Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz ...

pokl.up.podlasie.pl
  • No tags were found...

Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz ...

Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych

do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego – SPO RZL Działania 1.1, 1.5 i 1.6

województwo dolnośląskie

Działanie 1.5 SPO RZL

1. Towarzystwo Rozwoju Rodziny

Adres: ul. Podwale 74, 50–449 Wrocław,

tel.: 071 342–14–13

e–mail: wrotrr@poczta.fm

Tytuł projektu: „Kształcenie w zakresie nowoczesnych metod pracy z trudną młodzieżą”.

Realizacja naszego projektu zakłada zwiększenie kwalifikacji i umiejętności pracowników

z ośrodków opiekuńczo–wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni pedagogiczno–

psychologicznych, szkół, rodzinnych domów dziecka, świetlic socjoterapeutycznych i schronisk dla

osób wykluczonych w zakresie nowoczesnych metod pracy z trudną młodzieżą (wykluczoną bądź

zagrożoną tym zjawiskiem). Dla wymienionej grupy docelowej planujemy przeprowadzić 2 edycje

szkoleń 6 miesięcznych dokształcających w tej dziedzinie.

Projekt o zasięgu regionalnym będzie realizowany we Wrocławiu. Jego rozpoczęcie przewiduje się

na czerwiec 2005, a zakończenie na kwiecień 2007. Planujemy, że 2 edycje szkoleń ukończy

w sumie 100 osób. Za wdrażanie projektu odpowiedzialne jest Towarzystwo Rozwoju Rodziny.

2. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu

Adres: ul. Wagonowa 9, 53–609 Wrocław,

tel.: 071 355 65 04

e–mail: monika.s@dswe.wroc.pl

Tytuł projektu: „PROGRESS – Wyższa Szkoła Kompetencji Zawodowych dla Kobiet”.

W celu dostosowania kwalifikacji kobiet do realiów rynkowych naszego regionu z jednoczesnym

dążeniem do wyrównania ich szans na europejskim rynku pracy należy rozwijać umiejętności

efektywnego poszukiwania zatrudnienia, postawy przedsiębiorcze oraz przygotować do podjęcia

prac godzących życie zawodowe z osobistym. Bezpośrednim odbiorcą projektu są kobiety

bezrobotne i/lub poszukujące pracy i/lub bierne zawodowo oraz z obszarów wiejskich

(preferowane). W projekcie zakłada się przeprowadzenie 4 bloków szkoleniowych (120 godzin zajęć

przez 2 miesiące) dla grupy 100 kobiet (5 grup po 20 osób) z zakresu wsparcia psychologicznego,

aktywizacji zawodowej, przedsiębiorczości (wraz z obsługą komputera i Internetu), znajomości

prawa pracy i praw kobiet oraz konstruowanie Indywidualnych Planów Działania z doradcami

zawodu, konsultacje z psychologiem i prawnikiem przez 5 miesięcy. Projektodawca to uczelnia,

która posiada akredytację (luty 2003 r.). Do realizacji projektu udostępni sale wykładowe,

ćwiczeniowe oraz laboratoria komputerowe. Zakres merytoryczny został przygotowany pod

kierunkiem dr Alicji Czerkawskiej, specjalisty w zakresie poradnictwa edukacyjno–zawodowego.

województwo kujawsko–pomorskie

Działanie 1.6 SPO RZL

1. Ośrodek Kształcenia i Promocji "Edukator"

Adres: ul. Żeromskiego 40, 87–400 Golub–Dobrzyń,

tel.: 056 683 45 46

e–mail: biuro@edukator.neostrada.pl

Tytuł projektu: "Kształcenie i rozwój".

Celem projektu jest udzielenie wielostronnego wsparcia kobietom na rynku pracy, prowadzącego do

3

More magazines by this user
Similar magazines