SENIORENBROCHURE

zulte.be
  • No tags were found...

SENIORENBROCHURE - Gemeente Zulte

SENIORENBROCHURE


Voorwoord 7

Inleiding 7

Hoofdstuk 1 – Inkomen 8

Pensioenen 8

Verschillende stelsels 8

Gemengde loopbaan 8

Toegelaten arbeid 8

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 8

Leefloon 9

Werkeloosheid met bedrijfstoeslag 9

Hoofdstuk 2 – Tegemoetkomingen 9

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 9

Inkomensvervangendeen

integratietegemoetkoming 10

Hoofdstuk 3 – Sociale voordelen 10

Zorgverzekering 10

Specifiek sociaal tarief voor water,

elektriciteit en gas 11

Vrijstelling van de heffing op afvalwater 11

Sociaal telefoontarief 11

Vermindering abonnementsgeld

kabeldistributie 12

Vrijstelling provinciebelasting 12

Parkeerkaart voor personen met

een handicap 12

3


Vrijstelling btw, verkeersbelasting

en inschrijving voertuigen 12

Vermindering onroerende voorheffing 13

Sociale tegemoetkoming aan mindervaliden 13

Mantelzorgtoelage 13

Provinciale mantelzorgtoelage 13

Palliatieve thuiszorgpremie 14

Verwarmingstoelage 15

Hoofdstuk 4 – Wonen 15

Thuis wonen 15

Premies 15

Renovatiepremie 15

Aanpassingspremie 15

Vlaamse huursubsidie en installatiepremie 16

Sociale huurwoning 16

Bejaardenwoning 16

Woon- en zorgcentra 17

Hoofdstuk 5 – Zorgverlening 19

Thuiszorgdiensten 19

Thuisverpleging 19

Palliatieve zorgverlening 19

Diensten voor gezinszorg 19

Poetsdienst 20

Poetsdienst met dienstencheques 20

Maaltijden aan huis 20

Personenalarm 21

Karweidienst 21

Ziekenoppas 21

Hulpmiddelen 22

Ziekenhuizen 22

Hersteloorden 22

Hoofdstuk 6 – Ouderenparticipatie 23

De seniorenadviesraad 23

Hoofdstuk 7 – Vrije tijd 24

Vrijwilligerswerk 24

Verenigingsleven 24

Seniorenverenigingen 24

Andere verenigingen 24

Culturele activiteiten 25

Sport en beweging 26

Toerisme in Zulte 26

Bibliotheek 27

Hoofdstuk 8 – Milieu 28

Huisvuilkalenders 28

Groenten-, fruit- en tuinafval 28

Grof huisvuilophaling 28

Klein Gevaarlijk Afval 28

Composteren 29

Incontinentiemateriaal 29

4


Containerpark 29

Hoofdstuk 9 – Mobiliteit en vervoer 30

Openbaar vervoer 30

De Lijn 30

NMBS 31

De mindermobielencentrale 31

Hoofdstuk 10 – Veiligheid

en preventie 32

Politie 32

Brandweer 32

Gemeentelijk nood- en interventieplan 32

Wachtdiensten 33

Alarmsysteem 33

Civiele bescherming 34

Buurt Informatie Netwerk (BIN) 34

Sneeuw- en ijzelbestrijding 34

Pensioenen 38

Begrafenisvergoeding 38

Inschrijving als weduwe of weduwnaar 38

Euthanasie 39

Omschrijving 39

Wettelijk vastleggen 39

Wilsverklaring opstellen en registreren 39

Bijzonderheden 39

Nuttige telefoonnummers 41

Bronvermelding 43

Hoofdstuk 11 – Levenseinde 36

Overlijden 36

Aangifte overlijden 36

Wilsbeschikking 36

Ter beschikking stellen

voor wetenschappelijk onderzoek 37

Schenken van organen 37

Financiële regelingen 38

5


Voorwoord

Na de oprichting van onze

gemeentelijke seniorenadviesraad,

waarvan de

werking momenteel op

volle toeren draait, ben ik

als Schepen voor Senioren

zeer fier onze eerste

gemeentelijke ‘Seniorengids’

voor te stellen.

Deze kwam tot stand dankzij de vrijwilligers

van onze seniorenadviesraad , onze gemeentelijke

seniorendienst en het OCMW, een woord

van dank is dan ook gepast.

De meerderheid van de senioren in onze

gemeente is nog zeer dynamisch, maar ook

de minder mobiele senioren vergeten we

uiteraard niet in onze brochure. Het lokaal

seniorenbeleid stimuleren blijft belangrijk.

Deze brochure zal u wegwijs maken in het

aanbod voor senioren in de gemeente Zulte en

in het OCMW.

Inleiding

Beste senior zestigplusser,

Hoe je het ook draait of keert, de veroudering

van de bevolking is een fundamenteel gegeven in

o n ze s am enl e v in g .

Senioren worden na hun actieve loopbaan

g e co nf r o nte er d m et t al v an nieu w e ui td a gin g en .

Op maatschappelijk vlak ontstaan nieuwe

mogelijkheden onder vaak nieuwe voorwaarden .

Ook op administratief vlak moeten senioren hun

weg zien te vinden. Met deze gids - die zeker

nog ruimte laat tot aanvulling - willen we u een

hulpmiddel aanbieden in uw zoektocht doorheen

het administratief labyrint.

Veel leesplezier!

Voorzitter seniorenadviesraad

Albert Dhuyvetter

Alvast veel leesgenot en steeds tot uw dienst,

Uw schepen

Rosanne Buyle

7


Hoofdstuk 1 – Inkomen

1. Pensioenen

1.1 Verschillende stelsels

De aard van het beroep dat u hebt uitgeoefend

bepaalt het stelsel waaronder u valt.

Er zijn 3 klassieke stelsels:

- werknemers: loontrekkenden uit de

privésector, zowel arbeiders als

bedienden;

- zelfstandigen: personen die een

zelfstandig of een vrij beroep uitoefenden;

- ambtenaren: omvat alle overheidspersoneel

van gemeenten, provincies,

ministeries,… .

1.2 Gemengde loopbaan

Als u een beroepsactiviteit hebt uitgeoefend

in verschillende arbeidssectoren (private en

overheidssector), kunt u aanspraak maken

op meerdere pensioenen. Elk pensioen

wordt berekend volgens de specifieke regels

van de sector in kwestie. Dit gebeurt zowel

bij de Rijksdienst voor Pensioenen als via

de Sociale Zekerheid. Deze verschillende

instellingen nemen contact op met elkaar en

berekenen zo uw pensioen.

Het bedrag van de toegelaten beroepsinkomsten

verschilt naargelang:

- de aard van de beroepsactiviteit;

- de leeftijd van de gepensioneerde en/of van

zijn echtgenoot;

- de aard van het pensioen;

- er al dan niet een kind ten laste is;

- de ingangsdatum van het pensioen.

2. Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

biedt financiële hulp aan personen van 65

jaar of ouder die niet het minimum pensioen

ontvangen . De Rijksdienst voor Pensioenen

kent de inkomensgarantie toe.

Meer informatie op www.onprvp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen,

Zuidertoren, 1060 Brussel

Gratis telefoonnummer: T 0800 502 46

1.3 Toegelaten arbeid tijdens

het pensioen

Als uw beroepsinkomsten een bepaalde grens

overschrijden, wordt uw pensioen verminderd

of geschorst.

8


3. Leefloon

Onder bepaalde voorwaarden en indien u niet

gerechtigd bent op pensioen of vervangingsinkomsten

(werkloosheidsuitkering, invaliditeit

, …) of deze inkomsten liggen lager dan

een bepaald barema, kan u een aanvraag

indienen tot het bekomen van een leefloon.

Deze aanvraag kan schriftelijk of mondeling

ingediend worden bij de sociale dienst van

het OCMW van Zulte. Aan het leefloon hangen

een aantal sociale voordelen vast zoals

tussenkomst gemeentelijke milieubelasting,

vrijstelling provinciebelasting, aanvraag lijnabonnement,

sociaal tarief telefoon en

elektriciteit . Deze voordelen kunnen vanuit de

sociale dienst worden aangevraagd.

Op vaste tijdstippen is er overleg tussen de

betrokkene en de sociale dienst om na te kijken

of aan alle voorwaarden nog voldaan is, om

eventuele mogelijkheden naar tewerkstelling

en opleiding te bekijken, om administratieve

zaken te regelen, ….

Meer informatie en aanvraagpunten:

OCMW Zulte – sociale dienst

Staatsbaan 148

9870 Zulte

T 09 388 96 86

F 09 388 58 85

socialedienst@ocmwzulte.be

4. werkeloosheid met bedrijfstoeslag

Dit is een stelsel (voorheen brugpensioen)

waarbij werknemers van een zekere leeftijd die

worden ontslagen, recht hebben op een vaste

werkloosheidsuitkering en op een aanvullende

vergoeding verschuldigd door de vroegere

werkgever.

