Dobre praktyki Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju ...

pokl.wup.torun.pl

Dobre praktyki Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju ...

Dobre praktyki

Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego

w województwie kujawsko - pomorskim


Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń

tel.: (056) 622 86 00, fax.: (056) 622 74 85

e-mail: wup@wup.torun.pl

Zespół redakcyjny:

Artur Janas

Barbara Kopczyńska

Wioletta Kreft

Maciej Smolarek

Projekt okładki:

Maciej Smolarek

ISBN 978-83-89063-25-0

Wydanie pierwsze

Wydawca, skład i druk:

Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń

tel. 056 658 42 10, fax 056 658 42 19

www.drukujtaniej.pl

Toruń, listopad 2007

Publikacja współfinansowana ze środków Pomocy Technicznej ZPORR


Wojewódzki Urząd Pracy

w Toruniu

Dobre Praktyki

Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego

w Województwie Kujawsko - Pomorskim

w ramach Działania:

2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy .

i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”

2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”

2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”

Toruń 2007


Spis treści

Spis treści............................................................................................................................................................................................... 3

Działanie 2.1 ZPORR....................................................................................................................................7

Projekt “Doskonalenie kompetencji osobistych.”.................................................................................................................................... 9

Projekt “Umiejętności językowe i komunikacyjne szansą rozwoju regionu kujawsko – pomorskiego.”................................................ 12

Projekt “Podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w województwie kujawsko – pomorskim.”................................... 13

Projekt „Z piskiem opon do Europy – rozwój umiejętności zawodowych poprzez kursy prawa jazdy i doradztwo zawodowe.”............ 14

Projekt „Technologia informacyjno – komunikacyjna – edukacja przyszłości.”..................................................................................... 15

Projekt „Inwestuj w siebie wiedza to przyszłość.”................................................................................................................................. 17

Projekt „Prawo jazdy – niezbędny element na rynku pracy.”................................................................................................................ 18

Projekt „Nauczmy się władać językiem. Szkolenia językowe dla osób pracujących.”............................................................................ 20

Projekt „Języki obce i komputery szansą na rozwój kariery. Specjalistyczne szkolenia językowo .

– komputerowe dla osób pracujących.”................................................................................................................................................ 21

Projekt “Czyż – nie.” warto inwestować w siebie? Szkolenia językowe i komputerowe kluczem do kariery.......................................... 23

Projekt “Twój angielski w powiecie brodnickim.”................................................................................................................................. 24

Projekt “Francuskie popołudnia.”......................................................................................................................................................... 25

Projekt “Wzrost kwalifikacji zawodowych jako warunek stabilizacji i rozwoju kariery pracowników zakładów opieki zdrowotnej .

w województwie kujawsko – pomorskim.”........................................................................................................................................... 26

Projekt “Nie takie obce języki obce – nauka języków w Choceniu.”....................................................................................................... 27

Projekt “Otwarcie na kontakty.”............................................................................................................................................................ 28

Projekt “Nowy język – nowe możliwości.”............................................................................................................................................ 29

Projekt Szkolenie Projekt „Perfekcyjny lakiernik – doskonały kolorysta.” sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych. ......... 30

Projekt „Język (nie) obcy – kurs języków obcych dla pracowników.”................................................................................................... 31

Projekt „Podnosimy kwalifikacje zawodowe, ucząc języków obcych.”.................................................................................................. 32

Projekt „Język angielski w administracji publicznej.”............................................................................................................................ 33

Projekt „Edukacja rolników i domowników chcących rozpocząć działalność agroturystyczną.”............................................................ 34

Projekt „Edukacja rolników i domowników zainteresowanych dywersyfikacją dochodów.”.................................................................. 36

Projekt „Edukacja rolników i domowników w zakresie agroturystyki.”................................................................................................. 38

Projekt „Język bez barier.”.................................................................................................................................................................... 39

Projekt „Języki europejskie dla regionu kujawsko – pomorskiego.”..................................................................................................... 40

Projekt „Zdobywamy europejskie certyfikaty w zakresie w zakresie języków obcych.”......................................................................... 41

Projekt „Dołącz do najlepszych – Unia Europejska w Ciebie zainwestuje.”........................................................................................... 42

Projekt „Język angielski w biznesie z certyfikatem międzynarodowym TOEIC.”.................................................................................... 44

Projekt „Język angielski dla pracujących osób dorosłych.”................................................................................................................... 45

Projekt „Język angielski szansą na Twój rozwój zawodowy.”................................................................................................................ 46

Projekt „ENGLISH FIRST – Nowoczesna metoda nauki języka angielskiego łączona z programem on – line.”..................................... 47

Projekt „Rozwój zawodowy w rachunkowości i finansach.”................................................................................................................. 48

Projekt „Szkolenie dla księgowych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.”.......................................................................................... 49

Projekt „Nowe kwalifikacje dla kadry doradców rolniczych z regionu kujawsko – pomorskiego.”........................................................ 50

Projekt „Opanowanie technik informatycznych i języka obcego Twoją szansą na sukces.”................................................................... 51

Projekt „Kurs języków obcych dla osób pracujących.”.......................................................................................................................... 52

Projekt „Kurs języka angielskiego.”...................................................................................................................................................... 53

Projekt „Języki obce drogą do awansu zawodowego pracowników branży administracji, turystyki i służb medycznych.”.................... 54

Projekt „Kursy językowe dla pracujących osób dorosłych z województwa kujawsko – pomorskiego.”................................................. 56

Projekt „Język angielski dla dorosłych osób pracujących z regionu kujawsko – pomorskiego.”........................................................... 57

Projekt „Szkolenia językowe połączone z modułami specjalistycznymi dla dorosłych.”........................................................................ 58

Projekt „Szkolenia językowe i informatyczne połączone z treningiem asertywności dla dorosłych.”..................................................... 59

Projekt „Język angielski dla pracowników Policji z województwa kujawsko – pomorskiego.”.............................................................. 60


Projekt „Intensywny kurs języka obcego z uwzględnieniem nowych form komunikacji wykorzystywanych w Internecie.”................... 61

Projekt „Uwierz w siebie – kompleksowe szkolenie zawodowo – motywacyjne dla pracujących osób dorosłych.”.............................. 63

Projekt „Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy – Monitoring Plus.” ............................................................................... 65

Projekt „Kompas – kompleksowe doradztwo zawodowe dla studentów UMK.”.................................................................................... 67

Projekt „Biznes Start – wspomaganie kształtowania przyszłej kariery zawodowej – kompleksowe doradztwo dla studentów UMK.”... 69

Projekt „Biznes Start II – zaplanuj swój biznes – kompleksowe doradztwo dla studentów UMK.”........................................................ 70

Projekt „Wzrost kwalifikacji zawodowych wśród pracujących pielęgniarek w województwie kujawsko – pomorskim.”........................ 71

Projekt „Szkolenia językowe w Rogowie dla dorosłych osób pracujących.”.......................................................................................... 72

Projekt „Szkolenie komputerowe w Rogowie dla osób pracujących.”................................................................................................... 73

Projekt „Pracujący uczą się języków obcych.”...................................................................................................................................... 74

Projekt „Zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracujących mieszkańców powiatu brodnickiego poprzez naukę języków obcych.”..... 75

Projekt „Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu.”......................................................................................... 76

Projekt „Języki obce drogą do sukcesu w biznesie i administracji.”..................................................................................................... 78

Projekt „Wiedza o rynku pracy – warunkiem kariery zawodowej.”........................................................................................................ 79

Projekt „Kursy języka angielskiego dla osób pracujących.”.................................................................................................................. 80

Projekt „Specjalistyczne kursy językowe dla osób pracujących.”.......................................................................................................... 81

Projekt „Kształcenie ustawiczne pielęgniarek gwarantem jakości świadczeń zdrowotnych.”................................................................ 82

Projekt „Znajdź swoje miejsce w społeczeństwie globalnej informacji – szkolenie z zakresu IT dla osób pracujących.”....................... 83

Projekt „Spawanie według norm europejskich – szkolenie zawodowe dla osób pracujących.”............................................................. 84

Działanie 2.3 ZPORR.................................................................................................................................. 85

Projekt „Akademia Społeczeństwa Informacyjnego – Program kształcenia w zawodach nowej gospodarki osób chcących podjąć

zatrudnienie w sferze pozarolniczej.”.................................................................................................................................................... 87

Projekt „Akademia Społeczeństwa Informacyjnego – Program kształcenia w zawodach nowej gospodarki osób chcących podjąć

zatrudnienie w sferze pozarolniczej.”.................................................................................................................................................... 88

Projekt „Nowy zawód dla Ciebie.”......................................................................................................................................................... 89

Projekt „Alternatywa – kwalifikacje spawalnicze.”................................................................................................................................. 90

Projekt „Alternatywa 2 – kwalifikacje spawalnicze i obsługa wózka widłowego.”.................................................................................. 91

Projekt „Nowy zawód – pracownik ochrony.” ...................................................................................................................................... 92

Projekt „Zbierz plony swojej wiedzy.”................................................................................................................................................... 93

Projekt „Zbierz plony swojej wiedzy II.”................................................................................................................................................ 95

Projekt „Czas na zmiany.”..................................................................................................................................................................... 97

Projekt „Krok do przodu.”..................................................................................................................................................................... 98

Projekt „Perspektywy dla rolników.”..................................................................................................................................................... 99

Projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe dla rolników i domowników szansą na rozwój wsi.”............................................................... 101

Projekt „Zmiana zawodu szansą na nowy start osób odchodzących z rolnictwa.”.............................................................................. 102

Projekt „Od rolnika i domownika do murarza i tynkarza – kompleksowe wsparcie dla osób odchodzących z rolnictwa.”.................. 103

Projekt „Nowe możliwości.”............................................................................................................................................................... 105

Projekt „Nowa szansa, lepsza przyszłość.”......................................................................................................................................... 106

Działanie 2.4 ZPORR.................................................................................................................................107

Projekt „Z piskiem opon po nowy zawód kierowcy – cykl szkoleń przygotowujących do zmiany zatrudnienia.”................................. 109

Projekt „Alternatywa – szansa dla pracowników restrukturyzowanych.”............................................................................................ 110

Projekt „Wykorzystaj okazję – zdobądź nowy zawód.”........................................................................................................................ 112

Projekt „Rozwój kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych utratą pracy, poprzez udział w kursach zawodowych.”........................ 113

Projekt „Wystartuj po sukces z nowym zawodem.”............................................................................................................................ 115

Projekt „Atrakcyjny zawód kluczem do sukcesu.”............................................................................................................................... 116

Projekt „Studium profesjonalnego masażu w województwie kujawsko – pomorskim.”...................................................................... 117

Projekt „Wykorzystaj swoją szansę – podnieś kwalifikacje i zdobądź nowy zawód.”.......................................................................... 118

Projekt „Walcz o siebie.”.................................................................................................................................................................... 120

Projekt „Mentor multimedialny – zawód przyszłości.”........................................................................................................................ 122


Bieżący rok jest czasem, w którym można bliżej przyjrzeć się rezultatom pracy zarówno instytucji odpowiedzialnych za

wdrażanie funduszy strukturalnych w regionie w pierwszej perspektywie programowej na lata 2004–2006, jak również spojrzeć

w przyszłość w kontekście podtrzymania i wzrostu jakości kapitału ludzkiego województwa kujawsko – pomorskiego.

W roku 2007 Polska zyskała możliwość wykorzystania środków strukturalnych UE w ramach nowej perspektywy programowej.

Wysokość środków finansowych na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki (PO KL) dla województwa kujawsko – pomorskiego, w okresie programowania lat 2007–2013 wyniesie wstępnie

475 972 160, 78 mln zł (w tym środki z EFS wyniosą 404 576 336,66 zł). Oznacza to, iż ze względu na szeroki zakres wsparcia z Europejskiego

Funduszu Społecznego w latach 2007–2013 prawie każdy z mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego będzie objęty

wsparciem EFS w sposób bezpośredni lub pośredni.

W latach 2004–2006 pomoc ze strony EFS dotyczyła m.in. Aktywnej polityki rynku pracy – podjęto działania mające na celu przeciwdziałanie

i zapobieganie bezrobociu w regionie, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia wśród mężczyzn i kobiet, ułatwianie

ponownej integracji z rynkiem pracy długotrwale bezrobotnych, a także wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób

powracających na rynek pracy. Dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) możliwe stało się również podwyższenie

i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób oraz promowanie mobilności zawodowej poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych,

edukacji i doradztwa dla mieszkańców naszego województwa.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na mocy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełni funkcję Instytucji

Wdrażającej – jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie i prawidłową realizację w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego (ZPORR) „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” dla Działań:
2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”,

2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”,

2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”.

Efektywność wydatkowania środków strukturalnych UE w prostej linii zależy od ilości i jakości projektów składanych do Instytucji

Wdrażających. Aktywność projektodawców przekładająca się na ilość złożonych i w dalszej kolejności realizowanych projektów dofinansowanych

ze środków strukturalnych, zależy od jakości i zasięgu działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych przez

Instytucje Wdrażające. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, pełniąc funkcję Instytucji Wdrażającej dla ww. Działań, został zobligowany

do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, które z jednej strony mają zapewnić napływ ciekawych projektów, z drugiej zaś

strony informują społeczeństwo o celach i roli jaką odgrywa Europejski Fundusz Społeczny w rozwoju zasobów ludzkich regionu. Podobnie

projektodawcy realizujący projekty dofinansowane ze środków EFS, zobowiązani są do prowadzenia działań promocyjnych własnych

projektów. W ten sposób również przyczyniają się do szerzenia wiedzy o EFS w regionie kujawsko – pomorskim.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie całego katalogu projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków EFS w ramach

ww. Działań ZPORR. Opracowanie stanowić może również dobre źródło inspiracji, poszukiwania rozwiązań problemów w zakresie zasobów

ludzkich występujących na terenie całego województwa.

W grudniu 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zakończył proces kontraktacji środków z alokacji Europejskiego Funduszu

Społecznego (EFS) na lata 2004–2006 w ramach Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR. Łącznie w ramach ww. Działań WUP w Toruniu podpisał

92 umowy o dofinansowanie z EFS realizacji projektów na łączną kwotę 46 845 798,49 zł. Docelowo wsparciem w ramach trzech

Działań zostanie objętych ponad 22 tys. osób, w tym osoby pracujące, rolnicy i ich domownicy, a także pracownicy zagrożeni utratą

pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych. Dotychczas w ramach zakończonych 46 projektów (o wartości 31 017 885,09 zł) ze

wsparcia skorzystało już 8 tys. osób. Według stanu na dzień 12 września br. realizowanych jest 46 umów o wartości 31 017 885,09 zł.

Praktyka pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu funkcji Instytucji Wdrażającej dla powyższych Działań pokazała istotny

wpływ EFS na gospodarkę i społeczeństwo regionu. Szeroki wachlarz projektów realizowanych / zrealizowanych w ramach ww. Działań

ZPORR pokazał również, że podmiotami efektywnie realizującymi projekty dofinansowane ze środków EFS mogą być zarówno duże,

doświadczone instytucje, jak również małe przedsiębiorstwa lub firmy, które po raz pierwszy ubiegają się o środki Unii Europejskiej.

Znakomitymi realizatorami projektów są także samorządy lokalne szczebla powiatowego i gminnego oraz organizacje pozarządowe.

Pragnę złożyć podziękowania Ostatecznym Odbiorcom (projektodawcom) za trud włożony w przygotowanie i realizację projektów

w ramach Działań, dla których WUP w Toruniu pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. Sukces w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich

województwa kujawsko – pomorskiego jest niewątpliwie w dużym stopniu zasługą podmiotów, które podjęły się niełatwej roli, jaką jest

przygotowanie i efektywne wdrożenie projektu współfinansowanego w oparciu o środki finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego.

Składam również podziękowania projektodawcom za współpracę i pomoc w opracowaniu niniejszej publikacji.

Adam Horbulewicz

Dyrektor WUP

w Toruniu


Działanie 2.1 ZPORR

„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Celem Działania 2.1 ZPORR jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności w płaszczyźnie dostosowywania

umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów jakie stawia regionalny rynek pracy w warunkach członkostwa w UE. Celem Działania

jest także lepsze dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji zawodowych mieszkańców do wymogów regionalnego rynku

pracy poprzez badania i monitoring regionalnego rynku pracy oraz upowszechnianie zebranych informacji.

W ramach Działania 2.1 możliwe było uzyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (w 75 % wartości projektu)

i budżetu państwa (w 25% wartości projektu) na realizację projektów w następujących formach:


podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, np. w zakresie języków obcych oraz wykorzystania

technik informacyjnych i komunikacyjnych,

szkolenia mające na celu podwyższenie kwalifikacji doradców rolniczych,

szkolenia dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa,

usługi doradcze dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa,

usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej pracujących osób dorosłych które z własnej inicjatywy chcą podwyższać

lub dostosowywać swoje kwalifikacje zawodowe do potrzeb rynku pracy,

usługi doradcze dla studentów,

praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla osób dorosłych, realizowana poza Ramowym

Planem Nauczania w okresie wolnym od nauki na terenie Polski, odbywająca się w przedsiębiorstwach i mająca na celu

nabycie praktycznych umiejętności i poznanie specyfiki przyszłego zawodu, z wyłączeniem praktyk zawodowych realizowanych na

podstawie umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a młodocianym w celu przygotowania zawodowego,

krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych, na kierunkach gdzie nie są one obligatoryjne, odbywające się w przedsiębiorstwach

i mające na celu nabycie praktycznych umiejętności i poznanie specyfiki przyszłego zawodu, z wyłączeniem praktyk

zawodowych realizowanych na podstawie umowy o pracę,

studia zawodowe podwyższające kwalifikacje pielęgniarek i położnych.

W projektach realizowanych w ramach Działania 2.1 ZPORR mogły uczestniczyć osoby posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne

lub odpowiednie poziomem do starego systemu kształcenia (podstawowe), w szczególności osoby zamieszkałe na obszarach

zmarginalizowanych, w tym w szczególności obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów:

pracujące osoby dorosłe chcące z własnej inicjatywy podwyższać lub dostosowywać własne kwalifikacje zawodowe do potrzeb

rynku pracy (poza godzinami pracy),

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej,

studenci szkół wyższych,

2.1

rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne zainteresowani podjęciem dodatkowej

działalność zbliżonej do rolnictwa,

doradcy rolniczy,

instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym ofert edukacyjnych i szkoleniowych,

lekarze i lekarze dentyści,

pielęgniarki i położne, posiadające świadectwo dojrzałości i będące absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych

kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej chcące z własnej inicjatywy podwyższać lub dostosowywać własne

kwalifikacje zawodowe do potrzeb rynku pracy.


Działanie 2.1 ZPORR

W latach 2004–2006 Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie ww. Działania z upoważnienia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

przeprowadził 4 konkursy. Łącznie w ramach wszystkich edycji konkursów dla Działania 2.1 ZPORR złożono 377 wniosków aplikacyjnych

na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 213,64 mln zł. W rezultacie przeprowadzonej procedury weryfikacji formalnej oraz merytorycznej

podpisano 64 umowy o dofinansowanie z EFS i budżetu państwa realizacji projektu, na łączną kwotę 32 703 120,43 zł. W ramach

realizowanych projektów docelowo wsparciem objętych zostanie blisko 18 937 osób oraz 43 instytucje.

Wykres 1. Etapy oceny wniosków w ramach Działania 2.1 ZPORRŹródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Toruniu

2.1


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Podwyższanie i sukcesywne dostosowywanie

kwalifikacji oraz umiejętności

zawodowych do wymogów rynku pracy

stanowi jedną z podstawowych potrzeb

uwarunkowanych między innymi członkostwem

Polski w Unii Europejskiej. Naprzeciw

tym założeniom wyszedł realizowany

przez Toruńską Akademię Szybkiej Nauki

projekt pt. “Doskonalenie kompetencji

osobistych”.

Projekt skierowany był do dorosłych pracujących

mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,

których praca związana

jest z szeroko pojętymi kontaktami

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt “Doskonalenie kompetencji osobistych.”

Pani Ewelina Koronowicz, AKN.

handlowymi z otoczeniem i którzy są zainteresowani

rozwinięciem swych zdolności

w zakresie dostosowywania umiejętności

i kwalifikacji zawodowych do wymogów nowoczesnego

rynku pracy w ramach członkostwa

w UE. Z uwagi na kompleksowy

i innowacyjny charakter szkoleń i fakt,

że wyposażą one uczestników w umiejętności

niezbędne dla optymalnego działania

w miejscu pracy należy się spodziewać,

że realizacja projektu zostanie zauważona

przez całe środowisko i zachęci do podejmowania

trudu kształcenia się i inwestowania

w siebie.

Projekt polegał na zorganizowaniu

i przeprowadzeniu trzech typów szkoleń:

z zakresu technik sprzedaży, negocjacji

oraz komunikacji. Udział w szkoleniu pozwolił

m.in. na podniesienie kwalifikacji

i kompetencji zawodowych osób, rozwinięcie

umiejętności komunikacyjnych, co

z kolei pozwoli na podniesienie efektywności

pracy w zespole, jak również zdolności

do nawiązywania i utrzymywania pozytywnych

i trwałych kontaktów z klientami.

Słuchacze mieli także okazję zapoznać się

z zasadami skutecznej i atrakcyjnej autoprezentacji,

zachowań asertywnych, metodami

rozwiązywania konfliktów, panowania

nad stresem i negatywnymi emocjami,

technikami argumentacji, czy reagowania

na zastrzeżenia. Nauczyli się także diagnozować

indywidualne preferencje klientów,

jak również pozyskiwać rynek odbiorców

w krytycznych warunkach konkurencyjnych.

Obok wprowadzenia teoretycznego każdy

z kursów zawierał praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem

metod symulacyjnych, studium

przypadków, analizy sekwencji zachowań interpersonalnych,

psychodramy.

Udział w projekcie pozwalał na nabycie

tego typu dodatkowych umiejętności oraz

przyczynił się do podniesienia poziomu

2.1

wykształcenia pracowników i podwyższenia

ich pozycji zawodowej na rynku pracy,

lecz także do wzrostu ich samooceny

i zawodowych aspiracji.

Tytuł projektu:

“Doskonalenie kompetencji osobistych”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

Dane kontaktowe:

ul. Kormoranów 10, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 652 17 18

e-mail: torun@akn.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

357 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.04.2006–30.11.2006

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

355 809,93 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

266 857,45 zł


Działanie 2.1 ZPORR

Rezultaty twarde założone w projekcie:

1. Szkolenie z zakresu technik sprzedaży

(150 osób), negocjacji (150 osób) i komunikacji

interpersonalnej (75 osób).

2. Realizacja 3 edycji szkoleniowych (ze

strony Akademii: Sprzedaży i Komunikacji,

ze strony podwykonawcy: Negocjacji)

- 10 edycji z zakresu Negocjacji

- 5 edycji z zakresu Komunikacji

- 10 edycji z zakresu Technik sprzedaży

3. Zrealizowanie 400 godzin szkoleń

4. Uzyskanie przez minimum 80% uczestników

dyplomów ukończenia szkolenia

1. Wartości na rynku

pracy

2. Aspiracji zawodowych

3. Szans na kontynuację

zatrudnienia

4. Szans na awans

5. Szans na nowe zatrudnienie

(gdyby zaistniała

konieczność zmiany

pracy)

6. Mobilności zawodowej

Realizacja założonych rezultatów twardych:

1. Szkolenie rozpoczęło 357 osób. Szkolenia

z technik sprzedaży ukończyło i certyfikaty

uzyskało 137 osób, z negocjacji 145 osób, zaś

z komunikacji interpersonalnej 73 osoby.

2. Łącznie kursy ukończyło 355 osób,

co stanowi 94,67%, w związku z czym

należy uznać, że rezultaty twarde zostały

osiągnięte.

TECHNIKI SPRZEDAŻY

Organizacja szkoleń z zakresu technik

sprzedaży:

Program szkolenia obejmował 16 godzin

zajęć, w czasie których kursanci poznali

m.in.

Techniki prezentowania produktów,

reagowania na zastrzeżenia i potrzeby

odbiorcy.

Sposób identyfikacji i redukcji nieefektywnych

nawyków i manier komunikacyjnych.

Komunikaty motywujące odbiorców.

Metody pozyskiwania partnera (klienta)

w dialogu, w sytuacji demonstrowanych

przez niego obiekcji.

Sposoby wywierania wpływu na poziomie

psychiki i paleopsychiki (nieświadomości).

2.1

W ramach projektu przeprowadzono

wśród Beneficjentów Ostatecznych badanie

poziomu zadowolenia z uczestnictwa w projekcie.

Poniżej prezentujemy uzyskane informacje.


Czy zdaniem Pana (Pani) szkolenie zaowocowało

wzrostem:

KOMUNIKACJA

Organizacja szkolenia z zakresu komunikacji

interpersonalnej:

Program szkolenia obejmował 16 godzin

zajęć, w czasie których kursanci poznali m.in.

podstawowe typy komunikacji, występujące

w niej zakłócenia, sposoby radzenia sobie

z pojawiającymi się problemami, podstawy

asertywności i mowy ciała.

W ramach projektu wśród Beneficjentów

Ostatecznych przeprowadzono badanie

poziomu zadowolenia z uczestnictwa

w projekcie. Poniżej prezentujemy uzyskane

informacje.

Czy zdaniem Pana (Pani) szkolenie zaowocowało

wzrostem:

1. Wartości na rynku

pracy

2. Aspiracji zawodowych

3. Szans na kontynuację

zatrudnienia

4. Szans na awans

5. Szans na nowe zatrudnienie

(gdyby zaistniała

konieczność zmiany

pracy)

6. Mobilności zawodowej

10


Działanie 2.1 ZPORR

NEGOCJACJE

Organizacja szkolenia z zakresu negocjacji:

Program szkolenia obejmował 16 godzin

zajęć, w czasie których kursanci poznali

m.in.:wewnętrzne i zewnętrzne warunki negocjowania,

mowę ciała w negocjowaniu,

komunikacja w roli narzędzia negocjacyjnego,

elementy psychodiagnostyki,

merytoryczne

kanały komunikacji,

techniki argumentacji.

i pozamerytoryczne

W ramach szkolenia z zakresu negocjacji

wśród Beneficjentów Ostatecznych

również przeprowadzono badanie poziomu

zadowolenia z uczestnictwa w projekcie.

Poniżej prezentujemy uzyskane informacje.

Czy zdaniem Pana (Pani) szkolenie zaowocowało

wzrostem:

1. Wartości na rynku

pracy

5. Szans na nowe zatrudnienie

(gdyby zaistniała

konieczność zmiany

pracy)

2. Aspiracji zawodowych 6. Mobilności zawodowej

3. Szans na kontynuację

zatrudnienia

4. Szans na awans

Opinie uczestników nt. na temat szkoleń

realizowanych w ramach projektu:

“Szkolenie przeprowadzone bardzo ciekawie

zarówno od strony merytorycznej

jak i od strony prezentacji zagadnień”

“Interesujące przykłady adekwatne do różnych

sytuacji życiowych, wiele praktycznych

wniosków. Zajęcia warsztatowe ułatwiające

przełamywanie barier, możliwość obserwacji

swych zachowań z dystansu – medium

kamery”

“Przedstawione scenki pomogły naprowadzić

mnie na prawidłową rozmowę

z klientem”

“Warsztaty przeprowadzone w sposób

bardzo dostępny, pozwolą mi w przyszłości

korygować pewne zachowania własne

w komunikacji z innymi”

“Bardzo się cieszę, że trafiłam na to szkolenie

tak wspaniale prowadzone i będę

teraz szukała innych, bo widzę, że może to

wiele zmienić „in plus” w moich kontaktach

z innymi”

“Profesjonalne przygotowanie lektora,

ciekawe, przydatne materiały, wesoła, luźna

atmosfera, profesjonalna obsługa”

Jak wskazują powyższe wyniki badania

ankietowego kursanci bardzo wysoko

ocenili zarówno zawartość merytoryczną

szkolenia, jego przebieg,

pomoce dydaktyczne, jakie przy jego realizacji

otrzymali, a także

2.1

pracę trenerów

i obsługi szkolenia. Poza tym uczestnictwo

w kursach zorganizowanych przez Akademię

u blisko 85% uczestników wpłynęło

pozytywnie na ich wartość na rynku pracy

i mobilność zawodową, u 70% z nich

stało się szansą na zdobycie nowego, a u

75% na kontynuację dotychczasowego

zatrudnienia, przed blisko połową zarysowało

wizję awansu, zaś w największym

stopniu (87%) wpłynęło na wzrost aspiracji

zawodowych.

11


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt “Umiejętności językowe i komunikacyjne

szansą rozwoju regionu kujawsko – pomorskiego.”

Uczestnicy projektu „Podwyższanie

kwalifikacji zawodowych osób pracujących

w województwie kujawsko - pomorskim”.

Celem projektu było zwiększenie mobilności

zawodowej mieszkańców i ich

zdolności w zakresie dostosowywania

umiejętności i kwalifikacji zawodowych do

wymogów regionalnego rynku pracy.

W ramach projektu przeprowadzono

szkolenie z zakresu nauki języka angielskiego,

języka niemieckiego oraz szkolenia

z komunikacji. Każdy uczestnik szkolenia

z zakresu nauki języka angielskiego

lub języka niemieckiego metodą SITA został

objęty 80 godzinnym programem zajęć,

w tym 40 godzin odsłuchów laboratoryjnych.

Program szkolenia z komunikacji

obejmował 24 godziny szkoleniowe,

w czasie których kursanci poznali m.in.

podstawowe typy komunikacji, występujące

w niej zakłócenia, sposoby radzenia sobie

z pojawiającymi się problemami, podstawy

asertywności i mowy ciała.

2.1

Nauka języka obcego metodą Callana.

Rezultaty twarde projektu:

Szkolenia ukończyły 142 osoby:70 osób z języka angielskiego,

72 osoby z języka niemieckiego.

Te same osoby ukończyły kurs z zakresu

komunikacji.

Wśród uczestników, którzy ukończyli

szkolenie przeprowadzono ankietę monitorującą

jego przebieg. Przeprowadzone

ankiety dowiodły, że wszyscy Beneficjenci

Ostateczni byli zadowoleni z uczestnictwa

w projekcie i chętnie uczestniczyliby w kolejnych

kursach organizowanych w tej formie.

Dodatkowo uczestnictwo w kursach

zorganizowanych przez Akademię doprowadziło

do wzrostu zainteresowania problematyką

samorozwoju i dokształcania,

a także zaowocowało tym, że uczestnicy

kursu poleciliby je innym osobom. U ponad

95% szkolenie z komunikacji pozwoliło

zapoznać się z zjawiskami i zasadami

rządzącymi komunikacją interpersonalną.

Także ponad 90% uczestników uznało, że

kurs umożliwił przeprowadzenie samooceny

i analizy własnej komunikatywności

i zdolności komunikatywne, a później poprawić

je.

Liczba osób objętych wsparciem:

142 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.05.2006–15.01.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

569 044,45 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

426 783,34 zł

Tytuł projektu:

“Umiejętności językowe i komunikacyjne szansą rozwoju

regionu kujawsko – pomorskiego”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

Dane kontaktowe:

ul. Kormoranów 10, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 652 17 18

e-mail: torun@akn.pl

12


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt “Podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących

w województwie kujawsko – pomorskim.”

Celem projektu było zorganizowanie

szkoleń językowych w zakresie języka angielskiego

wraz z kursem szybkiego czytania

i technik pamięciowych. Realizacja

projektu przyczyniła się do podwyższenia

i dostosowania kwalifikacji zawodowych

osób pracujących do aktualnych potrzeb

regionalnego rynku pracy.

Rezultaty twarde projektu:

1. Szkolenia rozpoczęło 205 osób. Kurs

języka angielskiego ukończyło i certyfikaty

uzyskało 171 osób, zaś szybkiego czytania

i technik pamięciowych 167 osób.

2. Łącznie kursy ukończyło 186 osób, co

stanowi 90,73%, w związku z czym należy

uznać, że rezultaty twarde zostały osiągnięte.

3. W przypadku kursu szybkiego czytania

i technik pamięciowych osiągnięte rezultaty

w stopniu znacznym przekroczyły

założenia wejściowe, gdyż średnie tempo

czytania wzrosło czterokrotnie (4,12),

zaś zdolności zapamiętywania wzrosły

o 103,6%.

4. W przypadku kursu języka angielskiego,

171 osób ukończyło materiał pozwabom.

Poza tym uczestnictwo w kursach

uczestnicy kursu poleciliby je innym osolający

na komunikatywne porozumiewanie organizowanych przez Akademię u blisko

się w języku angielskim.

90% kursantów przyczyniło się do wzrostu

aspiracji zawodowych i u ponad 90% do

Projekt w znacznym stopniu przyczynił

wzrostu aspiracji osobistych, samooceny,

się do podwyższenia kwalifikacji Beneficjentów

Ostatecznych, a przeprowadzone

automotywacji i zaufania we własne siły.

Kursanci uznali także, że udział w szkoleniu

przyczynił się do wzrostu jakości i wy-

ankiety dowiodły, że Beneficjenci Ostateczni

byli zadowoleni z uczestnictwa

dajności pracy (blisko 90%), poprawie

w projekcie. Dodatkowo uczestnictwo

ich oceny w oczach pracodawców (blisko

w kursach zorganizowanych przez Akademię

doprowadziło do wzrostu zaintere-

70%), konkurencyjności i mobilności na

rynku pracy (blisko 80%).

sowania problematyką samorozwoju i dokształcania,

a także zaowocowało tym, że

Wyniki szkolenia z zakresu szybkiego czytania i technik pamięciowych

osiągnięte przy realizacji projektu:

2.1

Tytuł projektu:

“Podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących

w województwie kujawsko – pomorskim”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

Dane kontaktowe:

ul. Kormoranów 10, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 652 17 18

e-mail: torun@akn.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

186 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.03.2005–30.04.2006

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

721 882,65 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

541 411,99 zł

13


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Z piskiem opon do Europy – rozwój umiejętności

zawodowych poprzez kursy prawa jazdy i doradztwo zawodowe.”

„Od kiedy w roku 1973 zostałem instruktorem

nauki jazdy spotkałem tysiące osób,

które bardzo chciały pracować w zawodzie

kierowcy. Marzenia wielu z nich udało się

zrealizować, ale spotkałem również osoby,

które – z różnych względów – musiały te

plany odłożyć na przyszłość” – wspomina

właściciel szkoły „AUTOS” Robert Rak

– „Przyczyną takiego stanu rzeczy była nie

tyle trudna sytuacja finansowa tych osób,

ile skomplikowana sytuacja zawodowa

– praca w systemie zmianowym, brak

wiedzy na temat zatrudnienia w zawodzie

kierowcy, nie bez znaczenia był też brak

wiary we własne siły”.

Te problemy można przezwyciężyć,

dzięki ofercie zintegrowanych szkoleń,

które zaproponowała nasza firma. Mieszkańcy

regionu, którzy chcą podnieść lub

zmienić swoje kwalifikacje zawodowe

mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń

finansowanych z funduszy unijnych.

Celem projektu „Z piskiem opon do Europy

– rozwój umiejętności zawodowych

poprzez kursy prawa jazdy i doradztwo

zawodowe” jest dostosowanie kwalifikacji

zawodowych Beneficjentów Ostatecznych

do potrzeb regionalnego rynku pracy.

2.1

Zakwalifikowane osoby miały możliwość

uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu

kandydatów na kierowców w jednej

z kategorii: B, C lub C+E.

W celu maksymalizacji efektów szkolenia

wprowadzone zostały dodatkowe zajęcia

dla osób, które osiągnęły najsłabsze

wyniki podczas egzaminu wewnętrznego

kończącego każde ze szkoleń. Dodatkową

ofertą kursu było doradztwo zawodowe

– ćwiczenia związane z kształtowaniem

kariery zawodowej. Na zajęciach zostały

omówione następujące zagadnienia:
sytuacja na rynku pracy,

modele kariery zawodowej,

mocne i słabe strony uczestników

szkolenia, posiadane umiejętności,

ograniczenia i możliwości,

umiejętności poszukiwania pracy,

odczytywanie mowy niewerbalnej,

asertywność,

zakładanie działalności gospodarczej.

„Projekt, który zdecydowaliśmy się

realizować jest drugim tego rodzaju projektem

w naszym województwie przygotowanym

przez szkołę nauki jazdy

(pierwszy realizowany był również przez

firmę AUTOS – przyp. red.) – mówi Właściciel

Szkoły Robert Rak – planowane do

realizacji szkolenia są wielką szansą dla

mieszkańców naszego powiatu na podwyższenie

kwalifikacji zawodowych. Posiadanie

prawa jazdy jest często jednym

z podstawowych wymogów stawianych

przez pracodawcę” – kontynuuje.

Co o projekcie mówią uczestnicy szkoleń?

„W pierwszym momencie trudno było

uwierzyć, że kurs jest całkowicie bezpłatny.

Pomyślałem, że to tylko chwyt reklamowy,

a przy podpisaniu umowy okaże

się, że trzeba do kursu dopłacić. Jednak,

gdy znajomi po wizycie w szkole „AUTOS”

i złożeniu dokumentów rekrutacyjnych

potwierdzili, że szkolenie jest darmowe,

postanowiłem sam skorzystać i... udało

się! Proszę wybaczyć mój sceptycyzm,

ale w Grudziądzu jest ponad 25% bezrobocie

i nikt za darmo nic nie daje”- mówi

jeden z uczestników kursu finansowanego

z EFS.

Dla wielu osób udział w projekcie stał

się impulsem do zmiany swojej sytuacji

zawodowej. „Dopiero po spotkaniu

z doradcą zawodowym zdecydowałem

się na szukanie pracy w firmie, w której

chciałem zawsze pracować” – mówi jeden

z kursantów, który zakończył udział

w projekcie – „udało się zmieniłem pracę

na lepszą, zarabiam teraz 2 razy więcej”

– dodaje na zakończenie rozmowy.

Agnieszka Okońska – licencjonowany

doradca zawodowy potwierdza – „Wiele

osób zmieniło swoje podejście do pracy.

Zauważyłam, że w trakcie szkolenia

w uczestnikach wyzwolone zostały dodatkowe

siły, których istnienia wcześniej

nie podejrzewali, ich samoocena wzrosła,

mniej boją się zmiany pracy, chcą aktywniej

kształtować swoją karierę zawodową”.

Dzięki trafnemu rozpoznaniu potrzeb

naszych klientów firma systematycznie

poszerza swoją ofertę – szkolimy nie tylko

kandydatów na kierowców kategorii A1, A,

B, C, C+E, ale także kierowców w zakresie

przewozu osób, rzeczy oraz materiałów

niebezpiecznych.

Liczba osób objętych wsparciem:

210 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.10.2006–31.03.2008

Zasięg projektu:

obszar Grudziądza i powiatu grudziądzkiego

Całkowita wartość projektu:

399 294,91 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

299 471,18 zł

14

Tytuł projektu:

„Z piskiem opon do Europy – rozwój umiejętności zawodowych

poprzez kursy prawa jazdy i doradztwo zawodowe”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

AUTOS – Szkoła Kierowców

Dane kontaktowe:

ul. Włodka 16, 86–300 Grudziądz

tel. (0 56) 643 00 80

e-mail: iza.rak@buziaczek.pl


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Technologia informacyjno – komunikacyjna – edukacja

przyszłości.”

Centrum Edukacji Dorosłych od 10 lat

kształci osoby dorosłe w szkołach policealnych,

liceach, Studium rozwoju zawodowego

oraz na kursach. Wiodącym

kierunkiem edukacyjnym jest informatyka

kształcona na poziomie technika oraz

w ramach kursów skierowanych do różnych

grup zawodowych.

Centrum Edukacji Dorosłych to instytucja

nastawiona na rozwój, dzięki czemu nie

obawia się podejmować nowych wyzwań.

Takim wyzwaniem było dla Centrum opracowanie

w ramach środków przedakcesyjnych

projektu umożliwiającego uzyskanie

dofinansowania na zakup nowoczesnej

pracowni komputerowej (Phare 2001).

Pozytywna weryfikacja tego wniosku sprawiła,

iż Centrum postanowiło w pełni wykorzystać

swoje zasoby, zarówno kadrowe

jak i nowopozyskane zasoby techniczne

i w ramach środków Europejskiego Funduszu

Społecznego (EFS) zdobyć kolejne

doświadczenia.

Bardzo dobra orientacja w dziedzinie technologii

informacyjnej, a także znajomość

środowiska nauczycieli zachęciły nas do

złożenia wniosku o realizację projektu pt.

„Technologia informacyjno – komunikacyjna

– edukacja przyszłości.” Pomysł okazał

się trafiony, gdyż powyższy wniosek został

zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą

i skierowany do wykonania.

Adresatami projektu są nauczyciele różnych

specjalności (z wyłączeniem informatyków)

wszystkich typów szkół i przedszkoli,

którzy nie mają przygotowania informatycznego

bądź posiadają je w stopniu niedosta-

tecznym, chcący podwyższyć swoje kwalifikacje

zawodowe poza godzinami pracy.

Program szkolenia obejmuje część teoretyczną

i praktyczną skierowaną głównie

na opanowanie umiejętności pracy z komputerem,

korzystania z Internetu oraz

ich zastosowanie w edukacji. Uczestnicy

szkolenia są przygotowywani do obsługi

urządzeń współpracujących z komputerem,

tj: rzutnik multimedialny, kamera,

aparat cyfrowy oraz skaner.

Głównym i podstawowym celem projektu

jest wyposażenie nauczycieli w umiejętności

stosowania niezbędnych w dzisiejszych czasach

technologii informatycznych oraz przygotowanie

i przeprowadzenie egzaminów

z 4 modułów ECDL potwierdzonych w Europejskiej

Karcie Umiejętności Komputerowych.

Projekt zakłada przeszkolenie 320 nauczycieli

na poziomie podstawowym w 20

grupach po 16 osób oraz 160 nauczycieli

na poziomie ECDL w 10 grupach po 16

uczestników, wyselekcjonowanych spośród

uczestników szkolenia podstawowego.

Beneficjenci Ostateczni to głównie

nauczyciele z obszaru Torunia, a także powiatów

toruńskiego i chełmińskiego.

Zainteresowanie ofertą CED – u okazało

się bardzo duże, gdyż na 320 miejsc zgłosiło

się ponad 500 kandydatów. Ta ilość

chętnych świadczy o tym, że nauczyciele

dążą do rozwijania swoich umiejętności

i chcą poznawać nowatorskie metody

edukacyjne.

Pierwsze zajęcia przeprowadzone zostały

we wrześniu 2006 r. w Toruniu.

Do 10.07.2007 r. przeszkolono 272 nauczycieli

(17 edycji po 16 osób) i 64 nauczycieli

na poziomie ECDL (4 edycje).

Kursy odbywały się w Toruniu, we własnym

obiekcie edukacyjnym CED – u oraz

w Chełmnie, w budynku, w którym realizowane

są zajęcia w szkole policealnej

CED – u. Dotąd przeszkolono z obszaru

powiatu chełmińskiego 96 nauczycieli na

poziomie podstawowym oraz 16 na poziomie

ECDL. Do końca bieżącego roku przeszkolonych

zostanie jeszcze 48 nauczycieli

na kursach podstawowych i 96 nauczycieli

na poziomie ECDL.

2.1

Wykresy zamieszczone poniżej obrazują

przeszkolonych Beneficjentów

Ostatecznych pod względem wieku,

nauczanego przedmiotu oraz miejsca

zatrudnienia:

Tytuł projektu:

„Technologia informacyjno – komunikacyjna .

– edukacja przyszłości”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Centrum Edukacji Dorosłych

Dane kontaktowe:

biuro Projektu: ul. Szosa Chełmińska 70, 87–100 Toruń

siedziba: ul. Św. Józefa 26, tel./fax (0 56) 659 66 86

e-mail: biuro@ced.edu.pl

www.ced.edu.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

320 nauczycieli wszystkich typów szkół

Okres realizacji projektu:

01.08.2006–31.01.2008

Zasięg projektu:

obszar województwa kujawsko–pomorskiego

(Toruń, Chełmno) z udziałem

Beneficjentów Ostatecznych

z miejscowości zmarginalizowanych,

m.in. Chełmna i Chełmży

Całkowita wartość projektu:

466 603,86 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

349 952,90 zł

15


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Inwestuj w siebie wiedza to przyszłość.”

