Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego - Śląska Biblioteka ...

digitalsilesia.eu
  • No tags were found...

Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego - Śląska Biblioteka ...

B I B L I O T E K A Ś L Ą S K A W K A T O W I C A C H

Bibliografia Bieżąca

Województwa Śląskiego

2006

STYCZEŃ-MARZEC


2

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM

S ch em a t k la sy fik a cji B ib liografii

Zaznaczono działy reprezentowane w niniejszym zeszycie

L ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Bibliografie

2. Czasopisma. Kalendarze

3. O pracowania ogólne dotyczące całego województwa.

W spółpraca transgraniczna

4. Poszczególne okręgi i miejscowości

IL ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

1. Kartografia

2. Geologia. Gleboznawstwo

3. Hydrologia. Meteorologia

a. Hydrologia

b. Meteorologia

4. Geografia. Krajoznawstwo. Tbrystyka

5. Roślinność. Zwierzęta. O chrona przyrody

III.LUDNOŚĆ. DEMOGRAFIA

IV. HISTORIA

1. O pracowania ogólne

2. Nauki pomocnicze historii

3. Archeologia

4. Historia miejscowości

5. Historia do 1742

6. Historia 1742-1918 r.

7. Historia 1918-1939 r.

8. Historia 1939-1945 r.

9. Najnowsza historia Śląska

V. ETNOGRAFIA

1. Zagadnienia ogólne

2. Literatura ludowa

3. Sztuka ludowa

4. Muzyka i taniec

3. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia

6. Kultura materialna

VL ZACADNIEN1A GOSPODARCZE

1. Zagadnienia ogólne. Planowanie. Inwestycje

2. Geografia gospodarcza

3. Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Budownictwo

a. Planowanie przestrzenne

b. Urbanistyka

c. Budownictwo

4. Przemysł

a. Zagadnienia ogólne

b. Górnictwo

c. Hutnictwo

d. Przemysł energetyczny

e. Przemysł elektromaszynowy

f. Przemysł chemiczny

g. Przemysł materiałów budowlanych,

szklarski i porcelanowy

h. Przemysł spożywczy

i. Przemysł włókienniczy

j. Inne gałęzie przemysłu

k. Spółdzielczość pracy

L Rzemiosło

5. Gospodarstwo wiejskie

a. Rolnictwo

b. Hodowla zwierząt

c. Leśnictwo. Łowiectwo

d. Ogrodnictwo

e. Pszczelarstwo

f. Rybactwo

6. Handel. Spółdzielczość. Usługi.

Hotelarstwo. Gastronomia

a. Handel. Eksport

b. Spółdzielczość

c Usługi

d. Hotelarstwo. Gastronomia

7. Finanse

8. Transport i łączność

9. Gospodarka wodna

10. Gospodarka komunalna

11. Gospodarka mieszkaniowa

12. Pożarnictwo

VIL ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE

1. Zagadnienia społeczne

a. Zagadnienia ogólne

b. Praca

c. Związki zawodowe

d. Mniejszości narodowe

e. Pomoc społeczna. Niepełnosprawni

f. Patologia społeczna. Przestępczość

2. Partłe^jłolityczne. Organizacje społeczne

a. Partie polityczne

b. Organizacje społeczne

e. Organizacje młodzieżowe

3. Uroczystości i obchody

VIIL ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE

1. Zagadnienia ogólne

2. Sądownictwo

3. Bezpieczeństwo publiczne

4. Gminy. Samorządność


3

IX. WOJSKO. STRAŻ GRANICZNA

X. OCHRONA ZDROWIA

1. Służba zdrowia

2. Lecznictwo

3. Higiena

XL KULTURA. NAUKA. OŚWIATA

l. Kultura. Oświata

a. Zagadnienia ogólne

b. Życie kulturalne

c. Towarzystwa regionalne

d. Historia kultury i oświaty

2. Nauka. Szkolnictwo wyższe. Instytuty, towarzystwa,

organizacje i placówki naukowe

a. Nauka

b. Szkolnictwo wyższe

c. Instytuty naukowo-badawcze. Towarzystwa,

organizacje i placówki naukowe

d. Historia nauki i szkolnictwa wyższego

3. Szkolnictwo średnie i podstawowe. Edukacja

regionalna

a. Szkolnictwo po 1945 r

b. Historia szkolnictwa

c. Edukacja regionalna

4. Szkolnictwo zawodowe I artystyczne

a. Szkolnictwo po 1945 r.

b. Historia szkolnictwa

5. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą

6. Oświata dorosłych

7. Praca kulturalno-oświatowa

a. Domy kultury

b. Amatorski ruch artystyczny

8. Muzea I wystawy

9. Radio i telewizja

10. K ultura fizyczna. Sport

U . Kolekcjonerstwo. Hobby

6. Film. Kino.

7. Fotografika

8. Zespoły pieśni i tańca

XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE

XVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI.

ARCHIWA

1. Ruch wydawniczy. Drukarstwo

2. Biblioteki

3. Historia książki. Czasopiśmiennictwo

a. Historia książki

b. Czasopiśmiennictwo

4. Archiwa

INDEKS ALFABETYCZNY

INDEKS PRZEDMIOTOWY

XII. JĘZYKOZNAWSTWO

XIIL LITERATURA PIĘKNA

1. Zagadnienia ogólne

2. Teksty

3. Historia i krytyka literatury

XIV. SZTUKA

1. Zagadnienia ogólne

2. Architektura. Zabytki architektury

a. Architektura

b. Zabytki architektury

c. Zabytki techniki

3. Plastyka

4. Muzyka

5. Teatr


4

W Y K A Z S K R Ó T Ó W T Y T U Ł Ó W C Z A S O P IS M

Aktual. Będz. - Aktualności Będzińskie. Będzin

Aleje 3 - AJeje 3, Częstochowa

Ann. Acad. Mcd. Siles. - Annales Acadcmtae Medicae Silesiensis.

Katowice

Apothecanus - Apotbecarius. Katowice

Biul. Gór. - Biuletyn Górniczy. Katowice

Biul. Inf. Śl. AM - Biuletyn Informacyjny / Śląska Akademia Medyczna.

Katowice

Biul. Inst Spaw. Gliw. - Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, Gliwice

Co tydzień - Co Tydzień. Jaworzno

Co Tydzień (Mysi.) - Co Tydzień (mutacja mysłowicka)

Czcst. Biul. Oświat. - Częstochowski Biuletyn Oświatowy, Często*

chowa

Częst. 7 Dni - Częstochowskie 7 Dni. Częstochowa

Dębowieści - Dębowieści. Dębowiec

Dł Zach. - Dziennik Zachodni, Katowice

Dzikie Zycie - Dzikie Zycie, Bystra

Echo Czeł. - Echo Czeladzi. Czeladź

Eko i My - Eko i My. Szczecin

Eko Profit - Eko Profit, Katowice

Euroregiony - Euroregiony, Katowice

Ewangelik - Ewangelik, Katowice

Filatelista - Filatelista. Warszawa

Gaz. Częst. - Gazeta Częstochowska, Częstochowa

Gaz. Gm. - Gazeta Gminna, Buczkowice

Gaz. Miasta i Gm. Siewierz - Gazeta Miasta i Gminy Siewierz, Siewierz

Gaz. (Jniw. - Gazeta Uniwersytecka. Katowice

Gaz. Zaw. - Gazeta Zawierciańska. Zawiercie

Gaz. Zyw. - Gazeta Żywiecka. Żywiec

Głos Pszczyn. - Głos Pszczyński. Pszczyna

Głos Ziemi Ciesz. - Głos Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn

Goap. ŚL - Gospodarka Śląska, Katowice

Gość Niedz. - Gość Niedzielny, Katowice

Gwarek - Gwarek. Tarnowskie Góry

Hotelarz - Hotelarz

Inf. Gminny - Informator Gminny, Bobrowniki

Jastrząb - Jastrząb. Jastrzębie Zdrój

Jaworzn. Sokół - Jaworznicki Sokół. Jaworzno

Joseph von Eich. Konv. - Joseph von Eichendorff Kon versatorium.

Opole

Kał. Zoc. - Kalendarz Żorski, Żory

Karbo - Karbo, Katowice

Konie i Rumaki - Konie i Rumaki. Poznań

Kroa. Besk. - Kronika Beskidzka, Poznan

Krzanowice i Okolice - Krzanowice i Okolice, Krzanowice

Kurier - Kurier. Czerwionka-Leszczynyu

Las Pol. - Las Polski. Warszawa

Nad Sołą - Nad Sołą i Koszarawa, Żywiec

Nasza Trój wieś - Nasza Trój wieś. Istebna

Nasze Sprawy - Nosze Sprawy. Ożarowice

Nasze Zabrze - Nasze Zabrze Samorządowe. Zabrze

Nie - Nic, Warszawa

Niedziela - Niedziela, Częstochowa

Now. Gliw. - Nowiny Gliwickie. Gliwice

Now. Zabrz. - Nowiny Zabrzańskie. Zabrze

Nowiny - Nowiny, Rybnik

Polityka - Polityka, Warszawa

Pro Medico - Pro Medico, Katowice

Ptł Gastr. - Przegląd Gastronomiczny, Warszawa

Prz. Gór. - Przegląd Górniczy, Katowice

Prz. Komunał. - Przegląd Komunalny. Warszawa

Prz. Piek. i Cuk. - Przegląd Piekarski i Cukierniczy, Warszawa

Prz. Pożar. - Przegląd Pożarniczy, Warszawa

Prz. Pysków. - Przegląd Pyskowicki. Pyskowice

Przyr. Pol. - Przyroda Polska. Warszawa

Racje Gm. - Racje Gminne, Pawłowice

Rocz. Tow. Lit. Mick. - Rocznik Towarzystwa Literackiego

im. A. Mickiewicza, Warszawa

Ruch Muz. - Ruch Muzyczny, Warszawa

Spotk. z Zabyt - Spotkania z Zabytkami, Warszawa

Spr. Nauki - Sprawy Nauki. Warszawa

Śl. Wiad. Elektr. - Śląskie Wiadomości Elektryczne. Katowice

Śląsk - Śląsk. Katowice

Tryb. Góm. - Trybuna Górnicza, Katowice

Tryb. Lcśn. - Tryb. Leśnika. Katowice

Twoja Muza - Twoja Muza, Warszawa

Tydzień w Jaworznie - Tydzień w Jaworznie. Jaworzno

Tyg. Solidarność - Tygodnik Solidarność. Warszawa

Wiad. Gór. - Wiadomości Górnicze, Katowice

Wiad. Hist. - Wiadomości Historyczne. Warszawa

Wiad. PowiaL - Wiadomości Powiatowe, Cieszyn

Wiad. Ratusz. - Wiadomości Ratuszowe. Cieszyn

Wiad. Rudz. - Wiadomości Rudzkie. Ruda Śląska

Z Życia PŚI. - Z Życia Politechniki Śląskiej, Gliwice

Ziel. Liga - Zielona Liga, Katowice

Ziemia Lublin. - Ziemia Lubliniec ka, Lubliniec

Zwiastun Ewang - Zwiastun Ewangelicki. Bielsko-Biała

Źródło - Źródło. Kraków

Życie Byt - życie Bytomskie, Bytom

Życie Mysł. - Życie Mysłowic, Mysłowice


5

L ZAGADNIENIA OGÓLNE

3. O PR A C O W A N IA O G Ó L N E D O T Y C Z Ą C E

C A Ł E G O W O JE W Ó D Z T W A

1. CZUPRYŃSKA, Rita: Słowo staje się ciałem / Rita Czupryńska,

Jacek Broszkiewicz. - Fol // Euroregiony. - Nr 49

(2006), s. 16-17

Podpisanie Deklaracji Woli Utworzenia Górnośląskiego Związku

Metropolitarnego

2. MOŚ, Eugeniusz: Działając wspólnie - wygramy. Cz. 2

/ Eugeniusz Moś ; rozm. Jacek Broszkiewicz. - Fot. // Euroregiony.

- Nr 49 (2006), *. 18-19

Dzieje starań o powołanie Górnośląskiego Związku Metropolitarnego.

Cł 1: Tamże.- Nr 48 (2005)

4. PO S Z C Z E G Ó L N E O K R Ę G I I M IE JSC O W O Ś C I

3. c-da: Region w pigułce / (e-da) // Glos Ziemi Ciesz. -

2006, nr 11, s. 7

Stroni internetowa „Księstwo Cieszyńskie” (www.ksiestwocieszynskie.republika.pl/main.html)

Bytom

4. BEDNARCZYK. Agnieszka: Czekając na inwestorów /

Agnieszka Bednarczyk. - Fot. // Gosp. Śl. • 2006, nr 3. s. 40-41

Gmina Goczałkowice Z drój

J. KAN1K, K rzysztof Żyć i... inwestować! / Krzysztof

Kanik ; rozm. Maria LcZucha. - Fot. II Euroregiony. - Nr 30

(2006),». 19

Imielin

6. CHW1ĘDACZ, Jan: Imielin, dobre miejsce na dom i biznes

/ Jan Chwiędacz. - Fot. // Euroregiony. - Nr JO (2006), s. 33

Łazy

7. CZOP, Tadeusz: Ruch w mieście kolejarzy / Tadeusz

Czop ; rozm. Grzegorz Pionka. - F ot // Euroregiony. - Nr 49

(2006), s. 27

Mysłowic«

8. OSYRA. Grzegorz: Zmienić sposób myślenia/ Grzegorz

Osyra ; rozm. Grzegorz Płonka. - Fot // Euroregiony. - Nr 49

(2006), s. 20

O miejscu Mysłowic w Górnośląskim Związku Metropolitanym

Gmina O lsztyn

9. STĘPIEŃ, Marian: Mimo kłód pod nogi... / Marian Stępień

: rozm. Jacek Broszkiewicz. - Fot II Euroregiony. - Nr 49

(2006), s. 24-23

Gmina Pawłowice

10. CYGANEK, Beata: Gmina Pawłowice / Beata Cyganek.

Teresa Zwolińska-Bandyk. - Fot // Kał. Zor. - 2006, s, 113-118

Siem ianow ice Ś ląskie

11. SZANDAR, Zbigniew Pawcl: Od małych projektów /

Zbigniew Paweł Szandar; rozm. Antoni Szczęsny. - FoL // Euroregiony.

- Nr 50 (2006), s. 28-29

Gmina Świnna

12. SZCZOTKA, Paweł: Wszystko o gminie Świnna /

oprać. Paweł Szczotka. - Fot II Kron. Besk. - 2006, nr 10, s. 29

W ręczyca W ielka (pow. Kłobuck)

13. SNOCH, Bogdan: Wręczyca Wielka/ Bogdan Snoch. •

(Słownik Geograficzno-Historyczny Regionu Częstochowskiego)

// Gaz. Częst - 2006, nr 3, s. 4

Zabrze

14. GOŁUBOWICZ, Jerzy: Strefa przyciągania / Jerzy

Gołubowicz; rozm. Waldemar Grudzień. - Portr. // Gosp. Śl. -

2006. nr 2, s. 32-33

Zw ardoń (pow. Żywiec)

15. MAJ, Ewa: Zwardoń - najdłuższa zima w Polsce/ Ewa

Maj. - Fot // Ziel. Liga - 2006, nr 3, s. 27

Żywiec

16. SZLAGOR, Antoni: Polakom gratulujemy Żywca! /

Antoni Szlagor: rozm. Krzysztof Kozik. - FoL // Euroregiony.

- Nr 50 (2006), s. 11

17. WSZYSTKO o gminie Żywiec. - Fot. // Kron. Besk. -

2006, nr 8, s. 19-22

II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

3. M ETEOROLO G IA

18. MB : Smog nad Śląskiem / (M B ). - F ot II Biul. Gór. -

2006, nr 1/2, s. 22-23

Zanieczyszczenia pyłowe w atmosferze nad woj. śląskim

4. G E O G R A FIA , K R A JO ZN A W ST W O ,

TURYSTYKA

Żory

19.WORYNA, Józef. 35 lat Koła PTTK Sokół Zoty / Józef

Woryna. - F ot II Kai. Żor. - 2006, s. 255-258

5. R O ŚLIN N O ŚĆ, ZW IE R Z Ę T A ,

O CHRO N A PRZY RODY

20. HUĆ, Barbara: Park Krajobrazowy Lasy nad Górną

Liswartą/ Barbara Huć. - Fot. mapa // Ziemia Lublin. - 2006,

nr 1,». 9-10

21. JAMROCHA, Jerzy: Stan środowiska w województwie

śląskim / Jerzy Jamrocha. - Mapki II Piz. Komunał. - 2006,

nr 3, dod. specj. nr I, s. 6-8


22. KUBOSZEK, Ilona: Dokumenty planistyczne z zakresu

ochrony środowiska / Ilona Kuboszck // Prz. Komunał. -

2006, nr 3, dod. specj. nr 1, s. 4-5

Plany i programy opracowane i przyjęte do realizacji w woj.

śląskim

23. MULEWICZ, Anna: Śląska edukacja w terenie / Anna

Mulewicz. Barbara Lawrów. - FoL // Prz. Komunał. - 2006, nr 3,

dod. specj. nr l, s. 20-21

Ośrodki Edukacyjne Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa

Śląskiego

24. SIWCZAK, Wiesław: Jesteśmy rzetelnym partnerem /

Wiesław Siw czak; rozm. Rafał Marek. - Fot // Prz. Komunał. -

2006, nr 3, dod. specj. nr 1, s. 10-11

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach

Bytom

25. WÓJCIK, Krzysztof: Teraz tylko rozwój / Krzysztof Wója

k ; rozm. Ewa Lipa. - Portr. // Ekoprofit - 2006, nr 1, s. 92-{93]

Ekologia w strategii rozwoju Bytomia

Pilsko, góra

26. ŁUKASIK. Łukasz: Pilsko - perła Beskidu Wysokiego

/ Łukasz Łukasik. - F o t kolor. // Przyr. Pol. - 2006, nr 2. s. 6-8

fauna i flora rezerwatu leśnego Pilsko

27. ŚLUSARCZYK, Radosław: Pilsko symbolem ignorancji

człowieka wobec przyrody i prawa / Radosław Ślusarczyk.

