Wyniki finansowe Grupy TVN za 2 kwartał 2010 r

investor2.tvn.pl
  • No tags were found...

Wyniki finansowe Grupy TVN za 2 kwartał 2010 r.

Wyniki finansowe Grupy TVN

za 2 kwartał 2010 r.

Markus Tellenbach, Prezes Zarządu Grupy TVN, CEO ‘n’

Piotr Walter, Wiceprezes Zarządu Grupy TVN ds. Telewizji

Łukasz Wejchert, Wiceprezes Zarządu Grupy TVN ds. Online, CEO Onet

Rafał Wyszomierski, Członek Zarządu, CFO

Warszawa, 12 sierpnia 2010 r.

1


ZastrzeŜenie

• Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez TVN S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby akcjonariuszy i klientów TVN

S.A. oraz analityków rynku i w Ŝadnym przypadku nie moŜe być traktowana jako część zaproszenia do lub oferty nabycia papierów wartościowych, zaproszenia do

dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących papierów wartościowych, zachęta do złoŜenia oferty nabycia lub rekomendacja do zawierania

jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych TVN S.A.

• Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i w opinii Spółki wiarygodnych źródeł. TVN S.A. nie moŜe jednak zagwarantować ich

prawdziwości ani zupełności. TVN S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej

Prezentacji.

• Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezaleŜnej weryfikacji i w kaŜdym wypadku mogą podlegać zmianom. Publikowanie przez TVN S.A. danych

zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na

rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej

wiadomości przez TVN S.A. w ramach raportów bieŜących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do przekazywania ich

w ramach wypełniania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych jako spółki publicznej.

• W Ŝadnym wypadku nie naleŜy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane złoŜenie oświadczenia czy zapewnienia

jakiegokolwiek rodzaju przez TVN S.A. lub osoby działające w imieniu TVN S.A.. Ponadto, ani TVN S.A., ani osoby działające w imieniu TVN S.A. nie ponoszą pod

Ŝadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem

niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi

część niniejszej Prezentacji.

TVN S.A. nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej

Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów TVN S.A. lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę

strategię lub zamiary TVN S.A., chyba Ŝe obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

• Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora mediów telewizyjnych w Polsce, w tym informacje dotyczące udziału TVN S.A. oraz jej wybranych

konkurentów w rynku. Z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące wyłącznie ze wskazanego źródła, informacje rynkowe, o których mowa

powyŜej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich, które zostały wskazane w niniejszej Prezentacji, oraz zawierają dane szacunkowe,

oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu TVN S.A. i jej znajomości sektora, w którym TVN S.A. prowadzi działalność. Ze względu na fakt, Ŝe informacje

rynkowe, o których mowa powyŜej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oraz nie zostały zweryfikowane przez

niezaleŜne podmioty, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako informacje pochodzące

od osób trzecich ze wskazanego źródła. Domniemywa się, Ŝe takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach oraz Ŝe

przygotowane informacje rynkowe naleŜycie odzwierciedlają sytuację w sektorze oraz na rynkach, na których TVN S.A. prowadzi działalność. Nie ma jednak

pewności, Ŝe takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwszą podstawą do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani Ŝe

informacje rynkowe pochodzące z innych źródeł nie będą róŜnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej Prezentacji.

TVN S.A. zwraca uwagę osobom zapoznającym się z niniejszą Prezentacją, Ŝe jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych TVN

S.A., prognoz, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących TVN S.A. są raporty bieŜące i okresowe przekazywane przez TVN S.A. w ramach wykonywania obowiązków

informacyjnych wynikających z prawa polskiego.