Projekt skierowany był do pracujących osób

dorosłych, które samodzielnie zgłosiły chęć podwyższenia

kwalifikacji w godzinach wolnych od

pracy. W ramach projektu zostanie przeszkolonych

385 osób uczestniczących w 22 kursach;

w tym: 11 z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

(6 w Bydgoszczy, po 1 w Żninie, Radziejowie,

Nakle, Inowrocławiu i Koronowie), 5 z zakresu

grafiki komputerowej (3 w Bydgoszczy, po 1

w Radziejowie i Barcinie), 4 z zakresu tworzenia

stron WWW (2 w Bydgoszczy, po 1 w Radziejowie

i Inowrocławiu) oraz 2 kursy komputerowe

zakończone uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu

Umiejętności Komputerowych (obydwa

w Bydgoszczy). Liczebność Beneficjentów Ostatecznych

na kursach z zakresu Zarządzania Zasobami

Ludzkimi wynosi 20, na wszystkich pozostałych

– 15. Priorytetowo są traktowane osoby

zamieszkujące tereny słabo zurbanizowane.

listowną i elektroniczną (e-mail). O zakwalifikowaniu

na kurs decydowała kompletność dokumentacji

i pierwszeństwo zgłoszeń.

Uczestnicy projektu „Inwestuj w siebie

wiedza to przyszłość” podczas zajęć na kursie

„Grafika komputerowa”.

Beneficjenci Ostateczni oprócz materiałów

szkoleniowych (książki, materiały biurowe)

otrzymali również posiłek regeneracyjny.

Wszystkie szkolenia w ramach projektu

realizowane były przez wysoko

wykwalifikowaną kadrę – wykładowców –

specjalistów, trenerów i instruktorów. Osoby

Budynek Centrum Kształcenia Kadr

w Bydgoszczy.

te legitymują się zarówno wiedzą teoretyczną,

jak i doświadczeniem niezbędnym w skutecznym

procesie dydaktycznym. O pełnym

profesjonalizmie świadczy fakt, że przeszkolonych

zostało dotychczas 370 osób z czego

325 osób ocenia zrealizowane kursy jako

profesjonalne pod względem organizacyjnym

i dydaktycznym.

W przyszłości planujemy realizować podobne

szkolenia współfinansowane z Europejskiego

Funduszu Społecznego i budżetu

Państwa, na które już zapraszamy.

Uczestnicy projektu „Inwestuj w siebie

wiedza to przyszłość” podczas zajęć na kursie

„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Projekt miał charakter otwarty, wobec czego

przeprowadzony został wolny nabór Beneficjentów

Ostatecznych na ww. kursy. Rekrutacja

rozpoczęła się od momentu zamieszczenia

ogłoszeń w medialnych środkach przekazu na

terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Zgłoszenia przyjmowane były telefonicznie, drogą

2.1

Tytuł projektu:

„Inwestuj w siebie wiedza to przyszłość”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu

Doskonalenia Zawodowego

Dane kontaktowe:

ul. Fordońska 120, 85–739 Bydgoszcz, tel. (0 52) 342 04 92

fax (052) 342 23 68, e-mail: ckkbzdz@wp.pl

www.ckk.bydgoszcz.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

385 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.12.2006–31.08.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie,

głównie Bydgoszcz, Inowrocław,

Radziejów, Nakło, Koronowo, Żnin

i Barcin

Całkowita wartość projektu:

593 227,86 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

445 220,90 zł

17


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Prawo jazdy – niezbędny element na rynku pracy.”

Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji

zawodowych 371 pracujących

osób dorosłych (zatrudnionych w ramach

stosunku pracy, stosunku służbowego lub

umowy o pracę nakładczą – w tym 144

kobiet), zgłaszających z własnej inicjatywy

chęć podwyższania lub dostosowywania

kwalifikacji zawodowych do potrzeb i wymagań

regionalnego rynku pracy poprzez

przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa

jazdy kat. B i C.

Nasz projekt odpowiada na potrzebę

uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem,

stanowi on nową atrakcyjną ofertę

dla potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych

i zapełnia tym samym występującą

lukę na rynku pracy w tym zakresie. Brak

prawa jazdy może mieć wpływ także na

utratę miejsca pracy, np. w sytuacji gdy

pracownik nie może przyjąć nowych, bądź

dodatkowych zadań. Problem ten dotyczy

zarówno osób z wieloletnim doświadczeniem

zawodowym jak i osób, które dopiero

rozpoczęły swoją karierę. Posiadanie

prawa jazdy jest również bardzo istotne

dla osób chcących rozpocząć własną działalność

gospodarczą.

Instruktor w akcji.

Centrum Szkolenia Majer.

2.1

Chevrolet Aveo na placu szkoleniowym.

Wyposażenie Beneficjentów Ostatecznych

w ten atut (prawo jazdy), otworzy

przed nimi szansę na zmianę dotychczasowej

pracy, w innych przypadkach przyczyni

się do utrzymania miejsca zatrudnienia,

bądź awansu.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia

mobilności zawodowej Beneficjentów

Ostatecznych i ich zdolności w zakresie dostosowania

umiejętności i kwalifikacji zawodowych

do wymogów regionalnego rynku

pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.

Zajęcia z pierwszej pomocy.

Do 30 czerwca br. w ramach projektu

przeszkolono 307 osób. Kursy prawa jazdy

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

cieszą się ogromną popularnością.

Dysponujemy dwoma odrębnymi kategoriami

prawa jazdy: kat. B i kat. C. W ramach

projektu odbędzie się 19 szkoleń z czego

14 na kat. B dla 275 Beneficjentów Ostatecznych

oraz 5 na kat. C dla 96 Beneficjentów

Ostatecznych. Do końca czerwca br. zorganizowaliśmy

16 naborów z czego wszystkie

na kat. C.

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni

uzyskali wsparcie w postaci:

a. szkolenia teoretycznego z Prawa o Ruchu

Drogowym – 31 godz. dla kat. B i 31 godz. dla

kat. C (w tym 1 godz. – egzamin wewnętrzny),

b. szkolenie z praktycznej nauki jazdy –

31 godz. (w tym 1 godz. – egzamin wewnętrzny),

c. nauka udzielania pierwszej pomocy w wypadkach

drogowych z użyciem fantoma i symulacji

wypadku,

d. badania lekarskiego potwierdzającego zdolność

do prowadzenia pojazdów,

Liczba osób objętych wsparciem:

371 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

02.11.2006–31.12.2007

Zasięg projektu:

powiat toruński ziemski i toruński

grodzki

Całkowita wartość projektu:

766 380,33 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

574 785,25 zł

18

Tytuł projektu:

„Prawo jazdy – niezbędny element na rynku pracy”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Centrum Szkolenia MAJER

Dane kontaktowe:

ul. Żwirki i Wigury 28, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 654 33 44

e-mail: as@home.pl

www.asmajer.pl


Działanie 2.1 ZPORR

e. kompletu materiałów edukacyjnych,

f. egzaminu w WORD opłaconego ze środków

projektowych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie

weekendowym, dopasowanym do

potrzeb Beneficjentów Ostatecznych. Sale

szkoleniowe są przystosowane do komfortowych

warunków podnoszenia kwalifikacji

zawodowych (klimatyzacja, oświetlenie, dostęp

do napoi regenerujących, profesjonalny

sprzęt komputerowy symulujący egzamin

państwowy, materiały szkoleniowe dostosowane

do aktualnych przepisów o ruchu

drogowym). Beneficjenci Ostateczni uczą się

bezpiecznie jeździć Chevroletami Aveo, identycznymi

jak na egzaminie w WORD oraz

samochodem ciężarowym STAR, ci drudzy

z sentymentem mogą zanucić sobie „Mój

stary STAR...”. Ćwiczenia praktyczne odbywają

się na placu manewrowym ośrodka

umieszczonym blisko centrum Torunia.

Szkolenie na kat. B cieszy się dużą popularnością

wśród Pań, które stanowią

zdecydowaną większość Beneficjentów

Ostatecznych, natomiast szkolenie na kat.

C to domena Panów. Są jednak 3 odważne

Panie, które zmierzyły się z wyzwaniem

poskromienia STAR – a.

Zajęcia z pierwszej pomocy.

2.1

Uczestnicy projektu „Prawo jazdy - niezbędny element na rynku pracy”.

19


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Nauczmy się władać językiem. Szkolenia językowe dla

osób pracujących.”

Celem projektu było zwiększenie dostępności

do szkoleń, a tym samym ustawiczne dostosowywanie

kwalifikacji zawodowych mieszkańców

województwa kujawsko – pomorskiego

do potrzeb rynku pracy, co w efekcie miało

przyczynić się do wzrostu konkurencyjności

i spójności społeczno – gospodarczej regionu.

Lepsza znajomość najbardziej pożądanych

przez większość pracodawców języków miała

zwiększyć szanse Beneficjentów Ostatecznych

na utrzymanie obecnego zatrudnienia lub

awans zawodowy.

Rodzaj realizowanego wsparcia w ramach

projektu to szkolenia i kursy. W czasie rekrutacji,

Beneficjenci Ostateczni, którzy posiadali

komplet wymaganych dokumentów

wypełnili kartę rekrutacyjną, a osoby, które

zadeklarowały znajomość języka angielskiego

lub niemieckiego na poziomie wyższym

niż podstawowy zobowiązane były dodatkowo

do napisania testów kwalifikacyjnych

określających ich kompetencje językowe

oraz przejścia rozmowy kwalifikacyjnej,

co miało na celu przydzielenie ich do grup

o odpowiednich poziomach językowych.

Po zapoznaniu się z regulaminem uczestnictwa

w projekcie osoby do niego zakwalifikowane

dodatkowo podpisywały deklarację

uczestnictwa w kursie.

2.1

Kursy organizowane były dla 16 grup szkoleniowych

na czterech poziomach zaawansowania:

podstawowym, niższym średnio

zaawansowanym, średnio zaawansowanym

i wyższym średnio zaawansowanym. Zajęcia

odbywały się w Toruniu (angielski, niemiecki)

od poniedziałku do piątku w godzinach od

16:00 do 17:30, a także w soboty od godziny

9:00 do 12:00, Ciechocinku (niemiecki) w poniedziałki

i czwartki od 16:00 do 20:30 oraz

Golubiu – Dobrzyniu (angielski) w poniedziałki

i czwartki od 16:00 do 20:30.

W okresie realizacji projektu systematycznie

odbywały się szkolenia dla lektorów, podczas

których omawiano ich zadania i obowiązki,

przeprowadzone egzaminy.

W październiku 2005 r. odbyły się szkolenia

lektorów i pracowników Conversa SJO z zakresu

obsługi projektora multimedialnego, kopiarko

– drukarki, a także tworzenia prezentacji

multimedialnych w programie PowerPoint.

Odbyło się również spotkanie organizacyjne

z lektorami na temat wytycznych szkolenia

językowego. Dodatkowo, w marcu 2006 r.

metodyk przygotował warsztaty szkoleniowe

dla lektorów na temat „Metody aktywizujące

na lekcjach języków obcych”. Kursy językowe

rozpoczęły się 24.10.2005 r.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo

– finansowym dokonano zakupu sprzętu,

mebli, materiałów biurowych, wydrukowano

materiały reklamowe (foldery, plakaty, ulotki

oraz banery z logo EFS, ZPORR oraz Unii

Europejskiej) i rozbudowano stronę internetową.

Na potrzeby projektu umieszczono na

stronie internetowej szkoły link odsyłający

na strony www.efs.gov.pl oraz www.wup.

torun.pl/efs. Na stronie powstała dodatkowo

„Strefa Słuchaczy EFS”, na której zamieszczono

dodatkowe ćwiczenia gramatyczne

i leksykalne, ciekawostki językowe oraz inne

pomoce naukowe przeznaczone dla Beneficjentów

Ostatecznych. Uczestnicy kursów

otrzymali w ramach projektu podręczniki,

zeszyty i teczki na materiały dydaktyczne.

Plakaty rozwieszono w środkach komunikacji

miejskiej i na słupach ogłoszeniowych,

reklamę umieszczano również w prasie.

W czerwcu 2006 r. dodatkowo poniesiono

koszty związane z drukiem dyplomów ukończenia

kursów.

Na ostatnich zajęciach, każdy Beneficjent

Ostateczny otrzymał od lektora numeryczny

raport postępów w nauce, który zawierał wyniki

wszystkich testów i egzaminu z drugiego

semestru oraz dyplom ukończenia kursu.

Rezultaty projektu można podzielić

na dwie grupy: rezultaty twarde i miękkie.

Rezultatem twardym projektu było przeprowadzenie

120 godzinnego kursu języków

obcych: angielskiego i niemieckiego na różnych

poziomach zaawansowania. W sumie

zrealizowano 1.920 godz. lekcyjnych języka

angielskiego oraz niemieckiego.

Rezultaty miękkie stanowią stadium przejściowe

na drodze do osiągnięcia rezultatów

twardych i to głównie one prezentują rezultaty

osiągnięte w ramach kursu. Ze względu

na trudność w ich pomiarze wymagają zastosowania

specyficznych metod.

Bardzo ważnym rezultatem projektu

było również upowszechnienie kształcenia

ustawicznego wśród osób pracujących,

co pomogło w kontynuacji dalszej nauki

we własnym zakresie. Na upowszechnienie

kształcenia ustawicznego wpłynęła

również pozytywna ocena otrzymanego

wsparcia.

Liczba osób objętych wsparciem:

163 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.09.2005–25.09.2006

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskiego

Całkowita wartość projektu:

243 511,33 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

182 633,50 zł

Tytuł projektu:

„Nauczmy się władać językiem. Szkolenia językowe dla osób

pracujących”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Conversa Studio Języków Obcych

Dane kontaktowe:

ul. Podmurna 101/3, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 621 08 47

e-mail: conversa@conversa.pl

www.conversa.pl

20


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Języki obce i komputery szansą na rozwój kariery.

Specjalistyczne szkolenia językowo – komputerowe dla osób

pracujących.”

Celem projektu było zwiększenie dostępności

do szkoleń, a tym samym ustawiczne

dostosowywanie kwalifikacji zawodowych

mieszkańców województwa kujawsko

– pomorskiego do potrzeb rynku pracy, co

w efekcie skutkuje wzrostem konkurencyjności

regionu.

Dzięki podwyższeniu znajomości j. obcych

oraz obsługi komputerów Beneficjenci

Ostateczni zwiększą szanse na utrzymanie

obecnego zatrudnienia lub awans zawodowy,

adekwatnie do posiadanych wyższych

kompetencji. Projekt uwzględnia wytyczne

Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Ramowego

Planu Realizacji Działania.

„Języki obce i komputery szansą na

rozwój kariery. Specjalistyczne szkolenia

językowo – komputerowe dla osób pracujących”

to projekt o charakterze szkoleniowym.

Były to kursy 2 – modułowe, językowe

(120 h) oraz komputerowe (40 h).

Szkolenia organizowane były w Toruniu

(angielski i niemiecki), Ciechocinku (angielski

i niemiecki) i Golubiu-Dobrzyniu

2.1

(angielski) w 28 grupach szkoleniowych.

Kursy językowe były szkoleniami specjalistycznymi

o tematyce biznesowej, turystycznej

oraz prawniczej i przeprowadzane

Tytuł projektu:

„Języki obce i komputery szansą na rozwój kariery. Specjalistyczne

szkolenia językowo – komputerowe dla osób

pracujących.”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Conversa Studio Języków Obcych

Dane kontaktowe:

ul. Podmurna 101/3, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 621 08 47

e-mail: conversa@conversa.pl

www.conversa.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

269 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

02.10.2006–31.10.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

688 975,23 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

516 731,42 zł

21


Działanie 2.1 ZPORR

były na czterech poziomach zaawansowania:

podstawowym, niższym średniozaawansowanym,

średniozaawansowanym

oraz wyższym średniozaawansowanym.

Kursy komputerowe przeprowadzane były

na dwóch poziomach zaawansowania:

średniozaawansowanym i zaawansowanym.

W ramach promocji projektu informacje

o jego współfinansowaniu z Europejskiego

Funduszu Społecznego i budżetu Państwa

oraz loga Unii Europejskiej, EFS i ZPORR

zostały zamieszczone na wszystkich materiałach

publikowanych i drukowanych

w ramach realizacji projektu m.in. korespondencji

projektu, testach półrocznych

sprawdzających umiejętności językowe

Beneficjentów Ostatecznych, końcowych

testach komputerowych i językowych, ankietach

ewaluacyjnych dla Beneficjentów

Ostatecznych, sprzęcie i meblach zakupionych

w ramach projektu, dokumentach

księgowych projektu. Projekt był również

promowany w formie banerów, plakatów

oraz ogłoszeń w gazetach. Dodatkowo

24.10.2006 r. w prasie lokalnej ukazał się

artykuł promujący projekt, zatytułowany

„Języki i komputery”.

Rozbudowano stronę internetową. Na

potrzeby projektu umieszczono na stronie

internetowej szkoły link odsyłający na

strony www.efs.gov.pl oraz www.wup.

torun.pl-efs. Na stronie powstała dodatkowo

„Strefa Słuchaczy EFS”, na której

zamieszczono dodatkowe ćwiczenia gramatyczne

i leksykalne, ciekawostki językowe

oraz inne pomoce naukowe przeznaczone

dla Beneficjentów Ostatecznych. Uczestnicy

kursów otrzymali w ramach projektu

podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty, teczki

na materiały dydaktyczne oraz płyty CD

z ćwiczeniami gramatycznymi.

2.1

Business English Certificate (BEC) –

Zajęcia szkoleniowe projektu były realizowane

według przyjętych harmonogramów

zajęć, od poniedziałku do piątku

w godzinach 16:00–17:30, 17:40–19:10,

19:20–20:50 oraz w soboty w godzinach

8:00–11:00, 11:00:14:00 (moduł

4 – godzinny). Na każdych zajęciach

Beneficjenci Ostateczni podpisywali listy

obecności, a lektorzy i trenerzy kursu

komputerowego karty pracy. Uczestnicy

projektu byli również zobligowani

do systematycznej nauki, co było sukcesywnie

kontrolowane przez lektorów

22

poprzez większe testy sprawdzające

2 razy w miesiącu oraz krótsze 1 raz w tygodniu.

W miesiącach luty i marzec br.

przeprowadzony został test sprawdzający

umiejętności i znajomość języka Beneficjentów

Ostatecznych oraz ich postępy

od początku trwania projektu. Wyniki

testów zostały opracowane w formie

raportów punktowych. Na zajęciach szkoleniowych

wykorzystywane były różne

materiały dydaktyczne w postaci kaset

magnetofonowych, płyt CD, kserokopii,

projekcji filmowych (kasety video i płyty

DVD) i multimedialnych z wykorzystaniem

komputera przenośnego i rzutnika.

W ramach realizacji projektu zostały

przeprowadzone egzaminy certyfikatowe

dla Beneficjentów Ostatecznych. Z języka

angielskiego były to:

1. International Legal English Certificate

(ILEC) – egzamin z języka prawniczego,

w którym wzięło udział 10 osób. Część

ustna egzaminu odbyła się 11.05.2007 r.

w sali językowej „Conversa” SJO, natomiast

część pisemna 12.05.2007 r. w sali

lekcyjnej I Liceum Ogólnokształcącego

w Toruniu.

2.

egzamin z języka biznesowego, dwustopniowy:

stopień wyższy (Vantage) – udział

wzięło 31 osób, i stopień niższy (Preliminary)

– zdawało 15 osób. Łącznie do

egzaminu przystąpiło 46 osób. Egzamin

składał się z dwóch części. Część ustna

dla stopnia Vantage i Prliminary odbyła

się dnia 3.06.2007 r. w salach Gimnazjum

Akademickiego w Toruniu. Część pisemna

dla grupy Preliminary miała miejsce

dnia 7.06.2007 r., a dla grupy Vantage

8.06.2007 r.. Części pisemne egzaminu

odbyły się w wynajętej auli wykładowej

Gimnazjum Akademickiego w Toruniu.

Poza egzaminami z języka angielskiego

13 osób spośród Beneficjentów Ostatecznych

zdawało egzaminy certyfikatowe

z języka niemieckiego:

1. Zertifikat Deutsch fur den Beruf – egzamin

z języka biznesowego o wyższym poziomie

zaawansowania. Egzamin odbył się

w dniach 27.05.2007 r. oraz 5.06.2007 r.

w siedzibie Goethe Institut w Warszawie.

Do egzaminu przystąpiły 4 osoby.

2. Test Arbeitsplatz Deutsch – egzamin

z języka biznesowego o niższym poziomie

zaawansowania. Egzamin odbył się w dniu

16.06.2007 r., w lektoracie Uniwersytetu

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do egzaminu

przystąpiło 9 osób.

Wyniki egzaminów znane będą w sierpniu

br.

Zarówno kursy językowe jak i komputerowe

zakończone zostały egzaminami:

pisemnym i ustnym w przypadku zajęć

językowych oraz teoretycznym i praktycznym

w przypadku zajęć komputerowych

a ich wyniki opracowane w formie raportów

z postępów słuchaczy.

Przed rozdaniem świadectw ukończenia

projektu każdy z Beneficjentów Ostatecznych

zobowiązany był do wypełnienia

końcowej, anonimowej ankiety ewaluacyjnej

oceniającej, zarówno szkolenia

językowe, jak i kurs komputerowy. Ponadto

rozdane zostały również imienne ankiety

oceniające cały projekt i osiągnięte w nim

rezultaty. Podobne ankiety przeprowadzane

były również w trakcie trwania projektu.

W wyniku badania przeprowadzonego

wśród słuchaczy uzyskaliśmy bardzo

dobry wynik, stanowiący o wysokim stopniu

zadowolenia Beneficjentów Ostatecznych

z uczestnictwa w realizowanym

projekcie.


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt “Czyż – nie.” warto inwestować w siebie? Szkolenia

językowe i komputerowe kluczem do kariery.

Celem projektu było dostosowanie kwalifikacji

zawodowych dorosłych osób pracujących

zatrudnionych na postawie umowy

o pracę do wymagań lokalnego rynku

pracy, zgłaszających z własnej inicjatywy

podniesienie własnych kwalifikacji poza

godzinami pracy.

Wsparcie projektu polegało na przeprowadzeniu

szkoleń z zakresu obsługi

komputera oraz posługiwania się językiem

niemieckim i językiem angielskim z możliwością

korzystania z programów multimedialnych

do tego przeznaczonych.

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego

Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu

Państwa Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli

w szkoleniu bezpłatnie oraz otrzymali

pomoce dydaktyczne.

Oficjalne zakończenie szkoleń połączone

z podsumowaniem całego projektu oraz

z rozdaniem zaświadczeń potwierdzających

udział Beneficjentów Ostatecznych w przedsięwzięciu

i pozytywne ukończenie kursów,

odbyło się 23.06.2007 r. w Zespole Szkół

w Czernikowie.

W styczniu 2007 r. została przeprowadzona

ankieta ewaluacyjna, z której uwagi

Beneficjentów Ostatecznych zaowocowały

wprowadzeniem pewnych zmian

do projektu, które przyczyniły się do lepszej

oceny końcowej. Na przełomie maja

i czerwca 2007 r. została przeprowadzona

dodatkowo ankieta końcowa, w której Beneficjenci

Ostateczni mogli ocenić otrzymaną

pomoc, zaproponować ewentualne

zmiany na przyszłość oraz zadeklarować

udział w podobnych projektach finansowanych

z EFS. Ankieta wskazała, że

Beneficjenci Ostateczni bardzo wysoko

oceniają pomoc otrzymaną w ramach projektu,

szczególnie przygotowanie od strony

merytorycznej (wykładowcy). Wyniki

ankiety były zadowalające dla organizatorów

i pokazały, że tego typu projekt był

potrzebny i istnieje konieczność realizacji

podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

99% osób biorących udział w badaniu

wyraziło chęć dalszego podnoszenia kwalifikacji

i uczestniczenia w podobnych

przedsięwzięciach w przyszłości, a 100%

stwierdziło, że udział w projekcie był satysfakcjonujący.

Promocja projektu polegała na prowadzeniu

strony internetowej projektu www.

gimlo.czernikowo.pl/czyznie. Informacje

o realizacji projektu były na bieżąco zamieszczane

w gazetce gminnej oraz na

stronie internetowej Gminy Czernikowo

www.czernikowo.pl. Wszystkie materiały

szkoleniowe i podręczniki, które otrzymali

Beneficjenci Ostateczni, zostały opatrzone

informacją o finansowaniu projektu oraz

właściwymi logotypami UE, EFS, ZPORR,

podobnie jak i sprzęt zakupiony w ramach

projektu.

2.1

Tytuł projektu:

“Czyż – nie” warto inwestować w siebie? Szkolenia językowe

i komputerowe kluczem do kariery.

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji,

Kultury i Sportu “Czyż – nie”

Dane kontaktowe:

ul. Szkolna 15, 87–640 Czernikowo

tel. (054) 288 92 72, fax (0 54) 288 92 71

e-mail: andrejus@czernikowo.pl

www.gimlo.czernikowo.pl/czyznie

Liczba osób objętych wsparciem:

140 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

02.10.2006–27.07.2007

Zasięg projektu:

gmina Czernikowo oraz inne gminy z powiatu

toruńskiego oraz powiatów sąsiednich

Całkowita wartość projektu:

438 516,23 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

328 887,17 zł

23


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt “Twój angielski w powiecie brodnickim.”

Po 1989 r. i nastaniu gospodarki rynkowej

nastąpiła w Polsce zasadnicza zmiana

dotycząca rynku pracy. Dużego znaczenia

nabrał poziom wykształcenia i dodatkowe

umiejętności zawodowe nabywane w czasie

trwania drogi zawodowej. Wymogiem

czasów stała się konieczność kształcenia

ustawicznego. Trend ten jest jeszcze bardziej

aktualny po akcesji Polski do Unii

Europejskiej.

Nauka języków obcych to jeden z najbardziej

ważkich kierunków rozwoju zasobów

ludzkich. Uzasadnia ją słaba znajomość

języków u Polaków, wykazywana

w badaniach opinii publicznej i różnego

rodzaju statystykach porównujących ten

stan z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej.

Stąd też pomysł realizacji projektu

językowego.

Projekt jest wzbogacony o doradztwo

zawodowe, a więc profesjonalne wsparcie

doradcy zawodowego, którego celem

– poprzez wcześniejsze poznanie i zdefiniowanie

cech charakteru, osobowości

i predyspozycji Beneficjenta Ostatecznego

– jest pomoc w prowadzeniu dalszej drogi

zawodowej tych osób.

Celem projektu jest m.in. podniesienie

kwalifikacji zawodowych osób pracujących,

wzrost ich zawodowej mobilności,

zawodowych aspiracji, samooceny

i motywacji zawodowej poprzez nabycie

wyższych kwalifikacji i pomoc doradcy zawodowego.

Lektor z Wielkiej Brytanii Tristan Castellano.

2.1

Uczestnicy projektu „Twój angielski w powiecie brodnickim.”

Projekt polega na:

– zorganizowaniu kursu języka angielskiego

dla pracujących osób dorosłych

zameldowanych na terenie powiatu brodnickiego,

nie zamykając jednak dostępu

dla zameldowanych na terenie województwa,

zgłaszających z własnej woli chęć

podwyższania lub dostosowania kwalifikacji

zawodowych do potrzeb regionalnego

rynku pracy oraz na objęciu Beneficjentów

Ostatecznym profesjonalnym doradztwem

zawodowym.

Ostateczny Odbiorca utworzył 3 typy

grup językowych: bussines english (2 poziomy

zaawansowania językowego), medyczne

(1 poziom) i ogólne (2 poziomy,

otwarte dla wszystkich bez względu na

branżę zatrudnienia) – łącznie powstało

12 grup po 12 osób.

Zajęcia językowe odbywają się w Brodnicy

raz w tygodniu przez 3 godziny lekcyjne,

poza godzinami pracy Beneficjentów

Ostatecznych, zaś dyżury doradcy

zawodowego 3 godziny w tygodniu.

Doradztwo zawodowe ma na celu nauczyć

Beneficjentów Ostatecznych sprawniej

i zgodniej z własnymi predyspozycjami poruszać

się na rynku pracy. Pozwoli im to na

odkrycie w sobie słabych i mocnych stron

w sferze zawodowej i w miarę możliwości

kierowanie karierą wg wypracowanych

wniosków. Ma to zaowocować w przyszłości

bardziej efektywnym wykorzystaniem

osobistych zdolności zawodowych każdego

z Beneficjentów Ostatecznych w karierze zawodowej.

Liczba osób objętych wsparciem:

144 dorosłe osoby pracujące

Okres realizacji projektu:

01.12.2006–31.03.2008

Zasięg projektu:

województwo kujawsko-pomorskie

Całkowita wartość projektu:

401 208,09 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

300 903,07 zł

Tytuł projektu:

“Twój angielski w powiecie brodnickim”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Euro Consulting Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

ul. Tysiąclecia 1, 13–300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. (056) 472 59 48

e-mail: projektbrodnica@wp.pl

www.twojangielski.euroconsulting.biz.pl

24


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Podstawowym celem jaki stawialiśmy

sobie sporządzając projekt było oczywiście

podniesienie poziomu znajomości

języka francuskiego u konkretnej grupy

osób. Chcieliśmy aby dzięki tej nowej

umiejętności słuchacze naszych kursów

podnieśli kompetencje zawodowe, a tym

samym umocnili swoją pozycję na rynku.

Nowe umiejętności to nowe perspektywy

i możliwości znalezienia ciekawej pracy

lub kontynuowania obecnej.

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt “Francuskie popołudnia.”

W ramach projektu, w okresie od stycznia

do października 2007 r., prowadzone

są kursy języka francuskiego z użyciem

specjalistycznego słownictwa branżowego.

Uczestnikom zaoferowano naukę tego

języka w pięciu różnych modułach tematycznych

tj.: turystyka/hotelarstwo/transport,

Unia Europejska, biuro/przedsiębiorstwo,

bankowość, medycyna. Jednak

największym zainteresowaniem na etapie

rekrutacji cieszyły się moduły: turystyka/

hotelarstwo/transport, Unia Europejska,

biuro/przedsiębiorstwo i w tej tematyce

utworzono grupy szkoleniowe.

Uczestnicy projektu podczas zajęć.

Kursy realizowane są na terenie miast:

Bydgoszcz, Świecie nad Wisłą, Włocławek.

Jednak Beneficjenci Ostateczni zamieszkali

na terenie całego województwa

kujawsko – pomorskiego mogli zgłaszać

swój udział w projekcie. W projekcie biorą

udział pracujące osoby dorosłe, które

z własnej inicjatywy zgłosiły chęć podnoszenia

swoich kwalifikacji zawodowych (tu

językowych) poza godzinami pracy.

Zajęcia dydaktyczne obejmują 120 godzin

lekcyjnych, prowadzone są w małych,

10 – osobowych grupach, zarówno

w tygodniu jak i w weekendy. Każdy

z uczestników na etapie rekrutacji mógł

określić jaki tryb nauki (tydzień/weekend)

najbardziej mu odpowiada.

Uczestnicy projektu podczas zajęć.

W ramach projektu oprócz zajęć teoretycznych,

są opracowywane i zamieszczane

na platformie internetowej lekcje.

Wszyscy uczestnicy mają założone własne

konta internetowe, w każdej chwili mogą

odrobić zadanie, sprawdzić wynik, poprawić

błąd. Dodatkowo przez cały okres

trwania projektu Beneficjenci Ostateczni

2.1

mają wgląd w archiwum rozwiązywanych

przez siebie lekcji, łatwo więc mogą ocenić

swoje postępy w nauce.

Tytuł projektu:

“Francuskie popołudnia.”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Pomorsko – Kujawskie

Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy

Dane kontaktowe:

ul. Gdańska 5, 85–005 Bydgoszcz

tel. (0 52) 321 18 92

tel./fax (0 52) 321 18 90

e-mail: pkcdl@bydgoszcz.frdl.pl

www.pkcdl-frdl.pl, www.francuski.bydgoszcz.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

120 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.11.2006–30.11.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko-pomorskie

Całkowita wartość projektu:

372 784,62 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

279 588,46 zł

25


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt “Wzrost kwalifikacji zawodowych jako warunek stabilizacji

i rozwoju kariery pracowników zakładów opieki zdrowotnej

w województwie kujawsko – pomorskim.”

Projekt „Wzrost kwalifikacji zawodowych

jako warunek stabilizacji i rozwoju kariery

pracowników zakładów opieki zdrowotnej

w województwie kujawsko – pomorskim”

został zrealizowany w ramach Działania

2.1 „Rozwój umiejętności powiązany

z potrzebami regionalnego rynku pracy

i możliwości kształcenia ustawicznego

w regionie” Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Za realizację projektu odpowiedzialne było

Konsorcjum złożone z firm szkoleniowych,

doradczych i konsultingowych, w skład którego

wchodziły: F5 Konsulting Sp. z o.o. – lider

konsorcjum oraz Servmed – Doradztwo

i szkolenia.

Celem tego przedsięwzięcia było zwiększenie

mobilności zawodowej pracowników

zakładów opieki zdrowotnej w województwie

kujawsko-pomorskim, ich zdolności

w zakresie dostosowywania umiejętności

i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego

rynku pracy w warunkach członkostwa

w Unii Europejskiej.

2.1∙

Uczestnicy projektu podczas zajęć.

Projekt był odpowiedzią wnioskodawcy na

występujące na rynku pracy bariery, problemy

i wyzwania. Do podstawowych problemów

występujących w grupie pracowników

zakładów opieki zdrowotnej zaliczono

niedostateczną znajomość języków obcych,

obsługi komputera, niski/niewystarczający

poziom wiedzy z zakresu funkcjonowania

zakładów opieki zdrowotnej, obsługi klienta

czy kierowania zespołami pracowniczymi.

Brak praktycznych umiejętności niezbędnych

w realizacji funkcji zarówno podstawowych

jak i kierowniczych w reformowanym

systemie opieki zdrowotnej negatywnie

odbija się na sytuacji zawodowej personelu

medycznego na rynku pracy.

W warunkach członkostwa Polski w UE

oraz stale rosnącej roli turystyki uzdrowiskowej

i zagranicznej województwa kujawsko

– pomorskiego, znajomość języków obcych,

w tym zwłaszcza języka angielskiego i języka

niemieckiego, a także umiejętność obsługi

komputera, jest jednym z głównych kryteriów

oceny kwalifikacji zawodowych personelu

medycznego przez pracodawców. Dostosowanie

kwalifikacji do zmieniających się

warunków na polskim rynku pracy odbywało

się poprzez szkolenia, w których mogły brać

udział pracujące osoby dorosłe, w szczególności

pracownicy zakładów opieki zdrowotnej

(szpitali, przychodni lekarskich, sanatoriów,

hospicjów, domów opieki społecznej,

żłobków). W ramach projektu zorganizowanych

zostało 105 szkoleń, a wśród nich:

30 edycji szkolenia „Język angielski

dla pracowników zakładów opieki

zdrowotnej”,

∙ 16 edycji szkolenia „Język niemiecki

dla pracowników zakładów opieki

zdrowotnej”,

∙ 30 edycji szkolenia „Podstawy obsługi

komputera”,

∙ 6 edycji szkolenia „Obsługa kuracjusza

w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym”,

∙ 21 szkoleń dokształcających:

– Marketing usług medycznych,

– Zarządzanie przez jakość w zakładach

opieki zdrowotnej,

– System zarządzania jakością zgodny z ISO

9001:2000 w zakładach opieki zdrowotnej,

– Auditor wewnętrzny systemu zarządzania

jakością zgodny z ISO 9001:2000,

∙ 2 edycje kursu kwalifikacyjnego

w dziedzinie „Organizacja i Zarządzanie”.

Podczas prawie dwuletniej działalności

związanej z tym przedsięwzięciem przeszkolono

1 064 osoby. Wśród osób przeszkolonych

przeważały kobiety (92,19%) oraz

osoby zamieszkujące tereny miejskie (974

osoby – tj. 91,54% ogółu przeszkolonych).

W szkoleniach organizowanych przez Konsorcjum

wzięło udział 1 090 uczestników,

w tym 1 003 kobiety. 26 osób wzięło udział

w więcej niż 1 szkoleniu. Organizatorzy poczytują

to za niewątpliwy sukces i wartość

dodaną projektu, zwłaszcza przy uwzględnieniu

faktu, że w budżecie projektu przewidziano

środki na przeszkolenie 1 070 uczestników.

Liczba osób objętych wsparciem:

1064 pracowników zakładów opieki

zdrowotnej

Okres realizacji projektu:

1.10.2005–30.06.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko-pomorskie

Całkowita wartość projektu:

1 953 278,93 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

1 464 959,21 zł

26

Tytuł projektu:

“Wzrost kwalifikacji zawodowych jako warunek stabilizacji

i rozwoju kariery pracowników zakładów opieki zdrowotnej

w województwie kujawsko – pomorskim”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

F5 Konsulting Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

ul. Składowa 5, 61–897 Poznań, tel. (0 61) 853 67 18

e-mail: mpawlowska@frackowiak.pl

www.zoz-efs.pl

biuro projektu: ul. Rynek Nowomiejski 16, 87–100 Toruń


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt “Nie takie obce języki obce – nauka języków w Choceniu.”

Gmina Choceń należy do najgęściej zaludnionych

gmin powiatu włocławskiego

– 81 osób na km 2 . Liczba ludności gminy

ulega wahaniom. W ciągu ostatnich 10 lat

ubyło ich ok. 30%. Postępująca koncentracja

ziemi i specjalizacja w produkcji,

skutkuje dalszym wzrostem bezrobocia,

a w perspektywie dalszych zmian w rolnictwie.

Zaistniała bardzo pilna potrzeba

przygotowania oferty dla tej grupy

ludności. Potrzeba realizacji projektu „Nie

takie obce języki obce – nauka języków

w Choceniu” narodziła się z ogromnego

zapotrzebowania na tego typu szkolenie

przez pracujące osoby dorosłe. Problemem

mieszkańców gmin wiejskich jest

przede wszystkim brak umiejętności

językowych niezbędnych do wykonywania

czynności zawodowych. Ponadto wysokie

koszty takiego szkolenia organizowanego

przez instytucje szkoleniowe sprawiają,

że uczestniczą w nich tylko pojedyncze

osoby. Ma na to także wpływ fakt, że

kursy o tej tematyce odbywają się najbliżej

w oddalonym o 20 km Włocławku. Szkolenie

skierowano więc do osób, które

posiadają odpowiedni poziom wiedzy

ogólnej oraz z własnej inicjatywy i w

oparciu o indywidualne potrzeby pragną

rozwijać się zawodowo w zakresie języków

obcych w czasie wolnym od pracy.

W ramach projektu przeprowadzono

w miejscowości Choceń naukę języków

obcych w wymiarze 160 h lekcyjnych

na bazie posiadanego już wyposażenia

– sali multimedialnej oraz sal komputerowych

znajdujących się w Gimnazjum

w Choceniu.

Chętnych podzielono na trzy grupy po

15 osób. Dla dwóch, czyli ok. 30 osób

zorganizowano naukę języka angielskiego,

natomiast dla jednej grupy – również 15

osobowej naukę języka niemieckiego. Projekt

zakończono egzaminem.

Głównym celem projektu było podniesienie

kwalifikacji zawodowych

pracujących osób dorosłych. W ten

sposób zwiększono mobilność zawodową

mieszkańców gminy i ich zdolności

w zakresie dostosowywania umiejętności

i kwalifikacji zawodowych do wymogów

rynku pracy. Ponadto realizacja projektu

przyczyniła się także do rozwoju

kluczowych umiejętności uczestników

projektu, tj.: pracy w zespole, większej

samodzielności w pracy, rozwiązywania

problemów, korzystania z technologii informacyjnych,

a także zwiększenia osobistych

i zawodowych aspiracji i motywacji

oraz poczucia wartości na rynku pracy.

Stopień realizacji wskaźników produktu

w zakresie liczby zrealizowanych

godzin szkoleniowych został osiągnięty

w 100%. Natomiast stopień planowanych

wskaźników rezultatu udało się osiągnąć

w 97,78%. Do egzaminu końcowego

przystąpiły 44 osoby i otrzymały

zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Z 44 osób 24 zdały egzamin i otrzymały

certyfikaty TELC.

2.1

Tytuł projektu:

“Nie takie obce języki obce – nauka języków w Choceniu”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Gmina Choceń

Dane kontaktowe:

ul. Sikorskiego 4, 87–850 Choceń

tel. (0 54) 284 66 17

fax (0 54) 284 67 40

e-mail: ewelina.paszynska@chocen.pl

www.chocen.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

45 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

03.10.2005–31.08.2006

Zasięg projektu:

obszar wiejski – Gmina Choceń

Całkowita wartość projektu:

52 320,00 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

39 240,00 zł

27


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt “Otwarcie na kontakty.”

Celem projektu było zwiększenie mobilności

zawodowej mieszkańców i ich zdolności w zakresie

dostosowania umiejętności i kwalifikacji

zawodowych do wymogów regionalnego

rynku pracy w warunkach członkostwa Polski

w Unii Europejskiej.

Projekt miał charakter kompleksowy: szkoleniowo-kursowy.

Formy wsparcia dostępne

dla uczestników projektu były następujące:


kurs komputerowy,

public relation,

promocja,

język angielski,

obsługa komputera.

Uczestnicy szkolenia z zakresu promocji

i public relation zostali podzieleni na dwie

10-osobowe grupy. Pierwsza grupa o preferencjach

biznesowych i druga o preferencjach

z zakresu administracji. Taki podział miał swoje

odbicie w realizacji programu zajęć. Szkolenia

z zakresu promocji i public relations odbyły

się w marcu i kwietniu 2007r. Zakończyły się

wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.

Na kurs komputerowy zostało zapisanych

według kolejności zgłoszeń 40

Beneficjentów Ostatecznych. Tworzenie

grup komputerowych zostało poprzedzone

wystąpieniem w dniu 05.02.2007 r.

do Beneficjentów Ostatecznych z prośbą

2.1

o zadeklarowanie odpowiedniego poziomu

wiedzy z zakresu obsługi kom-

putera. Dzięki temu udało się utworzyć

grupy o zbliżonym poziomie umiejętności

i odpowiednio dostosować program zajęć.

Dzięki dofinansowaniu z EFS i budżetu

Państwa dokonano zakupu programów

komputerowych oraz rozmówek polsko-angielskich

dla uczestników kursu

z zakresu języka angielskiego. Szkolenie

z zakresu kursu komputerowego zakończy

się w dniu 20 czerwca 2007 r.

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy

przystąpili do egzaminu końcowego

TELC z zakresu nauki języka angielskiego.

Uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia

kursu z zakresu języka angielskiego odbyło

się w dniu 29.06.2007 r. z udziałem przedstawicieli

WUP w Toruniu oraz lokalnej telewizji

i gazet.

W ramach informacji i promocji w Biurze

Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego

w Świeciu umieszczono czytelną informację

o projekcie, wszystkie materiały i zakupione

w ramach projektu wyposażenie oznakowano

specjalnymi naklejkami informującymi

o projekcie. Wszelkie pisma oraz materiały

na nośnikach elektronicznych miały logo

projektu.

Liczba osób objętych wsparciem:

205 osób

Okres realizacji projektu:

01.08.2006–31.08.2007

Zasięg projektu:

Gmina Świecie

Całkowita wartość projektu:

479 018,07 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

359 263,55 zł

Tytuł projektu:

“Otwarcie na kontakty”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Gmina Świecie

Dane kontaktowe:

ul. Wojska Polskiego 124

86–100 Świecie

28


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Celem projektu było zwiększenie mobilności

zawodowej mieszkańców i ich zdolności

w zakresie dostosowania umiejętności

i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego

rynku pracy w warunkach członkostwa

Polski w Unii Europejskiej.