Meer informatie:

bij de verschillende vakbonden

Hoofdstuk 2 – Tegemoetkomingen

voor personen met een handicap

1. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Vanaf 65 jaar kan een persoon met

verminderde zelfredzaamheid een tegemoetkoming

‘hulp aan bejaarden’ aanvragen. Deze

tegemoetkoming wordt door de Federale

Overheidsdienst voor Personen met een

Handicap uitbetaald. De verminderde graad

van zelfredzaamheid wordt bepaald aan de

hand van 6 criteria en wordt vastgesteld na

een medisch onderzoek. Deze graad stemt

overeen met een categorie (1 tot 5) en op

basis daarvan wordt het bedrag van de

tegemoetkoming berekend .

Het toegekende bedrag is tevens afhankelijk

van de totale inkomsten van de aanvrager en

van de personen met wie hij een huishouden

vormt.

9


10

2. Inkomensvervangende en

integratietegemoetkoming

Vóór de leeftijd van 65 jaar kan een persoon

met verminderde zelfredzaamheid deze tegemoetkomingen

aanvragen. Ze worden door de

Federale Overheidsdienst voor Personen met

een Handicap uitbetaald. De verminderde

graad van zelfredzaamheid wordt bepaald

aan de hand van 6 criteria en wordt vastgesteld

na een medisch onderzoek. Deze graad stemt

overeen met een categorie (1 tot 5) en op basis

daarvan wordt het bedrag van de tegemoetkoming

berekend.

Het toegekende bedrag is tevens afhankelijk

van de totale inkomsten van de aanvrager en

van de personen met wie hij een huishouden

vormt. Deze twee tegemoetkomingen kunnen

gelijktijdig of afzonderlijk toegekend worden.

Meer informatie en aanvraagpunten:

Dienst bevolking

Karreweg 13

9870 Zulte

T 09 280 97 01

F 09 280 97 29

bevolking@zulte.be

OCMW Zulte – dienst thuiszorg

Staatsbaan 148

9870 Zulte

T 09 388 96 86

F 09 388 58 85

thuiszorg@ocmwzulte.be

Hoofdstuk 3 – Sociale voordelen

1. Zorgverzekering

Zwaar zorgbehoevenden hebben naast medische

verzorging ook niet-medische verzorging

nodig. Hiervoor kunnen zij rekenen op mantelzorgers

en professionele zorgverleners of

zorgvoorzieningen. Tot deze laatste behoren

zowel het rusthuis, het RVT (rust- en

verzorgingstehuis ) als het PVT (psychiatrisch

verzorgingstehuis).

De niet-medische kosten die hiervoor gemaakt

worden , worden (gedeeltelijk) door de zorgverzekering

gedragen a.d.h.v. een maandelijkse

tegemoetkoming die uitgekeerd wordt aan de

zwaar zorgbehoevende.

Deze toelage kan aangevraagd worden bij de

zorgkas waar de betrokkene aangesloten is. De

mutualiteit zorgt dan op zijn beurt voor de uitbetaling

van de maandelijkse tegemoetkoming .

Meer informatie en aanvraagpunt:

OCMW Zulte - dienst thuiszorg

Staatsbaan 148

9870 Zulte

T 09 388 96 86

F 09 388 58 85

thuiszorg@ocmwzulte.be

of

Sociale dienst van uw mutualiteit

Bij opname in een rusthuis:

sociale dienst van het rusthuis


2. sociaal tarief voor water,

elektriciteit en gas

Dit tarief houdt een vermindering in op de vaste

aansluitingskosten voor elektriciteits- en gasprijzen.

Hetzelfde geldt i.v.m. het tarief voor

het water. De aanvrager moet aantonen dat

hij/zij of elke andere persoon die onder

hetzelfde dak woont, één van de volgende

tegemoetkomingen geniet:

- tegemoetkoming hulp aan bejaarden;

- inkomensvervangende- en

integratietegemoetkoming;

- gewaarborgd inkomen voor bejaarden;

- inkomensgarantie voor ouderen;

- leefloon.

De gegevens van de personen die recht

hebben op het sociaal water-, elektriciteits- en

gastarief worden jaarlijks automatisch doorgestuurd

van de desbetreffende diensten naar

de water-, elektriciteits- en gasleveranciers.

3. Vrijstelling van de heffing

op afvalwater

De Vlaamse Milieumaatschappij rekent jaarlijks

een heffing op waterverontreiniging aan.

Omwille van sociale redenen kan u hier een

vrijstelling voor krijgen.

De onderstaande personen genieten

vrijstelling van de heffing op afvalwater:

- personen die de inkomensgarantie voor

ouderen ontvangen;

- mensen die een leefloon ontvangen;

- mensen die een inkomensvervangende of

integratietegemoetkoming of hulp aan

bejaarden ontvangen;

- als één van bovenvermelde personen

inwoner is en gedomicilieerd is op hetzelfde

adres.

4. Sociaal telefoontarief

Telefoonmaatschappijen kunnen, omwille

van sociale of humanitaire redenen, een

verminderd tarief verlenen aan :

- personen ouder dan 65 jaar;

- personen die meer dan 66%

gehandicapt zijn;

- gehoorgestoorden.

Bovendien bieden sommige gsm-operatoren

eveneens een speciaal tarief aan.

11


5. Vermindering abonnementsgeld

kabeldistributie

Personen met het vereiste medische attest van

de Federale Overheidsdienst voor Personen

met een Handicap, maken aanspraak op

deze tussenkomst. Het medisch attest moet

minimum 11 punten aantonen.

Deze parkeerkaart wordt aangevraagd bij de

Federale Overheidsdienst (FOD) voor Personen

met een Handicap.

6. Vrijstelling provinciebelasting

Personen die een leefloon van het OCMW

ontvangen of behoren tot de WIGW (weduwen ,

invaliden, gepensioneerden en wezen) zijn

vrijgesteld van de provinciebelasting.

7. Parkeerkaart voor personen met

een handicap

Met deze parkeerkaart mag u parkeren op

plaatsen voorbehouden voor personen met een

handicap. Personen die behoren tot één van

de onderstaande categorieën hebben recht op

een parkeerkaart:

- personen met een blijvende invaliditeit van

ten minste 80%;

- personen van wie de gezondheidstoestand

tot een blijvend verminderen van zelfredzaamheid

met ten minste 12 punten

leidt;

- personen met een blijvende invaliditeit

van ten minste 50% die rechtstreeks toe te

schrijven is aan de onderste ledematen;

- personen die volledig verlamd zijn aan de

bovenste ledematen of bij wie die geamputeerd

zijn;

- burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden

met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

8. Vrijstelling btw, verkeersbelasting

en inschrijving

voertuigen

Bepaalde personen met een handicap kunnen

genieten van een vrijstelling op btw, verkeersbelasting

en inschrijving van autovoertuig.

Dit zijn mensen die:

- volledig blind zijn;

- volledig het gebruik van de bovenste

ledematen hebben verloren;

- lijden aan een blijvende invaliditeit die

rechtstreeks toe te schrijven is aan

de onderste ledematen en minstens 50 %

bedraagt;

- oorlogsinvalide zijn en een invaliditeitspensioen

krijgen van minstens 50%.

De vrijstelling geldt enkel voor het enige voertuig

dat gedurende een periode van minstens 3

jaar als vervoermiddel van de persoon met

12


een handicap dient. Indien u het voertuig van

de hand doet, zal de btw verschuldigd zijn op

zoveel 36 sten als er van de 3 jaar nog overblijven .

Ook voor trage voertuigen ingeschreven bij de

Directie voor de Inschrijving van Voertuigen

geldt de vrijstelling.

9. Vermindering onroerende

voorheffing

De zorgbehoevendheid moet verworven zijn

vóór de leeftijd van 65 jaar om een vermindering

op de onroerende voorheffing te genieten.

10. Sociale tegemoetkoming aan

mindervaliden

Een mindervalide persoon die deel uitmaakt

van een gezin en die minstens 66% invalide

of arbeidsongeschikt is, heeft recht op

deze tegemoetkoming . De aanvraag gebeurt

jaarlijks en het bewijs van arbeidsongeschiktheid

moet geleverd worden aan de hand van

een invaliditeitsattest (afgeleverd door het

ziekenfonds of de Federale Overheidsdienst

voor Personen met een Handicap). De

arbeidsongeschiktheid moet dateren van vóór

1 januari van het aanslagjaar. De aanvraag

dient te gebeuren vóór 1 november van het

aanslagjaar bij de dienst bevolking van het

gemeentebestuur.

11. Mantelzorgtoelage

Dit is een tegemoetkoming ter ondersteuning

van mensen die een zorgbehoevende persoon

thuis verzorgen, ook wel mantelzorger genoemd.

Er moet aan 3 voorwaarden voldaan worden:

- de mantelzorger moet inwonen op hetzelfde

adres van de zorgbehoevende;

- de zorgbehoevende moet het voorkeurstarief

van de mutualiteit genieten;

- de zorgbehoevende moet een attest van

zorgbehoevendheid kunnen voorleggen

(jonger dan 65 jaar: attest van zorgverzekering

en ouder dan 65 jaar: medisch

attest FOD).

Deze mantelzorgtoelage moet jaarlijks worden

aangevraagd bij het OCMW die deze premie ook

jaarlijks uitbetaalt.

