str 3 Ludzie i ch pasje str 6-7

opzz.org.pl
  • No tags were found...

Ludzie i ch pasje str. 6-7 Prezydium Federacji podjęło wa ... - OPZZ

ISSN 1642-2023

przekaznik@gazeta.pl

Cena 2,80 z³ (w tym 8%VAT)

NR 11 (176) ROK WYD. XIX LISTOPAD 2012

Z okazji Œwiêt¹ Kolejarza ¿yczymy

wszystkim Czytelnikom i sympatykom

PrzekaŸnika, cz³onkom naszego zwi¹zku

i wszystkim kolejarzom bez wyj¹tku

stabilnej, niczym niezagro¿onej i godziwie

op³acanej pracy oraz wszelkiej pomyœlnoœci

w ¿yciu osobistym.

Prezydium Federacji ZZPAiT PKP

w Warszawie

Prezydium Federacji podjê³o wa¿ne decyzje

str. 3

Ludzie i ch pasje

str. 6-7


W ostatnich tygodniach odby³o siê kilka

wa¿nych dla Kolei wydarzeñ. 27 wrzeœnia

odby³ siê Szczyt Kolejowy, 6 listopada obradowa³

Kongres Kolejowy i odby³y siê dwa

posiedzenia Komisji Infrastruktury - 10 paŸdziernika

i 8 listopada - drugie wspólnie

z Komisj¹ Skarbu . Tematyka kolejowa by³a

tak¿e tematem Konferencji organizowanej

przez SITK 15 listopada oraz posiedzenie 12

listopada Bran¿y transport OPZZ-tu. Te wydarzenia

poprzedzi³y przypadaj¹ce w listopadzie

Œwiêto Kolejarza. Problematyka tych

spotkañ obejmowa³a wiele w¹tków zwi¹zanych

ze zmianami we w³adzach spó³ek kolejowych

i ich zarz¹dzaniem, planowan¹ prywatyzacj¹

spó³ek, organizacj¹ i dalsz¹ restrukturyzacj¹

spó³ek jak i bezpieczeñstwem

ruchu kolejowego oraz m.in. ulgami przejazdowymi

a tak¿e przysz³oœci¹ kolei du¿ych

prêdkoœci. W tym piœmie nie jesteœmy w stanie

jednorazowo przekazaæ relacji ze wszystkich

tych spotkañ. Bêdziemy do wielu pojawiaj¹cych

siê w dyskusjach w¹tków powracaæ

w przysz³oœci. Dzisiaj , w du¿ym skrócie,

zwrócimy uwagê czytelników na wypowiedzi

a tak¿e na zachowanie siê przedstawicieli

Zarz¹du PKP S.A. na tych spotkaniach oraz

komentarze wyg³aszane przez uczestników

do tych wypowiedzi. Na posiedzenie Sejmowej

Komisji Infrastruktury, mimo osobistego

zaproszenia - jak oœwiadczy³ przewodnicz¹cy

komisji - prezes PKP nie raczy³ przybyæ,

co skoñczy³o siê krytycznymi komentarzami

pos³ów skierowanymi do ministra m.in.

o dostarczenie przynajmniej zdjêcia pana

Karnowskiego. Tematyka posiedzenia by³a

bardzo wa¿na, dotyczy³a sytuacji w grupie

PKP. Posiedzenie komisji skoñczy³o siê wiêc

bez dyskusji poprzestaj¹c jedynie na zadawaniu

pytañ przez pos³ów a tak¿e zaproszonych

goœci wœród których byli przedstawiciele

zwi¹zków zawodowych. Na te pytania odpowiedzi

oczekiwaæ nale¿a³o na nastêpnym

posiedzeniu komisji. Wa¿nym z naszej strony

pytaniem by³o: Czy prywatyzacja spó³ki

TK Telekom zabezpiecza interes zarz¹dcy infrastruktury

kolejowej? Na to pytanie odpowiedzia³em

czytelnikom w poprzednim

PrzekaŸniku. Pytanie to ujête by³o w tematyce

Szczytu Kolejowego. Podczas dyskusji

nad tym tematem, po wypowiedzi przedstawiciela

spó³ki PLK potwierdzaj¹cego zabezpieczenie

ich interesów w przypadku prywatyzacji

spó³ki TK Telekom przedstawiliœmy

swoje stanowisko, które zamieœciliœmy

równie¿ w PrzekaŸniku. Z tym stanowiskiem

nikt nie podj¹³ polemiki. Na posiedzeniu po-

³¹czonych Komisji Sejmowych prezes Karnowski

powiedzia³, i¿ program prywatyzacji

bêdzie kontynuowany, poniewa¿ PKP S.A.

potrzebujê œrodków na sp³atê zobowi¹zañ

kredytowych, a na 2013 przypada do zap³aty

rata w kwocie 1 miliarda z³otych. Przedstawiony

przez Prezesa program dzia³alnoœci

dla PKP SA na lata kolejne to has³a z teorii

zarz¹dzania obudowane kolejnymi audytami.

Kolejny Zarz¹d bêdzie hojn¹ rêk¹ wydawa³

z trudem uzyskane œrodki pieniê¿ne na

kolejne tego typu opracowania wykonywane

prawdopodobnie przez te same firmy, które

te opracowania wielokrotnie robi³y za

dziesi¹tki, a mo¿e setki milionów z³otych.

A czas bêdzie bieg³. I jak oœwiadczy³ na

Kongresie prezes Karnowski, ani on ani nikt

z uczestników kongresu nie doczeka likwidacji

PKP S.A. ze wzglêdu czas potrzebny do

wyprzeda¿y posiadanych ok. 100 tys. nieruchomoœci.

Na Kongresie prezes Karnowski

poruszy³ problem kadr w odpowiedzi na stawiane

w dyskusji tezy, i¿ obecnie eliminuje

siê kolejarzy z zarz¹dzania. Europose³ Bogus³aw

Liberadzki wrêcz stwierdzi³, i¿ bez

kolejarzy niemo¿liwe jest efektywne zarz¹dzanie

spó³kami kolejowymi. Tu warto przytoczyæ

wypowiedŸ prezesa Karnowskiego.

Wydaje mi siê, ¿e œrodowisko kolejowe jest

mocno zamkniête. Jak studiowa³em ¿yciorysy

osób z nim zwi¹zanych, np. cz³onków rad

nadzorczych spó³ek kolejowych w momencie,

gdy zacz¹³em pracê w zarz¹dzie PKP S.A., to

nie przesadzaj¹c, 90% osób mia³o doœwiadczenie

i wykszta³cenie kolejowe. Oczywiœcie,

na kolei powinni pracowaæ kolejarze, ale te

proporcje s¹ zachwiane. Nie ma powodu, dla

którego prezesem drukarni kolejowej czy

spó³ki turystycznej Natura Tour by³ kolejarz.

To powinny byæ osoby znaj¹ce siê na tym,

czym zajmuj¹ siê spó³ki. I tu - szczególnie z

ostatnim zdaniem - zgadzam siê z Prezesem.

Tylko dlaczego nie realizuje tego o czym mówi?

Dlaczego sam podj¹³ siê obowi¹zków

w PKP S.A. nie maj¹c ¿adnej wiedzy o problematyce

kolejowej i otoczy³ siê podobnymi

wspó³pracownikami? Dlaczego kolejne spó³ki

- PLK, TK Telekom, Informatykê, Energetykê

obsadzi³ ludŸmi nie maj¹cymi podstawowej

wiedzy o dzia³alnoœci tych spó³ek?

Tak wiêc dzia³anie wyprzedzi³o prawid³owe

myœlenie. A nawet w ekonomii mówi siê: nim

podejmiesz decyzjê, to j¹ przemyœl i przeanalizuj.

Nieprzemyœlane decyzje czêsto prowadz¹

do katastrofy. A w sprawie katastrof do

których prowadziæ mo¿e zaniechanie w dziedzinie

bezpieczeñstwa to prezes Karnowski

ma te¿ swoje zdanie: Bezpieczeñstwo - to s³owo

w moim odczuciu jest czasami nadu¿ywane.

Jeœli na drodze wydarzy siê wypadek

i w sposób oczywisty winny jest jeden z kierowców,

to nikt nie obwinia ministra, czy szefa

przedsiêbiorstwa, które zarz¹dza autostrad¹

za to, ¿e wypadek siê zdarzy³. To jest deklaracj¹

zachowañ Prezesa w przypadku katastrof

na kolei jak i przez niego namaszczonych

osób. Dajê wiêc Prezesowi do zastanowienia

zachowanie siê odpowiedzialnych za

kolej w Egipcie po wypadku, jaki tam siê

wydarzy³ w ostatnich dniach. Minister i

prezes kolei podali siê do dymisji.

Lublin, 25 listopada 2012 r.

Moi Drodzy Kolejarze!

Tegoroczne œwiêto patronalne Œw. Katarzyny Aleksandryjskiej to czas szczególny.

Stajemy na progu „Roku Wiary”, który rozpocz¹³ siê w dniu 11 paŸdziernika br.

Zobowi¹zani jesteœmy do umocnienia swojej wiary i ¿ycia ni¹ w prawdzie i mi³oœci.