Projekt miał charakter szkoleniowy.

Formy wsparcia dla uczestników projektu

były następujące:język angielski,

język niemiecki.

Szkolenie obejmowało zajęcia na różnych

stopniach zaawansowania. Beneficjentami

Ostatecznymi projektu były

osoby pracujące, zgłaszające z własnej

inicjatywy chęć podwyższenia posiadanych

kwalifikacji lub ich dostosowania do

potrzeb rynku pracy.

Pierwsze zajęcia z języka niemieckiego

odbyły się 18.04.2005 r., a z języka angielskiego

20.04.2005 r. Ilość uczestników na

zajęciach w grupach wynosiła – od 3 do 9

osób. Zajęcia odbywały się w systemie 1

raz w tygodniu po 4 godz., na co realizator

projektu otrzymał zgodę Instytucji Wdrażającej.

Uczestnicy projektu otrzymali (kopie)

materiałów szkoleniowych, tj. wzory

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt “Nowy język – nowe możliwości.”

testów, dodatkowe materiały szkoleniowe

przekazywane bezpośrednio przez lektorów.

W trakcie realizacji zajęć przeprowadzono

w grupach testy sprawdzające postępy

w nauce. Częstotliwość przeprowadzanych

testów uzależniona była od postępów w realizacji

programu zajęć. W ostatnim okresie

prowadzenia kursów, lektorzy dokonywali

podsumowania całego cyklu nauczania oraz

przeprowadzali we własnym zakresie testy

sprawdzające wiedzę uzyskaną przez Beneficjentów

Ostatecznych. W zależności od

grupy, sprawdzian wiedzy przeprowadzany

był w formie egzaminu pisemnego lub

ustnego. Egzaminy odbyły się w terminach

od 02.11.2006 r. do 30.11.2006 r. na zajęciach

w ramach danego kursu. Zgodnie

z założeniami projektu w miesiącu grudniu

2006 r. rozpoczęto wydawanie Beneficjentom

Ostatecznym certyfikatów potwierdzających

uzyskanie kompetencji językowych

na odpowiednim poziomie zaawansowania.

Warunkiem uzyskania certyfikatu było zdanie

egzaminu wewnętrznego kończącego

kurs. Szkolenia językowe ukończyło 586

osób w tym 225 kobiet.

W trakcie szkolenia językowego została

przeprowadzona ankieta wśród uczestników

kursu. Celem tego badania było uzyskanie

opinii Beneficjentów Ostatecznych

na temat szkolenia i jego efektywności,

pracy lektorów zatrudnionych na czas realizacji

projektu, organizacji kursu, wybranych

podręczników i materiałów dodatkowych.

Przeprowadzone badanie ankietowe

wśród uczestników szkoleń, wykazało, iż

duża liczba osób pozytywnie oceniła pomoc

otrzymaną w ramach projektu.

Prowadzono działania promocyjne

w postaci fotograficznej dokumentacji zajęć,

bieżące informacje dotyczące przebiegu

projektu w formie informacji oraz plakatów

promujących projekt, umieszczone

były w siedzibie szkoły oraz miejscach

prowadzenia zajęć, na materiałach szkoleniowych

oraz plakatach zamieszczono

informacje o źródle finansowania, logo

Unii Europejskiej, nazwę i tytuł projektu.

Na zewnętrznej stronie budynku wywieszona

jest tablica informacyjna mówiąca

o realizacji projektu.

W lokalnej prasie opublikowano ogłoszenie

informujące o realizowanym projekcie,

a w regionalnej TV została zamieszczona

informacja o zakończeniu realizacji projektu

i jego

2.1

rezultatach.

Tytuł projektu:

“Nowy język – nowe możliwości”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

INTER – LINGUA Szkoła Języków Obcych

Dane kontaktowe:

ul. Karpacka 43A/12

85–164 Bydgoszcz

Liczba osób objętych wsparciem:

600 osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.03.2005–30.04.2006

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

1 093 833,83 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

820 375,37 zł

29


Działanie 2.1

„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Projekt Szkolenie Projekt „Perfekcyjny lakiernik – doskonały

kolorysta.” sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych.

W 2007 roku w ramach projektu przeprowadzono

szkolenia dla łącznej liczby 28

Beneficjentów Ostatecznych w miesiącach

od marca do maja. Grupy szkoleniowe

składały się z 7 osób. W ramach projektu

odbyło się 112 godzin zajęć szkoleniowych.

W szczególności zaplanowano oraz

zrealizowano zajęcia modułu praktycznego

w liczbie 48 godzin oraz modułu teoretycznego

w liczbie 64 godzin. Ze szkolenia

skorzystało 28 osób w 4 edycjach

kursów.

Na stronie internetowej Spółki (www.

centrum. csv.pl) zostało zamieszczone logo

ZPORR wraz z przekierowaniem do strony:

www.konkurencyjnosc.gov.pl, logo Unii

Europejskiej wraz z przekierowaniem na

stronę ww.europa.eu oraz logo EFS wraz

z przekierowaniem na stronę www.efs.

gov.pl. Na podstronie dotyczącej projektu

umieszczono również wskazane wyżej

znaki oraz pisemną informacją, iż projekt

jest współfinansowany z EFS w ramach

ZPORR oraz budżetu Państwa. Rekrutacja

oraz promocja projektu odbyła się poprzez

umieszczenie ogłoszeń w „Gazecie Pomorskiej”

oraz w piśmie branżowym „Auto

Moto Serwis”. Ponadto w sali wykładowej

i w hali umieszczono banery, informujące,

iż szkolenie jest dofinansowane ze środków

Unii Europejskiej i budżetu Państwa

Na podstawie przeprowadzonych ankiet

i testów odnotowano, wzrost umiejętności

zawodowych szkolących się Beneficjentów

Ostatecznych w zakresie przygotowania

i aplikacji lakierów naprawczych.

Dodatkowo wzrost umiejętności zawodowych

został potwierdzony certyfikatem

ukończenia szkolenia wydanym wszystkim

uczestnikom projektu.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet

i testów można również stwierdzić,

iż nastąpiło podniesienie poziomu samooceny

u wszystkich przeszkolonych

pracowników. Na podstawie przeprowadzonych

badań odnotowano również,

iż nastąpił wzrost zaufania Beneficjentów

Ostatecznych we własne siły oraz zwiększenie

możliwości dotychczasowego

zatrudnienia lub awansu zawodowego.

Z przeprowadzonych badań wynika również,

że wzrosła konkurencyjność warsztatów,

których pracownicy wzięli udział

w szkoleniu.Ponadto należy zauważyć, iż

uczestnicy szkoleń ocenili zarówno przydatność

poruszanych tematów, przygotowanie

i komunikatywność prowadzących,

zaplecze multimedialne oraz wyposażenie

materiałowe a także możliwość samodzielnej

praktyki na poziomie dobrym oraz

zdecydowanie dobrym.

Uczestnicy projektu podczas zajęć.

2.1Beneficjenci Ostateczni z certyfikatami ukończenia szkolenia.

Liczba osób objęta wsparciem:

120 osób

Okres realizacji projektu:

30.11.2006–15.09.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

120 858,98 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

90 644,23 zł

Tytuł projektu:

Szkolenie „Perfekcyjny lakiernik – doskonały kolorysta”

sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

International College of Refinish Competence

Dane kontaktowe:

ul. Pomorska 58–60, 70–812 Szczecin

30


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Język (nie) obcy – kurs języków obcych dla pracowników.”

Projekt doskonale wpisał się w założenia

unijnej polityki zatrudnienia, promującej

poprawę jakości i produktywności

pracy oraz wzmocnienie spójności społecznej.

Projekt realizował też jeden z celów

Narodowego Planu Rozwoju na lata

2004–2006, jakim była promocja kształcenia

ustawicznego poprzez stworzenie

systemu, który umożliwiałby wszystkim

mieszkańcom podwyższenie kwalifikacji,

a przez to zwiększał ich konkurencyjność

na rynkach pracy. Na poziomie regionalnym

projekt wykazywał zgodność ze

strategią rozwoju województwa kujawsko

– pomorskiego, która za jeden z celów

przyjęła podniesienie poziomu wykształcenia

mieszkańców.

Projekt przeznaczony był dla pracowników

przedsiębiorstw prywatnych, którzy

z własnej inicjatywy, poza godzinami

pracy, chcieli podnieść swoje kwalifikacje

w zakresie znajomości języków obcych.

Projekt stanowił odpowiedź na rosnące

zapotrzebowanie na nowe umiejętności

niezbędne każdemu pracownikowi po

przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej,

w której posługiwanie się przynajmniej

jednym językiem obcym staje się standardem.

Potrzeby Beneficjentów Ostatecznych

zdiagnozowano na podstawie analizy

rynku pracy i ankiet zgłoszeniowych,

rozprowadzanych wśród potencjalnych

uczestników szkoleń. Zdecydowana większość

z nich wskazywała właśnie na znajomość

języków obcych jako na czynnik

mający wpływ na dalszy rozwój kariery zawodowej,

a w szerszej perspektywie – na

wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

działających w warunkach gospodarki

opartej na współpracy z partnerami zagranicznymi.

Znajomość języków obcych

umożliwia również dostęp do najnowszych

technologii i aktualnej wiedzy, m.in.

poprzez wykorzystanie Internetu i obcojęzycznych

materiałów szkoleniowych.

Projekt realizowany był w dwóch edycjach,

w ramach których utworzono 25

grup szkoleniowych, z których każda liczyła

12 osób. Obok grup toruńskich, funkcjonowało

także kilka grup w mniejszych

ośrodkach, gdzie dostępność do szkoleń

jest mniejsza (Wąbrzeźno, Chełmża

i Aleksandrów Kujawski). Projekt poprzedzony

był akcją promocyjno – rekrutacyjną,

której efekty przerosły oczekiwania

organizatora (ilość zgłoszeń przewyższała

liczbę dostępnych miejsc) i potwierdziły

ogromne zapotrzebowanie na kształcenie

z zakresu znajomości języków obcych.

Beneficjenci Ostateczni realizowali program

języka obcego (do wyboru: angielskiego,

niemieckiego lub rosyjskiego)

obejmujący 120 jednostek lekcyjnych,

opracowany specjalnie z myślą o pracownikach

różnych branż, wykorzystujących

język w praktyce zawodowej. Osoby

rozpoczynające naukę języka od podstaw

miały okazję poznać podstawowe struktury

gramatyczne języka obcego oraz słownictwo

funkcjonujące w życiu codziennym.

W przypadku osób na wyższych poziomach

zaawansowania nacisk położono

na utrwalenie i prawidłowe wykorzystanie

struktur gramatycznych w praktyce, umiejętność

skutecznego komunikowania się

i znajomość słownictwa branżowego.

Realizacja szkolenia opierała się na wykorzystaniu

autorskiej metody nauczania

EUREKA! identyfikującej najbardziej naturalny

i efektywny dla każdego ze słuchaczy

sposób przyswajania wiedzy. Kurs wzbogacono

o SMS – owy kurs języka obcego,

ułatwiający skuteczne przyswojenie

wyrażeń idiomatycznych oraz o tzw. Wirtualny

Klub Językowy, wykorzystujący nowoczesne

technologie (Internet). Zajęcia

prowadzone były przez wykwalifikowaną,

doświadczoną kadrę lektorską. Na zakończenie

każdej z edycji zorganizowano pikniki

integracyjne dla uczestników szkoleń,

pozwalające na wymianę doświadczeń

i pochwalenie się nabytymi umiejętnościami

przy okazji rozmów z native speakerami.

Liczba osób objętych projektem wyniosła

ostatecznie 309 Beneficjentów

Ostatecznych, z tego szkolenie ukończyło

(a więc utrzymało frekwencję na odpowiednio

wysokim poziomie i zaliczyło test

końcowy) 255 osób (w tym 181 kobiet),

co stanowiło ponad 92% zakładanej przez

projektodawcę wartości tego wskaźnika.

Osoby te otrzymały certyfikat ukończenia

szkolenia, poświadczający nabyte kwalifikacje.

W trakcie szkolenia zrealizowano

w sumie 3 000 godzin zajęć z języka obcego.

Wszyscy uczestnicy, którzy wypełnili

ankietę oceny szkolenia, ocenili pozytywnie

pomoc otrzymaną w ramach projektu,

2.1

a zdecydowana większość z nich zadeklarowała

udział w podobnych szkoleniach

organizowanych w przyszłości.

Tytuł projektu:

„Język (nie) obcy – kurs języków obcych dla pracowników”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

JDJ BACHALSKI Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

biuro projektu: Pl. Św. Katarzyny 4A, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 652 10 80

e-mail: wkorecki@jdj.com.pl

siedziba: ul. Murawa 31, 61–655 Poznań

tel. (061) 821 31 08

e-mail: info@jdj.com.pl

www.jdj.com.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

300 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

19.01.2005–15.12.2006

Zasięg projektu:

Toruń, Wąbrzeźno, Chełmża i Aleksandrów

Kujawski

Całkowita wartość projektu:

337 355,73 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

253 016,80 zł

31


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Podnosimy kwalifikacje zawodowe,

ucząc języków obcych.”

Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji

zawodowych dorosłych osób pracujących

zatrudnionych na postawie umowy

o pracę do wymagań lokalnego rynku

pracy, zgłaszających z własnej inicjatywy

podniesienie własnych kwalifikacji poza

godzinami pracy.

Najważniejszą barierą z jaką mogą zmagać

się pracujące osoby dorosłe, a więc

Beneficjenci Ostateczni projektu, jest brak

nawyku kształcenia ustawicznego. Oznacza

to, że osoby, które zakończyły edukację

na pewnym poziomie i podjęły pracę

zawodową, nie mają chęci czy też czasu

na dokształcanie się. Część osób ma także

psychologiczne obawy przed ponownym

podjęciem nauki, szczególnie jeśli od jej

ukończenia minęło sporo czasu. Dużą barierą

w podjęciu kształcenia ustawicznego

jest także brak możliwości finansowych.

Projekt ma na celu wyeliminowanie tych

problemów. W ramach szkoleń stosowane

są odpowiednie techniki motywacyjne

wpływające na przekonanie Beneficjentów

Ostatecznych o celowości i konieczności

ustawicznego dokształcania.

Formą wsparcia w ramach projektu są

szkolenia językowe. Program nauczania

2.1

został opracowany przy zastosowaniu

nowoczesnych metod, technik i środków

dydaktycznych. Utworzono 20 grup szkoleniowych:16 z języka angielskiego na trzech

poziomach (podstawowy, średniozaawansowany,

zaawansowany),

4 z języka niemieckiego na dwóch

poziomach (podstawowy i średniozaawansowany).

Przed rozpoczęciem kursu przeprowadzono

test kwalifikacyjny, na podstawie,

którego osoby zostały zakwalifikowane

do grup, najbardziej odpowiadających ich

predyspozycjom językowym.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem

najnowocześniejszych technik IT,

m.in. lektor dysponuje rzutnikiem multimedialnym

oraz laptopem zakupionym

w ramach projektu. Dzięki tym urządzeniom

możliwe jest emitowanie filmów,

przedstawianie prezentacji, edytowanie

rozmówek i scenek w języku obcym.

Dzięki realizacji projektu Beneficjenci

Ostateczni zwiększają swoje zdolności

komunikacyjne w języku obcym. Wzrost

tych zdolności przekłada się na wzrost

kompetencji zawodowych Beneficjentów

Ostatecznych oraz ich większą konkurencyjność

na lokalnym rynku pracy. Ukończenie

szkolenia i otrzymanie certyfikatu

wpłynie na zwiększenie własnej wartości

Beneficjentów Ostatecznych. Wartością

dodaną projektu są zwiększone możliwości

nawiązywania kontaktów zagranicznych,

które stanowią jedną z osi rozwoju

regionu.

Miernikiem stanowiącym o sukcesie całego

projektu będzie test końcowy (część

pisemna oraz egzamin ustny), którego

wyniki świadczyć będą o tym czy i w jakiej

mierze Projektodawca zrealizował zakładane

cele.

Projekt upowszechniany jest poprzez

szerokie działania informacyjno – promocyjne

(prasa, radio, tablice informacyjne,

strona internetowa www.ksm.torun.pl,

ulotki, reklama w środkach komunikacji

miejskiej).

Liczba osób objętych wsparciem:

200 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.10.2006–31.01.2008

Zasięg projektu:

powiat toruński

Całkowita wartość projektu:

206 446,25 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

154 834,69 zł

Tytuł projektu:

„Podnosimy kwalifikacje zawodowe, ucząc języków obcych”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Dane kontaktowe:

ul. Moczyńskiego 8/10, 87–100 Toruń

tel. 0 506 190 652

e-mail: marcinstefanski@interia.pl

www.ksm.torun.pl

32


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Język angielski w administracji publicznej.”

Celem projektu było podwyższenie umiejętności

językowych oraz wzrost świadomości,

motywacji kursantów w zakresie znajomości

języków obcych.

Projekt był skierowany do pracujących

osób dorosłych zgłaszających

z własnej inicjatywy chęć podwyższania

lub dostosowania kwalifikacji zawodowych

do potrzeb rynku (poza godzinami

pracy). Projekt zakładał przeszkolenie

300 Beneficjentów Ostatecznych,

z czego 70 osób zamieszkujących tereny

wiejskie, a 230 osób zamieszkujących tereny

miejskie. Ostatecznie projekt ukończyły

294 osoby z czego 218 to kobiety.

Formą wsparcia w ramach projektu było

224 – godzinne szkolenie językowe w zakresie

języka angielskiego.

W realizacji projektu zaangażowano nauczycieli,

zorganizowano rekrutację na podstawie

zgłoszeń, jakie Fundacja otrzymała

jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Rekrutację przeprowadzono

wśród urzędów administracji publicznej i ta

kategoria pracowników była najliczniejszym

odbiorcą szkoleń.
w Sępólnie Krajeńskim – 1 grupa,

w Żninie – 2 grupy,

w Mogilnie – 4 grupy,

w Inowrocławiu – 2 grupy,

w Toruniu – 6 grup,

w Lipnie – 1 grupa,

w Aleksandrowie Kujawskim – 2 grupy.

Poziom zaawansowania nauczania języka

obcego był różny. Wykazano największe

zainteresowanie nauką od podstaw:

poziom początkujący – 18 grup, poziom

początkujący wtórny – 6 grup, poziom

średniozaawansowany niższy – 2 grupy,

poziom średniozaawansowany – 3 grupy.

Podczas realizacji projektu prowadzono

działania informacyjno – promocyjne, wydano

plakaty i ulotki informacyjne o szkoleniach.

Zarówno sale wykładowe, jak

i wszystkie materiały szkoleniowe, informacyjne,

dokumenty zewnętrzne z realizacji

projektu zawierały logo EFS, ZPORR

oraz informację o źródle finansowania.

Zdecydowana większość szkoleń odbywała

się poza dużymi miastami, gdzie oferta

szkół językowych jest większa co pozytywnie

wpłynęło na zwiększenie równości

szans i na rozwój zasobów ludzkich.

Utworzono 29 grup szkoleniowych:


w Brodnicy – 3 grupy,

w Wąbrzeźnie – 1 grupa,

w Golubiu – Dobrzyniu – 2 grupy,

w Chełmnie – 4 grupy,

w Chełmży – 1 grupa,

2.1

Tytuł projektu:

„Język angielski w administracji publicznej”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Kujawsko – Pomorska Fundacja Gospodarcza „Pro Europa”

Dane kontaktowe:

ul. Grudziądzka 46/48, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 661 09 55

e-mail: proeuropa@fundacja-proeuropa.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

294 dorosłych osób pracujących

w administracji publicznej

Okres realizacji projektu:

12.01.2005–31.10.2006

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

560 644,91 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

420 483,68 zł

33


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Edukacja rolników i domowników chcących rozpocząć

działalność agroturystyczną.”

Celem głównym projektu było przygotowanie

Beneficjentów Ostatecznych do

podejmowania i prowadzenia działalności

agroturystycznej. Projekt opracowano

zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym

przez rolników i innych mieszkańców

wsi podregionu bydgoskiego. Realizację

projektu uzasadniała trudna sytuacja

materialna znacznej części ludności wiejskiej

i wysoki poziom bezrobocia (wg

danych pup z 30.11.2004 r. stopa bezrobocia

na terenach wiejskich, powiatów

objętych projektem, wahała się od 21%

w bydgoskim, do 33% w nakielskim).

Ograniczone możliwości znalezienia pracy

poza gospodarstwem rolnym, a jednocześnie

stale rosnące zainteresowanie

rolników pozyskaniem dodatkowych dochodów

w oparciu o zasoby tkwiące we

własnym gospodarstwie (niewykorzystany

potencjał ludzki i zasoby materialne)

wskazały ukierunkowanie działań.

Agroturystyka zyskuje coraz więcej zwolenników,

szczególnie wśród mieszkańców

dużych aglomeracji a walory przyrodnicze

oraz bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe

podregionu bydgoskiego przemawiają

za jej rozwojem, co w pełni uzasadnia

realizację projektów szkoleniowych

2.1

w tym zakresie.

W ramach projektu zorganizowano

i przeprowadzono następujące szkolenia:

∙ 6 szkoleń „Zarabiajmy na agroturystyce”

(5 dni, 30 godz. w tym wyjazd

do przykładowych gospodarstw agroturystycznych)

dla 108 osób przygotowujących

w stopniu podstawowym

potencjalnych kwaterodawców do

świadczenia usług z zakresu turystyki

wiejskiej, w tym agroturystyki,

∙ 3 szkolenia praktyczne „Kreowanie

produktu lokalnego w gospodarstwach

agroturystycznych” (6 dni,

45 godz.) dla 75 osób.

Prezentacja efektów szkolenia „Kreowanie

produktu lokalnego w gospodarstwach

agroturystycznych” - organizacja imprez

okolicznościowych.

Uczestnicy szkolenia „Kreowanie

produktu lokalnego w gospodarstwach

agroturystycznych” podczas zajęć

z dekoracji stołów.

Prezentacja efektów szkolenia „Kreowanie

produktu lokalnego w gospodarstwach

agroturystycznych” - serwowanie potraw

tradycyjnej kuchni regionalnej.

Okres realizacji projektu:

01.03.2005–30.06.2006

Zasięg projektu:

podregion bydgoski (powiaty: bydgoski, inowrocławski,

mogileński, nakielski, sępoleński, świecki,

tucholski, żniński)

Całkowita wartość projektu:

205 091,43 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

153 818,57 zł

34

Tytuł projektu:

„Edukacja rolników i domowników chcących rozpocząć

działalność agroturystyczną”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Dane kontaktowe:

89–122 Minikowo k/Nakła nad Notecią,

tel. (0 52) 386 72 00, fax (0 52) 386 72 27,

e-mail: sekretariat@kpodr.pl, www.kpodr.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

353 rolników i domowników, w tym 50 mężczyzn i 303 kobiety


Działanie 2.1 ZPORR

Celem powyższych szkoleń było przygotowanie

uczestników do profesjonalnego

świadczenia usług z zakresu: organizacji

imprez okolicznościowych, dekoracji stołów

i pomieszczeń, wykorzystania tradycji

i folkloru w kreowaniu produktu lokalnego

oraz sporządzania i serwowania potraw

tradycyjnej kuchni regionalnej.

∙ 6 szkoleń praktycznych „Rękodzielnictwo

szansą różnicowania dochodów.

w gospodarstwach rolnych” (5 dni,

30 godz.) dla 150 osób.

Celem szkoleń z zakresu rękodzieła było

przekazanie uczestnikom narzędzia, jakim

jest umiejętność praktycznego wykorzystania

łatwo dostępnych zasobów naturalnych

– głównie materiału roślinnego. Nabycie

takich umiejętności stwarza szansę podniesienia

jakości usług świadczonych w gospodarstwach

agroturystycznych, a także

daje możliwość pozyskiwania dodatkowego

dochodu ze sprzedaży pamiątek i innych wyrobów

dekoracyjnych.

∙ 1 szkolenie praktyczne „Zakładanie

i pielęgnacja przydomowych ogrodów

w gospodarstwach agroturystycznych”

(6 dni, 45 godz.) dla

20 osób.

Celem szkolenia powyższego było nabycie

wiedzy przez uczestników w zakresie

ogrodnictwa, niezbędnej do prawidłowego

planowania nasadzeń oraz pielęgnacji terenów

zielonych we własnych gospodarstwach

agroturystycznych. Dodatkowym

celem było przygotowanie uczestników

(szczególnie młodych mężczyzn powiększających

„ukryte” bezrobocie na wsi) do

podejmowania pracy zarobkowej w zakresie

pielęgnacji przydomowych ogrodów.

Sukcesem projektu jest ukończenie

szkoleń przez wszystkich uczestników

oraz wysoki stopień ich zadowolenia mierzony

na podstawie ankiet ewaluacyjnych

wypełnianych po ukończeniu szkoleń.

Do rezultatów miękkich można zaliczyć:

∙ Nabycie przez większość uczestników

umiejętności określania osobistych

predyspozycji, podniesienie poziomu

samooceny, zwiększenie wiary we

własne siły, odnalezienie się w nowej

rzeczywistości, zmotywowanie

do dalszej edukacji i podejmowania

działalności gospodarczej.

∙ Zdobycie wiedzy pozwalającej zaistnieć

i utrzymać się na rynku oraz

umiejętności nawiązywania współpracy

sąsiedzkiej w celu tworzenia

wspólnego produktu agroturystycznego.

∙ Docenienie tradycji i rodzimego folkloru.

Projekt miał charakter kompleksowy, łączył

wiele form oddziaływania na odbiorców.

Oprócz wiedzy teoretycznej z zakresu

agroturystyki uczestnikom stworzono

szansę nabycia umiejętności praktycznych

z zakresu: rękodzielnictwa, zakładania

i pielęgnacji ogrodów, organizacji imprez

i żywienia gości, planowania i zarządzania

środkami finansowymi.

Uczestnicy szkolenia „Rękodzielnictwo szansą różnicowania dochodów .

Taka usługa nie byłaby możliwa bez

w gospodarstwach rolnych” podczas zajęć.

wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego

(EFS) z racji wysokich kosztów

szkoleń praktycznych, na pokrycie których

2.1

większość uczestników nie mogłaby sobie

pozwolić.

Uczestnicy szkolenia „Rękodzielnictwo szansą różnicowania dochodów .

w gospodarstwach rolnych” z zaświadczeniami ukończenia szkolenia.

35


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Edukacja rolników i domowników zainteresowanych

dywersyfikacją dochodów.”

Celem projektu była edukacja rolników

i domowników zainteresowanych podjęciem

dodatkowej działalności około-rolniczej

głównie z ekoagroturystyki i usług

z tym związanych. Wsparcie realizowane

było w formie szkolenia i kursów.

Beneficjentami Ostatecznymi (uczestnikami)

projektu byli rolnicy i domownicy

chcący nauczyć się jak uzupełniać dochody

w gospodarstwie poprzez uruchomienie i

rozwijanie działalności agroturystycznej,

w powiązaniu z wytwarzaniem produktów

lokalnych i miejscowego rękodzieła ludowego.

Formy wsparcia w projekcie to szkolenia

i kursy połączone z warsztatami praktycznymi.

W ramach projektu zrealizowano:

∙ 6 kursów „Przygotowanie kwalifikowanej

kadry do świadczenia usług

ekoagroturystycznych”,

∙ 4 kursy.„Sztuka ludowa i rękodzieło

szansą różnicowania dochodów

w gospodarstwie”,

∙ 4 kursy “Kreowanie produktu lokalnego

w gospodarstwach agroturystycznych”,

2 kursy „Komputer źródłem informacji

i promocji gospodarstw ekoagroturystycznych”,

∙ szkolenie podsumowujące projekt pn.

„Regionalny produkt agroturystyczny”.


2.1

Uczestniczki kursów „Sztuka ludowa i

rękodzieło szansą różnicowania dochodów w

gospodarstwie”.

Rezultaty projektu:

Rezultaty twarde założone w projekcie:

- Przeszkolenie 400 osób (w tym 100

osób mogło uczestniczyć w więcej niż jednym

kursie)

Realizacja założenia: w efekcie końcowym

342 osoby zostały objęte wsparciem

w związku z czym należy uznać, że rezultaty

twarde zostały osiągnięte.

Rezultaty miękkie założone w projekcie:

- zdobycie wiedzy w zakresie: zakładania

gospodarstwa agroturystycznego, kreowania

produktu lokalnego, wykorzystania

sztuki ludowej i rękodzieła jako sposobu

na różnicowanie dochodów w gospodarstwie

rolnym.

Na zakończenie kursu zwrócono się do

uczestników o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej

prosząc w niej między innym

o odpowiedź na pytania:

Czy uważa Pani/Pan, że udział w kursie

przyniósł Pani/Panu korzyści?

Uczestnicy kursów „Komputer źródłem

informacji i promocji gospodarstw

ekoagroturystycznych”.

(Patrz wykres nr 1)

Czy wiedza zdobyta podczas kursu

odpowiada Pani/Pana potrzebom zawodowym?

(Patrz wykres nr 2)

Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena kursu

w skali 1 do 6 (w skali od 1 niska do

6 wysoka)

(Patrz wykres nr 3)

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach

przyczyniło się do wzrostu aspiracji zawodowych

i wiary we własne siły kursantów.

Po dokonaniu analizy można ocenić, że

przyjęte wskaźniki zostały osiągnięte na

poziomie 100%. Rolnicy i domownicy

biorący udział w projekcie zdobyli nowe

doświadczenia i umiejętności potrzebne

w działalności okołorolniczej. To właśnie

oni będą wspierali podobne inicjatywy

w regionie inspirując okoliczną ludność

do podejmowania szeregu cennych inicjatyw

wspierających rozwój wsi.

Pierwszym efektem, który można

Liczba osób objętych wsparciem:

342 rolników i domowników

Okres realizacji projektu:

12.01.2005–16.04.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

185 194,17 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

138 895,63 zł

Tytuł projektu:

„Edukacja rolników i domowników zainteresowanych dywersyfikacją

dochodów”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Minikowie Oddział w Przysieku

Dane kontaktowe:

Przysiek, 87–134 Zławieś Wielka

tel. (0 56) 611 09 19, 611 09 04

e-mail: malgorzata.kutnik@kpodr.pl

www.kpodr.pl

36


Działanie 2.1 ZPORR

było zauważyć jest uczestnictwo Beneficjentów

Ostatecznych w szkoleniu pn.

„Regionalny produkt agroturystyczny”

podsumowującym projekt, które odbyło

się w Przysieku. Beneficjenci Ostateczni

kursów specjalistycznych pn. „Kreowanie

produktu lokalnego w gospodarstwach

agroturystycznych” przygotowali nie tylko

potrawy zgodnie z recepturami potraw

tradycyjnych podanych na kursach, ale

również można było degustować tradycyjne

produkty wysokiej jakości wyszukane

w swoim regionie. Między innymi „Piernik

chełmiński”, „Ser kozi z ziołami”, „Marmolada

z jabłek”, „Smalec z lubczykiem”,

„Nalewka miętowa”, to potrawy wyszukane

przez uczestniczki kursów zorganizowanych

w powiecie chełmińskim. Uczestniczki

kursów powiatu wąbrzeskiego

i grudziądzkiego również przyczyniły się

do wykreowania produktów tradycyjnych

takich jak: „Pierogi Babci Ewy”, „Oponki

płużnickie”, „Sernik z ziemniakami”,

„Wieniec staropolski”, „Serek smażony”

i „Chleb wiejski”. Wyszukane produkty

lokalne odgrywają ważną rolę w rozwoju

gospodarczym, a zwłaszcza turystycznym

naszego regionu. Znalazły się w jadłospisach

gospodarstw świadczących usługi

agroturystyczne. Agroturyści coraz chętniej

konsumują produkty, których same

nazwy wskazują, że wywodzą się z regionalnej

kuchni. Uczestnicy kursów pn.

„Sztuka ludowa i rękodzieło szansą różnicowania

dochodów w gospodarstwie”

również bardzo aktywnie włączyli się

w uczestnictwo na szkoleniu podsumowującym

projekt. Przygotowali wystawę wyrobów

rękodzielniczych (m.in. kompozycje

kwiatowe z suchych roślin, pisanki, kartki

ozdobne, obrazy, dekoracje świąteczne

i okolicznościowe, wyroby z masy solnej,

wianki ludowe, wieńce pogrzebowe) połączoną

z promocją projektu. Beneficjenci

Ostateczni przeprowadzonych kursów

zaangażowali się w realizację wspólnych

działań na rzecz rozwoju swojego regionu,

poprzez udział w konkursach, festynach,

targach i różnych imprezach okolicznościowych,

na których promują nie tylko

swoje wykreowane produkty, a także region.

Zdobyte umiejętności wykorzystują

realizując wspólne działania poprzez

członkostwo w lokalnych grupach działania

takich jak: „Vistula – Terra Culmensis

– Rozwój przez Tradycje”, „Zakole Dolnej

Wisły” oraz „Podgrodzie toruńskie”. Kilkunastu

uczestników kursów podjęło działania

w kierunku uruchomienia działalności

agroturystycznej na bazie własnego gospodarstwa

rolnego.

Przeprowadzone ankiety dowiodły niezbicie,

że Beneficjenci Ostateczni byli zadowoleni

z uczestnictwa w programie i chętnie

uczestniczyliby w kolejnych kursach organizowanych

w tej formie. Np. odpowiedź na

pytanie:

W jakich szkoleniach, o jakiej tematyce

chciałaby Pani/ chciałby Pan w przyszłości

uczestniczyć?

(Patrz wykres nr 4)

1. Kulinarne (obejmujący zdrowe żywienie,

dekorację potraw, wypieki)

2. Rękodzieło, sztuka ludowa

3. Komputerowe

4. Krawieckie (haft, szydełkowanie)

5. Florystyczne

6. Wikliniarskie

7. Projektowanie ogródków przydomowych

8. Gospodarstwa ekologiczne

9. Rachunkowości

10. Inne (pozyskiwanie dodatkowych dochodów

w gospodarstwie, usługi rolnicze,

kosmetyczne, językowe itp.).

Wykres nr 1

Wykres nr 2

Wykres nr 3

2.1

Wykres nr 4

37


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Edukacja rolników i domowników w zakresie

agroturystyki.”

Realizacja projektu uzasadniona była

potrzebami, jakie są skutkiem trudnej

sytuacji finansowej mieszkańców wsi wynikającej

z wysokiego poziomu ukrytego

bezrobocia oraz brakiem możliwości znalezienia

pracy poza gospodarstwem rolnym.

Szansą na pokonanie tych trudności

są przedsięwzięcia określone w projekcie.

Były to działania, które są zbieżne z założeniami

strategii tych obszarów, na których

były one realizowane, a więc na terenie

gmin: Koneck, Tłuchowo, Topólka, Izbica

Kuj., Rypin i Wąpielsk.

Głównym założeniem określonych zadań

w projekcie było przygotowanie Beneficjentów

Ostatecznych do prowadzenia

działalności agroturystycznej; ten rodzaj

usług jest realną szansą na utworzenie nowego

rynku pracy na wsi.

Beneficjentami Ostatecznymi (uczestnikami)

projektu byli rolnicy i domownicy

z obszaru wiejskiego. Osoby te wyraziły

chęć zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych,

były zainteresowane sztuką

ludową i rękodziełem oraz podjęciem

działalności agroturystycznej, poszukiwały

możliwości kreowania produktu lokalnego

w gospodarstwach agroturystycznych.

2.1Tytuł projektu:

Liczba osób objętych wsparciem:

406 rolników i domowników (362 kobiety

i 44 mężczyzn)

Okres realizacji projektu:

12.01.2005–30.05.2006

Zasięg projektu:

powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski,

rypiński i włocławski

Całkowita wartość projektu:

132 575,52 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

99 431,64 zł

38

Wsparcie zrealizowano w formie szkoleń

merytorycznych, wzbogaconych warsztatami,

o tematyce:

∙ „Agroturyzm jako dodatkowe źródło

dochodu w gospodarstwie rolnym”,

∙ „Kreowanie produktu lokalnego w gospodarstwach

agroturystycznych: Dziedzictwo

kulinarne regionu Kujaw i Ziemi

Dobrzyńskiej”,

∙ „Nowe formy organizowania imprez okolicznościowych

z wykorzystaniem tradycji .

i produktu lokalnego regionu Kujaw

i Ziemi Dobrzyńskiej”,

∙ „Sztuka ludowa i rękodzieło szansą

różnicowania dochodów w gospodarstwach

rolnych”.

Zorganizowano również wyjazdy studyjne,

które stanowiły źródło wielu pomysłów

na nowe przedsięwzięcia w gospodarstwie.

Ogółem przeprowadzono 19 (5 – dniowych

kursów). Czas trwania jednego kursu wynosił

30 godzin.

Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniach

otrzymały zaświadczenia potwierdzające

ukończenie kursu. Tego typu kwalifikacje

dają szansę podjęcia działalności

agroturystycznej oraz stwarzają możliwość

otrzymania dostępnych kredytów

w tym zakresie.

Różnorodność form realizacji spotkań

(zajęcia teoretyczne, praktyczne, wyjazdy

studyjne do gospodarstw agroturystycznych)

pozwoliły uczestnikom lepiej poznać

kulisy działalności turystycznej tak,

aby dokonać własnej oceny odnośnie

możliwości spełniania się w tym zakresie.

Osoby, które uczestniczyły w opisanych

szkoleniach zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe

i w ten sposób powiększyły swo-

„Edukacja rolników i domowników w zakresie agroturystyki”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Minikowie Oddział w Zarzeczewie

Dane kontaktowe:

ul. Nizinna 9, 87–801 Włocławek 3

tel. (0 54) 237 13 01

e-mail: zarzeczewo@kpodr.pl

www.kpodr.pl/onas/minikowo

je szanse na podjęcie nowej działalności

w zakresie świadczenia usług.

Przyszłość wsi zależy od aktywności jej

mieszkańców, co niewątpliwie ma duży

wpływ na umiejętności pokonywania określonych

barier w poszukiwaniu nowych

inicjatyw na rzecz rozwoju pozarolniczej

działalności. Cykl szkoleń w ramach projektu,

umożliwił wielu rolnikom odnalezienie

się w nowej rzeczywistości, pozwolił

na wyrównanie szans w zdobywaniu nowych

kwalifikacji oraz dał poczucie własnej

wartości.

Praktyczne efekty zajęć warsztatowych

szkolenia „Kreowanie produktu lokalnego

w gospodarstwach agroturystycznych:

Dziedzictwo kulinarne regionu Kujaw i Ziemi

Dobrzyńskiej.”


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Celem projektu było zdobycie i podwyższenie

przez Beneficjentów Ostatecznych

praktycznej umiejętności posługiwania się

językiem obcym. Umożliwiło to podniesienie

kwalifikacji w celu zdobycia awansu,

utrzymania pracy, bądź zmiany na atrakcyjniejszą.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach

było dostarczenie formularza zgłoszeniowego

wraz z zaświadczeniem z miejsca

pracy o zatrudnieniu na umowę o pracę.

W zależności od poziomu grupy na etapie

rekrutacji przeprowadzono egzaminy

wstępne (poziom średnio zaawansowany

i zaawansowany), a na poziomie podstawowym

przeprowadzono losowanie

w biurze wnioskodawcy przy udziale radcy

prawnego, z którego sporządzono protokół.

Zorganizowano 10 półtorarocznych kursów

języka angielskiego i niemieckiego na

trzech poziomach zaawansowania. Każda

grupa liczyła po 10 Beneficjentów Ostatecznych.

Język angielski:

∙ 3 grupy języka angielskiego na poziomie

podstawowym (3 x 10 osób),

∙ 2 grupy na poziomie średniozaawansowanym

(2 x 10 osób),

∙ 1 na poziomie zaawansowanym

(1x10 osób).

Język niemiecki:

∙ 2 grupy poziomu podstawowego (2

x 10 osób),

∙ 1 grupa poziomu średniozaawansowanego

(1 x 10 osób),

∙ 1 grupa poziomu zaawansowanego

(1 x10 osób).

Każdy z uczestników otrzymał bezpłatnie,

dzięki dofinansowaniu z Europejskiego

Uczestnicy kursu języka angielskiego.

Funduszu Społecznego (EFS) podręczniki

niezbędne do nauki języka na odpowiednim

poziomie zaawansowania oraz inne

dodatkowe materiały szkoleniowe przygotowane

przez poszczególnych lektorów.

Merytoryczny nadzór nad prowadzeniem

szkoleń prowadzony był przez partnera

projektu Centrum Kształcenia i Usług

Translacyjnych DOLIWA Anna Wolska.

Przeprowadzono łącznie 1 520 godzin

szkoleń. Zajęcia podzielone były na część

teoretyczną i część praktyczną z naciskiem

na liczne konwersatoria z lektorami.

Prowadzone były również działania

promocyjne projektu. Rozpowszechniono

wśród Beneficjentów Ostatecznych materiały

promocyjne projektu w tym notesy,

długopisy oraz segregatory. W miejscach

gdzie prowadzone są zajęcia rozwieszone

zostały plakaty informacyjne projektu,

a podręczniki, słowniki i magnetofony

oznakowano naklejkami promującymi

projekt (zawierającymi nazwę projektu

oraz loga unijne).

W miesiącu maju zorganizowano Konferencję

podsumowującą realizację projektu

podczas której przedstawiono wykład „Języki

bez barier” mający na celu wskazanie

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Język bez barier.”

uczestnikom kursów oraz innym osobom

obecnym na Konferencji potrzebę nauki

języków obcych w dzisiejszych czasach.

Podczas Konferencji uczestnicy kursów

otrzymali zaświadczenia o ukończeniu

kursu oraz kubki z logotypami unijnymi

i nazwą projektu oraz informacjami

o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

oraz budżetu Państwa. Zakładane

wskaźniki udało się osiągnąć. Projekt

zakończyło 100 Beneficjentów Ostatecznych.

Konferencja podsumowująca realizację

projektu „Język bez barier”.

Na bieżąco prowadzono monitoring zadowolenia

Beneficjentów Ostatecznych za

pomocą anonimowych ankiet w których

mogli oni ocenić zarówno kwestie organizacyjne

kursu jak i lektora prowadzącego

2.1

zajęcia z daną grupą pod względem sposobu

prezentacji materiału szkoleniowego

jak i przygotowania merytorycznego.

Ogólna średnia ocen ze wszystkich badań

wskazała wynik 4,5 w skali 1–5.

Tytuł projektu:

„Język bez barier”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców

i Przedsiębiorców

Dane kontaktowe:

ul. Jagiellońska 103

85–027 Bydgoszcz

tel. (0 52) 345 80 00

e-mail: filarecka@kpzpip.pl

www.kpzpip.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

100 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.04.2006–30.06.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko-pomorskie

Całkowita wartość projektu:

269 785,20 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

202 338,90 zł

39


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Języki europejskie dla regionu kujawsko – pomorskiego.”

Projekt miał na celu zwiększenie mobilności

zawodowej mieszkańców województwa

kujawsko – pomorskiego i dostosowanie

ich kwalifikacji zawodowych

do wymogów regionalnego rynku pracy

w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

poprzez podniesienie ich kompetencji

w zakresie języków obcych.

Wsparciem w ramach projektu objęto

650 pracujących osób dorosłych zgłaszających

z własnej inicjatywy chęć podwyższenia

lub dostosowania kwalifikacji zawodowych

do potrzeb rynku pracy (poza

godzinami pracy).

Aktywni zawodowo pracownicy średniego

pokolenia i starsi, którzy przed okresem

realizacji projektu nie zostali objęci

działaniami w zakresie kształcenia językowego

i stosowania nowoczesnych technologii

informacyjnych, aby uczestniczyć

w społecznej komunikacji na europejskim

poziomie musieli nadrobić te zaległości.

Fachowe, kompleksowe wsparcie oferowane

w projekcie pozwoliło uczestnikom

sprostać wyznaczonym kierunkom rozwoju

regionu, do których należy upowszechnianie

znajomości języków obcych, a także

zastosowań technologii informatycznych.