Grzegorz Bożek. • Fot // Dzikie Życie. - 2006, nr 2, s. 1

Ekolodzy przeciwko dewastacji góry przez Gliwicką Agencję

Turystyczną

S iem ianow ice Śląskie

28. GÓRA. Julia: Edukacja wśród hałd : wokół Siemianowic

Śląskich powstało dziewięć przyrodniczych ścieżek / Julia

Góra. - F o t // Ekoprofit. - 2006, nr 1, s. 89

Świętochłowice

29. POCZACHOWSKI, Wojciech Jerzy: Miasto zanurzone

w zieleni / Wojciech Jerzy Poczachowski. - F o t // Ekoprofit.

-2006, nr l,s .(9 0 H 9 l]

Działania proekologiczne w Świętochłowicach

T arnow skie G óry

30. CIEŚLAK. Mateusz: Niech zdycha Śląsk / Mateusz

Cieślak. - IL // Nie. - 2006, nr 9 ,. 3

Dzieje starań o likwidację składowiska odpadów po Zakładach

Chemicznych

31. MATIAKOWSKA. Jolanta: Zamknąć sarkofag! / Jolanta

Matiakowska // Śląsk. - 2006, nr 3, s. 60

Sprawa likwidacji odpadów na składowisku po Zakładach Chemicznych

IV. HISTORIA

1. O PR A C O W A N IA O G Ó L N E

32. DANEL, Robert: Herosi czy przestępcy? / Robert Donel.

- F ot // Głos Ziemi Ciesz. - 2006, nr 3. s. 11

Zbójnictwo na Śląsku Cieszyńskim

B ańczyk A ugustyn

33. JANECZEK. Zdzisław: Augustyn Bańczyk : (1888-

1944) / Zdzisław Janeczek. - (Poczet dowódców powstań śląskich)

// Śląsk. - 2006, nr 2, s. 48

Białecki Szymon

34. JANECZEK, Zdzisław: Szymon Białecki: (1893-1948)

/ Zdzisław Janeczek. - (Poczet dowódców powstań śląskich). •

F o t// Śląsk. -2006. nr 3, s. 23

Gajdzik Karol

35. JANECZEK, Zdzisław: Karol Gajdzik / Zdzisław Janeczek.

- (Poczet dowódców powstań śląskich). - Portr. // Śląsk.

- 2006, nr 1, s. 53

Hajda Wawrzyniec

36. SZCZEPAŃSKI, Henryk: Śląski Wemyhora / Henryk

Szczepański. - F ot // Śląsk. - 2006, nr 2, s. 44-47

Ziętek Jerzy

37. HALAŚ, Marcin: Dlaczego Ślązacy kochają Ziętka? /

Marcin Hałaś. - Fot // Zycie B yt - 2006, nr 2, s. II

Krytyczna biografía Jerzego Ziętka

2. N AU K I P O M O C N IC Z E H IST O R II

Żory

38. BUCHALIK, Lucjan: Herb Równia/ Lucjan Buchalik. -

Fot kolor. // Kai. Zor. - 2006, s. 30-32

4. H IST O R IA M IE JS C O W O Ś C I

B ielsko-B iała

39. HOROWSKI, Sławomir Bialska rocznica / Sławomir

Horowski. • F ot // Kron. Besk. • 2006, nr l, s. 15

Z dziejów Białej

B rynck

40. K: Brynck Donnersmarcków / (K). - Fot. // Gwarek. -

2006, nr 2,«. 10

Lata 1904-1945

Bytom

41. DROŃ. Maciej: Z dziejów pewnego gmachu / Maciej

Droń. - F ot // Zycie B yt - 2006, nr 2, s. 14

Historia domu przy ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu -

m.in. siedziby Wydawnictwa JCatolik" i Prywatnego Gimnazjum

Polskiego


42. MGD: Kilka słów o placu / MGD // Życic B yt - 2006,

nr 3, s. 3

Historia placu Tadeusza Kościuszki

C zerw ionka-Łeszczyny

43. GUDZIK, Anna: Czuchów pracz wieki. Cz. 1-2 / Anna

Gudzik // Kurier. - 2006. nr 180 (styczeń),


8

Z loty P o to k (pow. Częstochow a)

65. SIWIŃSKI. Andrzej: Wyjątkowe mogiły na zlotopotockim

cmentarzu / Andrzej Siwiński. - Fot. // Gaz. C zęst -

2006, nr 1 , 5.6

Żory

66. BUCHALIK, Lucjan: Historia Osin w latach 1305-1945

/ Lucjan Buchalik. • Rys. - Bibliogr. poz. [2] // Kai. Żor. - 2006,

s. 19-23

67. BUCHALIK, Lucjan : Historia Równia i Folwarck

w latach 1305-1945 / Lucjan Buchalik. - Fot // Kai. ŻOL - 2006.

s. 24-29

68. PRZELIORZ, Zofia: Pomnik ku czci poległych w Osinach

/ Zofia Przeliorz. - F ot // KaL Żor. - 2006, s. 51-54

Historia pomnika ku czci mieszkańców 2or-Osin poległych

w I wojnie światowej, powstaniach śląskich i II wojnie światowej

Żywiec

69. M IODOŃSKI. M irosław : Budynek M agistratu

w Rynku / Mirosław Miodoński. - F ot // Nad Sołą. - 2006, nr 2,

12-4

Dzieje gmachu siedziby władz w Żywcu

5. H IS T O R IA D O 1742 R .

Częstochow a

70. CZERWIEŃ, Henryk: „Cud jasnogórski" w wydaniu

„Gazety Wyborczej" / Hemyk Czerwień. - II. // Niedziela. -

2006, nr 3, s. 8,12

Polemika z tezami artykułu Pawła Wrońskiego („Gaz. Wybór.",

17-1* XII 2005). pomniejszającego znaczenie obrony Jasnej

Góry w r. 1655

71. WEBER, Bożena: Jasna Góra w dobie potopu / Bożena

Weber. - IL // Żrddlo. - 2006, nr l.s . 8-9

Wystawa w Bastionie św. Rocha

6 . H IS T O R IA 1742-1918

J a n ó w (pow. Częstochow a)

72. SIWIŃSKI, Andrzej: Kompania powstańcza św. Brata

Alberta / Andrzej Siwiński. - F ot // Gaz. Częst - 2006, nr 2, s. 6

Bitwa powstańców z Rosjanami na pograniczu Janowa i Złote*

go Potoku w dniu 7 VU 1863 r.

K rzanow ice (pow. Racibórz)

73. MIKA, Norbert: Bitwa pod Krzanowicami 20 V 1742 /

Norbert Mika // Krzanowice i Okolice. - 2006, nr 2, s. 3,6

M ysłowice

74. FALECKI, Dariusz: Huta Rozalia / Dariusz Falecki. -

Fot II Co Tydzień (Mysł.). - 2006, nr 1, s. U

Dzieje huty cynku, istniejącej do 1830 r.

75. FALECKI, Dariusz: Ojczyźniane Stowarzyszenie Kobiet

/ Dariusz Falecki. - F o t II Co Tydzień (Mysł.). - 2006, nr 4,

s. U

Vaterländische Fraucnvcrvin zu Mysiowitz

Pszczyna

76. TOMCZYKJEWICZ, Małgorzata: Kalendarz na rok

1906 / Małgorzata Tomczykiewicz. • II. // Głos Pszczyn. -

2006, nr l,s . 10

Dane o ówczesnym powiecie pszczyńskim na podstawie „Adressbuch

des Kreises Pless mit Kalender far das Jahr 1906"

Zabrze

77. WALERJAŃSKI. Dariusz Jak Isaak Zabrze zmienił /

Dariusz Walajański. - F ot II Nasze Zabrze. - 2006, nr I, s. 17

Odkrycie przez Salomona Ben Isaaka pokładów węgla na terenie

dzisiejszego Zabrza i Bytomia

Zaw iercie

78. REŃSKI, Zdzisław: Od „euforii" do wielkiego kryzysu

miasta : Zawiercie w latach I Wojny Światowej 1915-1918 /

Zdzisław Reński. - IL // Gaz. Zaw. - 2006, nr 3, s. 5

79. REŃSKI, Zdzisław: Zawierciański model budowy miasta

przełomu XIX i XX wieku / Zdzisław Reński. - F ot // Gaz.

Zaw. - 2006, nr 2, s. 5

Żywiec

80. WOŹNIAK. Hieronim: Żywiec przed stu laty / H.

Wożniak // Nad Sołą. - 2006, nr 5, s. 6

Szaboń Józef

81. WIECZOREK, Marcin: Józef Szaboń - zasłużony burmistrz

/ Marcin Wieczorek, Przemysław Swoboda. - Portr. //

Kai. Ż or.-2006,s. 62-63

7. H IS T O R IA 1918-1939

82. HOROWSKI, Sławomir Wojna o Śląsk Cieszyński /

Sławomir Horowski // Kron. Besk. - 2006, nr 4, s. 15

Najazd czeski w styczniu 1919 r.

Częstochowa

83. ZDAŃSK1, Jerzy: Postawy społeczno-polityczne społeczeństwa

częstochowskiego w przededniu II wojny światowej

/ Jerzy Zdański. - Bibliogr. poz. 6 // Częst Biul. Oświat ■

2006, nr 1 , 5. 3-5

Katowice

84. GIERLOTKA, Stefan: Biedaszyby w Katowicach / Stefan

Gicrlotka. - F o t // Śląsk. - 2006. nr 3. 5. 38-39

T arnow skie G óry

85. K: Pułkowe pamiątki / (K). - F o t // Gwarek. - 2006, nr

7 ,s. 16

Wystawa o historii U. pułku piechoty w Muzeum Instytutu

Tamogórskiego


9

Żywiec

86. PSZCZÓŁKA, Józef: Geneza Ruchu Podhalańskiego

na Żywiecczyźnie / Józef Pszczółka. - FoL // Nad Sołą. - 2006,

nr 3, s. 12*13

Ogniwa Związku PodhaJan przed 1939 r.

8 . H IS T O R IA 1939-1945

87. WOŹNICZKA. Zygmunt: M iędzy wyzwoleniem

a zdobyciem : co wiemy o styczniu 1945 r. na Śląsku / Zygmunt

Woźniczka ; rozm. Józef Krzyk. - FoL // Gaz. Wybór. - 2006.

nr 23, dod. „Roztomajty", s. 9

B ielsko-B iała

88. HOROWSKL Sławomir Sowieci, Wehrmacht i partyzanci

/ Sławomir Horowski. - Fol // Kron. Besk. - 2006, nr 6, s. 17

Walki o Bielsko i okolice w lutym 1945 r.

Cieszyn

89. MARCINIUK, Krzysztof: Brawurowa akcja „Rzezimieszków"

/ Krzysztof Marciniuk. - F ol, portr. // Glos Ziemi

Ciesz. - 2006, nr 8, s. 14

Wykradzenie w listopadzie 1939 r. przez harcerzy z IV Drużyny

Harcerskiej „Rzemieślniczej" w Cieszynie elementów pomnika

„Legionistom Ślązakom Poległym za Polskę”

Częstochowa

90. KOWALCZYK. Adrian: Sześćdziesiąta pierwsza rocznica

wyzwolenia Częstochowy przez 54. Brygadę Pancerną

Gwardii / Adrian Kowalczyk. - Bibliogr. poz. [13] // CzęsL Biul.

Oświat - 2006, nr l, s. 6-8

Janów (pow. Częstochowa)

91. SIWIŃSKI, Andrzej: Na szlaku wojennych zdarzeń

wokół Janowa/Andrzej Siwiński. -Cz. 1-2.- FoL// Gaz. CzęsL

- 2006, nr 4, s. 4 ; nr 5/6, s. 6

Jaw orzno

92. LEGUTKO, Barbara: Żydzi szczakowscy w czasie

okupacji hitlerowskiej / Barbara Legutko. - Cz. 1-6. - Fot., rys.

// Co Tydzień. - 2006, nr 2, s. 21 ; nr 3, s. 21 ; nr 4. s. 21 ; nr 5,

s. 2 1 ; n r 6,s. 21 ; n r7 ,s. 2 1

93. SIKORA, Barbara: Komu winniśmy dobrą pamięć? /

Barbara Sikora. - F ol // Tydzień w Jaworznie. - 2006, nr 3, s. 8

Wyzwolenie Jaworzna przez Armię Czerwoną 22 1 1945 r.

Katowice

94. PRAWDA o śląskim wrześniu (2). - FoL // Śląsk. -

2006, nr 1, s. 54-57

Tekst opracowanego przez prok. Ewę Koj „Postanowienia

o umorzeniu śledztwa w sprawie zabójstw ludności cywilne) i jeńców

wojennych". Zawiera najpełniejsze ustalenia dot zbrodni niemieckich

we wrześniu 1939 r. w Katowicach. Cz. 1: TamZe. - 2005,

nr 12, «. 56-61

95. WANIEK. Henryk: Pierwsza chwila nowego / Henryk Waniek.

- Fol // Gaz. Wybór. - 2006, nr 23, dod. „Roztomajty", s. 8

Wspomnienia z Katowic ze stycznia 1945 r.

K obiór (pow. Pszczyna)

96. DEREK, Jacek: Ślady wojennej zagłady/Jacck Derek. -

FoL // Tryb. Leśn. - 2006. nr 3. s. 10-11

Z dziejów podobozu Kobiór obozu KL Auschwitz-Birkenau

O rnontow ice (pow. Mikołów)

97. ZUBER, Rufin: 61 lat minęło / Rufin Zuber. - Fot. //

Głos OmonL - 2006, nr 2, s. 9

Styczeń 1945 r. w Ornontowicach

Ryczów (pow. Zawiercie)

98. RACZYŃSKA-LOREK. Agnieszka: Pacyfikacja Ryczowa/

Agnieszka Raczyńska-Lorck. - FoL // Niedziela. - 2006.

nr 8, dod. „Niedziela Sosnowiecka", s. III

Zamordowanie przez Niemców 17 mieszkańców Ryczowa

w dniu 21 0 1944 r.

Tarnow skie G óry

99. PFAFF, Janusz: W rocznicę wyzwolenia / Janusz PfafT

// Gwarek. - 2006, nr 4, s. 5

Styczeń 1945 r. w Tarnowskich Górach i na ziemi tamogórskiej

Żory

100. DELOWICZ, Jan: Walczyli na różnych frontach / Jan

Delowicz. - FoL // Kai. Żor. - 2006, s. 43-45

Mieszkańcy Żor w czasie U wojny światowej

Żywiec

101. HORO WSKI, Sławomir Akcja Żywiec / Sławomir Horowski.

- U. // Kron. Besk. - 2006, nr 12, s. 17

Wysiedlenia z Żywiecczyzny w latach 1940-1942

9. N A JN O W SZ A H IS T O R IA ŚLĄ SK A

102. KRZEMIEŃ, Adrian: Rok 1945 w Dąbrowskim Zjednoczeniu

Przemysłu Węglowego / Adrian Krzemień. - Tab. -

Bibliogr. poz. 8 // Wiad. Gór. - 2006, nr 2, s. 100-106

B ielsko-B iała

103. ak: Strajk w muzeum/ (ak). - FoL // Kron.Besk. - 2006,

nr 5, s.6

Wystawa z okazji 25-lecia strajku generalnego na Podbeskidziu

w Muzeum w Bielsku-Białej

104. KASPRZYKOWSKI, Artur. Bunt sprzed ćwierćwiecza

/ Artur Kasprzykowski. - Fol // Kron. Besk. - 2006, nr 5, s. 6

Strajk generalny na Podbeskidziu 26 1-6 U 1981 r.

105. SZWED, Stanisław: Obchody strajkowego jubileuszu

/ [Oprać. Stanisław Szwed]. - FoL // Kron. Besk. - 2006, nr 8,

dod. „Solidarność Podbeskidzia", nr 2, s. [1]

Imprezy i uroczystości w 25. rocznicę sUajku generalnego

na Podbeskidziu w styczniu i lutym 1981 r.

106. ZASŁUŻENI dla „SolidamoścT Podbeskidzia. - Fol //

Kron. Besk. - 2006, nr 8, dod. „Solidarność Podbeskidzia”,

nr 2, s. ll-lll


10

Sylwetki 24 osób wyróżnionych tym tytułem

Katowice

107. DZIADUL, Jan: Zanim zapadnie wyrok / Jan Dziadul.

* Fol // Gaz. Wybór. - 2006, nr 59, dod. „Roztomajty",

s. 12-13

Historii procesów w sprawie pacyfikacji kopalni „Wujek**

i stara/l o upamiętnienie ofiar

M ysłowice

108. WOŹNICZKO, Michał: TyAis karny / Michał Woźniczko.

- FoL // Życie Mysł. - 2006, nr 4, s. 3

Obóz Rosen Gartcn w Mysłowicach dla osób narodowości

niemieckiej

Z abrze

109. ów: Kto komu i z jakiej przyczyny? / (ów). - Fol //

Nasze Zabrze. • 2006, nr 1, *. 6-7

Dzieje pomników Józefa Lompy i Karola Miarki w Zabrzu

V. ETNOGRAFIA

1. Z A G A D N IEN IA O G Ó L N E

Kawulok Jan

110. KIEREŚ, Małgorzata: Ujcc od Jasia. Czyli Jan Kawulok,

legenda istebniańskiej ziemi / Małgorzata Kicreś. - Fol //

Nasza Trójwieś. - 2006, nr 1, s. 10-11

Kręielok Jan

111. KIEREŚ, Małgorzata: Jan Krężelok z Koniakowa / Małgorzata

Kicrei - Fol // Nasza Trójwieś. - 2006, nr 3, s. 8-9

4. M U Z Y K A I TA N IEC

Katowice

112. ZYCH, Anna: Najważniejsze, aby wspólnie zatańczyć

/ Anna Zych. - FoL // Tryb. Góm. • 2006, nr 7, dod. „Po

Szychcie", s. IV

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice"

M ilów ka

113. BUTOR, Tadeusz: Zespół Pieśni i Tańca „Wierchy"

im. Józefa Szczotki z Milówki / Tadeusz Butor, Sławomir Salamon

// Gaz. Żyw. - 2006. nr 2, s. 22

R adostow ice (pow. Pszczyna)

114. SŁOMAK-SOJKA, Maria: W jubileuszowym nastroju

/ Maria Słomak-Sojka. - FoL // Głos Pszcz. - 2006, nr 1, s. 15

Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowice’* • 25 lat działalności

Kamińska Elwira

115. KUŻNIK. Grażyna: Dama z pięknego zamku / Grażyna

Kuźnik. - Portr. // Dz. Zach. - 2006, nr 65, s. 24

5. ZW Y C Z A JE , O BRZĘDY, W IE R ZEN IA

116. DANEL, Robert: Czas postu i umartwień / Robert

Danci. - FoL // Głos Ziemi Ciesz. • 2006, nr 11, s. 11

Zwyczaje Wielkopostne na Śląsku Cieszyńskim

117. DANEL, Robert: MięsopusL czyli karnawał / Robert

Danel // Głos Ziemi Ciesz. - 2006, nr 4, s. 15

Zwyczaje na Śląsku Cieszyńskim

Żywiec

118. MOSKAL, Kazimierz: Żywieckie Gody / Kazimierz

Moskal. - FoL // Nad Sołą. - 2006, nr 4, s. 12-14

37. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie

Gody"

119. WOŻNIAK, Hieronim Jukace / Hieronim Woźniak. -

Fol // Nad Sołą. - 2006, nr 3, s. 3-4

Grupy kolędnicze z Zywca-Zabłocia

VL ZAGADNIENIA

GOSPODARCZE

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

120. DOBAJ-TUMIDAJEWICZ. Barbara: XI M iozynarodowe

Targi Spawalnicze INTERWELDING 2005 : Katowice,

18-20 października 2005 r. / Barbara Dobaj-Tumidajcwicz. -

FoL // Biul. Inst. Spaw. Głiw. - 2006, nr 1, s. 13-20

121. FOŁTYN, Monika: Prężna strefa: 10 lat KSSE [Katowickiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej] / Monika Fołtyn // Gosp.

