waalmeers

zullen verhuurd worden aan KSA Sint Paulusbond

Zulte en Chiro Kanjo. De gemeenteraad

stelde de huurprijs en -voorwaarden ervan vast.

-- De gemeenteraad keurde het huishoudelijk

reglement voor de vakantiespeelpleinwerking

2011 goed. Ook werd de vergoeding vastgesteld

voor de (hoofd-)animatoren.

SPORT

-- De gemeenteraad stelde de bijzondere sportsubsidie

van 1.300,00 EUR vast voor KME

Machelen, voor het bijplaatsen van twee

verlichtingsarmaturen.

-- Het gebouw en de voetbalterreinen op

domein Waalmeers zullen verhuurd worden aan

vzw Jong Zulte. De gemeenteraad stelde de

huurprijs en -voorwaarden ervan vast.

--4

MILIEU

-- Voor het aanslagjaar 2011 wordt volgende

retributie geheven op de verkoop van

zakken voor inzameling van restafval van

evenementen: 4,00 euro per zak, zijnde 40,00

euro per pak van 10 stuks met inhoud van 240

liter.


POLITIE

-- De gemeenteraad heeft een aanvullend

verkeersreglement goedgekeurd inzake de

verkeerssituatie in de Waalstraat, meer bepaald

het nemen van nieuwe maatregelen ter hoogte

van de aansluiting met de nieuwe recreatiezone

domein Waalmeers.

PERSONEEL

-- De lokale rechtspositieregeling voor het

gemeentepersoneel, zoals vastgesteld bij

gemeenteraadsbesluit van 16 december

2010, wordt aangepast naar aanleiding

van de gedeeltelijke schorsing door de

provinciegouverneur.

-- Een betrekking van voltijds afdelingshoofd

grondgebiedszaken / stedenbouwkundig

ambtenaar A4a-A4b in statutair dienstverband

wordt vacant verklaard. De gemeenteraad

stelde de functiebeschrijving, de bevorderingsvoorwaarden

en de selectieprocedure vast.

ALLERLEI

-- De gemeenteraad koos een naam voor de

recreatiezone in de Waalstraat: ‘Domein

Waalmeers’.

-- De gemeenteraad keurde het gebruikersreglement

goed voor het plaatsen van beeldmateriaal

op de digitale televisie.

-- Onze gemeente ging principieel akkoord voor

verlenging van de deelname aan de oprichting

van operationele prezone – hulpverleningszone

Centrum Oost-Vlaanderen en voor de

aanduiding van Gent als begunstigde gemeente.

-- Er zal een voorstel uitgewerkt worden voor het

plaatsen van oplaadpunten voor elektrische

fietsen in de drie deelgemeenten. Naast

elektriciteit zou eventueel ook lucht (opblazen

van banden) en water ter beschikking gesteld

worden. Het projectvoorstel voor subsidiëring zal

uiterlijk tegen 15 juni 2011 ingediend worden.

-- De gemeenteraad keurde de agenda goed

van de jaarvergadering op 16 juni 2011

van Veneco² (Dienstverlenende Vereniging

voor Ruimtelijke Ordening en Economische

Ontwikkeling). Gemeenteraadslid Monique De

Smet werd aangeduid als vertegenwoordiger

en gemeenteraadslid Sally Cosijns als plaatsvervangend

vertegenwoordiger.

-- De gemeenteraad nam ook kennis van de

agenda van de algemene vergadering op 24

juni 2011 van de financieringsintercommunale

Figga. Schepen Luc Millecamps werd aangeduid

als vertegenwoordiger en gemeenteraadslid Ives

Claeys als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

-- De gemeenteraad keurde het ontwerp van

statutenwijziging van de intercommunale

vereniging Gaselwest goed, nam kennis van

de agenda van de algemene vergadering

op 24 juni 2011 en keurde de voorgestelde

kapitaaloperatie goed.

-- Sandra Pattyn, Anouk Vandenbroucke en Sarah

Tavernier, juristen bij de provinciale administratie,

werden door de gemeenteraad bijkomend

voorgedragen als ambtenaren belast met het

opleggen van gemeentelijke administratieve

geldboetes.

punten aangebracht door de V.L.D.-fractie

-- Vraag i.v.m. de plannen van het college met het

museum Adolphe Meheus.

-- Vraag i.v.m. de verdere beslissingsprocedure in

de keuze voor het nieuwe gemeentehuis.

-- Slechte staat van het wegdek in de

Drogenboomstraat.

-- Vraag met betrekking tot de gebruiksmodaliteiten

van het nieuwe gemeentelijke containerpark.

-- Stand van zaken in de Rozenlaan.

--5


RUIMTELIJKE ORDENING

Een nieuw administratief centrum: de stand van zaken

Waar het nieuw administratief centrum zal komen, is

ondertussen gekend, namelijk op de huidige site. Het

staat reeds vast dat het nieuw administratief centrum

niet alleen de gemeentediensten maar ook het

wijkcommissariaat van de politie zal omvatten. Hoe het

er concreet zal uitzien, is echter nog lang niet duidelijk.

Via een ontwerpwedstrijd, een organisatie van het

Team Vlaamse Bouwmeester, werden op 13 mei 2011

vijf laureaten, en dus ook vijf ontwerpen, aangeduid.

Nu komt het erop aan om met de ontwerper tot

overeenstemming te komen waarbij diens visie wordt

afgestemd op de visie van het bestuur. Eerst wordt met

de eerst gerangschikte onderhandeld. Komt er geen

akkoord, dan met de tweede.

Het bestuur streeft naar een definitief ontwerp vóór

het einde van dit jaar. Begin volgend jaar zal de

stedenbouwkundige aanvraag ingediend worden,

maar moet ook het bestaande bestemmingsplan BPA

Gemeentecentrum Olsene, met een gemeentelijk RUP

worden goedgekeurd.

Vervolgens wordt de aannemingsopdracht gegund,

rond de zomer 2012. De start van de werken volgt in

het najaar en zal ongeveer 24 maanden duren.

De ambitie is dus om u het nieuwe administratief

centrum te kunnen voorstellen in 2015. Wordt dus

vervolgd…

MILIEU

Geen pesticiden in huis en tuin

Waarom zonder pesticiden?

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan

gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier.

Daarom weert Zulte, samen met de andere Vlaamse

gemeenten, pesticiden uit het openbaar groen, en dit

al sinds 2004. Waar we toch nog sproeien, is rationeel

omgaan met pesticiden de boodschap. En je merkt dat

het werkt. Madeliefjes, klaprozen en andere kruiden

kleuren de bermen! In de parken vind je graspaden

en is er meer onderbegroeiing. Onkruidbranders,

borstel- en veegmachines verschijnen steeds vaker

in het straatbeeld. Bij de heraanleg van een park of

straat wordt rekening gehouden met een pesticidenvrij

beheer.

Alle openbare besturen en burgers zijn samen goed

voor ruim 30% van het bestrijdingsmiddelengebruik in

Vlaanderen. Ook jij kan dus je steentje bijdragen. Dat

begint met restjes pesticiden en lege verpakkingen

ervan bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) onder te

brengen. Dit geldt ook voor restanten van producten

die je allang niet meer gebruikt en die vergeten in een

hoekje staan.