2


Spis treści

1. Wprowadzenie

5. Wyniki finansowe

2. Segment TV

6. Podsumowanie

3. Platforma ‘n’

7. Pytania i odpowiedzi

4. Segment Online

3


Grupa TVN osiąga oczekiwane wyniki

• Ciągłe oŜywienie trendów gospodarczych i rynkowych

– Dalsza poprawa we wszystkich segmentach działalności

– Wzrost przychodów z reklamy wyŜszy niŜ dynamika rynku reklamy TV i internetowej

– Lepszy wynik EBITDA dzięki wzrostowi przychodów przy utrzymanej dyscyplinie kosztowej

• Wskaźniki operacyjne utrzymane na … poziomie

TVN zdominował sezon wiosenny oglądalnością w grupie docelowej

– Wzrost bazy abonentów platformy ‘n’ zgodny z oczekiwaniami przy sezonowym spowolnieniu

– Onet utrzymuje pozycję lidera w liczbie uŜytkowników i ich wizyt na portalu

• Pomyślne wdraŜanie planu strategicznego

– Dywersyfikacja przychodów: 36.5% przychodów ze źródeł pozareklamowych w pierwszej

połowie roku, w porównaniu z 31.5% rok wcześniej

– Efektywność operacyjna: poprawa rentowności na poziomie EBITDA

– Silny bilans: 655 mln zł w gotówce i płynnych aktywach; Dług netto / EBITDA na poziomie 3.3

– Silna pozycja do dalszego wzrostu

4


Wzrost przychodów przyspieszył

we wszystkich segmentach

700 + 13%

650

600

550

Przyspieszenie wzrostu reklamy

Wyniki płatnej telewizji zgodne z

oczekiwaniami

Świetne wyniki operacyjne

500

450

580

658

Kanał TVN: pozycja lidera w II kw.

potwierdzona wzrostem oglądalności

rok do roku

400

‘n’: 32% wzrostu bazy abonentów

350

Przychody raportowane II kw. 2009 r. Przychody raportowane II kw. 2010 r.

Online: dominacja w wykorzystaniu

portalu przez uŜytkowników

W milionach zł.

5


Poprawa EBITDA we wszystkich segmentach

300

250

200

150

100

50

0

+ 19%

227

190

34%

33%

EBITDA raportowana II kw. 2009 r. EBITDA raportowana II kw. 2010 r.

Wyraźna poprawa

zyskowności EBITDA

w wartościach absolutnych

i na poziomie marŜy

Oparta na przyspieszonym

wzroście przychodów przy

ciągłej kontroli kosztów

W milionach zł.

MarŜa EBITDA

6


Segment TV

7


Segment TV: punkt zwrotny

• Przychody odzyskały dynamikę

– Całkowite przychody segmentu wzrosły w II kw. 2010 r. o 5% rok do roku

po czterech kolejnych kwartałach spadków

– Przychody reklamowe wzrosły o prawie 9%

• Wyjątkowy poziom zyskowności utrzymany

– MarŜa EBITDA segmentu TV na poziomie 48% w II kw. 2010 r.

• Świetne wyniki w sezonie wiosennym

– Oglądalność kanału TVN w II kw. 2010 r. wzrosła o 0,7pp rok do roku

przy trzech głównych kanałach konkurencyjnych tracących łącznie 3,3pp

TVN24 prawie podwoił oglądalność w II kw. 2010 r. w związku

z nadzwyczajnymi wydarzeniami: katastrofa samolotu rządowego,

powodzie, wybory prezydenckie

8


TVN: wzrost ponad dynamikę rynku

TVN ponownie zdystansował kluczowych

konkurentów utrzymując udział w rynku

TVN na tle rynku reklamy telewizyjnej 1 Udziały w rynku reklamy telewizyjnej 1

1 200

1 000

896

+ 8,0%

968

II kw. 2009 r. II kw. 2010 r.

800

600

400

576

+ 7,6%

620

TVN

36%

TVP

33%

Polsat

25%

TVP

31%

TVN

36%

Polsat

25%

200

319 + 8,8% 348

6%

9%

0

II kw. 2009 r. II kw. 2010 r.

Przychody reklamow e TVN

Przychody reklamow e pozostałych stacji

1

Źródło: własne szacunki TVN, wyłącznie przychody reklamowe , w milionach zł

9


Reklama źródłem wzrostu przychodów segmentu TV

WyŜszy sell-out i ceny przy utrzymaniu kontroli kosztów

Utrzymany wysoki poziom zyskowności

Przychody

EBITDA i marŜa EBITDA

450

+ 5%

- 7

443

250

+ 4%

421

+ 29

205

+ 22

- 14

213

400

200

49% 48%

350

II kw . 2009 r.

