Bicycle

gumaker.hu
  • No tags were found...

BICYCLE TYRES AND TUBES FAHRRADREIFEN UND ... - Gumaker

Bicycle

BICYCLE TYRES AND TUBES

FAHRRADREIFEN UND FAHRRADSCHLÄUCHE

VELOPLÁŠTĚ A VELODUŠE

TECHNICAL VADEMECUM

TECHNISCHES VADEMEKUM

TECHNICKÝ PRŮVODCE

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i1 1

11.09.2006 15:05:36 Uhr


2 Sponsorship

SPONSORSHIP / SPONSORING / SPONZORING

PARTNER OF THE CZECH NATIONAL MOUNTAINBIKE TEAM /

PARTNER DES TSCHECHISCHEN MTB REPRÄSENTATIONSTEAMS /

PARTNER REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY MTB

PROFESSIONAL MOUNTAINBIKES TEAMS / PROFESSIONELLE MTB TEAMS /

PROFESIONÁLNÍ MTB TÝMY

CYCLING SERIAL FOR ALL / FAHRRADSERIE FÜR JEDEN /

CYKLISTICKÝ SERIÁL PRO VŠECHNY

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i2 2

11.09.2006 15:05:57 Uhr


Content

3

Sponsorship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

TYRES

Assortment Structure . . . . . . . . . . . . . . 4

Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–7

Compounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–9

Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–11

MTB & Cross . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–13

City & Tour – Trek . . . . . . . . . . . . . . 14–15

ATB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Road – Race . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18–19

Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

TUBES

Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Compounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

TECHNICAL DATA

Bicycle Tyres by Tread Pattern . . . . . . . . . . 24

Bicycle Tyres by Size . . . . . . . . . . . . . . . 25

Rims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26–27

Mounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Marking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Legend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Logistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Clothing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i3 3

11.09.2006 15:06:48 Uhr


4 Assortment Structure

ASSORTMENT STRUCTURE / SORTIMENTGLIEDERUNG / ROZDĚLENÍ SORTIMENTU

CATEGORY GROUP USER’S LEVEL

DH RACING

FR RACING

4X RACING

RACING

CONSTRUCTION COMPOUND TECHNOLOGY

RP RA TU RR TT LL S+ SP CL XGC LLC SSC SMC ISC BC PE PF CE APS RS

ENDURO

SPORT

MTB &

Cross

LEISURE

RACING

XC

CROSS

SPORT

LEISURE

SPORT

LEISURE

EXTREME SPORT

SPORT

ATB –

LEISURE

City &

Tour – Trek


EXTREME SPORT

SPORT

LEISURE

RACING

Road –

Race


SPORT

LEISURE

ROUGHNESS INDEX / INDEX DER RAUHIGKEIT / INDEX HRUBOSTI (RI)

Rougheness Tread Patterns – category Road – Race; City & Tour – Trek; MTB & Cross

Rauhigkeit Reifenprofile – Kategorie Road – Race; City & Tour – Trek; MTB & Cross

Hrubosti dezénů – kategorie Road – Race; City & Tour – Trek; ATB; MTB & Cross

RI

30

25

20

15

10

5

Road – Race

+

City & Tour – Trek

0,9 1,3 1,9

1,9

3,7

5,5

3,6

ATB

5,0

7,1

8,4 8,5

11,5

13,8

16,1

MTB & Cross

20,1 21,3 21,3 21,8

24,7

25 - 622 Syrinx (V80)

50 - 559 Cobra (V58)

37 - 622 Flipper (V70)

37 - 622 Flash (V66)

37 - 622 Hook (V69)

42 - 622 Gripper (V84)

42 - 622 Sepia (V71)

47 - 559 Shield (V81)

50 - 559 Blade (V83)

50 - 559 Trilobit (V59)

37 - 622 Scylla (V75)

50 - 559 Acris (V60)

54 - 559 Scylla (V75)

50 - 559 Saurus (V61)

52 - 559 Charybdis (V76)

57 - 559 Charybdis (V76)

57 - 559 Harpie (V79)

57 - 559 Triton (V82)

62 - 559 Triton X (V82)

So called „Roughness Index“ (RI) is a

relative number which enables the user

to compare the tread patterns. The higher

is the value of the index the rougher is

the pattern no matter the size of the tyre.

This scale corresponds to the right usage

of each pattern for each type of terrain

starting from a smooth asphalt road up to

broken heavy stony or muddy terrain. Even

though the complete characteristics must

be more detailed yet this system gives a

fast, simple and effective orientation in the

pattern assortment.

Der sgn. Index der Rauhigkeit (RI) ist

eine relative Zahl, die dem Benutzer

es ermöglicht, die einzelnen Profi le

zu vergleichen. Je höher ist der

Indexlistenwert desto grober ist der

Profi l ohne Rücksicht auf die Nenngrösse

des Reifens. Dieser Skala entspricht die

Nutztauglichkeit des Reifens für einzelnen

Terraintypus von glatter Asphaltstrasse

bis zum schweren, steinigen oder

schlammigen Terrain. Obwhol vollständige

Charakteristik viel ausführlicher werden

sollte, trotzdem gibt dieser System

eine schnelle, einfache und wirksame

Orientierung in dem Profi lsortiment.

Tzv. index hrubosti (Roughness Index-RI)

je relativní číslo, které umožní uživateli

vzájemné porovnání dezénů. Čím je

hodnota indexu vyšší, tím je dezén hrubší

bez ohledu na velikost pláště. Této škále

odpovídá vhodnost použití pro jednotlivé

typy terénu od hladké asfaltové silnice až

po nejtěžší kamenitý nebo bahnitý povrch.

Třebaže úplná charakteristika musí být

podrobnější, přesto tento systém poskytne

rychlou, jednoduchou a účinnou orientaci

v sortimentu dezénů.

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i4 4

11.09.2006 15:07:12 Uhr


Construction

5

CONSTRUCTION / AUFBAU / KONSTRUKCE

TOUGH TYRE (TT)


Bicycle tyre carcass: 29 TPI; drum

technology (OLT)

Tread: Long Lasting Compound (LLC)

Sidewall: skinwall (SW)

Bead: reinforced aramid bead (AR)

Characteristics: higher resistance

against puncture in the tread area;

cca. 3-times longer sevice life to

a tyre type Classic; higher loading

capacity

Usage: long-distance bicycle touring

under extreme conditions (terrain,

loading, temperature, etc.)

Karkasse: 29 TPI; Trommeltechnologie

(OLT)

Lauffl äche: Long Lasting Compound

(LLC)

Seitenwand: skinwall (SW)

Wulstkern: verstärkter

Aramidwulstkern (AR)

Eigenschaften: hohe

Widerstandsfähigkeit gegen

Durchschlag im Lauffl ächenbereich;

cca. 3-fache Nutzdauer im Vergleich

zum Reifen Classic; höhere

Tragfähigkeit

Anwendung: Fernfahrradturistik in

extremen Bedingungen (Terrain,

Tragfähigkeit, Temperatur, etc.)

Kostra: 29 TPI; bubnová technologie

(OLT)

Protektor: Long Lasting Compound

(LLC)

Bočnice: skinwall (SW)

Patní výztuha: zesílený aramid (AR)

Vlastnosti: zvýšená odolnost proti

průrazu v koruně; vysoká odolnost

proti oděru; cca 3x delší v porovnání

s plášti Classic; zvýšená nosnost

Použití: dálková turistika v extrémních

podmínkách (terén, zatížení, teplota,

atd.)

1

2

3

4

Tread / Lauffl äche / Běhoun

Bicycle Tyre Carcass / Karkasse / Kostra velopláště

Anti-abrasion Strip / Verschleisstreifen / Páska proti oděru

Aramide Reinforcement / Aramidwulstkern /

Zesílená aramidová výztuha

4

1

2

3

RADICAL RIDE (RR)


Bicycle tyre carcass: 27 TPI with a

cord fabric construction 2x1; drum

technology (OLT)

Tread: Silica based compound

Sidewall: skinwall (SW)

Bead: reinforced twisted steel wire

(TWR)

Characteristics: tyres with high loading

capacity and safety; higher resistance

to puncture

Usage: extreme loading; usage for

racing – DH and FR

Karkasse: 27 TPI mit

Fadenkonstruktion 2x1;

Trommeltechnologie (OLT)

Lauffl äche: Silicabasismischung

Seitenwand: Skinwall (SW)

Wulstkern: verstärkter Wulstkern

aus Stahl (TWR)

Eigenschaften: Reifen mit hoher

Tragfähigkeit und Sicherheit; höhere

Durchschlagwiderstandsfähigkeit

Anwendung: extreme Tragfähigkeit;

Rennzwecke – DH und FR

Kostra: 27 TPI s konstrukcí vlákna 2x1;

bubnová technologie (OLT)

Protektor: směsi na bázi siliky

Bočnice: skinwall (SW)

Patní výztuha: zesílené vinuté lanko

(TWR)

Vlastnosti: pláště s vysokou nosností

a bezpečností; zvýšená odolnost proti

průrazu

Použití: extrémní zatížení a závodní

účely – DH a FR

1

2

3

4

Tread / Lauffl äche / Běhoun

Bicycle Tyre Carcass 2x1 / Karkasse 2x1 /

Zesílená kostra velopláště 2x1

Anti-abrasion Strip / Verschleisstreifen / Páska proti oděru

Twisted Steel Wire 3x2 / Wulstkern aus Stahl 3x2 /

Vinuté ocelové lanko 3x2

4

1

3

2

LONG WAY (LW)

Bicycle tyre carcass: 29 TPI; drum

technology (OLT)

Tread: abrasion resistant compound

Sidewall: reinforced gumwall (GW);

compound with outstanding dynamic

characteristics

Bead: twisted steel wire (TW)

Characteristics: higher resistance

against puncture in the tread and

sidewall area; cca. 2-times longer

service life and abrasion resistance

to a tyre type Classic

Usage: long-distance bicycle touring

Karkasse: 29 TPI; Trommeltechnologie

(OLT)

Lauffl äche: abriebwiderstandsfähige

Mischung

Seitenwand: verstärkter Gumwall

(GW); Mischung mit ausgezeichneten

dynamischen Eigenschaften

Wulstkern: Wulstkern aus Stahl (TW)

Eigenschaften: hohe

Widerstandsfähigkeit gegen

Durchschlag im Lauffl ächen- und

Seitenbereich; cca. 2-fache Nutzdauer

und Abriebwiderstandsfähigkeit im

Vergleich zum Reifen Classic

Anwendung: Fernfahrradturistik

Kostra: 29 TPI; bubnová technologie

(OLT)

Protektor: směs se zvýšenou odolností

proti oděru

Bočnice: zesílený gumwall (GW);

směs s vynikajícími dynamickými

vlastnostmi

Patní výztuha: vinuté lanko (TW)

Vlastnosti: zvýšená odolnost proti

průrazu v koruně i boku; cca 2x delší

životnost a odolnost proti oděru ve

srovnání s plášti Classic

Použití: dálková turistika

1

2

3

4

Tread / Lauffl äche / Běhoun

Bicycle Tyre Carcass / Karkasse / Kostra velopláště

Rubber Sidewall / Seitenwand aus Gummi /

Zesílená pryžová bočnice

Twisted Steel Wire / Wulstkern aus Stahl /

Vinuté ocelové lanko

4

2

1

3

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i5 5

11.09.2006 15:07:20 Uhr


6 Construction

TUBELESS 127 UST (TU)

Bicycle tyre carcass: 127 TPI; drum

technology (OLT)

Tread: Silica based compound

Sidewall: skinwall (SW)

Inner inlay: Inner Special Compound

(ISC)

Bead: aramid bead (A) + compound

with high shape fl exibility

Characteristics: high airtightness in

the bead area even when extremely

loaded (jumps, braking etc.); good

riding comfort; low drag; high infl ating

range; defect „snake bite“ elimination;

comparable weight to a tyre set

– tyre + tube + rim tape

Usage: usage for racing; marathons

Karkasse: 127 TPI; Trommeltechnologie

(OLT)

Lauffl äche: Silicabasismischung

Seitenwand: Skinwall (SW)

Innnreinlage: Inner Special Compound

(ISC)

Wulstkern: Aramidwulstkern (A) +

Mischung mit hoher Formfl exibilität

Eigenschaften: hohe Dichtfähigkeit um

Wulstkernbereich auch unter extremer

Last (Springen, Bremsen, etc.); hoher

Fahrkomfort; niedriger Rollwiderstand;

grosser Druckbereich; „Snake Bite“

Defekteliminierung; vergleichbares

Gewicht wie Reifenkomplet – Reifen +

Schlauch + Felgenband

Anwendung: Rennzwecke; Marathonläufe

Kostra: 127 TPI; bubnová technologie

(OLT)

Protektor: směsi na bázi siliky

Bočnice: skinwall (SW)