Meer informatie en aanvraagpunt:

OCMW Zulte - dienst thuiszorg

Staatsbaan 148

9870 Zulte

T 09 388 96 86

F 09 388 58 85

thuiszorg@ocmwzulte.be

12. Provinciale mantelzorgtoelage

De persoon die instaat voor de thuisverzorging

van een inwonende, zwaar zorgbehoevende

persoon van ten minste 21 jaar kan onder

bepaalde voorwaarden recht hebben op de

provinciale mantelzorgtoelage. Het maximum

bedrag hangt af van het aantal zorgdagen dat

de zorgbehoevende thuis verbleef.

13


Er gelden wel enkele voorwaarden:

- er moet een familiale of affectieve

band bestaan met de zorgbehoevende;

- het netto belastbaar inkomen van de

aanvrager of zijn gezin mag bepaalde

vastgelegde grenzen niet overschrijden;

- de zorgbehoevende mag geen recht hebben

op de Vlaamse zorgverzekering;

- de zorgbehoevende mag geen PAB

(persoonlijk assistentie budget) genieten;

- de zorgbehoevende moet een score van

30 tot 34 punten halen op de Bel-schaal of

12 tot 14 punten hebben bij de FOD Sociale

Zekerheid, Personen met een Handicap;

- deze premie moet jaarlijks aangevraagd

worden bij het provinciebestuur.

Meer informatie en aanvraagpunten:

Dienst preventie, hulpverlening en zorg

PAC Het Zuid

Woodrow Wilsonplein 2

9000 Gent

T 09 267 75 09

13. Palliatieve thuiszorgpremie

Palliatieve patiënten, die thuis wensen verzorgd

te worden, kunnen aanspraak maken op een

premie en dit voor maximum 2 maanden .

De behandelende geneesheer moet een

formulier invullen, dat opgestuurd wordt naar

de adviserende geneesheer van de mutualiteit.

Als de patiënt binnen deze premieperiode

zou overlijden of opgenomen worden in het

ziekenhuis , wordt de rest van het bedrag niet

teruggevorderd. De premie moet aangevraagd

worden bij de mutualiteit, maar u kan zich

eveneens wenden tot de dienst thuiszorg.

Meer informatie en aanvraagpunt:

OCMW Zulte - dienst thuiszorg

Staatsbaan 148

9870 Zulte

T 09 388 96 86

F 09 388 58 85

thuiszorg@ocmwzulte.be

of sociale dienst van uw mutualiteit

OCMW Zulte – dienst thuiszorg

Staatsbaan 148

9870 Zulte

T 09 388 96 86

F 09 388 58 85

thuiszorg@ocmwzulte.be

14


14. Verwarmingstoelage

De aankoopprijs van huisbrandolie is aanzienlijk

gestegen. Gerechtigden op een verhoogde

tegemoetkoming bij de ziekte- en invaliditeitsverzekering

en mensen met een laag inkomen

kunnen aanspraak maken op een toelage.

Meer informatie en aanvraagpunt:

OCMW Zulte - dienst onthaal

Staatsbaan 148

9870 Zulte

T 09 388 96 86

F 09 388 58 85

onthaal@ocmwzulte.be

1.1.2 Aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een financiële

tegemoetkoming voor 65-plussers die

hun woning willen aanpassen aan de fysieke

noden van het ouder worden. Het betreft

werken i.v.m. het aanbrengen van technische

hulpmiddelen of verbouwingen die de toegankelijkheid

bevorderen . De aanvrager moet niet

noodzakelijk zelf 65-plus zijn. De aanvrager

kan ook een aanvraag indienen voor een

65-plusser die bij hem inwoont.

Een gemeentelijke aanpassingspremie wordt

door het gemeentebestuur van Zulte uitbetaald

aan bejaarden en gehandicapten voor aanpassingswerken

aan woningen gelegen op

het grondgebied van de gemeente Zulte. De

aanpassingspremie heeft betrekking op de

werken die de woning functioneel aanpassen

aan de fysieke toestand van de bejaarden en

gehandicapten. De aanpassingspremie maakt

deel uit van de gemeentelijke renovatiepremie.

De aanvraagformulieren voor deze premies

kunnen verkregen worden op de dienst

openbare werken.

Hoofdstuk 4 – Wonen

1. Thuis wonen

1.1 Premies

1.1.1 Renovatiepremie

Er kan een gemeentelijke premie toegekend

worden voor het renoveren van een woning

of het verbouwen van een niet-residentieel

gebouw tot woning, minimum 40 jaar in gebruik.

Meer informatie:

Dienst openbare werken

Karreweg 13

9870 Zulte

T 09 280 96 08

F 09 280 97 29

openbarewerken@zulte.be

15


ouwmaatschappijen actief die woningen en

appartementen verhuren: De Deinse Sociale

Bouwmaatschappij en De Volkshaard.

Afhankelijk van uw inkomen, kan u zich op de

wachtlijst laten plaatsen als kandidaathuurder.

1.1.3 Vlaamse huursubsidie en

installatiepremie

De tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie

ondersteunt mensen met een laag

inkomen die verhuizen van een slechte,

onaangepaste woning naar een goede,

aangepaste woning. De tegemoetkoming in de

huurprijs bestaat uit twee delen:

- een huursubsidie die maandelijks

wordt uitbetaald;

- een éénmalige installatiepremie.

U komt alleen in aanmerking wanneer u

onlangs verhuisd bent of binnenkort zal

verhuizen . Om in aanmerking te komen moet

voldaan zijn aan een aantal voorwaarden op

vlak van inkomen, huurprijs, eigendom en

kwaliteit van de verlaten en/of nieuwe woning.

1.2 Sociale huurwoning

De sociale bouwmaatschappijen hebben als

uitgangspunt dat ook mensen met een beperkt

inkomen recht hebben op een betaalbare huurwoning.

Binnen de gemeente Zulte zijn er twee

1.3 Bejaardenwoning

Om bejaarden de kans te geven zelfstandig te

kunnen blijven wonen, heeft het OCMW van

Zulte 55 bejaardenwoningen die aangepast

zijn aan de specifieke noden van een bejaarde

persoon. Zo is elke woning uitgerust met een

instapdouche en bevindt alles zich op het

gelijkvloers . Ook kan u steeds beroep doen op

het aanbod van thuiszorgdiensten ter ondersteuning

van de noden van de bejaarde.

Om op de wachtlijst te komen als kandidaathuurder

van een bejaardenwoning kan u

terecht op de dienst huisvesting, OCMW Zulte.

Meer informatie en aanvraagpunten:

OCMW Zulte - dienst huisvesting

Staatsbaan 148

9870 Zulte

T 09 388 96 86

F 09 388 58 85

huisvesting@ocmwzulte.be

16


2. Woon- en zorgcentra

2.1 Rusthuis Sint-Vincentius

2.1.1 Centrum voor kortverblijf

Het centrum voor kortverblijf te Zulte telt 5

woongelegenheden. Men biedt een tijdelijke

opvang binnen de woonzorg aan senioren

die geen intensieve medische behandeling

of toezicht nodig hebben maar wel behoefte

hebben aan (re-)activering, verpleging,

verzorging en/of begeleiding in de activiteiten

van het dagelijkse leven. Men richt zich in het

bijzonder naar ouderen die in een thuissituatie

(ev. met thuiszorg/mantelzorg) verblijven of

ontslagen worden uit het ziekenhuis en tijdelijk

een residentiële opvang nodig hebben om

diverse redenen zoals aansterken na ziekte.

De gebruiker moet minstens 65 jaar zijn om

op kortverblijf te kunnen komen. Senioren

mogen maximaal 60 opeenvolgende dagen,

beschouwd over de periode van 1 kalenderjaar

en in totaal 90 dagen op kortverblijf komen. De

periodes worden ingevuld volgens de noodzaak

van de senior en de beschikbare plaatsen.

2.1.2 Woonzorg

De voorziening telt 90 woongelegenheden

waarvan 59 RVT-bedden. Zij bieden een

thuisvervangend milieu voor valide tot zwaar

zorgbehoevende bejaarden die nood hebben

aan zorg. Er is een afdeling met aangepaste

werking voor bewoners met dementie.

Elke aanvraag tot opname wordt individueel

bekeken. De voorziening stelt woongelegenheden

met individuele sanitaire cel ter

beschikking die uitgerust en gemeubeld zijn,

zowel voor één persoon als voor een echtpaar.

Een multidisciplinair team staat in voor uw

dagelijkse zorg en helpt u om uw verblijf zo

aangenaam mogelijk te maken.

2.1.3 Serviceflats

De voorziening beschikt over 26 serviceflats.

Wonen in een serviceflat is een zelfstandige

vorm van wonen, net zoals in een thuissituatie,

maar dan met talrijke voordelen.

De aanpalende woonzorg biedt u 24 uur op 24

uur permanentie aan voor noodgevallen.

17


Verder staat de sociale dienst voor u klaar

om uw problemen en vragen op te vangen .

In het gebouw zijn een aantal gemeenschappelijke

ruimtes zoals de zithoeken, de

ontmoetingsruimte , de tuin, die uitnodigen tot

sociaal contact met leeftijdsgenoten.

Men biedt een woonplaats aan voor valide en

minder valide alleenstaande senioren die nog

voldoende zelfredzaam zijn en voor koppels

waarvan minstens één partner zelfredzaam is.

Meer informatie:

Rusthuis Sint- Vincentius vzw

Pontstraat 20

9870 Zulte

T 09 388 82 59

F 09 388 41 06

rvtsvz@skynet.be

2.2 Seniorie

De Seniorie Leiehove in Zulte is een verblijf

met alle comfort in volledig ingerichte studio’s

en appartementen voor valide alleenstaanden

of echtparen.