Reklama i

sponsoring

Audiotele i

pozostałe

II kw. 2010 r.

150

II kw . 2009 r.

Wpływ

przychodów

Wpływ kosztów II kw . 2010 r.

W milionach zł.

X% Zmiana względem przychodów / EBITDA w II kw. 2009 r.

MarŜa EBITDA

10


Kanał TVN zdominował sezon wiosenny

Świetny wynik w warunkach ciągłej fragmentacji rynku

Przesunięcie oglądalności do kanałów informacyjnych

w związku z nadzwyczajnymi wydarzeniami w II kw.

Poza sezonem

Sezon wiosenny

24%

50%

22%

20%

40%

30%

+ 0,7pp - 1,4pp - 1,9pp

35,2%

33,2%

18%

20%

18,6% 19,3%

17,9%

16,5%

16%

10%

14%

Sty Lut Mar Kw i Maj Cze

0%

TVN Polsat TVP1 & TVP2

TVP1 TVP2 Polsat TVN

II kw. 2009 r. II kw. 2010 r.

Źródło: AGB NMR

Pierwsza połowa 2010 r., Peak time, 16-49

11


TVN24: najwyŜszy wzrost oglądalności

wśród kanałów informacyjnych

Nadzwyczajne wydarzenia spowodowały wzrost oglądalności:

Katastrofa samolotu rządowego w kwietniu, powodzie w maju i czerwcu

oraz pierwsza runda wyborów prezydenckich w czerwcu

3%

4%

+ 1,0pp + 0,3pp + 0,5pp

3%

2%

2,2%

2,4%

2%

1,6%

1%

1,2%

1%

0,5%

0%

Sty Lut Mar Kw i Maj Cze

0%

0,2%

TVN24 Polsat News TVP Info / TVP3

TVP INFO/TVP3 Polsat News TVN24

II kw. 2009 r. II kw. 2010 r.

Źródło: AGB NMR

Pierwsza połowa 2010 r., Peak time, 16-49

12


Kanały tematyczne utrzymują swój udział w wynikach

Średni wzrost bazy abonentów o 11%

TVN CNBC Biznes

TVN Meteo

4,8

7,6

+15%

+9%

Wzrost bazy abonentów telewizji

kablowych i satelitarnych wspiera

róŜnicowanie przychodów i łączny

udział w oglądalności poprzez nasze

kanały tematyczne

TVN Turbo

TVN Style

TVN 24


…%

7,8

+11%

7,8

+11%

7,9

+11%

0 2 4 6 8 10

Liczba abonentów CATV i DTH w czerwcu 2010 r. w milionach

Procentowy wzrost bazy abonentów CATV & DTH w czerwcu 2010 r. (rok do roku)

Przychody abonamentowe

nieznacznie spadły w związku

z umocnieniem złotego względem

Euro o 9% rok do roku, efekt ten

został częściowo zniwelowany

wzrostem bazy abonentów

13


Platforma ‘n’

14


Platforma ‘n’: realizacja planu

• Zadowalające poziomy baz abonentów i klientów pomimo

sezonowego spowolnienia oraz nadzwyczajnych wydarzeń

dostępnych w kanałach FTA

– Wzrost aktywnej bazy abonentów o 32% rok do roku

– Liczba aktywnych klientów pre-paid wzrosła 2,1-krotnie od końca czerwca 2009 r.

• Dalszy wzrost przychodów oparty na rosnącej bazie

uŜytkowników oraz podwyŜce cen od czerwca 2010 r.

• Ciągła poprawa zyskowności

– EBITDA na poziomie 1 mln zł – pierwszy kwartał z pozytywnym wynikiem

– Wzrost o 26 mln zł w stosunku do I kw. 2010 r. wynika z wzrostu przychodów oraz

jednorazowych pozycji operacyjnych, częściowo skompensowanych negatywnym

wpływem kursów wymiany na koszty

15


Wzrost przychodów i EBITDA dzięki koncentracji

na wynikach operacyjnych

Wzrost przychodów o 38%: rosnąca baza uŜytkowników i podwyŜka cen

Pozytywny wynik EBITDA dzięki rosnącym przychodom

i jednorazowym pozycjom kosztowym

Przychody

EBITDA

200

150

100

109

+ 38%

151

10

0

-10

-20

-30

- 24

+ 103%

1

50

II kw. 2009 r. II kw. 2010 r.