Vnitřní vložka: Inner Special Compound

(ISC)

Patní výztuha: Aramid (A) + směs

s velkou tvarovou fl exibilitou

Vlastnosti: vysoká těsnost v oblasti

patky i při extrémním namáhání

(skoky, brzdění, atd.); zvýšený jízdní

komfort; snížený valivý odpor; velký

hustící rozsah; eliminace defektu

proražení duše o ráfek (Snake Bite);

srovnatelná hmotnost kompletu

– duše, plášť, ráfková vložka

Použití: závodní účely; maratony

1

2

3

4

5

4

Tread / Lauffl äche / Běhoun

Bicycle Tyre Carcass / Karkasse / Kostra velopláště

Anti-abrasion Strip / Verschleisstreifen /

Páska proti oděru

Aramide Reinforcement / Aramidwulstkern /

Aramidová výztuha

Special fl exible compound / Spezielle flexible Mischung /

Speciální fl exibiní směs

5

1

3

2

RACING PRO 127 (RP),

RACING 56 (RA)

1

Bicycle tyre carcass: 127 or 56 TPI;

drum technology (OLT)

Tread: Silica based compound

Sidewall: skinwall (SW)

Bead: aramid bead (A)

Characteristics: low weight; low drag;

high infl ation range; easy storage

Usage: usage for racing; marathons or

demanding training

Karkasse:127 oder 56 TPI; Trommeltechnologie

(OLT)

Lauffl äche: Silicabasismischung

Seitenwand: Skinwall (SW)

Wulstkern: Aramidwulstkern (A)

Eigenschaften: niedriges Gewicht;

niedriger Rollwiderstand; hoher

Druckbereich; einfache Lagerung

Anwendung: Rennzwecke; Marathonläufe

oder anspruchsvolles Training

Kostra: 127 TPI nebo 56 TPI; bubnová

technologie (OLT)

Protektor: směsi na bázi siliky

Bočnice: skinwall (SW)

Patní výztuha: Aramid (A)

Vlastnosti: nízká hmotnost; nízký valivý

odpor; velký hustící rozsah; skladnost

Použití: závodní účely; maratony nebo

náročný trénink

1

2

3

4

Tread / Lauffl äche / Běhoun

Bicycle Tyre Carcass / Karkasse / Kostra velopláště

Anti-abrasion Strip / Verschleisstreifen /

Páska proti oděru

Aramide Reinforcement / Aramidwulstkern /

Aramidová výztuha

4

3

2

SPORT PLUS 29 (S+)


Bicycle tyre carcass: 29 TPI; drum

technology (OLT)

Tread: Silica based compound

Sidewall: skinwall (SW)

Bead: aramid bead (A)

Characteristics: low weight; easy

storage; optimum relation price

– product manufacture quality

Usage: sporting usage

Karkasse: 29 TPI; Trommeltechnologie

(OLT)

Lauffl äche: Silicabasismischung

Seitenwand: Skinwall (SW)

Wulstkern: Aramidwulstkern (A)

Eigenschaften: niedriges Gewicht;

einfache Lagerung; Optimumverhältnis

Preis - Nutzbarkeit

Anwendung: Sportzwecke

Kostra: 29 TPI; bubnová technologie

(OLT)

Protektor: směsi na bázi siliky

Bočnice: skinwall (SW)

Patní výztuha: aramid (A)

Vlastnosti: nízká hmotnost; skladnost;

optimální poměr mezi užitnými vlastnostmi

a cenou

Použití: sportovní účely

1

3

2

1

2

3

4

Tread / Lauffl äche / Běhoun

Bicycle Tyre Carcass / Karkasse / Kostra velopláště

Anti-abrasion Strip / Verschleisstreifen /

Páska proti oděru

Aramide Reinforcement / Aramidwulstkern /

Aramidová výztuha

4

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i6 6

11.09.2006 15:08:21 Uhr


Construction

7

SPORT 29 (SP)

Bicycle tyre carcass: 29 TPI; drum

technology (OLT)

Tread: Basic Compound (BC)

Sidewall: skinwall (SW)

Bead: twisted steel wire (TW)

Characteristics: low weight; higher

pressure; high driving comfort

Usage: training; sporting usage

Karkasse: 29 TPI; Trommeltechnologie

(OLT)

Lauffl äche: Basic Compound (BC)

Seitenwand: Skinwall (SW)

Wulstkern: Wulstkern aus Stahl (TW)

Eigenschaften: niedriges Gewicht; höher

Druckbereich; höher Fahrkomfort

Anwendung: Training; Sportzwecke

Kostra: 29 TPI; bubnová technologie

(OLT)

Protektor: Basic Compound (BC)

Bočnice: skinwall (SW)

Patní výztuha: vinuté lanko (TW)

Vlastnosti: nízká hmotnost; vyšší hustící

tlaky; vyšší jízdní komfort

Použití: trénink; sportovní účely

1

2

3

1

2

3

4

Tread / Lauffl äche / Běhoun

Bicycle Tyre Carcass / Karkasse / Kostra velopláště

Anti-abrasion Strip / Verschleisstreifen / Páska proti oděru

Twisted Steel Wire / Wulstkern aus Stahl /

Vinuté ocelové lanko

4

CLASSIC 22, 29 (CL)

Bicycle tyre carcass: 22 or 29 TPI;

drum technology (OLT)

Tread: Basic Compound (BC)

Sidewall: gumwall (GW)

Bead: twisted steel wire (TW)

Characteristics: reliability; resistance to

wear; good riding properties; higher

infl ating pressure

Usage: daily usage; hobby sport

Karkasse: 22 oder 29 TPI;

Trommeltechnologie (OLT)

Lauffl äche: Basic Compound (BC)

Seitenwand: Gumwall (GW)

Wulstkern: Wulstkern aus Stahl (TW)

Eigenschaften: Zuverlässigkeit;

Verschleisswiderstand; gute

Fahreigenschaften; grösser

Druckbereich

Anwendung: Tagesbedarf; Hobby

Kostra: 22 nebo 29 TPI, bubnová

technologie (OLT)

Protektor: Basic Compound (BC)

Bočnice: gumwall (GW)

Patní výztuha: vinuté lanko (TW)

Vlastnosti: spolehlivost; odolnost proti

opotřebení; dobré jízdní vlastnosti;

vyšší hustící tlaky

Použití: běžný provoz; rekreační sport

1

3

2

4

1

2

3

4

Tread / Lauffl äche / Běhoun

Bicycle Tyre Carcass / Karkasse / Kostra velopláště

Rubber Sidewall / Seitenwand aus Gummi /

Pryžová bočnice

Twisted Steel Wire / Wulstkern aus Stahl /

Vinuté ocelové lanko

PRE-CLASSIC 22, 29 (PC)

Bicycle tyre carcass: 22 or 29 TPI

Tread: Basic Compound (BC)

Sidewall: gumwall (GW)

Bead: wire (W)

Characteristics: reliability; resistance to

wear; good riding properties

Usage: daily usage

Karkasse: 22 oder 29 TPI

Lauffl äche: Basic Compound (BC)

Seitenwand: Gumwall (GW)

Wulstkern: Draht (W)

Eigenschaften: Zuverlässigkeit;

Verschleisswiderstand; gute

Fahreigenschaften

Anwendung: Tagesbedarf

Kostra: 22 nebo 29 TPI

Protektor: Basic Compound (BC)

Bočnice: gumwall (GW)

Patní výztuha: ocelový drát (W)

Vlastnosti: spolehlivost; odolnost proti

opotřebení; dobré jízdní vlastnosti

Použití: běžný provoz

1

3

2

1

2

3

4

Tread / Lauffl äche / Běhoun

Bicycle Tyre Carcass / Karkasse / Kostra velopláště

Rubber Sidewall / Seitenwand aus Gummi /

Pryžová bočnice

Wire / Stahldrath / Ocelový drát

4

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i7 7

11.09.2006 15:09:16 Uhr


8 Compounds

COMPOUNDS / MISCHUNGEN / SMĚSI

SILICA

Silica is a silicone monoxid-based

fi lling of rubber compounds which

replaces carbon black. Compounds

containing silica show lower

instructional friction which lowers

the total tyre drag. At the same time

this compound secures optimum

driving characteristics even at lower

temperatures (stable hardness,

elasticity, adhesion).

Kieselsäure ist eine Füllung

der Gummimischungen auf

Siliziumdioxidbasis, die Russ ersetzt.

Mischungen mit Kieselsäureinhalt

haben niedrigere innere Reibung

und dadurch wird der ganze

Reifenrollwiderstand reduziert.

Gleichzeitig werden optimale

Fahreigenschaften auch bei

niedrigeren Temperaturen

gewährleistet (stabile Härte,

Elastizität, Haftung).

Silika je plnivo do gumárenských

směsí na bázi oxidu křemičitého,

které nahrazuje saze.

Směsi s obsahem siliky mají menší

vnitřní tření, tím se snižuje celkový

valivý odpor pneumatiky, a zároveň

zaručují optimální jízdní vlastnosti

i při nižších teplotách (stabilní

tvrdost, elasticita, adheze).

1

Silica – fi lling of rubber compounds

2

Silane – activating agent

3

Rubber – rubber

1

Silica – Kieselsäure,

1

2

2

3

Gummimischungfüllung

Silane – Aktivierungsmittel

Rubber -– Gummi

1

Silika – plnivo do gumárenských

směsí

2

3

Silane – aktivátor

Rubber – pryž

3

X-TREME GRIP COMPOUND (XGC)


Special soft tread compound with

higher structural strength and

admixture of activated silica. It is

calculated for extreme sportive usage

in hard and broken terrain thanks

to very good adhesive and grip

properties.

Spezielle weiche Protektormischung

mit höherer Strukturstabilität und

aktivierter Silica. Ihre guten adhesiven

Eigenschaften und hervorragender

Griff bestimmen diese Mischung

für extreme sportliche Nutzung in

schwerem und gegliedertem Gelände.

Speciální měkká protektorová směs

se zvýšenou strukturní pevností

a příměsí aktivované siliky. Svými velmi

dobrými adhezními a záběrovými

vlastnostmi je předurčená pro

extrémní sportovní použití v těžkém

a členitém terénu.

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i8 8

11.09.2006 15:09:41 Uhr


Compounds

9

SILICA SOFT COMPOUND (SSC)

Special soft tread compound with

admixture of activated silica. Its very

good adhesive properties make it

suitable for use on wet and hard

surface.

Spezielle weiche Protektormischung

mit aktiviertem Silica (Kieselsäure).

Ihre guten adhesiven Eigenschaften

bestimmen sie für den Gebrauch auf

nasser und harter Oberfl äche.

Speciální měkká protektorová směs

s příměsí aktivované siliky. Svými

velmi dobrými adhezními vlastnostmi

je předurčená pro použití na mokré

a pevné povrchy.

SILICA MEDIUM COMPOUND (SMC)

Special tread compound with

admixture of activated silica

distinguishing itself by low drag,

good adhesive properties, long

durability. Intended for sportive

usage in universal conditions.

This compound shows very stable

properties at lower temperatures.

Spezielle Protektormischung mit

aktiviertem Silica (Kieselsäure)

weist einen besonders reduzierten

Rollwiderstand, gute Haftung und

hohe Laufl eistung aus. Die Mischung

ist für Sporteinsatz bei universalen

Streckenbedingungen bestimmt.

Diese Mischung weist auch sehr

stabile Eigenschafften bei niedrigeren

Temperaturen.

Speciální protektorová směs

s příměsí aktivované siliky. Svým

nízkým valivým odporem, dobrými

adhezními vlastnostmi, dlouhou

životností je určena pro sportovní

použití v univerzálních podmínkách.

Tato směs vyniká také velmi stálými

vlastnostmi při nižších teplotách.

LONG LASTING COMPOUND (LLC)

Special tread compound, high

resistance against puncture and

extremely resistant to abrasion –

cca. 3-times longer service life in

comparison to a Basic Compound.

It is great at stable and lasting

characteristics even under extreme

conditions (high loading, temperature,

heavy and broken terrain, …).

Spezielle Protektormischung mit

hoher Durchschlagwiderstandsfähigkeit

und mit extremer Abriebwiderstandsfähigkeit

– 3-mal höher im

Vergleich zu der Standardmischung

Basic Compound. Sie weist

hervorragend stabile und dauernde

Eigenschaften in extremen

Bedingungen (hohe Belastung,

Temperatur, schweres und

gegliedertes Gelände, …).

Speciální protektorová směs se

zvýšenou odolností vůči průrazu

a extrémní odolností vůči opotřebení

– 3x vyšší v porovnání se

standardní směsí Basic Compound.

Vyniká také velmi stálými a stabilními

vlastnostmi za extrémních

podmínek (vysoká zátěž, teplota,

těžký a členitý terén, …).

BASIC COMPOUND (BC)

Standard tread black-carbon

compound with a long service life

and good riding properties;

it is calculated for daily usage in

universal conditions.