Meer informatie:

Seniorie Leiehove

Oeselgemstraat 37

9870 Zulte

T 09 388 62 49

F 09 245 98 88

leiehove@skynet.be

2.3 Bel-Age

Het rusthuis Bel-Age is voor valide bejaarden

en gespecialiseerd in opvang voor Korsakowpatiënten.

18

Meer informatie:

Bel-Age

Oeselgemstraat 78

9870 Zulte

T 09 388 88 93

F 09 388 35 83

rustoord.bel.age@skynet.be


Hoofdstuk 5 – Zorgverlening

1. Thuiszorgdiensten

1.1 Thuisverpleging

Wanneer u zorgbehoevend bent, kan u beroep

doen op een dienst voor thuisverpleging. Deze

zorg kan gebeuren vanuit een organisatie

verbonden aan de mutualiteit of door een

zelfstandige verpleegkundige.

1.2 Palliatieve zorgverlening

Palliatieve zorgverlening is er om terminaal

zieke patiënten die hun laatste levensfase thuis

willen doorbrengen een zo kwalitatief mogelijk

leven te bieden. Men richt zich voornamelijk op

de patiënt maar heeft ook aandacht voor zijn

familie en omgeving.

Er zijn verschillende zorgverlenende instanties

die palliatieve zorg bieden: de huisarts, thuisverpleging,

ziekenfonds, gezinszorg en andere

thuiszorgdiensten.

Meer informatie en aanvraagpunten:

OCMW Zulte- dienst thuiszorg

Staatsbaan 148

9870 Zulte

T 09 388 96 86

F 09 388 58 85

thuiszorg@ocmwzulte.be

Sociale dienst van uw mutualiteit

Dienst voor thuisverpleging

Zelfstandige verpleegkundigen

Netwerk Palliatieve Zorg Gent - Eeklo

Bilksken 36

9920 Lovendegem

T 09 218 94 06

F 09 233 93 90

http://genteeklo.palliatieve.org

Naast behandeling van pijn en andere

symptomen , is er zorg voor het lichamelijk

comfort , psychosociale en emotionele

begeleiding en ondersteuning bij vragen rond

levensbeschouwing , religie en zingeving.

1.3 Diensten voor gezinszorg

Iedereen die in zijn thuissituatie, vanuit een

bepaalde zorgbehoefte, nood heeft aan hulp,

kan zich richten tot een dienst voor gezinszorg.

Dit kan gaan om een ouder iemand die zorg

en ondersteuning nodig heeft om zelfstandig

thuis te kunnen blijven wonen, iemand met

een ernstige ziekte of iemand die pas

ontslagen is uit het ziekenhuis en (nog) niet

alle dagdagelijkse activiteiten zelfstandig kan

19


uitvoeren, iemand die zorg draagt voor een

inwonende persoon met een handicap, …

Welke zorg en hulp wordt nu precies

aangeboden?

- persoonsverzorging (wassen, aankleden,

verzorging, enz.);

- hulp in het huishouden (koken, wassen,

strijken, enz.);

- psychosociale en pedagogische ondersteuning

en begeleiding (gezelschap,

aanspreekpunt, doorverwijzen naar andere

zorgverleners, enz.);

- poetsen van de woning;

- oppashulp (gezelschap, hulp bij het eten,... );

- hulp bij het uitvoeren van karweitjes

(kleine reparaties, schilderen, behangen).

Meer informatie en aanvraagpunten:

OCMW Zulte - dienst thuiszorg

Staatsbaan 148

9870 Zulte

T 09 388 96 86

F 09 388 58 85

thuiszorg@ocmwzulte.be

van de aanvrager. Het gaat hier enkel over het

effectieve poetsen. Strijken, wassen en koken

zijn niet inbegrepen. Indien echter blijkt dat de

poetsdienst onvoldoende beantwoordt aan de

nood van de hulpvrager, kan er overgeschakeld

worden naar gezins- en bejaardenhulp.

Hiervoor kan u terecht bij Familiehulp, Familiezorg,

Solidariteit voor het Gezin en Thuiszorg

Bond Moyson.

1.5 Poetsdienst met dienstencheques

Hiervoor kan u terecht in het OCMW van Zulte

bij de dienst huishulp.

In vergelijking met de poetsdienst (zie 1.4)

betaalt u een vast bedrag aan dienstencheques.

Er wordt niet alleen gepoetst maar ook

gewassen , gestreken en er worden maaltijden

klaargemaakt. Bovendien biedt het betalen

met dienstencheques een groot voordeel voor

de gebruiker zelf. U kan de dienstencheques

immers aangeven bij de belastingen waardoor

u een forfaitair bedrag terugkrijgt .

1.4 Poetsdienst

Personen die gezien hun leeftijd of sociale

situatie niet langer zelf kunnen instaan voor

het onderhoud van hun woning, kunnen beroep

doen op de poetsdienst. Het OCMW van Zulte

biedt een poetsdienst aan die de bijdrage

berekent volgens het maandelijks inkomen

1.6 Maaltijdenbedeling aan huis

Voor vele bejaarden, gehandicapten of gezinnen

wordt het moeilijk om zelf voor een warme

maaltijd te zorgen. Om hieraan tegemoet te

komen, biedt het OCMW (in samenwerking met

20


een traiteur) de bejaarden de mogelijkheid om

toch dagelijks thuis een maaltijd te eten. Deze

maaltijd bestaat uit aardappelen, vlees of vis

en groenten. Daarnaast is er ook verse soep te

verkrijgen. De warme maaltijden worden rond

het middaguur bezorgd.

1.7 Personenalarm (PAS)

Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig

blijven wonen in zijn vertrouwde

omgeving . Wanneer u echter ziek, gehandicapt

of een dagje ouder wordt, is dit niet meer

zo vanzelfsprekend . Momenten waarop er

niemand in de buurt is, kunnen dan beangstigend

zijn: wie zal hulp bieden in geval van nood?

Het personenalarm biedt de oplossing: hulp

is altijd binnen handbereik, 24 uur op 24 uur,

7 dagen op 7. Het bestaat uit een zendertje

(Personenalarm Systeem) dat men rond de

hals of pols draagt en met een simpele druk op

de knop wordt de alarmcentrale of een door de

patiënt opgegeven contactpersoon verwittigd .

1.8 Karweidienst

Voor heel wat bejaarden worden karweien aan

de woning of in de tuin steeds moeilijker . De

karweidienst zorgt voor het opknappen van

allerlei klusjes zoals het algemeen onderhoud

van de tuin, het verrichten van allerlei

herstellingen , beperkte schilderwerken

binnen en buiten. De financiële bijdrage voor

de karweidienst wordt berekend volgens het

maandelijkse inkomen.

1.9 Ziekenoppas

Personen die intensief geholpen worden

door thuisverpleging en gezinszorg kunnen

extra hulp krijgen van een ziekenoppasser.

Deze waakt bij zieken, vangt eenzaamheidsmomenten

op en steekt een handje toe bij

kleine taken (maaltijden klaarzetten, bed

opmaken , boodschappen doen, planten water

geven,…). De ziekenoppasser is er wanneer de

andere hulpverleners afwezig zijn of wanneer de

mantelzorger even op adem wil komen. Daarnaast

zijn er in Zulte verenigingen die tot doel

hebben de integratie van de zieke of gehandicapte

medemens in onze samenleving te

bevorderen.

In Zulte zijn er 3 ziekenzorgverenigingen en

een vereniging voor gehandicapten (KVG):

- Ziekenzorg Sint-Petrus Zulte

mevr. Jacqueline Minjauw, T 09 388 81 90;

- Ziekenzorg Olsene

mevr. Rosaline Vanden Weghe, T 09 388 81 29;

- Ziekenzorg Machelen

mevr. Rosy Gourmand, T 09 386 06 24;

- KVG (Kath. vereniging gehandicapten)

mevr. Rita Goeminne, T 09 388 77 75.

21


1.10 Hulpmiddelen en

verzorgingsmateriaal in huis

Hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal in huis

zijn belangrijke elementen die mensen kunnen

ondersteunen in de thuiszorgsituatie.

Om hulpmiddelen of hulpinstrumenten te

huren of te kopen kan u terecht in de

Thuiszorgwinkel . Deze stellen o.a. verzorgings -

e n in co ntin e nti e m a te r i a a l , m a te r i a a l o m d o o r -

ligwonden te voorkomen en te verzorgen

en ziekenhuismeubilair, ter beschikking.

Meer informatie en aanvraagpunten:

OCMW Zulte - dienst thuiszorg

Staatsbaan 148

9870 Zulte

T 09 388 96 86

F 09 388 58 85

thuiszorg@ocmwzulte.be

of

Sociale dienst van uw mutualiteit

2. Ziekenhuizen

De dichtstbijzijnde ziekenhuizen zijn:

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw

Vijfseweg 150

8790 Waregem

T 056 62 31 11

F 056 62 30 20

info@ziekenhuiswaregem.be

Sint - Vincentiusziekenhuis Deinze vzw

Schutterijstraat 34

9800 Deinze

T 09 387 71 11

F 09 387 70 39

info@azstvdeinze.be

3. Hersteloorden

Wanneer iemand een operatie heeft ondergaan,

komt het ontslag uit het ziekenhuis soms

te vlug. De betrokkene kan niet langer in het

ziekenhuis blijven, maar terugkeer naar de

thuissituatie is ook moeilijk. Soms wordt dan

gekozen tot opname in een hersteloord . De

aanvraag hiertoe gebeurt door de behandelende

geneesheer.