-40

II kw. 2009 r. II kw. 2010 r.

W milionach zł.

X% Zmiana względem przychodów / EBITDA w II kw. 2009 r.

16


Poprawa zyskowności

Wzrost przychodów stanowi połowę

poprawy wyniku EBITDA

10

+ 103%

Koszty zmienne częściowo ograniczyły

wpływ przychodów

0

1

Połowa wzrostu kosztów wynika z

negatywnego wpływu kursów wymiany walut

-10

-20

+ 13

- 5

+ 3

+ 6

+ 9

Renegocjacje umów z dostawcami

zapewniły stałą poprawę EBITDA o 3 mln zł

SprzedaŜ zbędnych dekoderów oraz upust

od kluczowego dostawcy pozwoliły na

dalsze 6 mln zł jednorazowej poprawy

zyskowności

-30

- 25

EBITDA w I

kw. 2010 r.

Wpływ

przychodów

Wpływ

kosztów

zmiennych

Oszczędności

kosztów

stałych

Pozycje

jednorazowe

Odwrócenie

rezerw

EBITDA w II

kw. 2010 r.

Uzgodnienie nowych warunków tantiem

spowodowało częściowe odwrócenie

rezerw

W milionach zł.

Lepsze warunki zapewnią dalszą poprawę

marŜy EBITDA o 1pp

17


Wzrost bazy abonentów zgodny z planem rocznym

32% wzrostu aktywnej bazy abonentów

800

Baza abonentów na koniec kwartału

+ 32%

Pozyskano 318 tysięcy nowych

abonentów od końca czerwca

2009 r.

400

0

730

555

II kw. 2009 r. II kw. 2010 r.

Post-paid

Aktywna baza abonentów

wzrosła o 175 tysięcy rok do

roku

6 tysięcy wzrostu netto

w II kw. 2010 r.

Liczba abonentów w tysiącach.

18


Kwartalne ARPU post-paid odzwierciedla pierwsze

efekty czerwcowej podwyŜki cen

Zmiana ARPU post-paid (w zł)

60

60,5

57,2

57,6

57,8

57,5

58,2

57,3

58,2

58,3

57,7

12-miesięczne ARPU

wzrosło o 1% rok do roku

50

Kwartalne ARPU

na poziomie 58,3 zł

40

II kw. 2009 r. III kw. 2009 r. IV kw. 2009 r. I kw. 2010 r. II kw. 2010 r.

Kwartalne

12-miesięczne

Wzrost o 2% względem

I kw. 2010 r. dzięki

czerwcowej podwyŜce cen

19


Oferta TNK SD nadal znajduje uznanie klientów

Liczba aktywnych klientów wzrosła 2,1-krotnie rok do roku

Łączna liczba uŜytkowników osiągnęła 575 tysięcy

600

400

200

0

Baza klientów na koniec kwartału

234

104

130

2,1x

575

296

279

2Q'09

2Q'10

Aktywni klienci TNK SD Klienci TNK SD bez "doładowania"

Od końca czerwca 2009 r.

sprzedano 341 tysięcy nowych

kart pre-paid

Aktywna baza klientów wzrosła

o 149 tysięcy rok do roku

Spadek netto w II kw. 2010 r.

o 28 tysięcy w efekcie

nadzwyczajnych wydarzeń

dostępnych w kanałach FTA

ARPU: 10,3 zł w II kw. 2010 r.

Liczba klientów w tysiącach.

20


Oferta TNK HD – premiera na polskim rynku

Pakiet podstawowy HD

Sukces oferty TNK SD był podstawą do

wprowadzenia pakietów TNK HD

Dekodery HD sprzedawane detalicznie i wyposaŜone

w funkcje dostępne do tej pory wyłącznie w ofertach

abonamentowych

Ethernet, DVB-T, EPG, PVR ready

Pakiet premium HD kontrolowany przez klienta

Pakiet premium HD

Aktywacja / dezaktywacja przez SMS

6,7 tysiąca sprzedanych i aktywowanych kart TNK

HD od uruchomienia oferty w drugiej połowie maja

do końca lipca b.r.