Standardlauffl ächenrussmischung

mit langer Nutzungsdauer und guten

Fahreigenschaften; diese Mischung

ist für den Gebrauch in universalen

Bedingugen bestimmt.

Standardní protektorová sazová směs

s dlouhou životností a dobrými jízdními

vlastnostmi, určená pro běžné

použití v univerzálních podmínkách.

INNER SPECIAL COMPOUND (ISC)

Special compound with very high

airtightness and high structure

strength even in very thin layers.

This compound is designed for

airtight inside layers in production

of tubeless tyres (construction

Tubeless).

Spezielle Mischung mit niedriger

Luftdurchlässigkeit und hoher

Strukturstabilität auch in sehr dünnen

Schichten. Diese Mischung wird bei

der Produktion der Tubeless Reifen

(Konstruktion Tubeless) benutzt.

Speciální směs s velmi nízkou

plynopropustností a zvýšenou

strukturní pevností při velmi slabých

tloušťkách. Směs je určena pro

vzduchotěsné vnitřní vložky při

výrobě bezdušových veloplášťů

(konstrukce Tubeless).

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i9 9

11.09.2006 15:09:48 Uhr


10 Technology

TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIE

PUNCTURE ENEMY (PE)


The tyre is being double protected

– by a rubber buffer (APS) bellow

the tread pattern and by a specially

treated textile (CE) which is placed

in the whole tyre profi le area. Thanks

to the double protection is the tread

protected in a maximum possible

way from puncture and the specially

treated textile protects the tyre in

the sidewall area also from puncture.

Tyres with this special protection

are designed for very heavy terrain

and service conditions where long

durability, safety and reliability are

required.

Der Reifen wird zweifach geschützt

– durch den Gummipuffer (APS),

der sich unter der Lauffl äche des

Reifens befi nden, und durch speziell

behandelte Textilie (CE), die den

ganzen Reifenprofi l schützt. Dank

dieser zweifacher Protektion ist

die Reifenlauffl äche auf maximum

mögliche Weise gegen Durchschlag

geschützt und die speziell behandelte

Textilie schützt auch die Seitenwand

des Reifens gegen Durchschlag.

Reifen mit diesem speziellen Schutz

sind für schweres Gelände und

für Betriebsbedingungen, in den

Sicherheit, Zuverlässigkeit und lange

Gebrauchsdauer gefragt werden,

bestimmt.

Jedná se o duální ochranu pláště

složenou z pryžového nárazníku

(APS) umístěného pod korunou

běhounu a speciální impregnované

tkaniny (CE), která je umístěna

v oblasti celého profilu pláště. Díky

duální ochraně je koruna pláště

maximálně možným způsobem

chráněna proti průrazu a použitá

speciální tkanina pak zabraňuje

bočnímu průrazu. Pláště s touto

ochranou jsou určeny pro velmi

těžké terény a provozní podmínky,

v nichž vykazují dlouhodobou spolehlivost,

bezpečnost a životnost.

1

2

3

4

5

5

Tread / Lauffl äche / Běhoun

Bicycle Tyre Carcass / Karkasse / Kostra velopláště

Treated textile / Impregnierte Textilie /

Impregnovaná textilie

Aramide Reinforcement / Aramidwulstkern /

Zesílená aramidová výztuha

Puncture protection rubber belt / Pannenschutzgürtel aus

Naturkautschuk / Protiprůrazová vložka z přírodního kaučuku

4

2

1

3

CUT ENEMY (CE)

Special treated textile applied

throughout the whole tyre profile.

Its’ design and position increase the

overall stiffness of the tyre casing and

signifi cantly protect the tyre against a

side puncture, which reduces the risk

of defects.

The structure has been designed

for heavy duty conditions requiring

safety and reliability.

Ein spezielles Kreuzgewebe, das

im gesamten Profi lbereich des

Fahrradreifens angeordnet ist. Dank

seiner Eigenschaften und Anordnung

erhöht es die Festigkeit der Karkasse

und schützt den Fahrradreifen

wesentlich gegen den seitlichen

Durchschlag und damit verringert

sich das Defektrisiko.

Die Konstruktion ist für

anspruchsvolle Betriebsbedingungen

bestimmt, die Sicherheit und

Zuverlässigkeit erfordern.

Speciální křížová tkanina, která je

umístěna v oblasti celého profi lu

pláště. Díky svým vlastnostem

a umístění zvyšuje celkovou tuhost

kostry pláště a výrazně chrání plášť

proti bočnímu průrazu a tím snižuje

riziko defektu. Konstrukce je určena

pro náročné provozní podmínky

vyžadující bezpečnost a spolehlivost.

1

2

3

4

Tread / Lauffl äche / Běhoun

Bicycle Tyre Carcass / Karkasse / Kostra velopláště

Treated textile / Impregnierte Textilie /

Impregnovaná textilie

Aramide Reinforcement / Aramidwulstkern /

Aramidová výztuha

2

4

1

3

PUNCTURE’S FEAR (PF)

A band of a special textile (PA 6.6)

produced from a special cross-textile

placed between the tread and

the carcass decreases the possibility

of having a puncture (high strength

and density). It increases the rigidity

and strength of the tyre crown,

and decreases the tyre drag while

maintaining the adhesive force.

This antipuncture system does

not signifi cantly increase the weight

of the tyre.

Ein zusätzlicher Gürtel aus speziellem

Kreuzgewebe (PA 6.6) befi ndet sich

zwischen der Karkasse und der

Lauffl äche und sorgt für bessere

Pannensicherheit. Dieser Gürtel

ergibt eine höhere Steifheit und

Festigkeit an der Reifenkrone. Dies

vermindert den Rollwiderstand, aber

das Profil der Aufstandsfl äche bleibt

offen, wodurch eine gute Haftung

gewährleistet wird. Dieses System

erhöht den Reifengewicht minimal.

Textilní nárazník (PA 6.6) vyrobený

ze speciální křížové tkaniny umístěný

mezi běhounem a kostrou díky svým

vlastnostem (vysoká pevnost

a hustota) podstatně zvyšuje odolnost

proti průrazu, tím snižuje riziko

defektu velopláště. Zvyšuje tuhost

a pevnost v oblasti koruny, čímž

snižuje valivý odpor při zachování

adhezních vlastností.

Použití tohoto nárazníku nezvyšuje

významně hmotnost pláště.

1

2

3

4

5

5

Tread / Lauffl äche / Běhoun

Bicycle Tyre Carcass / Karkasse / Kostra velopláště

Anti-abrasion Strip / Verschleisstreifen /

Páska proti oděru

Aramide Reinforcement / Aramidwulstkern /

Aramidová výztuha

Protective cross-textile belt (PA 6,6) /

Gürtel aus spezielem Kreuzgewebe (PA 6,6) /

Protiprůrazová vložka ze speciální křížové tkaniny (PA 6,6)

4

1

3

2

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i10 10

11.09.2006 15:09:52 Uhr


Technology

11

ANTIPUNCTURE SYSTEM (APS)

A band of a special rubber placed

between the tread and the carcass

decreases the possibility of having

a puncture (high structural strength

and hardness). It increases the rigidity

and strength of the tyre crown,

and decreases the tyre drag while

maintaining the adhesive force.

Ein zusätzlicher Gürtel aus speziellem

Gummi befi ndet sich zwischen der

Karkasse und der Lauffl äche und

sorgt für bessere Pannensicherheit.

Dieser Gürtel ergibt eine höhere

Steifheit und Festigkeit an der

Reifenkrone. Dies vermindert den

Rollwiderstand, aber das Profi l der

Aufstandsfl äche bleibt offen, wodurch

eine gute Haftung gewährleistet wird.

Pryžový nárazník vyrobený ze

speciální směsi umístěný mezi

běhounem a kostrou díky svým

vlastnostem (vysoká strukturní pevnost

a tvrdost) podstatně zvyšuje

odolnost proti průrazu, tím snižuje

riziko defektu velopláště. Zvyšuje

tuhost a pevnost v oblasti koruny,

čímž snižuje valivý odpor při zachování

adhezních vlastností. Používá se

současně s refl exní páskou.

2

5

4

1

3

6

REFLEX STRIP (RS)

1

2

3

4

5

6

Tread / Lauffl äche / Běhoun

Bicycle Tyre Carcass / Karkasse / Kostra velopláště

Rubber Sidewall / Seitenwand aus Gummi / Pryžová bočnice

Twisted Steel Wire / Wulstkem aus Stahl / Vinuté ocelové lanko

Puncture protection rubber belt / Pannenschutzgürtel aus

Naturkautschuk / Protiprůrazová vložka z přírodního kaučuku

Refl ex Strip / Rexlexstreifen / Refl exní páska

Excellent parameters of the 3M

refl ective strip warranty high

quality of the refl ective light during

dusk and dawn, during night, during

fog and when raining for the whole

service life of the bicycle tyre.

Rubena bicycle tyres with the

refl ective strip can use the worldwide

valid quality certifi cate E4

88R-002058, which ensures the

quality of the tyre production

according to the stated standards

and parameters.

A refl ective strip on the tyre

sidewall – a distinctive safety

and aesthetic element increasing

the utility value of the product.

Ausgezeichnete Parameter des

Refl exstreifens der Firma 3M

garantieren hohe Qualität des

refl ektierten Lichts bei der

Abenddämmerung, in der Dunkelheit,

im Nebel und im Regen während

der ganzen Gebrauchsdauer des

Fahrradreifens. Rubena Reifen

mit Refl exstreifen können das

weltweit gültige Qualitätszertifi kat

E4 88R-002058 tragen, das hohe

Qualität der Reifenherstellung

nach den festgesetzten Parametern

gewährleistet. Ein refl ektierendes

Band an der Seitenwand dient als

Sicherheitz und Ästhetikelement zur

Erhöhung des Gebrauchswertes des

Produktes.

Výborné parametry refl exní pásky

3M zaručují vysokou kvalitu odrazu

světla za šera, tmy, mlhy a deště po

celou dobu životnosti pláště. Pláště

Rubena s refl exní páskou mohou

používat celosvětově platný certifi kát

E4 88R-002058, kterým je zaručena

kvalita výroby plášťů podle přesně

stanovených parametrů. Refl exní

páska přesně umístěná na bočnici

velopláště je výrazný bezpečnostní

a estetický prvek, který zvyšuje

užitnou hodnotu výrobku.

light source / Lichtquelle / zdroj světla

For your safety:

• Tiny, retro-refl ecting glass balls embedded in

the line throw light back to its source (the

car driver).

• Its easy to see, even at a distance, that you

are unquestionably a cyclist.

• Spoke refl ectors are no longer necessary.

Für Ihre Sicherheit:

• Im Refl exstreifen sind Miniaturkugeln

aus Glas eingesetzt, die einfallendes

Licht zurück zur Lichtquelle refl ektieren

(z. B. zum Kraftfahrer).

• Speichenrefl ektoren sind nicht mehr nötig.

• Man ist aus der Richtung der Lichtquelle

deutlich als Radfahrer zu erkennen.

Pro Vaši bezpečnost:

• V refl exní pásce jsou zapuštěny miniaturní

skleněné kuličky, které odrážejí světlo zpět

ke zdroji (například řidiči automobilu).

• Není nutné používat dalších odrazek

umístěných v paprscích kol.