Niech przyk³ad Œw. Katarzyny Aleksandryjskiej, kobiety wielkiego mêstwa i m¹droœci,przyk³ad

ks. Piotra Skargi, który uczy³ patriotyzmu, a s³owem i czynem zabiega³ o szacunek dla Ojczyzny

i lepszy byt rodaków wyzwala wolê czynienia dobra w OjczyŸnie naszej i na polskiej kolei.

¯yczê, aby moc duchowego zjednoczenia z Bogiem i drugim cz³owiekiem w wierze i mi³oœci oraz odwa¿ne myœlenie

sprawi³o, ¿e Polskie Koleje nie utrac¹ swojej to¿samoœci, a rachunek ekonomiczny nie zniszczy dorobku pokoleñ.

Nasz¹ kap³añsk¹ modlitw¹ i pastersk¹ pos³ug¹ ogarniamy wszystkie pokolenia wielkiej rodziny kolejarskiej,

prosz¹c o zdrowie dla emerytów i rencistów, twórcze si³y dla pracuj¹cych, ³askê mi³oœci i zgody w rodzinach.

Z darem modlitwy i kap³añskim b³ogos³awieñstwem

Krajowy Duszpasterz Kolejarzy

Foto PKP S.A.


Europejska Agencja Kolejowa zajmie siê polsk¹ kolej¹?

Konferencja prasowa w OPZZ na temat

bezpieczeñstwa na kolei

12 listopada w siedzibie OPZZ

w Warszawie odby³a siê konferencja

prasowa zainspirowana wyst¹pieniem

Zwi¹zku Zawodowego Maszynistów

Kolejowych w Polsce do

Europejskiej Agencji Kolejowej

o podjêcie interwencji w obszarach

zwi¹zanych z bezpieczeñstwem na

polskich kolejach. W konferencji

wziêli udzia³ Jan Guz - przewodnicz¹cy

OPZZ, Bogus³aw Liberadzki -

pose³ do Parlamentu Europejskiego

oraz Leszek Miêtek - prezydent

Zwi¹zku Zawodowego Maszynistów

Kolejowych w Polsce, a tak¿e

cz³onek prezydium i przewodnicz¹cy

Bran¿y Transport OPZZ.

Otwieraj¹c konferencjê Jan Guz powiedzia³:

Troszczyæ siê o zdrowie i ¿ycie kolejarzy

i obs³ugi infrastruktury kolejowej

jest obowi¹zkiem ruchu zawodowego.

Troszczyæ siê o zdrowie osób korzystaj¹cych

z polskich kolei jest tak¿e naszym

zwi¹zkowym obowi¹zkiem. (...) Czasami

nam siê wydaje, ¿e rz¹d Polski d¹¿y do

likwidacji transportu kolejowego. Zwi¹zki

zawodowe nie mogê byæ w takiej sytuacji

bezczynne.

Z kolei g³os zabra³ Leszek Miêtek.

Przedstawi³ aktualn¹ sytuacjê zwi¹zan¹

z bezpieczeñstwem na kolei popart¹

konkretnymi przyk³adami. Nastêpnie nawi¹za³

do majowych zapowiedzi ministra

Nowaka: 10 punktów pana ministra Nowaka

okaza³o siê tylko medialn¹ zapowiedzi¹.

Do dzisiaj w Polsce ró¿ni przewoŸnicy

opracowuj¹ swoje instrukcje i przepisy

bezpieczeñstwa wed³ug których pracuj¹.

Wspólne instrukcje mia³y powstaæ do koñca

lipca, a do dzisiaj Urz¹d Transportu

Kolejowego nadal nie ma instrumentów

prawnych aby takie instrukcje wdro¿yæ.

Wspomnia³ równie¿ o problemach z cza-

Od lewej: Leszek Miêtek - prezydent ZZMKwP, Jan Guz - przewodnicz¹cy OPZZ

i Bogus³aw Liberadzki - pose³ do Parlamentu Europejskiego.

sem pracy i szkoleniem maszynistów.

Krytycznie odniós³ sie do decyzji podejmowanych

przez Komisjê Badania Wypadków

Kolejowych jak i biernoϾ prokuratur,

które nie reaguj¹ na zg³aszane przyk³ady

zaniedbañ w bezpieczeñstwie ruchu

kolejowego. Je¿eli nie mamy w Polsce instytucji,

która rzetelnie i powa¿nie zadba

o ¿ycie i bezpieczeñstwo kolejarzy i podró¿nych,

nie mamy innego wyboru, jak

zwróciæ siê do Europejskiej Agencji Kolejowej

z proœba o przeprowadzenie audytu

bezpieczeñstwa ruchu kolejowego w Polsce

- zakoñczy³ swoje wyst¹pienie Leszek

Miêtek.

W jakim miejscu jest polska kolej,

dobitnie przedstawi³ Bogus³aw Liberadzki.

Z programu poprawy infrastruktury

kolejowej w Polsce na lata 2007-2013

wykorzystano zaledwie 5 procent przyznanych

œrodków. Pozosta³o 13 miesiêcy

z 84 i ponad 4,5 mld euro. Polska kolej jest

Foto Cezary ¯urawski/OPZZ

najgorsza, najbardziej zawodna, ale za to

najdro¿sza - mówi³. Dostêp do torów za

poci¹gokilometr poci¹gu o wadze 1400

ton kosztuje ok. 6 euro, w Niemczech 2,20.

Kierunek rozwoju polskiej kolei jest dok³adnie

odwrotny ni¿ to, co dzieje siê

w Unii Europejskiej. Koleje niemieckie

zatrudniaj¹ 234 tys. pracowników i w tym

roku maj¹ zwiêkszyæ zatrudnienie o 7 tys.

Koleje polskie 90 tys. i program - zredukowaæ

o 4 tys. Koleje niemieckie to 34 tys.

km torów i program - budowaæ dalej koleje

du¿ych prêdkoœci. Koleje polskie maj¹

nieca³e 24 tys. i program - zamkn¹æ 4 tys.

kilometrów torów.(...) Nie da siê rozwijaæ

przemys³u bez transportu kolejowego, nie

da siê, ¿eby Polska by³a czêœci¹ sk³adow¹

europejskiej przestrzeni transportowej

bez transportu kolejowego. (...) Chcia³bym,

¿ebyœmy razem pomogli polskiej

kolei - zakoñczy³ Bogus³aw Liberadzki.

Szanowne Kole¿anki i Koledzy, zwi¹zkowcy Kolejarze

Z okazji Œwiêta Kolejarza pragnê przekazaæ ca³ej kolejarskiej braci serdeczne

pozdrowienia wraz z wyrazami szczerego szacunku i uznania dla

Waszej jak¿e trudnej i odpowiedzialnej pracy.

W tych trudnych czasach, w których z coraz wiêksz¹ determinacj¹ musimy wspólnie broniæ

praw pracowniczych, dziêkujê wszystkim Zwi¹zkowcom z Federacji Zwi¹zków Zawodowych

Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP za zaanga¿owanie i wytê¿on¹ pracê na niwie zwi¹zkowej.

W dniu tego szczególnego Œwiêta ¿yczê wszystkim Kolejarzom satysfakcji z wykonywanej pracy

popartej godziwym wynagrodzeniem, a tak¿e wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.

Jan Guz

Przewodnicz¹cy

Ogólnopolskiego Porozumienia

Zwi¹zków Zawodowych


Kontrakt Socjalny dla Europy

Manifestacje w Polsce i wielu europejskich krajach

14 listopada w wielu krajach europejskich

na wezwanie Komitetu Wykonawczego

Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków

Zawodowych odby³y siê strajki i manifestacje

bêd¹ce aktem solidarnoœci na

rzecz wsparcia polityki EKZZ okreœlonej

w Kontrakcie Socjalnym dla Europy. Jest

on odpowiedzi¹ europejskiego ruchu

zwi¹zkowego na czteroletnie metody

dzia³ania rz¹dów neoliberalnych w walce

z kryzysem polegaj¹ce do tej pory na

ograniczaniu praw obywateli i pracowników

oraz planowaniu dalszych ciêæ

w sferze spo³ecznej. W Polsce manifestacje

odby³y siê w Warszawie, Poznaniu,

Wroc³awiu, Katowicach i Gdañsku,

a zorganizowali je wspólnie centrale

Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi¹zków

Zawodowych i Forum Zwi¹zków

Zawodowych.

Foto Cezary ¯urawski/OPZZ

Warszawa. Przewodnicz¹cy OPZZ Jan Guz wrêcza ministrowi Pracy i Polityki

Spo³ecznej W³adys³awowi Kosiniak-Kamyszowi oœwiadczenie kierowane do

rz¹du wspólnie przez OPZZ i Forum Zwi¹zków Zawodowych.