Meestal zijn deze hersteloorden verbonden

aan het ziekenfonds, m.a.w. een opname moet

goedgekeurd worden door de adviserende

geneesheer.

Meer informatie:

sociale dienst van uw mutualiteit

22


Hoofdstuk 6 – Ouderenparticipatie

Binnen de categorie ‘senioren’ vinden we een

grote verscheidenheid aan personen, alleen

al door de verschillende leeftijdsgroepen .

De seniorenadviesraad (SAR) heeft als

doel om zoveel mogelijk senioren te

betrekken bij het reilen en zeilen van het

lokaal beleid. Dit in overleg met de politieke

mandatarissen om zo het welzijn van onze

senioren op diverse vlakken te verbeteren. De

seniorenadviesraad stelt zich tot doel om op

eigen initiatief en op verzoek van de gemeenteen/of

OCMW-raad voorstellen te doen.

De seniorenadviesraad is een adviesorgaan

maar heeft echter geen beslissingsrecht. Hij

werkt los van elke politieke , ideologische,

filosofische en/of godsdienstige binding. Tot

de senioren behoren alle 55-plussers uit de

gemeente .

Deelname biedt heel wat voordelen:

- erkenning voor kunde en inbreng;

- een gevoel van maatschappelijke betrokkenheid;

- een gevoel iets te betekenen voor de samenleving.

Wat zijn nu de voornaamste opdrachten/taken

voor een seniorenadviesraad?

- een klank- en spreekbuis zijn voor de senioren;

- instaan voor belangenbehartiging:

een soort ombudsrol proberen te vervullen;

- advies geven/raad geven: zowel naar

senioren als naar het gemeentebestuur toe;

- informatie verzamelen: welk aanbod is er

al en waar kan er nog aan gewerkt worden;

- overkoepeling van de verschillende

seniorenorganisaties: de coördinatie en

samenwerking tot stand brengen tussen de

verenigingen en diensten die in de gemeente

werkzaam zijn, met en voor senioren.

De samenstelling van de seniorenadviesraad

en de data van de vergaderingen kan u steeds

terugvinden op de gemeentelijke website.

Meer informatie: www.zulte.be - bestuur - adviesraden

23

(Mevr. Maria Nachtergaele staat niet op de foto)


Hoofdstuk 7 – Vrije tijd

Nu u niet langer uit werken gaat, komt er

opnieuw tijd vrij om zich met andere dingen

bezig te houden en te genieten van het leven.

De meeste ouderen zeggen voldoende tijd te

hebben voor zichzelf en de dingen te kunnen

doen die ze willen doen.

De populairste vrijetijdsactiviteiten zijn wandelen

of fietsen, op café of uit eten gaan, reizen en

uitstapjes maken, tuinieren en luisteren naar

radio of muziek. Dit kan alleen of in verenigingsverband

gebeuren. Wij bieden u graag een

overzicht van vrijetijdsbeleving in de gemeente

Zulte.

2. Verenigingsleven

2.1 Seniorenverenigingen

Het verenigingsleven heeft eveneens een

belangrijke plaats in het dagdagelijks leven op

oudere leeftijd. Iets meer dan de helft van de

55-plussers zegt lid te zijn van één of andere

vereniging. Een kwart van de ouderen is lid

van een bond van gepensioneerden. Zulte kent

4 seniorenverenigingen:

OKRA Zulte:

OKRA Olsene

dhr. Antoon Declercq

T 09 388 72 11

mevr. Monique

Nachtergaele

T 09 388 96 68

24

1. Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een zinvolle besteding van

de vrije tijd. Deze vorm van maatschappelijk

engagement stelt u in de mogelijkheid ook

uzelf te verrijken. Uw eigen levenservaring kan

op haar beurt het vrijwilligerswerk verrijken.

De meerwaarde van onderlinge solidariteit

kan niet in geld uitgedrukt worden. Er zijn zeer

uiteenlopende vormen van vrijwilligerswerk.

Meer informatie:

T 09 267 75 44

www.vrijwilligerswerk.be

OKRA Machelen

mevr. Monique De Smet

T 09 386 06 23

Socialistische dhr. Daniël De Reu

gepensioneerden T 09 388 60 52

2.2 Andere verenigingen

Uiteraard zijn veel senioren ook lid van socioculturele

verenigingen zoals KWB, Landelijke

Gilde, KVLV, Davidsfonds, Gezinsbond,… Daarnaast

hecht de gemeente Zulte ook bijzonder

belang aan zijn erfgoed en lokaal patrimonium .

De gemeente wil het lokale erfgoed , de

aandacht geven die het verdient en de

opgedane kennis delen met de inwoners van de

gemeente Zulte. Op dit moment zijn twee

erfgoedverenigingen actief in Zulte: de

Geschied- en Heemkundige kring van Zulte en

de Fotoheemkring van Zulte.


De kennis en rijke ervaringswereld van

ouderen bij het inventariseren van erfgoed is

hierbij onontbeerlijk, ouderen dragen immers

de geschiedenis in zich en zijn de perfecte

ambassadeurs om de geschiedenis van een

gemeente over te brengen op de jongere

generaties.

3. Culturele activiteiten

De cultuurdienst van het gemeentebestuur

organiseert jaarlijks tal van evenementen,

van podiumvoorstellingen in de gemeentelijke

zalen tot het tweejaarlijkse seniorenfeest in de

sporthal.

De gemeente beschikt ook over een eigen

tentoonstellingsruimte: Huis De Leeuw. Hier

stellen regelmatig kunstenaars tentoon . Ook

de gemeente organiseert er tentoonstellingen

in het kader van Erfgoeddag of naar aanleiding

van boeiende collecties van inwoners.

Meer informatie:

Dienst cultuur

Karreweg 13

9870 Zulte

T 09 280 96 02

F 09 280 96 09

cultuur@zulte.be

www.zulte.be – vrije tijd – uitleendienst

Folder: ‘Huren van gemeentelijke zalen voor

verenigingen, bedrijven en particulieren’

(www.zulte.be – vrije tijd – verhuur gemeentelijke

zalen of verkrijgbaar op de cultuurdienst)

Verenigingen

www.zulte.be – vrije tijd - verenigingen

Alle culturele activiteiten worden aangekondigd

in het Infoblad – Uit in Zulte en op de

gemeentelijke website.

U kan op de cultuurdienst ook terecht voor

het lenen van materialen (enkel erkende

verenigingen ) en reservaties van de

gemeentelijke zalen .

25


Olsene

Zulte

Machelen

4. Sport en beweging

Voldoende beweging bevordert de fitheid.

Bewegen draagt ook bij tot het voorkomen en/

of stabiel houden van aandoeningen, zoals

hart- en vaatziekten, bot- en gewrichtsaandoeningen,

e.a. Verder geeft het deelnemen

aan allerlei vormen van beweging plezier en

ontspanning, bevordert dit de sociale contacten

en beïnvloedt dit de psychische gezondheid op

een positieve manier.

Het gemeentebestuur van Zulte wil senioren

stimuleren om samen met leeftijdsgenoten

op een ontspannen en plezierige manier

actiever te worden. De sportdienst van Zulte

organiseert beweegprogramma’s waarbij

het accent ligt op het (terug)krijgen van het

plezier in bewegen . Deze activiteiten worden

aangepast aan het niveau van de groep en de

individuele deelnemers . Informatie en contactgegevens

van deze Zultse verenigingen met een

sportaanbod voor senioren zijn beschikbaar op

de sportdienst. Meermaals per jaar starten

nieuwe sportlessenreeksen, specifiek gericht

op 50-plussers.

Meer informatie:

Dienst sport

Karreweg 13

9870 Zulte-Olsene

T 09 280 96 04

F 09 280 96 09

sportdienst@zulte.be

5. Toerisme in Zulte

De gemeente Zulte

telt 15.303 inwoners

(bevolkingsstatistiek 31

december 2011) en ligt

in de Leiestreek net op

de grens tussen Oosten

West-Vlaanderen.

De oevers van de Leie

zijn niet alleen een

inspiratiebron voor vele

schilders maar ze zijn

ook een zalige plaats om

TOERISTISCHE

BROCHURE

te fietsen of te wandelen. Zulte staat bovendien

voor een flinke brok cultuur en geschiedenis.

Zo woont en werkt de internationaal gevierde

kunstenaar Roger Raveel nog steeds in

Zulte. De werken van Roger Raveel zijn te

bezichtigen in het Roger Raveelmuseum,

Gildestraat 2-8, 9870 Zulte-Machelen of

www.rogerraveelmuseum.be.

Daarnaast zijn er ook lokale kunstateliers. De

talloze kapelletjes doen een rijk bedevaartsverleden

vermoeden.

Verder staan er 2 kastelen op het grondgebied

van Zulte. Het kasteel van Olsene en het kasteel

Te Lake. Ook het oorlogsverleden van Zulte is

nog op verschillende plaatsen zichtbaar.