Podstawa rozwoju społeczeństwa informacyjnego

to gospodarka oparta na

2.1

wiedzy, gdzie zasadniczym zasobem jest

społeczny potencjał intelektualny. Kursy

angielskiego, uznawanego za język ogólnoświatowej

komunikacji oraz niemieckiego

odbyły się na kilku poziomach zaawansowania,

przy zachowaniu standardów systemu

certyfikacyjnego TELC (The European

Languages Certificate). Całość projektu

posłużyła umacnianiu kultury uczenia się

przez całe życie. Dla pracujących osób dorosłych,

podnoszących swoje kwalifikacje

poza godzinami pracy, bardzo istotne było

dostosowanie trybu kształcenia do indywidualnych

uwarunkowań. Perspektywa

uzyskania certyfikatu zadziałała motywująco

na uczestników szkolenia, a certyfikat

podniósł ich wartość na ponadlokalnym

rynku pracy.

Projekt przyczynił się do zwiększenia

potencjału wykwalifikowanych kadr oraz

wzrostu mobilności zawodowej mieszkańców

województwa kujawsko – pomorskiego

i dostosowanie ich kwalifikacji zawodowych

do wymogów regionalnego rynku

pracy w warunkach członkostwa w Unii

Europejskiej poprzez podniesienie ich

kompetencji w zakresie języków obcych.

Projekt wypromował formułę społeczeństwa

ustawicznie kształcącego się, opartego

na wiedzy. Wsparciem objęte były

dorosłe osoby pracujące, kobiety i mężczyźni

zgłaszający z własnej inicjatywy

chęć podnoszenia kwalifikacji językowych

poza godzinami pracy i udokumentowania

ich certyfikatem TELC.

Uczestnikom kursów w ramach wsparcia

oferowanego w projekcie zapewniono:

∙ bezpłatny, intensywny całoroczny

kurs języka angielskiego lub niemieckiego,dogodną lokalizację i terminy zajęć,

małe, 13 – osobowe grupy na poziomie,

dostosowanym do możliwości

uczestników,

∙ urozmaicone zajęcia prowadzone nowoczesnymi

metodami przez kompetentnych

lektorów,

∙ możliwość dostosowania programu

szkolenia do preferencji tematycznych

grupy,

∙ bezpłatne podręczniki i materiały

szkoleniowe,

∙ dostęp do materiałów pomocniczych

w wersji elektronicznej,

∙ rozwijanie umiejętności pozwalających

na swobodne posługiwanie się

językiem obcym w sytuacjach zawodowych

i prywatnych,

∙ przygotowanie do egzaminu certyfikatowego,

∙ możliwość przystąpienia do egzaminu

i uzyskania certyfikatu TELC.

Liczba osób objętych wsparciem:

650 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.11.2005–31.03.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

1 084 618,24 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

813 463,68 zł

Tytuł projektu:

„Języki europejskie dla regionu kujawsko – pomorskiego”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

ul. Bohaterów Monte Cassino 53

20–705 Lublin, tel. (081) 536 12 28

(081) 536 12 47

e-mail: projekty.europejskie@okcjo.com.pl

www.okcjo.com.pl

40


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji

zawodowych mieszkańców województwa

kujawsko – pomorskiego i dostosowanie

ich do wymogów regionalnego rynku pracy.

Podniesienie kompetencji Beneficjentów

Ostatecznych zostanie potwierdzone międzynarodowymi

certyfikatami TELC.

Beneficjentami Ostatecznymi projektu są

pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej

inicjatywy chęć podwyższenia i dostosowania

kwalifikacji zawodowych do potrzeb

rynku pracy (poza godzinami pracy).

Szkolenia językowe prowadzone są

w miejscu zgłaszania zapotrzebowania

– tam, gdzie mieszkają lub pracują Beneficjenci

Ostateczni na terenie województwa.

W ramach projektu Beneficjentom Ostatecznym

zapewniono:

bezpłatny, intensywny kurs języka

angielskiego lub niemieckiego (130

godzin),

dogodną lokalizację i terminy zajęć,

małe, 13 – osobowe grupy na poziomie,

dostosowanym do możliwości

uczestników,

urozmaicone zajęcia prowadzone nowoczesnymi

metodami przez kompetentnych

lektorów,

możliwość dostosowania programu

szkolenia do preferencji tematycznych

grupy,

bezpłatne podręczniki i materiały

szkoleniowe,

dostęp do materiałów pomocniczych

w wersji elektronicznej,

rozwijanie umiejętności pozwalają-

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Zdobywamy europejskie certyfikaty

w zakresie w zakresie języków obcych.”cych na swobodne posługiwanie się

językiem obcym w sytuacjach zawodowych

i prywatnych,

przygotowanie do egzaminu certyfikatowego,

możliwość przystąpienia do egzaminu

i uzyskania certyfikatu TELC.

System kursów językowych O.K. CJO

umożliwia Beneficjentom Ostatecznym

skorzystanie z usług szkoleniowych, które

byłyby dla nich nieosiągalne bez wsparcia

ze strony Europejskiego Funduszu Społecznego:

– profilowana tematyka zajęć, dobór specjalistycznego

słownictwa i branżowych

materiałów źródłowych, nastawienie na

umiejętności komunikacyjne i korzystanie

z obcojęzycznych serwisów internetowych

podnosi zaangażowanie i motywację

uczestników,

– Beneficjenci Ostateczni samodzielnie

wybrali język (angielski lub niemiecki),

którego chcą się uczyć, grupa o zbliżonym

poziomie zaawansowania zapewnia właściwe

tempo nauki i zauważalne, motywujące

postępy,


program szkoleń – ich potrzeby są rozpoznane

w oparciu o kwestionariusz zgłoszeniowy

i ankietę w trakcie kursu oraz

poprzez wnioski kierowane do lektora; postulaty

uczestników są realizowane przez

lektorów, pod kierunkiem Działu Programowego

O.K. CJO,

Beneficjenci Ostateczni mają wpływ na

2.1

– szkolenia w 50 grupach średnio po

13 osób, 2 razy w tygodniu po 90 minut,

przez 10 miesięcy (z przerwą wakacyjną)

zapewniają uczestnikom komfort i efek-

tywność nauczania, dzięki dostosowaniu

wszystkich merytorycznych i organizacyjnych

aspektów szkoleń do potrzeb Beneficjentów

Ostatecznych,

– zajęcia w miejscu pracy Beneficjentów

Ostatecznych lub w pobliżu, po godzinach

pracy łatwiej pogodzić z innymi indywidualnymi

obowiązkami,

– położenie akcentu na przygotowanie do

egzaminu certyfikującego, skuteczna nauka

technik egzaminacyjnych,

– perspektywa uzyskania międzynarodowego

certyfikatu TELC (The European

Language Certificate) wpływa motywująco

i pozwala zwiększyć efektywność realizowanych

szkoleń,

– udostępnienie uzupełniających materiałów

edukacyjnych (słowniki, testy próbne,

instruktaż metodyczny) na stronie internetowej

projektu ułatwi korzystanie z tych

zasobów, zapewni utrwalenie umiejętności

nabytych podczas szkolenia oraz szerokie

rozpropagowanie jego efektów (jest to

przejaw wartości dodanej projektu).

Pracodawcy coraz częściej wymagają

udokumentowanej znajomości języków

obcych. Jest ona wymagana m.in. do

awansu w służbie cywilnej. Opracowywane

obecnie w MENiS nowe standardy

kwalifikacyjne nauczycieli zawierają wymóg

znajomości języka obcego – niniejszy

projekt wpisuje się tym samym także

w rządowe kierunki rozwoju edukacji.

Tytuł projektu:

„Zdobywamy europejskie certyfikaty w zakresie w zakresie

języków obcych”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

ul. Bohaterów Monte Cassino 53

20–705 Lublin

tel. (081) 536 12 28, (081) 536 12 47

e-mail: projekty.europejskie@okcjo.com.pl

www.okcjo.com.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

650 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.10.2006–31.12.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

1 250 395,00 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

937 796,25 zł

41


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Dołącz do najlepszych – Unia Europejska

w Ciebie zainwestuje.”

Celem projektu było zwiększenie mobilności

zawodowej mieszkańców województwa

kujawsko – pomorskiego i dostosowanie

ich kwalifikacji zawodowych

do wymogów regionalnego rynku pracy

w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.

Odbyło się to poprzez podniesienie ich

kwalifikacji w zakresie znajomości języka

angielskiego – wyposażenie Beneficjentów

Ostatecznych w umiejętność sprawnego

porozumiewania się, obsługi interesantów,

przygotowania korespondencji

biurowej w języku angielskim.

Grupę Beneficjentów Ostatecznych stanowiły

pracujące osoby dorosłe, które

z własnej inicjatywy zgłosiły chęć podnoszenia

swoich kwalifikacji językowych.

Projekt realizował wsparcie w formie

szkolenia z języka angielskiego. Beneficjenci

Ostateczni podzieleni byli stosownie

do poziomu znajomości języka na następujące

grupy:2.1

Każdy Beneficjent Ostateczny na ćwiczeniach

w sali komputerowej opracował


poziom podstawowy – 4 grupy,

średniozaawansowany niższy – 3

grupy,

średniozaawansowany – 1 grupa.

swoje CV w języku polskim, następnie tłumaczył

je na język angielski i przesłał do

sprawdzenia swojemu lektorowi. Uczestnicy

szkolenia, którzy nie posiadali konta

poczty elektronicznej wykonali dodatkowe

ćwiczenia polegające na założeniu takiego

konta. Ćwiczenie to umożliwiło Beneficjentom

Ostatecznym nabycie dodatkowych

umiejętności w technologii IT obsługi

poczty elektronicznej. Po sprawdzeniu

i korekcie prac przez lektora prowadzącego

szkolenie, Beneficjenci Ostateczni

przystąpili do ustnych prezentacji swoich

CV w języku angielskim ocenionych przez

psychologa. Innowacją szkolenia było rejestrowanie

prezentacji każdej osoby przy

pomocy kamery. Ćwiczenie to pozwoliło

pokonać barierę językową występującą

w trakcie nauki języka obcego. Materiał

video oceniany był przez lektora języka

angielskiego pod względem poprawności

językowej oraz psychologa pod względem

techniki prezentacji. Każdy Beneficjent

Ostateczny otrzymał płytę VIDEO – CD

z zapisem swojej prezentacji oraz pozostałych

uczestników swojej grupy.

Szkolenie zostało zakończone 30.06.2006 r.

Przeprowadzone zostały egzaminy końcowe

dla 8 grup szkoleniowych. Każdy Beneficjent

Ostateczny otrzymał certyfikat ukończenia

szkolenia, na którym zawarto informacje o tematyce

szkolenia i ilości godzin z poszczególnych

modułów oraz uzyskanej ocenie końcowej.

Certyfikaty wystawiono w języku polskim

i angielskim.

Ze wsparcia skorzystało 101 Beneficjentów

Ostatecznych przy założonej liczbie

96. Z udziału w szkoleniu zrezygnowało

10 osób. Grupy szkoleniowe uzupełnione

zostały poprzez rekrutację uzupełniającą

z listy rezerwowej. Zrekrutowano 5 osób.

Szkolenie ukończyło 91 osób w tym 40

mężczyzn i 51 kobiet. Zrealizowano łącznie

1 120 godzin, co stanowi 100% zaplanowanych

godzin szkoleniowych.

W ramach realizacji projektu badane

były twarde i miękkie rezultaty realizowanych

szkoleń z uwzględnieniem każdej

z ośmiu grup szkoleniowych. W każdym

miesiącu realizacji szkolenia odbyło się

badanie ankietowe, które umożliwiło kadrze

zarządzającej zorientowanie się jak

Beneficjenci Ostateczni oceniają tematykę

szkolenia i proces jego realizacji. Pozwalało

to na podejmowanie stosownych środków

zaradczych, które poprawiały zadowolenie

uczestników ze szkolenia, a tym

samym eliminowały zagrożenie częstych

rezygnacji z udziału w kursie.

Na pytanie w ankiecie końcowej „Czy

szkolenie spełniło twoje oczekiwania?”

94,5% uczestników odpowiedziało „zdecydowanie

tak”.

Uczestnicy wykazali zadowolenie z możliwości

korzystania podczas zajęć ze sprzętu

komputerowego oraz audio i TV. Na pytanie

„Czy odpowiada Tobie sposób prowadzenia

zajęć?”, zdecydowanie tak – odpowiedziało

95,6% uczestników.

Liczba osób objętych wsparciem:

91 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.09.2005–31.12.2006

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

247 919,39 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

185 939,54 zł

Tytuł projektu:

„Dołącz do najlepszych – Unia Europejska .

w Ciebie zainwestuje”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

„OXFORDON” Szkoła Języków Obcych

Dane kontaktowe:

ul. Daszyńskiego 9, 85–791 Bydgoszcz

tel. (0 52) 344 55 55

e-mail: info@oxfordon.com.pl

42


Wyniki uzyskane z badań ankietowych,

którym poddawani byli Beneficjenci Ostateczni

wskazują, że uczestnicy szkoleń

wysoko (89,1%) oceniają sposób prowadzenia

zajęć, a także zastosowaną metodę

ustnej wypowiedzi w formie autoprezentacji.

Mimo, że forma sprawdzenia nabytych

umiejętności powodowała w pierwszej fazie

zajęć stres z powodu konieczności wystąpienia

na forum publicznym, w ocenie

końcowej Beneficjenci Ostateczni uznali to

ćwiczenie jako bardzo celowe. Pozytywnie

oceniona została także kadra prowadzącą

szkolenia, zakres tematyczny szkolenia,

jak również korzyści zawodowe wynikające

z uczestnictwa w szkoleniu.

W pytaniu otwartym, dotyczącym umiejętności

zdobytych podczas szkolenia,

przeważały pozytywne uwagi dotyczące

przełamania oporu przed mówieniem

po angielsku, udoskonaleniem pisowni,

lepszego rozumienia ze słuchu, a także

nabycie umiejętności korzystania z komputera

i poczty elektronicznej. Podkreślano

zadowolenie z udziału native speakers

w szkoleniu oraz zdobycie umiejętności

pisania CV w formacie EUROPASS CV

i listu motywacyjnego oraz pokonanie

oporów przed wystąpieniem na forum

publicznym. Pozytywnie oceniono pomysł

rejestracji video prezentacji CV i jej oceny

przez psychologa i filologa, a także fakt,

że każdy Beneficjent Ostateczny otrzymał

płytę z zapisem swojej prezentacji oraz

możliwość porównania prezentacji innych

uczestników z tej samej grupy szkoleniowej.

Działanie 2.1 ZPORR

Zadania z zakresu informacji i promocji

realizowane były zgodnie z wymogami dotyczącymi

promocji projektów w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Odpowiednio

oznaczone zostało biuro projektu

oraz sale wykładowe i pracownia komputerowa,

w których odbywały się zajęcia

szkoleniowe. Przed miejscami gdzie odbywały

się zajęcia umieszczono kasetony

informacyjne. Logo Unii Europejskiej, EFS

i ZPORR, jak również informację o źródłach

finansowania zawierały materiały

dydaktyczne, które zostały zakupione ze

środków EFS. Zostały rozwieszone plakaty

oraz opracowane i wydrukowane naklejki,

którymi oznaczono sprzęt zakupiony w ramach

projektu, płyty CD-R, podręczniki,

słowniki, zeszyty dla kursantów. Logo

Unii Europejskiej, EFS i ZPORR oznaczony

został sprzęt komputerowy do obsługi

Beneficjentów Ostatecznych oraz sprzęt

wykorzystywany podczas szkoleń (telewizory,

DVD i radiomagnetofony).

Wykonano stronę internetową projektu,

która zawiera oznaczenia jak też odnośniki

do stron Unii Europejskiej, polskich

stron EFS i ZPORR. Po zakończeniu szkolenia

w prasie regionalnej opublikowany

został artykuł „Unia Europejska wspiera

języki obce”. Artykuł zawierał informację

nt. źródeł finansowania i programu, w ramach

którego realizowany został projekt,

a uczestnicy projektu wypowiadali swoje

opinie na temat wpływu uczestnictwa

w szkoleniu językowym na możliwość

zmiany pracy lub awansu zawodowego.

2.1

43


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Język angielski w biznesie z certyfikatem

międzynarodowym TOEIC.”

Celem projektu jest zwiększenie mobilności

zawodowej mieszkańców i ich

zdolności w zakresie dostosowania umiejętności

i kwalifikacji zawodowych do wymogów

regionalnego rynku pracy w warunkach

członkostwa w Unii Europejskiej.

Projekt przeznaczony jest dla dorosłych

osób pracujących zatrudnionych na postawie

umowy o pracę, zgłaszających z własnej

inicjatywy chęć podniesienie swoich

kwalifikacji zawodowych, poza godzinami

pracy.

Beneficjenci Ostateczni projektu uczestniczą

w intensywnym szkoleniu ukierunkowanym

na rozwój praktycznych

umiejętności wykorzystania języka angielskiego

w biznesie. Po ukończeniu szkolenia,

uczestnicy otrzymają Międzynarodowe

Certyfikaty Językowe TOEIC.

Szkolenia realizowane są:

∙ na poziomie średniozaawansowanym

niższym (Pre-Intermediate)

∙ na poziomie średniozaawansowanym

(Intermediate)

∙ na poziomie średniozaawansowanym

wyższym (Upper-Intermediate)

Frekwencja Beneficjentów Ostatecznych

2.1

na zajęciach we wszystkich grupach szkoleniowych

wyniosła 85 %.

Dwukrotnie przeprowadzono badania

ankietowe oceniające szkolenie. Większość

uczestników przyznało, że szkolenie

spełniło ich oczekiwania. Odpowiedzi

„zdecydowanie tak” i „raczej tak” stanowiły

98,51%. 86,76% Beneficjentów Ostatecznych

jest zdania, że zakres tematyczny

szkolenia był wyczerpujący i większość

zagadnień poruszanych podczas szkolenia

jest istotna. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni

przyznali, że odpowiada im sposób

prowadzenia zajęć. Ponadto uczestnicy

pozytywnie ocenili zajęcia pod względem

czasu, w jakim się odbywają, miejsca

szkolenia, wyposażenia technicznego, poziomu

wiedzy prowadzących, komunikatywności

wykładowców.

Działania informacyjno – promocyjne

realizowane są zgodnie z wymogami dotyczącymi

promocji projektów w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Biuro

projektu, jak również sale wykładowe,

w których odbywają się zajęcia szkoleniowe

oraz materiały edukacyjne zostały odpowiednio

oznaczone logo Unii Europejskiej,

EFS, ZPORR i informacją o źródłach

finansowania projektu.

Podczas dalszej realizacji projektu każdy

z Beneficjentów Ostatecznych wykona

swoje CV w języku angielskim oraz przeprowadzi

prezentację listu motywacyjnego

w języku angielskim. Ponadto przeprowadzone

zostaną zajęcia z doradcą zawodowym

(40 godzin, po 4 godziny na każdą

grupę szkoleniową).

Do promocji wykorzystana zostanie

nadal strona internetowa projektu. Nad

prawidłowością przebiegu szkoleń czuwać

będzie personel zarządzający. Co

3 miesiące prowadzony będzie monitoring

projektu, którego celem będzie pomiar

miękkich i twardych rezultatów projektu.

Wyniki uzyskane podczas badań monitoringowych

oraz inne istotne kwestie

omawiane będą, jak dotychczas, podczas

spotkań kierownika szkolenia z lektorami

i metodykiem projektu.

Liczba osób objętych wsparciem:

100 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.10.2006–31.12.2007

Zasięg projektu:

powiat bydgoski, żniński i nakielski

Całkowita wartość projektu:

377 704,46 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

283 278,35 zł

Tytuł projektu:

„Język angielski w biznesie z certyfikatem .

międzynarodowym TOEIC”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

„OXFORDON” Szkoła Języków Obcych

Dane kontaktowe:

ul. Daszyńskiego 9, 85–791 Bydgoszcz

tel. (0 52) 344 55 55

e-mail: info@oxfordon.com.pl

44


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Język angielski dla pracujących osób dorosłych.”

Głównym celem projektu było przygotowanie

nauczycieli do nauczania języka

angielskiego w systemie kształcenia zintegrowanego.

Ukończenie szkolenia przygotowywało

także do egzaminu TELC lub

First Certificate oraz do kontynuacji nauki

języka angielskiego w szkole wyższej.

Na opublikowane, w styczniu i lutym

2005, w prasie lokalnej i regionalnej ogłoszenie

o projekcie i wysłane informacje do

wszystkich szkół podstawowych powiatu

toruńskiego wpłynęło ponad 80 aplikacji

zgłoszeniowych. O przyjęciu na szkolenie

decydowała kolejność zgłoszeń. Ze

względu na charakter struktury płci tego

zawodu były to wyłącznie kobiety, reprezentujące

łącznie 19 szkół podstawowych.

Ze względu na stopień znajomości języka

angielskiego, przyjętych słuchaczy podzielono

na dwie 10 – cio osobowe grupy zaawansowania

(grupa początkowa i grupa

średniozaawansowana). Łącznie podczas

całego szkolenia odbyło się 756 godzin

dydaktycznych (po 378 godzin dla każdej

grupy szkoleniowej) podzielonych na 3 semestry.

W każdym semestrze odbyło się

126 godzin zajęć dla każdej z grup, w tym

120 godzin nauki języka angielskiego

Rozdanie dyplomów ukończenia szkolenia

dla grupy 1.

i 6 godzin zajęć z metodyki nauczania języka

angielskiego.

W trakcie trwania całego kursu językowego

jedna grupa przeszła nauczanie od

poziomu elementary, przez poziom preintermediate

do poziomu intermediate.

W tym samym czasie grupa, która na początku

wykazała się już znajomością podstaw

języka angielskiego, przeszła nauczanie

od poziomu pre-intermediate, przez

poziom intermediate do poziomu upperintermediate.

Każdy semestr kończył się

egzaminem pisemnym i ustnym, a słuchacze

otrzymywali certyfikaty ukończenia

semestru o danym stopniu zaawansowania.

Należy podkreślić, że 18 osób (90%)

uczestniczyło w tym bardzo intensywnym

projekcie przez cały okres (18 miesięcy

szkolenia) a pozostałe 2 osoby przystąpiły

do projektu po pierwszym semestrze.

Wszyscy nauczyciele uczestniczący

w projekcie otrzymali nieodpłatnie komplet

podręczników (książkę i zeszyt ćwiczeń)

na każdy semestr nauki.

W trakcie szkolenia odbyła się także

prezentacja możliwości uzyskania certyfikatów

językowych (FCE, CAE i TELC),

przedstawiono ofertę studiów podyplomowych

z zakresu języka angielskiego

oraz zapoznano słuchaczy z praktycznym

wykorzystaniem nowego słownika angielsko

– polskiego i polsko – angielskiego

Longmana.

Na koniec zajęć dydaktycznych przeprowadzono

wśród uczestników szkolenia

językowego ankietę oceniającą ten

długookresowy projekt. Wyniki ankiety

wskazują, że wszystkie osoby (100%),

które ukończyły szkolenie (20 osób) uważają,

że udział w projekcie przyniósł im

korzyści. 17 osób (85%) uważa uczestnictwo

w projekcie za adekwatne do swoich

potrzeb zawodowych. Wszystkie osoby

chcą dalej kontynuować naukę języka angielskiego,

z tego 11 osób poprzez udział

w kursach, 6 osób zapisując się na studia

podyplomowe lub wyjeżdżając zagranicę

oraz 1 zgłaszając się do Nauczycielskiego

Kolegium Języków Obcych.

U większości słuchaczy kursu językowego

zaobserwowano zwiększenie zaufania

we własne siły oraz zwiększenie motywacji

do nauki języka. 19 osób (95%) chciałoby,

aby projekt był kontynuowany w przyszłości

co oznacza, że osoby te przekonały

się do nauki języka i będą ją z pewnością

samodzielnie realizować. Wszystkie zakładane

wartości wskaźników produktu

w okresie trwania projektu zostały osiągnięte

w 100%.

2.1

Rozdanie dyplomów ukończenia szkolenia

dla grupy 2.

Tytuł projektu:

„Język angielski dla pracujących osób dorosłych”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Pracownia Geomatyki GeoData

Dane kontaktowe:

ul. Kaliskiego 34, 87–100 Toruń

tel./fax (0 56) 639 47 01

e-mail: geodat@geo.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

20 nauczycieli klas I – III szkoły podstawowej

Okres realizacji projektu:

12.01.2005–31.09.2006

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

65 463,00 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

49 097,25 zł

45


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Język angielski szansą na Twój rozwój zawodowy.”

Celem projektu było:

∙ wyrównanie poziomu edukacyjnego

wśród osób pracujących zamieszkujących

tereny wiejskie z poziomem

edukacji (znajomości języka angielskiego)

z osobami zamieszkującymi

tereny miejskie,

∙ kontynuacja zatrudnienia na stanowisku

pracy lub znalezienie lepiej

płatnego stanowiska pracy, awansu

zawodowego w związku z realizacją

projektu (kształtowanie przyszłej kariery

zawodowej zgodnie z indywidualnymi

predyspozycjami),

∙ nauczenie mieszkańców wsi nowego

podejścia do edukacji, w tym przedstawienie

konieczności wdrażania procesu

kształcenia ustawicznego i rozwoju

osobistego przez całe życie.

2.1

Uczestnicy projektu „Język angielski szansą

na Twój rozwój zawodowy” podczas egzaminu

TELC.

Formy wsparcia projektu były następujące:

∙ kurs języka angielskiego przygotowujący

do egzaminu TELC,

∙ kurs języka angielskiego przydatnego

w pracy biurowej,

∙ warsztaty doradztwa zawodowego,

∙ indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Realizowany projekt miał formę zintegrowanego

łącząc w sobie projekt szkoleniowy,

polegający na przeprowadzeniu

kursu języka angielskiego na dwóch poziomach

(podstawowym i średniozaawansowanym),

dla 12 grup po 12 osób w każdej

z nich oraz usługi doradcze, na które składają

się dwa działania: zajęcia grupowe

z doradcą zawodowym oraz przygotowanie

indywidualnego planu kształtowania

kariery zawodowej.

Kurs językowy podzielony był na 3 części:

1. 90 godzin zajęć językowych (Everyday

English),

2. 30 godzin zajęć – język angielski w biurze,

3. 10 godzin zajęć przygotowanych przez

lektora w oparciu o indywidualne preferencje

grupy.

Każdy z uczestników mógł również korzystać

z zajęć wyrównawczych – była

to średnio 1 godzina dla uczestnika, ale

w praktyce większość osób nie korzystała

z tego typu zajęć, natomiast inne korzystały

bardzo chętnie, przyjeżdżając na zajęcia

po kilka razy. Jako działania towarzyszące

zaplanowano pokrycie kosztów opieki nad

dziećmi dla osób samotnie je wychowujących,

aby umożliwić im uczestnictwo

w kursie, ale po zakończeniu etapu rekru-

tacji okazało się, że nie zgłosiła się żadna

osoba samotnie wychowująca dzieci.

Zarówno zajęcia językowe jak i grupowe

doradztwo zawodowe już się zakończyły.

W lipcu i sierpniu br. odbyły się zajęcia indywidualne

z doradcą zawodowym.

W trakcie realizacji projektu kilka dat

zasługuje na szczególną uwagę, m.in.:

na przełomie kwietnia i maja br. odbyły

się próbne egzaminy TELC, które zdało

71,5% uczestników kursu, natomiast na

przełomie czerwca i lipca br. odbyły się

egzaminy zewnętrzne TELC, do których

przystąpiło 120 osób.

Łączna liczba osób, które ukończyły kurs

języka angielskiego wynosi 144, w tym

29 mężczyzn i 115 kobiet. Dostęp do

szkoleń był prowadzony zgodnie z polityką

równych szans, ale zdecydowanie więcej

zgłoszeń było ze strony kobiet.

Rezultaty projektu to:

∙ 71,5% osób zdało egzamin wewnętrzny

(próbny) TELC,

∙ 120 przystąpiło do zewnętrznego egzaminu

TELC, którego zdanie będzie

poświadczone otrzymaniem certyfikatu

honorowanego w krajach UE,

∙ 144 osoby uczestniczące do tej pory

w kursie kontynuuje pracę.

Okres realizacji projektu:

07.08.2006–28.09.2007

Zasięg projektu:

3 powiaty województwa kujawsko

– pomorskiego: świecki, chełmiński,

tucholski

Całkowita wartość projektu:

327 914,08 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

245 935,56 zł

46

Tytuł projektu:

„Język angielski szansą na Twój rozwój zawodowy”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe; Ośrodek Dokształcania

i Doskonalenia Zawodowego „Elim” Świecie

Dane kontaktowe:

ul. Wojska Polskiego 143, 86–100 Świecie

tel. (0 52) 33 11 806, tel./fax (0 52) 33 00 846

e-mail: puhelim@tlen.pl, www.elim.com.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

144 dorosłe osoby pracujące, zamieszkujące obszary wiejskie


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „ENGLISH FIRST – Nowoczesna metoda nauki języka

angielskiego łączona z programem on – line.”

Celem projektu było zwiększenie mobilności

zawodowej mieszkańców i ich

zdolności w zakresie dostosowania umiejętności

i kwalifikacji zawodowych do wymogów

regionalnego rynku pracy w warunkach

członkostwa w Unii Europejskiej.

Projekt skierowany był do pracujących

osób dorosłych, zgłaszających z własnej

inicjatywy chęć podwyższania kwalifikacji

zawodowych poza godzinami pracy.

W ramach projektu przeprowadzono

kurs języka angielskiego, wzbogaconego

metodą on – line, na czterech poziomach

zaawansowania:

początkującym,

średnio zaawansowanym niższym,

średnio zaawansowanym,

średnio zaawansowanym wyższym.

Szkolenie na każdym poziomie obejmowało

120 godzin nauki z lektorem oraz

120 godzin pracy z interaktywnym programem

on – line, będący uzupełnieniem

przerabianego na zajęciach materiału.

W ramach działań informacyjno – promocyjnych

projektu została umieszczona na stronie

internetowej szkoły (www.ef1.pl) informacja

o projekcie oraz regulamin uczestnictwa.

Na budynku szkoły zawieszono banner z informacją

o projekcie. Dodatkowo wyeksponowano

w siedzibie szkoły tablicę informacyjną

oraz rozwieszono plakaty i rozdano ulotki.

Na zakończenie kursów językowych zamieszczona

została w gazecie regionalnej informacja

o przeprowadzonym projekcie.

2.1

Tytuł projektu:

„ENGLISH FIRST – Nowoczesna metoda nauki .

języka angielskiego łączona z programem on – line”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

SCOLA Krzysztof Kopyciński

Dane kontaktowe:

ul. Gdańska 34, 85–006 Bydgoszcz

tel. (0 52) 327 66 50

fax (0 52) 327 05 27

e-mail: k.kopycinski@post.pl

www.ef1.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

80 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.03.2006–28.02.2007

Zasięg projektu:

Bydgoszcz i sąsiednie powiaty

Całkowita wartość projektu:

190 615,67 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

142 961,75 zł

47


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Rozwój zawodowy w rachunkowości i finansach.”

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji

Beneficjentów Ostatecznych w zakresie

finansów i zdobycie przez nich nowych

kompetencji, które pomogą w utrzymaniu

dotychczasowego lub znalezieniu nowego

zatrudnienia, a także umożliwią awans zawodowy.

Projekt zakłada 15 edycji szkoleń

obejmujących ogółem 692 godziny szkoleniowe,

na następujących kursach:

1. Zarządzanie płacami i danymi kadrowymi

pracownika ze znajomością programów

„Płatnik” oraz „Kadry i Płace”

w systemie SYMFONIA – 4 grupy po

16 osób (64 godz. szkoleniowe, tj. łącznie

256 godzin).

2. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

– 4 grupy po 15 osób (60 godz.

szkoleniowych, tj. łącznie 240 godz.).

3. Zintegrowany system zarządzania firmą

w programie SYMFONIA – moduł „Finanse

i księgowość” – 7 grup po 8 osób

(28 godziny szkoleniowe, tj. 196 godz.

łącznie).

Uczestnikami szkoleń są pracujące osoby

dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy

chęć podwyższenia lub dostosowania

kwalifikacji zawodowych poza godzinami

pracy. Posiadają one wykształcenie co

najmniej gimnazjalne lub według starego

2.1

systemu kształcenia podstawowe. Z uwagi

na specyfikę szkoleń wsparciem objęte

są osoby pracujące, które posiadają podstawową

wiedzę lub doświadczenie z dzie-

dziny finansów, wiążą swoją przyszłość

z pracą w działach finansowo – księgowych

oraz zgłaszają chęć i potrzebę pogłębienia

oraz poszerzenia swojej wiedzy.

W związku z tym, że uczestnikami szkoleń

są osoby pracujące, szkolenia odbywają

się w godzinach popołudniowych oraz

w soboty, aby nie pokrywały się z godzinami

pracy Beneficjentów Ostatecznych.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów,

które są najskuteczniejszą metodą szkoleniową,

ponieważ oprócz przekazywania

wiedzy teoretycznej, kładą nacisk na umiejętność

wykorzystywania jej w praktyce. Ponadto

ćwiczenia komputerowe prowadzone

są z wykorzystaniem stanowisk komputerowych

oraz specjalistycznych programów

komputerowych z dziedziny rachunkowości

i finansów.

Proces rekrutacji do projektu, jak

i obecnie trwający proces jego realizacji

wspierany jest kampanią reklamową w lokalnej

prasie i radio. Od grudnia 2006 roku

w lokalnych rozgłośniach radiowych oraz

prasie ukazują się regularnie ogłoszenia

promocyjne informujące o realizowanym

projekcie. Do prawie 2 000 osób pracujących

z naszego województwa zostały

wysłane ulotki informujące o projekcie

i szkoleniach, a na stronie internetowej

zamieszczane są bieżące informacje dotyczące

projektu. W siedzibie bydgoskiego

oddziału Stowarzyszenia Księgowych

w Polsce, jak również współpracujących

z nami lokalnych firm i instytucji umieszczone

zostały plakaty reklamowe dotyczące

szkoleń realizowanych w ramach

projektu, zawierające informacje o współfinansowaniu

projektu ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego.

Uczestnictwo w szkoleniach realizowanych

w ramach projektu jest bezpłatne

dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego (EFS)

i budżetu Państwa. Dodatkowo Beneficjenci

Ostateczni otrzymują także bezpłatnie

podręczniki i materiały szkoleniowe,

korzystają z serwisów kawowych, jak

również na kursie „Rachunek kosztów

i rachunkowość zarządcza” z obiadów.

Osoby zamieszkujące poza miejscem odbywania

szkoleń mogą skorzystać z refundacji

kosztów dojazdów na zajęcia.

Uczestnicy nieobecni na zajęciach, jak

również osoby chcące lepiej przyswoić

omawiany materiał, mogą korzystać

z zajęć wyrównawczych z trenerami poszczególnych

kursów w celu nadrobienia

powstałych zaległości.

Każdy kurs kończy się egzaminem, po

zdaniu którego uczestnicy otrzymują zaświadczenie

o ukończeniu kursu zgodne

ze wzorem Ministra Edukacji i Nauki.

Analiza danych z badań ankietowych

wskazuje, że kursy prowadzone są na

wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi

standardami. Wysoka frekwencja

na zajęciach i odpowiedzi udzielone przez

słuchaczy dowodzą, że szkolenia są interesujące,

prowadzone w ciekawej formie.

Wykładowcy posiadają odpowiednią wiedzę

do prowadzenia zajęć. Warto zwrócić

uwagę na fakt, że słuchacze podkreślali, że

udział w tego typu szkoleniu umożliwi im

utrzymanie dotychczasowego miejsca pracy

i zwiększy ich konkurencyjność na rynku

pracy. Pojawiały się także odpowiedzi,

że zdobyta wiedza zostanie wykorzystana

w dotychczasowym miejscu pracy.

Liczba osób objętych wsparciem:

180 dorosłych osób pracujących

(w tym 162 kobiety)

Okres realizacji projektu:

24.10.2006–24.04.2008

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

587 827,45 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

440 870,58 zł

48

Tytuł projektu:

„Rozwój zawodowy w rachunkowości i finansach”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Oddział Okręgowych w Bydgoszczy

Dane kontaktowe:

ul. Toruńska 24, 85–023 Bydgoszcz

tel. (0 52) 348 32 77, fax (0 52) 348 43 88

e-mail: szkolenia@skwpbydgoszcz.pl

www.skwpbydgoszcz.pl


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Szkolenie dla księgowych odpowiedzią

na potrzeby rynku pracy.”

Celem projektu jest:


praktyczne przygotowanie uczestników

kursów do pracy w działach

finansowo – księgowych małych,

średnich i dużych przedsiębiorstw,

podniesienie poziomu wiedzy kwalifikacji

zawodowych w zakresie rachunkowości,

finansów, prawa gospodarczego

oraz podatkowego,

podniesienie wiary we własne siły,

zwiększenie motywacji do dalszej nauki,

z powodu ciągłych zmian w przepisach

prawnych,

podniesienie wydajności pracy pracowników

działów finansowo – księgowych.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych

pracujących zarówno w miastach,

jak i na wsi, w działach księgowych, finansowych,

płacowo – kadrowych przedsiębiorstw

chcących dokształcać się, podwyższyć

swoje kwalifikacje zawodowe. Projekt

kierowany jest również do osób, które ze

względu na trudną sytuację na rynku pracy

chcą utrzymać swoje zatrudnienie.

Ze względu na fakt, że zawód księgowego

i czynności księgowe wykonywane

są głównie przez kobiety w projekcie założono

90% udziału kobiet, tj. 99 kobiet

i 11 mężczyzn.

Ostateczny Odbiorca w ramach projektu

przygotował trzy rodzaje szkoleń:

- Kurs dla głównych księgowych i kandydatów

na głównych księgowych, który

dotyczy uzupełnienia, rozszerzenia i zmodernizowania

wiedzy z rachunkowości,

ze szczególnym uwzględnieniem wyceny

bilansowej, sporządzania sprawozdania

finansowego i jego analizy, rozszerzenie

wiedzy z zakresu finansów, rachunku

kosztów i rachunkowości zarządczej,

uzupełnienie i aktualizacja wiedzy w zakresie

obowiązującego systemu podatkowego

dla zapewnienia prawidłowości

rozliczeń z budżetem, a także zapoznania

się z procedurami badania sprawozdań

finansowych z punktu widzenia badanego

podmiotu oraz zdobycie umiejętności

w zakresie polityki bilansowej i analizy

sprawozdania finansowego.

Łączna ilość godzin zajęć wykładowo/

warsztatowych to 180 godz. dla każdej

15 osobowej grupy.

- Kurs przygotowujący do egzaminu

na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

– to przygotowanie słuchacza

do egzaminu państwowego sprawdzającego

kwalifikacje osób ubiegających się

o wydanie świadectwa uprawniającego do

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Główny cel to pogłębienie i rozszerzenie

wiedzy oraz zdobycie umiejętności

sprawnego korzystania z tekstu ustawy

o rachunkowości, ustaw podatkowych

oraz prawa gospodarczego, a także rozwiązywanie

zadań sytuacyjnych. Egzamin

przeprowadzany jest przez Departament

Rachunkowości Ministerstwa Finansów

w Warszawie.

- Kurs samodzielnego księgowego

bilansisty, który obejmuje zagadnienia

z rachunkowości, rozliczenie z budżetami

oraz wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego.

W przypadku tego kursu Beneficjentem

Ostatecznym może być osoba

pracująca w księgowości, osoba pracująca

i chcąca się przekwalifikować, czyli podjąć

pracę w księgowości oraz osoba chcąca

poszerzyć, usystematyzować i uaktualnić

swoją wiedzę stosownie do potrzeb wykonywanej

pracy zawodowej.

Dwie pierwsze formy szkolenia, czyli

kurs dla głównych księgowych i kandydatów

na głównych księgowych oraz kurs

przygotowujący do egzaminu na usługowe

prowadzenie ksiąg rachunkowych zostały

już zakończone w pierwszej połowie

2007 roku. Swoje kwalifikacje zawodowe

podwyższyło 50 osób. Zajęcia warsztatowo-wykładowe

odbywały się w soboty

i niedziele. Uczestnicy szkoleń otrzymali

bardzo dużo materiałów szkoleniowych

w postaci podręczników, zadań sytuacyjnych,

testów i formularzy sprawozdań

oraz deklaracji do wypełnienia.

2.1

Tytuł projektu:

„Szkolenie dla księgowych odpowiedzią .

na potrzeby rynku pracy”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny

w Warszawie Oddział Okręgowy w Toruniu

Dane kontaktowe:

ul. Podmurna 10/12, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 621 04 04, 621 08 01

e-mail: skwp@skwp.torun.pl

www.skwp.torun.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

110 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.12.2006–29.02.2008

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

397 676,28 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

298 257,21 zł

49


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Nowe kwalifikacje dla kadry doradców rolniczych z regionu

kujawsko – pomorskiego.”

Celem projektu jest dostarczenie doradcom

rolniczym z regionu kujawsko–pomorskiego

wiedzy i umiejętności, pozwalających

na poszerzanie działalności

doradczej poza sferę technologii rolniczej.

Szkolenia dostarczają Beneficjentom

Ostatecznym projektu wiedzę i umiejętności,

dzięki którym wzbogacą warsztat

pracy, techniki działania i metody pracy.

Szkolenia dla tej grupy odbiorców pomocy

wpływają na zakres oddziaływania realizowanych

form wsparcia na rzecz rolników

i domowników w obszarze podjęcia działalności

dodatkowej zbliżonej do rolnictwa.

Szkolenia dla doradców służą wyrównaniu

wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnego

doradztwa rolniczego w aspekcie

psychospołecznym i zastosowania

mechanizmów i instrumentów wdrażanej

polityki wobec wsi i rolnictwa.

Doradcy, spotykający się na co dzień

z problemami osób zmuszonych do poszukiwania

dodatkowych źródeł dochodu i/lub

znalezienia dla siebie nowej drogi życiowej,

2.1

Uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje

dla kadry doradców rolniczych z regionu

kujawsko - pomorskiego” podczas zajęć.

powinni posiadać odpowiednią wiedzę,

umiejętności i kompetencje, by móc jak najlepiej

wspierać i aktywizować swoich klientów

w poszukiwaniu rozwiązań i realizacji

nowych przedsięwzięć.

Doradca winien zatem umieć:

∙ spojrzeć na problemy społeczności

wiejskich z perspektywy nie tylko

rolnictwa, ale szeroko rozumianego

rozwoju obszarów wiejskich,

∙ współpracować z grupami zadaniowymi,

oceniać ich możliwości, rozumieć

dynamikę zjawisk grupowych,

∙ identyfikować i współpracować z liderami

grup społeczności lokalnych

w celu ich skutecznego wspierania.

Doradztwo kierowane do rolników i mieszkańców

wsi powinno umieć dostarczyć

wsparcia tym grupom rolników odchodzącym

stopniowo z rolnictwa, którym bardzo

trudno odnaleźć swoją nową drogę rozwoju.

Właścicielom gospodarstw, którzy nie

spełniają warunków minimalnej siły ekonomicznej,

trzeba zapewnić możliwości korzystania

z dostępnych instrumentów Wspólnej

Polityki Rolnej i Polityki Strukturalnej,

w szczególności dotyczących: korzystania

z osłony socjalnej, łączenia zawodu rolnika

z innym zawodem, doradztwa zawodowego

wspierającego rolników pragnących zmiany

kwalifikacji zawodowych w celu rozpoczęcia

działalności pozarolniczej lub zwiększenia

siły ekonomicznej gospodarstwa.

Działania szkoleniowe projektu to trzy 220

– godzinne szkolenia podzielone na jedenaście

20 – godzinnych modułów szkoleniowych

dla trzech 20 – sto osobowych grup

doradców.

Tematyka modułów szkoleniowych przeprowadzonych

w ramach projektu:

I. Zagadnienia psychospołeczne w pracy

z mieszkańcami wsi i rolnikami.

II. Społeczność lokalna – środowisko

społeczne doradcy rolniczego.

III. Zasoby lokalne w ożywieniu gospodarczym

terenów wiejskich.

IV. Zagadnienia polityki socjalnej – rodzaje

pomocy dla mieszkańców obszarów

wiejskich.