Na centralnej manifestacji w Warszawie przed

siedzib¹ Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej

zebra³o siê ok, 1,5 tys. demonstrantów -

g³ównie z OPZZ i FZZ, ale obecni byli tak¿e

zwi¹zkowcy z WZZ „Sierpieñ 80” i NSZZ

„Solidarnoœæ 80”. Manifestacjê otworzyli przewodnicz¹cy

OPZZ Jan Guz i przewodnicz¹cy

FZZ Tadeusz Chwa³ka, którzy w swoich wyst¹pieniach

przedstawili cele manifestacji. Do zebranych

wyszed³ minister pracy i polityki spo-

³ecznej W³adys³aw Kosiniak-Kamysz, który

We Wroc³awiu przed siedzib¹ wojewody dolnoœl¹skiego

demonstrowali cz³onkowie naszej

organizacji.

odebra³ oœwiadczenie stwierdzaj¹c m. in., ¿e

„ws³uchuje siê w g³os zwi¹zkowców”. A ¿e od

samego ws³uchiwania zmian nie przybêdzie, pada³y

liczne g³osy, ¿e nie ws³uchiwaæ siê nale¿y,

a braæ pod uwagê. Nie sposób pomin¹æ kuriozalnej

sytuacji. W czasie, gdy trwa³a manifestacja

w budynku Ministerstwa odbywa³y siê uroczystoœci

z okazji 10-lecia wojewódzkich komisji

dialogu spo³ecznego. Dialogu spo³ecznego na

poziomie województw praktycznie nie ma,

a projekt OPZZ zmierzaj¹cy do zwiêkszenia

kompetencji i mo¿liwoœci komisji znikn¹³ bez

œladu. OPZZ zbojkotowa³ uroczystoœci wysy³aj¹c

jedynie swojego przedstawiciela, który œwiêtuj¹cym

przekaza³ mniej wiêcej to, co powy¿ej.

A co czytamy w oœwiadczeniu?

FZZ i OPZZ nie akceptuje polityki rz¹du, która

nie rozwi¹zuje podstawowych problemów

z jakimi borykaj¹ siê obywatele.

Narasta rozczarowanie pracowników faktem,

¿e rz¹d nie widzi zmartwieñ spo³eczeñstwa

wynikaj¹cych z nieustannej niepewnoœci

bytu: niskich zarobków, patologicznych form

zatrudnienia, uci¹¿liwoœci opodatkowania,

braku miejsc pracy i mieszkañ na wynajem,

k³opotów z dostêpem do s³u¿by zdrowia, powszechnej

dro¿yzny oraz narastaj¹cej biedy

i ubóstwa. Inicjatywy rz¹du ostatnich tygodni

s¹ dzia³aniami pozornie wspomagaj¹cymi

gospodarkê i rynek pracy. Mimo ponagleñ

zwi¹zków zawodowych rz¹d póŸno dostrzeg³

pog³êbiaj¹ce siê niekorzystne tendencje w gospodarce

– wola³ pielêgnowaæ mit sukcesu.

FZZ i OPZZ nie zgadza siê na:

• wyprzeda¿ pozosta³ego w rêkach pañstwa

maj¹tku narodowego i ograniczenie praw pracowniczych

wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych ustaw

w zakresie przekszta³ceñ w³asnoœciowych,

• kolejne uszczuplenie praw pracowników zatrudnionych

w górnictwie,

• utrzymanie dotychczasowej patologii nadu¿ywania

umów œmieciowych,

• brak dzia³añ zwiêkszaj¹cych mo¿liwoœci nabywcze

spo³eczeñstwa: odmowê wzrostu wynagrodzeñ,

rent i emerytur oraz œwiadczeñ socjalnych,

• politykê rz¹du nie rozwi¹zuj¹c¹ realnie problemów

demograficznych

• zamykanie szkó³ i ograniczanie dostêpu do

opieki zdrowotnej.

FZZ i OPZZ oczekuje od rz¹du pe³nej realizacji

Pakietu Dzia³añ Antykryzysowych z 2009

roku oraz podjêcia dialogu ze zwi¹zkami zawodowymi

w sprawie przygotowania drugiego pakietu

antykryzysowego, uwzglêdniaj¹cego prospo³eczne

propozycje rozwi¹zañ systemowych

przedstawiane przez zwi¹zki zawodowe.

Oœwiadczenie zosta³o podpisane przez

prezydia OPZZ i FZZ.

oprac. jk

Szanowni Pañstwo,

Œwiêto Kolejarzy zwi¹zane z postaci¹ patronki œw. Katarzyny Aleksandryjskiej

kierujê nasze myœli ku wszystkim Pracownikom Kolei s³u¿¹cym ludziom swoj¹ prac¹.

Za ponad szeœcioma tysi¹cami poci¹gów, które wyje¿d¿aj¹ w ci¹gu doby na polskie tory kryje siê Pañstwa wysi³ek, za

który chcia³bym serdecznie podziêkowaæ.

Szczególnie dziêkujê wszystkim Kolejarzom, którzy przyczynili siê do zmiany

wizerunku kolei za spraw¹ sprawnej organizacji przewozów

podczas turnieju fina³owego Euro 2012, co zosta³o zauwa¿one i docenione

przez pasa¿erów, goœci z kraju i zagranicy.

Najwa¿niejszym warunkiem rozwoju kolei jest odpowiednia infrastruktura.

Dlatego ¿yczê wszystkim, aby dziêki poprawie stanu infrastruktury

systematycznie polepsza³o siê bezpieczeñstwo oraz warunki Pañstwa pracy

na kolei. ¯yczenia wszelkiej pomyœlnoœci kierujê równie¿ do Pañstwa

rodzin oraz emerytów i rencistów bran¿y transportowej.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Massel

Podsekretarz Stanu


Firma Teletechnika zosta³a za³o¿ona przez Piotra Brycha w 1999 roku. Dzia³a g³ownie

w bran¿y teletechnicznej, automatyki kolejowej i elektroinstalatorskiej. Roczna wartoœæ us³ug

to ok. 6 mln z³. Wiêkszoœæ sprzeda¿y pochodzi z realizacji zamówieñ publicznych udzielanych

w wyniku wygrania przez nas przetargów. Bycie uczestnikiem przetargów publicznych

nak³ada na nas zobowi¹zania bêd¹ce rekomendacj¹ solidarnoœci firmy: niezaleganiu ze

sk³adkami ZUS i podatkami, posiadania wysokiego ubezpieczenia, dysponowanie

pracownikami z du¿ym doœwiadczeniem i ró¿norakimi uprawnieniami (budowlane,

elektryczne, dostêp do informacji niejawnych, licencje zabezpieczenia technicznego i in.).

Wszystko to czyni z naszej firmy wiarygodnego partnera przy realizacji zamówieñ w szerokim

zakresie wartoœci i trudnoœci.

Firma Teletechnika œwiadczy us³ugi w zakresie:


budowy systemów automatyki kolejowej i metra

budowy instalacji elektrycznych

budowy kablowych linii energetycznych

budowy okablowania strukturalnego

budowy sieci komputerowych

budowy sieci telefonicznych

budowy sieci alarmu, po¿aru, w³amania i napadu

budowy sieci monitoringu wizyjnego (kamery)

budowy sieci nag³oœnieniowych

budowy systemów kontroli dostêpu

budowy ³¹czy œwiat³owodowych

budowy drogowych sygnalizacji œwietlnych

projekty, pomiary, ekspertyzy i doradztwo techniczne w ww. dziedzinach.

Siedziba firmy: ul. Palestyñska 8 lok. 5, Biuro handlowe: ul. Palestyñska 8 lok. 49

03-321 Warszawa

tel. 501 981 948 - Piotr Brych - zarz¹d firmy, 506 365 688 - Józef Brych - dzia³ budownictwa kolejowego

www.brych.com.pl

piotr@brych.com.pl

Szanowni Pañstwo!

Z okazji Œwiêta Kolejarza pragnê przekazaæ najlepsze ¿yczenia wszystkim pracownikom spó³ek Grupy PKP,

a tak¿e osobom pracuj¹cym w firmach zwi¹zanych z kolej¹.

Dziêkujê Pañstwu za codzienny wysi³ek w³o¿ony w to, by polska kolej

by³a nowoczesna, bezpieczna i przyjazna.

¯yczê Pañstwu satysfakcji z pracy oraz sukcesów w ¿yciu osobistym.

Zarz¹d TK Telekom spó³ka z o.o.

Z wyrazami szacunku

Jakub Karnowski

Prezes Zarz¹du Grupy PKP

Wszystkim pracownikom bran¿y kolejowej, w tym wyj¹tkowym dniu

jakim jest Œwiêto Kolejarza, sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia.

Niech dzisiaj i przez ca³y rok towarzyszy Pañstwu poczucie pe³nienia

wa¿nej misji, satysfakcja z wykonywanej pracy oraz duma z bycia

czêœci¹ wielkich, pozytywnych zmian kolei w Polsce.


Ludzie i ich pasje - Janusz Dylewski

Cz³owiek - orkiestra to ma³o powiedziane

Z Wojciechem Cejrowskim na Pikniku Country 2012 w Mr¹gowie.

Na co dzieñ pracuje w TK Telekom. A co

robi³ i robi poza prac¹? Ta lista jest tak

nies³ychanie d³uga, ¿e postanowi³em

sprawdziæ j¹ osobiœcie.

Mo¿e na pocz¹tek przedstaw siê

naszym czytelnikom.

Nazywam siê Janusz Dylewski, urodzi-

³em siê pó³ wieku temu w M³awie, której

pozostajê wierny do dzisiaj. By³em chyba

jednym z ostatnich, który móg³ siê normalnie

zatrudniæ na kolei. Ot, tak po prostu.

Sk³adasz podanie i pracujesz.

Wierny kolei od pocz¹tku?