Zulte staat eveneens synoniem voor heerlijk

tafelen en u kunt er kennismaken met

26


een aantal streekproducten zoals de bieren

Buitenlust , Totentrekker en het Leiebier.

Voor chocoladeliefhebbers zijn er de Zultse

bokkebrokken en de Zultse praline.

In Zulte worden heel wat toeristische en

culturele activiteiten georganiseerd. Jaarlijks

terugkerende evenementen zijn o.a. de

Erfgoeddag in april/mei, Open Monumentendag

in september, …

Voor een overnachting kan u terecht in een

gastenkamer of op het kampeerautoterrein in

de Leihoekstraat.

Fiets- en wandelroutes:

Op de dienst toerisme kunt u terecht voor tal

van folders en brochures. Er zijn verschillende

wandel- en fietsroutes:

- De Modest Huysroute

- De Gaston Martensroute

- De Roger Raveelroute

- De Zwanenroute

- De Gulderoute

- De Kapelletjesroute

6. Bibliotheek

Inschrijven in de bibliotheek is gratis. U vindt er:

- boeken in grote letters;

- luisterboeken: op cd ingesproken;

- Daisy-boeken: eveneens op cd ingesproken

maar afspeelbaar met een Daisyspeler, die

extra mogelijkheden biedt, bv. verder lezen

waar hij de vorige keer stopte. Een Daisyspeler

is eveneens uitleenbaar;

- tijdschriften: Plus-magazine, Libelle, tijd

schriften over gezondheid woninginrichting ,

tuinieren, handwerken, Royals,…

(70 abonnementen).

De catalogus raadplegen kan op

http://zulte.bibliotheek.be

Meer informatie:

Bibliotheek Zulte

Gaston Martensplein 9

9870 Zulte

T 09 388 86 00

F 09 371 42 23

bibliotheek@zulte.be

Meer informatie:

Dienst toerisme

Karreweg 13

9870 Zulte

T 09 280 97 06

F 09 280 96 09

toerisme@zulte.be

27


Hoofdstuk 8 – Milieu

1. Huisvuilkalenders

Elk jaar vindt u in december een nieuwe afvalkalender

in de brievenbus. U vindt er heel wat

nuttige informatie op terug over o.a.:

- waar u met welk afval terecht kan;

- de data van de ophaling;

- welk afval in welke zak thuishoort.

Op vraag van de seniorenadviesraad worden er

sinds een aantal jaren vergrote huisvuilkalenders

beschikbaar gesteld voor slechtzienden

en senioren. U kan de vergrote kalender

aanvragen op de milieudienst, T 09 280 97 08

of milieu@zulte.be.

2. Groenten- Fruit- en Tuinafval

Het GFT-afval wordt verzameld in groene

containers die om de 14 dagen worden

opgehaald . Per keer dat de GFT-container

wordt buitengezet moet een sticker geplakt

worden. Niemand wordt verplicht om zo’n

GFT-container aan te schaffen, maar sinds

maart 2011 mag er geen GFT-afval meer in de

gewone restafvalzak. Thuiscomposteren is dan

een alternatief.

3. Grof huisvuilophaling

Alle brandbare materialen die niet in de gewone

huisvuilzak kunnen, niet meer herbruikbaar

zijn of selectief worden ingezameld en oude

metalen, worden aanzien als grof huisvuil.

Wat kan niet? Afgedankte elektrische en

elektronische apparatuur (AEEA), bouwafval,

roofing, asbestcement, glas, afbraakmateriaal ,

sanitaire toestellen (wc, lavabo, bad),

porselein, prikkel- en omheiningsdraad,

autobanden , handels- en nijverheidsafval en

alles wat selectief wordt ingezameld (glas,

papier en karton, PMD, KGA en tuinafval,…).

Herbruikbare spullen? Spullen die nog

bruikbaar zijn, horen niet thuis bij het grof

huisvuil . Breng ze naar De Kringwinkel of het

containerpark . Grote stukken kunnen eveneens

opgehaald worden door de Kringwinkel. Grof

vuil wordt 2 keer per jaar aan huis ingezameld

en kan ook naar het containerpark worden

gebracht .

4. Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Het is de verzamelnaam van een reeks

producten die we dagelijks gebruiken.

Vaak bevatten ze schadelijke stoffen. Deze

producten moeten veilig opgeborgen worden.

Ze mogen ons leefmilieu niet belasten. Nog

28


te vaak belanden resten van white spirit, verf,

frietolie ,… in de gootsteen of het rioolputje of

worden chemische producten meegegeven

met het restafval.

Soorten KGA?

Gif- en bestrijdingsmiddelen, afwas- en

schoonmaakproducten, onderhoudsmiddelen,

brandstoffen, frituurvet of andere vetten of

oliën, batterijen, cosmetica, zuren, spuitbussen

van verf, pesticiden, oplosmiddelen. Raadpleeg

de ophaalkalender om te weten wat wel of geen

KGA is.

6. Incontinentiemateriaal

Sinds 1 maart 2011 kan u op het gemeentehuis

terecht voor speciale witte zakken om

incontinentiemateriaal in te verzamelen.

Deze zakken kan u echter niet aanbieden bij

huisvuilophalingen maar dienen aangeboden

te worden op het containerpark.

7. Containerpark

Alleen inwoners van Zulte kunnen afval selectief

aanbieden in het containerpark. De toegang tot

het containerpark wordt gecontroleerd via de

identiteitskaart.

5. Composteren

Ongeveer de helft van het huisvuil bestaat uit

composteerbaar afval: groenten-, fruit- en

tuinafval. Dit afval kan u thuis zelf composteren ,

wat eenvoudig en goedkoop is.

Voor de keuze van de manier van thuiscomposteren

is het belangrijk na te gaan wat u wilt

gaan composteren. Is er een grote tuin met

vooral gras of meer bomen en planten? Is er

veel groenten- en fruitafval? Of gaat het om

een bewoner van een appartement met een

klein terrasje?

Om het composteren te bevorderen, stelt

de gemeente compostvaten en -bakken ter

beschikking . Deze zijn te verkrijgen op het

containerpark . Tevens kan u een beluchtingsstok

bijkopen, dit om uw compostvat regelmatig

te verluchten.

Particulieren die niet ingeschreven staan in de

gemeente Zulte (en dus buiten de gemeente

wonen) maar hier een woning in eigendom

hebben waar niemand ingeschreven staat

en waarvoor milieubelasting betaald wordt,

kunnen een koppeling vragen op hun identiteitskaart.

Particulieren die ingeschreven staan in de

gemeente Zulte, kunnen een aparte badge

verkrijgen als zij meer dan één woning in

29


Zulte bezitten waar geen andere personen

officieel staan ingeschreven en waarvoor

milieubelasting betaald wordt.

De termijn loopt maximaal tot het eind van

het jaar van aanvraag of tot wanneer op dat

adres iemand ingeschreven wordt. Verlenging

kan aangevraagd worden. Eigenaars

van onbebouwde percelen komen niet in

aanmerking.

Meer informatie

Dienst milieu

Karreweg 13, 9870 Zulte

T 09 280 97 22

F 09 280 97 29

milieu@zulte.be

Containerpark

De Schachelaar 4

9870 Zulte-Machelen

T 09 380 14 84

Hoofdstuk 9 – Mobiliteit en vervoer

1. Openbaar vervoer

1.1 De Lijn

Er is een vaste busverbinding

Kortrijk-Deinze (lijn 75) die door

de gemeente Zulte loopt.

De dienstregeling van deze bussen kan

geraadpleegd worden op de website van De Lijn.

1.2 Belbus

De belbus is vervoer op aanvraag, aangeboden

door De Lijn. Het verschil met een gewone busdienst

is dat de belbus enkel rijdt op verzoek.

Deze bus heeft een aantal mogelijke haltes

(met een haltebord van De Lijn), maar rijdt

niet volgens een vaste route of dienstregeling.

Daarnaast stopt de belbus alleen aan haltes

die op voorhand werden aangevraagd via de

belbuscentrale van De Lijn.

De belbus is dus geen taxi die van deur tot

deur rijdt. Bijna alle belbussen zijn uitgerust

met een lift voor rolstoelgebruikers en rijden

zowel in de week als tijdens het weekend. Een

rit kost evenveel als een gewone busrit.

Het belbusgebied omvat het hele grondgebied

van Zulte-Deinze-Nevele met alle deelgemeenten

.

Meer informatie:

www.delijn.be

belbus

T 09 211 91 91

T 09 211 91 93 = alleen om een rit voor

een rolstoelgebruiker te reserveren.

30


1.3 NMBS

De gemeente Zulte wordt

doorkruist door de spoorlijn

Gent-Kortrijk, maar

beschikt zelf niet over een station. De dichtstbijzijnde

stations zijn Deinze en Waregem. Op

de website van de NMBS kan u ook hun dienstregeling

raadplegen . Er is een voorkeurtarief

voor mensen vanaf 65 jaar.

1.4 Hulp bij instappen

Personen met beperkte mobiliteit kunnen

genieten van een aangepaste dienstverlening,

7 dagen op 7, van de eerste tot de laatste trein.

