zasadniczym systemie lokalnych

sztando.com

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów ...

owiem warunkiem koniecznym uzyskania stanu jednoznaczności nomenklaturowej i przejrzystości

interpretacyjnej oraz metodą demonstracji bogactwa omawianego instrumentarium.

Prócz tego, celem typologii jest systematyzacja narzędzi przy użyciu różnorodnych, istotnych

z punktu widzenia działalności samorządowej kryteriów, dzięki którym możliwe jest wyodrębnienie

instrumentów jednorodnych, a także instrumentów podobnych jedynie z punktu

widzenia danej cechy oraz instrumentów nie posiadających cech wspólnych. Szczegółowa

klasyfikacja stanie się również metodą identyfikacji niejednorodności charakteru poszczególnych

narzędzi.

Problematyka narzędzi interwencjonizmu lokalnego pojawia się w pracach S. L. Bagdzińskiego

1 , który opierając się na dorobku M. Kuleszy i W. Pańko 2 , nazywa je instrumentami

polityki gospodarczej i określa jako prawne możliwości oddziaływania przez władzę lokalną

na podmioty gospodarujące. R. Broszkiewicz 3 prezentując instrumentarium sterowania

rozwojem lokalnym przyjmuje, iż są one kategoriami i stosunkami ekonomicznymi wykorzystywanymi

w zarządzaniu w celu wpływania na decyzje podmiotów gospodarczych (producentów,

dystrybutorów, konsumentów) i skierowania ich działania w pożądanym kierunku przez

organ (organy) nadrzędny. Pomocnymi w określeniu istoty instrumentów kształtowania rozwoju

lokalnych podmiotów gospodarczych będą również definicje narzędzi oddziaływania na

całą gospodarkę lokalną. Za przykład mogą tu posłużyć koncepcje L. Patrzałka, który identyfikuje

je jako prawnie określone i dostępne władzom publicznym (rządowym, samorządowym)

możliwości sterowania procesami, w wyniku których następuje osiągnięcie pożądanych efektów,

bądź też wielkości, za pomocą których można wpływać na procesy w celu osiągnięcia

pożądanej sytuacji 4 . Odnotować należy również doniosły wkład innych uczonych, którzy nie

serwując wyraźnych ujęć definicyjnych, poświęcili omawianym instrumentom swoją uwagę,

opisując ich charakter i rolę. Mowa tu m. in. o polskich badaczach problematyki samorządowej:

A. Zalewskim 5 , B. Winiarskim 1 , E. Zeman-Miszewskiej 2 , S. Dudziku 3 , M. Trojanek 4 , A.

1 Por. S. L. Bagdziński, Lokalna polityka gospodarcza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1994, s. 90.

2 M. Kulesza, W. Pańko, Instrumenty polityki przestrzennej. Aspekt prawny, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa

1986, z. 130, s. 54.

3 R. Broszkiewicz, Instrumenty sterowania rozwojem lokalnym. W: Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i w

praktyce, Warszawa 1990, s. 55.

4 L. Patrzałek, L. Patrzałek, Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej

w Polsce, Prace naukowe nr 714 AE we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 63.

5 A. Zalewski, Ekonomika rozwoju lokalnego. W: Gospodarka miejska, SGH, Warszawa 1995 r., s. 22 i n.

3

More magazines by this user
Similar magazines