21


Segment Online

22


Segment Online: wzmacnianie pozycji lidera

• Silny wzrost przychodów

– Wzrost raportowanych przychodów o 18% w II kw. (niŜszy udział barterów),

przy wzroście przychodów gotówkowych o 27%

– Reklama display: przychody gotówkowe wzrosły o 34% względem 20% 1

wzrostu rynku

• Dalsza poprawa rentowności

– MarŜa EBITDA na poziomie 35% względem 32% w II kw. 2009 r.

– MarŜa EBITDA portalu Onet wzrosła do 44% z 32% rok temu

• Mocniejsza pozycja na rynku online display przyciąga

nowych klientów zapewniając silny wzrost przychodów

z kluczowych branŜ

1

Źródło: Starlink

23


Silny wzrost przychodów przekłada się na wyraźną

poprawę rentowności

Wzrost przychodów oparty na reklamie

Rentowność odzwierciedla silną dźwignię operacyjną segmentu

Przychody

EBITDA i marŜa EBITDA

80

60

51

7

+ 18%

61

5

30

20

16

+ 10

+ 31%

- 5

21

40

20

44

+ 27%

56

10

32%

35%

0

0

II kw. 2009 r. II kw. 2010 r.

Przychody gotówkowe

Przychody barterowe

II kw . 2009 r.

Wpływ

przychodów

Wpływ kosztów II kw. 2010 r.

Wzrost gotówkowej EBITDA o 47% do

poziomu 21 mln zł

W milionach zł.

X% Zmiana względem przychodów / EBITDA w II kw. 2009 r.

MarŜa EBITDA

24


Pozycja Onet jako lidera wśród portali przyciąga

wyŜsze budŜety reklamowe i nowych klientów

6 największych branŜ zwiększyło swój udział do ponad 70%

przychodów reklamowych Onet oraz do ponad 90% ich wzrostu

6 największych branŜ:

zmiana przychodów i liczby klientów w II kw. 2009, rok do roku

6 największych i pozostałe branŜe:

zmiana przychodów w II kw. 2009, rok do roku

śyw ność

Handel detaliczny

FMCG

+ 55%

Telekomunikacja

- 8%

Motoryzacja

Finanse

- 3% + 9%

-25% 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% 175%

II kw . 2008 r. II kw . 2009 r. II kw . 2010 r.

Wzrost liczby klientów

Wzrost przychodów reklamowych

Pozostałe

6 najw iększych branŜ

25


Wyniki finansowe w I kw. 2010 r.

26


Podsumowanie wyników finansowych Grupy TVN

• Wzrost przychodów wynikający z ciągłego wzrostu płatnej telewizji i

dalszej poprawy na rynku reklamowym

– Po dostosowaniu się do zmian regulacji prawnych przychody z Audiotele

odnotowały poprawę w czerwcu

• Dywersyfikacja przychodów zgodnie z załoŜeniami strategicznymi

– Przychody pozareklamowe stanowiły 34,0% całości przychodów względem 31,5% w II kw. 2009 r.

• Wzrost przychodów i ciągła kontrola kosztów pozytywnie wpłynęły na

poziom EBITDA i marŜy

• Ujemny wyniki finansowy netto wynika głównie z niezrealizowanych

strat kursowych na przeszacowaniu wartości długu

• W efekcie strata netto przypadająca akcjonariuszom TVN S.A.

wyniosła 98 mln zł

27


Wzrost przychodów oparty o ‘n’ i reklamę

700

+ 13%

+ 78 mn

650

+ 8

- 1

+ 29

600

+ 42

658

550

580

500

Raportowane

przychody II kw.

2009 r.

'n'

Reklama i

sponsoring TV

Reklama

internetowa

Pozostałe

przychody i korekty

konsolidacyjne

Raportowane

przychody II kw.

2010 r.

W milionach zł.

28


Dalsza poprawa EBITDA dzięki przyspieszonemu

wzrostowi przychodów i kontroli kosztów

250

+ 19%

+ 8

+ 5

- 1

227

200

190

+ 25

34%

33%

150

Raportowana EBITDA II kw.

2009 r.