Om van deze aangepaste dienstverlening te

genieten, is het echter noodzakelijk dat u

minstens 24 uur voor uw vertrek het station

op de hoogte brengt via het Call Center op

T 02 528 28 28 (alle dagen open van 7.00 uur

tot 21.00 uur). U geeft de datum van uw reis,

het traject dat u wenst af te leggen en ook het

type bijstand dat u nodig hebt, door aan onze

medewerker.

Meer informatie:

www.nmbs.be

1.5 De Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrales (MMC’s) werden

opgericht om mensen met verplaatsingsproblemen

en een beperkt inkomen toch de

nodige transportmogelijkheden te bieden.

Meestal gaat het om gehandicapten, bejaarden

of mensen in een sociale noodsituatie die

familie willen bezoeken, naar de dokter moeten

of boodschappen willen doen. Het transport

wordt verzorgd door vrijwillige automobilisten

die op bepaalde dagen of uren beschikbaar zijn.

De aanvragen worden gecoördineerd door

een permanentiedienst die telefonisch bereikbaar

is.

Het gebruik van de MMC’s is voorbehouden aan

mensen met een inkomen dat maximaal 2 maal

het leefloon is. De gebruiker betaalt jaarlijks

een lidgeld en een kilometervergoeding per

gereden kilometer aan de vrijwillige chauffeur.

Meer informatie:

OCMW Zulte – dienst thuiszorg

Staatsbaan 148

9870 Zulte

T 09 321 84 23

F 09 388 58 25

thuiszorg@ocmwzulte.be

31


Hoofdstuk 10 – Veiligheid

en preventie

1. Politie

Hoofdcommissariaat Deinze

Stadionlaan 22A - 9800 Deinze

T 09 381 41 00 - F 09 381 41 09

Openingsuren:

Maandag tot zaterdag: 8.00 - 20.00 uur

Zon- en feestdagen: 8.00 - 12.00 uur

en op afspraak in de namiddag.

Wijkcommissariaat Zulte

Centrumstraat 65A/B - 9870 Zulte

T 09 321 77 70 - F 09 321 77 79

Openingsuren:

Weekdagen: 8.00 - 12.00 uur

13.00 - 17.00 uur

Zaterdag: 8.00 - 12.00 uur

2. Brandweer

De gemeente Zulte beschikt niet over een eigen

brandweer, voor alle dringende hulpoproepen

(brand, ongeval, e.d.) kan u terecht op het

telefoonnummer 112.

Voor niet-dringende oproepen (wespen, e.d.)

is het brandweerkorps van Deinze bevoegd:

T 09 381 81 11.

Meer info: www.brandweerdeinze.be

Meer info: www.politiedeinzezulte.be

3. Gemeentelijk nood- en interventieplan

Elke stad of gemeente werd door de hogere

overheid verplicht om een gemeentelijk

algemeen nood- en interventieplan (GANIP)

op te maken. Dat plan regelt het gezamenlijk

optreden van de verschillende hulpdiensten

tijdens een noodsituatie (ramp).

Ook omvat het plan algemene richtlijnen en de

informatie om het beheer van een noodsituatie

te verzekeren.

32


De uitwerking van dit plan gebeurde in

overleg met de vaste leden van de gemeentelijke

veiligheidscel. Deze bestaat uit de

burgemeester, de verantwoordelijke van

de verschillende disciplines (de brandweer,

de politie, de medische en logistieke discipline,

de informatieambtenaar) en de ambtenaar

noodplanning. Het nood- en interventieplan

vervangt het vroegere gemeentelijk

rampenplan .

Wachtdiensten dierenartsen

De wachtdienst begint op vrijdag

van 20.00 uur tot maandag

8.00 uur en op feestdagen. Het

centraal wachtdienstnummer voor regio Gent

is T 09 217 00 62.

Tijdens weekdagen geldt de afspraak dat men

de eigen dierenarts dient te verwittigen, ook na

de kantooruren.

4. Wachtdiensten

Wachtdiensten huisartsen

De wachtdienst begint op vrijdagavond vanaf

19.00 uur en eindigt op maandagmorgen 8.00

uur. Het centraal wachtdienstnummer voor de

huisartsen is T 09 387 03 80.

Wachtdiensten

apothekers

De wachtdienst begint op zaterdagmiddag

12.30 uur en loopt

tot maandagmorgen. Ook loopt

deze iedere dag tot 22.00 uur. Het centraal

wachtdienstnummer voor de apotheken is

T 09 001 05 00. Naast de telefonische wachtdienst

van de apotheker is er ook de website van

de wachtdiensten (www.apotheek.be) waarop u

online kan zien welke apotheker van wacht is.

Wachtdiensten tandartsen

Er is een wachtdienst op zaterdag, zondag en

feestdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van

14.00 uur tot 18.00 uur. Het centraal wachtdienst

nummer voor de tandartsen is T 09 033 99 69.

5. Alarmsysteem

De federale politie brengt in samenwerking met

de Algemene Directie Veiligheid en Preventie

alle alarmsystemen in België in kaart om snel

en efficiënt te kunnen optreden in geval van

onraad . Daarom moet u uw alarmsysteem

registreren op www.policeonweb.be.

Voor mensen zonder internetverbinding komt

er een callcenter zodat u per telefoon kan

registreren . Bent u aangesloten op een

alarmcentrale ? Dan hoeft u zelf niets te doen.

De alarmcentrales geven de gegevens van hun

klanten automatisch door.

33


6. Civiele bescherming

De Civiele Bescherming is

een vrijwilligerskorps dat

voorziet in de ondersteuning

van de stedelijke brandweer.

De burgemeester kan

deze dienst oproepen bij bijvoorbeeld

een natuurramp,

wateroverlast,…

De Civiele Bescherming staat o.a. in voor bijstand,

vervoer, logistieke steun en diverse

werken. De opdrachten hebben een sociaal

karakter en de geleverde prestaties komen ten

goede van de gemeenschap.

7. Buurt Informatie Netwerk

Een Buurt Informatie Netwerk

(BIN) is een gestructureerd

samenwerkingsverband van

burgers in een bepaald afgelijnd

gebied. Een BIN

staat onder leiding van een

coördinator en functioneert in overleg en in

samenspraak met de politiediensten.

Zo kan een snelle en doeltreffende informatieuitwisseling

georganiseerd worden zonder

te patrouilleren of bijzondere waakacties te

organiseren . Een Buurt Informatie Netwerk

wordt gevormd met het oog op het verhogen

van het veiligheidsgevoel en het voorkomen

van het plegen van misdrijven.

Het kan daarnaast nog sociale en preventieve

taken vervullen.

In onze gemeente zijn er 5 buurtinformatienetwerken

actief: Kloosterhoek, Oudenaardestraat,

Waalbeekpark, Leliepark en

Ellegem .

8. Sneeuw- en ijzelbestrijding

De gewestelijke wegen N43 (Rijksweg, Grote

Steenweg, Staatsbaan) en N459 (Oudenaardestraat,

Centrumstraat, Kerkstraat)

worden door het Vlaamse gewest gestrooid.

De gemeentelijke wegen worden gestrooid

door personeelsleden van de technische

uitvoeringsdienst van de gemeente.

Er zijn twee strooirondes met verschillende

prioriteit. In eerste instantie wordt steeds de

prioritaire zoutstrooironde gestrooid. Nadien,

en als dit noodzakelijk blijkt, wordt ook de

secundaire zoutstrooironde gestrooid.

34


Bij straten waar weinig verkeer door rijdt, heeft

het strooien weinig effect.

Bij sneeuwval of ijzel wordt u ook geacht het

voetpad (of een verharde berm) vrij te maken

tussen zonsopgang en 20.00 uur. De sneeuw

of het ijs wordt opgehoopt aan de rand van

het voetpad. Strooizout is te koop op het

containerpark .

Meer informatie:

Containerpark

De Schachelaar 4

9870 Zulte

T 09 380 14 84

milieu@zulte.be

www.zulte.be

35

foto: Bredene Frits, Fotogeniek Zulte


Hoofdstuk 11 – Levenseinde

1. Wat te doen bij overlijden?

1.1 Aangifte overlijden

Het overlijden wordt aangegeven bij de dienst

burgerlijke stand van de gemeente waar het

overlijden plaatsvond. Meestal gebeurt de aangifte

echter door een begrafenisondernemer,

die de familie zal bijstaan bij het afhandelen van

de nodige formaliteiten. Na de aangifte worden

door de dienst burgerlijke stand enkele uittreksels

uit de akte van overlijden afgeleverd.

U heeft er gewoonlijk verscheidene nodig voor

bijvoorbeeld:

- mutualiteit;

- aanvraag pensioenen;

- andere administratieve formaliteiten.

Meer informatie:

Dienst burgerlijke stand

Karreweg 13

9870 Zulte

T 09 280 97 28

F 09 280 97 02

burgerlijkestand@zulte.be

1.2 Wilsbeschikking

Er zijn 2 wijzen van teraardebestelling: een

klassieke begraving of crematie.

Die keuze kan u laten vastleggen in een

document dat ter beschikking ligt bij de dienst

bevolking in uw gemeente. Bij elk overlijden

gaat de gemeente na of de overledene een

laatste wilsbeschikking heeft laten registreren.

Indien dit het geval is, gaat men na of de

nabestaanden de wens van de overledene

respecteren.