Śl. -2006. nr 3, s. 37

2. G E O G R A FIA G O SPO D A R C ZA

C ieszyn

122. GOŁĘBIOWSKA Ewa: Zamek po roku : wywiad z

dyrektor Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie

Ewą Gołębiowską / rozm. Robert Danel. - FoL // Głos

Ziemi Ciesz. - 2006, nr 5, s. 7

Jastrzęb ie Zdrój

123. ZABIEGLIŃSKI, Andrzej: Tereny pod specjalnym nadzorem

rozmowa w wiceprezesem KSSE. Podstrefy Jastrzębsko-

Żorskiej, mgr inż. Andrzejem Zabieglińskim / rozm. Urszula Węgrzyk

// Biul. Gór. - 2006. nr 1/2, s. 21

R uda Śląska

124. KALKA, Marek: Skazani na rozwój : rozmowa

z Markiem Kolką prezesem Rudzkiej Agencji Rozwoju .inw e­

stor” / rozm. Aleksander Kaczmarek. - Portr. // Wiad. Rudz. -

2006. nr 8, s. 7

Sosnowiec

125. SZOT, Jan: Myślimy globalnie, działamy lokalnie /

Jan Szol - Fol // Euroregiony. - Nr 50 (2006), s. 15-16

Agencja Rozwoju Lokalnego SA w .Sosnowcu


II

3. PLA N O W A N IE PR ZESTRZEN N E ,

U RBANISTY KA, B U D O W N IC TW O

a. P lanow anie przestrzenne

126. ZIORA, Jerzy: Rewitalizacja terenów ¡»przemysłowych

/ Jerzy Ziora. - F ot // Prz. Komunał. - 2006, nr 3, dod.

spccj. nr I, s. 18-19

Gliwice

127. KOLASIŃSKA, Iwona: Szansa na rozwój / Iwona

Kolasińska. - Fot. // Biul. Gór. - 2006. nr 1/2, s. 40

Projekt „Renowacja ¡»przemysłowej strefy Nowe Gliwice"

4. PR Z E M Y SŁ

h. Górnictwo

128. KLANK. Maksymilian: Z własną strategią: rozmowa

z dr. Maksymilianem Klankiem. Prezesem Zarządu Kompanii

Węglowej S.A. / rozm. J.M. - Fot. II Biul. Gór. - 2006, nr 1/2,

s. 4-6

Gliwice

129. KENTKOWSKI, Eugeniusz: Chcę być sprawiedliwym

ojcem / Eugeniusz Kentkowski ; rozm. Anna Zych. - Portr. //

Tryb. Góm. - 2006, nr 13, s. 3

KWK „SoSmca-Makoszowy"

130. KENTKOWSKI. Eugeniusz: Połączenie kopalń „Soinica"

i „Makoszowy” w dwuruchowy zakład górniczy / Eugeniusz

Kentkowski, U ch Wizner. - Rys., tab. II Wiad. Gór. -

2006, nr 3. s. 171-173

Kopalnia Węgla Kamiennego .SoSnica-Makoszowy"

131. ZYCH, Anna: Trochę historii / (az). - Fot. // Tryb.

G óm .-2006, nr 13, s. 3

Kalendarium dziejów obu kopalń wchodzących w skład obecnej

kopalni „Sośnica-Makoszowy"

Jastrzęb ie Z drój

132. LUKOSZ, Mieczysław: Kopalnia węgla kamiennego

„Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju / Mieczysław Lukosz, Roman

Olma, Rafał Dobrzyński. - (Portrety polskich kopalń). - Fot,

rys., tab. // Prz. Gór. - 2006, nr 1, s. 49-57

Katowice

133. CHROMIK, Jerzy: Atut dobrego węgla : „Staszic":

kopalnia bez wątpienia rozwojowa / (jcch). - Fot // Tryb. Góm. -

2006, nr 13, s. 5

M ysłowice

134. CHROMIK, Jerzy: Inwestycje w przyszłość / Jerzy

Chromik. - F ot // Tryb. Gór. - 2006, nr 12, s. 4

KWK „Wesoła" w Mysłowicach

135. WOJTYNEK, Józef: Z optymizmem patrzeć do przodu

: rozmowa z Józefem Wojtynkiem. dyrektorem kopalni „Mysłowice”

/ rozm. Anna Zych. - Portr. // Tryb. Góm. - 2006, nr 4, s. 3

P iek a ry Ś ląskie

136. BORKIEWICZ, Mira: Kryzys zażegnany / Mira Borkiewicz.

- Fot // Biul. Gór. - 2006, nr 1/2, s. 39

Zakład Górniczy „Piekary”

137. DRWAL, Karolina: Andaluzja i Julian : historia wspomnień

pełna/ Karolina Drwal. - Fot. // Biul. Gór. - 2006, nr 1/2,

s. 38

Z abrze

138. SŁOWIK, Piotr Zmiany w środowisku naturalnym

i infrastrukturze technicznej w kopalni „Mukoszowy” / Piotr

Słowik, Jerzy Tyikowski, Maria Milczyńska. - Fot, mapa //

Wiad. Gór. - 2006, nr 3, s. 127-137

139. SROKOWSKI, Jacek: Powoli, ale do przodu / Jacek

Srokowski. - F ot // Tryb. Góm. - 2006, nr 13, s. 18

Prywatna kopalnia „Siltech" w Zabrzu

140. WALTER, Roman: Restrukturyzacja techniczna i organizacyjna

w kopalni „Makoszowy” / Roman Walter. - Rys.,

tab. // Wiad. Gór. - 2006, nr 3, s. 121-126

141. ZIEMIANIN, Adam: Sto lat kopalni „Makoszowy” /

Adam Ziemianin. - Fot - Bibliogr. poz. 5 // Wiad. Gór. - 2006,

nr3 ,s. 114-120

c. Hutnictwo

Będzin

142. SROKA, Zdzisław: Wychodzenie na prostą / Zdzisław

Sroka; rozm. Bożena Nocoń. - F o t // Gosp. Śl. - 2006, nr

3, s. 32

Huta Będzin SA

Chorzów

143. PROCKI, Leszek: Ludzie mi zaufali / Leszek Procki;

rozm. (J.B.). - Fot // Gosp. Śl. - 2006, nr 2, s. 30-31

Walcownie Bruzdowe „Batory" Sp. z o.o. w Chorzowie

Gliwice

144. SROKOWSKI, Jacek: 50 lat dla górnictwa / Jacek Srokowski.

- Fot. // Tryb. Góm. - 2006, nr 13, s. 18

Huta Łabędy SA w Gliwicach

Katowice

145. SKLADANIEC, Henryk: Brązowa droga do sukcesu /

Henryk Składaniec ; rozm. Jerzy Nakonieczny. - Fot // Gosp.

Ś l.-2006, nr 3,1 3 1

Odlewnia Metali Szopienice Sp. z o.o.

d. Przem ysł energetyczny

146. GNIADEK, Paweł: Inwestycje, rynek i oszczędności

/ Paweł Gniadek. - Fot // Gosp. Śl. - 2006, nr 3, s. 28-29

Południowy Koncern Energetyczny


12

Żywiec

147. PSZCZÓŁKA, Józef: Elektrownie wodne chlubą

Żywiecczyzny / Józef Pszczółka. - Cz. 1-3. - F o t // Nad Sołą.

• 2006, nr 2-4

Cz. 1: Hydroelektrownia Porąbka. - Tamże, nr 2. s. 9 ; Cz. 2:

Zapora Tresna. - Tam/c. nr 3, s. 17 ; Cz. 3: Elektrownia Szczytowo*

Pompowa Porąbka-Zar. - Tamże, nr 4, s. [17]

e. P rzem yśl elektrom aszynow y

Zabrze

148. CHROST, Dariusz: Teraz Kopex, potem China Cool,

kiedyś Indie / Dariusz C hrost. - F o t // Now. Zabrz. - 2006, nr

4 ,s. 1-2

Zabrzahskie Zakłady Mechaniczne

h. Przem yśl spożyw czy

B ielsko-B iała

149. KAZIMIERSKI, Dominik: Miss kromeczki / Dominik

Kazimierski. - F ot // Gosp. Śl. - 2006, nr 3, s. 22-23

Zakłady Tłuszczowe „Biclmar” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Z abrze

150. DUDEK, Mariusz: Coraz więcej będzie piwa, a mniej

amoniaku / Mariusz Dudek ; rozm. Dariusz Chrost. - F ot //

Now. Zabrz. - 2006, nr l.s . 1-2

Browary Górnośląskie w Zabrzu

i. Przem yśl w łókienniczy i odzieżow y

Skoczów

151. MAŚLANKA. Elżbieta: Kapelusz z królika / Elżbieta

Maślanka; rozm. Jolanta Bień. - Fot // Gosp. Śl. - 2006. nr 3, s. 27

Skoczowska Fabryka Kapeluszy PO UCAP

L ln n e gałęzie p re m Y s łu

W ęgiersk a G ó rk a

151ŻYREK. A.: Jakość motorem rozwoju firmy / A Żyrek,

J. Jurasz, J. Buratowski. - F o t // Gaz. Żyw. - 2006. nr 1, s. 3

Metal poi Węgierska Górka

1. R zem iosło

R uda Ś ląska

153. SKUDLIK. Grzegorz: Rzemiosło - tradycja i współczesność

/ Grzegorz Skudlik ; rozm. Wioletta Tkocz. - F ot //

Wiad. Rudz. - 2006, nr 12,*. 8

Rzemiosło w Rudzie śląskiej

Kierat Czesław

154. KIERAT, Czesław: Jeszcze lepsza jakość / Czesław

K ierat; rozm. Lucyna Kubicka. - F ot // Prz. Piek. i Cuk. - 2006,

nr l.s . 42-43

155. KUBICKA, Lucyna: Tradycja w nowoczesnym wydaniu

: przedstawiamy: Czesław Kierat z Bytomia, Piekarz Roku

2005 / L.K. - Fot // Ptz. Piek. i Cuk. - 2006, nr I, s. 42-43

5. G O S P O D A R S T W O W IE JS K IE

a. Rolnictwo

O grodzona (pow. Cieszyn)

156. ab: Spółdzielnia na huśtawce / (ab). - Fot // Głos

Ziemi Ciesz. - 2006, nr 8, s. 10

50 lat działalności Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej .Promień"

w Ogrodzonej

b. Hodowla zwierząt

O ch ab y (pow. Cieszyn)

157. KRASOWSKA, Barbara: Ochabskie angloaraby / Barbara

Krasowska. Jacek Świrgoń. - Fot // Konie i Rumaki. - 2006.

nr 4, s. 46-49

Stadnina Koni Ochaby

c. Leśnictwo. Łowiectwo

158. ŁUKASIK, Łukasz: Ciężkie czasy dla beskidzkiego

świerka / Łukasz Łukasik. - Cz. 1-2. - Fot, rys. // Las Pol. -

2006, nr l.s . 10-12 ; nr 2, s. 12-14

Badania i prace nad ratowaniem świerka w nadleśnictwach

Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

B ielsko-B iała

159. TRZASKOWSKI, Słamowir. Las dla wszystkich I Sławomir

Trzaskowski. - Fot // Przyr. Poł. - 2006, nr 1, s. 30-33

Nadleśnictwo Bielsko

B ry n ek (pow. Tarnowskie Góry)

160. KUCHARSKI, Wiesław: Edukacja leśna w Nadleśnictwie

Brynek / Wiesław Kucharski. - FoL // Eko i My. - 2006,

nr l.s . 30-31

Istebna

161. MAJ, Ewa Czy tylko edukacja? / Ewa Maj. - Fot. II

Tryb. Leśn. - 2006, nr 1. s. 24

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej

Kobiór

162. ŁUKASIK Łukasz: Nadleśnictwo Kobiór / Łukasz

Łukasik. - Fot // Las Poł. - 2006, nr 5. s. 20-21

W ęgiersk a G ó rk a

163. WOŻNIAK, Hieronim: Żywieckie lasy / Hieronim

Woźniak. - Fot // Nad Sołą - 2006, nr I, s. 12-13

Nadleśnictwo Węgierska Górka


13

6. H A N D EL, H O T E L A R S T W O ,

G A S T R O N O M U

d. H otelarstw o. G astronom ia

Jaw o rze (pow. Bielsko-Biała)

164. Górskie fascynacje. - Fot. // Hotelarz- - 2006, nr 2,

Ł 44-47

Hotel Spa Jawor w Jaworzu

Katowice

165. MAGNER. Jerzy: Nowy klimat „Chopina” / Jerzy

Magncr. - FoL // Prz. Gastr. - 2006, nr I, s. [8]

Restauracja „Chopin" w Katowicach

Ustroń

173. AŻ 112 lat tradycji : Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

Sp. z o.o. w Ustroniu / Fol // Dz. Zach. - 2006, nr 68, dod.

specj. „Twoja Woda", s. IV

10. G O SPO D A R K A KOM U N A LN A

174. MACHLARZ, Urszula: Gospodarka odpadami w

województwie śląskim / Urszula Machlarz, Izabella Nawara. -

FoL // Prz. Komunał. - 2006, nr 3, dod. specj. nr 1, s. 16-17

175. SMOLORZ. Bogumiła: Unijne dotacje na śląskie gminne

ekoprojckty / Bogumiła Smolorz. - FoL // Eko i My. - 2006. nr

2, s. 8 -11

Na przykładzie konkretnych inwestycji z zakresu gospodarki

wodno-4ciekowej

8. T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O ŚĆ

166. AULEYTNER, Julian: Znaczki wydania Korfantego

na listach użytkowych / Julian Auleytner. - FoL // Filatelista. -

2006, nr 2. s. 66-67

O serii znaczków wydanej w czerwcu 1921 r. w Szopienicach

176. HOROWSKI, Sławomir: Pogromcy pożarów / Sławomir

Horowski. - Fot. // Kron. Besk. ■200«, nr 5, s. 15

przez Wydział Poczt i Telegrafów Naczelnej Władzy na Górnym

Śląsku

100 lat OSP w Straconcc

C ieszyn

167. DEMBINIOK, Maciej: Tramwaje w Cieszynie 1911-

1921 / Maciej Dembiniok. - Fo l// Wiad. Ratusz. • 2006, nr 1,4

str. okł.

Częstochow a

12. P O Ż A R N IC T W O ,

K LĘSK I Ż Y W IO ŁO W E

B ielsko-B iała

Chorzów

1 Tl. DZIADUL, Jan: Życie po 17.15 / Jan Dziadul, Sławomir

Mizerski ; współpr. Andrzej Bęben. - Fot. II Polityka. ■

2006, nr 5, s. [16J-19

Zawalenie się hali Międzynarodowych Targów Katowickich w

Chorzowie

168. MICHALAK, Ryszard: 50 lat elektryfikacji linii warszawsko-wiedeńskięj,

węzeł częstochowski / Ryszard Michalak.