W³aœciwie tak. Poza ma³ym epizodem

w KZA Olsztyn pracowa³em w Oddziale

Automatyki i Telekomunikacji, potem by³

Zak³ad, dzisiaj pracujê w zespole Nadzoru

Sieci i Systemów w Pionie Operatorskim

TK Telekom w Warszawie.

Doje¿d¿asz?

Tak, czêsto z przesiadk¹ w Modlinie lub

Legionowie. Choæ M³awa ma bezpoœrednie

po³¹czenie z Warszaw¹, nie pasuje komunikacja

miejska w Warszawie. To nieco

ponad 100 km, œrednio 2,5 godziny.

Mo¿na siê przyzwyczaiæ. S¹ osoby, które

doje¿d¿aj¹ z dalszych miejscowoœci.

W podró¿owaniu to jesteœ chyba

zaprawiony. Zjecha³eœ podobno wszystkie

kontynenty?

Tak, odwiedzi³em w sumie 112 krajów.

Powiedz, jak to siê robi, ¿e pracuj¹c

zawodowo mo¿na osi¹gn¹æ taki imponuj¹cy

wynik? Od czego to siê zaczê³o?

Od PTTK, którego cz³onkiem jestem od

30 lat. Tam zdoby³em licencjê pilota wycieczek

krajowych i zagranicznych. Mia-

³em taki komfort, ¿e mog³em wybieraæ

trasy, wiêc t¹ podró¿nicz¹ pajêczyn¹ oplot³em

ca³¹ kulê ziemsk¹. Wykorzystywa-

³em oczywiœcie swój urlop, ale te¿ sporo

dni udawa³o siê nazbieraæ dodatkowo.

Kiedyœ za nadgodziny dawano wolne,

a na linii pracowa³o siê nieraz od œwitu do

nocy.

Prowadzisz jak¹œ dokumentacjê z tych

wyjazdów?

Oczywiœcie. Co prawda pilot to nie

przewodnik, ale musisz wiedzieæ, gdzie

jedziesz. Poza tym z ka¿dego kraju przywozi³em

ró¿ne materia³y, ¿eby siê jak najwiêcej

dowiedzieæ. Dzisiaj, w dobie powszechnego

internetu to ju¿ ¿aden problem,

jednak materialne pami¹tki s¹ niezast¹pione.

Pewnie pomocna by³a tutaj znajomoœæ

z Wojciechem Cejrowskim?

Tak, to przecie¿ uznany podró¿nik i kopalnia

wspania³ej wiedzy. Ale nie tylko

podró¿e ³¹cz¹ mnie z Wojtkiem.

A co jeszcze?

Ogromna mi³oœæ do muzyki country.

Poznaliœmy siê na Pikniku Country

w Mr¹gowie. Wojtek jest sekretarzem generalnym

Stowarzyszenia Muzyki Country

w Polsce, ja cz³onkiem tego¿. Zreszt¹

by³em na wszystkich Piknikach, ³¹cznie

z tym pierwszym, który odby³ siê w 1982

roku w... Jeleniej Górze. Od nastêpnego

roku ju¿ niezmiennie w Mr¹gowie.

No to masz zdecydowanie bli¿ej.

Myœlê, ¿e jakby go przenieœli do Japonii

to te¿ bym pojecha³.

To porozmawiajmy trochê o innej pasji.

Piszesz wiersze...

Tak, ale nie tylko. Pisujê równie¿ prozê,

a nawet sztuki teatralne, które zaistnia³y

na profesjonalnej scenie.

A od kiedy piszesz?

W³aœciwie to od dziecka, ale tak oficjalnie

to debiutowa³em jako 13-latek w „P³omyku”.

By³ kiedyœ taki dwutygodnik dla

m³odzie¿y...

... pamiêtam, nastêpca „Misia”, „Œwierszczyka”

i „P³omyczka”...

... no w³aœnie. Potem publikowa³em jeszcze

wiersze i eseje w periodyku WSD

w P³ocku, a od 1983 roku, przez pó³ wieku

pisa³em do szuflady. Od 4 lat wróci³em do

pisania. Wydane zosta³y dwa tomiki poezji

„Pierwszy smak” i „Zaskoczenie”,

a na druk czeka zbiór szkiców i esejów

oraz trzeci tomik poezji.

Chyba ju¿ mnie nie zaskoczysz, jak powiesz,

¿e malujesz, fotografujesz i œpiewasz.

Rzeczywiœcie, pasjonuje mnie malarstwo

i jego historia. Sam uprawiam malarstwo

sztalugowe - olejne i akwarelê, zajmujê

siê te¿ grafik¹. Z t¹ ostatni¹ mia³em

dwie wystawy zbiorowe, moje grafiki by-

³y równie¿ publikowane w dwóch ksi¹¿-

kach. Podobnie z fotografi¹, te¿ mia³em

wiele wystaw zbiorowych i indywidual-

Wszystkim Kole¿ankom i Kolegom Kolejarzom, kolejowym Emerytom i Rencistom,

Pracownikom przedsiêbiorstw i instytucji zwi¹zanych z kolejnictwem,

A tak¿e Sympatykom polskich dróg ¿elaznych

z okazji Œwiêta Kolejarza

sk³adam Najlepsze ¯yczenia Wszelkiej Pomyœlnoœci

w imieniu wszystkich moich wspó³pracowników

z Urzêdu Transportu Kolejowego i w³asnym.

Krzysztof Dyl

Prezes Urzêdu Transportu Kolejowego


nych. Aktualnie przygotowywane jest

zbiorowa wystawa Zwi¹zku Twórców

Ziemi Zakrzeñskiej, której jestem cz³onkiem.

Znajd¹ siê tam fotografie moje i ¿ony

Gra¿yny, a wernisa¿ zaplanowano na

19 stycznia przysz³ego roku w Galerii

Piecowej przy ul. Nowogrodzkiej 46

w Warszawie. Co do ostatnie czêœci twojego

pytania, to ciebie w³aœnie zaskoczê.

Nie œpiewam, chyba ¿e na imprezach

sportowych.

O w³aœnie, sport. Pamiêtam, ¿e zawsze

na imprezach sportowych, nawet naszych,

zak³adowych, by³eœ przyk³adem

nienagannie ubranego kibica wyposa¿onego

w niezbêdne gad¿ety.

Prawdziwy kibic, a za takiego siê uwa-

¿am, powinien do tego tak w³aœnie podchodziæ,

a nie zabieraæ na mecze pa³ki,

kastety czy siekiery. A nawi¹zuj¹c do

sportu, to mogê dodaæ, ¿e jestem równie¿

instruktorem strzelectwa sportowego i sêdzi¹

siatkarskim.

Jak na to wszystko znajdujesz czas?

Oczywiœcie, ¿e nie da siê wszystkiego

zrobiæ naraz. S¹ chwile, ¿e musisz dokonaæ

wyboru. Jednak przy odrobinie dyscypliny

wewnêtrznej i konsekwencji naprawdê

mo¿na sobie wiele rzeczy pouk³adaæ.

No w³aœnie. W tej uk³adance jest te¿

czas na zwi¹zkowanie. Od jak dawna?

W zwi¹zkach jestem od 1980 roku. Pe³ni³em

wiele funkcji - od cz³onka komisji

rewizyjnej po przewodnicz¹cego gdañskiego

MOZZ, cz³onka prezydium naszej

Federacji. Aktualnie jestem skarbnikiem

i ksiêgowym w MOZZ Gdañsk, a od 15 lat

cz³onkiem Rady Federacji. Od 1990 roku

dzia³am w samorz¹dzie lokalnym, by³em

radnym w M³awie, pracujê równie¿ w Zarz¹dzie

Osiedla pe³ni¹c funkcjê wiceprzewodnicz¹cego.

Pewnie, z racji zawodu, nieobce ci jest

modelarstwo kolejowe, czy tak?

Otó¿ nie. Samej kolei mi wystarczy

w pracy i zwi¹zkach. Natomiast jestem

kolekcjonerem minera³ów i kamieni szlachetnych.

Kolekcja liczy sobie ponad 300

okazów, a wœród nich miêdzy innymi

przepiêkne i du¿e ametysty, agaty i jaspisy.

Na wieczorze autorskim Zbigniewa Mierzwiñskiego w warszawskim Domu Literatury. Od lewej autor,

Andrzej Stawarz - pisarz, etnograf, historyk, krytyk literacki i Jacek Moskwa - dziennikarz prasowy

i telewizyjny, pisarz, watykanista, autor ksi¹¿ek biograficznych o Janie Pawle II.

Jak to wszystko pomieœciæ?

Rzeczywiœcie, to jest problem, ale poradzi³em

sobie w doœæ oryginalny sposób.

Po prostu przekaza³em spor¹ czêœæ zbioru

do depozytu w muzeach minera³ów. Mo¿-

na je ogl¹daæ na terenie ca³ej Polski. S¹

ci¹gle moje, ale mog¹ cieszyæ oczy zwiedzaj¹cych.

Tyle ciekawego siê dzieje w twoim

¿yciu. Nie myœla³eœ, ¿eby wydaæ ksi¹¿kê,

coœ w rodzaju biografii?

Mo¿e wydam, ale na razie szykujê siê -

jak ju¿ wspomnia³em - do wydania swoich

szkiców i esejów o tematyce historycznej

i regionalnej, których nazbiera³o

siê troszkê, a z ró¿nych przyczyn nie znalaz³y

siê w dotychczasowych opracowaniach

zbiorowych.