V. Aktywizacja społeczności lokalnych

– Program LEADER, Odnowa Wsi.

VI. Informacja o alternatywnych źródłach

dochodu na obszarach wiejskich.

VII. Nowoczesne techniki przekazu.

VIII. Polityka regionalna w usuwaniu barier

rozwoju obszarów wiejskich.

IX. Praktyczne aspekty przygotowania

i wdrażania projektów współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu

Społecznego.

X. Komunikacja interpersonalna w procesach

edukacyjnych.

XI. Nowa rola doradztwa w kształtowaniu

i realizacji polityki wobec wsi i rolnictwa.

Beneficjenci Ostateczni projektu otrzymują

kompleksowe wsparcie, które obejmuje

tematykę kontaktów międzyludzkich,

poprzez pomoc społeczną, zagadnienia

polityki regionalnej i aktywizacji mieszkańców

wsi poprzez praktyczne ćwiczenia

i prezentacje dotyczące aplikowania

o wsparcie unijne.

Liczba osób objętych wsparciem:

60 (w tym 40 kobiet) doradców

rolniczych

Okres realizacji projektu:

01.03.2006–31.01.2008

Zasięg projektu:

województwo kujawsko-pomorskie

Całkowita wartość projektu:

504 385,21 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

378 288,91 zł

50

Tytuł projektu:

„Nowe kwalifikacje dla kadry doradców rolniczych z regionu

kujawsko – pomorskiego”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER

Dane kontaktowe:

Plac Weyssenhoffa 11, 85–072 Bydgoszcz

tel. (0 52) 322 39 19

fax (0 52) 322 74 17

e-mail: partner@srr-partner.pl

www.srr-partner.pl


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Opanowanie technik informatycznych i języka obcego

Twoją szansą na sukces.”

Celem projektu było zwiększenie mobilności

zawodowej mieszkańców i ich

zdolności w zakresie dostosowania umiejętności

i kwalifikacji zawodowych do wymogów

regionalnego rynku pracy w warunkach

członkostwa w Unii Europejskiej.

Projekt skierowany był do pracujących

osób dorosłych (88 kobiet i 40 mężczyzn),

wyrażających z własnej inicjatywy chęć

podniesienia kwalifikacji zawodowych poza

godzinami pracy. 26 Beneficjentów Ostatecznych

zamieszkuje tereny wiejskie (22

kobiety i 4 mężczyzn), a 102 Beneficjentów

Ostatecznych zamieszkuje tereny miejskie

(66 kobiet i 36 mężczyzn).

W ramach projektu zorganizowano cykl

szkoleń informatycznych i intensywnych

szkoleń języka niemieckiego ze szczególnym

wykorzystaniem komputera.

Kurs języka niemieckiego na poziomie

A2 zakończył się 24.02.2007 r. Zaświadczenia

o ukończeniu kursu otrzymało 31

uczestników.

Ostatecznego pomiaru osiągnięcia rezultatów

miękkich projektu dokonano

za pomocą ankiet ewaluacyjnych skierowanych

do uczestników projektu oraz

na podstawie podsumowania zawartego

w ich IPD. Poziom satysfakcji uczestników

z udziału w kursach był bardzo wysoki.

Pozytywnie opiniowali oni merytoryczną

zawartość kursów, działania towarzyszące

i poziom organizacji. Podkreślali

wpływ kursów na ich rozwój osobisty.

W wielu rozmowach uczestnicy wyrażali

chęć uczestnictwa w podobnych projektach

w przyszłości i sugerowali ich tematykę.

Szczególnie widoczne to jest w przypadku

kursów językowych, gdzie dopytywano

się o możliwości ich kontynuacji w celu

osiągnięcia wyższego stopnia kompetencji

językowych.

W ramach realizacji projektu podjęto

następujące działania informacyjno–promocyjne:
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Wąbrzeźnie została zamieszczona

informacja o projekcie,

oznakowano tablicami informacyjnymi

budynki, w których odbywają się

zajęcia oraz siedzibę biura projektu,

zorganizowano uroczyste zakończenie

kursów językowych na poziom A2

i kursu informatycznego. Zaproszono

przedstawicieli Wojewódzkiego

Urzędu Pracy, lokalnych władz oraz

przedstawicieli środków masowego

przekazu.

24.04.2007 r. zakończono kursy informatyczne.

Kurs ukończyło 79 osób, które otrzymały

zaświadczenia o jego ukończeniu.

2.1

Tytuł projektu:

„Opanowanie technik informatycznych i języka obcego Twoją

szansą na sukces”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu

Wąbrzeskiego

Dane kontaktowe:

ul. Królowej Jadwigi 6

87–200 Wąbrzeźno

tel. (0 56) 687 33 72

e-mail: osrodek@eduinf.neostrada.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

128 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.03.2006–31.07.2007

Zasięg projektu:

powiat wąbrzeski

Całkowita wartość projektu:

416 700,06 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

312 525,05 zł

51


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Kurs języków obcych dla osób pracujących.”

Głównym celem obu projektów było

podniesienie kwalifikacji oraz zwiększenie

mobilności zawodowej i zdolności do

dostosowania umiejętności i kwalifikacji

zawodowych do wymogów regionalnego

rynku pracy poprzez zorganizowanie

wsparcia w postaci kursów języka obcego.

Udział w projekcie pozwolił kursantom

nie tylko na podjęcie dokształcania,

ale i kontynuację nauczania języka obcego

dla tych, którzy już uczyli się języka. Uczestnicy

kursu wykazywali chęć rozwijania

umiejętności językowych oraz zdobywania

wiedzy praktycznej, aby móc stosować

język obcy w konkretnych sytuacjach życia

codziennego, jak praca czy podróżowanie.

Oba projekty miały zaplanowane wsparcie

towarzyszące w postaci zwrotu kosztów

dojazdu na kurs (z tej formy wsparcia

skorzystało łącznie 30 osób) oraz sfinansowanie

kosztów opieki nad dzieckiem

do lat 7 (skorzystało łącznie 12 osób).

W projektach wzięło udział 318 osób. 300

Beneficjentów Ostatecznych ukończyło

kursy z wynikiem pozytywnym, w tym 179

kobiet.

Projekty skierowane były do dorosłych

osób pracujących, samodzielnie

zgłaszających chęć podniesienia swoich

kwalifikacji zawodowych poza godzinami

pracy.

Na postawie procesów rekrutacyjnych

(przeprowadzenie ankiet, testów kwalifikacyjnych

i sprawdzających poziom języka

obcego) utworzono łącznie 30 grup kursowych

średnio po 10 osób, w tym 26

grup z języka angielskiego (wszystkie poziomy

zaawansowania) oraz 4 grupy języka

niemieckiego (poziom podstawowy).

2.1

Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu

po 2 godziny lekcyjne dla każdej grupy

kursowej.

Egzaminy końcowe.

Liczba osób objętych wsparciem:

240 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.09.2005–31.08.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

299 415,69 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

224 561,77 zł

52

Tytuł projektu:

„Kurs języków obcych dla osób pracujących”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi

Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Dane kontaktowe:

ul. Chmielniki 2b, 86–100 Świecie

tel./fax (0 52) 331 28 68

tel. (0 52) 330 25 36

e-mail: inkubator@op.pl

www.inkubator.com.pl


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Kurs języka angielskiego.”

W obu projektach został osiągnięty wskaźnik

produktu w postaci liczby edycji kursów szkoleniowych

– zrealizowano zgodnie z planem 30

edycji (każdy kurs trwał 120 godzin). Osiągnięto

również wskaźniki rezultatu w postaci liczby

osób, które ukończyły szkolenie – 300 osób.

W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów

zostały zastosowane różne formy

i techniki pracy w celu wspierania kursantów

w opanowaniu wiedzy i umiejętności,

motywowania i wdrażania ich do samodzielnej

nauki. Godziny zajęć dostosowane

zostały do godzin pracy uczestników,

organizowano zajęcia dodatkowe dla osób

pracujących w systemie zmianowym.

Dwukrotnie w ciągu każdego roku szkolnego

przeprowadzano badanie indywidualnych

postępów w postaci testów przekrojowych

przygotowujących do egzaminów

końcowych. Kursanci wypełniali ankiety

oceniające kurs, na podstawie których

można było doskonalić kurs na podstawie

zgłaszanych potrzeb kursantów. Obydwa

projekty zakończone zostały egzaminami

końcowymi (pisemnym i ustnym).

Podczas realizacji projektów na bieżąco

podejmowano działania promocyjne:

informacja o projekcie na plakatach oraz

ulotkach, które zostały rozmieszczone

w siedzibie Stowarzyszenia, w urzędach,

zakładach pracy kursantów. Ponadto

w prasie lokalnej ukazywały się informacje

promujące projekt. Zamieszczone były

również informacje o realizowanych projektach

na stronie internetowej Stowarzyszenia

www.inkubator.com.pl. Wszelkie

materiały programowe zakupione w ramach

realizowanych programów są oznaczone

zgodnie z wymogami dotyczącymi

promocji.

Projekt „Kurs języków obcych dla osób

pracujących” zakończył się uroczystym

spotkaniem dla Beneficjentów Ostatecznych,

podczas którego wręczono zaświadczenia

ukończenia kursu oraz zaprezentowano

w formie multimedialnej cele i wyniki projektu

oraz wkład finansowy Europejskiego

Funduszu Społecznego.

2.1

Wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu.

Tytuł projektu:

„Kurs języka angielskiego”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego

Ziemi Świeckiej,,Inkubator Przedsiębiorczości”

Dane kontaktowe:

ul. Chmielniki 2b, 86–100 Świecie

tel./fax (0 52) 331 28 68

tel. (0 52) 330 25 36

e-mail: inkubator@op.pl

www.inkubator.com.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

60 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

15.01.2005–15.08.2005

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

67 881,00 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

50 910,75 zł

53


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Języki obce drogą do awansu zawodowego pracowników

branży administracji, turystyki i służb medycznych.”

Beneficjentami Ostatecznymi projektu były

osoby dorosłe z Torunia i okolic – pracujące,

zgłaszające z własnej inicjatywy chęć

podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji

zawodowych do potrzeb rynku pracy poza

godzinami pracy. Rodzaj wsparcia, jakie

otrzymali Beneficjenci Ostateczni to szkolenie

językowe dla 170 kobiet i 130 mężczyzn.

Pierwsza faza projektu dotyczyła rekrutacji

i weryfikacji Beneficjentów Ostatecznych,

w wyniku, której z 520 zgłoszonych

osób zostało zakwalifikowanych 300.

Pozostałe osoby zostały zapisane na listę

rezerwową. Po weryfikacji formalnej Beneficjenci

Ostateczni przeszli testy kwalifikacyjne,

według których zostali przydzieleni

do odpowiednich grup zgodnie ze swoim

poziomem i nachyleniem zawodowym.

Utworzono 18 grup z języka angielskiego

(13 grup podstawowych, 2 grupy średnio

zaawansowane i 3 grupy zaawansowane)

oraz 1 grupę podstawową i 1 średnio zaawansowaną

z języka niemieckiego. Każdy

z Beneficjentów Ostatecznych otrzymał

podręczniki, słowniki oraz wyprawkę.

W tym czasie dokonano również zakupu

drobnego sprzętu, materiałów biurowych

oraz szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia

projektu.

2.1

Do realizacji projektu zatrudniono menedżera

projektu, kierownika szkoleń i sekretariatu

oraz siedmiu lektorów języka angielskiego

i dwóch języka niemieckiego.

Zajęcia w ramach realizacji projektu prowadzone

były z zastosowaniem różnorodnych

metod i pomocy naukowych (DVD,

TV, filmy obcojęzyczne, nagrywanie scenek

rodzajowych – praca z kamerą, wykorzystanie

rzutników pisma i multimedialnych

oraz planowe zajęcia w dwóch bardzo dobrze

wyposażonych pracowniach informatycznych).

Projekt przewidywał również

zajęcia w terenie. Beneficjenci Ostateczni,

zgodnie z założeniami projektu, w trakcie

realizacji projektu uczestniczyli w testach

indywidualnego postępu (3 części).

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż każda

grupa oprócz przewidzianych harmonogramem

170 godzin lekcyjnych miała 17

godzin dodatkowych w ramach eliminowania

różnic, wyrównywania poziomów

czy konsultacji.

Na zakończenie projektu zaplanowano

trzystopniowy egzamin (semestralny,

roczny, końcowy, obejmujący 4 płaszczyzny:

gramatyka, czytanie, pisanie i tłumaczenie),

który obejmował cały przewidziany

w projekcie program na wszystkich

poziomach. Indywidualnymi sukcesami,

jakie osiągnęli Beneficjenci Ostateczni

są uzyskane oceny z testów. Nie mniej-

Uczestnicy projektu „Języki obce drogą do awansu zawodowego pracowników branży

administracji, turystyki i służb medycznych” podczas zajęć.

Liczba osób objętych wsparciem:

300 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

15.03.2006–16.04.2007

Zasięg projektu:

Toruń i okolice

Całkowita wartość projektu:

483 974,30 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

362 980,73 zł

Tytuł projektu:

„Języki obce drogą do awansu zawodowego pracowników

branży administracji, turystyki i służb medycznych”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Studium Biznesu i Języków Obcych

Dane kontaktowe:

ul. Żółkiewskiego 46, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 659 89 70

e-mail: biuro@menedzer.torun.pl

www.gem.edu.pl

54


sze uznanie wywołuje 100% frekwencja

u trzech Beneficjentów Ostatecznych oraz

uzyskiwane zawsze przez jednego Beneficjenta

Ostatecznego, z grupy początkującej

z języka angielskiego wyników na

poziomie 100%.

W trakcie trwania projektu przeprowadzono

szereg ankiet i wywiadów mających

na celu monitorowanie i modyfikowanie

metod pracy w celu jak najlepszego osiągnięcia

założeń projektu oraz stwierdzenia

stopnia zadowolenia Beneficjentów Ostatecznych.

Analiza ww. ankiet wykazała

bardzo duży stopień zadowolenia. Było to

niewątpliwie spowodowane częstymi rozmowami,

w wyniku których zostały ustalane

potrzeby i metody pracy.

W projekcie założono i zrealizowano 3

400 godzin lekcyjnych dla 20 grup (18

grup z języka angielskiego i 2 grupy z języka

niemieckiego) po 170 godzin lekcyjnych

dla każdej grupy. Odbyły się również

dodatkowe zajęcia wyrównujące zaległości,

bądź znoszące nierówności w tempie

nauki. Beneficjenci Ostateczni mieli do

dyspozycji po 17 godzin wyrównujących

dla każdej z grup, z których bardzo chętnie

korzystali. W sumie do dyspozycji Beneficjentów

Ostatecznych było 340 godzin dodatkowych

nie wliczonych w koszty projektu.

Zrealizowane zostało również założenie

podziału grup ze względu na wykonywany

zawód (grupy o nachyleniu administracyjnym,

turystycznym i medycznym), choć

należy zauważyć, że podział był nierówny,

gdyż znakomita większość Beneficjentów

Ostatecznych to pracownicy administracji

(17 grup) następnie turystyki (2 grupy)

i służb medycznych (1 grupa).

Działanie 2.1 ZPORR

Aby uzyskać informacje o skuteczności

założeń, w trakcie trwania projektu zostały

przeprowadzone również ankiety, wywiady

i rozmowy mające na celu zmierzenie

rezultatów miękkich. W rezultacie zastosowania

ww. instrumentów potwierdził

się stopień zadowolenia Beneficjentów

Ostatecznych, który w trakcie trwania kursu

był bardzo wysoki i wahał się w granicach

85% – 97%, a w ostatnich ankietach

wyniósł 100%. Wielu Beneficjentów

Ostatecznych wskazywało w ankietach

podniesienie samooceny, zwiększenie

zdolności pracy w grupie, podniesienie

wiary w swoje możliwości, oraz pokonywanie

granic oporów przed zajmowaniem

stanowiska w grupie i głośnym wyrażaniem

swojego zdania. Wartością dodaną

projektu było m.in. nabycie przez Beneficjentów

Ostatecznych umiejętności obsługi

komputera, korzystania z Internetu.

Zostały podniesione umiejętności korzystania

z nowoczesnych technik informacyjno

– komunikacyjnych zgodnie z koncepcją

społeczeństwa informacyjnego

przy założeniu, że głównym osiągnięciem

było podniesienie poziomu edukacyjnego

czyli nauka języka obcego.

W trakcie realizacji projektu prowadzono

kampanię reklamową mającą na celu

informowanie społeczeństwa o projekcie.

Ukazały się informacje w prasie, odbyła

się również szeroko zakrojona kampania

reklamowa w radio oraz emisja reklamy na

antenie telewizji regionalnej. Został utworzony

billboard z emblematami ZPORR,

EFS, flagą UE, który został zamieszczony

na terenie szkoły oraz stały banner

umieszczony na budynku.

Projekt zakończył się uroczystym rozdaniem

certyfikatów ukończenia kursu językowego.

Trzystu Beneficjentów Ostatecznych

otrzymało dwa dokumenty – jeden

w języku polskim, drugi w języku nauczanym.

Po zakończeniu projektu nastąpił

okres analiz, podsumowań i wniosków

mających na celu przygotowanie Studium

Biznesu i Języków Obcych do udziału

w następnych projektach realizowanych

przy współudziale EFS. W tym etapie

prac uczestniczą również byli Beneficjenci

Ostateczni.

2.1

Uczestnicy projektu „Języki obce drogą do awansu zawodowego pracowników branży administracji, turystyki i

służb medycznych” podczas zajęć.

55


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Kursy językowe dla pracujących osób dorosłych

z województwa kujawsko – pomorskiego.”

Liderem projektu była Szkoła Języka Angielskiego

International House Bydgoszcz,

a partnerem Szkoła Języka Angielskiego

International House Toruń. W ramach projektu

każdy słuchacz uczestniczył w 120

– godzinnym kursie nauki języka angielskiego

standardowego. Zajęcia w ramach

projektu odbywały się w Bydgoszczy, Toruniu

oraz Włocławku. Projekt skierowany

został do pracujących osób dorosłych

zgłaszających z własnej inicjatywy chęć

podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji

zawodowych do potrzeb rynku pracy.

Celem projektu było zwiększenie mobilności

zawodowej dorosłych osób

pracujących z województwa kujawsko

– pomorskiego, zwiększenie ich zdolności

w zakresie dostosowania umiejętności

do wymogów regionalnego rynku pracy

w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

oraz podniesienie jakości zasobów

ludzkich w regionie. Fundamentalnym

zadaniem stało się zapobieganie skutkom

bezrobocia takim jak: konieczność zmiany

zawodu, brak stabilności zatrudnienia, obniżenie

poziomu samooceny pracownika,

brak poczucia odpowiedzialności i wpływu

na kształt własnej przyszłości oraz niższe

zawodowe i osobiste aspiracje. Istotne

2.1

znaczenie miał również fakt, iż poziom

znajomości języków obcych u osób dorosłych

w Polsce jest wciąż niewystarczający.

Często także wysokość wynagrodzenia

jest zbyt niska, aby pracujące osoby dorosłe

mogły uczestniczyć w wysokiej jakości

płatnych kursach. Jedyną możliwością było

dla nich uczestnictwo w projekcie współfinansowanym

przez Europejski Fundusz

Społeczny i budżet Państwa. Cele projektu

wpisały się w ideę kształcenia ustawicznego

i tworzenia społeczeństwa otwartego.

Program nauczania w ramach projektu

został oparty na najlepszych podręcznikach

i materiałach stworzonych przez

metodyków International House World

Organisation. Beneficjenci Ostateczni mogli

korzystać z indywidualnych konsultacji

językowych oraz z szerokiego wachlarza

„social programme”, dzięki któremu aktywnie

uczestniczyli w poznawaniu kultury

krajów anglojęzycznych. Szkoła oferuje

także możliwość korzystania z nowoczesnej

pracowni komputerowej, klubu oraz

biblioteczki z literaturą anglojęzyczną.

Projekt ukończyło 719 osób, które podniosły

swoje kwalifikacje. Efektem uczestnictwa

w projekcie było zwiększenie umiejętności

językowych Beneficjentów Ostatecznych.

Niezwykle ważne było również osiągnięcie

rezultatów miękkich szkolenia takich jak

np. podniesienie poziomu samooceny, zaufania

we własne siły oraz wzrost aspiracji

zarówno osobistych jak i zawodowych.

Dzięki uczestnictwu w projekcie wiele osób

uwierzyło we własne siły oraz odkryło nieuświadomione

wcześniej zdolności językowe

oraz interpersonalne.

Ilość osób objętych wsparciem:

719 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

14.04.2005–15.07.2006

Zasięg projektu:

Toruń, Bydgoszcz, Włocławek

Całkowita wartość projektu:

1 033 894,12 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

775 420,59 zł

Tytuł projektu:

„Kursy językowe dla pracujących osób dorosłych .

z województwa kujawsko – pomorskiego”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Szkoła Języka Angielskiego International House Bydgoszcz

Dane kontaktowe:

ul. Piotrowskiego 6, 85–098 Bydgoszcz

tel. (0 52) 322 35 15

e-mail: bydgoszcz@inthouse.pl

www.inthouse.pl

56


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Język angielski dla dorosłych osób pracujących z regionu

kujawsko – pomorskiego.”

Liderem projektu była Szkoła Języka Angielskiego

International House Bydgoszcz,

a partnerem Szkoła Języka Angielskiego

International House Toruń.

Celem projektu było zwiększenie mobilności

zawodowej dorosłych osób pracujących

z województwa kujawsko – pomorskiego,

zwiększenie ich zdolności w zakresie dostosowania

umiejętności do wymogów regionalnego

rynku pracy w warunkach członkostwa

w Unii Europejskiej oraz podniesienie

jakości zasobów ludzkich w regionie. Fundamentalnym

zadaniem stało się zapobieganie

skutkom bezrobocia takim jak: konieczność

zmiany zawodu, brak stabilności zatrudnienia,

obniżenie poziomu samooceny pracownika,

brak poczucia odpowiedzialności

i wpływu na kształt własnej przyszłości oraz

niższe zawodowe i osobiste aspiracje. Istotne

znaczenie miał również fakt, iż poziom

znajomości języków obcych u osób dorosłych

w Polsce jest wciąż niewystarczający.

Częstym czynnikiem utrudniającym dostęp

do wysokiej jakości szkoleń językowych

jest zbyt niska wysokość wynagrodzenia.

Rozwiązaniem tego problemu było dla nich

uczestnictwo w projekcie współfinansowanym

przez Europejski Fundusz Społeczny

i budżet Państwa. Cele projektu wpisały się

w ideę kształcenia ustawicznego i tworzenia

społeczeństwa otwartego.

Projekt skierowany został do pracujących

osób dorosłych chcących z własnej

inicjatywy podwyższać lub dostosować

swoje kwalifikacje zawodowe do potrzeb

regionalnego rynku pracy.

W ramach projektu każdy słuchacz uczestniczył

w 120 – godzinnym kursie języka angielskiego

standardowego.

Beneficjenci Ostateczni mogli korzystać

z indywidualnych konsultacji językowych

oraz z szerokiego wachlarza „social

programme”, dzięki któremu aktywnie

uczestniczyli w poznawaniu kultury krajów

anglojęzycznych. Szkoła oferowała

także możliwość korzystania z nowoczesnej

pracowni komputerowej, klubu oraz

biblioteczki z literaturą anglojęzyczną.

Uczestnictwo w projekcie zakończyło

sukcesem 707 osób, które podniosły swoje

kwalifikacje. Dzięki uczestnictwu w projekcie

Beneficjenci Ostateczni zwiększyli swoje

umiejętności językowe. Realizacja projektu

spowodowała również podniesienie poziomu

samooceny, zaufania we własne siły

oraz wzrost aspiracji zarówno osobistych,

jak i zawodowych. Wielu uczestników szkoleń

dzięki uczestnictwu w projekcie uwierzyło

we własne siły lub też odkryło wcześniej

nieuświadomione zdolności językowe czy

też interpersonalne.

2.1

Tytuł projektu:

„Język angielski dla dorosłych osób pracujących z regionu

kujawsko – pomorskiego”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Szkoła Języka Angielskiego International House Bydgoszcz

Dane kontaktowe:

ul. Piotrowskiego 6, 85–098 Bydgoszcz

tel. (0 52) 322 35 15

e-mail: bydgoszcz@inthouse.pl

www.inthouse.pl

Ilość osób objętych wsparciem:

707 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

1.09.2005–30.06.2006

Zasięg projektu:

Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław,

Nakło, Żnin

Całkowita wartość projektu:

1 108 772,76 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

831 579,57 zł

57


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Szkolenia językowe połączone z modułami

specjalistycznymi dla dorosłych.”

Liderem projektu była Szkoła Języka

Angielskiego International House Toruń,

a partnerem Szkoła Języka Angielskiego

International House Bydgoszcz.

Celem projektu było zwiększenie mobilności

zawodowej dorosłych osób

pracujących z województwa kujawsko

– pomorskiego, zwiększenie ich zdolności

w zakresie dostosowania umiejętności

do wymogów regionalnego rynku pracy

w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

oraz podniesienie jakości zasobów

ludzkich w regionie. Fundamentalnym

zadaniem stało się zapobieganie skutkom

bezrobocia takim jak: konieczność zmiany

zawodu, brak stabilności zatrudnienia, obniżenie

poziomu samooceny pracownika,

brak poczucia odpowiedzialności i wpływu

na kształt własnej przyszłości oraz niższe

zawodowe i osobiste aspiracje. Istotne

znaczenie miał również fakt, iż poziom

znajomości języków obcych u osób dorosłych

w Polsce jest wciąż niewystarczający.

Często także wysokość wynagrodzenia

była zbyt niska, aby pracujące osoby dorosłe

mogły uczestniczyć w wysokiej jakości

płatnych kursach. Jedyną możliwością

było dla nich uczestnictwo w projekcie

współfinansowanym przez Europejski

2.1

Fundusz Społeczny i budżet Państwa. Cele

projektu wpisały się w ideę kształcenia

ustawicznego i tworzenia społeczeństwa

otwartego. Uczestnicy projektu otrzymali

niepowtarzalną szansę nauki języka

w szkole będącej członkiem International

House World Organisation.

Projekt skierowany został do pracujących

osób dorosłych zgłaszających z własnej

inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania

kwalifikacji zawodowych do potrzeb

rynku pracy.

W ramach projektu każdy słuchacz

uczestniczył w 120 – lub 100 – godzinnym

kursie języka angielskiego standardowego.

Kursy 100 – godzinne wzbogacone zostały

zajęciami w ramach specjalistycznych

modułów językowych (10 godzin w semestrze)

z zakresu biznesu, usług, turystyki

oraz marketingu. Słuchacze na poziomach

początkujących oraz egzaminacyjnym nie

uczestniczyli w modułowej formie zajęć.

Zajęcia w ramach projektu odbywały się

w Bydgoszczy Toruniu oraz Włocławku.

Program nauczania w ramach projektu

został oparty na najlepszych podręcznikach

i materiałach stworzonych przez

metodyków International House World

Organisation. Beneficjenci Ostateczni mogli

korzystać z indywidualnych konsultacji

językowych oraz z szerokiego wachlarza

„social programme”, dzięki któremu aktywnie

uczestniczyli w poznawaniu kultury

krajów anglojęzycznych. Szkoła oferowała

także możliwość korzystania z nowoczesnej

pracowni komputerowej, klubu oraz

biblioteczki z literaturą anglojęzyczną.

Cykl szkoleń sukcesem zakończył się dla

710 osób, którzy podnieśli tym samym

swoje kwalifikacje w zakresie języków

obcych. Za efekt realizacji projektu uznać

można zwiększenie umiejętności językowych

Beneficjentów Ostatecznych, w tym

również w zakresie słownictwa specjalistycznego.

Wartością dodaną projektu było

osiągnięcie tzw. rezultatów miękkich szkolenia

takich jak np. podniesienie poziomu

samooceny, zaufania we własne siły oraz

wzrost aspiracji zarówno osobistych, jak

i zawodowych. Uczestnictwo w projekcie

umożliwiło Beneficjentom Ostatecznym

zwiększenie wiary we własne siły oraz odkryło

nieuświadomione wcześniej zdolności

językowe oraz interpersonalne.

Liczba osób objętych wsparciem:

710 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.09.2006–30.08.2007

Zasięg projektu:

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek

Całkowita wartość projektu:

979 730,62 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

734 797,97 zł

Tytuł projektu:

„Szkolenia językowe połączone z modułami .

specjalistycznymi dla dorosłych”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Szkoła Języka Angielskiego International House Toruń

Dane kontaktowe:

ul. Legionów 15, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 622 50 81

e-mail: torun@inthouse.pl

www.inthouse.pl

58


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Liderem projektu była Szkoła Języka Angielskiego

International House Bydgoszcz,

a partnerem Szkoła Języka Angielskiego

International House Toruń.

Celem projektu było zwiększenie mobilności

zawodowej dorosłych osób

pracujących z województwa kujawsko

– pomorskiego, zwiększenie ich zdolności

w zakresie dostosowania umiejętności

do wymogów regionalnego rynku pracy

w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

oraz podniesienie jakości zasobów

ludzkich w regionie. Fundamentalnym

zadaniem stało się zapobieganie skutkom

bezrobocia takim jak konieczność zmiany

zawodu, brak stabilności zatrudnienia,

obniżenie poziomu samooceny pracownika,

brak poczucia odpowiedzialności

i wpływu na kształt własnej przyszłości

oraz niższe zawodowe i osobiste aspiracje.

Istotne znaczenie miał również fakt,

iż poziom znajomości języków obcych

u osób dorosłych w Polsce jest wciąż niewystarczający.

Często także wysokość wynagrodzenia

była zbyt niska, aby pracujące

osoby dorosłe mogły uczestniczyć w wysokiej

jakości płatnych kursach. Jedyną

możliwością było dla nich uczestnictwo

w projekcie współfinansowanym przez

Europejski Fundusz Społeczny i budżet

Państwa. Cele projektu wpisały się w ideę

kształcenia ustawicznego i tworzenia społeczeństwa

otwartego.

Projekt skierowany został do pracujących

osób dorosłych zgłaszających

z własnej inicjatywy chęć podwyższenia

lub dostosowania kwalifikacji zawodowych

do potrzeb rynku pracy.

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Szkolenia językowe i informatyczne połączone

z treningiem asertywności dla dorosłych.”

W ramach projektu każdy słuchacz

otrzymał 120 lub 100 godzin kursu języka

angielskiego standardowego. Kursy

100 – godzinne wzbogacone zostały zajęciami

w ramach specjalistycznych modułów

językowych (10 godzin w semestrze)

z zakresu biznesu, usług, turystyki oraz

marketingu. W projekcie przewidziano

również wsparcie dodatkowe w postaci

kursów informatycznych oraz treningu

asertywności i komunikacji społecznej.

W ramach kursów komputerowych zorganizowano

5 rodzajów szkoleń m.in.

podstawy obsługi komputera, arkusz

kalkulacyjny MS Excel czy tworzenie

prezentacji multimedialnych MS Power

Point. Główne cele treningu asertywności

zakładały naukę umiejętności nawiązywania

relacji interpersonalnych oraz

asertywnego przezwyciężania sytuacji

konfliktowych.

Beneficjenci Ostateczni mogli korzystać

z indywidualnych konsultacji językowych

oraz z szerokiego wachlarza „social

programme”, dzięki któremu aktywnie

uczestniczyli w poznawaniu kultury krajów

anglojęzycznych. Szkoła oferowała

także możliwość korzystania z nowoczesnej

pracowni komputerowej, klubu oraz

biblioteczki z literaturą anglojęzyczną.

Projekt ukończyło 717 osób, które

podniosły swoje kwalifikacje. Około 42%

Beneficjentów Ostatecznych ukończyło

szkolenia dodatkowe. Uczestnicy projektu

zwiększyli swoje umiejętności językowe,

w tym również w zakresie słownictwa

specjalistycznego. Uczestnicy w trakcie

uczestnictwa w projekcie podnieśli poziom

własnej samooceny, zaufania we

własne siły. Wzrósł również poziom

aspiracji zarówno osobistych, jak i zawodowych.

W wyniku realizacji projektu

wielu uczestników projektu uwierzyło we

własne siły oraz odkryło nieuświadomione

wcześniej zdolności językowe oraz interpersonalne.

2.1

Tytuł projektu:

„Szkolenia językowe i informatyczne połączone z treningiem

asertywności dla dorosłych”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Szkoła Języka Angielskiego International House Bydgoszcz

Dane kontaktowe:

ul. Piotrowskiego 6, 85–098 Bydgoszcz

tel. (0 52) 322 35 15

e-mail: bydgoszcz@inthouse.pl

www.inthouse.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

717 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.09.2006–30.08.2007

Zasięg projektu:

Bydgoszcz, Nakło, Żnin, Toruń

i Inowrocław

Całkowita wartość projektu:

1 071 029,14 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

803 271,86 zł

59


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Język angielski dla pracowników Policji

z województwa kujawsko – pomorskiego.”

Liderem projektu była Szkoła Języka Angielskiego

International House Bydgoszcz,

a partnerem Szkoła Języka Angielskiego

International House Toruń.

Celem projektu było zwiększenie mobilności

zawodowej dorosłych osób

pracujących z województwa kujawsko

– pomorskiego, zwiększenie ich zdolności

w zakresie dostosowania umiejętności

do wymogów regionalnego rynku pracy

w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

oraz podniesienie jakości zasobów

ludzkich w regionie. Poziom znajomości

języków obcych u pracowników Policji

jest wciąż niewystarczający. Pracownicy

Policji stanowią ważną grupę zawodową,

której praca w istotny sposób wpływa

na rozwój naszego regionu. Coraz powszechniejszy

przepływ osób w ramach

Unii Europejskiej powoduje, że dla osób

pracujących w Policji język angielski stał

się niezbędnym narzędziem pracy. Zwiększenie

poziomu znajomości języka angielskiego

daje tej grupie zawodowej również

możliwość uczestnictwa w szkoleniach

prowadzonych w innych krajach. Często

wysokość wynagrodzenia jest zbyt niska,

aby policjanci mogli uczestniczyć w wysokiej

jakości płatnych kursach. Jedyną

2.1

możliwością było dla nich uczestnictwo

w projekcie współfinansowanym przez

Europejski Fundusz Społeczny i budżet

Państwa. Cele projektu wpisały się w ideę

kształcenia ustawicznego i tworzenia społeczeństwa

otwartego.

Projekt przeznaczony był dla pracowników

Policji zgłaszających z własnej

inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania

kwalifikacji zawodowych do potrzeb

rynku pracy i obejmuje 120 godzin

lekcyjnych szkolenia z języka angielskiego,

podzielonych na 2 semestry. Uczestnicy

kursu, oprócz realizowania programu

standardowego – General English, poznali

również zagadnienia językowe związane

ze specyfiką pracy w Policji, dostosowane

do odpowiedniego poziomu zaawansowania.

Projekt ukończyło 216 osób, które podniosły

swoje kwalifikacje. Efektem uczestnictwa

w projekcie było nie tylko zwiększenie umiejętności

językowych Beneficjentów Ostatecznych,

w tym również w zakresie słownictwa

związanego z pracą w strukturach Policji.

Niezwykle ważne było również osiągnięcie

rezultatów miękkich szkolenia takich jak np.:

podniesienie poziomu samooceny, zaufania

we własne siły oraz wzrost aspiracji zarówno

osobistych, jak i zawodowych. Dzięki uczestnictwu

w projekcie wiele osób uwierzyło we

własne siły oraz odkryło nieuświadomione

wcześniej zdolności językowe oraz interpersonalne.

Liczba osób objętych wsparciem:

216 pracowników Policji

Okres realizacji projektu:

16.10.2006–15.08.2007

Zasięg projektu:

Bydgoszcz, Toruń i Inowrocław

Całkowita wartość projektu:

344 911,27 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

258 683,45 zł

Tytuł projektu:

„Język angielski dla pracowników Policji z województwa

kujawsko – pomorskiego”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Szkoła Języka Angielskiego International House Bydgoszcz

Dane kontaktowe:

ul. Piotrowskiego 6, 85–098 Bydgoszcz

tel. (0 52) 322 35 15

e-mail: bydgoszcz@inthouse.pl

www.inthouse.pl

60


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Intensywny kurs języka obcego z uwzględnieniem nowych

form komunikacji wykorzystywanych w Internecie.”

Firma Torest Sp. z o.o. prowadzi kursy

językowe pod marką British School korzystając

z 11 lat doświadczeń ponad 60

oddziałów w całej Polsce, w których rocznie

kształci się kilkadziesiąt tysięcy osób.

Szkoła posiada bogatą ofertę nauki języków

obcych.

Szkoła postanowiła zaangażować się

w proces wzmacniania regionalnych kadr

gospodarki poprzez bezpłatną naukę języka

obcego. Projekt realizując założenia Europejskiego

Funduszu Społecznego stanął

przed koniecznością rozwiązania problemów

mieszkańców regionu, które pojawiają

się na dwóch płaszczyznach – dydaktycznej

i społecznej. W dziedzinie dydaktycznej

konieczne stało się precyzyjne dopasowanie

metody do potrzeb przyszłych kursantów.

Dla grupy osób, które nie korzystały

dotychczas ze szkoleń językowych najważniejsze

stało się opracowanie metody

i programu zajęć, które motywować będą

kursantów do przyszłej nauki w całym

okresie zajęć.

Dla grupy osób, posiadających wyraźne

luki w umiejętnościach językowych, co wynika

z dużej przerwy w procesie kształcenia,

konieczne było wprowadzenie metod

nauczania wspomagających rozwój umiejętności

uczenia się. Natomiast dla osób,

dla których znajomość języka obcego

wiązała się z wykonywaniem konkretnego

zawodu, priorytetem stało się stworzenie

programu, który bez względu na poziom

umiejętności językowych na etapie rozpoczęcia

szkolenia, da kursantom zdolność

komunikacji w języku obcym na jego zakończenie.

Tytuł projektu:

„Intensywny kurs języka obcego z uwzględnieniem nowych

form komunikacji wykorzystywanych w Internecie”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Torest Sp. z o.o.

Odpowiedzią na wskazane potrzeby

musiał więc być specjalny atrakcyjny

i efektywny program nauczania łączący

najróżniejsze metody dydaktyczne. Program

ten dodatkowo musiał uwzględnić

problemy natury społecznej i wymuszał

konieczność wprowadzenia dodatkowych

mechanizmów jakie daje Europejski Fundusz

Społeczny.

Celem projektu było zwiększenie mobilności

zawodowej mieszkańców i ich

zdolności w zakresie dostosowania umiejętności

i kwalifikacji zawodowych do wymogów

regionalnego rynku pracy w warunkach

członkostwa w Unii Europejskiej.

Zostało to osiągnięte poprzez zorganizowane

62 roczne kursy języka angielskiego

metodą tradycyjną oraz z wykorzystaniem

Internetu. W ramach projektu przewidziano

realizację kursów języka angielskiego

na poziomie początkującym i średniozaawansowanym.

Projekt skierowany był do pracujących

osób dorosłych zgłaszających z własnej

inicjatywy chęć podniesienia kwalifikacji

zawodowych w zakresie posługiwania się

językiem obcym w sposób praktyczny,

poza godzinami pracy.

Dodatkowa samodzielna praca kursantów

poza godzinami przewidzianymi

w planie zajęć skupiała się na tworzeniu

przez uczestników kursu, projektu odnoszącego

się do ich przyszłych planów zawodowych.

Została tu wykorzystana tzw.

metoda projektu edukacyjnego, polegająca

na wykonaniu przez uczniów zadania

Dane kontaktowe:

ul. Równinna 11, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 658 54 85, fax (0 56) 621 14 60

e-mail:z.klonowski@britishschool.pl

www.britishschool.pl/torun_4.ph

podsumowującego kurs. Zadanie to jest

realizowane przez uczniów samodzielnie,

a koordynowane i przygotowane przez

nauczyciela. Nauczyciel w sposób ogólny

określa merytoryczne ramy projektu,

a uczniowie sami wybierają sobie temat

projektu. Projekt realizowany jest przez

grupę uczniów w dłuższym okresie. Zastosowanie

metody w nauczaniu osób

dorosłych pozwoli zbliżyć szkolenie do

sytuacji mogących wystąpić w pracy zawodowej.

Jednocześnie poprzez rozłożenie

projektu w czasie trwania większości

kursu, wzmacniał on efekt zaangażowania

kursantów w proces dydaktyczny. Tematy

niektórych prezentacji, kończących projekt

to:
The Judical System of England,

Alcohol Markets in Poland and all

over the World,

The British Car Market,

Renewable Source of Energy,

Polish archaeologists in Egypt,

Visit Australia,

Tradition of beer in Ireland.

W pracy w grupach szczególna rola

została poświęcona wykorzystaniu Internetu

jako nowoczesnego narzędzia

2.1

komunikacji, co dodatkowo przyczyniło

się do wzmocnienia umiejętności poznawczych

kursantów. Obok wykorzystania

Internetu i komputera na etapie

Liczba osób objętych wsparciem:

250 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.09.2005–31.12.2007

Zasięg projektu:

Toruń i okolice

Całkowita wartość projektu:

658 299,96 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

493 724,97 zł

61


Działanie 2.1 ZPORR

tworzenia projektów, kursanci nabyli niezbędną

wiedzę z zakresu poruszania się

po Internecie.

Uczestnicy kursu zdobyli umiejętność

komunikacji w języku obcym przy wykorzystaniu

poczty elektronicznej oraz różnego

typu komunikatorów w języku obcym.

Istotną rolę w tego typu pracy odgrywały

spotkania na forum grupy, gdzie projekty

były prezentowane a następnie dyskutowane.

Na zakończenie warto podkreślić, że dzięki

sprawnemu zarządzaniu projektem udało

się uzyskać oszczędności, które pozwoliły

na stworzenie dodatkowej grupy i zwiększenie

liczby uczestników projektu.

Uczestnikom kursu posiadającym dzieci,

których zostawienie bez opieki nie jest

możliwe, zorganizowano na czas trwania

zajęć opiekę połączoną z nauką języka

angielskiego. Zajęcia prowadzone były

w saloniku zwanym Kid’s Club’em – oferowały

dodatkowo możliwość obcowania

z językiem angielskim także dzieciom bardzo

małym, poprzez gry i zabawy, teatrzyk

oraz specjalnie opracowane bajki wyświetlane

na DVD i piosenki jak również inne

materiały dydaktyczne. Dzieci te zdobywały

pierwsze umiejętności w zakresie języka

obcego, podczas gdy ich opiekunowie

w bezstresowej atmosferze mogli poddawać

się zgłębianiu tajników angielskiego

w swojej grupie wiekowej.

Podczas realizacji projektu wykonywano

następujące czynności informacyjno

– promocyjne:

rozwieszanie plakatów promocyjnych,

informowanie o realizacji projektu

na stronie internetowej www.britishschool.pl/torun_4.ph,

rozwieszanie bannerów nad ulicami

Torunia,

zawieszenie flagi UE na budynku

szkoły.

Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji

projektu zostały opatrzne logo EFS,

ZPORR, flagą Unii Europejskiej oraz zawierały

informację o współfinansowaniu projektu

ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz budżetu Państwa.

Sukces projektu, szkoła będzie starała

się przenieść na grunt szkoleń oferowanych

w ofercie płatnej.

2.1

Kurs języka angielskiego w ramach projektu „Intensywny kurs języka obcego z uwzględnieniem nowych form komunikacji

wykorzystywanych w Internecie”.

62


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Uwierz w siebie – kompleksowe szkolenie zawodowo

– motywacyjne dla pracujących osób dorosłych.”

Celem projektu jest dostosowanie umiejętności

i kwalifikacji zawodowych uczestników

projektu do wymogów regionalnego

rynku pracy, a także zwiększenie ich

mobilności zawodowej.

Celem szczegółowym projektu jest nabycie

umiejętności pisania, mówienia i czytania

w języku angielskim specjalistycznym na

poziomie zaawansowanym; znaczne podwyższenie

umiejętności prawidłowej realizacji

zadań przy pomocy komputera, tj. edycji

tekstów, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego,

baz danych czy też sieci komputerowej

oraz zwiększenie motywacji do podejmowania

wyzwań zawodowych i społecznych.