- Cz. 1-5// Gaz. CzęsL - 2006, nr 4. s. 4 ; nr 5/6, s. 6 ; nr 7,

s. 4 ; nr 8, s. 1 1 ; nr 10, s. 6

Jaw orzno

169. OSSYSEK. Magdalena: Okruchy historii kolei w Szczakowej

1847-2005 / Magdalena Ossysek, Dariusz Gutowski. -

Fol // Co "tydzień. - 2006, nr 1, s. 21-22

P yskow ice

170. BARAŃSKI, Jarosław: Komunikacja autobusowa

w Pyskowicach / Jarosław Barański // Prz. Pysków. - 2006, nr 3,

s .3 ,7

9. G O S P O D A R K A W O D N A

171. OWCZAREK-NOWAK, Ewa: Gospodarka wodnościekowa

w województwie śląskim / Ewa Owczarek-Nowak. -

FoL // Prz. Komunał. - 2006, nr 3, dod. specj. nr l, s. 12-13

Katowice

172. HF.BLIŃSKI. Józef: Bogata historia i nowe wyzwania

: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach

/ Józef Hebliński. • Fol // Dz. Zach. - 2006, nr 68, dod.

specj. „Twoja Woda", s. II

178. GAJDZISZEWSKA, Beata: Noc niezmierzonej rozpaczy

/ Beata Gajdziszewska. - F ol // Tyg. Solidarność. - 2006,

nr 6, s. 6-9

Zawalenie się hali Międzynarodowych Targów Katowickich w

Chorzowie

Porąbka

179. CAPUTA Adam: Wielka woda w Wielkiej Puszczy /

Adam Caputa. - F ot // Prz. Pożar. - 2006, nr 1, j. 8-9

Akcja ratownicza po nawałnicy 24/25 VIII 2005 r. w aminie

Porąbka

Świbie (pow. Gliwice)

180. PIKUL, Adam: Drużyna św. Floriana / Adom Pikul. -

Fot. // Now. Oliw. - 2006, nr 12, s. 13

OSPwŚwibiu

VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE

I POLITYCZNE

i. z a g a d n i e n i a s p o ł e c z n e

(¡¡Prąca

181. Smig: Wszechstronna pomoc / Smig II Biul. Gór. -

2006, nr 1/2, ».34-35

Działalno« Górniczej Agencji Pracy w r. 2005


14

Pyskowice

182. PIKUL, Adam: Miasto bezrobotnych / Adam Pikul. -

F ot // Now. Gliw. - 2006, nr 4, s. 14

c. Pom oc społeczna. Niepełnosprawni

Ruda Śląska

183. W.T.: Jest taki zakład / W.T. - FoL // Wiod. Rudz. -

2006, nr 6, s. II

Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie Śliskiej

2. PARTIE POLITYCZNE. ORGANIZACJE

SPOŁECZNE

b^O rgnn izjęjc jg ily z n ę

184. LORENC, Piotr 25 lal KIK-u / Piotr Lorenc // Niedzieła.

- 2006, nr 5, dod. J^iedziela Sosnowiecka”, s. III

Klub Inteligencji Katolickie] w Sosnowcu

c. Organizacje młodzieżowe

185. SZKURLATOWICZ. Jerzy: Skąd nasz ród / Jerzy

Szkurłatowicz. • F ot // Śląsk- - 2006. nr 1, s. 3

Z dziejów harcerstwa na Górnym Śląsku

VHL ZAGADNIENIA PRAWNO-

ADMINISTRACYJNE

2. SĄ D O W N IC TW O

186. RZEPKA, Mirosław: Czy sąd wskaZe winnych? /

Mirosław Rzepka. - Fol // Gość Niedz, - 2006, nr 2. dod. „Gość

Katowicki", s. IV-V

Trzeci proces ZOMO-wców, którzy pacyfikowali kopalnię

„Wujek”

3. BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE

187. ŁUCZAK, Marek: Komputer zamiast pałki : o śląskiej

przestępczości / Marek Łuczak. - Fol // Gość Niedz. -

2006. nr 9, dod. „Gość Katowicki”, s. IV-VI

X. OCHRONA ZDROWIA

1. SŁUŻBA ZDROWIA

Bielsko-Biała

188. KLEMENTYS, Kazimiera: Po latach przerwy Beskidzkie

Koło Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

w Katowicach znowu działa / Kazimiera Klementyn, Barbara

Umejewska, Wanda Ganszer // Apothecarius. - Nr 11 (2006),

s. 62-63

Bytom

189. OBUCHOWICZ, Anna: Historia powstania i trzydziestu

lat działalności Katedry i Oddziału Klinicznego Pediatrii

w Bytomiu / Anna Obuchowicz. - F ol II Biul. Inf. Śl. AM. -

2006, nr l.s . 28-30

190. OBUCHOWICZ. Anna: Historia Szpitala Dziecięcego

oraz Katedry i Kliniki Pediatrii w Bytomiu w latach 1945-

2005 / Anna Obuchowicz. - Cz. 1-2. - Fot. // Pro Medico. - 2006,

nr l.s . 14-15 ; nr 2 .s. 14-16

Katowice

191. KUONKA. Tadeusz: 10 lat w glorii / Tadeusz Kijonka.

- F ol kolor. // Śląsk. - 2006, nr 2. s. 96

Szpital im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach

192. KLEMENTYS, Kazimiera: Za nami rok 2005 - podsumowanie

działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

w Katowicach / Kazimiera Klementys, Grażyna

Janikowska. Piotr Brukiewicz // Apothecarius. - Nr 11 (2006),

s. 59-61

193. STRZAŁKOWSKA. Katarzyna: 10 lat temu - strzał

w dziesiątkę : Szpital Urologiczny im. prof. Michałowskiego w

Katowicach / Katarzyna Strzałkowska. - FoL // Pro Medico. •

2006, nr 2. s. 8

Clen ciała Teodor

194. DANEL. Robert: Lekarz i społecznik / Robert Danel.

- Portr. // Głos Ziemi Ciesz. - 2006. nr 4, s. 14

Ganszer Stefan

195. MOSKA, Dionizy: Stefan Ganszer : (1899-1943) /

Dionizy Moska // Apothecarius. - Nr 11 (2006). s. 24

Jarczyk Henryk

196. BROŻEK. Krzysztof: Henryk Jarczyk / Krzysztof

Brożek// Gaz. Wybór. - 2006, nr 59, dod. JCatowice”, s. 19

Makiełio Wacław

197. MOSKA, Dionizy: Wacław Makiełio : (1895-1966)/

Dionizy Moska // Apothecarius. - Nr 11 (2006), s. 25

Szebesta Adam

198. BROŻEK. Krzysztof: Adam Szebesta : wspomnienie

/ Krzysztof Brożek // Gaz. Wybór. - 2006, ar 77, dod. JCatowice",

s. 17

2. LECZNICTW O

199. STAN zdrowia populacji województwa śląskiego oraz

propozycje działań naprawczych / Grażyna Franek [i in.]. - Tab.

- Bibl. poz. 10// Ann. Acad. Med. Siles. - Vol. 60 (2006), nr 1,

u 53-57


15

XI. KULTURA. NAUKA

1. KULTURA

a. Zagadnienia ogólne

200. MAKOWSKI, Mariusz: 120 lat Macierzy : rozmowa

z Mariuszem Makowskim prezesem Zarządu Głównego Macierzy

Ziemi Cieszyńskiej / rozm. Lidia Greń-Wajdzik // Wiad.

PowiaL - 2006, nr 2, s. 10

c. Towarzystwa regionalne

Siew ierz

201. KROCHMAL, Dominika: Prawic jak wehikuł czasu...

czyli kilka słów o stowarzyszeniu Chorągiew Księstwa Siewierskiego

/ Dominika Krochmal. - Fot. // Gaz. Miasta i G m Siewierz.

* 2006, nr 2, i. 19

d. Historia kultury i oświaty

Zabrze

202. BURDOWICZ-NOWICKA, Maria: Teatry amatorskie

w Zabrzu / Maria Burdowicz-Nowicka // Nasze Zabrze. -

2006, n r l . s .2 1

Polskie życie teatralne w Zabrzu w końcu XIX w.

2. N AUKA. SZKOLNICTW O WYŻSZE

a. Nauka

Katowice

203. KLIMEK, Andrzej: Węgiel w kanistrze / Andrzej Klimek.

- Fol // Spr. Nauki. - 2006, nr 1, s. 8-9

Badania nad upłynnianiem węgla w Głównym Instytucie Górnictwa

Adamczyk Jan

204. DOBRZAŃSKI, Leszek A : LAUDACJA z okazji 70.

rocznicy urodzin Pana prof. zw. dr hab. inż. Jana Adamczyka

wygłoszona przez dr. h.c. prof. zw. dr hab. inź. Leszka A Dobrzańskiego.

- Portr. // Z Życia PŚI. - 2006. nr 4, s. 9-11

Bryczkowski Andrzej

205. HEHLMANN. Jan: Dr hab. inż. Andrzej Bryczkowski

/ Jan Hehlmann. - Portr. // Kar bo. - 2006, nr 1, s. 59-60

Gtomhik Czalaw

206. NORAS. Andrzej: Jubileusz Profesora Czesława Głombika

/ Andrzej. - Fol // Graz. Uniw. - 2006, nr 4, s. 10-11

Grudzińska Barbara

207. PIERZCHAŁA, Krystyna: Barbara Grudzińska (1924-

2006) / Krystyna Pierzchała. - FoŁ // Biul. Inf. Śl. AM. • 2006,

nr 1, s. 37*38

Japa Józef

208. JÓZEF Japa (1910-2006). - Fol // Biul. Inf. Śl. AM*.

- 2006, nr l.s . 39-39

Kowalo wski Henryk

209. BIALKIEWICZ, Zbigniew: Prof. dr inź. Henryk Kowalowski

(1925-2005) dziekan Wydziału Automatyki w latach

1968-1973 / Zbigniew Białkiewicz. - Portr. - Bibliogr. poz. 7 //

Śl. Wiad. Elcktr. - 2006, nr 1. s. 31-33

Liberacki Janusz

210. ZIELIŃSKI, Henryk: Doc. dr inż. Janusz Liberacki /

Henryk Zieliński. - Portr. // Karbo. - 2006, nr 1, s. 58

Opacki Ireneusz

211. LYSZCZYNA, Jacek: Ireneusz Opacki 5 V m 1933-9

VII 2005 / Jacek Lyszczyna. - Portr. // Rocz. Tow. Lit. Mick. -

R. 60 (2005) [dr. 2006], s. [229]-233

Pawlikowski Andrzej

212. MISTRZ i jego dzieło: wspomnienie o prof. Andrzeju

Pawlikowskim w 20. rocznicę śmierci. - Portr. // Dz. Zach. -

2006, nr 77, s. 40

Szczurek Zbigniew

213. SABAT, Daniel: Zbigniew Szczurek (1924-2006) /

Daniel Sabal. - Fol // Biul. Inf. Śl. AM. - 2006, nr 1, s. 36-37

Zabłocki Józef

214. PAL1CA, Michał: Wspomnienie o Prof. dr hab. inź.

Józefie Zabłockim (1924-2006) / Michał Palica. - Portr. //

Z Życia PŚI. - 2006, nr 4, s. 32-33

b . Szkolnictwo wyższe

Katowice

215. MYSZOR, Wincenty: Maklerzy z dyplomem teologa :

5 lat Wydziału Teologicznego UŚ / Wincenty M yszor; rozm.

Marek Łuczak. - Portr. // Gość Niedz. - 2006, nr 10, dod. „Gość

Katowicki", s. X-XI

Rybnik

216. BURDA-SZOSTEK, Anna: Rybnik - miasto akademickie/Anna

Burda-Szostek. - Fot. // Goić Niedz. • 2006, nr 4,

dod. „Gość Katowicki", s. XII-XIII

Zespół Szkół Wyższych w Rybniku

Sosnowiec

217. TALARCZYK, Jolanta: Skarby śląskiej ziemi / Jolanta

Talarczyk. - Fot. // Tryb. Góro. - 2006, nr 13, dod. „Po

Szychcie", s. V

Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego


16

c. Instytuty naukowo-badawcze. Towarzystwa,

organizacje i placówki naukowe

Bielsko-Biała

218. LISOWSKI, Franciszek: Oddział Bielsko-Bialski SEP

[Stowarzyszenia Elektryków Polskich] ma 45 lat... / Franciszek

Lisowski, Józef K luska; rozm. Jerzy Barglik // Śl. Wiad. Elektr.

-2006, nr I,«. 34-35

Chorzów

219. RZEPKA, Mirosław: Żyjemy na ziarnku maku : Planetarium

Śląskie im Mikołaja Kopernika ma 50 lat / Mirosław

Rzepka. - Fot // Gość Niedz. - 2006, nr 3, dod. „Gość Katowiclei**,

s. VIII-IX

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja

Kopernika

Gliwice

220. CZWÓRNÓG. Bogusław: Obchody Jubileuszu 60-

lecia Instytutu Spawalnictwa / Bogusław Czwómóg. - Fot. //

Biul. Inst. Spaw. Gliw. - 2006, nr 1, s. 23-24

Goczałkowice Zdrój

221. KRZYŻANEK, Edward: Z historii Stacji Hydrobiologicznej

PAN / Edward Krzyzanek. - Fot. // Głos Pszczyn. -

2006, nr 3, s. 16-17

Stacja Hydrobiologiczna Zakładu Biologii Wód PAN w Goczałkowicach

(1957-1996)

3. SZKOLN IC TW O ŚRED N IE I PODSTAWOWE

a. Szkolnictw o

D ębowiec (pow. Cieszyn)

222. KUBICIUS, Stanisław: Szkoły w Dębowcu. Cz. 2 /

Stanisław Kubicius. - Tab. // Dębowieści. - 2006, nr 1. s. 3

Okres powojenny. Starsze dzieje w: C r I • tamzc, nr 6/2005

Gliwice

223. S1KORA-MASAL, Joanna: Bo szkoła przede wszystkim

ma uczyć! / Joanna Sikora-MasaJ. - Fot // Ewangelik. -

2006, n r l.s . 88-90

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Ewangelickiego Towarzystwa

Edukacyjnego w Gliwicach

Mysłowice

224. KARKOWSKI, Marek: Siódemka - szkoła zwyczajnie

niezwyczajna / Marek Karkowski. - F ot // Co Tydzień

(Mysł.). • 2006, nr 4, s. 7

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mysłowicach

Siew ierz

225. RACZYŃSKA-LOREK, Agnieszka: Mała szkoła -

szerokie horyzonty / Agnieszka Raczyńska-Lorek. - Fot // Niedziela.

• 2006, nr 11, dod. „Niedziela Sosnowiecka", s. I

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu

Żory

226. HESCH, Danuta: Gimnazjum nr 4 / Danuta Hesch. -

FoL // Kai. Żor. - 2006, s. 143-147

227. JANICKI, Bogusław K.: W stulecie Związku Nauczycielstwa

Polskiego / Bogusław K Janicki // Kai. Żor. - 2006.

s. 119-123

Nauczycielski ruch związkowy w Żorach w I. 1922-1939

i działalność obecna Oddziału ZNP

228. WYŻGOŁ, Jan: Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli

„Wspólnota Rodzinna" w Żorach - Zespół Społecznych

Szkół im. Wspólnej Europy / Jan Wyżgoł. - Fot // Kai. Żor. -

2006, s. 137-139

Dy mara Ignacy Jeny

229. SOLARSKA, Barbara: Ignacy Jerzy Dymam: 1921-

1991 / Barbara Solarska // Gaz. Wybór. - 2006, nr 5, dod. „Katowice",

s. 17

Laskowski Zygmunt

230. KOWALSKA, Ewa: Historia Życia mojego pradziadka

profesora Zygmunta Laskowskiego / Ewa Kowalska. - Portr.

// Kai. Żor. - 2006, s. 55-59

Pabijan Władysław

231. RUCKA, Katarzyna: Spotkanie poświęcone Władysławowi

Pabijanowi / Katarzyna Rucka II Nasza Trój wieś. -

2006, nr 2, s. 9-10

c. Edukacja regionalna

232. wk: Podsumowanie regionalizmu / (wk). - FoL, il. //

Śląsk. -2006, nr 1, dod. s. [4]

III Konferencja Edukacji Regionalnej w Katowicach

Brzeziny Kolonia (pow. Częstochowa)

233. BICZAK-LIPIEC, Doroto: ŚcicZka dydaktyczna przyrodniczo-kulturowa

„Brzeziny Kolonia" / Dorota Biczak-Lipiec,

Monika Lipartowska. Agnieszka Suska // CzęsL Biul. Oświat. -

2006, nr I, s. 23-29

Częstochowa

234. ARKABUS, Agata: Regionalne źródła wiedzy dla nauczycieli

w częstochowskich bibliotekach / Agata Arkabus. •

Bibliogr. poz. [2] // Częst Biul. Oświat. - 2006, nr 1, s. 19-21

Tarnowskie Góry

235. mir: Rybny szałot i krzyżówka / (mir). - II. U Gwarek.

- 2006, nr 1 1 , s. 6

„Indianer" - internetowy portal edukacji regionalnej w Tarnowskich

Górach

Żory

236. NIECHOJ, Urszula: 5-lecie Żorskiego Centrum Regionalnego

/ Urszula Niechoj, Jadwiga Tabor. • Fot // Kai. Żor. -

2006, s. 140-142


17

4. SZKOLN IC TW O ZAW ODOW E

I ARTYSTYCZNE

a. Szkolnictw o

Bytom

237. BAZAN, Grzegorz: Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych

im. Gabncla Narutowicza w Bytomiu / Grzegorz

Bazan. - Fot // Wiad. Hi«t - 2006, nr 1, dod. „Muzeum Szkolne",

s. 3-10

Gliwice

238. WOLCZEK, Magdalena: Pierwsza na Ziemiach Odzyskanych

/ Magdalena Wołczek. - F o t // Twoja Muza. - 2006,

nr l .i . 56-57

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gliwicach

Ruda Śląska

239. W.T.: Absolwenci na jubileusz / W.T. - Fot. // Wiadomości

Rud/- - 2006, nr 2, s. 18

35 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grzegorza

Gerwazego Gorczyckiego w Rudzie Śląskiej

Żory

240. PRZYWARA, Barbara: 30 lat żorskiej „Budowlanki” /

Barbara Przywara. - F o t // Kai. Żor. - 2006, s. 129-136

Zespół Szkół Budów lano-Usługowych w Żorach

7. PRACA KULTURALNO-OŚW IATOW A

a. Domy kultury

Bobrowniki

241. NIEDBAŁA, Teresa: „Kultura zostanie gdy zapomnisz

o wszystkim..."/Teresa Niedbała; rozm. Barbara Dróżdż. - FoL

// Inf. Gminny. - 2006, nr 3, s. 1-2

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach

Częstochowa

242. DRABIK, Elżbieta: MDK ma już 55 lat / Elżbieta Drabik

; rozm H. Piwowarska. - Fot // Gaz. Częst - 2006, nr 4, s. 11

Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie

Pyskowice

243. MACOWICZ, Władysław: 60-kcie Domu Kultury w Pyskowicach

/ Władysław Macowicz// Prz. Pysków. - 2006, nr 3, s. 11

h. Amatorski ruch artystyczny

Mysłowice

244. PRYNDA, Krystian: Owładnięci pasją malowania /

Krystian Prynda // Tryb. Góm. - 2006, nr 10, dod. „Po Szychcie",

s. IV

Stowarzyszenie T\»rórców Nieprofesjonalnych „Na Pograniczu**

w Mysłowicach

Rybnik

245. PERSKA, Bożena: Sami ten Śląsk uleczymy / Bożena.

- Fot // Śląsk. - 2006, nr 3, s. 20-22

Klub Filmu Niczalczncgo w Rybniku-Chwałowicach

Hulka Józef

246. ps: Benefts rzcźbiarza-lcgcndy / (ps). • F ot // Kron.