Samen met de Vlaamse overheid doen we nu ook

een oproep naar jou om het gebruik van pesticiden in

huis en tuin te beperken of stop te zetten. Maar wat

is dan het alternatief? Op de volgende pagina vind je

alvast een aantal nuttige tips waarmee je de natuur

respecteert en in de eerste plaats je eigen gezondheid.

Want zonder is gezonder!

--6


Tips om minder pesticiden te gebruiken

-- Last van bladluizen?

Met een krachtige waterstraal kan je heel wat

bladluizen van de plant spuiten. In de herfst kan

je de aangetaste plantendelen afknippen. Zo

overwinteren er minder eitjes. Heeft de plant jaar

na jaar last van bladluizen? Dan spreken we van

een plaag en staat de plant niet echt op zijn plaats.

Overweeg om hem te verplanten of weg te doen.

-- Mengsel van gras en klaver

Een nieuw gazon? Informeer bij je tuincentrum naar

een gazonmengsel, aangevuld met miniklavers. De

klaver zorgt op natuurlijke wijze voor een bemesting

van je gazon. Zo blijft het gras het hele jaar door

donkergroen. Ook vormt het mengsel van klavertjes

en grassoorten een compacte grasmat waardoor het

onkruid amper de kans krijgt om te groeien.

-- Mos: met of zonder?

Mos doet het op schaduwrijke plaatsen beter dan

gras. Een graspartij in de schaduw zal dus vaak

last hebben van mos. Je kan het mos laten staan,

of het vervangen door een verharding of door

schaduwminnende planten zoals varens, hosta’s of

kamperfoelie.

-- Minder muggen

Vermijd stilstaand water in emmers, gieters

enzovoort. Heb je een vijver? Weet dat er

insectenetende vissen bestaan. Houd muggen

buiten door het plaatsen van horren in deur- en

raamopeningen. Of bescherm jezelf en je kinderen

met een muskietennet boven het bed.

-- In de moestuin

Voorkom bodemziekten in je moestuin door

vruchtwisseling of gebruik ziekteresistente rassen.

Ook combinaties van verschillende teelten

voorkomen ziekten.

-- Geef onkruid geen kans

Bedek de bodem met doorlevende kruidachtige

planten of bodembedekkende struiken. Het onkruid

krijgt dan geen kans door licht- en plaatsgebrek.

Gebruik bij de aanplant een dikke laag compost of

houtsnippers van 10 centimeter. Zo vermijd je in

het begin onkruid en kunnen de bodembedekkers

optimaal groeien.

-- Met de hand of door het vuur

Wied kleine oppervlakten met de hand. Voor grotere

oppervlakten kan je een onkruidbrander gebruiken.

Brand het onkruid om de 2 à 3 weken weg. Het

onderliggende wortelstelsel wordt door vochten

krachtverlies uitgeput waardoor het onkruid

uiteindelijk helemaal verdwijnt.

-- Tegen slakken

Slakken zijn dol op jonge plantjes. Zorg er daarom

voor dat ze er niet gemakkelijk bij kunnen. Slakken

kan je weghouden met sparrennaalden, gemalen

schelpen of kapotte eierschalen. Of zorg ervoor

dat de plantjes sneller groeien, bijvoorbeeld door

de bodem te bedekken met zwarte folie zodat

die sneller opwarmt. Egels en vogels eten graag

slakken. Richt je tuin daarom diervriendelijk in door

nestkastjes te hangen of door een heg of houtkant

aan te planten.

-- Harken bij warm weer

Hou paden met kiezelsteentjes onkruidvrij door

regelmatig te harken. Doe dit bij voorkeur bij warm

weer zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen

en afsterven.

Nog meer info? Neem een kijkje op www.zonderisgezonder.be.

--7


Opening vernieuwd containerpark

Op maandag 2 mei 2011 werd het vernieuwde

containerpark feestelijk voor geopend verklaard.

Schepen van milieu Stijn Van de Wiele gaf toelichting bij

de aanpassingen en kostprijs van de vernieuwing: een

nieuwe brede toegangsweg, een geautomatiseerde

toegang met elektronische identiteitskaart, een

grotere circulatieruimte, een luifel over het recupelgedeelte,

een nieuwe groenopslagplaats, een

ecologisch gebouwd toezichtershuisje, … en toch zal

het containerpark gratis blijven!

LEKKER FRITUREN OF FONDUEN…

MAAR WAT MET HET VET OF DE OLIE?

Hoewel thuisfrituren populair is, blijkt het correct

inzamelen van gebruikt frituurvet of –olie veel minder

populair. Uit onderzoek blijkt immers dat nog steeds een

groot deel van de gebruikte frituuroliën en -vetten van

de huishoudens wordt weggegoten in de gootsteen,

het toilet, de tuin of de riool of met het restafval wordt

meegegeven. En dat terwijl het op het containerpark of

de KGA-inzameling thuis hoort!

Gebruikte frituurolie, fondueolie of frituurvet op een

correcte manier inzamelen is een must! Niet alleen

is correct inzamelen minder milieubelastend, tevens

kunnen olie en vet nuttig gerecycleerd worden! Zo

wordt het merendeel van de ingezamelde frituuroliën

en -vetten verwerkt tot milieuvriendelijke biodiesel of

worden ze gebruikt voor de opwekking van groene

energie. Ook zijn er tal van verwerkingsmogelijkheden

in technische toepassingen als pershout, plastic,

industriële zepen, smeermiddelen, kaarsen, enz.

Gebruikte frituurolie, fondueolie of frituurvet hoort dus

niet thuis bij het restafval, in de riool, in de gootsteen,

in de tuin of in de glasbol! Het dient steeds naar het

containerpark of het KGA-inzamelpunt in uw buurt

gebracht te worden. Op die manier draagt u bij tot een

beter milieu!

Enkele nuttige tips voor het inzamelen:

- Neem een geschikte fles (best de

oorspronkelijke fles of een andere plastieken

fles);

- Laat de olie afkoelen en giet ze met een

trechter in de fles;

- Gebruikt frituurvet laat je afkoelen tot minder

dan 40° en giet je met een trechter in de fles;

- Gebruikt frituurvet kan je ook kort uitsmelten

en opvangen in een doos of andere

verpakking.

Meer informatie over de recyclage van frituurvetten

of – oliën kan je vinden op www.valorfrit.be.

--8


Compostdemo’s in de zomermaanden

Nog steeds geeft compostmeester Sofie Dierick met

veel plezier uitleg over het opstarten en goed laten

functioneren van een compostbak of -vat. Verder

wordt het mulchmaaien en het thuisverhakselen

gedemonstreerd.

De demo’s zijn gratis en gaan door op 9 en 23 juli en

op 6 en 20 augustus, telkens om 14.00 uur. Wie er

graag wil bij zijn, kan dit door een seintje te geven op:

gsm 0479 29 60 64 of diericksofie@hotmail.com.

Bijna renteloze lening voor energiebesparende

maatregelen, ook in Zulte!

Sinds 1 april 2011 kan u

een goedkope FRGElening

afsluiten voor

energiebesparende

investeringen. Het

FRGE is een federaal

fonds dat staat voor

Fonds ter Reductie

van de Globale

Energiekost. Deze leningen worden niet verstrekt via een

klassieke bank maar via de lokale entiteit Veneco 2 , met

wie de gemeente Zulte een overeenkomst afgesloten

heeft voor deze unieke vorm van dienstverlening.