Projekt został skierowany do grupy 80

osób dorosłych, pracujących w Toruniu

lub w powiecie toruńskim. Zainteresowanie

projektem przekroczyło oczekiwania

organizatorów projektu – do udziału

w projekcie zgłosiło się prawie dwukrotnie

więcej osób, niż projekt zakładał – 150

osób na 80 miejsc. Selekcja uczestników

projektu została przeprowadzona w formie

testu językowego, co znacznie zmniejszyło

liczbę osób, które mogą brać udział

w szkoleniach językowych.

2.1

Projekt zakładał, że do udziału w szkoleniach

językowych zgłoszą się w równym

stopniu tak kobiety jak i mężczyźni.

Tytuł projektu:

„Uwierz w siebie – kompleksowe szkolenie zawodowo .

– motywacyjne dla pracujących osób dorosłych”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Toruńska Szkoła Wyższa

Dane kontaktowe:

ul. Młodzieżowa 29, 87–100 Toruń

tel. 0 662 045 978

e-mail: dziekanat@tsw.home.pl

www.tsw.home.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

80 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.11.2006–29.02.2008

Zasięg projektu:

powiat toruński

Całkowita wartość projektu:

371 944,26 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

278 958,20 zł

63


Działanie 2.1 ZPORR

W rzeczywistości okazało się, że wśród

uczestników projektu przeważają kobiety,

który stanowią ponad 65% uczestników.

W ramach projektu wyposażono salę do

zajęć językowych, w której 10 miejsc dla

słuchaczy wyposażono w zestawy słuchawkowe

i mikrofony. Stworzono również

dodatkowe stanowisko prowadzącego

zajęcia, przy którym zostały zainstalowane

wszelkie niezbędne środki techniczne służące

osiągnięciu wysokiej efektywności

nauki obcego języka.

Projekt ma charakter kompleksowy. Obok

umiejętności praktycznych (język angielski,

obsługa komputera) porządkuje i wzbogaca

sferę psychologiczną. Projekt zakłada przeprowadzenie

czterech specjalistycznych

kursów języka angielskiego na poziomie

zaawansowanym. Na etapie rekrutacji przeprowadzony

został wśród potencjalnych Beneficjentów

Ostatecznych test sprawdzający

poziom języka angielskiego, który był podstawą

zakwalifikowania do projektu. Każdy

Beneficjent Ostateczny mógł wybrać jeden

kurs językowy. Oferowane były następujące

kursy:

język prawniczy „TOLES”,

English for Bussines „EFB”,

Spoken English for Industry and

Commerce „SEFIC”,

kurs języka angielskiego honorowany

przez Urząd Służby Cywilnej

CITY&GUILD.

Zostało przeprowadzone szkolenie motywacyjne

dla wszystkich uczestników.

Następnie uczestnicy zostali podzielone

na grupy w zależności od ich zainteresowań

zawodowych. Każdy kurs – 2 grupy,

zgodnie z praktyką szkół językowych obejmował

120 h lekcyjnych. Zajęcia odbywały

się w grupach 10 osobowych. Postępy ze

znajomości języka angielskiego oceniane

były na podstawie przeprowadzanych testów

(co 2 miesiące).

2.1

We wrześniu 2007 roku uczestnicy kursów

przystąpią do oficjalnych międzynarodowych

egzaminów w wybranych kategoriach.

Następnie uczestnicy kursów

przystąpią do kolejnego modułu projektu

– szkoleń komputerowych w celu uzyskania

międzynarodowego certyfikatu ECDL.

odbywają się w grupach 10 osobowych.

Powstało 8 grup. Aby uniknąć obciążenia

Beneficjentów Ostatecznych zbyt dużą

ilością zajęć jednocześnie, zajęcia informatyczne

odbywają się po zakończeniu

zajęć z języka angielskiego. W okresie maj

– czerwiec 2007 r. odbyły się 4 moduły,

w okresie lipiec – sierpień 2007 r. nastąpiła

przerwa w zajęciach ze względu na

okres urlopowy (+ praca w domu – przygotowanie

do egzaminów, możliwość

konsultacji indywidualnych), a następnie

w okresie wrzesień – październik 2007 r.

odbędą się ostatnie 3 moduły. Każdy moduł

kończy się zdaniem zewnętrznego egzaminu

(zgodnego z wymogami Polskiego

Biura ECDL). Przed dopuszczeniem jednak

do zewnętrznego egzaminu każdy Beneficjent

Ostateczny przechodzi wewnętrzny

test, po którym określony zostanie jego

poziom przygotowania do egzaminu zewnętrznego.

Po zdaniu wszystkich 7 egzaminów

zewnętrznych uczestnicy zdobędą

certyfikat ECDL.

Szkolenie motywacyjne.

Zajęcia odbywały się w pięciu grupach

16 osobowych i obejmowały 16 h lekcyjnych.

Zajęcia prowadzone były równolegle

z kursem języka angielskiego. Miały formę

wykładów i warsztatów. Każdy z uczestników

na początku realizacji projektu wypełnił

specjalną ankietę, dzięki której określono

poziom motywacji u każdego z nich.

Analiza ankiet pozwoliła na odpowiednie

skonstruowanie programu szkolenia.

Szkolenie miało na celu przywrócenie

świeżości myślenia i wiary w możliwości

odnoszenia sukcesu. Dzięki temu Beneficjenci

Ostateczni będą chętniej podejmowali

wysiłek na rzecz podnoszenia swoich

kwalifikacji. Tematyka szkolenia pozwoliła

im zgłębić, zrozumieć i sterować procesami,

wpływającymi na ich życie zawodowe.

Dzięki szkoleniu motywacyjnemu Beneficjenci

Ostateczni poznali mechanizmy

kierujące ich zachowaniami, motywatory

pozytywne i negatywne, mające na nich

wpływ, nabyli umiejętność samomotywacji

oraz ignorowania zewnętrznych motywatorów

negatywnych i radzenia sobie

z nimi. Na koniec szkolenia motywacyjnego

ponownie zostanie zmierzony poziom

motywacji Beneficjentów Ostatecznych.

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego

Funduszu Społecznego i budżetu Państwa

projekt zapewnia całkowicie bezpłatne zajęcia,

materiały szkoleniowe i sfinansowanie

kosztów egzaminów zewnętrznych.

Działania informacyjno – promocyjne

polegały na rozwieszeniu na słupach

ogłoszeniowych plakatów informujących

o projekcie na około miesiąc przed rozpoczęciem

zajęć. W radio emitowane były

spoty reklamowe w najlepszym czasie

antenowym. Promocja projektu odbyła

się także w prasie lokalnej oraz na stronie

internetowej www.tsw.home.pl.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem.

Toruńska Szkoła Wyższa ma zamiar

kontynuować działania w tym kierunku

w następnym okresie programowania EFS

– 2007–2013.

Zgodnie ze standardami ECDL kurs

składa się z 7 modułów. Każdy moduł

składa się z części teoretycznej i praktycznej

i trwa 6 godzin zegarowych. Zajęcia

64


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy

– Monitoring Plus.”

Projekt realizowany był przez partnerstwo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu i firmy ASM Centrum Badań

i Analiz Rynku z Kutna. MONITORING

PLUS to projekt o charakterze badawczym

– jego celem było stworzenie bazy

wsparcia informacyjnego dla instytucji

monitorujących regionalny rynek pracy

w województwie kujawsko – pomorskim.

Beneficjentami Ostatecznymi projektu

były 32 instytucje monitorujące regionalny

rynek pracy, w tym powiatowe urzędy

pracy w regionie, ochotnicze hufce pracy

(i powiązane z nimi mobilne centra informacji

zawodowej) oraz młodzieżowe centra

karier.

Projekt zakładał, że instytucje monitorujące

rynek pracy w regionie kujawsko

– pomorskim ze względu na rozmaite

ograniczenia finansowe i organizacyjne

na polu prowadzenia własnych badań, nie

posiadają dostatecznie głębokiej wiedzy

o społecznych mechanizmach wpływających

na lokalny rynek pracy. Niedostatek

ten może mieć potencjalny wpływ na

wybór instytucjonalnych strategii radzenia

sobie z problemem rozwoju gospodarczego

i bezrobociem. Stąd też projekt

MONITORING PLUS miał dostarczyć regionalnym

instytucjom nowej, także socjologicznej

wiedzy, która mogłaby uzupełnić

dotychczasowe bazy danych i odświeżyć

utarte schematy działania. W ramach projektu

przeprowadzono badania terenowe

wśród pracodawców, osób pracujących,

a także wśród uczniów i studentów, a więc

osób, które dopiero wejdą na rynek pracy.

W projekcie zrealizowano też cykl analiz

wtórnych dotyczących makro zmian w regionie

oraz prognoz zmian na tym rynku.

Większość raportów kończyła się zestawem

rekomendacji skierowanych do instytucji

monitorujących regionalny rynek

pracy. Łącznie powstało w wyniku działań

podjętych przez UMK i ASM 10 tekstów

raportów:

1. Analiza potencjału rynku lokalnego

i czynników makroekonomicznych kształtujących

go.

2. Analiza zmian zachodzących w sektorze

MŚP.

3. Analiza rynku pracy wybranych sektorów

i branż.

4. Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego

regionu w świetle inwestycji zagranicznych.

5. Analiza ofert edukacyjno-szkoleniowych.

6. Analiza ścieżek karier i mobilności

przestrzenno-zawodowej mieszkańców

regionu.

7.

twie.

8. Analiza zbieżności prowadzonych

w regionie przedsięwzięć o charakterze

edukacyjnym i szkoleniowym oraz potrzeb

lokalnego rynku pracy.

Prognoza zatrudnienia w wojewódz-

2.1

9. Lista poszukiwanych zawodów.

10. Wyniki badania wśród przedsiębiorców

oraz osób pracujących z terenu województwa

kujawsko – pomorskiego.

11. Wydano również dwie publikacje, sta-

nowiące syntezy raportów: „Przestrzenie

ukrytego potencjału rynku pracy. Budowa

kapitału społecznego w kujawsko – pomorskim”

i „Ukierunkowany rozwój albo

dryf. Perspektywy kujawsko-pomorskiego

rynku pracy”.

W ramach projektu zorganizowano dwa

seminaria monitorujące dla Beneficjentów

Ostatecznych i dwie konferencje (otwierającą

i zamykającą projekt). Projekt reklamowano

na stronie internetowej www.

monitoring-plus.umk.pl oraz w lokalnej

prasie (ukazywały się ogłoszenia poprzedzające

konferencję otwierającą i seminarium

monitorujące). Podczas spotkań

z Beneficjentami Ostatecznymi wykorzystywano

także materiały promocyjne –

ulotki, plakaty, długopisy. Podczas seminarium

Beneficjenci Ostateczni otrzymali

bazę danych na płytach CD pozwalającą

na przeszukiwanie ofert edukacyjno-szkoleniowych

w regionie. W maju 2005 roku

zespół UMK wykonał także jako dodatkowe

zadanie, pogłębione wywiady badawcze

w trzech instytucjach – Beneficjentach

Ostatecznych – w Brodnicy i Wąbrzeźnie.

Beneficjenci Ostateczni projektu otrzymali

bezpłatnie (dzięki dofinansowaniu

z Europejskiego Funduszu Społecznego

i budżetu Państwa) egzemplarze książek

opublikowanych w projekcie, a ci, którzy

Tytuł projektu:

„Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy – Monitoring

Plus”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dane kontaktowe:

ul. Gagarina 11, 87–100 Toruń

tel. (056) 611 36 44

e-mail:: monitoring-plus@umk.pl

www.monitoring-plus.umk.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

32 instytucje

Okres realizacji projektu:

01.03.2005–31.01.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

718 243,03 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

538 682,28 zł

65


Działanie 2.1 ZPORR

zadeklarowali chęć posiadania wydrukowanych

tekstów wszystkich raportów,

otrzymali je drogą pocztową. Razem

z książkami otrzymali materiały promocyjne

projektu. Ze względu na potencjalne

szersze zainteresowanie tematyką

wydanych książek, część z nich została

przesłana także do urzędów miast, gmin

i starostw powiatowych w regionie kujawsko

– pomorskim. Na stronie internetowej

projektu zamieszczono pełne teksty

wszystkich raportów powstałych w projekcie.

Teksty te są obecnie dostępne dla

wszystkich zainteresowanych.

Wykres 1

Stopień uczestnictwa w kursach/szkoleniach (w%, N=720)Analiza zbieżności przeprowadzonych

badań wykazała wiele interesujących

aspektów funkcjonowania naszego rynku.

Przykładowo:

∙ 72% badanych studentów studiujących

w regionie kujawsko – pomorskim

dostrzega fakt, że dodatkowe

kursy dokształcające mogą stanowić

czynnik zwiększający ich szanse

na rynku pracy, ale aż 66% z nich nie

wzięło w ciągu ostatnich 2 lat udziału

w żadnym takim kursie (zobacz wykres

nr 1).


47% studentów postrzega praktyki

zawodowe jako czynnik polepszający

ich szanse na rynku pracy, ale aż

49% firm dużych i średnich (zobacz

wykres nr 3) oraz 70% firm małych

nie przyjmuje żadnych praktykantów.

Wykres 2


Wykres 32.1


66


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Projekt zakładał udzielenie wsparcia

dla studentów UMK w roku akademickim

2005/2006 w celu przygotowania do poszukiwania

pracy bezpośrednio po ukończeniu

studiów.

Projekt skierowany był do 350 studentów

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

„Program przeznaczony jest przede

wszystkim dla studentów ostatnich lat

studiów, którzy zaczynają poważnie myśleć

o poszukiwaniu pracy po studiach”

– informuje koordynator projektu, Pani

Ewa Banaszak.

Celem projektu jest przede wszystkim:

∙ pomoc studentom w planowaniu drogi

rozwoju zawodowego,

∙ wyposażenie w umiejętności kierowania

drogą zawodową,

∙ pomoc w określeniu posiadanego potencjału

(wiedzy, umiejętności, zainteresowań)

przydatnego w pracy,

∙ wzmocnienie motywacji do rozwoju

osobistego i zawodowego, wyposażenie

w umiejętności przezwyciężania barier

w osiąganiu wyznaczonych celów

∙ przybliżenie różnych metod twórczego

poszukiwania pracy,

∙ nauczenie poruszania się po rynku

pracy poprzez przekazanie wiedzy

o tym, co można robić po poszczególnych

kierunkach studiów,

∙ zapewnienie możliwości zapoznania

się z ustawą o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy oraz

z podstawowymi zagadnieniami prawa

pracy

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Kompas – kompleksowe doradztwo zawodowe

dla studentów UMK.”


zapewnienie możliwości rozwijania

umiejętności potrzebnych na rynku

pracy, takich jak np. przygotowanie

dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja

na rozmowie,

„Realizację projektu poprzedził kilkumiesięczny

okres szkoleń i konsultacji

pracowników naszego Biura z trenerami

Regionalnego Ośrodka Szkolenia EFS oraz

Wojewódzkim Urzędu Pracy w Toruniu,

jak również przygotowywania wniosku,

który był wielokrotnie poprawiany”- podkreśliła

Pani Ewa Banaszak, kierownik Biura

Karier UMK.

Komponenty projektu

Doradztwo indywidualne – zdaniem

Pani Ewy Banaszak, jest to najważniejszy

element projektu. Każdy uczestnik ma

do dyspozycji 3 godziny doradztwa indywidualnego,

które koncentruje się na

pomocy w planowaniu drogi rozwoju zawodowego

w oparciu o opracowany przez

Biuro Karier UMK podręcznik.

Indywidualna rozmowa z doradcą

zawodowym.

W ramach projektu „Kompas - kompleksowe

doradztwo zawodowe dla studentów UMK”

każdy uczestnik otrzymał „Osobisty planer

drogi zawodowej”.

Oprócz tego studenci mogą skorzystać z:

- testów psychologicznych, które pomagają

określić predyspozycje i potencjał przydatny

w pracy,

2.1

Rozmowa z psychologiem - wręczenie

zaświadczenia uczestnictwa w testach

psychologicznych.

Tytuł projektu:

„Kompas – kompleksowe doradztwo zawodowe .

dla studentów UMK”

Ostateczny Odbiorca (Beneficjent):

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dane kontaktowe:

ul. Gagarina 5, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 611 46 44

e-mail: ebam@uni.torun.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

350 studentów UMK

Okres realizacji projektu:

1.10.2005–31.08.2008

Zasięg projektu:

Toruń

Całkowita wartość projektu:

162 258, 61 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

121 693, 96 zł

67


Działanie 2.1 ZPORR

- doradztwa grupowego (dla 160 studentów)

o następującej tematyce:

Budowanie poczucia własnej wartości.

Jak być asertywnym i jak radzić sobie

ze stresem.

Niestandardowe sposoby szukania

pracy.

Doradztwo grupowe na temat planowania

drogi zawodowej „Spadochron”.

Warsztaty „Spadochron”.


Jak skutecznie przygotować dokumenty

aplikacyjne.

Mock Interview rozmowa próbna

– prowadzone przez specjalistę ds.

rekrutacji.

Elementy autoprezentacji na rynku

pracy.

Testy stosowane w procesie rekrutacji.

Negocjacje płacowe.

Assessment Centre – metoda rekrutacji

stosowana przez duże firmy.

Jak przejść z sukcesem rozmowę

kwalifikacyjną.

Podstaw zawierania umów o pracę –

zajęcia prowadzone przez prawnika.

Praw osoby młodej do 27 roku życia

kończącej szkołę wyższą na rynku

pracy – zajęcia prowadzone przez

pracownika Powiatowego Urzędu

Pracy.

„Dzięki środkom Europejskiego Funduszu

Społecznego mamy także możliwość

udostępnienia studentom komputera

z Internetem oraz wyposażenia ich w materiały

do doradztwa grupowego”- podkreśla

Pani Ewa Banaszak, kierownik Biura

Karier UMK.

„Na podstawie naszych doświadczeń,

uważamy, iż aby uniknąć niepowodzeń

w prowadzeniu projektów finansowanych

ze środków UE warto przede wszystkim

zatrudnić osobę z doświadczeniem w rozliczeniach

projektów i nie zaczynać od

zbyt długich i drogich projektów, ponieważ

wymagają dużego kredytowania, co

obciąża znacznie budżet wnioskodawcy”

– radzi przyszłym projektodawcom – Pani

Ewa Banaszak, koordynator projektu.

2.1

Uczestniczka warsztatów „Spadochron”

uzupełnia ćwiczenia w podręczniku.

Dostęp do komputerów dla studentów w ramach projektu „Kompas - kompleksowe doradztwo

zawodowe dla studentów UMK”.

68


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Biznes Start – wspomaganie kształtowania przyszłej

kariery zawodowej – kompleksowe doradztwo dla studentów UMK.”

Celem projektu było zwiększenie mobilności

zawodowej mieszkańców województwa

kujawsko – pomorskiego i ich zdolności

w zakresie dostosowania umiejętności

i kwalifikacji zawodowych do wymogów

regionalnego rynku pracy w warunkach

członkostwa w Unii Europejskiej.

Projekt polegał na udzieleniu wsparcia

studentom UMK poprzez przeprowadzenie

kompleksowych usług doradczych

w zakresie teoretycznym i praktycznym

kształtowania przebiegu przyszłej kariery

zawodowej.

Moduły doradztwa zawierały zarówno

elementy teoretyczne, jak i praktyczne.

W zakresie realizacji zajęć odbyły się następujące

moduły doradcze:

a) moduł doradztwa ogólnego – usługi

doradcze w zakresie przygotowania odpowiednich

dokumentów np.: CV, podania itp.

– 30 godzin,

b) moduł prawny – łącznie 126 godzin

z zakresu:
prawa cywilnego,

prawa handlowego,

prawa pracy,

c) moduł ekonomiczny – 42 godziny,

d) moduł informatyczny – doradztwo w zakresie

wyszukiwania informacji jak poruszać

się na rynku pracy – 260 godzin,

e) moduł doradztwa w zakresie funduszy

unijnych – analiza możliwości aplikacyjnych

w ramach programów i funduszy

europejskich – 141 godzin.

Każdy moduł zajęć rozpoczynał się

i kończył przeprowadzeniem ankiety potrzeb

i oczekiwań oraz ankietą końcową

oceny przeprowadzonych zajęć. Wysoko

oceniono zawartość merytoryczną zajęć

i przydatność w kształtowaniu własnej kariery

zawodowej. Większość uczestników

projektu (97,7 % odpowiedzi) oceniła projekt

pozytywnie. Sukcesem była jego rozpoznawalność

i szerokie zainteresowanie

nim także wśród studentów spoza UMK,

którzy wrażali chęć uczestniczenia w zajęciach

doradztwa zawodowego. Zainteresowanie

zajęciami przejawiało się także

w postaci licznych pytań i próśb o kontynuację

lub ponowną edycję projektu.

Na zakończenie projektu Beneficjenci Ostateczni

otrzymali certyfikaty ukończenia oraz

płyty CD wraz z materiałami stanowiącymi

bazę dla prowadzonych zajęć.

W ramach realizacji działań informacyjno

– promocyjnych zostały rozpowszechnione

wśród studentów wszystkich wydziałów UMK

plakaty i ulotki propagujące projekt. Ponadto

utworzono stronę internetową www.biznesstart.umk.pl.

Zawiera ona informacje o realizacji

projektu i informację dotyczącą źródeł

finansowania. Zawiera również logo Unii

Europejskiej, ZPORR i EFS, a także wskazuje

na logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Toruniu jako instytucji nadzorującej realizację

projektu. Zajęcia odbywały się w sali

oznaczonej logo UE, ZPORR i EFS oraz informacją

o źródle dofinansowania projektu

(banner). W taki sam sposób oznaczone zostały

materiały szkoleniowe dla studentów.

O realizacji projektu informowano w studenckim

radio oraz w ramach bezpłatnych cykli

artykułów w gazecie regionalnej.

2.1

Tytuł projektu:

„Biznes Start – wspomaganie kształtowania przyszłej kariery

zawodowej – kompleksowe doradztwo dla studentów UMK”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dane kontaktowe:

ul. Gagarina 11, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 611 21 33, 611 49 84

fax (0 56) 611 21 11

e-mail: joanna.modrzynska@interia.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

246 studentów UMK

Okres realizacji projektu:

01.10.2005–31.08.2006

Zasięg projektu:

województwo kujawsko-pomorskie

Całkowita wartość projektu:

163 498,82 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

122 624,11 zł

69


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Biznes Start II – zaplanuj swój biznes – kompleksowe

doradztwo dla studentów UMK.”

Celem projektu było przyczynienie się

do zmniejszenia poziomu bezrobocia

wśród młodych ludzi z wyższym wykształceniem

poprzez przygotowanie studentów

UMK do sprawnego kształtowania własnej

kariery zawodowej.

Formą wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych

były usługi doradcze. Przeprowadzony

został moduł doradztwa informatycznego

(45 godzin), obejmujący doradztwo

w zakresie wykorzystywania technologii ICT,

oprogramowania Open Source oraz tworzenia

stron www w prowadzeniu własnego biznesu.

W zakresie zdobywania umiejętności

praktycznych odbyły się zajęcia warsztatowe

z wykonania biznes planu (160 godzin),

podczas których uczestnicy zdobywali praktyczną

wiedzę w zakresie opracowania profesjonalnego

biznes planu dla wymyślonych

projektów własnych, które w przyszłości

mogą stać się podstawą do uruchomienia

własnej działalności. Łącznie zrealizowano

205 godzin zajęć z zakresu doradztwa

zawodowego, które ukończyło 66 kobiet

i 34 mężczyzn. Każdy moduł zajęć rozpoczynał

się i kończył przeprowadzeniem ankiety

potrzeb i oczekiwań oraz ankietą końcową

oceny przeprowadzonych zajęć. W trakcie

realizacji projektu żadna z osób nie zrezygnowała

2.1

z uczestnictwa, ani nie została wykreślona

z listy Beneficjentów Ostatecznych.

Zakończenie zajęć z zakresu doradztwa

i zajęć warsztatowych zgodnie z harmonogramem

zajęć miało miejsce 24.05.2007 r.

Nagrodami książkowymi o tematyce ekonomicznej

i prowadzenia własnej firmy został

wyróżniony najlepiej napisany Projekt

Biznes Planu Własnej Firmy przez zespół

Beneficjentów Ostatecznych. Ponadto Beneficjenci

Ostateczni otrzymali certyfikaty

ukończenia projektu oraz płyty CD wraz

z materiałami stanowiącymi bazę dla prowadzonych

zajęć.

Każdy Beneficjent Ostateczny otrzymał

do wypełnienia końcową ankietę oceny

projektu. 82 osoby oceniły projekt i jego

przydatność w dalszym kształtowaniu

swojej kariery bardzo dobrze i dobrze.

Wysoko oceniono zawartość merytoryczną

zajęć i przydatność w kształtowaniu

własnej kariery zawodowej.

W zakresie działań informacyjno – promocyjnych

projektu sporządzono plakaty,

ulotki, oraz bannery promujące realizację

projektu wśród studentów UMK przez cały

okres realizacji. Materiały promujące zostały

rozesłane do wszystkich wydziałów

i jednostek UMK, w tym domów studenckich

oraz klubów. Informowano o realizacji

projektu w studenckim radio. Stałej

aktualizacji podlegała strona internetowa

projektu www.biznes-start.umk.pl, która

zawiera wszystkie wymagane informacje

związane z promocją i informację dotyczącą

źródeł finansowania projektu. Umieszczono

na niej także wszystkie informacje dotyczące

programu i planu zajęć wraz z możliwością

rejestracji drogą elektroniczną osób zainteresowanych

uczestnictwem w programie.

Do uczestników wysyłano drogą mailową

informacje na temat projektu. Ponadto skorzystano

z możliwości promowania projektu

w ramach bezpłatnych cykli artykułów o realizowanych

projektach unijnych w gazecie

regionalnej. Zaprojektowano i wykonano

teczki i certyfikaty ukończenia kursu, które

zostały wręczone uczestnikom projektu

po zakończeniu kursu.

Ilość osób objętych wsparciem:

100 studentów UMK

Okres realizacji projektu:

01.09.2006–31.08.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

139 448,17 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

104 586,12 zł

Tytuł projektu:

„Biznes Start II – zaplanuj swój biznes .

– kompleksowe doradztwo dla studentów UMK”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dane kontaktowe:

ul. Gagarina 11, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 611 21 33

fax (0 56) 611 21 11

e-mail: joanna.modrzynska@interia.pl

www.biznes-start.umk.pl

70


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Wzrost kwalifikacji zawodowych wśród pracujących

pielęgniarek w województwie kujawsko – pomorskim.”

Motywem realizacji projektu „Wzrost

kwalifikacji zawodowych wśród pracujących

pielęgniarek w województwie kujawskopomorskim”

jest konieczność rozwiązania

problemu niskich kwalifikacji zawodowych

osób pracujących w zawodzie pielęgniarki/

rza w stosunku do potrzeb zmieniającego

się rynku pracy, w warunkach członkostwa

Polski w Unii Europejskiej.

Według statystyk, większość aktywnych

zawodowo pielęgniarek/rzy nie spełnia norm

unijnych w zakresie liczby zaliczonych godzin

zajęć dydaktycznych i praktycznych,

wymaganych w zawodzie pielęgniarki i określonych

w ustawie o zawodach pielęgniarki

i położnej (Dz. U. z 2001. r. nr 57, poz. 602

z późn. zm.).

Dlatego głównym celem projektu jest

podniesienie kwalifikacji zawodowych

pracujących pielęgniarek/rzy oraz dostosowanie

ich do wymogów prawodawstwa

Unii Europejskiej. Nadrzędnymi celami

projektu są:
wzmocnienie pozycji Beneficjentów

Ostatecznych na rynku pracy,

wzrost mobilności zawodowej,

rozwój zawodowy rozumiany w kategorii

awansu, wyższej pensji.

Celem szczegółowym jest uzyskanie

przygotowania zawodowego potwierdzonego

zaliczeniem egzaminów w zakresie

profesjonalnej praktyki pielęgniarskiej,

umiejętności poznawczych, organizacji

opieki zdrowotnej.

Dodatkowo, przeprowadzenie studiów

dofinansowanych z UE umożliwia osobom

pochodzącym z obszarów wiejskich oraz

tym w gorszej sytuacji materialnej, podjęcie

kształcenia i podniesienie kwalifikacji

zawodowych.

Projekt „Wzrost kwalifikacji zawodowych

wśród pracujących pielęgniare w województwie

kujawsko – pomorskim” skierowany

jest do czynnych zawodowo pielęgniarek/

rzy, którzy posiadają świadectwo dojrzałości,

są absolwentami liceów i zawodowych szkół

medycznych, wyrażają chęć podwyższenia

kwalifikacji zawodowych i wykazują związek

z województwem kujawsko–pomorskim.

Projekt zakłada przeprowadzenie trzech

nieodpłatnych semestrów studiów. Zakres

pomocy obejmuje zapewnienie nieodpłatnego

zakwaterowania osobom spoza Bydgoszczy,

zaopatrzenie studentów w podstawowe

podręczniki, niezbędne dla przeprowadzanego

toku nauki oraz zakup pomocy dydaktycznych

i sprzętu multimedialnego. Osoby

kończące edukację zdobywają wykształcenie

wyższe i tytuł licencjata.

Collegium Medicum im. L. Rydygiera

w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu, jako ośrodek posiadający

stosowne uprawnienia i akredytacje

KRASZM oraz dwudziestoletnie doświadczenie

w kształceniu osób w zawodach

medycznych, uznało zwiększanie dostępności

do nauki dla osób pracujących

w zawodzie pielęgniarki/rza za swój obowiązek.

2.1

Projekt „Wzrost kwalifikacji zawodowych wśród pracujących pielęgniarek .

w województwie kujawsko-pomorskim”

Tytuł projektu:

„Wzrost kwalifikacji zawodowych wśród pracujących pielęgniarek

w województwie kujawsko – pomorskim”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum

UMK

Dane kontaktowe: siedziba:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11

87–100 Toruń, biuro projektu: Collegium Medicum UMK

w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 13–15, 85–067 Bydgoszcz

tel. (052) 585 33 37

e-mail: unia@cm.umk.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

378 pielęgniarek/rzy

Okres realizacji projektu:

01.06.2006–31.03.2008

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

1.729.262,52 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

1.296.946,89 zł

71


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Szkolenia językowe w Rogowie dla dorosłych osób

pracujących.”

Projekt skierowany był do pracujących

osób dorosłych, którzy z uwagi

na potrzeby, jakie obecnie stawia rynek

pracy, z własnej inicjatywy zgłosili chęć

podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Projekt zakładał przeprowadzenie

bezpłatnych kursów językowych dla

22 osób. Każdy uczestnik, został objęty

150 – godzinnym programem nauczania

języka angielskiego (w 3, 6 – osobowych

grupach) i jednej 4 – osobowej grupie

niemieckiego. Kurs uwzględniał przeprowadzenie

międzynarodowego egzaminu

certyfikacyjnego TELC. Kursanci mieli pełny

komfort nauki z uwagi na prowadzenie

zajęć w małych grupach, zapewnienie bezpłatnych

pomocy dydaktycznych, refundację

kosztów dojazdu na miejsce szkolenia.

Dodatkowym elementem projektu były

spotkania Beneficjentów Ostatecznych

z doradcą zawodowym nt. m.in. prezentacji

swoich umiejętności, kwalifikacji

zawodowych pracodawcy, w jaki sposób

budować CV i list motywacyjny.

Realizacja projektu była możliwa poprzez

partnerstwo pomiędzy Gminą Rogowo,

a jednostką szkolącą O.K. Centrum

Języków Obcych z siedzibą w Lublinie.

Rezultaty: Liczba osób, które ukończyło

2.1

szkolenie – 21 (w tym kobiety – 11). Liczba

osób pozytywnie oceniających pomoc

otrzymaną w ramach projektu – 21 (w tym

kobiety – 11).

Grupa II języka angielskiego na poziomie podstawowym wraz z wykładowcą

- projekt „Pracujący uczą się języków obcych”.

Uczestnicy projektu „Pracujący uczą się języków obcych”.

Liczba osób objętych wsparciem:

22 dorosłe osoby pracujące

Okres realizacji projektu:

4.04.2005–31.01.2006

Zasięg projektu:

gminy: Rogowo, Żnin oraz Mogilno

Całkowita wartość projektu:

71 090,57 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

53 317,93 zł

Tytuł projektu:

„Szkolenia językowe w Rogowie dla dorosłych osób

pracujących”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Urząd Gminy w Rogowie

Dane kontaktowe:

ul. Kościelna 8, 88–420 Rogowo

tel. (0 52) 302 40 53

e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl

www.rogowo.paluki.pl

72


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Szkolenie komputerowe w Rogowie

dla osób pracujących.”

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji

i umiejętności zawodowych osób

zamieszkujących bądź pracujących na terenie

Gminy Rogowo poprzez:

1. Przeprowadzenie kursu komputerowego,

w małych, 5 – cio osobowych grupach,

każda grupa objęta była 120 – godzinnym

programem nauczania. Program nauczania

przewidywał dwa moduły: pierwszy to

moduł podstawowy, na którym omówiono

podstawowe programy komputerowe.

Drugi moduł – specjalistyczny przewidywał

przeprowadzenie zaawansowanych

zajęć z wybranego przez grupę programu

komputerowego (np. Word, Excel, Access).

2. Spotkanie z doradcą zawodowym

– mające na celu zmotywowanie Beneficjentów

Ostatecznych do uczestnictwa

w projekcie, pokazania Beneficjentom

Ostatecznym możliwości efektywnej prezentacji

przed pracodawcą.

wozdawczość, monitoring) oraz Przedsiębiorstwo

Technik Komputerowych „Pe-

Cet” z siedzibą w Inowrocławiu (Partner),

do którego należała realizacja programu

nauczania i przeprowadzenie egzaminów

końcowych.

Rezultaty: Liczba osób, które ukończyło

szkolenie – 40 (w tym kobiety – 32). Liczba

osób pozytywnie oceniających pomoc

otrzymaną w ramach projektu – 40 (w tym

kobiety – 32).

Uczestnicy projektu „Szkolenie komputerowe

w Rogowie dla osób pracujących” w trakcie

zajęć.

Beneficjenci Ostateczni to dorosłe osoby

pracujące, które pracowały lub zamieszkiwały

na terenie Gminy Rogowo i z uwagi

na potrzeby, jakie obecnie stawia rynek

pracy, z własnej inicjatywy zgłosili chęć

podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Rekrutacja wstępna Beneficjentów Ostatecznych

nastąpiła w trakcie przygotowywania

dokumentacji projektowej.

Projekt realizowany był w partnerstwie

pomiędzy Gminą Rogowo (Lider projektu

odpowiedzialny za organizację szkoleń,

rekrutację, rozliczenia finansowe, spra-

2.1

Tytuł projektu:

„Szkolenie komputerowe w Rogowie dla osób pracujących”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Urząd Gminy w Rogowie

Dane kontaktowe:

ul. Kościelna, 88–420 Rogowo 8

tel. (0 52) 302 40 53

e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl

www.rogowo.paluki.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

40 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

15.07.2005–21.04.2006

Zasięg realizacji:

gmina Rogowo

Całkowita wartość projektu:

86 246,90 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

64 685,17 zł

73


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Pracujący uczą się języków obcych.”

Gmina Rogowo wychodząc ponownie

na przeciw oczekiwaniom swoich mieszkańców

zorganizowała kolejną edycję bezpłatnej

nauki języka angielskiego i niemieckiego

dla dorosłych osób pracujących.

Projekt miał na celu zwiększenie mobilności

zawodowej osób pracujących i ich

zdolności w zakresie dostosowywania

umiejętności i kwalifikacji zawodowych do

wymogów regionalnego rynku pracy.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji

powstało 7 grup językowych: 6 grup języka

angielskiego i 1 grupa języka niemieckiego.

Łącznie kurs rozpoczęło 56 osób.

Każdy uczestnik szkolenia został objęty

120 – godzinnym programem nauczania.

Otrzymali bezpłatne materiały dydaktyczne

w postaci podręczników, ćwiczeń, słowników,

zeszytów, dyskietek i długopisów.

Dodatkowo systematycznie otrzymywali

zwrot kosztów dojazdu na miejsce kursu.

Ponadto Gmina Rogowo zorganizowała

dla uczestników bezpłatne spotkania

z doradcą zawodowym. Dotyczyły one

m.in. motywacji uczestników do nauki,

pozytywnego i twórczego myślenia, asertywności

w sferze prywatnej i zawodowej,

technik rekrutacji oraz metod selekcji kandydatów

przez pracodawców.

Projekt realizowany był w partnerstwie ze

Spółdzielnią Pracy „Oświata” z Bydgoszczy.

Wieloletnie doświadczenie SP „Oświaty”

i wcześniejsza współpraca w pełni uzasadniają

słuszność partnerstwa w realizacji tego

projektu.

Rezultaty projektu: Liczba osób, które

ukończyło szkolenie – 55 (w tym kobiety –

33). Liczba osób pozytywnie oceniających

pomoc otrzymaną w ramach projektu – 56

(w tym kobiety – 34).

2.1

Uczestnicy projektu „Pracujący uczą się języków obcych” z zaświadczeniami ukończenia

Liczba osób objętych wsparciem:

56 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

20.02.2006–31.05.2007

Zasięg projektu: terenie gmin:

Rogowo, Żnin i Janowiec Wielkopolski

Całkowita wartość projektu:

177 969,26 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

133 476,94 zł

74

Tytuł projektu:

“Pracujący uczą się języków obcych”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Urząd Gminy w Rogowie

Dane kontaktowe:

ul. Kościelna 8, 88–420 Rogowo

tel. (0 52) 302 40 53

e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl

www.rogowo.paluki.pl


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracujących

mieszkańców powiatu brodnickiego

poprzez naukę języków obcych.”

Beneficjenci Ostateczni w związku

z przystąpieniem Polski do Wspólnoty

Europejskiej i otwarciem kraju na Europę

zarówno pod względem społecznym, jak

i gospodarczym, stoją przed coraz wyższymi

wymaganiami dotyczącymi przede

wszystkim kwalifikacji. Aby utrzymać swoją

pozycję zawodową, realia rynku pracy

stawiają przed nimi konieczność kształcenia

ustawicznego – nie tylko w celu zdobywania

nowych umiejętności stricte zawodowych,

ale i językowych. Beneficjenci

Ostateczni potrzebują zatem możliwości

dokształcenia językowego, które charakteryzuje

się:


stosunkowo niskimi kosztami,

dostosowaniem do potrzeb Beneficjentów

Ostatecznych w zakresie

czasu trwania zajęć językowych,

w pierwszym rzędzie naciskiem

na naukę porozumiewania się,

przyjemną, aktywizującą formą utrzymującą

na odpowiednim poziomie ich

motywację, niezbyt wysoką częstotliwością

spotkań oraz możliwość zajęć

jeden raz w tygodniu tj. w soboty,

odpowiednią liczebnością grup językowych

(niezbyt wielką).

Celem projektu jest spełnienie oczekiwań

Beneficjentów Ostatecznych w zakresie

ich potrzeb językowych (kształcenie

ustawiczne). Formą wsparcia w ramach

projektu są szkolenia w zakresie nauki

języka angielskiego (zakres tematyczny

ogólny lub biznesowy) lub niemieckiego,

poziom od podstawowego do średniozaawansowanego.

Dzięki dofinansowaniu ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego

i budżetu Państwa, uczestnictwo

w szkoleniu jest bezpłatne. Zajęcia odbywają

się 2 razy w tygodniu. Godziny trwania

zajęć zostały dostosowane do potrzeb

Beneficjentów Ostatecznych.

W miesiącu styczniu 2007 r. przeprowadzono

rekrutację uczestników szkoleń,

a zajęcia rozpoczęły się w lutym 2007 r.

Z wyników ankiet przeprowadzonych

wynika, że uczestnicy są zadowoleni ze

szkoleń i chcieliby kontynuować naukę

po zakończeniu tego projektu. Ponad

97% ankietowanych pozytywnie ocenia

sposób prowadzenia zajęć oraz pracę lektorów,

atmosferę w grupie, podręczniki,

tempo i metody prowadzenia lekcji czy korzystanie

z pomocy multimedialnych.

W ramach realizacji projektu prowadzono

działania informacyjno – promocyjne.

Szczególnie szerokie działania promocyjne

prowadzono w styczniu 2007 r. a więc

w miesiącu, w którym przeprowadzono

rekrutację. Działania te polegały na emisji

reklamy telewizyjnej w lokalnej telewizji

i prasie, reklamy w radiu, zamówieniu

ulotek i nalepek reklamowych oraz na

umieszczeniu reklamy w Internecie. Materiały

promocyjne zostały opatrzone emblematem

Wspólnoty, nazwą Funduszu, logo

ZPORR i EFS oraz informacjami o udziale

finansowym Unii Europejskiej i budżetu

2.1

Państwa.

Tytuł projektu:

„Zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracujących

mieszkańców powiatu brodnickiego poprzez naukę .

języków obcych”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Vogel & Vogel

Dane kontaktowe:

ul. Żeromskiego 10d, 87–300 Brodnica

tel./fax (0 56) 697 47 37

e-mail: vogelschule@brodnica.net

www.vogelschule.brodnica.net

Liczba osób objętych wsparciem:

120 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.02.2007–31.03.2008

Zasięg projektu:

powiat brodnicki

Całkowita wartość projektu:

202 713,36 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

152 035,02 zł

75


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy

w Toruniu.”

Jak wygląda rynek pracy w Toruniu? Jakich

specjalistów potrzebować będą pracodawcy

w najbliższych latach? Jakie kierunki

kształcenia trzeba wprowadzić aby

sprostać potrzebom? W jakich zawodach

szkolić bezrobotnych żeby mieli szansę na

zatrudnienie?

Do znalezienia odpowiedzi na powyższe

pytanie przyczynić się miała realizacja,

nowatorskiego w skali Polski, projektu badawczego

pod nazwą „Budowa systemu

przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu”,

której podjęli się pracownicy trzyosobowego

Biura Projektu utworzonego

w ramach Wydziału Rozwoju i Projektów

Europejskich Urzędu Miasta Torunia oraz

Zespół Badawczy złożony ze specjalistów

ds. rynku pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu.

W trakcie realizacji projektu przewidziano

szereg działań, które z jednej strony

umożliwiły diagnozę toruńskiego rynku

pracy, z drugiej zaś zachęciły przedstawicieli

kluczowych toruńskich instytucji do

nawiązania dialogu w zakresie dzielenia się

informacjami z obszarów swojego działania.

Do współpracy zaproszeni zostali

przedstawiciele takich instytucji jak: Wojewódzki

2.1

Urząd Pracy w Toruniu, Powiatowy

Urząd Pracy dla Miasta Torunia, Izba

Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, Kujawsko-Pomorski

Związek Pracodawców

„Lewiatan”, Toruńska Agencja Rozwoju

Regionalnego S.A., Uniwersytet Mikołaja

Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła

Bankowa w Toruniu, Zakład Doskonalenia

Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego,

Centrum Kształcenia Praktycznego,

Ochotnicze Hufce Pracy – Centrum

Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu,

Wojewódzki Urząd Statystyczny w Bydgoszczy,

oddział w Toruniu i inne.

Jako główny cel projektu założono

wypracowanie efektywnego i trwałego

systemu przepływu informacji pomiędzy

instytucjami posiadającymi zarówno

informacje, jak i wpływ na kształtowanie

lokalnego rynku pracy, które dotychczas

współpracowały ze sobą sporadycznie, nie

nawiązując trwałej współpracy w zakresie

wymiany informacji.

Stworzenie podstaw dla utworzenia systemu

zbierania i udostępniania informacji

o lokalnym rynku pracy, poprzedzone zostało

realizacją części badawczej projektu,

w której przeprowadzono następujące badania

i analizy:

Badania:

1. Badanie posiadanych przez beneficjentów

informacji o rynku pracy i ich potrzeb

w tym zakresie (badanie w formie wywiadu);

2. Badanie „Potrzeby kadrowe i szkoleniowe

w zakładach pracy w Toruniu”

przeprowadzone wśród toruńskich pracodawców

(badanie ankietowe).