• Rovnoměrný a jasný odraz světla upozorní

řidiče, že jde o cyklistu.

glass balls

Glaskugeln

skleněné kuličky

refl ective layer

Refl ektierende Schicht

odrazová vrstva

polymer layer

Polymerschicht

polymerová vrstva

vulcanised layer

Vulkanisierschicht

vulkanizační vrstva

CLEVER FACE ( )

Tyre Abrasion Integrated

Identifi cator

1. stage

100 % of the pattern left

new

2. stage

60 % of the pattern left

re-assembly from the rear

to the front wheel

3. stage

10 % of the pattern left

new tyre required

Integrierter Identifi kator

der Reifenabnutzung

1. Stufe

100 % des Reifenprofi les

neu

2. Stufe

60 % des Reifenprofi les

man wechselt den

Reifen von Hinten nach Vorne

3. Stufe

10 % des Reifenprofi les

neuer Reifen nötig

Integrovaný identifi kátor

opotřebení dezénu

1. stupeň

zbývá 100 % dezénu

nový

2. stupeň

zbývá 60 % dezénu

montáž ze zadního kola

na přední

3. stupeň

zbývá 10 % dezénu

vyměnit za nový plášť

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i11 11

11.09.2006 15:10:11 Uhr


12 MTB & Cross

MTB & CROSS

TRITON X V 82

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

Downhill, Freeride

62 - 559 26 x 2,45 Radical Ride XGC 350 140 1300 Black Racing 24,7

Enduro

62 - 559 26 x 2,45 Sport 29 BC 350 140 1150 Black Sport 24,7

TRITON

V 82

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

Downhill, Freeride

57 - 559 26 x 2,25 Radical Ride XGC 380 130 1070 Black Racing 21,8

Enduro

57 - 559 26 x 2,25 Sport 29 BC CE 380 130 950 Black Sport 21,8

57 - 559 26 x 2,25 Sport 29 BC 380 130 920 Black Sport 21,8

57 - 559 26 x 2,25 Classic 22 BC 380 130 1150 Black Leisure 21,8

HARPIE

V 79

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

4X, Enduro

57 - 559 26 x 2,25 Racing 56 SMC 380 130 780 Black Racing 21,3

Enduro

57 - 559 26 x 2,25 Sport 29 BC CE 380 130 930 Black Sport 21,3

57 - 559 26 x 2,25 Sport 29 BC 380 130 900 Black Sport 21,3

57 - 559 26 x 2,25 Classic 22 BC 380 130 1050 Black Leisure 21,3

CHARYBDIS

V 76

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

4X, Enduro

57 - 559 26 x 2,25 Racing 56 SMC 380 130 780 Black Racing 21,3

Enduro

57 - 559 26 x 2,25 Sport 29 BC CE 380 130 930 Black Sport 21,3

57 - 559 26 x 2,25 Sport 29 BC 380 130 900 Black Sport 21,3

57 - 559 26 x 2,25 Classic 22 BC 380 130 1050 Black Leisure 21,3

XC

52 - 559 26 x 2,00 Racing Pro 127 SMC 420 123 620 Black Racing 20,1

52 - 559 26 x 2,00 Tubeless 127 UST SMC 420 123 785 Black Racing 20,1

52 - 559 26 x 2,00 Racing 56 SMC PF 420 123 660 Black Sport 20,1

52 - 559 26 x 2,00 Sport 29 BC 420 123 760 Black Sport 20,1

52 - 559 26 x 2,00 Classic 22 BC 420 123 870 Black Leisure 20,1

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i12 12

11.09.2006 15:10:24 Uhr


MTB & Cross

13

SCYLLA

V 75

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

XC

54 - 559 26 x 2,10 Racing Pro 127 SMC 380 130 630 Black Racing 13,8

54 - 559 26 x 2,10 Tubeless 127 UST SMC 420 130 785 Black Racing 13,8

54 - 559 26 x 2,10 Racing 56 SMC PF 380 130 700 Black Sport 13,8

54 - 559 26 x 2,10 Sport 29 BC 380 130 770 Black Sport 13,8

54 - 559 26 x 2,10 Classic 22 BC 380 130 880 Black Leisure 13,8

50 - 507 24 x 1,90 Classic 22 BC 450 107 760 Black Leisure

50 - 406 20 x 1,90 Classic 22 BC 450 108 655 Black Leisure

Cross

37 - 622 700 x 35 C Sport 29 BC 600 108 565 Black Sport 8,5

37 - 622 700 x 35 C Classic 22 BC 600 108 655 Black Leisure 8,5

SAURUS

V 61

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

XC

50 - 559 26 x 1,90 Racing Pro 127 SMC 450 117 510 Black Racing 16,1

50 - 559 26 x 1,90 Racing 56 SMC PF 450 117 530 Black Sport 16,1

50 - 559 26 x 1,90 Sport 29 BC 450 117 675 Black Sport 16,1

50 - 559 26 x 1,90 Classic 22 BC 450 117 755 Black Leisure 16,1

ACRIS

V 60

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

XC

50 - 559 26 x 1,90 Racing Pro 127 SMC 450 117 510 Black Racing 11,5

50 - 559 26 x 1,90 Racing 56 SMC PF 450 117 530 Black Sport 11,5

50 - 559 26 x 1,90 Sport 29 BC 450 117 675 Black Sport 11,5

50 - 559 26 x 1,90 Classic 22 BC 450 117 755 Black Leisure 11,5

TRILOBIT

V 59

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

XC

50 - 559 26 x 1,90 Racing Pro 127 SMC 450 117 460 Black Racing 8,4

50 - 559 26 x 1,90 Racing 56 SMC PF 450 117 480 Black Sport 8,4

50 - 559 26 x 1,90 Sport 29 BC 450 117 630 Black Sport 8,4

50 - 559 26 x 1,90 Classic 22 BC 450 117 710 Black Leisure 8,4

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i13 13

11.09.2006 15:10:37 Uhr


14 City & Tour – Trek

CITY & TOUR – TREK

GRIPPER V 84

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

42 - 622 700 x 40 C Tough Tyre LLC PE 500 135 700 Black Ex. sport 5,5

42 - 622 700 x 40 C Long Way BC 500 124 760 Black Ex. sport 5,5

42 - 622 700 x 40 C Sport 29 BC 500 117 650 Black Sport 5,5

42 - 622 700 x 40 C Classic 22 BC 500 117 760 Black Leisure 5,5

FLIPPER

V 70

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

37 - 622 700 x 35 C Sport 29 BC 600 108 580 Black Sport 1,9

37 - 622 700 x 35 C Classic 22 BC APS + RS 700 108 665 Black Leisure 1,9

37 - 622 700 x 35 C Classic 22 BC 600 108 635 Black Leisure 1,9

28 - 622 700 x 28 C Sport 29 BC 700 84 480 Black Sport 1,9

28 - 622 700 x 28 C Classic 22 BC 700 84 530 Black Leisure 1,9

HOOK

V 69

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

42 - 622 700 x 40 C Classic 22 BC APS + RS 500 117 790 Black Leisure 3,7

42 - 622 700 x 40 C Classic 22 BC 500 117 750 Black Leisure 3,7

37 - 622 700 x 35 C Sport 29 BC 600 108 580 Black Sport 3,7

37 - 622 700 x 35 C Classic 22 BC APS + RS 600 108 665 Black Leisure 3,7

37 - 622 700 x 35 C Classic 22 BC 600 108 635 Black Leisure 3,7

32 - 622 28 x 1 1/4 x 1 3/4 Classic 22 BC 650 92 565 Black Leisure 3,7

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i14 14

11.09.2006 15:10:48 Uhr


City & Tour – Trek

15

FLASH

V 66

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

47 - 622 28 x 1,75 Classic 22 BC APS + RS 450 130 920 Black Leisure 1,9

47 - 622 28 x 1,75 Classic 22 BC 450 130 870 Black Leisure 1,9

42 - 622 700 x 40 C Classic 22 BC APS + RS 500 117 800 Black Leisure 1,9

42 - 622 700 x 40 C Classic 22 BC 500 117 760 Black Leisure 1,9

37 - 622 700 x 35 C Sport 29 BC 600 108 580 Black Sport 1,9

37 - 622 700 x 35 C Classic 22 BC APS + RS 600 108 650 Black Leisure 1,9

37 - 622 700 x 35 C Classic 22 BC 600 108 620 Black Leisure 1,9

32 - 622 28 x 1 1/4 x 1 3/4 Sport 29 BC 650 92 500 Black Sport 1,9

32 - 622 28 x 1 1/4 x 1 3/4 Classic 22 BC APS + RS 650 92 580 Black Leisure 1,9

32 - 622 28 x 1 1/4 x 1 3/4 Classic 22 BC 650 92 550 Black Leisure 1,9

28 - 622 700 x 28 C Sport 29 BC 700 84 490 Black Sport 1,9

28 - 622 700 x 28 C Classic 29 BC APS + RS 700 84 450 Black Leisure 1,9

28 - 622 700 x 28 C Classic 29 BC 700 84 430 Black Leisure 1,9

28 - 622 700 x 28 C Classic 29 BC 700 84 430 Black/Lemon Leisure 1,9

37 - 590 26 x 1 3/8 Classic 22 BC 600 103 570 Black Leisure 1,9

47 - 559 26 x 1,75 x 2 Classic 22 BC APS + RS 450 118 750 Black Leisure 1,9

47 - 559 26 x 1,75 x 2 Classic 22 BC 450 118 710 Black Leisure 1,9

40 - 559 26 x 1,50 Sport 29 BC 550 104 540 Black Sport 1,9

40 - 559 26 x 1,50 Classic 22 BC APS + RS 550 104 630 Black Leisure 1,9

COBRA

40 - 559 26 x 1,50 Classic 22 BC 550 104 590 Black Leisure 1,9

V 58

COBRA V 58

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

52 - 622 28 x 2,00 Classic 22 BC APS + RS 350 118 940 Black Leisure 1,3

52 - 622 28 x 2,00 Classic 22 BC 350 118 900 Black Leisure 1,3

35 - 622 - Sport 29 BC 560 96 460 Black Sport 1,3

35 - 622 - Classic 22 BC APS + RS 560 96 540 Black Leisure 1,3

35 - 622 - Classic 22 BC 560 96 500 Black Leisure 1,3

50 - 559 26 x 1,90 Sport 29 BC 450 137 680 Black Sport 1,3

50 - 559 26 x 1,90 Classic 22 BC APS + RS 450 129 810 Black Leisure 1,3

50 - 559 26 x 1,90 Classic 22 BC 450 129 770 Black Leisure 1,3

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i15 15

11.09.2006 15:11:09 Uhr


16 ATB

ATB

BLADE V 83

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

50 - 559 26 x 1,90 Tough Tyre LLC PE 450 135 700 Black Ex. sport 7,1

50 - 559 26 x 1,90 Long Way BC 450 124 720 Black Ex. sport 7,1

50 - 559 26 x 1,90 Sport 29 BC 450 118 650 Black Sport 7,1

50 - 559 26 x 1,90 Classic 22 BC 450 118 710 Black Leisure 7,1

SHIELD V 81

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

47 - 559 26 x 1,75 x 2 Sport 29 BC 450 118 650 Black Sport 5,0

47 - 559 26 x 1,75 x 2 Classic 22 BC 450 118 710 Black Leisure 5,0

47 - 507 24 x 1,75 x 2 Classic 22 BC 450 107 670 Black Leisure 5,0

47 - 406 20 x 1,75 x 2 Classic 22 BC 450 88 620 Black Leisure 5,0

SEPIA V 71

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

42 - 622 700 x 40 C Sport 29 BC 500 117 650 Black Sport 3,6

42 - 622 700 x 40 C Classic 22 BC RS 500 117 750 Black Leisure 3,6

42 - 622 700 x 40 C Classic 22 BC 500 117 750 Black Leisure 3,6

47 - 559 26 x 1,75 x 2 Classic 22 BC RS 450 89 800 Black Leisure 3,6

47 - 559 26 x 1,75 x 2 Classic 22 BC 450 89 800 Black Leisure 3,6

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i16 16

11.09.2006 15:11:25 Uhr


Road – Race

17

ROAD – RACE

SYRINX V 80

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

23 - 622 700 x 23 C Racing Pro 127 SMC 900 74 270 Black Racing 0,9

23 - 622 700 x 23 C Racing Pro 127 SSC 900 74 270 Black Racing 0,9

23 - 622 700 x 23 C Racing 56 SMC PF 900 74 290 Black Sport 0,9

23 - 622 700 x 23 C Sport plus 29 SMC 900 74 360 Black Sport 0,9

23 - 622 700 x 23 C Sport 29 BC 900 74 430 Black Sport 0,9

23 - 622 700 x 23 C Sport 29 BC 900 74 430 Red/Black Sport 0,9

23 - 622 700 x 23 C Sport 29 BC 900 74 430 Blue/Black Sport 0,9

23 - 622 700 x 23 C Classic 22 BC 900 74 470 Black Leisure 0,9

25 - 622 700 x 25 C Sport 29 BC 800 78 460 Black Sport 0,9

25 - 622 700 x 25 C Classic 22 BC 800 78 500 Black Leisure 0,9

25 - 622 700 x 25 C Classic 22 BC 800 78 500 Black/Beige Leisure 0,9

FORWARD V 50

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

Infl ating

(kPa)

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

20 - 622 700 x 20 C Racing 56 SMC PF 800 68 255 Black Sport

20 - 622 700 x 20 C Sport 29 BC 800 69 310 Black Sport

20 - 622 700 x 20 C Classic 22 BC 800 69 430 Black Leisure

20 - 622 700 x 20 C Classic 22 BC 800 69 430 Black/Beige Leisure

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i17 17

11.09.2006 15:11:45 Uhr


18 Others

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

NEPTUNE V 78

54 - 559 26 x 2,10 Sport 29 BC 380 130 770 Black Sport

54 - 559 26 x 2,10 Classic 22 BC 380 130 880 Black Leisure

50 - 559 26 x 1,90 Classic 22 BC 450 117 770 Black Leisure

50 - 507 24 x 1,90 Classic 22 BC 450 107 760 Black Leisure

50 - 406 20 x 1,90 Classic 22 BC 450 88 600 Black Leisure

DART V 67

50 - 559 26 x 1,90 Pre Classic 22 BC 280 89 785 Black Leisure

50 - 507 24 x 1,90 Pre Classic 22 BC 320 88 740 Black Leisure

47 - 406 20 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC 320 72 605 Black Leisure