Koñcz¹c nasz¹ rozmowê, ¿yczê tobie

jedynie zdrowia, bo wydaje mi siê, ¿e

¿yczenie czegokolwiek innego nie ma

sensu. Jestem przekonany, ¿e wszystko,

co sobie za¿yczysz zrealizujesz bez problemu.

I ja dziêkujê za rozmowê, pozdrawiam

wszystkich czytelników PrzekaŸnika

i z okazji Œwiêta Kolejarza dedykujê

wiersz „Kolejowe œwiêtowanie”.

Kolejowe Œwiêtowanie

Jak co roku o tej porze

Codziennoœci naprzeciwko

W Katarzynki nowej modzie

Kolejarze pij¹ piwko.

Pij¹ tak¿e trunki inne

Wznosz¹ toast za braæ ca³¹

Co pracuje w pocie czo³a

Przetaczaj¹c tony i miliony.

Zawracaj¹ tak historii dzieje

gdy Œwiêta Katarzyna by³a patronk¹

prywatnych kolei we wszystkich

trzech zaborach

a¿ po rok dwudziesty szósty.

Wtedy zakrêt by³ w historii.

26 wrzeœnia tego¿ roku

Pi³sudski w podziêce

Utworzy³ PKP pañstwowe koleje.

Z kolejarza uczyni³ umundurowanego

urzêdnika pañstwowego.

Œwiêto powstania obchodzone by³o corocznie

w ostatni¹ niedzielê wrzeœnia

zawsze po dwudziestym szóstym.

Komu to przeszkadza³o?

Z wolnoœci¹ przysz³o nowe

Wykorzeniono „lewackie œwiêto”.

Id¹c prost¹ drog¹ z pañstwowego

do koœcielnego lecz tak¿e prywatnego œwiêta.

Znowu mamy Œwiêt¹ Katarzynê

patronkê prywatnych kolei.

Janusz Dylewski

Szanowni Pañstwo,

Z okazji Œwiêta Kolejarza, pragnê przekazaæ wszystkim pracownikom

Spó³ek Kolejowych, w tym w szczególnoœci pracownikom „CS Szkolenie i Doradztwo”

najserdeczniejsze ¿yczenia, zadowolenia w pracy, satysfakcji z wykonywanego zawodu

oraz wielu radoœci w ¿yciu osobistym.

Dziêkujê równie¿ naszym partnerom biznesowym za zaufanie i powierzenie

naszej Spó³ce szkoleñ swoich pracowników, w tym szkoleñ realizowanych

w ramach projektów wspó³finansowanych ze œrodków unijnych.

Janusz Czarnocki

Prezes Zarz¹du

”CS Szkolenie i Doradztwo” Sp. z o.o.


Spotkanie zwi¹zkowców z Zarz¹dem TK Telekom

9 listopada br. w Warszawie odby³o siê spotkanie

Zarz¹du spó³ki TK Telekom z przedstawicielami

zwi¹zków zawodowych. W pierwszym

punkcie porz¹dku obrad rozmawiano o œwiadczeniach

przejazdowych.

Zarz¹d przedstawi³ „Porozumienie w sprawie

ulgowych us³ug transportowych dla pracowników,

emerytów i rencistów oraz osób pobieraj¹cych

kolejowe œwiadczenia przedemerytalne”.

Porozumienie to, dotycz¹ce œwiadczeñ przejazdowych

w spó³ce TK Telekom w zasadzie jest

kopi¹ Porozumienia z dnia 18 wrzeœnia 2012 r.

okreœlaj¹cego warunki korzystania w 2013 roku

z ulgowych us³ug transportowych poci¹gami

uruchamianymi przez Intercity, Koleje Mazowieckie,

SKM w Trójmieœcie i WKD jakie wynegocjowa³

w imieniu Zwi¹zku Pracodawców

Kolejowych Krzysztof Mamiñski.

Na wniosek strony zwi¹zkowej postanowiono,

¿e do tej sprawy powrócimy ponownie w innym

terminie ze wzglêdu na trwaj¹ce jeszcze negocjacje

przedstawiciela Zwi¹zku Pracodawców

Kolejowych Krzysztofa Mamiñskiego z innymi

przewoŸnikami. ZPK zadeklarowa³, ¿e wyst¹pi

ponownie z propozycjami ulgowych œwiadczeñ

przejazdowych do przewoŸników nie bêd¹cych

stron¹ porozumienia, tj. do spó³ek Przewozy Regionalne,

Arriva RP, Koleje Dolnoœl¹skie, Koleje

Œl¹skie i Koleje Wielkopolskie.

Nastêpnym punktem spotkania by³o ustalenie

wysokoœci gratyfikacji z okazji Œwiêta Kolejarza.

Na wstêpie, zanim przyst¹piono do meritum,

cz³onek Zarz¹du Sebastian Witecki przedstawi³

w formie prezentacji wyniki finansowe spó³ki

TK Telekom za dziewiêæ miesiêcy 2012 roku.

Spó³ka zanotowa³a w tym okresie stratê netto

910,1 tys. z³. Wynik na sprzeda¿y w stosunku do

roku ubieg³ego by³ ni¿szy o 8,9 mln z³. Gorsze

wyniki od planowanych zanotowano w segmencie

kontraktów budowlanych, do czego w znacznej

mierze przyczyni³o siê postawienie w stan

upad³oœci Przedsiêbiorstwa Napraw Infrastruktury,

spó³ki zale¿nej Budimeksu. Po prezentacji

Zarz¹d - powo³uj¹c siê na paragraf 36 ust. 2 Zak³adowego

Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników

spó³ki TK Telekom zaproponowa³

gratyfikacjê z okazji Œwiêta Kolejarza w kwocie

431 z³, tj. 10% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia

w Spó³ce za rok poprzedni. Zwi¹zki

zawodowe domagaj¹ siê wy¿szej kwoty, argumentuj¹c

to brakiem w tym roku wzrostu wynagrodzeñ,

niewyp³acenia przez trzy kwarta³y premii

motywacyjnej (kwartalnej). Zatrudnienie

plasuje siê na ni¿szym poziomie od planu na ten

rok, wiêc malej¹ koszty, a wzrasta wydajnoœæ

pracy. Ponadto spó³ka po trzech kwarta³ach 2012

r. osi¹gnê³a przychody o 10,4% wy¿sze w porównaniu

do roku ubieg³ego, a na koniec tego roku

TK Telekom osi¹gnie zysk. Porozumienia nie

uda³o siê osi¹gn¹æ.

Kolejny punkt spotkania poœwiêcono omówieniu

wykorzystania czasu pracy w spó³ce TK

Telekom. Pracodawca zaproponowa³ zwiêkszenie

limitu godzin nadliczbowych przepracowanych

w zwi¹zku ze szczególnymi potrzebami

pracodawcy z obecnych 150 do 376. Strona

zwi¹zkowa zwróci³a uwagê na fakt, i¿ rosn¹ca

liczba godzin nadliczbowych wynika ze zbyt niskiego

zatrudnienia w grupie pracowników teletechnicznych

zatrudnionych w Regionach. Ponadto

- w przypadku godzin nadliczbowych oraz

dodatkowego wyznaczania poza normalnym

czasem pracy ca³odobowych dy¿urów telefonicznych

- narusza siê zapisane w art. 132 i 133

kodeksu pracy prawo pracownika do 11 godzin

odpoczynku w ci¹gu doby i 35 godzin nieprzerwanego

odpoczynku w ci¹gu tygodnia. Ostatecznej

decyzji jeszcze nie podjêto.

Na wniosek strony zwi¹zkowej przy aprobacie

Zarz¹du w przeci¹gu dwóch tygodni zorganizowane

zostanie spotkanie kierownictwa Pionu Robót

Telekomunikacyjnych z kierownikami Regionów

Robót Telekomunikacyjnych na temat rozliczania

czasu pracy, pracy w nadgodzinach, dy¿urów

pod telefonem oraz organizacji pracy.

Ponadto planuje siê spotkanie przedstawicieli

zwi¹zków zawodowych w poszerzonym sk³adzie

o kierowników i brygadzistów z dyrektorem

Pionu Robót Telekomunikacyjnych Micha³em

Klimczakiem, aby odnieœæ siê do jego zarzutów

o niskiej wydajnoœci pracy pracowników TK

Telekom, w stosunku do firm zewnêtrznych.

Kolejne pokazy urz¹dzeñ zasilaj¹cych

Kolejne pokazy produktów firmy P.I.W.

CAMCO Sp. z o.o. przy wspó³udziale przedstawicieli

Federacji ZZPAiT PKP odby³y siê

17 paŸdziernika w Poznaniu i nastêpnego dnia

w Zielonej Górze. W obu prezentacjach firmê

CAMCO reprezentowali Kamila Bubicz

i Krzysztof Kubów - specjaliœci ds.sprzeda¿y.

Gospodarzem spotkania w Poznaniu by³ dyrektor

Zak³adu Linii Kolejowych Wojciech

Grzeœkowiak a w Zielonek Górze dyrektor

tamtejszego Zak³adu Mariusz Nowakowski.

Obu panom w trakcie prezentacji towarzyszyli

ich zastêpcy, kadra kierownicza Zak³adów

oraz pracownicy liniowi ró¿nych szczebli.