Besk. - 2006, nr 10, s. 33

Namysłowski Marian

247. KUSAK, Iwona: Malarz beskidzkich pejzaży / Iwona

Kusak. - Fot. // Gaz. Gm. - 2006, nr 1, s. 3

Tref on Stanisław Gerard

248. TREFON, Stanisław Gerard: Pasja i sposób nażycie/

Stanisław Gerard Trefon ; rozm. Marian G. Gerlich. - F ot //

Nasze Zabrze. - 2006, nr 2, s. 10-11

Właściciel największej kolekcji malarstwa nieprofesjonalnego

8. M UZEA I W YSTAWY

Bytom

249. HAŁAŚ, Marcin: Kustosz i detektyw / Marcin Hałaś

- Fot // Życie B yt - 2006, nr 4, s. 12

Marek Meschnik - kierownik Działu Sztuki w Muzeum Górnośląskim

w Bytomiu

Gliwice

250. JODLIŃSK1, Leszek: Na szlaku dziedzictwa i przyszłości

/ Leszek Jodliński; rozm. Ryszard Jasnorzewski. - Fot

// Śląsk.-2006, nr 2, s. 58-59

Muzeum w Gliwicach

Mysłowice

251. WOŹNICZKO, Michał: Nasze muzeum / Michał

Wożniczko. - F ot // Życie Mysł. - 2006, nr 5, s. 8-9

Muzeum Miasta Mysłowice

Żywiec

252. FIRLEJ, Dorota: „Z kolekcji Karola Stefana Habsburga"

/ Dorota Firlej. - F ot // Nad Sołą. - 2006, nr 5, s. 18

Wysuwa w Muzeum w Żywcu

9. RADIO I TELEW IZJA

Trzaska Aleksander

253. TRZASKA, Aleksander: Mikrofon za całokształt /

Aleksander Trzaska ; rozm. Bogdan Widera. - Portr. // Śląsk. -

2 0 0 6 ,n rl,s. 24-25

10. KULTURA FIZYCZNA. SPORT

254. MACHU RA, Jerzy: Adam Małysz i... ? / Jerzy Machura

- F ot // Śląsk. - 2006, nr 2, s. 14-17

Sportowcy z Oómego Śląska na olimpiadach zimowych


■I

18

255. MARCINIUK, Krzysztof: Od klanu Tajnerów do klanu

Ligockich / Krzysztof Marciniuk. - F o l // Głos Ziemi Ciesz. -

2006, nr 6, s. 23

Sportowcy ze Śląska Cieszyńskiego na olimpiadach zimowych

Czeladź

256. LASOŃ, Jan: 86 lot temu powstał KS k ry n ica” / Jan

Lasoń. - Fol // Echo. Czel. - 2006, nr 3, s. 16

M ysio wice

257. Az: Grają od prawie 100 lat / Az // Tryb. Gór. • 2006.

nr 12, dod. J*o Szychcie", s. V

Z dziejów Klubu Sportowego „Górnik 09 Mysłowice"

Ruda Śląska

258.85 lat Grunwaldu/- Foc. // Wiad. Rudz. - 2006, nr9, s. 20

GKS Grunwald Halemba • obchody jubileuszu

W isła

259. MARCINIUK, Krzysztof: Ten feralny zeskok... : sędziwa

75-latka / Krzysztof Marciniuk // Głos Ziemi Ciesz. -

2006, nr l l .s . 22

Skocznia narciarska w Willc-Łabajowic

Czok Andrzej

260. KUPSKI, Błażej: Góry były silniejsze... / Błażej Kupski.

- F ol, portr. // Now. Gliw. - 2006, nr 6, s. 19

Rajch Antoni

261. LOKAJ. Paweł: Przedwojenne złoto Antka Rajcha /

Paweł Lokaj. - Portr. // Kai. Zor. - 2006, s. 60-61

Sikora Tomasz

262. TODUR, Wojciech: Samotność biatlonisty : portret

Tomasz Sikory / Wojciech Todur. - FoL // Dz. Zach. - 2006, nr

53, dod. JCatowice", s. 12

11. K O LEK C JO N ERSTW O . HO BBY

263. BOŻEK, Zbigniew: Program naprawczy śląskich filatelistów

/ Zbigniew Bożek // Filatelista. - 2006, nr 2, s. 98

Polski Związek Filatelistów. Okręg Śląsko-Dąbrowski

Żory

264. HEESCH, Marek: Polski Związek Hodowców Gołębi

Pocztowych - historia działalności na terenie miasta i okolicy

Żor / Marek Heesch. - Fol // Kai. Żor. - 2006, s. 247-249

Żywiec

265. PSZCZÓŁKA, Józef: Złoty jubileusz żywieckich filatelistów

/ Józef Pszczółka. - FoL // Filatelista. - 2006, nr 1,

s. 43-44

Polski Związek Filatelistów. Koło w Żywcu

XIII. LITERATURA PIĘKNA

2. TEKSTY

266. KOBIERSKI, Radosław: Harar/ Radosław Kobierski.

Rec.: Z ciemności do światła / Monika Moryń // Śląsk. - 2006,

nr 3, s. 75

3. HISTORIA I KRYTYK A LITERATURY

267. HESKA-KWAŚNIEWICZ, Krystyna: Perspektywy

badań śląskoznawczych / Krystyna Heska-Kwaśnicwicz. - FoL

// Śląsk. - 2006, nr 3, s. 66-67

IConfercncja zorganizowana przez Komisję Historycznoliteracką

Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach

268. SZEWCZYK. Grażyna Barbara: Katowice w literackim

zwierciadle niemieckich pisarzy / Grażyna Barbara Szewczyk

// Śląsk. - 2006, nr 3. s. 52

Bienek Horst

269. KARWAT, Krzysztof: Długie powroty Horsta Bieńka

/ Krzysztof Karwat. - Fot. // Joseph von Eich. Konv. - Nr 49

(2005), s. 95-109

„Dni Pamięci: Horst Bienek 1930-1990" w Domu Współpracy

Polsko-Niemieckiej w Gliwicach w listopadzie i grudniu 2005 r.

Gierymski Tadeusz

270. AW: 50 lat doskonałej poezji / AW. - Portr. // Gaz.

CzęsL - 2006, nr 1, s. 7

271. GIERYMSKI, Tadeusz: Będziemy ciągłe rozmawiać/

Tadeusz Gierymski; rozm. Marian Panek. - Portr. // Aleje 3. -

Nr 53 (styczeń-luty 2006\ s. 4-9

Gota Stanisław

272. GOLA, Stanisław: Erozja Erosa / Stanisław Gola ;

rozm. Jan Picheta. - Portr. // Śląsk. - 2006, nr 1, s. 42-43

Pierzchała Jan

273. MAJERSKI, Paweł: Legenda Zagłębia - reaktywacja?

/ Paweł Mąjerski. - FoL // Śląsk. - 2006, nr 2, s. 56-57

Wokół książki Jana Pierzchały „Legenda Zagłębia" (1962)

Szewczyk Wilhelm

274. BUS: Nazywali go Wiluś, Wili, Lusiek: wspomnienie

o Wilhelmie Szewczyku w 90. rocznicę urodzin / (BUS). - Fol /

/ Dz. Zach.-2006, nr 16, s. 11

275. NĘCKA, Agnieszka: Wspominanie Wilka/Agnieszka

Nęcka. - Portr. // Śląsk. - 2006, nr 3, s. 45

XVI. SZTUKA

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

276. WACH-MALICXA, Hcnrjfct Jakie czasy, takie aia k i:

pierwsza prezentacja Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej / Henryka

Wach-Malicka. - Fol // Dz. Zach. - 2006, nr 32, s. 12-13


19

2. ARCHITEKTURA.

ZABYTKI ARCHITEKTURY

a. Architektura

Brynek (pow. Tarnowskie Góry)

277. K: Jak graf Donnersmarck zamek przebudował / (K). -

Fot. II Gwarek. - 2006, nr I, s. 10

Dołączone zdjęcie przedstawia makietę nowego kształtu zamku

w Brynku, wykonaną w r. 1900 (przed przebudową)

Katowice

278. ZASADA, Marcin: Kolumny jak z Grecji / Marcin

Zasada. - F ot II Dz. Zach. - 2006. nr 53, dod. „Katowice", s. 8

Omach Banku PKO BP przy ul. Warszawskiej 7 - historia

i architektura

Lubliniec

279. BROMER, Kazimiery- O architekturze „Cudze chwalicie

swego nie znacie..." / Kazimierz Bromer. • Fot. // Ziemia

Lublin. - 2006, nr 1, s. 10

Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu - historia i architektura

Zabrze

280. WALERJAŃSKI, Dariusz: Zabrzańska Hagia Hedvigis

: o niezwykłości kościoła iw. Jadwigi na Zaborzu / Dariusz

Walerjański. - Fot. // Nasze Zabrze. - 2006, nr 2, s. 22-23

h. Zabytki architektury

281. ADAMCZAK, Damian: Szlak architektury drewnianej

/ Damian Adamczak. - F ot // Spotk. z Zabyt. - 2006, nr 2,

s. 28-29

282. WALERJAŃSKI, Dariusz: Zatarty ilad Żydowskiej

kultury / Dariusz Walerjański. - Fot. II Gar. Wybór. - 2006,

nr 77, dod. „Katowice", s. 15

Pomstałotei miejsc kuku i cmoitarzy tydowikich w woj. śląskim

G orzyce (pow. Wodzisław Śląski)

283. KOPCZYŃSKA, Beata: Kto da więcej? / Beata Kopczyńska.

- F o t // Nowiny. - 2006. nr 3, s. 9

Zabytkowy pałacyk myśliwski hrabiego Arco

c. Zabytki techniki

284. HAJDUGA. Adam Dworce kolejowe / Adam Hajduga.

* Fot // Jaworzn. Sokół. - 2006. nr 3, s. 22-23

Dworce w Bielsku-Białej, Rudzie Śląskiej-Chebziu i Sosnowcu

Gliwice

285. HAJDUGA. Adam: Szlak Zabytków Techniki - Śląska

„Wieża Eiffla" / Adam Hajduga. - F ot II Jaworzn. Sokół. •

2006, nr I.s. 22-23

Maszt Radiostacji Gliwickiej

Łaziska G órne

286. LOREK, Zbigniew: Muzeum Energetyki w Łaziskach.

Cz. 2 / Zbigniew Lorek [i in.]. - Fot // Śl. Wiad. Elektr. - 2006, nr

l.s.20-25

Cz. 1: tamże. - 2005, nr 6, s. 25-30

Ruda Śląska

2S7. ZYCH, Anna: Perełka Hansa von Poelnitza/ Anna Zych.

- Fot // Tryb. Góm. - 2006, nr 3, dod. „Po Szychcie", s. V

Zabytkowy szyb “Mikołaj“ po kopalni “Wawel"

Rybnik

288. TROSZKA, Wacław: Ignacy wśród zabytków / Wacław

Traszka. • Fot. // Nowiny. - 2006, nr 3, s. 11

Kopalnia Ignacy-Hoym w Rybniku. Historia starań o wprowadzenie

na listę zabytków

Ślem ień (pow. Żywiec)

289. WOŹNIAK, Hieronim: Ruiny pieca hutniczego w Ślemieniu

/ H. Woźniak. - Fot // Nad Sołą. - 2006. nr 5, s. 16

3. PLASTYK A

Bielsko-Biała

290. PICHETA, Jan: Zimna Bielska Jesień / Jan Picheta. -

FoL kolor. // Śląsk. - 2006, nr 2, s. 80

37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2005" • wysuwa

Katowice

291. FRANTA, Aleksander Ostami pomnik Żemły i Zabłockiego

/ Aleksander Franta. - F o t // Śląsk. • 2006, nr 3, s. 3

Pomnik Jerzego Ziętka w Katowicach

292. MŁYNARCZYK, Katarzyna: Inspiracje śląskim sacrum

/ Katarzyna Młynarczyk. - FoL kolor. // Śląsk. - 2006,

nr 3, s. 64

Wystawa w Muzeum Archidiecezjalnym • pokłosie I Pleneru

Diecezjalnego Katowice 2005

Mikołów

293. STARZYK, Jarosław: Wyspa jednorożców/Jarosław

Starzyk. - 11. kolor. // Śląsk. - 2006, nr I, s. 65

Wystawa poplenerowa Jmpresje Mikolowskie" w MDK w

Mikołowie

Gdttel Jacek Marek

294. WARCHOŁ, Paweł: Jacek Marek Göttel 1960-2005 /

Paweł Warchoł, Przemysław Dudzik. - Portr. // Co Tydzień. •

2006, nr 2, s. 9

Inglot Edward

295. SZOPA, Edward: Cynobrowy kapelusz Inglota /

Edward Szopa. - Rys. // Śląsk. - 2006, nr 1, s. 62-64


20

Moskal Jerzy

296. SZCZAWIŃSKI, Maciej M.: Życiowy collage Jerzego

Moskala / Maciej M. Szczawiński. - FoL, portr. // Śląsk. -

2006, nr 3, s. 46-51

Rabaszowska Alina

297. SOLARSKA, Barbara: Pożegnanie/ Barbara Solarska//

Głos Pszczyn. - 2006, nr 5, s. 16

Romańczyk Fryderyk

298. Az: Szkłem wyczarowane / Az. - FoL // Tryb. Góm. -

2006, nr 7, dod. J?o Szychcie", s. V

Wystawa witraży projektu Fryderyka Romańczyka w Galerii

J*o schodach“ w Siemianowicach Śląskich

Steller Paweł

299. WACH-MALICKA, Henryka: Pielgrzym słoneczny /

Henryka Wach-Malicka. - Fol // Dz. Zach. - 2006, nr 28. s. 15

Wystawa „Paweł Steller - polski Dttrer?" w Muzeum Historii

Katowic

300. WID ERA, Bogdan: Drzeworyty i wspomnienia / Bogdan

W i dera. - Fol // Śląsk. - 2006, nr 2, s. 70

Wystawa J>aweł Steller - polski Durer?" w Muzeum Historii

Katowic

4. M UZYKA

301. DZIADEK, Magdalena: Śląskie Trybuny Kompozytorów

/ Magdalena Dziadek // Ruch Muz. - 2006, nr 2, s. 13-14

Będzin

302. ADAMCZYK, Wioletta: Historia kolędowania w Będzinie

/ Wioletta Adamczyk. • FoL // Aktual. Będz. • 2006, nr 1, s. 6

Dzieje Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

303. BIALIK, Agnieszka: Hej kolęda w Będzinie! / Agnieszka

Bialik. - FoL // Źródło. - 2006. nr 5, s. 19

12. Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie

304. PILŚŃIAJC, Piotr Festiwalowy fenomen / Piotr Pilśniak;

rozm. Marzena Karolczyk. - FoL li Aktual. Będz. - 2006,

nr l,s . 7

Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie

Bielsko-Biała

305. NIEMIEC. Zdzisław: Siarczysta zadymka! / Zdzisław

Niemiec. - Fol // Kron. Besk. - 2006, nr 4, s. 32

8. Bielska Zadymka Jazzowa

306. PICHETA, Jan: Nowe dymy jazzu / Jan Picheta //

Ś ląsk.-2006, nr 3, s. 92

Bielska Zadymka Jazzowa

Bytom

307. OGIŃSKA, Jolanta: Odzyskana sala/ Jolanta Ogińska

// Śląsk. -2006. nr l.s. 66

Odbudowa sali baletowej Opery Śląskiej w Bytomiu

C ieszyn

308. MATYJA, Roman: Muzyczny jubileusz / Roman

Matyja, Witold Raszka ; rozm. Henryk Pieszka // Wiad. PowiaL

- 2006, nr 3, s. 7

10 lat działalności Cieszyńskiego Towarzystwa Muzycznego

Częstochowa

309. KOT, Elżbieta: Na scenie i za kulisami / Elżbieta Kot/

/ Śląsk.-2006, nr 3,s. 93

Filharmonia Częstochowska

310. MŁYNARCZYK, Beata: Musi zagrać jak w harmonii

/ Beata Młynarczyk ; rozm. Urszula GiZyńska. - Portr. // Gaz.

CzęsL - 2006, nr 2, s. 8

Filharmonia Częstochowska

Katowice

311. FILAR. Jerzy: Posłuchać, popatrzeć i klaskać / Jerzy.

- F ol // Zycie Mysł. - 2006. nr 6, s. 7

Orkiestra Symfoniczna Kopalni „Staszic"

312. FILHARMONIA Śląska 1945-2005 / Red. Karol Bula.

- Katowice, 2005

Rec.: Księga filharmonii / Magdalena Dziadek // Śląsk. - 2006,

nr 3. s. 73

DldurAdam

313. KIJONKA, Tadeusz: Testament Adama Didura :

w 60. rocznicę śmierci / Tadeusz Kijonka. - FoL // Śląsk. - 2006.

nr l.s.28-29

Kilar Wojciech

314. POLONY, Leszek: Kilar. Żywioł i modlitwa / Leszek

Polony. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2005

Rec.; Kilar według Polonego / Tomasz Osełkowski. - Fot //

Ruch. Muz. - 2006, nr 3, s. 38-39

5. TEATR

Częstochowa

315. bs : Teatr w Częstochowie / bs. - FoL // CzęsL 7 Dni.