GOLF V 63

Infl ating

(kPa)

50 - 305 16 x 1,90 Pre Classic 22 BC 250 52 580 Black Leisure

47 - 288 14 x 1 3/8 x 1 3/4 Pre Classic 22 BC 250 47 520 Black Leisure

54 - 203 12 1/2 x 2 x 2 1/4 Pre Classic 22 BC 250 45 410 Black Leisure

10 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC 250 29 260 Black Leisure

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

44 - 132 Pre Classic 22 BC 250 25 210 Black Leisure

COMFORT

V 57

37 - 288 350 A Confort Pre Classic 22 BC 320 38 310 Black Leisure

47 - 203 12 1/2 x 1,75 x 2 1/4 Pre Classic 22 BC 250 36 290 Black Leisure

POLO

10 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC 250 29 260 Black Leisure

8 x 1 1/4 Pre Classic 22 BC 400 20 125 Grey Leisure

V 46

WINNER V 45

35 - 622 Sport 29 BC 560 92 470 Black Leisure

35 - 622 Classic 22 BC 560 87 500 Black Leisure

50 - 559 26 x 1,90 Classic 22 BC 450 117 750 Black Leisure

50 - 507 24 x 1,90 Pre Classic 22 BC 320 88 730 Black Leisure

50 - 406 20 x 1,90 Pre Classic 22 BC 320 72 580 Black Leisure

47 - 355 18 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC 320 59 550 Black Leisure

47 - 305 16 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC 320 52 460 Black Leisure

WALRUS V 41

47 - 622 28 x 1,75 Pre Classic 22 BC 280 98 960 Black Leisure

42 - 622 700 x 40 C Pre Classic 22 BC 320 90 840 Black Leisure

47 - 559 26 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC RS 280 89 800 Black Leisure

47 - 559 26 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC 280 89 800 Black Leisure

47 - 507 24 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC RS 280 82 760 Black Leisure

47 - 507 24 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC 280 82 760 Black Leisure

47 - 406 20 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC RS 280 67 640 Black Leisure

47 - 406 20 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC 280 67 640 Black Leisure

47 - 355 18 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC 320 59 555 Black Leisure

47 - 305 16 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC 280 53 450 Black Leisure

47 - 203 12 1/2 x 1,75 x 2 1/4 Pre Classic 22 BC 250 36 305 Black Leisure

DIAMOND

V 38

200 x 50 Pre Classic 22 BC 250 25 190 Grey Leisure

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i18 18

11.09.2006 15:11:57 Uhr


Others

19

ETRTO

Alternative

marking

Construction

Tread

compound

Technologies

RAPID V 36

Infl ating

(kPa)

52 - 559 26 x 1,95 Pre Classic 22 BC 280 94 850 Black Leisure

47 - 203 12 1/2 x 1,75 x 2 1/4 Pre Classic 22 BC 250 36 302 Black Leisure

Load

(kg)

Weight

(g)

Colours Tread/

Sidewall

User level

Roughness

index (RI)

UNI V 34

50 - 559 26 x 1,90 Pre Classic 22 BC 280 98 850 Black Leisure

50 - 507 24 x 1,90 Pre Classic 22 BC 350 102 810 Black Leisure

50 - 406 20 x 1,90 Pre Classic 22 BC 350 84 660 Black Leisure

BICROSS

V 26

47 - 507 24 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC 250 69 780 Black Leisure

47 - 406 20 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC 250 57 610 Black Leisure

47 - 305 16 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC 250 45 500 Black Leisure

47 - 203 12 1/2 x 1,75 x 2 1/4 Pre Classic 22 BC 250 32 305 Black Leisure

RIB

V 23

32 - 540 24 x 1 3/8 x 1 1/4 Pre Classic 22 BC 350 56 470 Grey Leisure

JUMBO

V 20

62 - 203 12 1/2 x 2 1/4 Pre Classic 22 BC 250 56 420 Black Leisure

200 x 50 Pre Classic 22 BC 250 25 190 Grey Leisure

MISTRAL

V 19

28 x 1 1/2 Wireless BC 280 79 800 Black Leisure

SPRINT

V 18

32 - 630 27 x 1 1/4 Pre Classic 22 BC 420 72 580 Black Leisure

SOBI

V 16

47 - 622 28 x 1,75 Pre Classic 22 BC 250 92 850 Black Leisure

24 x 1,75/47 - 507 Pre Classic 22 BC 250 77 750 Black Leisure

20 x 1,75/47 - 406 Pre Classic 22 BC 250 63 590 Black Leisure

47 - 355 18 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC 250 56 530 Black Leisure

47 - 305 16 x 1,75 x 2 Pre Classic 22 BC 250 49 420 Black Leisure

COACH

V 12

7 x 1 3/4 Pre Classic 22 BC 250 22 160 Grey Leisure

6 x 1 1/4 Pre Classic 22 BC 250 11 100 Grey Leisure

ROAD

V 10

44 - 584 26 x 1 1/2 x 1 5/8 Pre Classic 22 BC 250 79 710 Black Leisure

TOURNIER

V 3

25 - 540 Pre Classic 22 BC 630 55 340 Grey Leisure

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i19 19

11.09.2006 15:12:34 Uhr


20 Testing

TESTING / TESTEN / TESTOVÁNÍ

All tests done and confi rmed

by accredited test laboratory

– IGTT Zlín.

Alle Attests wurden in der

akkreditierten Prüfstelle

– IGTT Zlín durchgeführt

und bestätigt.

Všechny zkoušky

provedeny a potvrzeny

akreditovanou zkušební

laboratoří – IGTT Zlín.

PUNCTURE RESISTANCE IN THE SIDEWALL AREA

DURCHSCHLAGWIDERSTANDSFÄHIGKEIT IM

BEREICH DER REIFENSEITENWAND

ODOLNOST PROTI PRŮRAZU V OBLASTI BOČNICE
Comparison of each construction for the same dimension and same tread

pattern in laboratory conditions.

Vergleich der einzelnen Konstruktionen für gleiche Grösse und gleichen

Profil in Laborbedingungen.

Porovnání jednotlivých konstrukcí a technologií pro stejný rozměr a dezén

v laboratorních podmínkách.
PUNCTURE RESISTANCE IN THE TREAD AREA

DURCHSCHLAGWIDERSTANDSFÄHIGKEIT IM

LAUFFLÄCHENBEREICH

ODOLNOST PROTI PRŮRAZU V OBLASTI KORUNY
Comparison of each technology for the same dimension and same tread

pattern in laboratory conditions.Vergleich der einzelnen Technologien für gleiche Grösse und gleichen

Profil in Laborbedingungen.

Porovnání jednotlivých technologií pro stejný rozměr a dezén v laboratorních

podmínkách.


TYRE LIFE AND ABRASION

REIFENNUTZUNGSDAUER UND VERSCHLEISS

ŽIVOTNOST A OBRUŠIVOSTComparison of each construction for the same dimension and same tread

pattern in laboratory conditions.

Vergleich der einzelnen Konstruktionen für gleiche Grösse und gleichen

Profil in Laborbedingungen.

Porovnání jednotlivých konstrukcí pro stejný rozměr a dezén v laboratorních

podmínkách.


Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i20 20

11.09.2006 15:13:15 Uhr


Testing / Compounds

21

TUBE TESTING / SCHLAUCH TESTEN / TESTOVÁNÍ VELODUŠÍ

PUNCTURE RESISTANCE IN THE TREAD AREA

DURCHSCHLAGWIDERSTANDSFÄHIGKEIT

IM LAUFFLÄCHENBEREICH

ODOLNOST PROTI PRŮRAZU V OBLASTI KORUNY
Comparison of each construction for the same dimension and same tread

pattern in laboratory conditions.

Vergleich der einzelnen Konstruktionen für gleiche Grösse und gleichen

Profil in Laborbedingungen.

Porovnání jednotlivých konstrukcí a technologií pro stejný rozměr a dezén

v laboratorních podmínkách.
COMPOUNDS FOR TUBES / MISCHUNGEN FÜR SCHLÄUCHE / SMĚSI VELODUŠÍ

DOWNHILL COMPOUND (DHC)

Compound for extrem loading

capacity.

Mischung für extreme Tragfähigkeit.

Směs pro extrémní zatížení.

LIGHT COMPOUND (LHC)

Compound with a higher structural

strength.

Mischung mit höher Strukturfestigkeit.

Směs s vyšší strukturní pevností.

SPECIAL BASIC COMPOUND (SBC)

Compound for special sizes. Mischung für spezielle Grössen. Směs pro speciální rozměry.

BASIC STANDARD COMPOUND (BSC)

Standard compound for classic tubes.

Standardmischung für Standardschläuche.

Standardní směs pro běžné

veloduše.

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i21 21

11.09.2006 15:13:23 Uhr


22 Construction

TUBE CONSTRUCTION / SCHLAUCHKONSTRUKTION / KONSTRUKCE VELODUŠÍ

TOP ANTIPUNCTURE SYSTEM (TAS)

Reinforcement of the tube in the

tread area makes the tube more

resistant to pinch and puncture.

The reinforcement offers higher

resistance to the penetrating object.

The tube is partly pushed into

the inside area of the tyre and this

prevents the tube from penetration

or causes only a partial penetration.

It is an ideal solution for bicycle

touring.

Verstärkung der Schlauchwand

in dem Reifenlauffl ächebereich

steigert die Durchschlag- und

Durchstichwiderstandsfähigkeit.

Die Verstärkung leistet grösseren

Widerstand dem penetrierenden

Gegenstand. Die Schlauchwand wird

teilweise in den Innenbereich des

Reifens abgedrückt und lässt keine

oder nur eine Teildurchdringung

zu. Es ist eine ideale Lösung für die

Fahrradturistik.

Zesílení stěny duše v oblasti koruny

zvyšuje odolnost proti průpichu

a průrazu. Zesílení klade větší

odpor pronikajícímu objektu. Tím

se částečně odtlačuje stěna duše od

vnitřku pláště a nedovolí žádný nebo

pouze částečný průnik. Ideální řešení

pro cykloturistiku.

ANTISNAKE BITE SYSTEM (ABS)

Reinforcement of the tube in

the area of the rim arm markedly

lowers the possibility of the puncture

„snake bike“. When running against

a hindrance and during deformation

of the tyre profi le the tube walls

strike against each other. The

reinforced part of the tube is softer

with higher fl exibility and camber

radius. This highers the tube wall

interface, lowers the specifi c pressure

and the puncture strength, which

is dangerous for the inferior part

of the tube profi le, is subsequently

lowered. This effect can be reached

by null weight increase. This tube

construction fi nds its use in extreme

terrain conditions DH, FR, 4X and

XC.

Verstärkung der Schlauchwand

in dem Bereich des Felgenarmes

verringert erheblich die „snake

bite“ Defektmöglichkeit. Sobald

man ein Hindernis anfährt und

das Reifenprofi l sich verzieht,

prallen die Schlauchwände

aufeinander. Der verstärkte Teil

ist weicher, hat höhere Elastizität

und grösseren Wölbungsradius. So

wird die Schlauchberührungsfl äche

vergrössert, der spezifi sche Druck

vermindert und dadurch auch die

Durchschlagskraft, die dem dünneren

Schlauchprofi lbereich gefährlich

werden kann. Diesen Effekt erzielt

man, ohne das Schlauchgewicht

beträchtlich erhöhen zu müssen.

Diese Konstruktion fi ndet ihr Nutzen

in extremen Terrainbedingungen DH,

FR, 4X und XC.

Zesílení stěny duše v oblasti vrcholu

ráfkového raménka výrazně snižuje

možnost defektu typu „snake bite“.

Při najetí na překážku a deformaci

profilu pláště na sebe narazí stěny

duše. Zesílená část je měkčí, má vyšší

pružnost a větší rádius zakřivení.

Tak je zvětšena styčná plocha stěn

duše, snížen měrný tlak a následně

průrazová síla, nebezpečná pro slabší

část profi lu duše. Efektu je dosaženo

při nevýrazném zvýšení hmotnosti.

Tato konstrukce najde uplatnění

v extrémních terénních podmínkách

DH, FR, 4X a XC.

Tube Construction

Marking Name Wallsickness Compounds Cap

LH Light 0,60 LHC silver

CL Classic 0,90 BSC black

BT Baby Tube – max. 15 kg 0,80 BSC black

ST Small Tube 1,30 SBC black

MO Moped 1,30 SBC black

MA Marathon 1,20 SBC blue

DH DH – FR 1,50 DHC red

TAS Top Antipuncture System 1,5 / 0,9 SBC yellow

ABS Antisnake Bite System 0,9 / 1,5 SBC green

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i22 22

11.09.2006 15:13:37 Uhr


90°

90°

Tubes

23

BICYCLE TUBES / FAHRRADSCHLÄUCHE / VELODUŠE

35

40

26

35

33

47

35

Marking

Valve + tube weight (with valve in gr.)