Voor welke energiebesparende maatregelen kan

men lenen?

- plaatsing van dakisolatie, muurisolatie,

vloerisolatie (enkel renovatie);

- plaatsing van hoogrendementsbeglazing (enkel

renovatie);

- vervanging van bestaande centrale

verwarmingsketels (enkel renovatie);

- plaatsing van thermostatische kranen op

radiatoren of een kamerthermostaat met

tijdsinschakeling (enkel renovatie);

- uitvoering van een energieaudit in de woning

(enkel renovatie);

- installatie van een zonneboiler (ook voor

nieuwbouw);

- plaatsing van een geothermische warmtepomp

(ook voor nieuwbouw);

- installatie ventilatiesysteem D met

warmterecuperatie (ook voor nieuwbouw);

- plaatsing driedubbele beglazing (ook voor

nieuwbouw);

- voor andere investeringen kan u Veneco 2 steeds

contacteren of www.veneco.be raadplegen.

Opgelet! Het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen

komt niet aanmerking! Ook het uitvoeren van

energiebesparende maatregelen door doe-het-zelvers

komt niet in aanmerking! De werken moeten steeds

uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer.

Om een lening aan te vragen moet u een offerte van

de aannemer kunnen voorleggen. Voor de effectieve

uitbetaling moeten er facturen beschikbaar zijn.

Hoeveel kan u lenen en wat kost het?

Bent u eigenaar/bewoner, eigenaar/verhuurder of

huurder dan kan u een FRGE-lening aangaan die

minimaal 1.250 euro bedraagt en maximaal 10.000

euro en moet deze op een termijn van 5 jaar zijn

afbetaald. De intrest bedraagt 2% per jaar maar voor de

meeste werken betaalt de federale overheid daarvan

1,5% (intrestbonificatie) terug onder de vorm van een

groene lening. De overblijvende 0,5% kan ingebracht

worden in de personenbelasting. Dit maakt de lening

bijna renteloos. De terugverdientijd is beperkt zodat u

snel kan genieten van uw besparing op energievlak.

Voor diegenen die het financieel wat moeilijker hebben,

is er bijkomende ondersteuning mogelijk. Veneco 2 werkt

namelijk nauw samen met de lokale OCMW’s waarbij er

door Veneco 2 een begeleidingstraject voorzien wordt

nl. het bekijken welke investeringen het interessantst

zijn, het zoeken van een aannemer, opvolgen van de

werken, het betalen van de factuur en het aanvragen

van de subsidies en premies waar u recht op hebt.

Indien u interesse hebt, kan u vrijblijvend contact

opnemen met Veneco 2 , Port Arthurlaan 11 in 9000

Gent. Tijdens de kantooruren kan u hen bereiken op

T 09 218 99 12 of frge@veneco.be. Voor een brochure

kan u terecht op het gemeentehuis of bij het OCMW.

Deze brochure kan u ook downloaden op www.veneco.be,

waar u nog bijkomende informatie vindt.

--9


Wist u dat …

… het deponeren van huisvuil in vuilbakjes langs de openbare weg gelijk staat met sluikstorten en dus strafbaar

is.

… het deponeren van tuinafval in of naast straatgrachten eveneens sluikstorten is. Bovendien zijn er alternatieven

om van uw tuinafval af te geraken: naar het containerpark brengen, in de GFT container deponeren, mulchen

of thuiscomposteren!

… De Kringwinkel Ateljee herbruikbare goederen gratis aan huis komt ophalen. Bel T 09 224 07 15 voor een

afspraak.

politie

MET EEN GEVOEL VAN VEILIGHEID DE VAKANTIE IN!

Hoe dichter we bij de zomervakantie komen, hoe

groter het verlangen wordt naar verlof. Vooraleer de

deur dicht te trekken, is het echter goed stil te staan bij

de gedachte of alles veilig is achtergelaten.

Als politiedienst is het onze zorg bij te dragen tot uw

veiligheid. Met enkele eenvoudige tips proberen we u

met een gevoel van veiligheid te laten genieten van uw

vakantie. Ook voor de thuisblijvers kunnen sommige

van deze preventiemaatregelen van nut zijn. Het is een

helaas een utopie te denken dat met deze preventietips

inbraken de wereld uit zijn, maar ze maken het inbrekers

in ieder geval wel moeilijker…

Wees enigzins discreet en vermijd de

indruk afwezig te zijn.

- laat geen berichten na aan deur of venster;

- laat geen berichten na op het

antwoordapparaat;

- gebruik een tijdschakelaar voor licht of muziek;

- stop tijdelijk de huis-aan-huis bestellingen

(bakker, melk- & krantenman);

- licht de buren in;

- laat een vertrouwenspersoon de brievenbus

leegmaken;

- laat een vertrouwenspersoon af en toe de

rolluiken ophalen en aflaten;

- laat bij een langere afwezigheid iemand het

gras maaien.

Wat met sleutels?

- sluit alle ramen en buitendeuren (ook van

tuinhuis of garage);

- sluit hekkens en roosters (eventueel met een

hangslot);

- laat geen sleutels op de sloten steken;

- bewaar sleutels uit het zicht;

- vermeld geen adresgegevens op

sleutelhangers;

- bezorg de sleutels aan een vertrouwenspersoon.

Laat niets rondslingeren.

- verberg aantrekkelijk en makkelijk mee te

nemen zaken;

- stop waardevolle zaken in een (bank)kluis;

- ken uw zaken: een goede beschrijving, een

serienummer, een foto,… kan belangrijk zijn bij

een eventuele aangifte;

- ladders en tuingereedschap kunnen worden

gebruikt om binnen te dringen. Berg ze op in

het gesloten tuinhuis of garage.

De lokale politie

- doe een beroep op afwezigheidstoezicht (het

aanvraagformulier vindt u onder meer op

www.politiedeinzezulte.be). Op onregelmatige

tijdstippen komt de politie dan tijdens uw

afwezigheid bij u langs. Het aanvraagformulier

kan worden binnengebracht in het politiebureel.

Bijkomende inlichtingen kan u steeds krijgen bij de

lokale politie in Deinze (T 09 381 41 92) of in Zulte

(T 09 321 77 70).

Wat met het alarm?

- activeer het alarmsysteem;

- verwittig de alarmcentrale en de

contactpersonen.