Konferencja podsumowująca projekt „Budowa systemu przepływu informacji .

o rynku pracy w Toruniu”.

Liczba osób objętych wsparciem:

11 instytucji

Okres realizacji projektu:

1.05.2006–30.04.2007

Zasięg projektu:

gmina Toruń

Całkowita wartość projektu:

271 761,00 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

203 820,75 zł

Tytuł projektu:

„Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy

w Toruniu”

Ostateczny Odbiorca (Beneficjent):

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urząd

Miasta Torunia

Dane kontaktowe:

ul. Grudziądzka 126 B, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 611 85 54

e-mail: wripe@um.torun.pl

76


W oparciu o wyniki badań przeprowadzone

zostały analizy:

1. Analiza infrastruktury instytucjonalnej

rynku pracy w Toruniu.

2. Analiza zapotrzebowania na kadry

w opinii przedsiębiorców Torunia.

3. Analiza: Trendy rozwojowe zapotrzebowania

na pracę w Toruniu.

4. Analiza: Założenia budowy bazy danych

o rynku pracy w Toruniu oraz sposób jej

wykorzystania.

5. Analiza zadań i sposobu gromadzenia

informacji w ośrodku koordynującym

przepływ informacji dla podejmowania decyzji

przez interesariuszy projektu.

W trakcie realizacji projektu przewidziano

organizację trzech seminariów (1. „Infrastruktura

instytucjonalna toruńskiego

rynku pracy”, 2. „Przemiany toruńskiego

rynku pracy”, 3. „Koordynacja rynku pracy”),

które z jednej strony upowszechniały

wiedzę zdobytą w oparciu o przeprowadzone

w projekcie badania naukowe, jak

również stanowiły szansę do prowadzenia

dyskusji nad wypracowaniem pożądanego

przez Beneficjentów Ostatecznych modelu

współpracy.Działanie 2.1 ZPORR

Wojewódzki Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta

Torunia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Izba Przemysłowo Handlowa w Toruniu

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

S.A.

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

w Toruniu, Ochotnicze Hufce Pracy

Kujawsko-Pomorska Organizacja

Pracodawców „Lewiatan”

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Centrum Integracji Społecznej

CISTOR

Instytut Praktyki Gospodarczej, WSB

Kujawsko-Pomorskie

Oświaty

Kuratorium

Centrum Informacji i Planowania Kariery

Zawodowej

Centrum Edukacji Dorosłych

Europejskie Centrum Współpracy

Młodzieży

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Sp. z o.o.

Na zakończenie projektu wydana

została publikacja naukowa pt. „System

przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu”

zawierająca wyniki badań i analiz

przeprowadzonych w ramach projektu,

opis modelu ośrodka koordynującego

przepływ informacji o toruńskim rynku

pracy oraz opis rozwiązań informatycznych

wykorzystanych przy budowie portalu.

W oparciu o wspólną pracę przedstawicieli

instytucji biorących udział w projekcie

powstał portal internetowy www.prp.

um.torun.pl, który stanowi z jednej strony

bazę oczekiwanych informacji, z drugiej

zaś jest nowoczesną platformą wymiany

myśli.

Na koniec projektu zorganizowano Konferencję

podsumowującą, w której wziął

udział Prezydent Miasta Torunia oraz

przedstawiciele najważniejszych w Toruniu

instytucji działających na rzecz edukacji

i zatrudnienia. Głównym punktem programu

Konferencji było uroczyste podpisanie

Porozumienia dotyczącego współpracy

w zakresie wymiany informacji, którego

sygnatariuszami byli Prezydent Miasta Torunia

oraz przedstawiciele poniżej prezentowanych

instytucji:

2.1

Konferencja podsumowująca projekt „Budowa systemu przepływu informacji .

o rynku pracy w Toruniu”.

77


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Języki obce drogą do sukcesu w biznesie i administracji.”

Celem projektu jest zwiększenie mobilności

zawodowej mieszkańców i ich

zdolności w zakresie dostosowania umiejętności

i kwalifikacji zawodowych do wymogów

regionalnego rynku pracy w warunkach

członkostwa w Unii Europejskiej.

Projekt przeznaczony jest dla pracujących

osób dorosłych, zgłaszających

z własnej inicjatywy chęć podwyższania

kwalifikacji zawodowych poza godzinami

pracy.

Beneficjenci Ostateczni projektu mają

możliwość uczenia się jednego z trzech

proponowanych języków obcych (angielski,

niemiecki lub rosyjski) na średniozaawansowanym,

średniozaawansowanym

z językiem specjalistycznym i wysokim

stopniu znajomości języka w wymiarze

120 godzin. Innowacją projektu jest wybór

drugiego języka obcego na poziomie podstawowym

(angielski, niemiecki, rosyjski

lub francuski) proponowanym w wymiarze

60 godzin. Wartość dodaną projektu stanowi

wykorzystanie innowacyjnych metod

nauczania, w szczególności e – learningu

(30 godzin) oraz zajęć z wykorzystaniem

programu EuroPlus++ (60 godzin).

Wśród uczestników pierwszego naboru

przeprowadzona została ankieta oceny

realizacji kursu. Ankieta zawierała następujące

pytania, które oceniano w skali od

2.1

1 do 5:„Program spełnił oczekiwania”

– 66% respondentów oceniło na 5,

„Kurs zawierał informacje praktyczne”

– 67% respondentów oceniło na

5,

„Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem

dodatkowych materiałów

dydaktycznych (ćwiczeń, gier)”

– 78% respondentów oceniło na 5,

„Zajęcia były prowadzone atrakcyjne

audiowizualnie” – 35% respondentów

oceniło na 5,

„Zajęcia były prowadzone profesjonalnie”

– 79% respondentów oceniło

na 5,

„Ocena ćwiczeń indywidualnych”

– 39% respondentów oceniło na 5,

„Ocena ćwiczeń zespołowych” –

70% respondentów oceniło na 5,

„Ocena symulacji i scenek” –

51% respondentów oceniło na 5,

„Ocena konsultacji e – lerningowych”

– 22% respondentów oceniło na 5,

„Ocena zajęć z programem Euro++”

– 11% respondentów oceniło na 5,

„Lektor kompetentny, dysponujący

dużą wiedzą” – 84% respondentów

oceniło na 5,

„Lektor elastyczny” – 78% respondentów

oceniło na 5,

„Lektor nastawiony na uczestników”

– 79% respondentów oceniło na 5,

„Sala szkoleniowa” – 24% respondentów

oceniło na 5,
„Lokalizacja ośrodka szkoleniowego”

– 68% respondentów oceniło na 5,

„Treść i zakres tematyczny podręczników

i ćwiczeń” – 60% respondentów

oceniło na 5,

„Materiały pomocnicze” – 62% respondentów

oceniło na 5,

„Sprawność obsługi w biurze projektu”

– 35% respondentów oceniło

na 5,

„Fachowość i kompetentność obsługi

w biurze projektu” – 46% respondentów

oceniło na 5,

„Uprzejmość obsługi w biurze projektu”

– 54% respondentów oceniło

na 5,

„Gotowość obsługi projektu do rozwiązywania

problemów” – 48% respondentów

oceniło na 5.

W ramach działań informacyjno – promocyjnych

projektu zostały zamieszczone

ogłoszenia w prasie lokalnej

i bezpłatnej, wyłożono ulotki w ogólnodostępnych

miejscach oraz rozdawano je

przechodniom, za pośrednictwem poczty

elektronicznej rozesłano informacje

promocyjne do potencjalnych uczestników

szkolenia, rozwieszono plakaty

na siedzibie projektu oraz stowarzyszonych

instytucjach w Toruniu i Grudziądzu.

Przez cały czas realizacji działań promocyjnych

oraz prowadzonej rekrutacji,

na stronie internetowej http://www.wsb.

torun.pl/wwwTorun/1976894.xml dostępne

były informacje o projekcie i dokumenty

projektowe. Ogłoszenie promocyjne zostało

także zamieszczone na bezpłatnych

portalach internetowych. Każdy zainteresowany

uzyskał niezbędne informacje

w biurze projektu oraz drogą telefoniczną.

Liczba osób objętych wsparciem:

300 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

19.04.2006–29.12.2007

Zasięg projektu: powiaty:

Aleksandrów Kujawski, Golub – Dobrzyń,

Grudziądz, Radziejów i Toruń

Całkowita wartość projektu:

548 151,80 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

411 113,85 zł

78

Tytuł projektu:

„Języki obce drogą do sukcesu w biznesie i administracji”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Dane kontaktowe:

ul. Młodzieżowa 31a, 87–100 Toruń

tel. (0 56) 66 09 236, 66 09 101

fax (0 56) 66 09 207, 66 09 101

e-mail: Agnieszka.ulatowska@wsb.torun.pl


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Wiedza o rynku pracy – warunkiem kariery zawodowej.”

Projekt objął wsparciem w postaci doradztwa

zawodowego grupę 706 studentów.

Doradztwo realizowane było w formie

warsztatów pt. “Techniki aktywnego

poszukiwania pracy” w wymiarze 16 godzin

(4 bloki po 4 godziny) dla 600 osób

oraz 400 godzin indywidualnych rozmów

doradczych z psychologiem.

Beneficjenci Ostateczni projektu otrzymali

kompleksową i wyczerpującą pomoc obejmującą

badania kompetencji, kwalifikacji,

oczekiwań i profilu osobowościowego oraz

ustalenie indywidualnych planów działania jak

i motywowanie do aktywnego uczestnictwa

w poszukiwaniu pracy.

Projekt zakończył się powodzeniem,

a jego wymiernym efektem jest wzrost zainteresowania

zagadnieniami rynku pracy

i samozatrudnieniem wśród studentów

i absolwentów WSG. Środki z Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz z budżetu

Państwa pozwoliły na przeprowadzenie

nowoczesnych warsztatów i pozytywnie

wpłynęły na rozwój takich uczelnianych

jednostek jak Akademicki Inkubator

Przedsiębiorczości i Biuro Karier. Projekt

można potraktować jako pilotażowy

i na pewno będzie powtórzony (w podobnej

formie) w nowym okresie programowania

2007–2013.

2.1

Uczestnicy projektu „Wiedza o rynku pracy .

- warunkiem kariery zawodowej”.

Tytuł projektu:

„Wiedza o rynku pracy – warunkiem kariery zawodowej”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Dane kontaktowe:

ul. Garbary 2, 85–229 Bydgoszcz,

tel. (0 52) 567 00 47/48, fax (0 52) 567 00 69,

e-mail: projekty@byd.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

706 studentów

Okres realizacji projektu:

12.01.2005–12.01.2006

Zasięg projektu:

głównie województwo kujawsko – pomorskie

(studenci Wyższej Szkoły

Gospodarki w Bydgoszczy)

Całkowita wartość projektu:

99 834,24 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

74 875,68 zł

79


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Kursy języka angielskiego dla osób pracujących.”

Projekt skierowany został do osób pracujących

pragnących podnieść swoje kwalifikacje

zawodowe w zakresie znajomości

języka angielskiego. Celem szkolenia było

zwiększenie mobilności zawodowej ww.

osób i dostosowanie ich umiejętności

do wymogów regionalnego rynku pracy

w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.

Beneficjenci Ostateczni pochodzili

z terenu województwa kujawsko – pomorskiego,

a zajęcia odbywały się w Bydgoszczy

i Inowrocławiu.

W ramach projektu zrealizowano następujące

kursy:


“CAE Certificate in Advanced English”

(2 grupy po 120 godzin szkoleniowych),

∙ „Język angielski w turystyce i hotelarstwie”

(2 grupy po 80 godzin

szkoleniowych),

∙ „Język angielski w technologii informatycznej”

(2 grupy po 80 godzin

szkoleniowych),

∙ „Język angielski w Biznesie” (2 grupy

po 80 godzin szkoleniowych),

∙ „Kurs o profilu ogólnym” (2 grupy po

80 godzin szkoleniowych),

∙ „Kursy realizowane w Inowrocławiu

na poziomach: Elementary i Absolute

Beginners” (2 grupy po 120 godzin).

2.1

Dominka Goltz - kierownik Studium Języków Obcych WSG w czasie egzaminu

kończącego kurs „Język angielski w Biznesie” w ramach projektu „Kursy języka

angielskiego dla osób pracujących”.

Liczba osób objętych wsparciem:

186 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.03.2005–31.01.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko-pomorskie

Całkowita wartość projektu:

170 553,39 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

127 915,04 zł

Tytuł projektu:

„Kursy języka angielskiego dla osób pracujących”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Dane kontaktowe:

ul. Garbary 2, 85–229 Bydgoszcz

tel. (0 52) 567 00 47/48

fax (0 52) 567 00 69

e-mail: projekty@byd.pl

80


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Specjalistyczne kursy językowe dla osób pracujących.”

Projekt ma przyczynić się do zwiększenia

mobilności zawodowej mieszkańców

regionu, ich zdolności w zakresie

dostosowania umiejętności i kwalifikacji

zawodowych do wymogów regionalnego

rynku pracy w warunkach członkostwa

Polski w UE. Przeznaczony jest dla

144 pracujących osób dorosłych, zgłaszających

z własnej inicjatywy chęć podwyższenia

znajomości języka angielskiego

(8 edycji) lub niemieckiego (4 edycje).

W ramach projektu przewidziano zróżnicowaną

ofertę kursową języka branżowego

(łącznie 960 godzin) dla osób znających

podstawy języka. Specjalistyczne

kursy mają na celu rozwinięcie nabytych

już umiejętności językowych w zakresie

niezbędnym w branży turystycznej (4 grupy

– j. angielski, 2 grupy – j. niemiecki),

biznesie (2 grupy – j. angielski, 2 grupy

j. niemiecki) i branży IT (2 grupy j. angielski).

Wybór rodzaju wsparcia wynika

z gwałtownego rozwoju turystyki, międzynarodowych

kontaktów handlowo – biznesowych

i technologii informatycznych

oraz istnienia niszy rynkowej w zakresie

specjalistycznych kursów językowych.

Zajęcia z zakresu nauki języka obcego.

2.1

Tytuł projektu:

„Specjalistyczne kursy językowe dla osób pracujących”

Ostateczny Beneficjent (Projektodawca):

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Dane kontaktowe:

ul. Garbary 2, 85–229 Bydgoszcz

tel. (0 52) 567 00 47/48

fax (0 52) 567 00 69

e-mail: projekty@byd.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

144 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.10.2006–31.12.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

285 677,23 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

214 257,92 zł

81


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Kształcenie ustawiczne pielęgniarek gwarantem jakości

świadczeń zdrowotnych.”

Uczestnicy projektu „Kształcenie ustawiczne

pielęgniarek gwarantem jakości świadczeń

zdrowotnych” na zajęciach wykładowych w

salach dydaktycznych.

Realizacja projektu, jest efektem odczuwalnych

w regionie kujawsko – pomorskim

potrzeb w zakresie stwarzania

warunków do podnoszenia przez pracujące

pielęgniarki i pielęgniarzy kwalifikacji

zawodowych wspierając jednocześnie ich

proedukacyjną postawę. Projekt obejmuje

trzy semestry kształcenia na wyższych

studiach zawodowych na kierunku pielęgniarstwo.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji

zawodowych pracujących pielęgniarek

dostosowując ich zakres kompetencji

do wymagań wyznaczonych przez standardy

europejskie oraz w celu zapewnienia

wysokiej jakości opieki pielęgnacyjnej

w regionie kujawsko – pomorskim.

Po ukończeniu form objętych wsparciem

pielęgniarka będzie mogła lepiej dostosować

się do zmian rynku pracy i potrzeb

odbiorców usług.

2.1


Projekt realizowany jest w odniesieniu

do 74 kobiet i 6 mężczyzn – pielęgniarek

i pielęgniarzy posiadających świadectwo

dojrzałości i będących absolwentami liceów

medycznych szkół zawodowych kształcących

w zawodzie pielęgniarki, zgłaszających

chęć podwyższenia lub dostosowania

kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku

pracy. Projekt umożliwia skorzystanie

z oferty edukacyjnej większej grupie pielęgniarek,

które ze względu na barierę

finansową były zmuszone do rezygnacji

z dalszej nauki. Podniesienie kompetencji

ułatwi Beneficjentom Ostatecznym korzystanie

z wyników badań naukowych,

posługiwanie się najnowszymi technikami

informatycznymi a także wymianą doświadczeń

zawodowych z pielęgniarkami

pracującymi w krajach Unii Europejskiej.

Zdobyte umiejętności w ramach projektu

współfinansowanego przez Europejski

Fundusz Społeczny (EFS) pozwolą na poprawę

organizacji pracy oraz przyczynią

się do rozwoju kreatywności zawodowej

pielęgniarek i pielęgniarzy.

Projekt obejmuje następujące formy

wsparcia Beneficjentów Ostatecznych:

I. Kształcenie zawodowe na poziome

wyższym:


teoretyczne,

praktyczne – Uczelnia ponosi nakłady

finansowe na kształcenie praktyczne

studentów wyłącznie w zakresie

koordynowania przebiegu praktyk,

w związku z czym nie występuje

o dofinansowanie tej formy zajęć.

II. Szkolenie językowe oferuje specjalistyczne

słownictwo medyczne w języku

angielskim po ukończeniu którego, każda

z osób objętych wsparciem otrzyma certyfikat

językowy Szkoły Językowej Euroclub

WSHE.

III. Szkolenie komputerowe obejmuje

doskonalenie umiejętności w zakresie

wykorzystywania technik informatycznych

dla celów zawodowych. Po ukończeniu

tego szkolenia również każdy uczestnik

objęty wsparciem otrzyma certyfikat.

Studenci mieszkający poza miejscem

szkolenia otrzymują zwrot kosztów dojazdu

na zajęcia. Natomiast wszyscy studenci

objęci projektem mają obniżone czesne.

Wsparcie takie niewątpliwie przyczynia

się do atrakcyjności studiów zawodowych

dla pielęgniarek i pielęgniarzy oraz

jest składnikiem decyzyjnym w podejmowaniu

dalszego kształcenia. Studenci

w ramach projektu współfinansowanego

z EFS otrzymali materiały do nauki języka

angielskiego i szkolenia informatycznego.

Ze środków zaplanowanych w budżecie

projektu zakupiono podręczniki do nauki

języka angielskiego dla każdego studenta.

W celu większej efektywności szkolenia

językowego dla studentów objętych projektem

zakupiono słowniki polsko – angielskie

i angielsko – polskie.

W celu przekazywania informacji dotyczących

projektu została utworzona

podstrona internetowa na stronie WSHE,

która przyczynia się w zasadniczy sposób

do informowania szerokiego grona o postępach

w realizacji projektu.

Liczba osób objętych wsparciem:

80 pielęgniarek/rzy

Okres realizacji projektu:

12.10.2006–28.02.2008

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

502 898,28 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

262 898,28 zł

Tytuł projektu:

„Kształcenie ustawiczne pielęgniarek gwarantem jakości

świadczeń zdrowotnych”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna

Dane kontaktowe:

ul. Piwna 3, 87–800 Włocławek

tel. (0 54) 230 42 13

fax (0 54) 230 42 14

e-mail: dziekanwzp@wshe.pl

www.wshe.pl

82


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”

Działanie 2.1 ZPORR

Projekt „Znajdź swoje miejsce w społeczeństwie globalnej

informacji – szkolenie z zakresu IT dla osób pracujących.”

Celem projektu jest udzielenie wsparcia

dorosłym osobom pracującym, które

z własnej inicjatywy w oparciu o indywidualne

potrzeby pragnęły podnieść swoje

kwalifikacje zawodowe.

Jeszcze przed realizacją projektów,

do ZDZ w Toruniu zgłosiło się łącznie kilkaset

osób zainteresowanych wzięciem

udziału w szkoleniach z zakresu IT oraz

spawalnictwa. Świadczy to o ogromnym

zainteresowaniu i zapotrzebowaniu

na tego typu szkolenia. ZDZ organizuje

dwa projekty.(4 edycje – 60 osób).

Grafika komputerowa, na którym

słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności

przydatne w pracy w branży

reklamy, poligrafii, multimediów i Internetu

(7 edycji – 105 osób).

Projektowanie stron internetowych,

na którym słuchacze poznają sposoby

i narzędzia przydatne do budowania

serwisów WWW (7 edycji

– 105 osób).Administrowanie sieciami komputerowymi

(3 edycje – 45 osób).

Kosztorysowanie komputerowe, na

którym słuchacze zdobywają umiejętności

przydatne w pracy w firmie

budowlanej oraz wszędzie tam, gdzie

trzeba dokonać dużego, skomplikowanego

wyliczenia kosztów i materiałów

planowanej inwestycji (3 edycje

– 45 osób).

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni

skorzystali z możliwości udziału

w 46 bezpłatnych szkoleniach o łącznej

liczbie 4 958 godzin, wśród których są:

∙ Podstawowy kurs komputerowy, na

którym słuchacze poznają obsługę

komputera – pisanie i edycję tekstów,

arkusz kalkulacyjny, pracę z wykorzystaniem

Internetu i poczty e-mail

(10 edycji dla 150 osób).

∙ ECDL – to szkolenie, którego ukończenie

pozwala zdobyć Europejski

Certyfikat Umiejętności Komputerowych

potwierdzający umiejętności

obsługi komputera, pisania i edycji

tekstów, pracy z arkuszem kalkulacyjnym,

sporządzania prezentacji

graficznych, pracy z bazami danych

i sprawnego poruszania się w świecie

Internetu (12 edycji dla 180 osób).

∙ AutoCad – szkolenie umożliwiające

zapoznanie się ze specjalistycznym

programem przydatnym w pracy inżynierom,

technikom, konstruktorom

2.1

Uczestnicy projektu „Znajdź swoje miejsce w społeczeństwie globalnej informacji

- szkolenie z zakresu IT dla osób pracujących” podczas zajęć.

Tytuł projektu:

”Znajdź swoje miejsce w społeczeństwie globalnej informacji

– szkolenie z zakresu IT dla osób pracujących”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu

Dane kontaktowe:

ul. Żółkiewskiego 37/41

87–100 Toruń

tel. (0 56) 659 85 25

e-mail: info@zdz.torun.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

690 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.09.2005–31.12.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

844 691,16 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

633 518,37 zł

83


„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia

Działanie 2.1 ZPORR ustawicznego w regionie”

Projekt „Spawanie według norm europejskich – szkolenie

zawodowe dla osób pracujących.”

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji

zawodowych dorosłych osób pracujących

i dostosowanie ich do wymogów regionalnego

rynku pracy poprzez zorganizowanie

szkolenia w zakresie spawania. Projekt obejmuje

20 szkoleń, podczas których słuchacze

uzyskują umiejętności i uprawnienia wymagane

do spawania:

∙ łukowego elektrodą otuloną MMA

(EN-111) – 6 edycji dla 60 osób,

∙ w osłonie gazów aktywnych metodą

MAG (EN-135) – 7 edycji dla

70 osób,

∙ w osłonie argonu metodą TIG (EN-

141) – 7 edycji dla 70 osób.

W obu projektach zajęcia kursowe przygotowano

tak, by w najbardziej praktyczny

sposób przekazać ich tematykę. Prowadzenie

zajęć powierzono wysokiej klasy instruktorom.

Ukończenie każdego ze szkoleń potwierdzane

jest odpowiednim certyfikatem,

a po każdym szkoleniu słuchacze mogą

skorzystać z pomocy doradcy zawodowego,

który pomoże w określeniu celów zawodowych

i udzieli wskazówek jak pokierować

własną karierą.

Dla potrzeb słuchaczy i dla jakości kształcenia

teoretycznego oraz praktycznego sfinansowano

przy udziale EFS i budżetu Państwa

zakup najnowocześniejszego sprzętu

i oprogramowania komputerowego do

pracowni komputerowej oraz sprzętu i materiałów

wykorzystywanych przy pracach

spawalniczych, przydatnych i ułatwiających

zdobycie umiejętności podczas zajęć praktycznych.

Zainteresowanie ze strony potencjalnych

uczestników szkoleń, które już teraz

w znacznym stopniu przewyższają możliwości

wynikające z ram projektu powoduje,

że w dalszym ciągu ZDZ będzie kładł

nacisk na prowadzenie tej formy szkoleń.

2.1

Uczestnik projektu „Spawanie według norm europejskich .

- szkolenie zawodowe dla osób pracujących” podczas zajęć.

Liczba osób objętych wsparciem:

200 dorosłych osób pracujących

Okres realizacji projektu:

01.03.2006–30.11.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

577 694,06 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

433 270,54 zł

Tytuł projektu:

„Spawanie według norm europejskich .

– szkolenie zawodowe dla osób pracujących”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu

Dane kontaktowe:

ul. Żółkiewskiego 37/41

87–100 Toruń

tel. (0 56) 659 85 25

e-mail: info@zdz.torun.pl

84


Działanie 2.3 ZPORR

“Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Celem Działania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzacych z rolnictwa” ZPORR jest wyposażenie rolników w umiejętności umożliwiające

zdobycie nowego zatrudnienia i wykonywania nowego zawodu w związku z procesem restrukturyzacji polskiego rolnictwa.

W ramach ww. Działania w latach 2004–2006 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z upoważnienia Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego

przeprowadził 6 konkursów. Łącznie w ramach wszystkich edycji konkursów dla Działania 2.3 ZPORR złożono 85

wniosków aplikacyjnych na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 69,80 mln zł. W rezultacie przeprowadzonej procedury weryfikacji

formalnej oraz oceny merytorycznej WUP w Toruniu podpisał z Ostatecznymi Odbiorcami 17 umów na dofinansowanie realizacji

projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości 7 438 273,49 zł.

W ramach realizowanych projektów docelowo wsparciem objętych zostanie 1900 osób w tym: mieszkańcy obszarów wiejskich i miast

do 20 tysięcy mieszkańców – rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby

zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.

Formy wsparcia, które dostępne były dla uczestników projektów w ramach Działania 2.3 ZPORR:


szkolenia i kursy, mające na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem,

pośrednictwo pracy na terytorium Polski,

informacja zawodowa,

usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany

działań polegające na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia osobom zagrożonym utratą

pracy w sektorze rolnym,

subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy.

Wykres 2. Etapy oceny wniosków aplikacyjnych w ramach Działania 2.3 ZPORR
2.3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Toruniu

85


„Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Działanie 2.3 ZPORR

Projekt „Akademia Społeczeństwa Informacyjnego – Program

kształcenia w zawodach nowej gospodarki osób chcących podjąć

zatrudnienie w sferze pozarolniczej.”

Celem projektu było dostosowanie osób

do funkcjonowania w zmieniających się warunkach

społeczno-ekonomicznych oraz

przygotowanie ich do wykorzystania szans

związanych z powstaniem nowych miejsc

pracy na obszarach wiejskich poprzez stworzenie

warunków ułatwiających osobom zatrudnionym

w rolnictwie znalezienie zatrudnienia

poza sektorem rolnym.

Celem szczegółowym projektu było wyposażenie

rolników w umiejętności umożliwiające

zdobycie nowego zatrudnienia

i wykonywania nowego zawodu w związku

z procesem restrukturyzacji polskiego

rolnictwa.

Projekt miał charakter kompleksowy,

doradczo – szkoleniowy. Formy wsparcia

dostępne dla uczestników projektu były

następujące:

doradztwo edukacyjne,

porady prawne Kancelarii Radcy

Prawnego (umowy, prawo zamówień

publicznych),

wyżywienie i zakwaterowanie,

zajęcia z psychologiem.

Podczas rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych

do projektu uczestniczyli doradcy

edukacyjni.

Zrealizowano 6 szkoleń o łącznej liczbie

720 godzin szkoleniowych. W szkoleniu

uczestniczyły 72 osoby, z tego 67 osób

je ukończyło. Ogółem w projekcie wzięły

udział 72 osoby pracujące zamieszkujące

obszary wiejskie, w tym 43 kobiety

i 29 mężczyzn. Dzięki wsparciu w ramach

projektu 67 osób (41 kobiet i 26 mężczyzn)

podniosło swoje kwalifikacje (uzyskały

dyplom, świadectwo, zaświadczenie).

Projektu nie ukończyło 5 osób: 2 kobiety

i 3 mężczyzn.

W ramach projektu prowadzone były

działania informacyjno – promocyjne. Wydrukowano

dwie serie ulotek promocyjnych.

Promocja projektu odbywała się przede

wszystkim za pomocą strony internetowej ASI

oraz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Zarówno sale komputerowe jak i też materiały

promocyjne, dokumenty związane

z realizacją projektu, materiały szkoleniowe,

a także strona internetowa projektu www.

asi.edu.pl zawierały logo EFS, logo ZPORR

i logo UE oraz informację o źródle finansowania

projektu.

2.3

Tytuł projektu:

“Akademia Społeczeństwa Informacyjnego .

– Program kształcenia w zawodach nowej gospodarki osób

chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej

Dane kontaktowe:

ul. Szamarzewskiego 82

60–569 Poznań

tel. (0 61) 846 04 91

Liczba osób objętych wsparciem:

72 osoby – rolnicy, domownicy i inne

osoby zatrudnione w rolnictwie

Okres realizacji projektu:

01.12.2005–31.08.2006

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

216 639,02 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

163 871,09 zł

87


Działanie 2.3 ZPORR

„Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Projekt „Akademia Społeczeństwa Informacyjnego – Program

kształcenia w zawodach nowej gospodarki osób chcących podjąć

zatrudnienie w sferze pozarolniczej.”

Celem projektu jest dostosowanie osób

do funkcjonowania w zmieniających się

warunkach społecznoekonomicznych oraz

przygotowywanie ich do wykorzystania

szans związanych z powstawaniem nowych

miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez

stworzenie warunków ułatwiających osobom

zatrudnionym w rolnictwie znalezienie

zatrudnienia poza sektorem rolnym.

Celem szczegółowym projektu jest

wyposażenie rolników w umiejętności

umożliwiające zdobycie nowego zatrudnienia

i wykonywania nowego zawodu

w związku z procesem restrukturyzacji

polskiego rolnictwa.

W ramach projektu do pierwszego

półrocza 2007 r. zrealizowano następujące

szkolenia:

∙ “Specjalista wyszukiwania informacji”

– w szkoleniu uczestniczyło

14 osób,

∙ “Specjalista wyszukiwania informacji”

– w szkoleniu uczestniczyło

11 osób.

Zakończono dwa szkolenia:

∙ “Grafik komputerowy w sektorze

małych i średnich przedsiębiorstw”

– w szkoleniu uczestniczyło 14 osób,

∙ “Specjalista wyszukiwania informacji”

– w szkoleniu uczestniczyło 16 osób.

Akcja rekrutacyjna w ramach projektu

prowadzona była w oparciu o rozprowadzane

materiały promocyjne,

ogłoszenia prasowe oraz współpracę

z instytucjami na poziomie gmin.

W drugim półroczu 2007 r. planowane

jest rozpoczęcie szkoleń dla pozostałych

103 osób. Planowana liczba godzin szkoleniowych

do przeprowadzenia to 940

godzin. W ramach szkoleń odbywać się

będą zajęcia z technologii informacyjnej

oraz asertywności na rynku pracy. Osoby

kończące szkolenie wypełniać będą testy

kontrolne oraz ankiety ewaluacyjne.

W ramach działań informacyjno – promocyjnych

w gazetach zamieszczono ogłoszenia

prasowe informujące o projekcie.

Zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi EFS

materiały informacyjne powinny być oznakowane

logiem Unii Europejskiej, EFS oraz

ZPORR. Zamieszczane są również informacje

o źródle finansowania projektu.

2.3

Okres realizacji projektu:

1.09.2006–16.01.2008

Zasięg projektu:

woj. kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

414 468,37 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

310 851,28 zł

88

Tytuł projektu:

“Akademia Społeczeństwa Informacyjnego – Program

kształcenia w zawodach nowej gospodarki osób chcących

podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej

Dane kontaktowe:

ul. Szamarzewskiego 82

60–569 Poznań, tel. (0 61) 846 04 91

Liczba osób objętych wsparciem:

144 osoby – rolnicy, domownicy i inne osoby zatrudnione

w rolnictwie


„Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Działanie 2.3 ZPORR

Celem projektu jest wyposażenie rolników

w kwalifikacje zawodowe umożliwiające

zdobycie nowego zatrudnienia

i wykonywania nowego zawodu z związku

z procesem restrukturyzacji polskiego rolnictwa.

Projekt jest skierowany do mieszkańców

obszarów wiejskich i miast do 20 tys.

mieszkańców – rolników i domowników,

z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych

jako bezrobotne oraz inne

osoby zatrudnione w rolnictwie chcące

podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.

Podstawową formą wsparcia w ramach

projektu są szkolenia i kursy mające na

celu zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji

zawodowych. Realizowano 9 edycji

szkoleń:

1. “Sekretarka z nauką języka angielskiego”,

2. “Spawacz”,

3. “Podstawy księgowości w małej i średniej

firmie”,

4. „Nowoczesny sprzedawca z obsługą

kasy fiskalnej i komputera” – 2 edycje,

5. “Stolarz”,

6. “Magazynier z obsługą wózka widłowego”,

7. “Pracownik administracyjno–biurowy

z obsługą komputera”,

8. “Kierowca wózków widłowych z obsługą

kasy fiskalnej i programu magazynowego”.

Projekt „Nowy zawód dla Ciebie.”

Przed rozpoczęciem każdego szkolenia

Beneficjenci Ostateczni korzystali

z poradnictwa zawodowego – 25 godzin,

otrzymali materiały szkoleniowe, zwrot

kosztów dojazdu i badań lekarskich, catering

(poczęstunek), dodatki szkoleniowe.

Korzystali również ze sprzętu zakupionego

w ramach projektu.

Udział w projekcie z wynikiem pozytywnym

ukończyło 88 Beneficjentów Ostatecznych,

2 osoby z przyczyn osobistych

zrezygnowały.

Uczestnik szkolenia podczas zajęć.

Przeprowadzone po zakończeniu realizacji

projektu badanie stopnia zadowolenia

Beneficjentów Ostatecznych

z uczestnictwa w szkoleniach wskazało iż

dzięki uczestnictwu w projekcie Beneficjenci

Ostateczni podwyższyli swoje kwalifikacje

zawodowe. Realizacja projektu zaowocowała

również podniesienie poziomu

samooceny, zaufania we własne siły oraz

wzrost aspiracji zarówno osobistych, jak

i zawodowych. Wielu uczestników szkoleń

dzięki uczestnictwu w projekcie uwierzyło

we własne siły.

Uczestnicy szkolenia „Spawacz”.

2.3

Tytuł projektu:

“Nowy zawód dla Ciebie”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Ośrodek Kształcenia i Promocji “EDUKATOR”

Dane kontaktowe:

ul. Żeromskiego 40 oraz Plac 1000-lecia 22a,

87–400 Golub – Dobrzyń,

tel./fax. (0 56) 683 45 46 lub tel./fax (056) 682 16 10,

e-mail: biuro@edukator.neostrada.pl,

www.edukator.eu

Liczba osób objętych wsparciem:

90 osób – rolnicy, domownicy i inne osoby zatrudnione w rolnictwie

Okres realizacji projektu:

01.12.2006–31.08.2007

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie (powiat

golubsko – dobrzyński, rypiński, lipnowski, świecki

i chełmiński)

Całkowita wartość projektu:

408 942,66 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

306 706,99 zł

89


Działanie 2.3 ZPORR

„Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Projekt „Alternatywa – kwalifikacje spawalnicze.”

Celem projektu było dostosowywanie

osób do funkcjonowania w zmieniających

się warunkach społeczno – gospodarczych

poprzez stworzenie warunków ułatwiających

osobom zatrudnionym w rolnictwie

znalezienie zatrudnienia poza sektorem

rolnym.

Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu

szkoleń w zawodzie spawacza.

Wszyscy uczestnicy szkoleń zdali egzamin

państwowy przed komisją egzaminacyjną

z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

W ramach projektu zrealizowano trzy

edycje akcji informacyjno – promocyjnej

w mediach oraz Urzędach Gmin powiatu

brodnickiego:

∙ 3 edycje dwutygodniowych reklam

w telewizji kablowej,

∙ 3 edycje dwukrotnych reklam w prasie

regionalnej,

∙ plakaty i ulotki informujące o projekcie

zostały przekazane do wszystkich

jednostek samorządu terytorialnego

w powiecie brodnickim.

Szkolenia charakteryzowały się bardzo wysoką

frekwencją oraz zaangażowaniem uczestników.

Egzaminator z Instytutu Spawalnictwa

w Gliwicach zwrócił uwagę na bardzo wysokie

umiejętności praktyczne i dobrze opanowaną

wiedzę teoretyczną przez uczestników trzeciej

edycji szkolenia.

2.3

Okres realizacji projektu:

02.01.2006–24.10.2006

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

220 992,74 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

165 744,56 zł

90

Tytuł projektu:

“Alternatywa – kwalifikacje spawalnicze”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Dane kontaktowe:

ul. Kamionka 3, 87–300 Brodnica

tel. (0 56) 498 32 91

e-mail: ckpiu@wp.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

41 osób – rolnicy, domownicy i inne osoby

zatrudnione w rolnictwie


„Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Celem projektu „Aletrnatywa2 - kwalifikacje

spawalnicze i obsługa wózka wodłowego”

było wyposażenie rolników w kwalifikacje

zawodowe umożliwiające zdobycie

nowego zatrudnienia i wykonywania nowego

zawodu z związku z procesem restrukturyzacji

polskiego rolnictwa.

Projekt obejmował trzy edycje kursu spawania

oraz trzy edycje obsługi wózków

widłowych. W ramach szkolenia przeprowadzone

zostały zajęcia motywacyjne, teoretyczne,

praktyczne i językowe.

Wszyscy Beneficjenci Ostateczni, którzy

już ukończyli szkolenie poddani zostali anonimowemu

badaniu ankietowemu. Wyniki

badania wskazują na bardzo wysoki poziom

szkolenia i zadowolenie wszystkich

uczestników.

W ramach działań informacyjno – promocyjnych

projektu do wszystkich Urzędów

Gmin powiatu brodnickiego przekazano informację

o realizacji projektu. W lokalnej prasie

ukazały się reklamy informujące o projekcie.

Przed rekrutacją w telewizji kablowej ukazała

się reklama, która była emitowana przez

okres 2 tygodni.

Działanie 2.3 ZPORR

Projekt „Alternatywa 2 – kwalifikacje spawalnicze

i obsługa wózka widłowego.”

Tytuł projektu:

“Alternatywa 2 – kwalifikacje spawalnicze i obsługa wózka

widłowego”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Dane kontaktowe:

ul. Kamionka 18, 87–300 Brodnica

tel. (0 56) 498 32 91

e-mail: ckpiu@wp.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

24 osoby – rolnicy, domownicy

i inne osoby zatrudnione w rolnictwie

2.3

Okres realizacji projektu:

01.12.2006–30.04.2007

Zasięg projektu:

powiat brodnicki

Całkowita wartość projektu:

170 308,08 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

127 731,06 zł

91


Działanie 2.3 ZPORR

Projekt „Nowy zawód – pracownik ochrony.”

„Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Zapotrzebowanie na pracowników

ochrony ma tendencje wzrostowe. Barierą

w zatrudnieniu jest brak kwalifikacji – licencji.

Bez uzyskania licencji nie ma w zasadzie

możliwości zatrudnienia w tym zawodzie.

Poprzez realizację projektu Ostateczny

Odbiorca chciał pomóc w pokonaniu głównej

bariery w poszukiwaniu nowego miejsca

pracy. Celem projektu było zdobycie nowego

zawodu – pracownika ochrony osób i mienia.

Realizacja projektu odbyła się w formie

szkolenia przygotowującego do egzaminu

państwowego na I stopień licencji pracownika

ochrony osób i mienia.

Projekt skierowany był do osób odchodzących

z rolnictwa i ich domowników oraz osób ∙

pracujących w rolnictwie z wyłączeniem emerytów

i osób zarejestrowanych jako bezrobotne

oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie,

chcących podjąć zatrudnienie w sferze

poza rolniczej. Grupa ta zasługuje na specjalne

wsparcie m.in. ze względu na małe

możliwości szkolenia w innych formach

i na aktualną sytuację ekonomiczną rolników

posiadających gospodarstwa o małym

areale gruntów. W projekcie mogli

uczestniczyć zarówno mężczyźni jak i kobiety

zgodnie z polityką równych szans

Wspólnoty Europejskiej. Ponadto kandydaci

musieli spełniać dodatkowe warunki

2.3

określone przez MSWiA m.in.:


ukończone 21 lat,

uregulowany stosunek do służby wojskowej,

niekaralność za przestępstwa umyślne,

dobra sprawność fizyczna,

dobry stan zdrowia.

Rekrutację przeprowadzono etapowo:

∙ przyjmowanie indywidualnych wniosków

chęci uczestnictwa w szkoleniu,

∙ kwalifikowanie wstępne na podstawie

formalnych dokumentów,

∙ przeprowadzenie testu sprawnościowego,

rozmowa kwalifikacyjna.

Uczestnicy szkolenia zostali objęci

245 godzinnym programem nauczania,

w tym moduł praktyczny – 80 godzin, moduł

teoretyczny – 165 godzin.

Projekt skierowany był do 20 osób, 2 osoby

(kobiety) zrezygnowały i w sumie wsparciem

objęto 18 osób, które na zakończenie

szkolenia otrzymały zaświadczenie i I stopień

licencji pracownika ochrony osób i mienia.

Rezultat ukończenia szkolenia wynosi

100% w stosunku do osób, które nie

przerwały szkolenia i przystąpiły do egzaminu.

Z informacji posiadanych przez projektodawcę

wynika, że niektórzy Beneficjenci

Ostateczni zostali zatrudnieni już po zakończeniu

szkolenia.

W ramach podjętych działań realizacji

planu informacji i promocji projektu podjęto

następujące czynności: informacja w prasie

lokalnej, ogłoszenia w środkach komunikacji,

pisma informujące o projekcie skierowane

do urzędów gmin, parafii. Do wszystkich

powiatowych urzędów pracy wysłano informację

o planowanym szkoleniu w ramach projektu.

Informacja taka była również umieszczona

na stronie internetowej jednostki szkolącej.

Wszystkie ogłoszenia i informacje zawierały

logo UE, EFS, ZPORR oraz informację, że

projekt był współfinansowany z EFS i z budżetu

Państwa.

Okres realizacji projektu:

15.01.2005–15.04.2005

Zasięg projektu:

powiaty: chełmiński, brodnicki, toruński,

grudziądzki, golubsko – dobrzyński,

włocławski, wąbrzeski

Całkowita wartość projektu:

25 161,15 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

18 870,86 zł

92

Tytuł projektu:

“Nowy zawód – pracownik ochrony”

Ostateczny Odbiorca (Beneficjent):

Biuro Informacji i Szkolenia Zawodowego

“Asekuracja 2” Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

ul. Szosa Chełmińska 26, 87–100 Toruń

tel. (056) 622 18 71

Liczba osób objętych wsparciem:

18 osób – rolnicy, domownicy i inne osoby zatrudnione

w rolnictwie


„Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Działanie 2.3 ZPORR

Projekt „Zbierz plony swojej wiedzy.”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego

Funduszu Społecznego Unii

Europejskiej (75%) w ramach II Priorytetu

ZPORR, Działania 2.3 “Reorientacja zawodowa

osób odchodzących z rolnictwa”

oraz budżetu Państwa (25%).

Projekt skierowany jest do rolników

i domowników (w sumie 368 osób)

z wyłączeniem emerytów oraz osób zarejestrowanych

jako bezrobotne. W projekcie

biorą udział także osoby pracujące

w rolnictwie zamieszkujące tereny wiejskie

oraz miasta do 20 tysięcy mieszkańców

(projekt jest zgodny z polityką równych

szans).