CLASSIC BSC 0,9 mm

Nominal

Diameter (mm)

Code (Rubena) ETRTO Alternative Marking AV35 AV40 DV26 DV35 FV33 FV47 SV35

152 R 07 10 x 1,75 x 2 58 61 59 62 55 57 59

203 N 07 47 / 54 - 203 12,5 x 1,75 - 2,25 75 78 76 79 72 74 76

203 N 11 54 / 62 - 203 12,5 x 2,25 - 2,50 118 121 119 122 115 117 119

288 M 06 37 / 47 - 288 14 x 1 3/8 x 1 3/4 82 75 83 86 79 81 83

305 K 07 37 / 54 - 305 16 x 1,50 - 2,10 100 103 101 104 97 99 101

305 K 10 54 / 62 - 305 16 x 2,10 - 2,50 117 120 118 121 114 116 118

355 I 07 37 / 54 - 355 18 x 1,50 - 2,10 116 119 117 120 113 115 117

406 H 07 37 / 54 - 406 20 x 1,50 - 2,10 129 132 130 133 126 128 130

406 H 10 54 / 62 - 406 20 x 2,10 - 2,50 184 187 185 188 181 183 185

507 F 07 37 / 54 - 507 24 x 1,50 - 2,10 157 160 158 161 154 156 158

507 F 10 54 / 62 - 507 24 x 2,10 - 2,50 225 228 226 229 222 224 226

540 E 03 25 - 540 / 541 24 x 1 96 99 97 100 93 95 97

540 E 05 32 / 37 - 540 24 x 1 1/4 x 1 3/8 120 123 121 124 117 119 121

559 D 03 25 / 35 - 559 26 x 1,00 - 1,50 104 107 x x 101 103 x

559 D 07 37 / 54 - 559 26 x 1,50 - 2,10 171 174 172 175 168 170 172

559 D 10 54 / 62 - 559 26 x 2,10 - 2,50 247 x 248 x 243 x x

584 C 07 37 / 54 - 584 26 x 1 1/2 x 1 5/8 ; 26 x 2 x 1 1/2 177 180 178 181 174 176 178

597 C 05 32 / 37 - 584 / 597 26 x 1 1/4 x 1 3/8 131 134 132 135 128 130 132

622 B 02 18 / 25 - 622 / 630 700 x 18 / 25C x x x x 98 100 x

622 B 03 25 / 28 - 622 / 630 700 x 25 / 28C 112 x 113 x x x x

630 B 05 28 / 40 - 609 / 630 27 x 1 1/4 ; 28 x 1 1/4 x 1 3/8 136 139 137 140 133 135 137

635 A 06 28 / 47 - 622 / 635 28 x 1,75; 28 x 1 1/2 x 1 5/8 164 167 165 168 161 163 165

635 A 07 50 / 54 - 622 / 635 190 193 191 194 187 189 191

LIGHT LHC 0,6 mm

559 D 07-LH 37 / 50 - 559 LH 26 x 1,50 - 1,90 117 120 118 121 114 116 118

559 D 08-LH 50 / 54 - 559 LH 26 x 1,90 - 2,10 127 130 128 131 124 126 128

622 B 02-LH 18 / 23 - 622 LH 700 x 18 / 23C x x x x 71 73 x

MARATHON SBC 1,2 mm

559 D 10-MA 54 / 57 - 559 MA 26 x 2,10 - 2,30 250 253 251 254 247 249 251

DOWNHILL DHC 1,4 mm

559 D 11-DH 54 / 75 - 559 DH 26 x 2,10 - 3,00 377 380 378 381 374 376 378

Top Antipuncture System SBC 1,5 / 0,9 mm

559 D 07-TAS 37 / 54 - 559 26 x 1,50 - 2,10 213 216 214 217 210 212 214

630 B 05-TAS 28 / 40 - 609 / 630 27 x 1 1/4 ; 28 x 1 1/4 x 1 3/8 163 166 164 167 160 162 164

635 A 06-TAS 28 / 47 - 622 / 635 28 x 1,75; 28 x 1 1/2 x 1 5/8 193 196 194 197 190 192 194

Antisnake Bite System SBC 0,9 / 1,5 mm

559 D 08-ABS 50 / 54 - 559 26 x 1,90 - 2,10 223 226 224 227 220 222 224

559 D 11-ABS 54 / 75 - 559 26 x 2,10 - 3,00 377 380 378 381 374 376 378

BABY Tube BSC 0,8 mm

152 R 05-BT 10 x 1,75 x 2 48 51 49 52 45 47 49

203 N 06-BT 47 - 203 55 58 56 59 52 54 56

203 N 07-BT 54 / 62 - 203 68 71 69 72 65 67 69

288 M 05-BT 37 - 288 70 73 71 74 67 69 71

MOPED SBC 1,3 mm

2 - 19 23 x 2,00 x x x x x x 251

2 1/4 - 16 16 x 2,25 x x x x x x 295

2 1/4 - 19 23 x 2,25 x x x x x x 368

2 1/4 / 2 1/2 - 17 x x x x x x 357

45°

60°

60°

Marking

Valve + tube weight (with valve in gr.)

Small Tube BSC 1,3 mm

Nominal

Diameter (mm)

Code (Rubena) ETRTO Alternative Marking

SV90 SV45 DV60 DV90 SV60

17° 90° 17° 45° 17° 90° 17° 90° 17° 90°

88 Z 05 6 x 1 1/4 45 x x x 45 x x x x x

94 V 07 180 x 50 x x x x x x x 56 x

94 V 08 200 x 50 65 65 x x 65 x x x x x

110 U 07 7 x 1 3/4 x 61 x x x x x x x x

110 U 08 225 x 55 x x x x x x x x 85 x

137 T 05 8 x 1 1/4 x x x 60 x x x x x x

152 R 10 260 x 70 x x x x x x x x 94 x

152 R 07 10 x 1,75 x 2 60 60 60 60 59 59 59 59 x x

203 N 07 47 / 54 - 203 12,5 x 1,75 - 2,25 77 77 77 77 76 76 76 76 x x

203 N 11 54 / 62 - 203 12,5 x 2,25 - 2,50 119 119 x x x x x x x x

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i23 23

11.09.2006 15:13:47 Uhr


24 Bicycle Tyres by Tread Pattern

BICYCLE TYRES BY TREAD PATTERN / REIFENPROFILE / VELOPLÁŠTĚ PODLE DEZÉNU

V 3 TOURNIER

ETRTO

Alternative Marking

25 - 540

V 10 ROAD

ETRTO

Alternative Marking

44 - 584 26 x 1 1/2 x 1 5/8

V 12 COACH

ETRTO

Alternative Marking

7 x 1 3/4

6 x 1 1/4

V 16 SOBI

ETRTO

Alternative Marking

47 - 622 28 x 1,75

24 x 1,75 / 47 - 507

20 x 1,75 / 47 - 406

47 - 355 18 x 1,75 x 2

47 - 305 16 x 1,75 x 2

V 18 SPRINT

ETRTO

Alternative Marking

32 - 630 27 x 1 1/4

V 19 MISTRAL

ETRTO

Alternative Marking

28 x 1 1/2

V 20 JUMBO

ETRTO

Alternative Marking

62 - 203 12 1/2 x 2 1/4

200 x 50

V 23 RIB

ETRTO

Alternative Marking

32 - 540 24 x 1 3/8 x 1 1/4

V 26 BICROSS

ETRTO

Alternative Marking

47 - 507 24 x 1,75 x 2

47 - 406 20 x 1,75 x 2

47 - 305 16 x 1,75 x 2

47 - 203 12 1/2 x 1,75 x 2 1/4

V 34 UNI

ETRTO

Alternative Marking

50 - 559 26 x 1,90

50 - 507 24 x 1,90

50 - 406 20 x 1,90

V 36 RAPID

ETRTO

Alternative Marking

52 - 559 26 x 1,95

47 - 203 12 1/2 x 1,75 x 2 1/4

V 38 DIAMOND

ETRTO

Alternative Marking

200 x 50

V 41 WALRUS

ETRTO

Alternative Marking

47 - 622 28 x 1,75

42 - 622 700 x 40C

47 - 559 26 x 1,75 x 2

47 - 507 24 x 1,75 x 2

47 - 406 20 x 1,75 x 2

47 - 355 18 x 1,75 x 2

47 - 305 16 x 1,75 x 2

47 - 203 12 1/2 x 1,75 x 2 1/4

V 45 WINNER

ETRTO

Alternative Marking

35 - 622

50 - 559 26 x 1,90

50 - 507 24 x 1,90

50 - 406 20 x 1,90

47 - 355 18 x 1,75 x 2

47 - 305 16 x 1,75 x 2

V 46 POLO

ETRTO

Alternative Marking

8 x 1 1/4

V 50 FORWARD

ETRTO

Alternative Marking

20 - 622 700 x 20C

V 57 COMFORT

ETRTO

Alternative Marking

37 - 288 350A CONFORT

47 - 203 12 1/2 x 1,75 x 2 1/4

10 x 1,75 x 2

V 58 COBRA

ETRTO

Alternative Marking

52 - 622 28 x 2,00

35 - 622

50 - 559 26 x 1,90

V 59 TRILOBIT

ETRTO

Alternative Marking

50 - 559 26 x 1,90

V 60 ACRIS

ETRTO

Alternative Marking

50 - 559 26 x 1,90

V 61 SAURUS

ETRTO

Alternative Marking

50 - 559 26 x 1,90

V 63 GOLF

ETRTO

Alternative Marking

50 - 305 16 x 1,90

47 - 288 14 x 1 3/8 x 1 3/4

54 - 203 12 1/2 x 2 x 2 1/4

10 x 1,75 x 2

44 - 132

V 66 FLASH

ETRTO

Alternative Marking

47 - 622 28 x 1,75

42 - 622 700 x 40C

37 - 622 700 x 35C

32 - 622 28 x 1 1/4 x 1 3/4

28 - 622 700 x 28C

37 - 590 26 x 1 3/8

47 - 559 26 x 1,75 x 2

40 - 559 26 x 1,50

V 67 DART

ETRTO

Alternative Marking

50 - 559 26 x 1,90

50 - 507 24 x 1,90

47 - 406 20 x 1,75 x 2

V 69 HOOK

ETRTO

Alternative Marking

42 - 622 700 x 40C

37 - 622 700 x 35C

32 - 622 28 x 1 1/4 x 1 3/4

V 70 FLIPPER

ETRTO

Alternative Marking

37 - 622 700 x 35C

28 - 622 700 x 28C

V 71 SEPIA

ETRTO

Alternative Marking

42 - 622 700 x 40C

47 - 559 26 x 1,75 x 2

V75 SCYLLA

ETRTO

Alternative Marking

37 - 622 700 x 35C

54 - 559 26 x 2,10

50 - 507 24 x 1,90

50 - 406 20 x 1,90

V76 CHARYBDIS

ETRTO

Alternative Marking

57 - 559 26 x 2,25

52 - 559 26 x 2,00

V78 NEPTUNE

ETRTO

Alternative Marking

54 - 559 26 x 2,10

50 - 559 26 x 1,90

50 - 507 24 X 1,90

50 - 406 20 X 1,90

V79 HARPIE

ETRTO

Alternative Marking

57 - 559 26 x 2,25

V80 SYRINX

ETRTO

Alternative Marking

25 - 622 700 x 25C

23 - 622 700 x 23C

V 81 SHIELD

ETRTO

Alternative Marking

47 - 559 26 x 1,75 x 2

47 - 507 24 x 1,75 x 2

47 - 406 20 x 1,75 x 2

V82 TRITON

ETRTO

Alternative Marking

62 - 559 26 x 2,45

57 - 559 26 x 2,25

V 83 BLADE

ETRTO

Alternative Marking

50 - 559 26 x 1,90

V 84 GRIPPER

ETRTO

Alternative Marking

42 - 622 700 x 40C

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i24 24

11.09.2006 15:14:38 Uhr


Bicycle Tyres by Size

25

BICYCLE TYRES BY SIZE / REIFENGRÖSSEN / VELOPLÁŠTĚ PODLE ROZMĚRU

Nominal

Diameter

(mm)

ETRTO Alternative Marking Tread Pattern Name

Nominal

Diameter

(mm)