Obie prezentacje firma CAMCO rozpoczê³a

od przedstawienia w krótkim zarysie historii

powstania firmy, sposobów jej funkcjonowania

podkreœlaj¹c przy tym wysokie kwalifikacje

swoich pracowników.

Prezentacje prowadzono w formie pokazu

multimedialnego informuj¹c o produktach

w kontekœcie zastosowania ich dla potrzeb

PKP PLK S.A. oraz dyskusji, podczas której

by³y omawiane szczegó³owo poszczególne

elementy urz¹dzeñ zasilaj¹cych oraz ich parametry.

Prezenterzy przedstawili nowoczesne i niezawodne

elementy zasilania, które s¹ tak potrzebne

w dzia³aniu urz¹dzeñ sterownia ruchem

kolejowym. Zastosowanie tych urz¹dzeñ

u³atwia pracê pracowników bezpoœrednio

odpowiedzialnych za urz¹dzenia srk, ale

nie tylko. Zastosowanie monobloków w po³¹czeniu

z nowoczesnymi UPS-ami w zdecydowany

sposób poprawia bezpieczeñstwo ruchu

kolejowego. Polega to miêdzy innymi na

mo¿liwoœci sta³ego dozorowania baterii akumulatorowych

poprzez zastosowanie systemu

„Ska³a”. System ten, tak jak to by³o w poprzednich

prezentacjach, wzbudzi³ wœród pracowników

obu Zak³adów du¿e zainteresowanie,

podobnie jak mo¿liwoœci po³¹czenia

pracy agregatów pr¹dotwórczych z UPS-ami.

Przedstawiciele CAMCO omówili równie¿

tak wa¿ny aspekt, jakim jest ochrona œrodowiska,

podkreœlaj¹c posiadanie przez firmê

odpowiednich certyfikatów ISO w tym zakresie.

Uczestnicy prezentacji mieli okazjê siê

dowiedzieæ, ¿e oferowane urz¹dzenia pracuj¹

nie tylko na kolei, ale równie¿ w wa¿nych

strategicznie firmach na terenie Polski.


Zarówno prezentacjê poznañsk¹ jak i zielonogórsk¹

koñczy³y dyskusje. W obu przypadkach

zadawano szereg szczegó³owych pytañ

dotycz¹cych zademonstrowanych urz¹dzeñ.

Szczegó³owe pytania dotyczy³y takich zagadnieñ,

jak mo¿liwoœci zastosowania tych nowoczesnych

urz¹dzeñ w powi¹zaniu z urz¹dzeniami,

które pracuj¹ niejednokrotnie ju¿ od

kilkudziesiêciu lat, jakie s¹ wymagania dotycz¹ce

pomieszczeñ, jak powinno siê dobieraæ

rodzaje agregatów i ich moc przy wspó³pracy

z UPS-ami. Pytano o szczegó³y systemu „Ska-

³a” i zalety jego innowacyjnoœci, jakie konkretne

korzyœci finansowe przynosi zastosowanie

takiego systemu, w jaki sposób dostaje siê

informacjê o uszkodzeniu baterii, co powoduje,

¿e baterie akumulatorowe wyd³u¿aj¹ ¿ywotnoœæ.

Pracowników liniowych szczególnie

interesowa³y parametry urz¹dzeñ w kontekœcie

poprawy pracy i zmniejszenia czêstotliwoœci

zabiegów konserwacyjnych, ich przebiegu

w odniesieniu do obowi¹zuj¹cych instrukcji

w PKP PLK S.A.

Nie zabrak³o te¿ pytañ, które najbardziej interesowa³y

dyrektorów ds. finansowych, a dotycz¹cych

mo¿liwoœci i form zakupu urz¹dzeñ,

na przyk³ad poprzez ich leasing czy zakup

za poœrednictwem platformy przetargowej.

Pytano tak¿e o mo¿liwoœæ wypo¿yczenia

urz¹dzeñ na zasadzie poligonu doœwiadczalnego

oraz czy urz¹dzenia posiadaj¹ dopuszczenia

do stosowania w PKP PLK S.A.

Podczas prezentacji w Poznaniu i w Zielonej

Górze pracownicy z uznaniem wyra¿ali siê

o zademonstrowanych urz¹dzeniach podkreœlaj¹c

ich nowoczesnoœæ i mo¿liwoœæ stosowania

w ró¿nych rodzajach urz¹dzeñ, które s¹

eksploatowane przy zasilaniu urz¹dzeñ sterownia

ruchem kolejowym. Uczestnicy obu prezentacji

zwrócili uwagê na ich wysoki poziom

i mo¿liwoœæ fachowej dyskusji. Koñcz¹c spotkania

prezenterzy firmy CAMCO podziêkowali

za mo¿liwoœæ przedstawienia swoich

produktów i organizacjê pokazów.

Warto zauwa¿yæ, ¿e tego typu prezentacje

pokazuj¹, jak mo¿na wdra¿aæ nowoczesne

systemy zasilaj¹ce zwiêkszaj¹c bezpieczeñstwo

pracy urz¹dzeñ, a tak¿e poprawiæ i usprawniæ

prace monterom i zadbaæ o stronê

finansow¹ firmy.

Kampania spo³eczna Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj sie i ¿yj!”

w nowym wymiarze

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. apeluj¹

o bezpieczne przechodzenie przez

tory i rozszerzaj¹ dzia³ania edukacyjne

w ramach kampanii spo³ecznej Bezpieczny

przejazd - „Zatrzymaj siê i ¿yj!”.

Od paŸdziernika akcja objê³a przeciwdzia³ania

przekraczaniu linii kolejowych

w niedozwolonych miejscach.

Przebywanie osób nieuprawnionych na obszarach

kolejowych jest niebezpieczne i stwarza

zagro¿enie nie tylko dla ruchu kolejowego,

ale przede wszystkim dla ¿ycia i zdrowia

ludzi. W zderzeniu z rozpêdzonym poci¹giem

cz³owiek nie ma ¿adnych szans, a nastêpstwem

nieostro¿noœci jest tragedia poszkodowanych

i ich rodzin.

Przechodzenie przez tory w miejscach niedozwolonych

stanowi równie¿ wykroczenie

i jest podstaw¹ do na³o¿enia mandatu. Potr¹cenie

przez poci¹g cz³owieka na torach, szczególnie

ze skutkiem œmiertelnym, poci¹ga za

sob¹ ogromne skutki spo³eczne i wstrzymuje

ruch kolejowy nawet o kilka godzin. Obowi¹zkowa

procedura anga¿uje policjê, prokuraturê,

pogotowie ratunkowe, s³u¿by kolejowe i wielokrotnie

wymaga uruchomienia zastêpczej

komunikacji autobusowej.

- Ka¿dy system bezpieczeñstwa bêdzie nieskuteczny

bez woli wspó³pracy, przestrzegania

Rozszerzenie kampanii spo³ecznej

Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj siê i ¿yj!”

zasad i wyobraŸni ludzi. Poci¹g jad¹cy z prêdkoœci¹

80 km/h hamuje na dystansie ok. 300

metrów, a cz³owiek w kontakcie z nim nie ma

¿adnych szans. Dlatego zapewniamy mo¿liwoœci

bezpiecznego przechodzenia przez tory

i równoczeœnie apelujemy o w³aœciwe zachowanie

obok linii kolejowych, przestrzeganie

przepisów i rozs¹dek - mówi³ Andrzej Paw-

³owski - cz³onek Zarz¹du PKP Polskich Linii

Kolejowych S.A. na konferencji prasowej

inaugurujacej rozszerzenie kampanii, która

odby³a siê 3 paŸdziernika w Warszawie.

Inwestycje i rewitalizacje linii kolejowych

przynosz¹ wiele udogodnieñ dla pasa¿erów

i osób przekraczaj¹cych tory. Powstaj¹ przejœcia

podziemne dla pieszych, wiadukty lub tunele,

wygrodzenia terenu kolejowego, dodatkowe

zabezpieczenia przejazdów kolejowych.

Jednak nadal obserwuje siê liczne nieodpowiedzialne

zachowania. Wiele osób ignoruje

istniej¹ce zabezpieczenia, np. znaki ostrzegawcze,

dewastuje ogrodzenia oddzielaj¹ce

linie kolejowe, tworz¹c w ten sposób tzw. „dzikie

przejœcia” lub œwiadomie przechodzi przez

tory mimo zamkniêtych rogatek.

W ramach edukacji PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A. zorganizowa³y konferencje poœwiêcone

zagro¿eniom wynikaj¹cym z poruszania

siê po torach w miejscach niedozwolonych,

które - po inauguracji w Warszawie - odby³y

siê tak¿e w Krakowie, Sosnowcu, Wroc-

³awiu, Lublinie, £odzi, Poznaniu, Szczecinie

i Gdañsku. Wykorzystane zostan¹ doœwiadczenia

innych krajów dostêpne dziêki zawarciu

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

porozumienia z miêdzynarodow¹ organizacj¹

Operation Lifesaver, której misj¹ jest edukacja

na temat bezpieczeñstwa na obszarach kolejowych.