--10


BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING

LIJST + 90-JARIGEN VOOR JULI – AUGUSTUS 2011

Stofferis Joseph Zulte 04/08/1914

De Cock Madeleine Zulte 04/08/1915

Vanquickelberghe Albert Olsene 01/08/1916

De Waele Julia Zulte 16/07/1917

Van Hove Julienne Machelen 18/08/1917

Amerlynck Magdalena Zulte 23/08/1917

Van Nieuwenhuyze Blanche Machelen 06/07/1920

Cremelie Madeleine Olsene 20/07/1920

Van der Cruyssen Marie Olsene 25/07/1920

Hertoge Gaston Machelen 24/08/1920

Delmotte Maria Zulte 30/08/1920

De Geyter Karel Machelen 02/07/1921

Van Assche Julien Olsene 03/07/1921

Lippens Adrienne Zulte 11/07/1921

Raveel Roger Machelen 15/07/1921

Snoeck Leon Zulte 19/07/1921

Van hove Hubert Machelen 07/08/1921

Dejager Ivona Olsene 08/08/1921

Vanbetsbrugge André Zulte 12/08/1921

De Wever Marcel Machelen 16/08/1921

Mannens Margareta Machelen 20/08/1921

HUWELIJKSJUBILEA VOOR JULI – AUGUSTUS 2011

Degraeve Alois-Crabbe Christianna Zulte 07/07/2011

Martens Remi-Van Leeuwen Julia Zulte 14/07/2011

De Ketele Marcel-Van laethem Bertha Machelen 19/07/2011

Herman François-De Stoop Francinne Olsene 02/08/2011

Verplaetse Gilbert-Decaluwé Erna Zulte 12/08/2011

Callens Henri-Delodder Jeannine Zulte 20/08/2011

Vindevogel Marcel-Blauwblomme Maria Zulte 22/08/2011

Meheus Raphaël-Coenen Elvira Olsene 23/08/2011

De Bock Roger-Desmet Maria Olsene 26/08/2011

GEVIERDE HUWELIJKSJUBILEA

HARTELIJK GEFELICITEERD!

Deze jubilarissen vierden recent hun huwelijksverjaardag:

Landsheere Julien - De Kuyssche Maria Louisa

Zulte

28/03/2011

Van Hove Cécile - Castro Martin

Machelen

07/04/2011

--11


Anckaert Marie Thérèse - Vervaeck Guido

Machelen

12/04/2011

Carlier Paul - Vannieuwenhuyse Godelieve

Zulte

14/04/2011

Nachtergaele André - Byls Huguette

Machelen

19/04/2011

Goessaert René - Brokken Odette

Zulte

26/04/2011

De Ketele André - Van Laere Margareta

Olsene

27/04/2011

HARTELIJK GEFELICITEERD!

--12


GEBOORTEN

HARTELIJK GEFELICITEERD!

Baeten Brechje

Zulte

25/03/2011

Decock Loïc

Zulte

04/04/2011

Eeckhout Clara

Olsene

09/04/2011

Van Hoof Julie

Machelen

18/04/2011

Addou Asma

Zulte

29/04/2011

Vander Stichele Edouard

Zulte

25/03/2011

De Sloover Luis

Zulte

06/04/2011

Arickx Michèle

Zulte

09/04/2011

Vermeulen Apauline

Zulte

21/04/2011

Callewaert Nina

Zulte

30/04/2011

Verheye Odile

Zulte

30/03/2011

Feys Kyra

Machelen

06/04/2011

Van Beek Michiel

Olsene

12/04/2011

Vancoillie Warre

Zulte

21/04/2011

Dhuyvetter Ferran

Olsene

02/05/2011

De Baets Juul

Machelen

01/04/2011

Goddeeris Emma

Zulte

07/04/2011

Rogge Matteo

Olsene

14/04/2011

Persyn Lieze

Olsene

22/04/2011

Demaeght Jonah

Zulte

04/05/2011

Demeurisse Camiel

Olsene

01/04/2011

Vermiesch Xenne

Machelen

07/04/2011

Vermeulen Améline

Olsene

14/04/2011

Boerjan Julien

Machelen

23/04/2011

Vanhaelst Astrid

Machelen

09/05/2011

Lowie Akasha

Zulte

02/04/2011

De Winne Sky

Zulte

07/04/2011

Bode Juline

Olsene

14/04/2011

Verschaeve Mats

Machelen

24/04/2011

Allegaert Jinte

Zulte

10/05/2011

Dobbelaere Jules

Olsene

02/04/2011

Martens Ferre

Olsene

08/04/2011

Burvenich Aagje

Zulte

15/04/2011

De Craemer Cato

Zulte

26/04/2011

OVERLEDENEN

Tydgat Julienne

Zulte

° 10/03/1927 + 28/03/2011

Baudoncq Arnold

Olsene

° 28/10/1942 + 12/04/2011

Amerlinck Monica

Zulte

° 02/03/1933 + 21/04/2011

Provyn Julien

Machelen

° 15/11/1924 + 08/05/2011

Lagrange Georges

Zulte

° 15/08/1930 + 30/03/2011

Bradt Simona

Zulte

° 23/04/1932 + 19/04/2011

Naessens Blanche

Zulte

° 18/09/1920 + 30/04/2011

Buyle Hubert

Zulte

° 31/07/1934 + 09/05/2011

Lowie Maurice

Zulte

° 07/01/1940 + 30/03/2011

De Sloover Maria

Zulte

° 04/07/1927 + 20/04/2011

Garwig Cordula

Zulte

° 09/12/1924 + 06/05/2011

Bij de aangifte van een geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden, kan u beslissen om dit niet te laten publiceren in het infoblad

van de gemeente. Dit moet u dan schriftelijk vermelden bij de aangifte.

Omwille van de privacy worden er voortaan geen adresgegevens meer genoteerd in het infoblad.

--13


jeugd

SPELEN IN ONZE GEMEENTE

Kinderen en jongeren hebben nood aan ruimte om

buiten te spelen. Het gemeentebestuur vindt de

inrichting van veilige speelomgevingen erg belangrijk

en onderneemt hiervoor enkele acties.

Speelstraat

De tijd waarin kinderen zomaar zorgeloos op straat

kunnen spelen is voorbij. Maar om de 2 jaar wordt de

Speelstraat georganiseerd en dan kan men een ganse

namiddag op straat ravotten. Als statement wordt

één van de drukste verkeersaders in de gemeente

afgesloten voor alle verkeer, en voor één namiddag

teruggegeven aan de kinderen en jongeren in onze

gemeente.

Dit jaar werd de Speelstraat georganiseerd op zondag 8

mei 2011. Net zoals tijdens de eerste editie in 2009 was

ook de zon opnieuw van de partij. De Centrumstraat in

Olsene werd volgestouwd met 31 uitdagende attracties

voor kinderen en jongeren. De dorstigen konden

zich laven aan de drankstand van de gemeentelijke

jeugdraad. Tijdens hetzelfde weekend vond ook de

Meikermis plaats op het Willem van Olseneplein. Het

werd dus een absoluut feest voor de aanwezigen!

Speelplein in de Kloosterstraat Machelen

Tijdens de paasvakantie werd de oude klimen

klautercombinatie op het speelplein in de

Kloosterstraat in Machelen vervangen door een

nieuwe klimkubus. Bovendien werd het speelplein

uitgebreid met een schommel en een veertoestel. In

combinatie met de reeds aanwezige tafeltennistafels en

petanqueterreinen, vormt het vernieuwde speelterrein

een rustige speelplek waar het aangenaam vertoeven

is voor jong én minder jong.

--14


Speelterrein in de Rijwegstraat Olsene

Het speelterrein in de Rijwegstraat onderging de laatste jaren

een ware metamorfose. Het speelveld werd omgetoverd van een

omgeploegde akker tot een echt groen en speels avontuur! Bovenop

de bestaande speelheuvel werd een speeltoren met bijhorend klim- en

klauterparcours aangelegd, er werden bomen en struiken aangeplant

(die over enkele jaren pas echt tot hun recht zullen komen), er werd

een extra speelheuvel gecreëerd achteraan op het terrein én er

werden fit-o-metertoestellen en speeltoestellen geïnstalleerd rondom

de Finse looppiste.