- 2006, nr 12, s. 21

Z dziejów teatrów częstochowskich

Gliwice

316. BADETKO, Alicja: Tylko bez kombatanctwa, proszę!

/ Alicja Badetko. - Fol, portr. // Śląsk. - 2006. nr 2, s. 53-55

Dzieje Studenckiego Teatru „Gliwice" • STG

317. GABARA, Paweł: Bez teatru ży t się nic da / Paweł

Gabara; rozm. Małgorzata Lichecka. • Fol // Now. Gliw. - 2006,

nr I2.S .9

Teatr Muzyczny w Gliwicach


Katowice

318. WACH-MALICKA, Henryka: Dokąd zmierzają J n -

tcrpretacjc"/ Henryka Wach-Malicka. - F ot // Dz. Zach. - 2006,

n r ó l.s . 13

VIII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje"

Tatarczyk Robert

319. TALARCZYK. Robert: Tworzę ze strachu / Robert

Talarczylc; rozm. Marek Micrzwiak. - FoL // Śląsk. - 2006, nr 3,

*.42-44

6. FILM . JONO

320. PARKA. Ryszard: Śląsk na potrzeby propagandy /

Ryszard. - Fot. .// Dz. Zach. - 2006, nr 19, s. 11

„Stalowe jerca” (1948) - pierwszy po wojnie film fabularny o

Górnym Śląsku

Cieszyn

321. DANEL, Robert: Krajobraz po Gutku / Robert Danel.

• Fot. // Głos Ziemi Ciesz. - 2006, nr 9, s. 11

Likwidacja Festiwalu Filmowego „Era - Nowe Horyzonty"

w Cieszynie

Katowice

322. KABIESZ, Edward: Filmoteka z Kosmosu / Edward

Kabiesz. • FoL // Goić Niedz. - 2006, nr 8, dod. „Go& Katowicki",

s. XII-X1H

Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach

323. ZASADA Marcin: Pierwszy był Welt Theater / Marcin

Zasada - FoL // Dz. Zach. - 2006, nr 41, dod. Katowice",

nr 7, s. 8

Historia pierwszych kin katowickich

324. ZASADA, Marcin: Po Zorzy został szyld / Marcin

Zasada. - F ol // Dz. Zach. - 2006, nr 47, dod. JCatowice", nr 8,

s. 8

Powojenna historia kin katowickich

8. FOTOGRAFIKA

Częstochowa

325. KOT. Elżbieta: Częstochowski Salon / Elżbieta KoL -

Fol kolor. // Śląsk. - 2006, nr 3, s. 80

Wystawa: II Salon • „Martwa Natura w Fotografii" w Częstochowie

Katowice

326. KONOPELSKA, Wiesława: Drugi oddech / Wiesława

Konopelska// Śląsk. - 2006, nr 1, s. 90

I Fotograficzna Konferencja Naukowa w Katowicach

327. wk : W związku z Katowicami / (w k). - FoL // Śląsk.

-2006, nr 2, dod. s. [4]

Wystawa poplenerowa w galerii „Katowice" Związku Polikich

A rtystów Fotografików

Lewczyński Jerzy

328. KAŁĘ BASI AK, Łukasz: Trwa miesiąc fotografii Jerzego

lewczyńskiego / Łukasz Kałębasiak. - Fol // Gaz. Wybór.

- 2006, nr 72, dod. „Katowice", s. 7

XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE

Bielsko-Biała

329. OTCZYK. Andrzej: Świątynie i zbory: poczet mniejszościowych

kościołów i wyznań chrześcijańskich Podbeskidzia

/ oprać. Andrzej Otczyk. - Fot. // Kron. Besk. - 2006, nr 5

s. 17-20

Chorzów

330. RZEPKA. Mirosław: Żywa różnorodność : Parafia św.

Jadwigi w Chorzowie / Mirosław Rzepka. - (Panorama parafii). -

Fot.// GośćNiedz. -2006,nr6 ,dod.„GośćKatowicki",s.XIV-XV

Golasowice (pow. Pszczyna)

331. BURD A-SZOSTEK, Anna: Parafialna jajecznica: parafio

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Golasowicach /

Anna Burda-Szostek. - (Panorama parafii). - Fot. // Gość Niedz.

- 2006, nr 8. dod. „Ość Katowicki", s. XIV-XV

G ołkowice (pow. Wodzisław Śląski)

332. BURDA-SZOSTEK. Anna: Parafia dwóch koSciołów :

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Sw. Anny w Gołkowicach

/ Anna Burda-Szostek. - FoL // Gość Niedz. - 2006, nr 10

dod. „GoSć Katowicki", s. X1V-XV

Jastrzębie Zdrój

333. BURDA-SZOSTEK, Anna: Uzdrowiskowa parafia ;

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju /

Anna Burda-Szostek. - F ol // Gość Niedz. - 2006, nr 9 dod

«Gość Katowicki", s. X1V-XV

334. CEBULA, Robert: Jednak zbudow ali: 25 lat parafii

pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła / Robert Cebula.

- FoL // Jastrząb. - 2006, nr I, s. 17-18

Krzanowice (pow. Racibórz)

335. JOSEFUS, Alfred: Wspomnienia z przeszłości : tradycje

procesji religijnych w Krzanowicach / Alfred Josefus //

Krzanowice i Okolice. - 2006, nr 1, s. 7

Mysłowice

336. AKO: Srebrny jubileusz kosztowskięj parafii / (AKO). -

Fol // Co Tydzień (Mysł.). - 2006, nr 11, s. 7

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mysłowicach-

Kosztować h

337. ŁUCZAK, Marek: Ponad sto procent normy : Parafia

Ciała i Krwi Pańskiej w Mysłowicach Ławkach / Marek Łuczak.

- Fol // Goić Niedz. - 2006, nr 11, dod. „Goić Katowicki"

*.XIV -XV


22

O rzesze

338. RESKE, Henryk: Z historii parafii ewangelickiej w

Orzeszu / Henryk Rcske. - (Przedstawiamy parafie naszej Diecezji).

- F o t // Ewangelik. - 2006, nr 1, s. 97-102

Sosnowiec

339. LORENC, Piotr 14 lat diecezji / Piotr Lorenc. - Fol //

Niedziela • 2006, nr 13, dod. „Niedziela Sosnowiecka" s. 111

Diecezja Sosnowiecka

340. RACZYŃSKA-LOREK. Agnieszka: Pod patronatem

św. Józefa Rzemieślnika / Agnieszka Raczyńska-Lorek. - Fot //

Niedziela. - 2006, nr 13, dod. „Niedziela Sosnowiecka”, s. I

Parada w Sosnowcu

tory

341. BURDA-SZOSTEK, Anna: Do Baranowie na polowania

/ Anna Burda-Szostek. - (Panorama parafii). - Fot., portr.

// Gość Niedz. - 2006. nr 7, dod. „Goić Katowicki” , s. XIV-XV

Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zorach-Baranowicach

Brudniok Franciszek

342. KUŚ, Stanisław: Duszpasterz i budowniczy / Stanisław

Kuś. - F ot // Nowiny. - 2006, nr 11, s. 14

Domin Czesław

343. BAK, Krzysztof: Nic wstydził się nieść pomocy :

ks. kanonika Krzysztofa Bąka, dyrektora Caritas Archidiecezji

Katowickiej wspomnienie o biskupie Czesławie Dominie / rozm.

AK. - Portr. // Wiad. Rudz. - 2006, nr 12, s. 6

344. BH: Biskup miłosierdzia : ks. bp Czesław Domin (6

lipca 1929-15 marca 1996) / (BH). - Portr. // Dz. Zach. - 2006,

nr 63, s. 16

Gawlina Józef

345. RAUDNER, Tomasz: Kapłan, redaktor. Żołnierz /

Tomasz Raudner. - Fot., rys. II Gość Niedz. - 2006, nr 2, dod.

„Gość Katowicki”, s. X11-XII1

Hlond August

346. KACHEL, Paweł: Wybitny syn śląskiej ziemi / Paweł

Kachcl. - F ot, portr. // Dz. Zach. - 2006, nr 34, s. 19

Kordecki Augustyn

347. JJ: Nieśmiertelny obrońca Jasnej Góry / (JJ) . - Fol //

Dz. Zach. - 2006, nr 67, s. 19

Kuboth Jan

348. KACHEL, Paweł: Dzieło księdza Jana Kubotha / Paweł

Kacheł. - Fot. // Dz. Zach. - 2006, nr 33, s. 16

Lewek Michał

349. m ir: Wspomnienie o ks. Lewku / (mir). - Fot. // Gwarek.

- 2006, nr 9, s. 5

Lukas Marcin

350. LUKAS, Danuta: Duszpasterz, nauczyciel i wychowawca

: wspomnienie o ks. Marcinie Lukasie / Danuta Lukas. -

Portr. // Zwiastun Ewang. - 2006, nr 2, s. 22-23

XVI KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO

1. RUCH WYDAWNICZY. DRUKARSTW O

Katowice

351. KUKOWKA, Krystian: Bestsellery dla każdego / Krystian

Kukowka; rozm. Andrzej Babuchowski. - Portr. // Śląsk. -

2006, nr 3,s. 36-37

Księgarnia *w. Jacka

Chrząstowski Roman

352. SZCZEPAŃSKL Henryk: Taż śląskie bibliofilstwo

lwowskie ma korzenie / Henryk Szczepański. - FoL // Śląsk. -

2006, nr 3, s. 24-27

Kajzar Karol

353. KOPOCZEK, Tadeusz: Kochał drukarską sztukę / Tadeusz

Kopoczek. - Portr. // Głos Ziemi Ciesz. - 2006, nr I, s. 10

2. BIBLIOTEKI

Cieszyn

354. KSz.: Donacja imienia Zbigniewa Michejdy. [Cz. 1-2]

/ KSz. - (Cymclia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej).

- Fol // Wiad. Ratusz. - 2006, nr 4, s. 12 ; nr 5, s. 12

355. SZTUCHL1K, Jolanta: Autografy w zbiorach Książnicy

Cieszyńskiej od XVI do XX w. / Jolanta Sztuchlik • Fol /

/ Wiad. Ratusz. - 2006, nr 4, s. 8-9

Wysuwa listów, pamiętników i dedykacji w Książnicy Cieszyńskiej

Ruda Śląska

356. W.T.: Jubileusz książnicy / W.T. - Fol // Wiad. Rudz.

-2006, nr 12, s. 9

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej • Filia nr 17 w

Rudzic Śląskiej-Wirku

Siew ierz

357. SZLACHTA, Magdalena: Działalność Miejsko-Gminnej

Biblioteki Publicznej w Siewierzu w roku 2005 / Magdalena

Szlachta. - II., tab. // Gaz. Miasta i Gm. Siew. - 2006, nr 2, s. 12-13

Tąpkowice (pow. Tarnowskie Góry)

358. JUBILEUSZ Biblioteki. - Tab. //Nasze Sprawy. - 2006,

nr 2, s. 16

Gminna Biblioteka Publiczna w Tąpkowicach


23

3. HISTORIA KSIĄŻKI.

CZASOPIŚM IENNICTW O

b. Czasopiśmiennictwo

Bielsko-B iała

359. PICHETA, Jan: Ostatni numer / Jan Pichcta// Śląsk. -

2006, nr l,* .9 2

Przestał wychodzić beskidzki Informator Kulturalny**

Gliwice

Pszczyna

370. STROŃSKA-PRZYB YŁA, Joanna: ..Belka Głosu Pszczyńskiego”

/ Joanna Slrońska-Przybyła. - U // Glos Pszczyn.

- 2006, nr 3, s. 10

Z dziejów „Głosu Pszczyńskiego" wydawanego w I. 1930-1932

Kopaczek Tadeusz

371. dan: Pół wieku z „Głosem” / (dan). - F ot II Głos Ziemi

Ciesz. - 2006, nr 8, s. 5

360. „Nowiny” z Gliwicami, Gliwice z „Nowinami”. - Fot.

// Now. Gliw. - 2006, nr 3, s. 4-6

Ilustrowany przegląd wybranych tekstów zamieszczonych

na łamach pisma w czasie 50-lccia istnienia

361. GOZDEK, Romana: Gazeta od kuchni / Romana Gozdek.

- Fot. // Now. Gliw. - 2006, nr 3, s. 7

O składzie i druku „Nowin Gliwickich”

362. m l: Nasza historia / (ml, br). - IL // Now. Gliw. - 2006,

nr 3, s. 4-6

Dziej« „Nowin Gliwickich"

363. rg: Gazeta i historia / (rg). - FoL // Now. Gliw. - 2006,

nr 4, s. 1,9

Wysuwa „Nowiny x 2496” w Zamku Piastowskim w Gliwicach

364. SLUGOCKI, Andrzej: Uwaga akcjai / Andrzej Sługocki.

- Fot. // Now. Gliw. - 2006, nr 3, s. 8

Przegląd akcji organizowanych przez redakcję „Nowin Gliwickich**

w okresie 50 lat istnienia pisma

365. WĘGROWSKI, Wacław: Od organu partyjnego do

tygodnika obywatelskiego : wywiad z prezesem i redaktorem

naczelnym „Nowin Gliwickich” Wacławem Węgrowskim / rozm.

Adam Pikul. - Portr. // Now. Gliw. - 2006, nr 3, s. 3

366. Złote Gody „Nowin Gliwickich”. - F ot // Now. Gliw.

- 2006, nr 5, s. 6-7

Relacja z uroczystości jubileuszowej

Katowice

367. DEREK, Jacek: Trybuna startuje / Jacek Derek. - Fot

// Tryb. Leśn. - 2006, nr 1, s. 10-11

Początki „Trybuny Leśnika”, pisma Katowickiego Okręgu

Lasów Państwowych (rok 1956)

368. KONOPELSKA, Wiesława: Dziesięć uderzeń w gong

/ Wiesława Konopelska - II. // Śląsk. - 2006. nr I, s. 104-105

Uroczystość jubileuszu 10-lecia miesięcznika „Śląsk”

36». WÓJCIKOWSKI. Witold: Złote Gody / Witold Wójcikowski.

- F ol II Tryb. Leśn. - 2006. nr 3, s. 17

Z dziejów „Trybuny Leinika”