Wzrost EBITDA 'n' Wzrost EBITDA TV Wzrost EBITDA Online Pozostała EBITDA i korekty

konsolidacyjne

Raportowana EBITDA II kw.

2010 r.

W milionach zł.

MarŜa EBITDA

29


Koszty finansowe odzwierciedlają głównie

niezrealizowane straty z róŜnic kursowych

W milionach zł II kw. 2010 r. II kw. 2009 r.

Przychody inwestycyjne, netto + 1 + 24

Koszty finansowe, netto - 248 + 8

Wynik na działalności finansowej - 247 + 32

RóŜnice kursowe, netto - 172 + 102

Zysk / Strata na zmianie wartości godziwej

instrumentów finansowych, netto

0 - 9

Koszty z tytułu odsetek, netto - 74 - 49

Strata na wycenie wartości godziwej i inne straty

związane z poŜyczkami rozpoznane w związku z

konsolidacją jednostki stowarzyszonej

0 - 7

Pozostałe, netto 0 - 5

Wynik na działalności finansowej - 247 + 32

30


Strata netto głównie w wyniku

niezrealizowanych strat z róŜnic kursowych

250

200

- 63

150

100

50

227

- 172

0

-50

- 74

- 84

- 98

- 98

-100

- 2

- 14

0

-150

Raportowana

EBITDA II kw.

2010 r.

Amortyzacja

Straty z róŜnic

kursowych, netto

Koszty odsetkowe,

netto

Inne koszty

finansowe, netto

Strata brutto

Podatek

dochodowy

Strata netto

Niekontrolujące

udziały

Strata

przypadająca

akcjonariuszom

TVN S.A.

W milionach zł.

31


Wysoki poziom płynności utrzymany dzięki wysokim

operacyjnym przepływom pienięŜnym

1 250

1 000

+ 326

- 164

- 48

750

- 119

- 102

+ 3

500

250

759 754

655

0

Gotów ka na

koniec 2009 r.

1

Przepływ y

operacyjne

CAPEX

Podatek

zapłacony

Odsetki

zapłacone,

netto

Gotów ka po

działalności

podstaw ow ej

Dyw idenda

w ypłacona

2

Pozostałe

Gotów ka na

koniec II kw .

1

2010 r.

W milionach zł.

1

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty, płynne aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy oraz depozyty bankowe powyŜej 3 miesięcy.

2

Dywidenda pomniejszona o podatek płatny przez akcjonariuszy, który został zatrzymany przez Grupę i rozliczony po dacie bilansowej.

32


Struktura długu zapewnia płynność i elastyczność

PLN million

30 czerwca

2010 r.

Zapadalność

Obligacje Senior Notes

oprocentowane 10,75% 1 2 458 2017

Obligacje PLN 1 500 2013

Gwarancje bankowe i odsetki 127 -

Środki pienięŜne i płynne aktywa 2 - 655 -

Dług netto 2 431 -

EBITDA (12 miesięcy narastająco) 727 -

Dług netto / EBITDA 3.3 -

Odległa zapadalność

długu brutto

80% zapada w 2017 r.

Wysoka płynność


655 mln zł w środkach

pienięŜnych, bonach

skarbowych oraz depozytach

bankowych

Naturalne zabezpieczenie

płatności kuponów obligacji

Senior Notes


kolejne trzy płatności

zabezpieczone w płynnych

aktywach finansowych

denominowanych w Euro

1

Wartości nominalne.

2

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty, płynne aktywa finansowe oraz depozyty bankowe powyŜej 3 miesięcy.

33


Podsumowanie

34


Działalność biznesowa zapewnia oczekiwane wyniki

• Wszystkie segmenty odnotowały wyniki zgodne

z oczekiwaniami

• Prognoza roczna podtrzymana

– Mniej korzystna porównywalność wyników drugiej

połowy 2009 r.

– Nadal ograniczona perspektywa dalszego rozwoju

reklamy i płatnej telewizji

35


Dodatkowe slajdy finansowe

36


Grupa TVN: porównywalne przychody

pierwszej połowy roku

1 400

+ 19%

+ 191 mn

+ 11%

+ 118 mn

1 200

+ 36

+ 13 - 6

+ 75

+ 74

1 000

1 207

1 089

1 015

800

Przychody

raportowane I poł.