In de nabije toekomst komen er nog een aantal kleinere speelelementen

bij (zandbak, bruggetjes over de beek, een zitarena, ...). Bovendien

zullen ook de skaters en bmx’ers in de Rijwegstraat terecht kunnen om

hun hobby het ganse jaar door uit te oefenen. Er wordt namelijk een

vast skatepark voorzien.

Nieuwe speelruimte in deelgemeente Zulte

In het jeugdbeleidsplan 2011-2013 werd er als

concrete actie opgenomen dat er zal gezorgd worden

voor nieuwe speelruimte in deelgemeente Zulte.

Er zullen 2 nieuwe speelpleinen gecreëerd worden,

namelijk in de Anglo en in De Piste (terrein tussen

Zonnelaan-Elzenlaan).

Alle jonge bewoners van de Anglo en De Piste

werden trouwens uitgenodigd voor een voorafgaand

overlegmoment op woensdag 15 juni om 14.00 uur in

zaal Fiertelhof.

Oproep: AFS-GEO zoekt gastvrije gezinnen

Volgend schooljaar komen opnieuw een 15-tal jongeren van overal ter wereld via AFS naar onze regio. Ze

verblijven een jaar in een gastgezin, gaan hier naar school en leren onze cultuur in al haar aspecten kennen.

AFS-regio Gent-Eeklo-Oudenaarde (GEO) zoekt 15 gezinnen die hun huis en hun hart willen openstellen voor

iemand uit een ander land. De samenstelling van de AFS-gastgezinnen varieert van jonge samenwonenden

tot iets oudere mensen van wie de kinderen al het huis uit zijn. Ook alleenstaanden kunnen perfect gastouder

worden. AFS gaat op zoek naar een gastzoon of -dochter die het best bij het gezin past. Interesse om gastgezin

te worden? Surf dan snel naar www.afsvlaanderen.be.

--15


cultuur

WERKINGSTOELAGEN WERKJAAR 2010-2011: INDIENEN DOCUMENTEN

Sinds 2010 is een aangepast reglement voor de

werkingstoelagen van kracht. Dit houdt een aantal

praktische wijzigingen in voor het invullen en indienen

van de vereiste documenten. De invulformulieren voor

het bekomen van een werkingstoelage kan u vanaf

1 juli downloaden via de gemeentelijke website,

www.zulte.be. Verenigingen die het erkenningsdossier

(ook de reeds bestaande verenigingen moeten dit

WAK- Erfgoed

eenmalig doen!) nog niet hebben ingevuld, dienen

dit ook in. U heeft de tijd tot 15 september 2011 om

deze documenten in te vullen en in te dienen op de

cultuurdienst. Indien u een papieren versie van deze

documenten wil ontvangen of wie hulp wenst bij het

invullen van deze documenten, vragen wij contact op

te nemen met de cultuurdienst, Centrumstraat 6, Zulte,

T 09 280 96 02.

De combinatietentoonstelling WAK-Erfgoed was een schot in de roos. Zie hier enkele sfeerbeelden:

@allroundphotoservicekurt.be

@allroundphotoservicekurt.be

@allroundphotoservicekurt.be

@allroundphotoservicekurt.be

We willen graag alle deelnemers aan de WAK en

hun begeleidster Terry Van Hoecke uitdrukkelijk

te bedanken voor hun inzet. Hun werkjes waren

werkelijk prachtig!

@allroundphotoservicekurt.be

--16


In het WAK-vriendenboekje werden de gegevens van

Jasper niet opgenomen, dit willen we nu rechtzetten:

Jasper Coppens

°4 mei 1999

Hobby’s: muziekschool, atletiek en Chiro

Leukste vak: knutselen

Lekkerste eten: kippenbilletjes

Lievelingsdier: varken

Favoriete kleur: rood

Uiteraard veel dank ook aan de mensen van deelraad Erfgoed, die samen met de cultuurbeleidscoördinator voor

een uitmuntende tentoonstelling gezorgd hebben!

Filmclub

De Filmclub, die in Machelen meer dan 200 films

vertoonde, is recent verhuisd naar de Gaston Martenszaal

in Zulte. Hiertoe deed de gemeente Zulte belangrijke

investeringswerken. Een gloednieuw 7 meter breed

projectiescherm, een vernieuwde projector en de

aan de hedendaagse bioscoopnormen aangepaste

geluidsapparatuur garandeert vanaf nu kwaliteitsvolle

filmvoorstellingen.

Op 24 september gaat de Filmclub in Zulte officieel van

start. Er zal een speciaal programma voorzien zijn. Hou

alvast deze datum vrij, u hoort nog van de Filmclub!

Meer info: www.filmclub.be.

Op 9 april vond de generale repetitie plaats: de

jonge kijkers konden genieten van ‘Rapunzel’. Beide

vertoningen, om 13.30 uur en 16 uur, verliepen

vlekkeloos.

Sport- & Feestcomité Zulte zoekt:

... Helpende handen voor de 154 e

Firtelstoet van zondag 2 oktober 2011.

Voor de begeleiding van de stoet en de organisatie van

het kermisgebeuren zijn wij op zoek naar vrijwilligers.

Ben je vrij op zondag 2 oktober 2011, 18+ en wil je

meehelpen aan de uitbouw van deze ludieke stoet?

Neem dan snel contact met ons op....

... Oude en recente foto’s van de

Firtelstoet en bekende firtelfiguren.

Je oude en/of nieuwe foto’s van de firtelstoet zijn

steeds welkom bij het comité. Digitaal kan je die

steeds bezorgen op onderstaande e-mailadres. Héél

specifiek zijn we op zoek naar foto’s van bekende en

minder bekende firtelfiguren/spelers van vroeger en

nu.

Sport- & Feestcomité Zulte - www.firtel.be -

info@firtel.be

--17


BIBLIOTHEEK

Luisterboeken

Luisterpunt stelt onze bibliotheek regelmatig nieuwe

collecties luisterboeken ter beschikking voor wie lezen

moeilijk is (geworden): blinden en slechtzienden, voor

wie het hanteren van een boek moeilijk is, voor jongeren

met dyslexie,… Onze collectie bestaat momenteel uit

gesproken romans, jeugdboeken en het tijdschrift ‘Dag

allemaal’. Interesse? Vraag ernaar in de bibliotheek!

Op reis?

De bibliotheek helpt u bij de voorbereiding van uw reis.

We beschikken immers over:

- een uitgebreide collectie reisgidsen;

- reiswoordenboekjes;

- taalcursussen;

- toeristische tijdschriften ‘Genieten’, ‘Grande’,

‘Motoren en toerisme’ en ‘De Wandelvogel’;

- wandel- en fietsroutes uit Oost-Vlaanderen.

Uiteraard wil u tijdens uw vakantie uw favoriete boeken

lezen. U kunt ze reserveren via www.mijnovinob.be. Of

surf naar www.boekenbank.be voor de meest recente

boeken of doe een aankoopsuggestie voor de titels

die de bibliotheek nog niet bezit. De catalogus van de

Zultse bibliotheek raadplegen kan via www.ovinob.be/

zulte.