24

(ab) - 156

(ak) - 103

(AKO) - 336

(AKU) - 54

(BH) - 344

(BUS) - 274

(dan) - 371

(e-da) - 3

(J.B.) • 143

(JJ) - 347

(K) - 40. 85. 277

(mir) - 235. 349

(mJ) - 362

(ów) - 109

(P*) - 246

(rg) - 363

(TOMS) - 57

Adamczak. Damian - 281

Adamczyk. Wioletta - 302

AK • 343

Arkabu*, Agata - 234

Auleytner. Julian • 166

AW - 270

Az - 257. 298

Babuchowska. Ewa • 50

Babuchowski. Andrzej - 351

Badctko, Alicja -316

Barański. Jarosław - 170

BargJik, Jerzy - 218

Bartccka, Sabina - 58

Bazan, Grzegorz - 237

Bąk. Krzysztof - 343

Bednarczyk. Agnieszka - 4

Bęben. Andrzej • 177

Bialik, Agnieszka - 303

Białkiewicz, Zbigniew - 209

Biczak-Lipiec. Dorota • 233

Bień. Jolanta - 151

Borkiewicz. Mira - 18,136

Bo2ck. Grzegorz * 27

Bozck. Zbigniew • 263

Bromcr. Kazimierz - 279

Broazkicwicz, Jacek - l. 2, 9

Brożek, Krzysztof - 196.198

Bnikiewicz, Piotr • 192

b* - 315

Buchalik. Lucjan - 38. 66, 67

Bula. Karol - 312

Buratowski, J. - 152

Burda-Szostek, Anna - 216. 331-333, 341

Buniowjcz-Nowicka. Maria • 202

Butor. Tadeusz • 113

Caputa, Adam • 179

Cebula, Robert - 334

Chromik. Jerzy - 133, 134

ChroaL Dariusz - 148. 150

Chwiędacz. Jan • 6

Cieślak, Mateusz * 30

Cyganek, Beata • 10

Czerwień. Henryk - 70

Czop. Tadeusz • 7

Czuprynska. Rita • 1

Czwomóg. Bogusław • 220

Danel, Robert • 32, 116, 117, 122, 194, 321

De łowicz, Jan - 100

Dembiniok, Maciej • 167

Derek, Jacek - 96, 367

Dobaj-Tumidajewicz. Barbara • 120

Dobrzański. Leszek A - 204

INDEKS ALFABETYCZNY

Dobrzyński. Rafał - 132

Drabik. Elżbieta - 242

Droń, Maciej - 41

Dróżdż, Barbara - 241

Drwal, Karolina - 137

Dudek. Mariusz - 150

Dudzik. Przemysław - 294

Dziadek, Magdalena - 301, 312

Dziadul. Jan - 107,177

Falccki, Dariusz - 56, 74, 75

Filar, Jerzy - 311

Firlej, Dorota - 252

Fołtyn, Monika - 121

Franek. Oraźyna - 199

Franta, Aleksander - 291

Gabara. Paweł - 317

Gajdziszewska, Beata • 178

Ganszcr. Wanda • 188

Gerlich. Marian Grzegorz - 248

Gierlotka. Stefan • 84

Oierymski. Tadeusz • 271

Giżyńska. Urszula - 310

Gniadek. Paweł - 146

Gola. Stanisław - 272

Gołębiowska, Ewa - 122

Gołubowicz. Jerzy • 14

Gozdek, Romana - 361

Góra. Julia - 28

Oórccki, Jan - 60, 61

Greń-Wsjdzik, Lidia • 200

Grudzień, Waldemar - 14

Grzyb, Piotr - 64

Gudzik, Anna • 43

Gutowski, Dariusz • 169

Hajduga, Adam - 284, 285

Hałaś, Marcin - 37,249

Hebliński. Józef - 172

Heesch, Marek • 264

Hehlmann, Jan - 205

Hcsch. Danuta • 226

Heska-Kwainiewicz. Krystyna - 267

Horowski, Sławomir • 39, 82, 88, 101, 176

Huć. Barbara • 20

' JM. - 128

Jamrocha, Jerzy - 21

Janeczek, Zdzisław - 33-35

Janicki, Bogusław K. - 227

Janikowska. Grażyna - 192

Jasnorzcwski. Ryszard - 250

Jodliński. Leszek - 250

Joscfus, Alfred - 335

Jurasz, J. - 152

Kabicsz. Edward - 322

Kachci, Paweł • 346. 348

Kaczmarek, Aleksander - 124

Kalka. Marek - 124

Kałębasiak, Łukasz - 328

Kanik, Krzysztof - 5

Karkowski, Marek - 224

Karolczyk, Marzena - 304

Karwat, Krzysztof - 269

Kaaprzykowski, Artur - 104

Kazimierski. Dominik - 149

Kcntkowski. Eugeniusz • 129, 130

Kierat, Czesław • 154

Kierei, Małgorzata - 110, 111

Kijonka, Tadeusz - 191, 313


Klank. Maksymilian - 128

Klementys. Kazimiera - 188, 192

Klimek, Andrzej - 203

Kluska. Józef - 218

Kobierski. Radosław J. - 266

Kolasińska. Iwona - 127

Kunopelska, Wiesława - 232, 326, 327, 368

Kopczyńska, Beata - 283

Kopoczek. Tadeusz • 353

Koc, Elżbieta - 309. 323

Kowalczyk, Adnan - 90

Kowalska. Ewa • 230

Kozik, Krzysztof - 16

Krasowska, Barbara - 157

Krochmal. Dominika * 201

Krzemień. Adrian - 102

Krzyk, Józef - 87

Krzyzanek. Edward - 221

KSz. -354

Kubicius. Stanisław - 222

Kubicka. Lucyna - 154,155

Kuboazek, Ilona • 22

Kucharski. Wiesław - 160

Kukowka. Krystian - 351

Kupski, Błażej - 260

Kusak. Iwona - 247

Kul. Stanisław - 342

Kuźnik. Grażyna - 115

LK. - 155

Lasoń, Jan • 256

Legutko. Barbara - 48. 92

Lcźucha. Maria - 5

Lichecka, Małgorzata - 317

Lipa, Ewa • 25

Lipartowska. Monika * 233

Lisowski. Franciszek - 218

Lokaj, Paweł - 261

Lotek. Zbigniew - 286

Lorenc. Piotr - 184. 339

Lukas. Danuta - 350

Lyszczyna. Jacek 151

Matiakowska, Jolanta - 31

Matlakiewicz, Tomasz - 49

Matyja, Roman - 308

MGD - 42

Michalak. Ryszard - 168

Mierzwiak, Marek - 319

Mika. Norbert - 73

Milczyńska. Maria • 138

Miodoński. Mirosław - 69

Mizerski. Sławomir - 177

Młynarczyk. Beata - 310

Młynarczyk. Katarzyna * 292

Moryń, Monika • 266

Moska, Dionizy - 195. 197

Moskal. Kazimierz -118

Moi, Eugsmusz - 2

Mulewicz, Anna - 23

Myszor, Wincenty - 215

Nakomeczny, Jerzy - 145

Nawara, Izabella • 174

Nęcka, Agnieszka • 275

Niechoj, Urszula - 236

Niedbało, Teresa • 241

Niemiec. Zdzisław - 305

Nocoń, Bożena - 142

Noras. Andrzej - 206

Obuchowicz, Anna - 189, 190

Ogińska. Jolanta - 307

Olma. Roman - 132

Osełkowski. Tomasz - 314

Ossysek. Magdalena - 169

Osyra. Grzegorz • 8

Otczyk, Andrzej • 329

Owczarek-Nowak. Ewa - 171

Pach. Jan - 45

Palica, Michał - 214

Parka, Ryszard - 320

Perska, BoZena - 245

PfalT, Janusz - 99

Picheta. Jan - 272, 290. 306. 359

Piersiakowa, Elżbieta - 47

Pierzchała, Krystyna • 207

Pieazka, Henryk - 308

Pikul, Adam - 180, 182, 365

PiUniak, Piotr - 304

Piwowarska. H. • 242

Płonka. Grzegorz * 7, 8

Poczachowski. Wojciech Jerzy - 29

Połony, Leszek - 314

Procki. Leszek - 143

Profaska, Bolesław - 44

Prynda, Krystian - 244

Przeliorz. Zofia * 68

Przywara. Barbara • 240

Pszczółka, Józef • 86. 147, 265

Raczyńska-Lorek, Agnieszka - 98. 225,

Raszka. Witold - 308

Raudner. Tomasz - 345

Reński. Zdzisław - 78. 79

Reske. Henryk - 338

Rucka. Katarzyna - 231

Rzepka, Mirosław • 186, 219, 330

Sabat, Daniel - 213

Salamon. Sławomir • 113

Sikora, Barbara - 93

Sikora-Masal. Joanna - 223

Siwczak, Wiesław . 24

Siwulski. Andrzej - 46, 65. 72, 91

Składaniec. Henryk • 145

Skudlik. Grzegorz • 153

Słomak-Sojka. Mana - 114

Słowik. Piotr - 138

Sługocki, Andrzej - 364

Smig • 181

Smołorz. Bogumiła • 175

Snoch, Bogdan - 13

Solarska. Barbara - 229, 297

Sroka, Zdzisław - 142

Srokowski, Jacek - 139. 144

Starzyk, Jarosław - 293

Stępień, Marian • 9

Strońska-Przybyła. Joanna • 370

Strzałkowska. Katarzyna - 193

Suska, Agnieszka - 233

Swoboda. Przemysław - 81


26

Szandar. Zbigniew Paweł - 11

Szczawiński. Maciej Michał - 296

Szczepański. Henryk • 36, 352

Szczęsny, Antoni - II

Szczotka, Paweł - 12

Szewczyk. Grażyna Barbara - 268

Szkurłatowicz, Jerzy • 185

Szlachta, Magdalena • 357

Szlagor, Antoni - 16

Szopa. Edward - 295

Szot Jan • 125

Sztuchlik, Jolanta - 355

Szwed. Stanisław - 105

Ślusarczyk. Radosław - 27

Świrgoń. Jacek - 157

Ti bor. Jadwiga • 236

Tatarczyk. Jolanta - 217

Talarczyk, Robert - 319

Tkocz. Wioletta - 153

Todur. Wojciech - 262

Tomczyk iewicz, Małgorzata - 76

Trefon. Stanisław Gerard - 248

Traszka, Wacław - 62. 288

Trzaska, Aleksander • 253

Trzaskowski. Sławomir • 159

Tyikowski, Jerzy - 138

Uniejcwska. Barbara • 188

Urbaniec. Antoni • 55

W T. - 183, 239, 356

Wach-Malicka, Henryka - 276. 299, 318

Walcrjański. Dariusz - 77, 280, 282

Walter, Roman * 140

Waniek, Henryk - 63,95

Warchoł. Paweł - 294

Weber. Bożena - 71

Węgrowski. Wacław - 365

Węgrzyk, Urszula - 123

Widera, Bogdan - 253.300

Wieczorek, Marcin - 81

Wizner. Lech - 130

Wojtynek, Józef - 135

Wołczck. Magdalena • 238

Woryna. Józef - 19

Woźniak. Hieronim - 80. 119, 163, 289

Woźniczka. Zygmunt • 87

Woźmczko, Michał - 108, 251

Wójcik, Krzysztof - 25

Wójcikowski. Witold • 369

Wyzgoł. Jan - 228

Zabiegliński. Andrzej - 123

Zasada. Marcin • 278, 323, 324

Zdański, Jerzy - 83

Zieliński, Henryk >210

Ziemianin, Adam - 141

Ziora, Jerzy - 126

Zuber, Rufin - 97

Zwolińska-Bandyk, Teresa - 10

Zych, Anna - 112, 129, 131. 287

Zak. Zofia * 48

Żądło, Grzegorz - 51-53

Zyrek. A. - 152

INDEKS PRZEDMIOTOWY

Adamczyk, Jan (1935-) - 204

Agencja Rozwoju Lokalnego (Sosnowiec) • 125

Alpinizm - biografie - 20 w. - 260

Bańczyk. Augustyn (1888-1944) - 33

Beskidy • fauna i llora • ochrona - 26

Beskidy - środowisko - ochrona - 27

Beskidzki Informator Kulturalny (czasop.) - 359

Bezrobocie • statystyka -182

Będzin - muzyka • 302-304

Będzin - przemysł - 142

Białecki. Szymon (1893-1948) - biografia • 34

Bibliofilstwo - biografie - 352

Bielska Zadymka Jazzowa (8 ; 2006) - 305, 306

Bielsko-Biała (okręg) • 1980-1981 r. • 103-105

Bielsko-Biała (okręg) - biografie • 1980-1981 r. • 106

Bielsko-Biała (powiat) - religia - 329

Bielsko-Biała - 1939-1945 r. - 88

Bielsko-Biała - czasopisma - 359

Bielsko-Biała - historia - 39

Bielsko-Biała - leśnictwo - 159

Bielsko-Biała • muzyka • konkursy i festiwale • 305, 306

Bielsko-Biała - organizacje - 218

Bielsko-Biała • pożarnictwo • organizacje • 176

Bielsko-Biała - przemysł - 149

Bielsko-Biała - wystawy - 103.290

Bielsko-Biała - zabytki - ochrana i konserwacja • 284

Bicnek. Horst (1930-1990) - 269

Biennale Malarstwa ‘Bielska Jesień" (37 ; 2005 ; Bielsko-Biała) •

290

Bobrowniki (pow. Będzin) - kultura - 241

Boie Narodzenie - etnografia -119

Browary Górnośląskie (Zabrze) - 150

Brudniok. Franciszek ( i 856-1926) • 342

Bryczkowski, Andrzej (1941-2005) - biografia - 205

Brynek (pow. Tarnowskie Góry) - 20 w. • 40

Brynek (pow. Tarnowskie Góry) - budownictwo - 277

Brynek (pow. Tarnowskie Góry) - historia - 277

Brynek (pow. Tarnowskie Góry) - leśnictwo • 160

Brzeziny Kolonia (pow. Częstochowa) - historia - 233

Budownictwo drewniane - 280

Budownictwo drewniane - zabytki • 281

Bytom • 4

Bytom - historia • 41,42

Bytom - muzealnictwo • 249

Bytom - muzyka - 307

Bytom - plac Tadeusza Kościuszki • 42

Bytom - służba zdrowia • 189,190

Bytom - strategu rozwoju - 25

Bytom - szkolnictwo i oświata • 237

Bytom - środowisko - ochrona • 25

Centrum Sztuki Filmowej (Katowice) - 322

Choreografia - biografie • 20 w. - 115

Chorzów - nauka • 219

Chorzów - przemysł - 143

Chorzów - religia - 330

Chrząstowski. Roman (1906-2005) - 352

Cienciała. Teodor (1908-2006) • 194

Cieszyn - 1939-1945 r. - 89

Cieszyn - bibliotekarstwo - 354, 355

Cieszyn - gospodarka • 122

Cieszyn - historia - 167

Cieszyn - muzyka - 308

Cieszyn • wystawy • 355

Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne - 308

Cmentarze - historia - 59

Czeladź (pow. Będzin) • sport • 256

Czerwionka-Leszczyny - Czuchów - historia * 43

Czerwionka-Leszczyny - Dębieńsko - historia - 44

Częstochowa (okręg) • komunikacja - 168

Częstochowa • 1918-1939 r. - 83

Częstochowa • 1939-1945 r. - 90

Częstochowa • Jasna Góra - 17 w. - 70, 71


Częstochowa - Jasna Góra - historia - 45

Częstochowa - kultura - 242

Częstochowa - muzyka * 309,310

Częstochowa - szkolnictwo i oświata • 234

Częstochowa - teatr - 315

Częstochowa * wystawy • 71,325

Czok. Andrzej (1948-1986) • biografia - 260

Dąbrowskie. Zagłębie - 1945-19*9 r. - 102

Dębowiec (pow. Cieszyn) - szkolnictwo i oświata - 222

Didur. Adam (1874-1946) - 313

Domin. Czesław (1929-1996) - biografia - 343, 344

Domy kultury * 242,243

Drukarze - biografie - 353

Duchowieństwo katolickie • biografie - 17 w. - 347

Duchowieństwo katolickie - biografie - 19-20 w. - 342, 345, 346,

348. 349

Duchowieństwo katolickie - biografie - 20 w. - 343, 344

Duchowieństwo protestanckie - biografie - 20-21 w. - 350

Dziennikarstwo • biografie • 253

Dziennikarze - biografie - 20-21 w. - 371

Edukacja ekologiczna - 23

Edukacja regionalna - 232-236

Edukacja regionalna - metody - 233

Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Zar - 147

Elektrownie wodne • 147

Etnografia - biografie - 19-20 w. - 110

Farmacja - biografie - 19-20 w. - 195, 197

Festiwal Filmowy "Era • Nowe Horyzonty" (Cieszyn) - 321

Festiwal Ogólnopolski Kolęd i Pastorałek (12 ; 2006 ; Będzin) •

302, 304

Festiwal Ogólnopolski Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" (8 ; 2006

; Katowice) - 318

Filatelistyka - organizacje • 263

Filharmonia Częstochowska - 309, 310

Filharmonia Śląska • 312

Film - 320. 322

Film - konkursy i festiwale - 321

Film amatorski - 245

Fotografia • 326

Fotografia - wystawy - 325. 327, 328

Gajdzik, Karol (1885-1955) - 35

Galeria "Po Schodach" (Siemianowice Śląskie) - wystawy - 298

Galeria Sztuki Współczesnej BWA (Katowice) - wystawy • 276

Ganszer. Stefan (1899-1943) - biografia - 195

Gastronomia • zakłady • 165

Gawlina. Józef (1892-1964) • biografia • 345

Gierymski, Tadeusz (1928-) • żródta - 270. 271

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Ewangelickiego Towarzystwa

Edukacyjnego (Gliwice) - 223

Gimnazjum nr 4 (Żory) - 226

Gliwice - czasopisma - 360-366

Gliwice - górnictwo - 129-131

Gliwice • literatura - 269

Gliwice - muzealnictwo - 250

Gliwice • nauka - 220

Gliwice - planowanie przestrzenne - 127

Gliwice - przemysł - 144

Gliwice - Radiostacja - historia - 285

Gliwice - szkolnictwo i oświata - 223. 238

Oli wice - teatr • 316. 317

Gliwice - wystawy - 363

Głombik, Czesław (193 5-) • 206

Głos Pszczyński (czasop.) - 370

Główny Instytut Górnictwa (Katowice) - 203

Gminna Biblioteka Publiczna (Tąpkowice, pow. Tarnowskie

Góry) - 358

Gminny Ośrodek Kultury (Bobrowniki, pow. Będzin) - 241

Goczałkowice Zdrój (pow Pszczyna ; gmina) * 5

Goczałkowice Zdrój (pow Pszczyna) • nauka - historia - 221

Gola. Stanisław (1942-) - /rodła - 272

Golasowice (pow. Pszczyna) - religia - 331

Gołąb pocztowy - hodowla - 264

Gołkowice (pow. Wodzisław Śląski) - religia - 332

Gorzyce (pow. Wodzisław Śląski) - budownictwo - historia - 283

Gospodarka komunalna - inwestycje - finanse • 175

Gflttel, Jacek Marek (1960-2005) • 294

Górnicza Agencja Pracy - 181

Górnośląski Związek Metropolitarny - 1.2

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów (Katowice) - 172

Grudzińska. Barbara (1924-2006) • 207

Habsburg, Karol Stefan (1860-1933) - 252

Hajda, Wawrzyniec (1844-1923) - 36

Harcerstwo - 1939-1945 r. - 89

Herby miejskie - 64

Herby miejskie - historia - 38

Hlond. August (1881-1948) - biografia - 346

Hulka. Józef (1926-) - 246

Huta "Będzin" (Będzin) - 142

Huta "Łabędy" (Gliwice) • 144

Hutnictwo - zakłady • 142

Hutnictwo - zakłady - historia - 74

Imielin (pow. Bieruń) • 6

Impresje Mikołowskie (15 ; 2005) - 293

Inglot, Edward - 295

Instytut Spawalnictwa (Gliwice) • 220

Instytut Tamogórski - 85

Istebna (pow. Cieszyn) - leśnictwo - 161

Janów (pow. Częstochowa) - 19 w. - 72

Janów (pow. Częstochowa) - 1939-1945 r. - 91

Janów (pow. Częstochowa) - historia - 46

Japa. Józef (1910-2006) - 208

Jarczyk, Henryk (1889-1949) - 196

Jastrzębie Zdrój - gospodarka • 123

Jastrzębie Zdrój - górnictwo - 132

Jastrzębie Zdrój • historia • 47

Jastrzębie Zdrój • religia - 333.334

Jaworze (pow. Bielsko-Biała) - hotelarstwo - 164

Jaworzno - 1939-1945 r. - 92, 93

Jaworzno - historia - 48. 169

Jeleśnia (pow. Żywiec) - historia - 49

Jeleśnia (pow. Żywiec) - wystawy • 49

Kajzar, Karol (1916-2005) - 353

Kamińska. Elwira (1912-1983) - 115

Katastrofy budowlane - 177. 178

Katowice (okręg) - 1939-1945 r. - 87

Katowice - 1939-1945 r. - 94-95

Katowice - 20 w. - 84

Katowice - budownictwo - 278

Katowice - czasopisma - 368,369

Katowice - czasopisma - historia - 367

Katowice - Dąb - historia - 50

Katowice - drukarstwo i edytorstwo - 351

Katowice • etnografia - 112

Katowice - gastronomia - 165

Katowice - górnictwo - 133

Katowice - historia - 51-53, 323

Katowice - muzyka - 311, 312

Katowice - nauka • 203

Katowice - od 1945 r. - 324

Katowice - od 1980 t. - 107

Katowice - pomniki - od 1980 r. - 291

Katowice - przemysł • 145

Katowice - służba zdrowia • 191, 193

Katowice - szkolnictwo wyższe - 215

Katowice - teatr - 318

Katowice - w literaturze - 268

Katowice - wystawy - 276. 292. 299, 300, 327. 328

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - 121

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Podstrefa Jastrzębsko-

Żorska - 123

27


28

Kawulok. Jan (1899-1976) - biografia - 110

Kierat. Czesław - 154. 155

Kilar, Wojciech (I932-) - twórczość - 314

Kino - 323, 324

Klęski elementarne - 2005 r. - 179

Klub Inteligencji Katolickie) (Sosnowiec) • 184

Kluby sportowe - historia • 258

Kobiór (pow. Pszczyna) - 1939-1945 r. - 96

Kobiór (pow. Pszczyna) - leśnictwo - 162

Kolejnictwo - 19-21 w. - 169

Kolejnictwo - 20-21 w. - 168

Kompania Węglowa • 128

Komunikacja miejska - historia - 167

Koń - hodowla - 157

Kopalnia Węgla Kamiennego "Andaluzja" (Piekary Śląskie) - historia

- 137

Kopalnia Węgla Kamiennego "Julian" (Piekary Śl^kie)