Iedereen kan tijdens zijn leven een vrijwillige

schriftelijke bekendmaking van zijn laatste

wilsbeschikking richten tot de ambtenaar van

de dienst bevolking van de gemeente.

Het document met de verklaring over uw

laatste wilsbeschikking, wat betreft de wijze

en/of de plaats van teraardebestelling en het

ritueel van de plechtigheid, dient u in bij de

dienst bevolking van de gemeente, waar u

ingeschreven bent in de bevolkingsregisters.

36


1.3 Ter beschikking stellen voor

wetenschappelijk onderzoek

Iedereen die in staat is zijn wil op een behoorlijke

wijze uit te drukken, mag bepalen dat, na

zijn dood, zijn lichaam mag of moet afgestaan

worden voor wetenschappelijk onderzoek. In

de praktijk gebeurt dit met een document van

de wetenschappelijke instelling naar keuze.

Ontbreekt zo’n wilsuitdrukking dan mag de

familie de toestemming daartoe verlenen.

De wetenschappelijke inrichtingen geven geen

enkele vergoeding. Na onderzoek worden de

lichamen begraven. De toelating tot vervoer

van een lichaam naar een instelling voor

wetenschappelijk onderzoek (bv. universiteit)

wordt slechts toegestaan op zicht van een

attest waarbij de begunstigde instelling haar

toestemming betuigt.

1.4 Schenken van organen

In België is er een nijpend tekort aan gezonde

organen om andere mensen weer levenskwaliteit

te kunnen geven. Om dit tekort

tegen te gaan, hebben we sinds 1987 een wet

betreffende de orgaandonatie.

Deze wet houdt in dat er bij iedere Belg, na

het overlijden, organen of weefsels kunnen

weggehaald worden indien de overledene bij

leven geen verzet aantekende. Immers, indien

er geen verzet is, dan gaat men ervan uit dat de

overledene akkoord was met het weghalen van

gezonde organen na zijn of haar overlijden. De

familieleden in de eerste graad kunnen echter

wel nog verzet aantekenen na het overlijden .

Ingevolge de wetgeving op orgaantransplantaties

, is elke Belg, die tijdens zijn leven hier

tegen geen verzet heeft aangetekend , een

potentiële orgaandonor. Op de bevolkingsdienst

kan u volgende wilsverklaringen laten

registreren:

- zich uitdrukkelijk donor stellen;

- verzet tegen elke wegneming van

organen;

- herroepen van een vroegere

wilsverklaring.

De verklaringen moeten persoonlijk ondertekend

worden. Voor minderjarigen wordt

verklaring ondertekend door de persoon

die het ouderlijk gezag uitoefent. Bij de

verklaring krijgt u een ontvangstbewijs en

uw verklaring wordt geregistreerd in het

rijksregister. De registratie is gratis.

Meer informatie:

Dienst bevolking

Karreweg 13

9870 Zulte

T 09 280 97 01

F 09 280 97 28

bevolking@zulte.be

of

www.beldonor.be

37


2. Financiële regelingen

Alle rekeningen, spaarboekjes, ... van de

overledene worden geblokkeerd op het ogenblik

dat de financiële instelling op de hoogte is van

het overlijden.

2.1 Pensioenen

Indien de overledene gepensioneerd was,

hoeft u niets te doen. De pensioendienst is

aangesloten bij het Rijksregister en daardoor is

men op de hoogte van het overlijden en sturen

zij de nodige formulieren naar de betrokken

familie. Wanneer de overledene nog geen

rustpensioen genoot dan kan door de weduwe

of de weduwnaar binnen de 12 maanden het

overlevingspensioen aangevraagd worden via

de dienst bevolking - pensioenen.

Ook wanneer de overledene een tegemoetkoming

hulp aan bejaarden, een inkomensvervangende-

of een integratietegemoetkoming

ontving, wordt dit automatisch geregeld door

de Federale overheidsdienst.

Meer informatie:

Uw eigen financiële instelling

Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren,

1060 Brussel

Gratis telefoonnummer: T 0800 502 46

http://www.onprvp.fgov.be

Ook de notaris kan u in dit geval helpen

2.2 Begrafenisvergoeding

In welbepaalde gevallen voorziet de

mutualiteit in een wettelijke tegemoetkoming

bij begrafeniskosten .

2.3 Inschrijving als weduwe of

weduwnaar

Bij het ontvangen van de begrafenisvergoeding

kunt u zich, met het lidboekje van de overleden

echtgenoot of echtgenote, laten inschrijven als

weduwe of weduwnaar.

De overlevende echtgeno(o)t(e) kan aanspraak

maken op een verhoogde tussenkomst voor

gezondheidszorgen wanneer het bruto inkomen

een bepaald bedrag niet overschrijdt.

Meer informatie:

bij uw mutualiteit

38


3. Euthanasie

3.1 omschrijving

Euthanasie wordt door de wet omschreven als

het “opzettelijk levensbeëindigend handelen

door een ander dan de betrokkene, op diens

verzoek”. Euthanasie is dus slechts toegestaan

wanneer het door een arts gebeurt, op

uitdrukkelijk verzoek van de patiënt en binnen

strikte voorwaarden . Het gaat dus om de actieve

levensbeëindiging op verzoek van de patiënt.

3.2 Wettelijk vastleggen

Wenst u dat er rekening wordt gehouden met

uw wil dat, voor het geval u uw wil niet meer

kan uiten, een arts euthanasie toepast, dan

dient u uw initiële wilsverklaring schriftelijk op te

stellen volgens het wettelijk vastgelegd model.

3.3 Wilsverklaring opstellen en

registreren

De wilsverklaring zelf, die met de hand kan

worden geschreven of getypt, bestaat uit twee

delen. Een blanco aanvraagformulier kan u

bekomen bij de dienst bevolking . Deel 1 is

samengesteld uit gegevens die verplicht in elke

wilsverklaring moeten worden opgenomen.

In deel 2 kunnen er één of meerdere meerderjarige

getuigen en/of vertrouwenspersonen

aangewezen worden . Nadien kunt u uw

wilsverklaring laten registreren bij de dienst

bevolking. De registratie houdt in dat op basis van

de wilsverklaring een aantal gegevens door het

gemeentebestuur via elektronische weg worden

overgemaakt aan de FOD Volksgezondheid,

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

3.4 Bijzonderheden

Wenst u dat de wilsverklaring euthanasie

geldig blijft, dan dient u deze om de 5 jaar te

herbevestigen. Voor de bevestiging dient u een

volledig nieuwe wilsverklaring op te stellen.

U kan op ieder ogenblik de wilsverklaring

herzien of intrekken.

Meer informatie:

Dienst bevolking

Karreweg 13

9870 Zulte

T 09 280 97 01

F 09 280 97 28

bevolking@zulte.be

Federale Controle- en Evaluatiecommissie

voor Euthanasie (FCEEC)

Zelfbestuursstraat 4

1070 Brussel

T 02 525 09 25 21

www.health.fgov.be/euthanasie

39NUTTIGE

TELEFOONNUMMERS

Anonieme Alcoholisten 03 239 14 15

Antigifcentrum 070 24 52 45

Brandweer en ziekenwagen 100

Brandwondencentrum Gent 09 240 34 90

CARD Stop 070 344 344

Centrum voor Levens- en Gezinsvragen 02 511 34 09

02 502 66 00

Child Focus 110

De druglijn 078 15 10 20

DOC Stop 00800 21 23 21 23

Eandis - defecte straatlampen 0800 6 35 35

Eandis - gasreuk 0800 65 0 65

Eandis - storingen en defecten 078 35 35 00

Europees nummer in geval van

nood/noodoproep in

het buitenland en via gsm 112

Kankerfoon 0800 15 802

Kinder- en Jongerentelefoon 102

Meldpunt bejaardenmis(be)handeling 078 15 15 70

Politie - Hulpdiensten 101

Rode Kruis 105

Tele Onthaal 106

VAB Noodnummer 070 344 666

Vertrouwenscentrum, kindermishandeling 09 477 60 60

Vlaamse Overheid 1700

Wachtdienst apotheek 0900 10 500

Wachtdienst dierenarts 09 217 00 62

Wachtdienst huisartsen 09 387 03 80

Wachtdienst tandarts 0903 39 969

Zelfmoordpreventie 0800 32 123

41


Bronvermelding

- ’60 plus, gids voor wie het pensioen

nadert of bereikt heeft’, 2007, Departement

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.’

- ‘Wegwijs 55+’ ed. 2006 Waregem’

- ‘60+ Infogids’, Stad Deinze

- Portaal Belgium.be, www.belgium.be

- RVA: www.rva.be

- OCMW Zulte, www.ocmwzulte.be

- werk.belgië.be

- handicap.fgov.be

- www.vrijwilligerswerk.be

- De Lijn, www.delijn.be

- NMBS, www.nmbs.be

- Taxistop, www.taxistop.be

- www.nl.wikipedia.org

- www.gezondheid.be

- www.vlaanderen.be

- http://www.uitvaartvlaanderen.be

- Seniorengids gemeente Anzegem,

Merelbeke, Gent, Kortrijk.

- www.zulte.be

43


GEMEENTEBESTUUR ZULTE Karreweg 13, 9870 Zulte . T 09 280 97 00 . F 09 280 97 29

More magazines by this user
Similar magazines