--18


SENIOREN

Dossier- en adressenbestand oud-strijders

Om de adressenbestanden en dossiers van oud-strijders

te optimaliseren, is het gemeentebestuur op zoek

naar mensen die voornamelijk tijdens de Tweede

Wereldoorlog opgeroepen werden. Ook de dossiers

van werkweigeraars, krijgsgevangenen en verplicht

tewerkgestelden in Duitsland wensen we te bekomen

en dit in het kader van gratis medische zorgen. Er

zouden immers nog steeds personen zijn die hier niet

ten volle van kunnen genieten.

Heeft u een oorlogsverleden? Nam u deel aan de

18-daagse veldtocht? Graag ontvangen wij uw

persoonlijke gegevens: naam, adres, geboortedatum,

geboorteplaats, ontvangen nummer (werkweigeraar,

krijgsgevangene, tewerkgestelde in Duitsland),

telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Na de

gegevenscontrole bij het register in Gent zal blijken

of u al dan niet aanspraak maakt op gratis medische

zorgen.

U kan uw persoonlijke gegevens richten aan Marnix Torck, dienst bevolking, Centrumstraat 8, 9870 Zulte,

T 09 280 97 01 of bevolking@zulte.be.

Oproep voor rolstoelen!

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze gemeentelijke

zalen nog te verhogen, is de seniorenadviesraad op

zoek naar bruikbare rolstoelen. Wie thuis een rolstoel

in goede staat heeft en deze kosteloos wil schenken

aan de gemeente, gelieve contact op te nemen met de

cultuurdienst op cultuur@zulte.be of T 09 280 96 02. De

rolstoelen zullen door onze technische dienst worden

opgehaald bij u thuis.

Mobiplus: opfriscursus verkeer en mobiliteit voor

55-plussers!

Op vrijdag 18 februari 2011 organiseerde de

Seniorenadviesraad van Zulte een infonamiddag rond

verkeer. Uit de reacties bleek dat een opfriscursus

positief zou onthaald worden.

In het kader van de Mobiplus project (een samenwerking

tussen de Vlaamse Stichting Verkeerskunde,

de rijscholen en de lokale besturen) wil de seniorenadviesraad

van Zulte een dergelijke cursus voor de

Zultse senioren organiseren.

Praktisch:

- Het lessenpakket omvat telkens twee uur

verspreid over vier dagen.

- De cursus wordt gegeven door en in een

erkende (lokale) rijschool.

- De lessen worden georganiseerd voor min. 20

en max. 30 deelnemers.

- De kostprijs bedraagt 25 euro, een handboek

en een getuigschrift inbegrepen.

Senioren die meer willen weten of wensen deel te

nemen aan deze cursus dienen hun gegevens (naam,

adres, telefoon, eventueel e-mailadres) af te geven

aan de cultuurdienst, Centrumstraat 6, 9870 Zulte,

cultuur@zulte.be, T 09 280 96 02. En dit uiterlijk tegen

20 juli 2011.

Nadien wordt u per brief op de hoogte gebracht van

verdere afspraken.

O p f r i s s i n g s c u r s u s M o b i p l u s


Naam:

Adres:

T:

E-mail:

--19


OCMW – SOCIAAL HUIS

SAMENWERKING BIJ KINDEROPVANG

In het kader van de samenwerking van alle initiatieven

in de kinderopvangwereld van Zulte, organiseerde

de Dienst Onthaalouders van het OCMW Zulte een

vormingsavond “En wat als eten moeilijker gaat?”

voor alle professionelen in de kinderopvang en voor

geïnteresseerde ouders.

De vormingsavond ging door op 10 mei 2011 in

Snipper. Er waren meer dan 65 aanwezigen waaronder

onthaalouders van de dienst opvanggezinnen,

vertegenwoordigers van de zelfstandige kinderopvang,

leerkrachten uit het onderwijs en meer dan 20 ouders.

Thuiszorg als het (even) moeilijk gaat

Een deskundige gaf een aantal basistips en voorbeelden

waardoor een beter inzicht verkregen wordt op het

voedingspatroon. Ook boeiend om te horen dat eten

niet alleen met voeding, maar ook met opvoeden te

maken heeft. Opvoeden is en blijft een boeiend item!

Voor meer informatie over de kinderopvang in

onze gemeente kan men steeds terecht bij de

verantwoordelijke Nancy Deleersnyder, Dienst

Onthaalouders OCMW Zulte, T 09 388 96 86

nancydeleersnyder@ocmwzulte.be.

Zelfstandig wonen, in eigen huis en omgeving blijven

wonen is de wens van iedereen. Als iemand ouder wordt,

of ziek wordt, is dit niet meer vanzelfsprekend. Om

deze zelfstandigheid te behouden en te ondersteunen,

kan men beroep doen op een waaier van diensten en

hulpverlening.

Het is echter niet eenvoudig om de weg binnen

dit aanbod te vinden. Vandaar dat de dienst

thuiszorgcoördinatie zijn bijdrage hierin wil leveren. Het

is immers belangrijk dat er bij zorgbehoevenden in een

thuissituatie duidelijke informatie wordt gegeven en dat

er afspraken worden gemaakt rond de hulpverlening.

Het OCMW hoeft niet alles zelf te doen, maar kan

vanuit de unieke positie van neutraliteit en objectiviteit

hulpvragers helpen een weg te vinden in dit grote

aanbod en hiertoe een zorgoverleg organiseren. Dit

kan eveneens bij opname of ontslag uit ziekenhuis of

bij het beëindigen van een opname kortverblijf.

Bent u op zoek naar zorg op maat, waarbij de

verschillende zorgen perfect op elkaar zijn afgestemd

en waarbij u beroep kunt doen op een gevarieerd

aanbod van diensten voor thuiszorg en ondersteuning?

Neem dan contact op met de thuiszorgcoördinator van

het OCMW Zulte: Ann De Jonghe, Staatsbaan 148,

9870 Zulte, T 09 388 96 86,

anndejonghe@ocmwzulte.be

--20


Wijziging doelgroep Huishulp met dienstencheques OP 1 mei

De dienst huishulp (poetsdienst met dienstencheques)

richt zich vanaf 1 mei tot volgende doelgroep:

- inwoners van Zulte vanaf 65 jaar;

- personen met zelfredzaamheidsproblemen op

basis van medische en/of sociale indicaties.

Wenst u meer informatie? Contacteer dan Veerle Van

Steenberghe, T 09 388 96 86,

veerlevansteenberghe@ocmwzulte.be.

De dienstverantwoordelijke zal op basis van een

beknopt sociaal verslag de aanvragen afhandelen. Bij

medische indicatie wordt steeds een medisch attest

gevraagd. Aanvragers met sociale problematiek worden

beoordeeld aan de hand van een sociaal verslag.

De huidige gebruikers kunnen in het systeem blijven.

Nieuwe en bestaande aanvragen die niet beantwoorden

aan deze doelgroep zullen doorverwezen worden naar

andere dienstenchequebedrijven.