• historia - 137

Kopalnia Węgla Kamiennego "Makoszowy" (Zabrze) - 138. 140,

141

Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice" (Mysłowice) - 135

Kopalnia Węgla Kamiennego "Sośnica-Makoszowy" (Gliwice , Zabrze)

- 129, 130, 131

Kopalnia Węgla Kamiennego "Staszic" (Katowice) - 133

Kopalni "Staszic" (Katowice) Orkiestra Symfoniczna - 311

Kopalnia Węgla Kamiennego "Wesoła" (Mysłowice) - 134

Kopalnia Węgla Kamiennego "Zofiówka" (Jastrzębie Zdrój) - 132

Kopoczek. Tadeusz - źródła * 371

Kordecki, Augustyn (1603-1673) - 347

Kościoły chrześcijańskie - organizacja • 329

Kowalowski, Henryk (1925-2005) - 209

Kręzelok, Jan (1931-) - U l

Krzanowice (pow. Racibórz) - 18 w. - 73

Krzanowice (pow. Racibórz) - religia • 335

Książnica Cieszyńska - wystawy - 355

Książnica Cieszyńska - zbiory - 354, 355

Księgarnia iw. Jacka (Katowice) • 351

Kuboth, Jan (t 856-1920) • biografia - 348

Laskowski. Zygmunt (1901-) - 230

Lekarze - biografie - 19-20 w. - 196, 198

Lekarze - biografie - 20-21 w. - 194

Leśnictwo • 158,159.161,162

Lewczyński, Jerzy (1924-) - wysuwy - 328

Lewek. Michał (1878-1967) - 349

Liberacki, Janusz (1933-2005) - biografia • 210

Literatura - biografie - 20 w. - 274,275

Literatura - biografie • 20-21 w. - 270 <

Literaturoznawstwo - historia • 267

Lompa, Józef (1797-1863) - biografia • 109

Lubliniec • kościół św. Stanisława Kostki - 279

Lukas. Marcin (1942-2005) - 350

Lyski (pow. Rybnik) • historia • 54

Łaziska Górne (pow. Mikołów) • muzealnictwo • 286

Lazy (pow. Zawiercie) • 7

Łodygowice (pow. Żywiec) - historia - 55

Macierz Ziemi Cieszyńskiej - 200

Makiełło, Wacław (1895-1966) • biografia - 197

Malarstwo (szL plasL) - biografie • 20*21 w. - 297

Meschnik, Marek - 249

Metalpol (Węgierska Górka) - 152

Miarka. Karol (1825-1882) • biografia • 109

Michejda. Zbigniew - 354

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (Siewierz) • 357

Mikołów - 19 w - 81

Mikołów • sztuka - 293

Mikołów - wysuwy - 293

Milówka (pow. Żywiec) - etnografia - 113

Młodzież * organizacje - 185

Młodzie2owy Dom Kultury (Częstochowa) - 242

Moskal. Jerzy (1930-) • 296

Muzealnictwo - biografie - 249

Muzeum (Bielsko-Biała) - wysuwy - 103

Muzeum (Gliwice) • 250

Muzeum (Żywiec) - wysuwy - 252

Muzeum Archidiecezjalne (Katowice) - wysuwy - 292

Muzeum Energetyki (Łaziska Górne) - 286

Muzeum Górnośląskie (Bytom) - 249

Muzeum Historii Katowic • wysuwy - 299, 300

Muzeum Miasu Mysłowice (Mysłowice) • 251

Muzyka - biografie -314

Muzyka - imprezy - 2005 r. - 301

Muzyka religijna - konkursy i festiwale - 2006 r. - 302, 303, 304

Mysłowice - *

Mysłowice - 19 w. - 74

Mysłowice • 19-20 w. - 75

Mysłowice • 1944-1989 r. - 108

Mysłowice • górnictwo - 134, 135

Mysłowice - historia - 56

Mysłowice - Kosztowy - religia - 336

Mysłowice - kultura - organizacje - 244

Mysłowice • muzealnictwo - 251

Mysłowice - religia - 337

Mysłowice - sport - 257

Mysłowice - szkolnictwo i oświau - 224

Namysłowski, Marian (1927- ) - 247

Nauczyciele - biografie - 20 w. - 229-231

Nauka • biografie • 204

Nauka - biografie - 20 w. • 212

Nauka - biografie - 20-21 w. • 205-214

Nauka - instytuty - 203,220

Nowiny Gliwickie (czaaop.) - 360-366

Obozy pracy - 1945-1956 r. - 108

Obóz hitlerowski Auachwitz-Birkenau - 96

Obyczaje - etnografia - 117,119

Ochaby (pow. Cieszyn) - rolnictwo - 157

Ochrona środowiska - 29,30

Ochrona środowiska - planowanie - 22

Odlewnia Menli Szopienice (Katowice) • 145

Odlewnictwo - zakłady - 145

Odpady • gospodarka - 174

Ogrodzona (pow. Cieszyn) - rolnictwo • 156

Okupacja - 1939-1945 r. - 97,101

Olsztyn (pow, Częstochowa , gmina) - 9

Opacki. Ireneusz (1933-2005) - 211

Opera Śląska (Bytom) - 307

Ornontowice (pow. Mikołów) - 1939-1945 r. - 97

Orzesze (pow. Mikołów) • religia - 338

Pabijan, Władysław (1910-1980) • 231

Palowice (pow. Rybnik) - budownictwo - historia - 57

Palowice (pow. Rybnik) • historia - 57

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia (Gliwice) • 238

Państwowa Szkoła Muzyczna 1 stopnia im. Grzegorza Gerwazego

Gorczyckiego (Ruda Śląska) - 239

Parafia-katolicyzm- 46,61,330-334, 336, 337, 340, 341

Parafia - protestantyzm • 338

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą - 20

Pawlikowaki, Andrzej (1928-1986) - 212

Pawłowice (pow. Pszczyna . gmina) - 10

Pawłowice (pow. Pszczyna) • historia - 58

Piekarstwo - zakłady • 154,155

Piekary Śląskie - górnictwo - 136

Piekary Śląskie - górnictwo - historia - 137

Pierzchała, Jan (1921-2003) - twórczość • 273

Pilska, Masyw - ochrona - 26,27

PlaneUrtum i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika

(Chorzów) - 219

Planowanie przestrzenne - 127

Planowanie przestrzenne - a ochrona środowiska - 126

Poezja - biografie - 271, 272

Polski Związek Filatelistów. Koło Żywiec - 265

Polski Związek Filatelistów. Okręg Śląsko-Dąbrowski • 263


29

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. Oddział Zory - 264

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Koło (Bielsko-Biała) - 188

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Oddział (Katowice) - 192

Południowy Koncern Energetyczny • 146

Pomniki - 20 w. - 68

Porąbka (pow. Bielsko-Biała ; gmina) - klęski elementarne - 2005 r.

- 179

Porąbka (pow. Bielsko-Biała) - energetyka - 147

Powietrze - degradacja - badanie - 18

Pożarnictwo - organizacje • 176

Praca • 181

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych "Żywieckie Gody"

(37 ; 2006 ; Żywiec) - 118

Przemysł - zabytki - 289

Przemysł - zabytki - ochrona i konserwacja - 287

Przemysł ciężki - 148

Przemysł lekki - zakłady - 131

Przemysł rolno-spożywczy - zakłady - 149

Przestępczość - 187

Pszczyna (okręg) - 20 w. - 76

Pszczyna • czasopisma - 370

Pyskowice (pow. Gliwice) - bezrobocie - 182

Pyskowice (pow. Gliwice) - komunikacja - 170

Pyskowice (pow. Gliwice) - kultura - 243

Pyskowice (pow. Gliwice) - cmentarze - historia • 39

Rabaszowska, Alina (1930-2006) - 297

Radostowice (pow. Pszczyna) - etnografia - 114

Rajch, Antoni (1916-) • 261

Rezerwaty i parki narodowe - fauna • 26

Rezerwaty i parki narodowe - flora - 26

ReZysena - biografie - 319

Rolnictwo - spółdzielczość • od 1944 r. - 156

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Promień" (Ogrodzona) • 156

Romańczyk. Fryderyk (1892-1949) - wysuwy - 298

Ruda Śląska • bibliotekarstwo - 356

Ruda Śląska - budownictwo • zabytki • ochrona i konserwacja • 284

Ruda Śląska • Czarny Las - historia - 60, 61

Ruda Śląska - Czarny Las - reiigia - 60

Ruda Śląska • gospodarka - 124

Ruda Śląska - Halemba * sport - 258

Ruda Śląska - opieka społeczna • 183

Ruda Śląska • przemysł • historia - 287

Ruda Śląska - rzemiosło - 153

Ruda Śląska • szkolnictwo i oświata - 239

Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor“ • 124

Rybnik - historia • 62

Rybnik - kultura - 245

Rybnik - przemysł - zabytki - ochrona i konserwacja - 288

Rybnik • szkolnictwo wyższe - 216

Ryczów (pow. Zawiercie) • 1939-1945 r. - 98

Rysunek - biografie * 295

Rzemiosło - organizacje • 153

Rzeźba ludowa • biografie *111

Sądownictwo - 186

Siemianowice Śląskie - 11

Siemianowice Śląskie - fauna i flora • 28

Siemianowice Śląskie • wystawy - 298

Siewierz (pow. Będzin) * bibliotekarstwo - 357

Siewierz (pow. Będzin) - kultura - organizacje - 201

Siewierz (pow. Będzin) - szkolnictwo i oświata - 225

Sikora. Toirasz • biojpafla - 262

Siltech (Zabrze) • 139

Skoczowska Fabryka Kapeluszy "Polkap" - 151

Skoczów (pow. Cieszyn) - przemysł - 151

.Sosnowiec - budownictwo • zabytki - ochrona i konserwacja • 284

Sosnowiec • gospodarka • 125

Sosnowiec - organizacje • 184

Sosnowiec - reiigia - 339, 340

Sosnowiec • szkolnictwo wyzsze • 217

Sosnowiecka, diecezja (katol.) - 339

Sośnicowice (pow. Gliwice) • historia • 63

Sport - od 1945 r. - 254, 255

Sportowcy - biografie - 261, 262

Stadnina Koni (Ochaby, pow. Cieszyn) - 157

Stan wojenny 1981-1983 r. w Polsce - 107

Steller, Paweł (1895-1974) - wysuwy - 300

Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział (Bielsko-Biała) - 218

Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych "Na Pograniczu"

(Mysłowice) - 244

Strajki - 1980-1981 r. - 105, 106

Strony WWW - 3

Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice* -112

Szaboń. Józef (1804-1882) • biografia - 81

Szczurek, Zbigniew (1924-2006) - 213

Szebesta. Adam (1893-1973) - 198

Szewczyk. Wilhelm (1916-1991) * biografia - 274

Szewczyk. Wilhelm (1916-1991) - źródła - 275

Szkolnictwo muzyczne - 238, 239

Szkolnictwo podstawowe - 222, 224

Szkolnictwo średnie - 223, 225, 228

Szkolnictwo wyższe -216

Szkolnictwo zawodowe - 237, 240

S/koła Podstawowa nr 7 (Mysłowice) - 224

Szpital im. prof Emila Michałowskiego (Katowice) • 191, 193

Sztuka - biografie * 294, 296

Sztuka - wysuwy - 276. 290, 292, 299, 300

Sztuka amatorska - biografie - 246, 247

Sztuka amatorska • zbiory - 248

ścieżki edukacyjne • 28

Śląsk (czasop. ; Katowice) - 368

Śląsk Cieszyński - 1918-1939 r. - 82

Śląsk Cieszyński • etnografia - 116, 117

Śląsk Cieszyński - historia - 32

Śląsk Cieszyński - sport • 255

Śląsk Cieszyński - strony WWW - 3

Śląsk. Górny - w filmie ■320

Śląska Akademia Medyczna (Katowice). Katedra i Klinika Pediatrii

(Bytom) - 189,190

Śląska Trybuna Kompozytorów - 301

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości (Cieszyn) • 122

Śląskie, województwo (od 1999) - środowisko - 21

Śląskie, województwo (od 1999) - turystyka - 281

Śląskie, województwo (od 1999) - zabytki ■282

Śląskie, województwo (od 1999) - zdrowotność - 199

Ślemień (pow. Żywiec) - przemysł - zabytki - 289

śpiew - biografie - 19-20 w. -313

Świbie (pow. Gliwice) - pożarnictwo - 180

Świerk • ochrona - 158

Świętochłowice - środowisko • ochrona - 29

Świnna (pow. Żywiec ; gmina) • 12

Talarczyk, Robert - 319

Targi Międzynarodowe Spawalnicze "lnterwelding" (U ; 2005 ;

Katowice) - 120

Tarnowskie Góry (okręg) - 1945 r. - 99

Tarnowskie Góry • środowisko - degradacja • 30

Tarnowskie Góry - 1918-1939 r. - 85

Tarnowskie Góry - 1945 r. • 99

Tarnowskie Góry - szkolnictwo i oświau - 235

Tarnowskie Góry • środowisko • degradacja • 31

Tkmowskic Góry • wysuwy - 85

Tąpkowice (pow. Tarnowskie Góry) - bibliotekarstwo - 358

Teatr amatorski - historia - 19 w. - 202

Teatr amatorski - historia - 20 w. • 316

Teatr Muzyczny (Gliwice) - 317

Technika • zabytki • 284, 285. 286

Trefon, Stanisław Gerard - 248

Tresna (pow. Żywiec) - energetyka - 147

Trybuna Leśnika (czasop ; Katowice) - 367, 369

Trzaska, Aleksander (1947-) - 253

Turystyka - organizacje - 19

Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydział nauk o Ziemi (Sosnowiec).

Muzeum • 217


Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydział Teologiczny - 215

Walcownie Bruzdowe “Batory" (Chorzów) - 143

Węgiel kamienny - górnictwo -128-130, 132-136, 139-141

Węgiel kamienny - górnictwo - 1945-1956 r. - 102

Węgiel kamienny - górnictwo - historia - 77, 131, 137, 141

Węgiel kamienny - górnictwo - wpływ na środowisko - 138

Węgierska Górka (pow. Żywiec) - leśnictwo - 163

Węgierska Górka (pow. Żywiec) - przemysł - 152

Wielki Poat - etnografia - 116

Wisła (pow Cieszyn) - sport - 259

Witczak. Józef (1900-1987) - 47

Wilczak. Mikołaj (1896-1976) - 47

Woda - zaopatrzenie - 171-173

Wodociągi - 172.173

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej (Ustroń) • 173

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(Katowice) • 24

Wojsko - 1918-1939 r. - 85

Wręczyca Wielka (pow. Kłobuck) - 13

Żywiec (okręg) - 1939-1945 r. - 101

Żywiec (okręg) - energetyka - 147

Żywiec - 19-20 w. - 80

Żywiec • etnografia - 119

Żywiec • etnografia - konkursy i festiwale

Żywiec - historia - 69

Żywiec - organizacje - 20 w. - 265

Żywiec • wystawy - 252

Zabłocki. Józef (1924-2006) - 214

Zabłocki. Wojciech • 291

Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne • 148

Zabrze - 14

Zabrze - 18-19 w. - 77

Zabrze - 19 w. - 202

Zabrze - 1945-1989 r. - 109

Zabrze - górnictwo • 129-131,138-141

Zabrze • Kościół św. Jadwigi - 280

Zabrze - pomniki - 109

Zabrze - przemysł - 148,150

Zakład Aktywności Zawodowej (Ruda Śląska) - 183

Zakład Górniczy ‘Piekary" (Piekary Śląskie) - 136

Zakłady Tłuszczowe "Bielmar" (Bielsko-Biała) - 149

Zawiercie (okręg) - historia • 64

Zawiercie - 19-20 w. - 79

Zawiercie - 20 w. - 78

Zawiercie • godło - 64

Zbójnictwo - historia - 32

Żemła, Gustaw - 291

Zespoły folklorystyczne - 113.114

Zespoły pieśni i tańca - 112

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - 23

Zespół Społecznych Szkół im. Wspólnej Europy (Zory) - 228

ZcspOł Szkół Budowlano-Usługowych (Zory) • 240

Zespół Szkół im Jana Pawła II (Siewierz) - 225

Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych im Gabriela Narutowicza

(Bytom) - 237

Zespół Szkół Wyższych (Rybnik) - 216

Ziętek. Jerzy (1901-1985) - biografia - 37

Ziętek. Jerzy (1901-1985) • pomniki - 291

Zloty Potok (pow. Częstochowa) • historia - 65

Znaczki pocztowe - 1918-1939 r. - 166

Zwardoń (pow. Żywiec) - 15

Związek Harcerstwa Polskiego - 185

Związek Nauczycielstwa Polskiego - 227

Związek Podhalan - do 1939 r. - 86

Żorskie Centrum Regionalne • 236

Zory - 19 w. - 81

Zocy - Baranówice - religia - 341

Zory - biografie - 1939-1945 r. - 100

Zory * Folwarki - histona - 67

Zory - organizacje - 227

Zory - Osiny - historia - 66,68

Zory - pomniki - 68

Zory - Rowień • historia - 38,67

Zory - szkolnictwo i oświata - 226. 227, 228, 236. 240

Zory - turystyka - organizacje - 19

Żydzi - 1939-1945 r. - 92

Żydzi • historia • 48

Żywiec (gmina) - 16,17

Żywiec (okręg) - 1918-1939 r. - 86