ETRTO Alternative Marking Tread Pattern Name

88 6 x 1 1/4 V 12 COACH

7 x 1 3/4 V 12 COACH

94

V 20 JUMBO

200 x 50

V 38 DIAMOND

132 44 - 132 V 63 GOLF

137 8 x 1 1/4 V 46 POLO

V 57 COMFORT

152 10 x 1,75 x 2

V 63 GOLF

47 - 203 12 1/2 x 1,75 x 2 1/4 V 26 BICROSS

V 36 RAPID

V 41 WALRUS

203

V 57 COMFORT

54 - 203 12 1/2 x 2 x 2 1/4 V 63 GOLF

62 - 203 12 1/2 x 2 1/4 V 20 JUMBO

37 - 288 350A CONFORT V 57 COMFORT

288

47 - 288 14 x 1 3/8 x 1 3/4 V 63 GOLF

305

V 16 SOBI

V 26 BICROSS

47 - 305 16 x 1,75 x 2

V 41 WALRUS

V 45 WINNER

50 - 305 16 x 1,90 V 63 GOLF

355 47 - 355 18 x 1,75 x 2

V 16 SOBI

V 41 WALRUS

V 45 WINNER

20 x 1,75 / 47 - 406 V 16 SOBI

406

507

540

47 - 406 20 x 1,75 x 2

V 26 BICROSS

V 41 WALRUS

V 67 DART

V 81 SHIELD

V 34 UNI

V 45 WINNER

50 - 406 20 x 1,90

V 75 SCYLLA

V 78 NEPTUNE

24 x 1,75 / 47 - 507 V 16 SOBI

47 - 507 24 x 1,75 x 2

V 26 BICROSS

V 41 WALRUS

V 81 SHIELD

50 - 507 24 x 1,90

V 34 UNI

V 45 WINNER

V 67 DART

V 75 SCYLLA

V 78 NEPTUNE

25 - 540 V 3 TOURNIER

32 - 540 24 x 1 3/8 x 1 1/4 V 23 RIB

40 - 559 26 x 1,50 V 66 FLASH

47 - 559 26 x 1,75 x 2

V 41 WALRUS

V 66 FLASH

V 71 SEPIA

V 81 SHIELD

50 - 559 26 x 1,90

V 34 UNI

V 45 WINNER

V 58 COBRA

V 59 TRILOBIT

V 60 ACRIS

V 61 SAURUS

559

V 67 DART

V 78 NEPTUNE

V 83 BLADE

V 36 RAPID

52 - 559 26 x 2,00

V 76 CHARYBDIS

V 75 SCYLLA

54 - 559 26 x 2,10

V 78 NEPTUNE

57 - 559 26 x 2,25

V 76 CHARYBDIS

V 79 HARPIE

V 82 TRITON

62 - 559 26 x 2,45 V 82 TRITON X

584 44 - 584 26 x 1 1/2 x 1 5/8 V 10 ROAD

590 37 - 590 26 x 1 3/8 V 66 FLASH

20 - 622 700 x 20C V 50 FORWARD

23 - 622 700 x 23C V 80 SYRINX

25 - 622 700 x 25C V 80 SYRINX

28 - 622 700 x 28C

V 66 FLASH

V 70 FLIPPER

32 - 622 28 x 1 1/4 x 1 3/4 V 66 FLASH

V 69 HOOK

35 - 622

V 45 WINNER

V 58 COBRA

622 37 - 622 700 x 35C

V 66 FLASH

V 69 HOOK

V 70 FLIPPER

V 75 SCYLLA

42 - 622 700 x 40C

V 41 WALRUS

V 66 FLASH

V 69 HOOK

V 71 SEPIA

V 84 GRIPPER

47 - 622 28 x 1,75

V 16 SOBI

V 41 WALRUS

V 66 FLASH

52 - 622 28 x 2,00 V 58 COBRA

630 32 - 630 27 x 1 1/4 V 18 SPRINT

635 28 x 1 1/2 V 19 MISTRAL

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i25 25

11.09.2006 15:14:41 Uhr


26 Rims

RECOMMENDED RIMS / EMPFOHLENE FELGEN / DOPORUČENÉ RÁFKY

RIM NOMINAL WIDTH

13C

15C

16

17C

18

19C

20

21C

22

23C

24

25C

27

30,5

34

TYRE NOMINAL WIDTH

20 23 25 28 32 35 37 40 42 44 47 50 52 54 57 62

Measurement rims (this rim is used for measuring of the tyre size

given by the norm ISO 5775-1)

Spezifi sche Felge (diese Felge wird zum Reifenmessen nach der

Norm ISO 5775-1 benutzt)

Měrné ráfky (na tomto ráfku se měří rozměry plášťů určené

normou ISO 5775-1)

Recommended rims (all rims which can be used for operation

– exceptions please see bellow)

Empfohlene Felgen (alle Felgen, die man im Verkehr benutzen kann

– alle Ausnahmen sieh unten)

Doporučené ráfky (všechny ráfky, na kterých je možno plášť

provozovat – výjimky viz níže)

Rim of the type „C“ must be used if the maximum infl ating pressure is higher then 500 kPa.

Rim of the type „C“ must be used if the tyre has got aramid bead (folding tyre).

Felge typ „C“ musst benutzt werden, wenn der maximum Reifendruck höher als 500 kPa ist.

Felge typ „C“ musst benutzt werden, wenn der Reifen Aramidwulstkern hat (faltbar).

Ráfek typu „C“ musí být použít, je-li hodnota max. husticího tlaku vyšší než 500 kPa.

Ráfek typu „C“ musí být použít, má-li plášť aramidovou patní výztuhu.

COMPATIBILITY – RIM & TYRE / KOMPATIBILITÄT – FELGE & REIFEN /

KOMPATIBILITA – RÁFEK & PLÁŠŤ

TYRES OF EUROPEAN TYPE / REIFEN DES EUROPÄISCHEN TYPEN / VELOPLÁŠTĚ EVROPSKÉHO TYPU

These tyres can be assambled not only on rims with straight sides marked with the abbreviation SS but also on the rims type „Crotchet“ with crooked rim,

marked with the abbreviation C.

The characteristic of the nominal tyre size marking is following:

nominal section width tyre construction code nominal rim diameter

A tyre with a section width of 37 mm and nominal rim diameter 622 mm is marked as 37 - 622.

nominal section width – S n

tyre construction code – the tyre construction code is hyphen

nominal rim diameter – D r

Main (priority) nominal size marking is metrical, as additional marking you can find the marking according to the former national standards – systems (usually placed

in parenthesis).

Diese Reifen können nicht nur auf Felgen mit geraden Seiten, die man mit der Abkürzung SS (straight side) bezeichnet, sondern auch auf Felgen „Crotchet-Typen“ mit

gebogener Kante, die man mit der Abkürzung C bezeichnet montiert werden.

Die charakteristische Bezeichnung der Reifennenngrösse ist folgend:

Nennprofi lbreite Reifenkonstruktionskode Felgennenndurchmesser

Ein Reifen mit Nennprofi lbreite von 37 mm und einem Felgennenndurchmesser von 622 mm wird also 37 - 622 bezeichnet.

Nennprofi lbreite – S n

Reifenkonstruktionskode – dieser Kode ist der Bindestrich

Felgennenndurchmesser – D r

Hauptmarkierung der Nenngrösse ist metrisch, als Zusatzmarkierung führt man meistens die Markierung nach den ursprünglichen nationalen Normsystemen

(meistens in Klammern aufgeführt).

Tyto velopláště lze montovat jak na ráfky s rovnými boky, označené zkratkou SS (straight side), tak na ráfky typu „Crotchet“ se zahnutým okrajem, označené zkratkou C.

Charakteristika značení jmenovitého rozměru pláště je tato:

jmenovitá šířka řezu kód konstrukce pláště jmenovitý průměr ráfku

Plášť se jmenovitou šířkou řezu 37 mm a jmenovitým průměrem ráfku 622 mm je označen takto: 37 - 622.

jmenovitá šířka řezu – S n

kód konstrukce pláště – kódem konstrukce velopláště je oddělovací pomlčka

jmenovitý průměr ráfku – D r

Prioritní (hlavní) značení jmenovitého rozměru je metrické, jako doplňkové je většinou uvedeno značení dle původních systémů národních norem (uvedeno v závorkách).

EUROPEAN TYPE RIMS / FELGEN DES EUROPÄISCHEN TYPEN / RÁFKY EVROPSKÉHO TYPU

The characteristic of the nominal rim size marking is following:

nominal rim diameter x nominal rim width

Rim with straight sides of nominal rim diameter of 622 and nominal rim width of 20 is marked as 622 x 20.

nominal rim diameter – D r

symbol x – symbol „x“ is placed between nominal rim diameter and nominal rim width

nominal rim width – R m

Die charakteristische Bezeichnung der Felgennenngrösse ist folgend:

Felgennenndurchmesser x Felgennennbreite

Eine Felge mit geraden Seiten und Felgennenndurchmesser von 622 und Felgennennbreite 20 wird folgend bezeichnet: 622 x 20.

Felgennenndurchmesser – D r

Symbol x – Symbol „x“ befi ndet sich zwischen Felgennenndurchmesser und Felgennennbreite

Felgennennbreite – R m

Charakteristika značení jmenovitého rozměru ráfku je tato:

jmenovitý průměr ráfku x jmenovitá šířka ráfku

Ráfek s rovnými boky jmenovitého průměru 622 a jmenovité šířky 20 je označen takto: 622 x 20.

jmenovitý průměr ráfku – D r

symbol x – symbol „x“ je umístěn mezi jmenovitý průměr ráfku a jmenovitou šířku ráfku

jmenovitá šířka ráfku – R m

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i26 26

11.09.2006 15:14:44 Uhr


Rims

27

BEADED TYRES / REIFEN MIT VERSTÄRKTEM WULST / VELOPLÁŠTĚ SE ZESÍLENÝMI PATKAMI

These tyres can be assembled on American type rim with crooked rim, which are marked as HB (hooked bead).

The characteristic of the nominal tyre size marking is following:

total diameter code x nominal section width code

Tyre with total diameter code 20 and nominal section width code 1,375 is marked as 20 x 1,375.

total diameter code – total diamter code is a result of total construction tyre diameter D0 multiple invariable 0,04 rounded off to a closest whole even number.

symbol x – symbol „x“ is placed between total construction diameter and nominal section width.

nominal section width – S n

Diese Reifen kann man auf amerikanische Felgen mit gebogener Kante, die man mit der Abkürzung HB (hooked bead) bezeichnet, montieren.

Die charakteristische Bezeichnung der Reifennenngrösse ist folgend:

Gesamtdurchmesserkode x Nennprofi lbreitekode

Der Reifen mit dem Gesamtdurchmesserkode 20 und Nennprofi lbreitekode 1,375 wird als 20 x 1,375 bezeichnet.

Gesamtdurchmesserkode – der Gesamtdurchmesserkode ist das Ergebniss der Vervielfachung des Gesamtreifenkonstruktionsdurchmesser D0 mal die Konstante 0,04

abgerundet auf die nächste gerade Ganzzahl.

Symbol x – Symbol „x“ befi ndet sich zwischen Gesamtkonstruktionsdurchmesser und Nennprofi lbreitekode.

Nennprofi lbreitekode – S n

Tyto velopláště lze montovat na americké ráfky se zahnutými okraji, označené zkratkou HB (hooked bead).

Charakteristika značení jmenovitého rozměru pláště je tato:

kód celkového průměru x kód jmenovité šířky řezu

Veloplášť s kódem celkového průměru 20 a kódem jmenovité šířky řezu 1,375 je označen takto: 20 x 1,375.

kód celkového průměru – kód celkového průměru je výsledkem násobku celkového konstrukčního průměru velopláště D0 a konstanty 0,04 zaokrouhleným na

nejbližší celé sudé číslo.

Symbol x – symbol „x“ je umístěn mezi kód celkového konstrukčního průměru a kód jmenovité šířky řezu.

jmenovitá šířka řezu – S n

AMERICAN TYPE RIMS / FELGEN DES AMERIKANISCHEN TYPEN / RÁFKY AMERICKÉHO TYPU

The characteristic of the nominal rim size marking is following:

marking „HB“ for American rim with crooked rim:

nominal rim diameter code x nominal rim width

American rim with hooked side with the section diameter code 559 and nominal width 20 is marked as follows: HB 559 x 20

nominal rim diameter – D 2

symbol x – symbol „x“ is placed between nominal rim diameter code and nominal rim width

nominal rim width – R m

Die charakteristische Bezeichnung der Nennfelgengrösse ist folgend:

Bezeichnung „HB“ für amerikanische Felge mit gebogener Kante:

Nennfelgendurchmesserkode x Nennfelgenbreite

Amerikanische Felge mit gebogener Kante mit Nenndurchmesserkode 559 und Nennbreite wird als HB 559 x 20 bezeichnet.

Nennfelgendurchmesser – D 2

Symbol x – Symbol „x“ befi ndet sich zwischen Nennfelgendurchmesserkode und Nennfelgenbreite.