“De energiejacht”

In december 2010 ging de groepscampagne ‘De energiejacht’ in het OCMW van Zulte van

start. Een kansarme doelgroep spande zich vier maanden lang in om minder energie te

verbruiken. Samen spaarden zij 3,95% gas en elektriciteit uit. Een schets van het verloop via

onderstaande getuigenis van een deelnemer:

“Begin december gingen we met vijf gezinnen op energiejacht. Het doel van velen

was om 8% minder energie (elektriciteit, water en aardgas) te verbruiken. Bij

de opening van de jacht kregen we een videoreportage te zien met verschillende

energietips (zoals opladers uit het stopcontact trekken, wassen en drogen in het

weekend, lampen afstoffen, een kleine lichtbron gebruiken tijdens het tv kijken,

…) Het gaat om kleine dingen die een hoop minder energie verbruiken. Zonder

er hinder bij te ondervinden, kunnen we toch per jaar heel wat euro’s sparen

door op dergelijke zaken te letten. Per week noteerden we de meterstanden op een

spaarkaart. Dit gaven we door aan het OCMW. Om de 2 weken bracht Sophie ons

een bezoekje om eventuele vragen te beantwoorden. Maandelijks ontvingen we bij een volle spaarkaart een kleine nuttige

attentie zoals een waterkan, spaarlampen… Halverwege het project ging er een workshop door waar we een informatief

gezelschapsspel speelden. Op deze manier werd duidelijk hoeveel een huishoudtoestel verbruikt en hoe we kunnen besparen.

Nadien konden we zelf aan de slag met een energiemeter, om na te gaan hoeveel bepaalde toestellen bij ons thuis

verbruiken. Na vier maanden kregen we een eindevaluatie met onze werkelijke besparing. Als beloning voor de wekelijkse

inspanningen ontvingen we een badjas en een doucheknop en nog enkele nuttige tips voor in de toekomst. Door deze jacht

sta je wel eens stil bij bepaalde zaken. Kleine dingen betekenen immers een grote hap uit je budget. En in deze tijd telt

elke cent die je kan sparen. Het was een heel leerrijke ervaring”.

Wens je meer informatie over deze energiejacht? Contacteer dan Sophie Demey, sociale dienst OCMW,

Staatsbaan 148, 9870 Zulte, T 09 388 96 86, sophiedemey@ocmwzulte.be.

--21


HUISVESTING

Sociale appartementen op de site ANGLO

Op de site Anglo in Zulte is de Deinse Sociale

Bouwmaatschappij begonnen met de bouw van

2 appartementsblokken: één appartementsblok met

24 appartementen en één kleinere blok met

8 appartementen. Het gaat om:

- 4 appartementen met 4 slaapkamers;

- 15 appartementen met 3 slaapkamers;

- 12 appartementen met 2 slaapkamers;

- 1 appartement met 1 slaapkamer.

Het einde van de werken is voorzien voor de 2 e helft

van 2012. Voor aanvragen of meer informatie kan u

terecht bij:

- Deinse Sociale Bouwmaatschappij,

Stationsstraat 29, 9800 Deinze (T 09 386 37 01 -

info@deinse-sociale-bouwmij.woonnet.be).

- Dienst huisvesting van het OCMW, Staatsbaan

148, 9870 Zulte (Veerle Van Steenberghe

T 09 388 96 86 -

veerlevansteenberghe@ocmwzulte.be).

KMO

PROVINCIALE EXPANSIEPREMIE VOOR KMO’S

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen wil de Oost-

Vlaamse KMO’ers die investeren in hun zaak en hiervoor

een lening aangaan, ondersteunen via de provinciale

expansiepremie.

Deze provinciale expansiepremie is een rentetegemoetkoming

van 2% of 3% op een bedrag van

5.000 tot maximum 50.000 euro. Zowel startende

als groeiende zelfstandigen of KMO’s in hoofdberoep

(geen NV’s of VZW’s) als overnemers kunnen van deze

subsidie genieten.

Alle voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op

de website van de provincie Oost-Vlaanderen:

www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/

huiseconomie/index.cfm

Voor verdere inlichtingen T 09 267 87 41 of

liva.goedertier@oost-vlaanderen.be.

INFO EN COMMUNICATIE

GEZOCHT!

Kan jij je inleven in

moeilijkheden die anderen

doormaken? Sta jij open

voor andere opvattingen

en levenswijzen? Wil je je

minimum 4 uur per week

vrijmaken? 3 maal JA?

www.tele-onthaal.be

Start dan met de vooropleiding

van Tele-Onthaal! Ook na de vooropleiding zorgt Tele-

Onthaal voor blijvende ondersteuning en vorming.

Tele-Onthaal stelt haar telefoonlijnen (106) 24/24 uur

open voor iedereen die in alle anonimiteit wil praten.

Tele-Onthaal biedt ook anonieme gesprekken via chat

op www.tele-onthaal.be.

Tele-Onthaal zoekt voortdurend vrijwilligers zodat geen

enkele oproep onbeantwoord blijft!

“Je ontvangt geen loon en toch word je ontzettend

rijk”, getuigt een anonieme vrijwilliger. “Je wordt een

milder mens met sterkere relationele vaardigheden en

met een ruimere kijk op het leven.”

Zin om mee te werken? T 09 220 82 92 of

oost-vlaanderen@tele-onthaal.be.

--22


GEMEENTELIJKE INFORMATIE

GEMEENTEHUIS

Hoofdgebouw

Centrumstraat 8

T 09 280 97 00

F 09 280 97 29

www.zulte.be

CONTACT PER DIENST

Gemeentesecretaris

T 09 280 97 25

secretaris@zulte.be

Bestuurssecretaris

T 09 280 97 19

bestuurssecretaris@zulte.be

Secretariaat

T 09 280 97 18 - 09 280 97 17

secretariaat@zulte.be

Dienst Bevolking/Elektronische

Identiteitskaart/Strafregister

T 09 280 97 01 - 09 280 97 07

T 09 280 97 05

bevolking@zulte.be

Dienst Burgerlijke Stand

T 09 280 97 02

burgerlijkestand@zulte.be

Dienst Openbare Werken,

Aankopen & Patrimonium

T 09 280 97 03 – 09 280 96 08

09 280 97 21

openbarewerken@zulte.be

Diensthoofd

T 09 280 97 09

Dienst Ruimtelijke Ordening

T 09 280 97 23 – 09 280 97 04 –

09 280 97 24

ruimtelijkeordening@zulte.be

Diensthoofd

T 09 280 97 09

Dienst Milieu

T 09 280 97 22 – 09 280 97 08

milieu@zulte.be

Diensthoofd

T 09 280 97 09

Dienst Financiën

T 09 280 97 15 – 09 280 97 13

T 09 280 97 14 – 09 280 96 01

financieledienst@zulte.be

Gemeenteontvanger

T 09 280 97 12

financieelbeheerder@zulte.be

Dienst Personeel

T 09 280 97 27

personeel@zulte.be

GEMEENTEHUIS

Bijgebouw

Centrumstraat 6

T 09 280 96 00

F 09 280 96 09

www.zulte.be

CONTACT PER DIENST

Dienst Communicatie

T 09 280 96 06

communicatie@zulte.be

Dienst Cultuur

T 09 280 96 02 - 09 280 96 00

cultuur@zulte.be

Dienst Jeugd

T 09 280 96 05

jeugd@zulte.be

Dienst Info, Toerisme, KMO

T 09 280 97 06

info@zulte.be

Dienst Sport

Centrumstraat 6

T 09 280 96 04

sportdienst@zulte.be

Sporthal, Waalstraat 118

T 09 388 96 76

sporthal@zulte.be

OCMW ZULTE

Staatsbaan 148

T 09 388 96 86

F 09 388 58 85

www.ocmwzulte.be

OCMW

Ma t.e.m. vrij: 8.00 - 12.00 uur

In de namiddag: op afspraak

Verplaatsingsmoeilijkheden?