Równoczeœnie Stra¿ Ochrony Kolei, wykorzystuj¹c

miêdzy innymi dziewiêæ Mobilnych

Centrów Monitoringu, bêdzie prowadziæ dzia-

³ania prewencyjne wobec osób przekraczaj¹cych

tory w miejscach niedozwolonych. Dzia-

³ania te s¹ rozszerzeniem prowadzonej od oœmiu

lat kampanii spo³ecznej Bezpieczny przejazd

- „Zatrzymaj siê i ¿yj!” (oprac. jk)

Szanowni Pañstwo,

pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Z okazji Œwiêta Kolejarza kierujê do Pañstwa w imieniu Zarz¹du PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. serdeczne

¿yczenia sukcesów w dalszej pracy zawodowej oraz pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.

Stoj¹ przed nami zadania, do których osi¹gniêcia œrodkiem jest nowoczeœnie

zarz¹dzana i efektywna Spó³ka, a celem œwiadczenie jak najwy¿szej jakoœci us³ug,

spe³niaj¹cych oczekiwania Klientów kolei.

Wyra¿am g³êbokie przekonanie, ¿e wspólnym wysi³kiem osi¹gniemy ten cel.

Prezes Zarz¹du

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Remigiusz Paszkiewicz


W paŸdzierniku na przejazdach kolejowo - drogowych

14 wypadków, 6 osób rannych, bez ofiar

œmiertelnych - oto bilans zdarzeñ na przejazdach

kolejowo - drogowych w paŸdzierniku

z udzia³em pojazdów samochodowych.

Nietypowym fina³em zakoñczy³o siê zderzenie

samochodu marki audi z szynobusem

Przewozów Regionalnych w Opolu na

przejeŸdzie kat. D na szlaku Twardawa -

G³ogówek, do którego dosz³o 13 paŸdziernika.

Po kolizji kieruj¹cy pojazdem uciek³

z miejsca zdarzenia. Przybyli na miejsce

policjanci stwierdzili, ¿e jednak auto ucierpia³o

i po œladach wyciekaj¹cego p³ynu

ch³odz¹cego dotarli pod sam dom sprawcy.

Zdumionemu kierowcy nie pozosta³o nic

innego, jak przyznaæ siê do spowodowania

kolizji.

3 paŸdziernika kampania spo³eczna Bezpieczny

przejazd - „Zatrzymaj siê i ¿yj!”

zosta³a poszerzona o przeciwdzia³ania zapobiegaj¹ce

przekraczaniu linii kolejowych

w miejscach niedozwolonych przez pieszych.

Obszerniej o tym piszemy na poprzedniej

stronie. To bardzo cenna inicjatywa,

bo jak pokazuj¹ statystyki, ofiar bezmyœlnoœci

i nieuwagi wœród pieszych jest

znacznie wiêcej, ni¿ wœród kierowców i ich

pasa¿erów. Od tego numery w naszych informacjach

pojawi¹ siê równie¿ dane o takich

zdarzeniach. I tak w paŸdzierniku

dosz³o do 10 wypadków, w których zginê³o

9 osób - 6 mê¿czyzn i 3 kobiety. W dwóch

przypadkach ofiary targnê³y siê na ¿ycie

(2 starszych mê¿czyzn). Jedyna ciê¿ko ranna

ofiara to mê¿czyzna, który nieuwagê

przy przechodzeniu przez tory w miejscu

niedozwolonym przep³aci³ utrat¹ obu nóg

i ogólnymi obra¿eniami cia³a.

Jak poinformowa³ media na pocz¹tku

paŸdziernika Jan Telecki - dyrektor Zak³adu

Linii Kolejowych w Warszawie - w 2011

roku dosz³o na terenie Zak³adu do 76 wypadków

i wszystkie zakoñczy³y siê œmierci¹

pieszych. W tym roku od stycznia do wrzeœnia

w 47 wypadkach zginê³o ju¿ 29 osób

a 18 zosta³o ciê¿ko rannych. Do statystyk

obejmuj¹cych ju¿ ca³y kraj wrócimy po

zakoñczeniu roku.

Jak pokazuj¹ powy¿sze dane, rozszerzenie

Kampanii sta³o siê wrêcz konieczne.

(jk)

Foto KW PSP £ódŸ

Rok temu w tej rubryce pisaliœmy o „uroczystych

obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci

w Warszawie, czyli walce kiboli z policj¹. Mieliœmy

nadziejê, ¿e w tym roku spokój zagoœci na

warszawskich ulicach, wszak Œwiêto przypada-

³o w niedzielê, zatem by³o jeszcze bardziej œwi¹teczne.

Nic z tego. Dzieñ ten marszami sta³,

a rejestrowano je od prawa do lewa, a¿ ich mapa

przypomina³a mapê linii metra w 2050 roku.

Z t¹ ma³¹ ró¿nic¹, ¿e linie siê nie zazêbia³y,

a i rozk³ad tak u³o¿ono, ¿eby na przesiadkê nieco

poczekaæ. Nie pomog³o. Dzielni wojownicy

w kominiarkach, kapturach, a niektórzy nawet

w maskach p-gaz(!) ruszyli na policyjne kordony,

wysy³aj¹c 40 stró¿ów porz¹dku do szpitala.

Ci w odwecie zapuszkowali 2 kompanie wroga,

czyli 200 mi³oœników Œwiêta. Chcia³oby siê powiedzieæ

- nic siê nie zmieni³o. A nieprawda!

By³o zdecydowanie kulturalniej, jak przed rokiem,

bowiem tym razem nie sp³on¹³ ¿aden

telewizyjny wóz transmisyjny. Jest postêp.

Gdy wydawa³o siê, ¿e z odejœciem leœnych

dziadków z PZPN nie bêdzie ju¿ o czym pisaæ

i z kogo szydziæ, sytuacjê uratowa³ nowy prezes.

Gdy bi³ siê o g³osy poparcia, g³osi³ wszem

i wobec, ¿e za prezesowanie nie weŸmie ani

grosza. I nie zdziwi³o nas to, ¿e zmieni³ zdanie,

ale w jaki sposób do tej zmiany zosta³ zainspirowany.

Otó¿ - jak stwierdzi³ - pewna znana

dziennikarka powiedzia³a mu, ¿e jak nie bêdzie

bra³ jakiejkolwiek kasy, to siê na niego obrazi.

A nas teraz przeœladuje taki nocny koszmar.

Przychodzi prezes i mówi: jak pan siê nie zgodzi

na 100% podwy¿ki, to siê na pana obra¿ê.

I jak ¿yæ z takim koszmarem? Póki co, w prezencie

na Œwiêto Kolejarza, trwa zmasowany

atak na ulgi przejazdowe. A my wszystkim drogim

nam Czytelnikom ¿yczymy, by siê nie uda³!

O obowi¹zuj¹cych przepisach z zakresu prawa pracy i BHP informuje i odpowiada na

www.weekendfm.pl

pytania naszych Czytelników na ³amach PrzekaŸnika Barbara Przychliñska - specjalista

ds. BHP w Zak³adzie Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.

Wszelkie www.weekendfm.pl pytania i uwagi prosimy kierowaæ poczt¹ elektroniczn¹:

b.przychlinska@gazeta.pl

Pracownicy pytaj¹

Zasi³ek www.weekendfm.plopiekuñczy

Mam powa¿nie chor¹ teœciow¹. Na jakich

zasadach mogê uzyskaæ zasi³ek opiekuñczy

i jak d³ugo mo¿e przys³ugiwaæ?

Zasi³ek opiekuñczy przys³uguje ubezpieczonemu,

który jest zwolniony od wykonywania

pracy z powodu koniecznoœci osobistego

sprawowania opieki nad innym chorym

cz³onkiem rodziny (za innego cz³onka

rodziny uwa¿a siê ma³¿onka, rodziców, teœciów,

dziadków, wnuki, rodzeñstwo oraz

dzieci w wieku ponad 14 lat) - pod warunkiem,

¿e pozostaj¹ oni z osob¹ sprawuj¹c¹

opiekê we wspólnym gospodarstwie domowym

i nie ma innych cz³onków rodziny mog¹cych

zapewniæ opiekê. Zasi³ek opiekuñczy

przys³uguje ubezpieczonemu przez okres

zwolnienia od pracy z powodu koniecznoœci

osobistego sprawowania opieki, nie

d³u¿ej jednak 14 dni w roku kalendarzowym,

je¿eli opieka sprawowana jest nad

innymi chorymi cz³onkami rodziny. £¹czny

okres wyp³aty zasi³ku opiekuñczego z powodu

opieki nad dzieæmi i innymi cz³onkami

rodziny z ró¿nych przyczyn i bez wzglêdu

na liczbê dzieci i liczbê cz³onków rodziny

wymagaj¹cych opieki, nie mo¿e przekroczyæ

60 dni w roku kalendarzowym.

Uzasadnienie:

Zasi³ek opiekuñczy przys³uguje ubezpieczonemu,

który jest zwolniony od wykonywania

pracy z powodu koniecznoœci osobistego

sprawowania opieki nad:

• dzieckiem:- prawo do zasi³ku przys³uguje

na równi matce i ojcu dziecka, a zasi³ek wyp³aca

siê tylko jednemu z rodziców, temu,

który wyst¹pi z wnioskiem o jego wyp³atê

za dany okres.

• zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8

w przypadku:

- nieprzewidzianego zamkniêcia ¿³obka,

przedszkola lub szko³y, do których uczêszcza

dziecko,

- porodu lub choroby ma³¿onka stale opiekuj¹cego

siê dzieckiem, je¿eli poród lub

choroba uniemo¿liwia temu ma³¿onkowi

sprawowanie opieki,

- pobytu ma³¿onka stale opiekuj¹cego siê

dzieckiem w stacjonarnym zak³adzie opieki

zdrowotnej,

chorym dzieckiem w wieku do lat 14,

innym chorym cz³onkiem rodziny (za in-


nego cz³onka rodziny uwa¿a siê ma³¿onka,

rodziców, teœciów, dziadków, wnuki, rodzeñstwo

oraz dzieci w wieku ponad 14 lat)

pod warunkiem, ¿e pozostaj¹ oni z osob¹

sprawuj¹c¹ opiekê we wspólnym gospodarstwie

domowym.


Kiedy przys³uguje zasi³ek?

Zasi³ek opiekuñczy przys³uguje przez okres

zwolnienia od pracy z powodu koniecznoœci

osobistego sprawowania opieki, nie

d³u¿ej jednak ni¿ przez 60 dni w roku kalendarzowym,

je¿eli opieka sprawowana jest

nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i chorym

dzieckiem do lat 14, albo 14 dni w roku kalendarzowym,

je¿eli opieka sprawowana

jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub

innymi chorymi cz³onkami rodziny. £¹czny

okres wyp³aty zasi³ku opiekuñczego z powodu

opieki nad dzieæmi i innymi cz³onkami

rodziny z ró¿nych przyczyn i bez wzglêdu

na liczbê dzieci i liczbê cz³onków rodziny

wymagaj¹cych opieki, nie mo¿e przekroczyæ

60. dni w roku kalendarzowym.

Od 1 stycznia 2009 r. w przypadku, gdy

ubezpieczona matka dziecka, która pobiera

zasi³ek macierzyñski w wymiarze 8 tygodni

po porodzie, przebywa w szpitalu, ubezpieczonemu

ojcu dziecka przys³uguje za okres

pobytu matki dziecka w szpitalu dodatkowy

zasi³ek opiekuñczy z tytu³u osobistego sprawowania

opieki nad urodzonym dzieckiem,

w wymiarze do 8 tygodni, tj. do 56 dni, nie

d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia przez dziecko 8 tygodni

¿ycia. Wymiar zasi³ku opiekuñczego

w takim przypadku nie jest zwi¹zany z rokiem

kalendarzowym i jest niezale¿ny od

wymiaru okreœlonego wy¿ej (60 i 14 dni).

Przepis ten ma zastosowanie tak¿e do innego

ubezpieczonego cz³onka najbli¿szej rodziny,

je¿eli przerwie zatrudnienie lub inn¹

dzia³alnoœæ zarobkow¹ w celu sprawowania

osobistej opieki nad dzieckiem.

Zasi³ek opiekuñczy przys³uguje pod warunkiem,

¿e nie ma innych cz³onków rodziny

mog¹cych zapewniæ opiekê. W przypadku

sprawowania opieki nad chorym

dzieckiem w wieku do lat 2, zasi³ek opiekuñczy

przys³uguje nawet wówczas, gdy

s¹ inni cz³onkowie rodziny mog¹cy zapewniæ

opiekê.(!)

Zasi³ek opiekuñczy nie przys³uguje:

• za okresy, w których ubezpieczony zachowuje

prawo do wynagrodzenia na podstawie

przepisów szczególnych,

• w okresie urlopu bezp³atnego lub urlopu

wychowawczego,

• w okresie tymczasowego aresztowania lub

odbywania kary pozbawienia wolnoœci,

z wyj¹tkiem przypadków, w których prawo

do zasi³ku wynika z ubezpieczenia chorobowego

osób wykonuj¹cych odp³atnie pracê

na podstawie skierowania do pracy

w czasie odbywania kary pozbawienia wolnoœci

lub tymczasowego aresztowania,

• za okres objêty zaœwiadczeniem lekarskim,

w przypadku wykonywania w czasie

zwolnienia lekarskiego pracy zarobkowej

albo wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

od pracy niezgodnie z celem tego

zwolnienia, co zosta³o stwierdzone w trakcie

kontroli prawid³owoœci wykorzystywania

zwolnieñ lekarskich od pracy przeprowadzanej

przez p³atnika zasi³ku.

Podstawa wymiaru zasi³ku

Podstawê wymiaru zasi³ku dla pracowników

stanowi przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie

wyp³acone za okres 12 miesiêcy

kalendarzowych poprzedzaj¹cych powstanie

niezdolnoœci do pracy albo z faktycznego

okresu zatrudnienia za pe³ne kalendarzowe

miesi¹ce, je¿eli niezdolnoœæ do pracy

powsta³a przed up³ywem tego okresu.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje

siê przychód stanowi¹cy podstawê

wymiaru sk³adki na ubezpieczenie chorobowe,

po odliczeniu potr¹conych przez pracodawcê

sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne.

Wysokoœæ zasi³ku

Zasi³ek opiekuñczy przys³uguje w wysokoœci

80% wynagrodzenia stanowi¹cego

podstawê wymiaru zasi³ku.

Niezbêdne dokumenty

Podstawowym dokumentem stanowi¹cym

podstawê do wyp³aty zasi³ku opiekuñczego

z tytu³u sprawowania opieki nad chorym

dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny

jest zaœwiadczenie lekarskie wystawione

na formularzu ZUS ZLA. Dowodem

stanowi¹cym podstawê przyznania i wyp³aty

zasi³ku opiekuñczego z tytu³u sprawowania

opieki podczas pobytu za granic¹ jest

przet³umaczone na jêzyk polski zaœwiadczenie

zagranicznego zak³adu leczniczego

lub zagranicznego lekarza:

• zawieraj¹ce nazwê zagranicznego zak³adu

leczniczego lub imiê i nazwisko zagranicznego

lekarza, opatrzone dat¹ wystawienia

i podpisem,

• okreœlaj¹ce pocz¹tkow¹ i koñcow¹ datê

niezdolnoœci do pracy.

Dokumentem wymaganym do wyp³aty

zasi³ku opiekuñczego z powodu koniecznoœci

sprawowania opieki nad dzieckiem

w wieku do lat 8. s¹:

• oœwiadczenie ubezpieczonego - w przypadku

nieprzewidzianego zamkniêcia ¿³obka,

przedszkola lub szko³y, do których

uczêszcza dziecko,

• decyzja w³aœciwego inspektora sanitarnego

zarz¹dzaj¹cego izolacjê - w przypadku

izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo

zarazków choroby zakaŸnej,

• zaœwiadczenie lekarskie wystawione na

zwyk³ym druku - w razie porodu, choroby

lub pobytu ma³¿onka stale opiekuj¹cego siê

dzieckiem w stacjonarnym zak³adzie opieki

zdrowotnej, zawieraj¹ce imiê i nazwisko

ma³¿onka stale opiekuj¹cego siê dzieckiem,

okres i przyczynê koniecznoœci sprawowania

opieki nad dzieckiem, imiê i nazwisko

dziecka, nad którym ma byæ sprawowana

opieka oraz piecz¹tkê i podpis wystawiaj¹cego

zaœwiadczenie.

Ubezpieczony wystêpuj¹cy o wyp³atê zasi³ku

sk³ada równie¿ oœwiadczenie na druku

ZUS Z-15. Je¿eli zasi³ek wyp³acany jest

przez ZUS, do jego wyp³aty niezbêdne jest

dodatkowo zaœwiadczenie p³atnika sk³adek

wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku

pracowników, na druku ZUS Z-3b -

w przypadku ubezpieczonych wykonuj¹cych

pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ, ubezpieczonych

wspó³pracuj¹cych z osobami prowadz¹cymi

pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ oraz duchownych

albo na druku ZUS Z-3a -

w przypadku pozosta³ych ubezpieczonych.

Dokumentami do wyp³aty zasi³ku opiekuñczego

ubezpieczonemu ojcu dziecka lub

innemu ubezpieczonemu cz³onkowi najbli¿szej

rodziny, w przypadku gdy matka

dziecka korzystaj¹ca z zasi³ku macierzyñskiego

w wymiarze 8 tygodni po porodzie

przebywa w szpitalu, s¹:

• zaœwiadczenie wystawione przez szpital

o okresie pobytu ubezpieczonej matki

dziecka w szpitalu,

• oœwiadczenie ubezpieczonego o pobieraniu

przez ubezpieczon¹ matkê dziecka zasi³ku

macierzyñskiego w okresie 8 tygodni

po porodzie.

Na podstawie : www.zus.pl, - stan prawny na

dzieñ 25.09.2012 r.

WARTOŒÆ AKTYWÓW NETTO PRZYPADAJ¥CA NA JEDNOSTKÊ UCZESTNICTWA 15 LISTOPADA 2012 R.

Nazwa

Funduszu

WartoϾ

jednostki uczestnictwa

Poprzednia wartoϾ

jedn. uczestn.

Zmiana %

Zmiana % od pocz¹tku

dzia³alnoœci

Foto Rafa³ Wilgusiak/KAW

Wartoœæ aktywów netto

FWP PKP 73,28 64,22 +14,11 3171,43 215.988.207,16

www.federacjaait.org

More magazines by this user
Similar magazines