2009 r.

Przychody 'n' nie

skonsolidowane w I

kw. 2009 r.

Przychody

porównywalne I poł

2009 r.

'n'

Reklama i

sponsoring TV

Reklama

internetowa

Pozostałe

przychody i korekty

konsolidacyj ne

Przychody

raportowane I poł.

2010 r.

W milionach zł.

37


Grupa TVN: porównywalna EBITDA

pierwszej połowy roku

450

- 17%

400

350

392

- 112

+ 16%

327

+ 15 - 17

+ 15

300

+ 32

325

250

200

39%

280

26%

27%

150

EBITDA raportowana I

poł. 2009 r.

Wpływ przejęcia 'n'

EBITDA porównywalna

I poł. 2009 r.

Wzrost EBITDA 'n' Wzrost EBITDA TV Wzrost EBITDA Online Pozostała EBITDA i

korekty konsolidacyjne

EBITDA raportowana I

poł. 2010 r.

W milionach zł.

MarŜa EBITDA

38


Segment TV: Przychody i EBITDA

pierwszej połowy roku

Przychody

EBITDA i marŜa EBITDA

850

360

+ 3% + 5%

800

772

+ 34

- 14

792

340

326

+ 20

- 5

341

750

320

42%

43%

700

I poł. 2009 r.

Reklama i

sponsoring

Audiotele i

pozostałe

I poł. 2010 r.

300

I poł. 2009 r.

Wpływ

przychodów

Wpływ kosztów I poł. 2010 r.

W milionach zł.

MarŜa EBITDA

39


Kanały TV: Przychody i EBITDA w II kw.

Przychody kanału TVN

Przychody kanału TVN24

Przychody pozostałych kanałów tematycznych

400

300

310

+ 7%

331

80

60

54

+ 11%

60

80

60

- 5%

56 53

200

40

40

100

20

20

0

II kw. 2009 r. II kw. 2010 r.

0

II kw. 2009 r. II kw. 2010 r.

0

II kw. 2009 r. II kw. 2010 r.

EBITDA i marŜa kanału TVN

EBITDA i marŜa kanału TVN24

EBITDA i marŜa pozostałych kanałów

tematycznych

200

150

100

50

155

50%

+ 9%

170

51%

60%

40

30

20

10

32

60%

- 7%

30

50%

80%

60%

25

20

15

10

5

20

36%

- 37%

13

24%

50%

30%

0

II kw. 2009 r. II kw. 2010 r.

40%

0

II kw. 2009 r. II kw. 2010 r.

40%

0

II kw. 2009 r. II kw. 2010 r.

10%

W milionach zł.

40


Kanały TV: Przychody i EBITDA

w pierwszej połowie roku

Przychody kanału TVN Przychody kanału TVN24 Przychody pozostałych kanałów tematycznych

800

600

+ 3%

565 581

150

100

101

+ 8%

109

150

100

- 4%

106 102

400

200

50

50

0

I poł. 2009 r. I poł. 2010 r.

0

I poł. 2009 r. I poł. 2010 r.

0

I poł. 2009 r. I poł. 2010 r.

EBITDA i marŜa kanału TVN

EBITDA i marŜa kanału TVN24

EBITDA i marŜa pozostałych kanałów

tematycznych

400

300

200

100

245

43%

+ 8%

264

45%

50%

45%

80

60

40

20

- 2%

54 53

53%

49%

70%

60%

50%

40

30

20

10

29

27%

- 18%

24

23%

50%

40%

30%

20%

0

I poł. 2009 r. I poł. 2010 r.

40%

0

I poł. 2009 r. I poł. 2010 r.

40%

0

I poł. 2009 r. I poł. 2010 r.

10%

W milionach zł.

41


Platforma ‘n’: porównywalne przychody i EBITDA

w pierwszej połowie roku

Przychody

EBITDA

400

0

300

+ 35%

289

-20

214

-24

200

-40

+ 57%

100

-60

- 56

0

I poł. 2009 r. porównywalna I poł. 2010 r.

-80

I poł. 2009 r. porównywalna I poł. 2010 r.