Wij komen bij u!

Voorzitter:

ugodentandt@ocmwzulte.be

Secretaris:

dirkadams@ocmwzulte.be

Ontvanger:

chrisvansteenkiste@ocmwzulte.be

Financiële Dienst: carolinecareel@ocmwzulte.be

Sociale Dienst:

dirkgoeminne@ocmwzulte.be

Sociale Dienst: dominiquelaquiere@ocmwzulte.be

Sociale Dienst:

tinnekemeheus@ocmwzulte.be

Juridische dienst: manuelavandenberghe@ocmwzulte.be

Onthaal:

anjadekeyser@ocmwzulte.be

Thuiszorg:

anndejonghe@ocmwzulte.be

Huisvesting: veerlevansteenberghe@ocmwzulte.be

Ontmoetingscentra: christinevanovermeire@ocmwzulte.be

Opvanggezinnen: nancydeleersnyder@ocmwzulte.be

Buitenschoolse Kinderopvang: ilsedebo@ocmwzulte.be

Personeelsdienst: jessicaschuddinck@ocmwzulte.be

Dienst PWA:

pwa@ocmwzulte.be

OCMW voorzitter

Ugo Den Tandt

gsm 0474 45 62 84

voorzitter@ocmwzulte.be

OPENINGSUREN

Gemeentehuis

Centrumstraat 8

Maandag: 8.30 – 12.00 en

13.30 – 19.00 uur

Dinsdag t.e.m. donderdag:

8.30 - 12.00 en 15.30 – 17.00 uur

Vrijdag: 8.30 – 12.00 uur

www.zulte.be

Centrumstraat 10

Dienst Openbare Werken,

Aankopen en Patrimonium,

Ruimtelijke Ordening en Milieu

Ma: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 19.00 uur

Di t.e.m. vrij: 8.30 - 12.00 uur

Centrumstraat 6

Ma: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 19.00 uur

Di t.e.m. vrij: 8.30 - 12.00 en 15.30 -

17.00 uur

Sporthal

Woe: 13.30 - 18.00 uur

SLUITINGSDAGEN

Gemeentehuis

maandag 11 juli

donderdag 21 juli

vrijdag 22 juli

maandag 15 augustus

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Straatlampentelefoon

T 08 006 35 35

Gemeentelijk Drugpunt

T 09 381 86 63

Wachtdienst dokters

T 09 387 03 80

--23


BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

A B C D

E F

A-- Burgemeester Henk Heyerick

gsm 0478 55 34 77

henk.heyerick@zulte.be

B-- 1e schepen Eric Vermeersch

gsm 0474 29 73 90

eric.vermeersch@zulte.be

C-- 2e schepen Luc Millecamps

gsm 0474 32 02 50

luc.millecamps@zulte.be

D-- 3e schepen Rosanne Buyle

gsm 0474 29 73 99

rosanne.buyle@zulte.be

E-- 4e schepen Catherine De Smet

gsm 0479 53 97 16

catherine.desmet@zulte.be

F-- 5e schepen Stijn Van de wiele

gsm 0494 72 43 15

stijn.vandewiele@zulte.be

CONTAINERPARK

Posthoornstraat 49D

9870 Zulte-Machelen

Ingang via De Schachelaar

T 09 380 14 84

Openingsuren Particulieren:

--

dinsdag- en vrijdagvoormiddag van

8.00 uur tot 11.45 uur

--

maandag-, woensdag- en

vrijdagnamiddag van 14.00 uur tot

17.45 uur

--

zaterdag: vanaf 9.00 uur tot 11.45 uur

en van 13.00 uur tot 15.45 uur

Openingsuren Zelfstandigen:

--

dinsdagnamiddag: van 13.00 uur tot

17.00 uur

Sluitingsdagen:

maandag 11 juli 2011

maandag 15 augustus 2011

KGA-INZAMELING

Wijkinzameling

Woensdag 3 augustus

--

van 14.00 - 15.00 uur pleintje Zonnelaan

--

van 15.30 - 16.30 uur kerk van Zulte

--

van 17.00 - 18.00 uur kerk van Olsene

op het containerpark

--

zaterdag 16 juli 2011 van 13.00 uur tot

16.00 uur

--

zaterdag 20 augustus 2011 van 13.00

uur tot 16.00 uur

BIBLIOTHEEK

Gaston Martensplein 9

9870 Zulte

T 09 388 86 00

zulte@bibliotheek.be

Openingsuren

ma: 9.00 - 12.00 uur

di: 16.00 - 19.00 uur

woe: 14.00 - 19.00 uur

do: 16.00 - 19.00 uur

vrij: 15.00 - 19.00 uur

zo: 9.00 - 12.00 uur

Sluitingsdagen

maandag 11 juli

donderdag 21 juli

maandag 15 augustus

LOKALE POLITIE

Centrumstraat 65a - 65b

9870 Zulte-Olsene

T 09 321 77 70 F 09 321 77 79

Openingsuren

ma - vrij:

8.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur

za: 8.00 - 12.00 uur

Politiezone Deinze-Zulte

Stadionlaan 22/A

9800 Deinze

Onthaalfunctie Deinze

T 09 381 41 00

F 09 381 41 09

ma - zo: 8.00 - 20.00 uur

www.politiedeinzezulte.be

BRANDWEER

Stadionlaan 24, 9800 Deinze

T 09 381 81 11

brandweer@deinze.be

Voor alle dringende hulpoproepen

(bv. brand, ongeval,

wateroverlast,...)

100 of 112

Niet dringende oproepen

(bv. wespennest,...):

T 09 381 81 11

Openingsuren administratie:

ma - vrij: 9.00 - 12.00 uur en

13.00 - 16.30 uur

Editie mei - juni 2011 - Tweemaandelijkse uitgave - V.U. Henk Heyerick, burgemeester bevoegd voor informatie

WACHTDIENSTEN

--24

DOKTERS

De wachtdienst begint op

vrijdagavond vanaf 19.00 uur en

eindigt op maandagmorgen 8.00 uur.

Centraal wachtdienstnummer:

T 09 387 03 80

TANDARTSEN

Zaterdag, zon- en feestdagen

9.00 – 12.00 en 14.00 – 18.00 uur

Centraal wachtdienstnummer:

T 0903 39 969

APOTHEKEN

Wachtdienstnummer apothekers T 0900 10 500. De wachtdienst is ook terug te

vinden op de website www.apotheek.be en hangt uit bij elke apotheek.

Apotheken met wachtdienst voor regio Zulte

VANDERMARLIERE Grote Steenweg 116 Olsene T 09 388 82 53

MICHIELS Statiestraat 108 Zulte T 09 388 88 66

RODENBACH Dorpsstraat 51 Machelen T 09 386 22 68

GOESSAERT Staatsbaan 119 Zulte T 09 388 86 61

GHYSELINCK Oude Heirbaan 161 Gottem T 051 63 49 88

MERCHIERS Markt 15 Kruishoutem T 09 383 52 36

ISEBAERT Deinsesteenweg 139 Kruishoutem T 09 386 58 41

MULLIE Nieuwstraat 7 Kruishoutem T 09 383 59 33

More magazines by this user
Similar magazines