Nennfelgenbreite – R m

Charakteristika značení jmenovitého rozměru ráfku je tato:

označení „HB“ pro americký ráfek se zahnutým okrajem

kód jmenovitého průměru ráfku x jmenovitá šířka ráfku

Americký ráfek se zahnutým okrajem s kódem jmenovitého průměru 559 a jmenovitou šířkou 20 je označen takto: HB 559 x 20

jmenovitý průměr ráfku – D 2

symbol x – symbol „x“ je umístěn mezi kód jmenovitého průměru ráfku a jmenovitou šířku ráfku

jmenovitá šířka ráfku – R m

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i27 27

11.09.2006 15:14:47 Uhr


28 Mounting

MOUNTING – TYRE WITH TUBE / MONTAGE – REIFEN MIT SCHLAUCH /

MONTÁŽ – VELOPLÁŠŤ S VELODUŠÍ

1 2 3 4

5 6 7

MOUNTING – TUBELESS TYRE / MONTAGE – TUBELESS REIFEN /

MONTÁŽ – BEZDUŠOVÝ VELOPLÁŠŤ

1 2 3 4

CONVERSION TABEL / DRUCKTABELLE / PŘEVODNÍK TLAKŮ

Conversion kPa to psi, bar, atm, Torr

kPA 160 190 200 250 280 320 350 380 400 450 500 550 560 600 630 650 700 800

psi 23,2 27,6 29,0 36,3 40,6 46,4 50,8 55,1 58,0 65,3 72,5 79,8 81,2 87,0 91,4 94,3 101,5 116,0

bar 1,6 1,9 2,0 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,0 4,5 5,0 5,5 5,6 6,0 6,3 6,5 7,0 8,0

atm 1,6 1,9 2,0 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 3,9 4,4 4,9 5,4 5,5 5,9 6,2 6,4 6,9 7,9

Torr 1200 1425 1500 1875 2100 2400 2625 2850 3000 3375 3750 4125 4200 4500 4725 4875 5250 6000

1 kPa = 0,145 psi = 0,01 bar = 0,00987 atm = 7,5 Torr

For Guarantee and Claim Regulations see www.cgs.cz

Für Gewährleistung – und Reklamationsordnung sieh www.cgs.cz

Záruční a reklamační podmínky najdete na www.cgs.cz

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i28 28

11.09.2006 15:14:50 Uhr


Marking

29

IN-MOULD TYRE MARKING / REIFENMARKIERUNG IM WERKZEUG /

ZNAČENÍ VE FORMĚ VELOPLÁŠŤŮ

Main size (mm) / Hauptgrösse (mm) / Hlavní rozměr (mm)

50 - 559

Alternative marking (inch) / alternative Markierung (inch) / Vedlejší rozměr (inch)

(26 x 1,9)

Mould serial number / Tyre pattern code // Werkzeugteilnummer / Profi lkode // Pořadové číslo formy / Kód dezénu

T1 / V83

Refl ective stripe certifi cation / Refl exstreifenzertifi zierung / Certifi kace refl exní pásky

E4 88R-002058

Brand / Logo / Logo

Direction of rotation / Drehsinn / Směr otáčení

DRIVE

Made in / Hergestellt / Vyrobeno

MADE IN CZECH REPUBLIC

Web page / Webseite / Internetové stránky

www.cgs.cz

Pattern name / Profi lname / Název dezénu

BLADE

Infl ating / Reifendruck / Huštění

MAX. INFLATE TO ……….

Year – Quarten / Jahr – Quartal / Rok – Čtvrtletí

06

Recommended Rims / Empfohlene Felgen / Doporučený ráfek

FIT TO SS OR C RIM TYPE

TUBE STAMP MARKING / SCHLAUCHSTEMPELMARKIERUNG /

ZNAČENÍ NA RAZÍTKU VELODUŠÍ

Main size (mm) / Hauptgrösse (mm) / Hlavní rozměr (mm)

37/54 - 559

Alternative marking (inch) / Alternative Schlauchbezeichnung (inch) / Vedlejší rozměr (inch)

26 x 1,50 - 2,10

Brand / Logo / Logo

Made in / Hergestellt / Vyrobeno

CZECH REPUBLIC

Year / Jahr / Rok

2006

Quarten / Quartal / Čtvrtletí

1Q

Code (Rubena) / Kode (Rubena) / Kód (Rubena)

D 07

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i29 29

11.09.2006 15:14:57 Uhr


30 Legend

Used conception and abbreviations

Conception,

abbreviations

English Deutsch Česky Page

RI Roughness Index Index der Rauhigkeit Index hrubosti 4

Category Kategorie Kategorie 4

Group Gruppe Skupina 4

User’s Level Benutzerlevel Uživatelská úroveň 4

Construction Aufbau Konstrukce 4

Compound Mischungen Směsi 4

Technology Technologien Technologie 4

Racing Rennsport Závodní 4

Extreme Sport Extremsport Extrémní sport 4

Sport Sport - Training Sportovní - tréninková 4

Leisure Freizeit Volný čas 4

DH Down Hill Down Hill Down Hill 4

FR Freeride Freeride Freeride 4

4X Four Cross Four Cross Four Cross 4

ENDURO Enduro Enduro Enduro 4

XC Cross Country Cross Country Cross Country 4

CROSS Cross Cross Cross 4

TT Tough Tyre Tough Tyre Tough Tyre 5

RR Radical Ride Radical Ride Radical Ride 5

LW Long Way Long Way Long Way 5

TU Tubeless 127 UST Tubeless 127 UST Tubeless 127 UST 6

RP Racing Pro 127 Racing Pro 127 Racing Pro 127 6

RA Racing 56 Racing 56 Racing 56 6

S+ Sport plus 29 Sport plus 29 Sport plus 29 6

SP Sport 29 Sport 29 Sport 29 7

CL Classic 22, 29 Classic 22, 29 Classic 22, 29 7

PC Pre Classic 22, 29 Pre Classic 22, 29 Pre Classic 22, 29 7

XGC X-treme Grip Compound X-treme Grip Compound X-treme Grip Compound 8

SSC Silica Soft Compound Silica Soft Compound Silica Soft Compound 9

SMC Silica Medium Compound Silica Medium Compound Silica Medium Compound 9

LLC Long Lasting Compound Long Lasting Compound Long Lasting Compound 9

BC Basic Compound Basic Compound Basic Compound 9

PE Puncture Enemy Puncture Enemy Puncture Enemy 10

CE Cut Enemy Cut Enemy Cut Enemy 10

PF Puncture´s Fear Puncture´s Fear Puncture´s Fear 10

APS Anti Puncture System Anti Puncture System Anti Puncture System 11

RS Refl ex Strip Refl ex Strip Refl ex 11

Clever Face Clever Face Clever Face 11

Load (N) Belastung (N) Zatížení (N) 20–21

Deformation (%) Deformation (%) Deformace (%) 20–21

Lifetime (km) Lebensdauer (km) Životnost (km) 20

Abrasion (h) Abrieb (h) Obrušivost (h) 20

ETRTO

Marking according to ETRTO standard

(European Tyre and Rim Technical Organisation)

Größenbezeichnung nach der Norm ETRTO Označení dle normy ETRTO

Alternative marking Alternative Reifenbezeichnung Alternativní označení

Tread Compound Lauffl ächenmischung Směs běhounu

Infl ating (kPa) Reifendruck (kPa) Huštění (kPa)

Loading capacity (kg) Reifentragfähigkeit (kg) Nosnost (kg)

Weight (gr.) Gewicht (Gr.) Hmotnost (g)

Colour (Tread/Sidewall) Farbe (Lauffl äche/Reifenseite) Barevné provedení (Běhoun/Bočnice)

TAS Top Antipuncture System Top Antipuncture System VLD excentrická (odolnější proti průpichu) 22

ABS Antisnake Bite System Antisnake Bite System VLD oválná (odolnější proti proskřípnutí) 22

Marking Bezeichnung Označení 22

Name Name Název 22

Wallsickness Wanddicke Síla stěny 22

Cap Kappe Čepička 22

ISC Inner Special Compound Inner Special Compound Inner Special Compound 9

DHC Down Hill Compound Down Hill Compound Down Hill Compound 21

LHC Light Compound Light Compound Light Compound 21

SBC Special Basic Compound Special Basic Compound Special Basic Compound 21

BSC Basic Standard Compound Basic Standard Compound Basic Standard Compound 21

Nominal Diameter (mm) Nenndurchmesser (mm) Jmenovitý průměr (mm) 23

Code (Rubena) Kode (Rubena) Kód (Rubena) 23

Valve + tube weight (with valve) in gr. Ventil + Schlauchgewicht (mit dem Ventil) in Gr. Ventil + váha duše (s ventilem) v g 23

Angle between the valve and

Drehungswinkel des Ventils zur

the longitudinal axis of the tube

Längsachse des Schlauches

Úhel natočení ventilu k podélné ose duše 23

xxx

black (number) - Standard production

schwarz (Nummer) - Standard im

Herstellungsprogramm

černé (číslo) - Standardní produkce 23

xxx grey (number) - Job-order production grau (Nummer) - Produktion auf Bestellung šedé (číslo) - Výroba na zakázku 23

Tread Pattern Name Reifenname Název dezénu 24

Rim Nominal Width Felgennominalgrösse Nominální rozměr ráfku 25

Tyre Nominal Width Felgennominalbreite Nominální rozměr VLP 25

Black Schwarz Černá

Grey Grau Šedá

Black/Beige Schwarz/Beige Černá/Béžová

Red/Black Rot/Schwarz Červená/Černá

Blue/Black Blau/Schwarz Modrá/Černá

OLT Over Lap Technology Over Lap Technology Technologie s překladem v koruně 5–7

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i30 30

11.09.2006 15:15:14 Uhr


Logistics and Clothing

31

LOGISTICS / LOGISTIK / LOGISTIKA

Modern production control and

planning systems are important

instruments for Rubena, joint-stock

company, to ensure deliveries of

quality products on time.

Our goal is always to deliver the right

quantity and quality at the right time as

required by our Customers

schedules.

By constant monitoring of each of our

production processes we ensure that

we achieve our goal.

Moderne Systeme der Produktionslenkung

und -planung sind für die Firma

Rubena AG wichtige Mittel, um die

Lieferungen der Qualitätsprodukte

rechtzeitig sichern zu können.

Unser Ziel ist es, immer die richtige

Menge und Qualität zu der richtigen

Zeit zu liefern, wie es die Kundenplanung

erfordert.

Durch die Überwachung von jedem

unserer Herstellungsprozessen

bemühen wir uns, unsere Ziele zu

erreichen.

Moderní systémy řízení výroby

a plánování jsou pro Rubenu a.s.

důležité nástroje, aby mohla zajišťovat

dodávky kvalitních výrobků včas.

Naším cílem je vždy dodávat správné

množství a kvalitu ve správné době,

jak vyžadují plány našich zákazníků.

Trvalým monitorováním každého

z našich výrobních procesů zajišťujeme

dosažení našeho cíle.

CLOTHING / BEKLEIDUNG / OBLEČENÍ

E-shop: www.rubena.cz

CASUAL SHIRT /

POLOHEMD /

POLOKOŠILE

T-SHIRT /

T-SHIRT /

TRIČKO

CAP /

MÜTZE /

ČEPICE

CYCLING SHORTS /

CYCLING JERSEY /

CYKLISTICKÝ DRES CYKLISTICKÉ KALHOTY

RADSPORT-TRIKOT / TRÄGERHOSE /

LOW SOCK WITH

SPECIAL DESIGN /

DIE NIEDERE

FUflSOCKE MIT DER

SPECIAL DESIGN /

NÍZKÁ PONOŽKA

S PATIČKOU

TEREZA HUŘÍKOVÁ

Cycling is wonderful... Radsport ist wunderschön... Cyklistika je krásná...

TEREZA HUŘÍKOVÁ

• Czech Republic Champion

(2004, 2005, 2006)

• UCI Juniors Road World

Championships

(1 st – 2004, 2nd – 2005)

• UCI Juniors Cross Country

World Championships

(3 rd – 2004)

• UCI Juniors Cross Country

World Champion

(2005)

• UCI Cross Country

World Championships

(4 rd – 2006)

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i31 31

11.09.2006 15:15:20 Uhr


The Czech Rubber Company manufactures

and globally distributes products for automotive

industry and other industries.

RUBENA a. s.

Českých bratří 338,

547 36 Náchod, Czech Republic

tel.: +420 491 447 639

fax: +420 491 447 549

e-mail: tyretube@rubena.cgs.cz

For Czech Republic only

e-shop: www.rubena.cz

For more information on all

RUBENA tyres and tubes visit:

www.cgs.cz

DEALER:

ČESKÁ GUMÁRENSKÁ SPOLEČNOST a. s.

Švehlova 1900, 106 24 Prague 10, Czech Republic

www.cgs.cz

Photos: Markéta Navrátilová, Jan Němec, Michal Pick, archiv Rubena

Prepress: Kroll, www.kroll.cz

© ČGS/R:09/2006/007

Rub-KatalogVelo2007-technicky9.i32 32

11.09.2006 15:16:52 Uhr

More magazines by this user
Similar magazines