W milionach zł.

42


Segment Online: przychody i EBITDA

w pierwszej połowie roku

Przychody

EBITDA i marŜa EBITDA

140

120

100

80

60

40

97

14

83

+ 16%

+ 26%

113

9

104

50

40

30

20

19

+ 16

+ 182%

- 1

34

30%

20

10

19%

0

I poł. 2009 r. I poł. 2010 r.

0

I poł. 2009 r.

Wpływ

przychodów

Wpływ kosztów I poł. 2010 r.

Przychody gotówkowe

Przychody barterowe

W milionach zł.

MarŜa EBITDA

43


Struktura przychodów (wg źródeł)

w milionach zł II kw. 2010 r. II kw. 2009 r. Zmiana % I poł. 2010 r.

I poł. 2009 r.

porównywalna

Zmiana %

Przychody reklamowe 396 360 + 10% 697 651 + 7%

Reklama telewizyjna 344 316 + 9% 603 569 + 6%

Reklama internetowa 51 44 + 16% 94 82 + 15%

Sponsoring 38 37 + 3% 67 66 + 2%

Audiotele, Teleshoping 10 13 - 23% 18 26 - 31%

Opłaty od uŜytkowników

Internetu

Przychody od operatorów

platform cyfrowych i telewizji

kablowych

Wpływ platformy ‘n’ na

przychody

5 5 0% 11 11 0%

46 41 + 12% 90 87 + 3%

139 105 + 32% 266 200 + 33%

Pozostałe przychody 24 19 + 26% 59 48 + 23%

PRZYCHODY RAZEM 658 580 + 13% 1 207 1 086 + 11%

44


Struktura przychodów (według segmentów)

W milionach zł. II kw. 2010 r. II kw. 2009 r. Zmiana % I poł. 2010 r.

I poł. 2009 r.

porównywalna

Zmiana %

Nadawanie i produkcja telewizyjna 443 421 + 5% 792 772 + 3%

Kanał TVN 331 310 + 7% 581 565 + 3%

Przychody reklamowe 291 268 + 9% 510 487 + 5%

Sponsoring 30 29 + 3% 54 53 + 1%

Pozostałe 9 13 - 31% 18 25 - 29%

Kanał TVN 24 60 54 + 11% 109 101 + 8%

Opłaty subskrypcyjne 30 29 + 3% 58 59 - 2%

Przychody reklamowe 25 21 + 19% 43 34 + 26%

Sponsoring 4 4 0% 6 7 - 14%

Pozostałe 1 1 0% 1 1 0%

Kanały tematyczne 53 56 - 5% 102 106 - 4%

Opłaty subskrypcyjne 16 18 - 11% 32 37 - 14%

Przychody reklamowe 31 31 0% 59 55 + 7%

Sponsoring 4 4 0% 6 8 - 25%

Pozostałe 2 3 - 33% 5 5 0%

Wyłączenia konsolidacyjne segmentu

Nadawanie i produkcja telewizyjna

0 1 - 0 0 -

Online 61 51 + 20% 113 97 + 16%

Onet 52 45 + 16% 98 85 + 15%

Przychody reklamowe (bez ZUMI) 45 36 + 25% 81 67 + 21%

Przychody od uŜytkowników 7 6 + 17% 14 13 + 8%

Pozostałe 2 2 0% 4 3 + 33%

Pozostałe przychody 8 7 + 14% 16 14 + 14%

ZUMI 7 6 + 17% 13 11 + 18%

Pozostałe 1 1 0% 3 3 0%

Wyłączenia konsolidacyjne segmentu Online 0 -1 - 0 -1 -

Platforma ‘n’ 151 109 + 39% 289 214 + 35%

Przychody subskrypcyjne 141 105 + 34% 274 206 + 33%

Pozostałe 10 4 + 150% 15 8 + 88%

Pozostałe przychody 28 22 + 27% 62 56 + 11%

Pozostałe pozycje uzgadniające -25 -23 - -49 -50 -

PRZYCHODY RAZEM 658 580 13% 1 207 1 089 11%

Zmiany procentowe obliczone dla danych przed zaokrągleniem.

45


Dziękujemy

46

More magazines by this user
Similar magazines