Nadrzędnym celem projektu jest dostosowanie

mieszkańców terenów wiejskich

do funkcjonowania w zmieniających się

warunkach społeczno – ekonomicznych

oraz przygotowanie ich poprzez uczestnictwo

w wybranych kursach zawodowych

do wykorzystania szans związanych z powstaniem

nowych miejsc pracy na obszarach

wiejskich. Realizacja projektu pozwala

stopniowo uwolnić nadwyżki siły roboczej

z rolnictwa, a nowa wiedza i umiejętności

nabyte w toku kursów zawodowych stwarza

warunki ułatwiające osobom odchodzącym

z rolnictwa przekwalifikowanie się

i znalezienie zatrudnienia poza sektorem

rolnym.

Projekt powstał na zasadzie połączenia

projektu szkoleniowo–doradczego

z pośrednictwem pracy. Zakłada wsparcie

w następujących działaniach: kursy zawodowe,

usługi doradcze, informacja zawodowa

oraz pośrednictwo pracy. Zakres

tematyczny szkoleń dostosowany jest do

wymogów rynku pracy, a także stworzony

został na podstawie wcześniejszej diagnozy

potrzeb szkoleniowych przeprowadzonej

wśród mieszkańców terenów wiejskich

powiatów objętych wsparciem jeszcze

przed złożeniem wniosku aplikacyjnego.

Projekt zakłada realizację 25 szkoleń

o różnorodnej tematyce:

1. Magazynier z obsługą wózków widłowych

(3 grupy szkoleniowe).

2. Grafik komputerowy (1 grupa szkoleniowa).

3. Kurs kosmetyczny z elementami wizażu

i stylizacji paznokci (3 grupy szkoleniowe).

4. Opiekun osób chorych, starszych, niepełnosprawnych

oraz dzieci. Pomoc domowa

(3 grupy szkoleniowe).

5. Sprzedawca z obsługą komputera i kas

fiskalnych (2 grupy szkoleniowe).

6. Masażysta z elementami medycyny naturalnej

(3 grupy szkoleniowe).

7. Pracownik biurowy. Kurs z obsługą

komputera i nauką języka angielskiego

(2 grupy szkoleniowe).

Beneficjenci Ostateczni kursu „Florystyka

- bukiecarstwo” podczas zajęć praktycznych z

zakresu układania bukietów.

8. Przedstawiciel handlowy (2 grupy

szkoleniowe).

9. Florystyka – bukieciarstwo (2 grupy

szkoleniowe).

10. Prowadzenie małej gastronomii: organizacja

przyjęć okolicznościowych. Kurs

z obsługą kas fiskalnych i HACCP (2 grupy

szkoleniowe).

11. Samodzielny księgowy (1 grupa szkoleniowa).

12. Projektant stron internetowych (1 grupa

szkoleniowa).

Proponowane szkolenia z zakresu kosmetyki,

masażu, opieki nad osobami starszymi,

gastronomii, handlu, florystyki,

obsługi magazynu, wózków widłowych,

grafiki komputerowej, księgowości wzbogacone

są dodatkowo w moduł obsługi

komputera i kas fiskalnych (innowacyjny

charakter projektu).

Udział w 5 dniowych szkoleniach motywacyjnych

poprzedzających kursy

zawodowe, a także w 2-godzinnych indywidualnych

sesjach poradnictwa zawodowego

pomaga Beneficjentom Ostatecznym

zwiększyć poczucie własnej wartości,

przedsiębiorczości, asertywności i samooceny,

a także wyeliminować trudności

i bariery komunikacyjne. Kursanci uczą

2.3

się opanowywać emocje, walczyć ze stresem,

poznają swoje mocne i słabe strony,

jak również preferencje zawodowe, umie-

Tytuł projektu:

“Zbierz plony swojej wiedzy”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Centrum Edukacji i Kultury “Zenit” we Włocławku

Dane kontaktowe:

Centrum Edukacji “Zenit”

ul. Sienkiewicza 4

87–800 Włocławek

Liczba osób objętych wsparciem:

368 osób

Okres realizacji projektu:

02.01.2006–31.12.2007

Zasięg projektu:

powiat włocławski, powiat lipnowski,

powiat radziejowski, powiat aleksandrowski

Całkowita wartość projektu:

1 205 976,85 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

904 482,64 zł

93


Działanie 2.3 ZPORR

jętności i zdolności, charakterystykę rynku

pracy, uczą formułować cele i sporządzać

Indywidualne Plany Działań. Informacja

zawodowa oraz pośrednictwo pracy realizowane

w ramach Biura Karier z kolei

pomaga Beneficjentom Ostatecznym przygotować

się do rozmowy kwalifikacyjnej

oraz wszystkich etapów związanych z procesem

rekrutacji, poszukiwania nowych

dróg, ułatwia wybór oraz znalezienie odpowiedniego

zatrudnienia poza sektorem

rolnym. Kompleksowość projektu zakłada

szereg działań towarzyszących, takich jak:

zwrot kosztów podróży na szkolenia, wypłaty

ekwiwalentu z tytułu opieki na dziećmi

oraz osobami zależnymi od osób objętych

działaniami aktywizującymi, dodatek

szkoleniowy, ubezpieczenie, wyżywienie,

materiały szkoleniowe (skrypt, podręcznik,

teczka, zeszyt, długopis, materiały do

praktycznej nauki zawodu) oraz bezpłatny

dostęp do internetu.

Dzięki zastosowaniu w projekcie nowoczesnych

technik i technologii Beneficjenci

Ostateczni korzystają z najnowszego

sprzętu komputerowego, oprogramowania,

internetu. Podczas zajęć wykorzystywane

są narzędzia do efektywnego

i skutecznego zdobywania wiedzy: projektor

multimedialny, rzutniki pisma,

skanery, kamera cyfrowa, specjalistyczne

tablice i inne pomoce dydaktyczne

oraz metody aktywizujące, stosowane do

szybkiego uczenia się i zapamiętywania:

burza mózgów, dyskusja, technika przypadków,

metoda projektów, elementy

metody Callana w nauce języka angielskiego.

Wartością dodaną projektu jest także

poznanie przez kursantów najnowszych

metod przedłużania i zdobienia paznokci

(w ramach kursu kosmetycznego), technik

medycyny naturalnej (w ramach kursu

masażu), języka angielskiego (w ramach

kursu pracownika biurowego) czy obsługi

wózków widłowych (w ramach kursu

magazyniera).

Już na samym początku realizacji projekt

cieszył się olbrzymim zainteresowaniem

mieszkańców terenów wiejskich, stąd

zakładane wskaźniki stale rosną, znacznie

przewyższając pierwotnie zakładane.

Na chwilę obecną zakończono 22 szkolenia

zawodowe, przeszkolono w sumie

251 osób.

Dodatkowo projekt “Zbierz plony swojej

wiedzy” został wyróżniony przez Ministra

Rozwoju Regionalnego w konkursie

Dobre praktyki EFS” jako jeden

z sześćdziesięciu najlepszych projektów

realizowanych w Polsce i otrzymał tytuł

“Najlepsza inwestycja w człowieka 2007”.

Dnia 2 lipca 2007 roku w hotelu Hilton

w Warszawie podczas ogólnopolskiej konferencji:

“Europejski Fundusz Społeczny

– 50 lat inwestycji w kapitał ludzki”

odebraliśmy z rąk pani Grażyny Gęsickiej

– Minister Rozwoju Regionalnego oraz

pana Nicolausa Van Der Pasa – Dyrektora

Departamentu Zarządzania w Komisji Europejskiej,

statuetkę oraz dyplom.

2.3

Pani Elżbieta Girczyc - Dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” odbiera z rąk pani Grayżyny Gęsickiej - Minister Rozwoju Regionalnego oraz pana

Nicolausa Van Der Pasa - Dyrektora Departamentu Zarządzania w Komisji Europejskiej, statuetkę i Dyplom laureata konkursu „Dobre praktyki EFS”

oraz prawo posługiwania się tytułem „najlepsza inwestycja w człowieka 2007”.

94


„Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Działanie 2.3 ZPORR

Projekt „Zbierz plony swojej wiedzy II.”

Projekt Centrum Edukacji i Kultury “Zenit”

pt. “Zbierz plony swojej wiedzy II”

realizowany jest w ramach Działania 2.3 II

Priorytetu ZPORR “Reorientacja zawodowa

osób odchodzących z rolnictwa”.

Przedsięwzięcie skierowane jest do

mieszkańców terenów wiejskich z województwa

kujawsko – pomorskiego z powiatów:

lipnowskiego, aleksandrowskiego,

włocławskiego, radziejowskiego.

Celem projektu jest przygotowanie rolników,

domowników i osób zatrudnionych

w rolnictwie z wyłączeniem emerytów

i osób zarejestrowanych jako bezrobotne

(razem 216 osób) do odejścia z rolnictwa

poprzez zdobycie zawodu, nowych kwalifikacji.

Założeniem projektu jest kompleksowe

wsparcie grupy docelowej poprzez realizację

18 szkoleń zawodowych (150/240 godzin),

poprzedzanych (30 godzin) kursami

motywacyjnymi.

W drugiej edycji projektu zaproponowano

Beneficjentom Ostatecznym następujące

szkolenia:

∙ Sprzedawca z obsługą komputera

i kas fiskalnych (2 edycje).

∙ Projektant ogrodów, terenów zieleni.

Kurs z obsługą komputera i kas fiskalnych

(2 edycje).

∙ Kurs fryzjerski z elementami wizażu.

Kurs z obsługą komputera i kas fiskalnych

(3 edycje).Opiekun z elementami ratownictwa

medycznego i pierwszej pomocy (2

edycje).

Samodzielny księgowy. Księgowość

z obsługą komputera i kas fiskalnych

(2 edycje).

Po szkoleniach zawodowych dla każdego

Beneficjenta Ostatecznego przewiduje

się 2 godzinną sesję w zakresie poradnictwa

zawodowego. Ponadto uczestnicy

mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu,

wypłatę dodatku szkoleniowego i ekwiwalentu

za opiekę nad dzieckiem do lat 7,

bądź osobą zależną. Otrzymują materiały

piśmiennicze, materiały szkoleniowe,

materiały do praktycznej nauki zawodu,

ciepły posiłek, napoje. Zajęcia odbywają

się od poniedziałku do piątku w blokach 6

godzinnych.

2.3

Beneficjenci Ostateczni „Kursu fryzjerskiego z elementami wizażu” podczas zajęć praktycznych w

pracowni fryzjerskiej.

Tytuł projektu:

“Zbierz plony swojej wiedzy II”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Centrum Edukacji i Kultury “Zenit”

Dane kontaktowe:

ul. Okrzei 5, 87–800 Włocławek

tel. (0–54) 232–04–19

biuro projektu: ul. Sienkiewicza 4

87–800 Włocławek

e-mail cezenit@op.pl

www.plonywiedzy.com.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

216 osób

Okres realizacji projektu:

od 06.11.2006 do 31.03.2008

Zasięg projektu:

powiaty: lipnowski, aleksandrowski,

włocławski, radziejowski

Całkowita wartość projektu:

1 063 688,83 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

797 766,62 zł

95


Działanie 2.3 ZPORR
Kurs kosmetyczny z elementami stylizacji

paznokci. Kurs z obsługą komputera

i kas fiskalnych (2 edycje).

Pracownik biurowy. Kurs z obsługą

komputera i nauką języka angielskiego

(2 edycje).

Masażysta z elementami medycyny

naturalnej (2 edycje).

96


Kurs agrobiznesu z obsługą komputera

i kas fiskalnych (2 edycje).

Programy większości wymienionych

szkoleń rekomendowane są przez Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu oraz Kujawsko

– Pomorskiego Kuratora Oświaty. Nacisk

położony jest na dualne kształcenie,

czyli połączenie teorii z praktyką. Zajęcia

Beneficjenci Ostateczni kursu „Masażysta z elementami medycyny naturalnej”

podczas zajęć praktycznych.

odbywają się w specjalistycznych pracowniach

do praktycznej nauki zawodu: kosmetycznej,

fryzjerskiej, masażu, komputerowych,

a także wyposażonych w sprzęt

audiowizualny salach dydaktycznych.

Do 1 sierpnia 2007 r. – 67 osób ukończyło

szkolenia z wynikiem pozytywnym.

Z ankiet wypełnionych przez Beneficjentów

Ostatecznych po zakończeniu udziału

w szkoleniu wynika, że:
oceniają oni pozytywnie pomoc uzyskaną

w projekcie,

nabyli umiejętności przydatne na rynku

pracy poza sektorem rolnym,

uważają, że wiedza i umiejętności

praktyczne zdobyte w toku szkolenia

zawodowego przyczynią się do odej-

2.3ścia z sektora rolnego i podjęcia pracy

w nowym zawodzie,

Projekt “Zbierz plony swojej wiedzy II”

stanowi częściowo kontynuację projektu

“Zbierz plony swojej wiedzy” realizowanego

przez CEiK “Zenit”.

Do realizacji projektu określone są standardy

jakości i sposoby ich przestrzegania.

Opracowana jest Polityka Jakości

Projektu.

Polityka Jakości stanowi istotny element

realizacji projektu “Zbierz plony

swojej wiedzy II” w ramach II Priorytetu

ZPORR -“Wzmocnienie rozwoju zasobów

ludzkich w regionach” Działania 2.3. “Reorientacja

zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa” współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz

budżetu Państwa.

Nadrzędnym celem Dyrekcji Centrum

Edukacji i Kultury “Zenit” i zespołu powołanego

do realizacji projektu jest oferowanie

wysokiej jakości szkoleń i wsparcia dla

rolników, domowników i osób zatrudnionych

w rolnictwie z powiatów włocławskiego,

aleksandrowskiego, lipnowskiego

i radziejowskiego.

Misją Centrum Edukacji i Kultury “Zenit”

jest osiągnięcie pełnego zadowolenia

Beneficjentów Ostatecznych poprzez

spełnienie ich określonych wymagań

– potrzeb oraz wymagań nieokreślonych

– oczekiwań w zakresie zdobycia kwalifikacji

uprawniających ich do wykonywania

zawodu poza sektorem rolnym.

Cele projektu realizowane będą poprzez:

- Powołanie wykwalifikowanych specjalistów,

którzy na bieżąco będą monitorować

potrzeby, oczekiwania Beneficjentów

Ostatecznych w zakresie organizacji zajęć;

∙ Dzięki częściowemu dofinansowaniu,

zapewnienie warunków lokalowych

i sprzętowych niezbędnych do realizacji

zadań projektu;

∙ Zapewnienie materiałów szkoleniowych,

skryptów, książek, materiałów

do praktycznej nauki zawodu, wyżywienia;

∙ Zapewnienie wsparcia finansowego

(zwrot kosztów dojazdu, wypłata dodatku

szkoleniowego, ekwiwalentu

za opiekę nad dzieckiem lub osobą

zależną);

∙ Zapewnienie przez Biuro Karier działające

przy Centrum Edukacji i Kultury

“Zenit” wsparcia w zakresie doradztwa

zawodowego, informacji o rynku

pracy, a przede wszystkim pośrednictwa

pracy na terenie RP.

Dyrekcja Centrum Edukacji i Kultury

“Zenit” wraz z pracownikami realizującymi

projekt zobowiązuje się do utrzymywania

i ciągłego doskonalenia skuteczności

wdrażania działań projektu “Zbierz plony

swojej wiedzy II”.


„Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Działanie 2.3 ZPORR

Projekt „Czas na zmiany.”

Celem szczegółowym było wyposażenie

uczestników projektu w umiejętności

umożliwiające zdobycie nowego zatrudnienia

i wykonywania nowego zawodu,

w związku z procesem restrukturyzacji

polskiego rolnictwa.

Projekt zakładał objęcie uczestników

kompleksową pomocą. Chodziło głównie

o ocenę predyspozycji i motywacji uczestników

do podjęcia szkoleń aby w trakcie

opracowania indywidualnego planu działania

realnie nakreślić kierunki dalszego

rozwoju zawodowego uczestnika, a w

szczególności dopasować oferowane

szkolenia do możliwości uczestnika i jego

wizji dalszej kariery zawodowej. Wszystkim

uczestnikom projektu zaoferowano

pomoc w zdobyciu pracy za pośrednictwem

Kujawskiego Biura Karier.

Pełna realizacja projektu możliwa była

dzięki szerokiej akcji informacyjnej i promocyjnej,

prowadzonej zarówno w mediach

publicznych, jak i wykorzystaniu

kontaktów z administracją i instytucjami

otoczenia rolnictwa. O powodzeniu projektu

decydowało także przestrzeganie

zasad rekrutacji, zakładające oprócz posiadania

przez uczestników odpowiedniego

wykształcenia i umiejętności komputerowych

dla szkoleń ekonomicznych, także

przydatność szkolenia dla dalszej kariery

zawodowej.

Beneficjenci Ostateczni korzystali

z usługi doradczych w zakresie wyboru

szkolenia, motywacji do podjęcia pracy

poza rolnictwem oraz metod poszukiwania

pracy. Zajęcia prowadzone w formie

warsztatów, testów psychologicznych

i indywidualnych rozmów z doradcą zawodowym

i psychologiem oraz poprzez

opracowanie indywidualnych planów

działania, pozwoliły uczestnikom nakreślić

ich wizję rozwoju zawodowego. Powyższe

wsparcie, skierowane do osób o utrudnionym

dostępie do rynku pracy, takim jak

brak możliwości korzystania z bezpłatnych

ofert szkoleniowych i doradczych, koszt

szkoleń na otwartym rynku czy niedostosowanie

posiadanego wykształcenia do

potrzeb rynku pracy, pozwoliło przełamać

większość tych barier.

W ramach projektu uczestnicy mogli

ukończyć jedno ze szkoleń zawodowych,

w wymiarze 250 lub 150 godzin:“Samodzielny księgowy”,

“Księgowy małej firmy”,

“Obsługa hurtowni”,

“Pracownik działu zasobów ludzkich”,

“Sekretarka z nauką języka angielskiego”,

“Nowoczesny sprzedawca z obsługą

komputera i kasy fiskalnej”,

“Pracownik małej gastronomii”.


Programy szkoleń, zarówno podnoszących

kwalifikacje dla osób o odpowiednio

wysokim poziomie wykształcenia,

jak i podstawowe szkolenia zawodowe,

w większości wykorzystywały nowoczesne

techniki komputerowe oraz opierały się

na praktycznym opanowaniu umiejętności

zawodowych, w tym obsługi programów

księgowych i pracowniczych. Uczestnicy

otrzymali zaświadczenia o ukończeniu

szkoleń, z określeniem zakresu zdobytych

umiejętności.

Doradztwem i wsparciem za pośrednictwem

funkcjonującego w Fundacji

Kujawskiego Biura Karier objęte zostały

wszystkie osoby przyjęte do niniejszego

projektu. Zakres tej pomocy, obok przekazania

pełnej wiedzy o zasadach poruszania

się na rynku pracy, obejmował samodzielne

wyszukiwanie przez Beneficjenta Ostatecznego

ofert pracy w prasie lub w Internecie,

a także informowanie uczestników

o ofertach pracy pozyskanych przez Fundację.

W projekcie uczestniczyło 181 osób,

z tego 148 w szkoleniach zawodowych.

Poza wymiernymi rezultatami w postaci

zdobycia lub podniesienia kwalifikacji uczestnicy

uzyskali też:ocenę predyspozycji i możliwości zawodowych,

dokonaną przez psychologa

i doradców

zawodowych,

podniesienie umiejętności poruszania

się na rynku pracy w zakresie nowych

umiejętności,

umiejętność pracy w zespole,

samodzielność w wykonywaniu pracy,

motywację do poszukiwania pracy

poza gospodarstwem.

2.3

Uczestnik szkolenia „Samodzielny księgowy”.

Tytuł projektu:

“Czas na zmiany”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Fundacja Ekspert – Kujawy

Dane kontaktowe:

ul. Dworcowa 65, 88–100 Inowrocław

tel. (0 52) 357 62 15

e-mail: j.woznica@ekspert-kujawy.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

181 osób – rolnicy, domownicy

i inne osoby zatrudnione w rolnictwie

Okres realizacji projektu:

01.08.2005–28.02.2007

Zasięg projektu:

powiaty: aleksandrowski, bydgoski,

inowrocławski, lipnowski, włocławski

ziemski, mogileński, radziejowski,

żniński

Całkowita wartość projektu:

782 861,67 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

587 146,25 zł

97


Działanie 2.3 ZPORR

Projekt „Krok do przodu.”

„Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Projekt zakładał realizację wsparcia

obejmującego usługi doradcze, szkolenia

i kursy, pośrednictwo pracy i informację

zawodowa. Celem projektu było zwiększenie

szans na znalezienie pracy poza

sektorem rolnym przez osoby, które nie

chcą, głównie z przyczyn ekonomicznych,

utrzymywać siebie i swoich rodzin jedynie

z dochodów gospodarstwa rolnego.

Projekt realizowany był przez Fundację

Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu (Lidera

projektu) oraz przez Przedsiębiorstwo

Usługowo – Handlowe “ELIM” w Świeciu,

partnera fundacji przy realizowanym projekcie.

Dla 128 osób przewidziano wsparcie

w postaci doradztwa zawodowego (usługi

doradcze) oraz informacji zawodowej.

Dla 112 osób przewidziano uczestnictwo

w szkoleniach zawodowych o następującej

tematyce:


2.3“Księgowy małej firmy”,

“Opiekunka dziecięca i osób starszych”,

“Sekretarka z nauką języka angielskiego”,

“Nowoczesny sprzedawca z obsługa

komputera i kasy fiskalnej”,

“Pracownik małej gastronomii”,

“Spawacz elektryczny w metodzie

111 i 135”,

“Stolarz meblowy”.

Uczestnikom projektu zapewniono materiały

szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu,

dodatek szkoleniowy oraz wypłatę

dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem lub

osobą zależną.

Uczestnicy szkolenia „Krok do przodu”.

W programie szkoleniowym wprowadzono

szereg innowacyjnych rozwiązań,

w celu zwiększenia efektywności ostatecznych

wskaźników projektu. W celu pomocy

w poszukiwaniu pracy wszystkim osobom

korzystającym ze wsparcia w ramach

projektu umożliwiono pośrednictwo pracy

prowadzone w systemie ciągłym także po

zakończonym udziale w projekcie. Wszyscy

uczestnicy mieli zagwarantowany dostęp

w godzinach popołudniowych do sal

internetowych w celu poszukiwania pracy

z wykorzystaniem Internetu.

Każda osoba, która zakończyła udział

w szkoleniach wzięła udział w rozmowach

prowadzonych przez doradców zawodowych

oraz pośrednika pracy. Wszystkim

uczestnikom zagwarantowano także

wsparcie psychologiczne.

Okres realizacji projektu:

1.07.2006–31.07.2007

Zasięg projektu:

powiat: inowrocławski, mogileński,

żniński, świecki, tucholski, chełmiński

Całkowita wartość projektu:

638 551,04 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

478 913,28 zł

98

Tytuł projektu:

“Krok do przodu”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Fundacja Ekspert – Kujawy

Dane kontaktowe:

ul. Dworcowa 65, 88–100 Inowrocław

tel. (0 52) 357 62 15

e-mail: j.woznica@ekspert-kujawy.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

128 osób – rolnicy, domownicy i inne osoby

zatrudnione w rolnictwie


„Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Liderem projektu była Fundacja Ekspert

– Kujawy z Inowrocławia. Projekt realizowany

był w partnerstwie z Kujawsko

– Pomorskim Stowarzyszeniem Kobiet

Wiejskich z Nakła.

Celem projektu było zwiększenie szans

na znalezienie pracy poza sektorem rolniczym

przez osoby, które z różnych względów

nie miały możliwości utrzymania się

z pracy w rolnictwie.

Podstawową formą wsparcia były szkolenia

ekonomiczne i zawodowe prowadzone

przez wykwalifikowaną kadrę. Szkolenia

były prowadzone w formie wykładów,

warsztatów, ćwiczeń praktycznych oraz

samodzielnej pracy pod opieką konsultantów.

Wspomniane zajęcia pomogły Beneficjentom

Ostatecznym projektu zdobyć

nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali

dostęp do doradztwa i informacji zawodowej

oraz pośrednictwa pracy poprzez

Kujawskie Biuro Karier, które działa w ramach

Fundacji Ekspert-Kujawy.

W ramach projektu zostały zrealizowane

następujące działania:

Rekrutacja.

Realizacja tego działania była w pełni

możliwa dzięki szeroko prowadzonej akcji

promocyjnej w lokalnych mediach, na

stronach internetowych lidera i partnera

projektu oraz poprzez kontakty z administracją

i instytucjami związanymi z rolnictwem.

Liczyły się tu także kontakty partnera

w środowisku wiejskim.

Działanie 2.3 ZPORR

Projekt „Perspektywy dla rolników.”

Na tym etapie realizacji projektu analizowane

były ankiety zgłoszeniowe potencjalnych

uczestników. Preferowane były

osoby o utrudnionym dostępie do rynku

pracy. Zostały poddane analizie takie czynniki

jak: wielkość gospodarstwa, wielkość

miejscowości w jakiej zamieszkuje kandydat,

odległość od miasta powiatowego, liczebność

rodziny, doświadczenie w pracy

poza rolnictwem oraz w przypadku szkoleń

ekonomicznych poziom wykształcenia

i umiejętność obsługi komputera.

Doradztwo zawodowe.

To działanie miało na celu zaoferowanie

pomocy doradczej uczestnikom w zakresie

wyboru szkolenia oraz podniesienia poziomu

samooceny i motywacji do podjęcia

zatrudnienia poza sektorem rolniczym.

Zajęcia odbywały się w formie warsztatów,

indywidualnych rozmów z doradcą

zawodowym i trenerem, który dokonywał

prezentacji przyszłego zawodu lub psychologiem,

w zależności od wybranego

szkolenia. Dodatkowo uczestnicy szkoleń

ekonomicznych wypełniali testy psychologiczne

(z jakimi można się spotkać dziś

podczas procesu rekrutacyjnego w większych

firmach), testy wiedzy ogólnej oraz

obsługi komputera.

W ramach projektu przeprowadzono następujące

szkolenia:

Praktyczne szkolenia zawodowe.

2.3

“Samodzielny sprzedawca z obsługą

komputera i kasy fiskalnej”,

“Florystyka”,

“Spawacz w osłonie gazów (metoda

MAG) 135”,

“Opiekunka dziecięca i osób starszych”,

“Kurs wizażu i zdobienia paznokci”,

“Samodzielny księgowy”,

“Pracownik działu kadr i płac”,

“Tworzenie i zarządzanie projektami

finansowanymi z EFS”.

Łącznie przeprowadzono 18 szkoleń

w wymiarze od 150 do 250 godzin.

Pomoc w zdobyciu pracy.

Działanie to zostało przewidziane zarówno

dla uczestników praktycznych szkoleń

zawodowych, jak i części osób, która nie

została zakwalifikowana na wspomniane

szkolenia.

Tytuł projektu:

“Perspektywy dla rolników”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Fundacja Ekspert – Kujawy

Dane kontaktowe:

ul. Dworcowa 65, 88–100 Inowrocław,

tel. (0 52) 357 62 15,

e-mail: j.woznica@ekspert-kujawy.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

180 osób – rolnicy, domownicy i inne osoby

zatrudnione w rolnictwie

Okres realizacji projektu:

01.11.2006–30.09.2007

Zasięg projektu:

powiat: inowrocławski, mogileński,

nakielski, radziejowski, żniński

Całkowita wartość projektu:

697 962,27 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

523 471,70 zł

99


Działanie 2.3 ZPORR

Uczestnicy szkolenia „Samodzielny księgowy”.

To działanie zostało podzielone na dwa

poddziałania:

1. Przygotowanie do wejścia na rynek

pracy – obejmujące swym zakresem takie

aspekty jak – rynek pracy, instytucje rynku

pracy, podstawowe informacje z kodeksu

pracy, możliwości dokształcania i przekwalifikowywania

osób odchodzących

z rolnictwa, właściwe sporządzanie dokumentów

aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna.

2.3

2. Rozmowa motywacyjna z doradcą zawodowym

– celem rozmowy było zmo-

są zdobycie nowych lub zaktualizowanie

Oprócz wymiernych rezultatów, jakimi

tywowanie uczestników do aktywnego posiadanych kwalifikacji uczestnicy zdobyli

również umiejętności pracy w zespo-

poszukiwania pracy zaraz po odbyciu

szkolenia, pomoc w poznaniu własnego

potencjału i preferencji zawodowych. wykonywaną pracę i poruszania się po

le, samodzielności, odpowiedzialności za

Uczestnicy na rozmowę przynosili samodzielnie

sporządzone dokumenty aplika-

ocenieni przez psychologa i doradców za-

rynku pracy. Ponadto zostali obiektywnie

cyjne w celu ich ponownego przeanalizowania

wraz z doradcą zawodowym. pozycji i możliwości

wodowych pod względem swych predys-

zawodowych.

Warto nadmienić także, iż istotną formą

wsparcia dla uczestników był zwrot

kosztów dojazdu, dodatek szkoleniowy,

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem lub

osobą zależną oraz drobny poczęstunek

i napoje podczas zajęć.

100


„Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Działanie 2.3 ZPORR

Projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe dla rolników i domowników

szansą na rozwój wsi.”

Projekt miał na celu dostosowanie Beneficjentów

Ostatecznych do funkcjonowania

w zmieniających się warunkach społeczno

– gospodarczych poprzez wyposażenie ich

w nowe kwalifikacje, które ułatwią im podjęcie

zatrudnienia poza sektorem rolnym

bądź też założenie działalności gospodarczej

jako dodatkowego źródła dochodu.

Projekt realizowany był w partnerstwie

ze Spółdzielnią Pracy “Oświata” oraz

z Polskim Związkiem Motorowym w Bydgoszczy.

Projekt był skierowany do rolników

domowników i osób pracujących w rolnictwie

zamieszkujących tereny wiejskie województwa

kujawsko – pomorskiego, którzy

chcieliby podjąć zatrudnienie w sferze

pozarolniczej. Projekt umożliwiał zdobycie

nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim

osobom zainteresowanym bez względu

na płeć, wiek i wykształcenie. Działania

w ramach projektu miały charakter kompleksowy

i przyczyniły się do osiągnięcia

zamierzonego celu, wyróżniającego się

innowacyjnością w stosunku do działań

prowadzonych w regionie.

Projekt był realizowany w 4 modułach

szkoleniowych:

1. Kurs “Operator wózków jezdniowych”

– szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych

jest kursem przyuczającym do

zawodu. W ramach tego kursu przeprowadzono

szkolenie dla 14 mężczyzn, którzy

uznali, że zdobycie nowego zawodu ułatwi

im podjęcie działalności pozarolniczej.

Większość Beneficjentów Ostatecznych

posiadało niskie kwalifikacje zawodowe

oraz w przeważającej większości wykształcenie

zawodowe.

2. Kurs “Spawacz – trzy metody” – szkolenie

z zakresu spawania skierowane było

do 15 mężczyzn. Celem kursu była nauka

spawania trzema metodami tj. moduł spawania

stali elektrodami otulonymi, moduł

spawania gazowego stali, moduł spawania

stali wysokostopowych elektrodą topliwą

w osłonie gazów aktywnych. Zakres nauki

pozwolił Beneficjentom Ostatecznym

w poszukaniu pracy, bądź też założeniu

działalności gospodarczej. Kurs kończył

się uzyskaniem certyfikatu, który jest honorowany

w krajach Unii Europejskiej.

Większość Beneficjentów Ostatecznych

wyrażała chęć podjęcia pracy poza rolnictwem.

3. Kurs “Asystent rachunkowości”-

obejmował szkolenie z zakresu rachunkowości

oraz podstawy pracy z komputerem.

Zakres zajęć z rachunkowości zawierał

zagadnienia dotyczące m.in. uregulowań

prawnych w Polsce, zasad prowadzenia

rachunkowości, charakterystykę kont księgowych,

a także obrót materiałowy i towarowy

oraz ewidencję kosztów i wyrobów.

Zajęcia z obsługi komputera przybliżyły

kursantom podstawowe pojęcia z zakresu

informatyki oraz nauczyły obsługi programów

WORD (edytor tekstu) i EXCEL (arkusz

kalkulacyjny) a także obsługi programów

księgowych. Beneficjent Ostateczny

będzie mógł po kursie podjąć nową pracę

bądź też dodatkowo do działalności rolniczej

otworzyć działalność gospodarczą.

Kurs był skierowany do 53 osób.

Zakończenie szkolenia „Asystent”.

4. Kurs “Kierowca kat. C” i “Kierowca

kat. C+E” – szkolenie, które szczególnie

cieszyło się powodzeniem wśród rolników.

Uczestniczyło w nim 26 osób. Pierwsza

faza szkolenia obejmowała kurs kierowca

kat. C. Po pozytywnym zdaniu egzaminów

wszyscy uczestnicy rozpoczęli kurs kierowca

kat. C+E. Dodatkowo Beneficjenci

Ostateczni ukończyli kurs uprawniający

do przewozu towarów. Uprawnienia, jakie

zdobyli Beneficjenci Ostateczni na tym

kursie w pełni pozwalają wykonywać zawód

kierowcy samochodu ciężarowego.

Uczestnicy projektu otrzymali bezpłatnie,

dzięki dofinansowaniu z Europejskiego

Funduszu Społecznego (EFS), pomoce

2.3

dydaktyczne jak i zwrot kosztów dojazdu.

Tytuł projektu:

“Nowe kwalifikacje zawodowe dla rolników i domowników

szansą na rozwój wsi”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Urząd Gminy w Rogowie

Dane kontaktowe:

ul. Kościelna 8, 88–420 Rogowo, tel. (0 52) 302 40 53

e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl

www.rogowo.paluki.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

101 osób – rolnicy, domownicy i inne osoby zatrudnione

w rolnictwie

Okres realizacji projektu:

10.11.2005–31.03.2007

Zasięg projektu:

powiat żniński i mogileński

Całkowita wartość projektu:

469 931,17 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

352 448,38 zł

101


Działanie 2.3 ZPORR

„Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Projekt „Zmiana zawodu szansą na nowy start osób odchodzących

z rolnictwa.”

Celem projektu było dostosowanie osób

do funkcjonowania w zmieniających się

warunkach społeczno–ekonomicznych

oraz przygotowanie ich do wykorzystania

szans związanych z powstaniem nowych

miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez

stworzenie warunków ułatwiających

osobom zatrudnionym w rolnictwie znalezienie

zatrudnienia poza sektorem rolnym.

Celem szczegółowym projektu było wyposażenie

rolników w umiejętności umożliwiające

zdobycie nowego zatrudnienia

i wykonywania nowego zawodu w związku

z procesem restrukturyzacji polskiego rolnictwa.

Projekt miał charakter szkoleniowy. Formy

wsparcia dostępne dla uczestników

projektu były następujące:

- szkolenia i kursy (przede wszystkim

kursy zawodowe, pozwalające zdobyć

umiejętności spawacza TIG, spawacza

MAG, opiekuna osób starszych z masażem

lub przedstawiciela handlowego oraz towarzyszące

im szkolenia ogólne z zakresu

informatyki, języka obcego, sztuki autoprezentacji

i pracy w nowoczesnej firmie).

2.3

W dniu 7 lipca 2006 r. zakończono

szkolenia grupy z zakresu “Przedstawiciel

handlowy” oraz “Opiekun osób starszych

z masażem”. W siedzibie Centrum odbyło

się uroczyste wręczenie certyfikatów

ukończenia szkoleń wraz z pożegnaniem

Beneficjentów Ostatecznych. Szkolenia

ukończyło 20 osób. Każdy z Beneficjentów

Ostatecznych zdobył pięć certyfikatów:

z języka obcego, pracy w nowoczesnej

firmie, informatyki, ze sztuki autoprezentacji

i ze szkolenia zawodowego “Przedstawiciel

handlowy” lub “Opiekun osób

starszych z masażem”. Każdy certyfikat

zawierał dokładne informacje o ilości godzin

szkoleniowych i zakresie zrealizowanego

programu.

W dniu 17 lipca 2006 r. w siedzibie

CKP nr 1 odbył się egzamin potwierdzający

zdobycie kwalifikacji spawacza dla

20 Beneficjentów Ostatecznych. Wszyscy

przystępujący do egzaminu zaliczyli go

z wynikiem pozytywnym. W dniu 18 lipca

2006 r. odbyło się zakończenie szkoleń dla

kolejnych 20 Beneficjentów Ostatecznych

zdobywających uprawnienia spawacza.

Każdy z Beneficjentów Ostatecznych otrzymał

certyfikat ukończenia szkoleń ogólnych,

tj. z informatyki, języka angielskiego,

pracy w nowoczesnej firmie i sztuki autoprezentacji.

Zakończenie szkoleń w dniu

18 lipca 2006 r. odbyło się z udziałem

przedstawiciela Prezydenta Bydgoszczy,

którego reprezentował Dyrektor Wydziału

Edukacji – Pan Marian Sajna, z udziałem

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Toruniu – Pana Adama Horbulewicza

oraz z udziałem lokalnych mediów (telewizja,

radio, gazety).

W dniu zakończenia szkoleń Beneficjenci

Ostateczni otrzymali płyty CD ze wszystkimi

materiałami i ćwiczeniami wykonywanymi

przez siebie w trakcie szkoleń oraz ze

zdjęciami z przebiegu szkoleń.

Od początku stycznia 2006 r. kontynuowane

były działania promocyjne i informacyjne.

Zlecono wydruk ulotek i plakatów

według wzorów zatwierdzonych przed

Oddział ds. Informacji i Promocji EFS

WUP, a także wykonanie długopisów reklamowych

z logo EFS i ZPORR. Na stronie

internetowej zamieszczono informacje

o projekcie i o prowadzonej akcji rekrutacyjnej

oraz linki odsyłające do stron internetowych

EFS i ZPORR.

W gminach wiejskich województwa

kujawsko–pomorskiego rozwieszono plakaty,

pozostawiono ulotki informujące

o projekcie w urzędach gmin, na pocztach

i w sklepach. Od początku stycznia

2006 r. rozpoczęło także działalność Biuro

Projektu, w którym udzielano informacji

oraz przyjmowano zapisy do projektu.

W prasie zamieszczono ogłoszenia prasowe

dotyczące projektu. Ponadto udzielono

wywiadu w telewizji regionalnej nt. realizowanego

projektu. Audycja ta została wyemitowana

w TVP 3 w programie “Moja

wieś. Moje miasteczko”.

Okres realizacji projektu:

01.01.2006–29.12.2006

Zasięg projektu:

województwo kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

407 269,12 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

305 451,84 zł

102

Tytuł projektu:

“Zmiana zawodu szansą na nowy start osób odchodzących

z rolnictwa”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Miasto Bydgoszcz

Dane kontaktowe:

ul. Jezuicka 1, 85 -102 Bydgoszcz

tel. (0 52) 585 83 42

Liczba osób objętych wsparciem:

40 osób – rolnicy, domownicy i inne osoby

zatrudnione w rolnictwie


„Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Działanie 2.3 ZPORR

Projekt „Od rolnika i domownika do murarza i tynkarza –

kompleksowe wsparcie dla osób odchodzących z rolnictwa.”

Idea projektu wynikała z zachodzących

w rolnictwie procesów restrukturyzacyjnych.

Występowanie w rolnictwie nadwyżki

siły roboczej rodziło konieczność

podjęcia działań, które umożliwiłyby podjęcie

przez część dotychczasowych rolników

pracy poza sektorem rolnym. Przy

tworzeniu projektu uwzględniona została

także sytuacja na rynku pracy, na którym

występuje zapotrzebowanie na pracowników

budowlanych. Równie ważne okazały

się rozmowy z potencjalnymi uczestnikami,

dzięki którym możliwe było ustalenie

ostatecznych założeń projektu, w tym liczby

uczestników, rodzaju kursów zawodowych,

czy też ewentualnych barier zagrażających

realizacji przedsięwzięcia.

Stąd też w ramach projektu realizowane

były następujące działania: informacja

zawodowa, kursy z zakresu murarza

i tynkarza oraz pośrednictwo pracy

na terytorium RP. Uczestnicy otrzymali

także wsparcie w postaci: badań lekarskich,

wyżywienia, ubezpieczenia na czas

trwania kursu, ubrań roboczych, materiałów

piśmienniczych, dodatku szkoleniowego

oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Projekt został skierowany do 42 rolników

i domowników rolników, którzy

chcieli podjąć zatrudnienie poza sektorem

rolnym. Uczestnicy rekrutowani byli

z trzech powiatów województwa kujawsko

– pomorskiego: włocławskiego, radziejowskiego

i lipnowskiego. Przy wyborze

uczestników preferowane były osoby prowadzące

działalność rolniczą w stosunkowo

niewielkich i niewyspecjalizowanych

gospodarstwach rolnych, które jak powszechnie

wiadomo generują małe dochody.

Wybór grupy uczestników projektu

sprawił, że projekt pozostawał w zgodzie

z polityką horyzontalną Unii Europejskiej

w kwestii wyrównania szans edukacyjnych

osób zamieszkałych na terenach wiejskich

i obszarach zagrożonych marginalizacją.

W ramach projektu przeszkolone zostały

3 grupy uczestników:
I grupa – 14 osób (zajęcia odbywały

się w Radziejowie – powiat radziejowski),

II grupa – 11 osób (zajęcia odbywały

się z Boniewie – powiat włocławski),

III grupa – 16 osób (zajęcia odbywały

się we Włocławku).

Każda grupa uczestniczyła w zajęciach

z informacji zawodowej, które prowadził

wykwalifikowany doradca zawodowy.

Każdy Beneficjent Ostateczny uczestniczył

w 12 godzinach zajęć. Kolejnym działaniem

były warsztaty z pośrednictwa pracy

w liczbie 76 godzin.

Uczestnicy kursu podczas zajęć teoretycznych.

2.3

Na etapie rekrutacji wśród potencjalnych

uczestników przeprowadzona została

rozmowa kwalifikacyjna przez doradcę

zawodowego. Rozmowa ta miała na celu

Tytuł projektu:

“Od rolnika i domownika do murarza i tynkarza – kompleksowe

wsparcie dla osób odchodzących z rolnictwa”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Regionalne Centrum Integracji Europejskiej

Dane kontaktowe:

ul. POW 20/22, 87–800 Włocławek

tel. (054) 414 10 03, fax (054) 414 10 04

Liczba osób objętych wsparciem:

42 osoby – rolnicy, domownicy i inne

osoby zatrudnione w rolnictwie

Okres realizacji projektu:

01.12.2006–15.05.2007

Zasięg projektu:

woj. kujawsko – pomorskie

Całkowita wartość projektu:

177 419,32 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

133 064,49 zł

103


Działanie 2.3 ZPORR

określenie stopnia motywacji przystąpienia

do projektu oraz indywidualnych predyspozycji

do wykonywania zawodu murarza

i tynkarza. Końcowy etap procedury

kwalifikacyjnej obejmował wykluczenie

przeciwwskazań do wykonywania zawodu

– badania lekarskie, potwierdzające możliwość

późniejszego podjęcia pracy zgodnie

z kierunkiem kształcenia.

W ramach kursu przygotowującego do

wykonywania zawodu murarza i tynkarza,

każdy z kursantów uczestniczył w zajęciach

teoretycznych (55 godzin) i zajęciach

praktycznych (100 godzin). W ramach zajęć

teoretycznych zrealizowano następujące

tematy:
technologia robót – 15 godzin,

materiałoznawstwo – 5 godzin,

prawo budowlane – 5 godzin,

rysunek zawodowy – 10 godzin,

BHP – 5 godzin,

rachunek zawodowy – 10 godzin,

maszynoznawstwo – 5 godzin.

Uczestnicy kursu podczas zajęć praktycznych.

Uczestnicy kursu przygotowującego do

wykonywania zawodu murarza i tynkarza.

Zajęcia praktyczne odbywały się na poligonie

szkoleniowym. Dla każdego uczestnika

zakupiono komplet ubrań roboczych

(spodnie, koszula, kurtka, kamizelka ocieplana,

obuwie, rękawice i czapka). Podczas

2.3

praktyki kursanci ćwiczyli, m.in.: roboty

murarskie, wykonywanie ścian (grubych,

ścianek działowych itp.), wykonywanie

murów o konstrukcji złożonej, wykonywanie

prac tynkarskich sufitów i ścian,

osadzanie stolarki i ślusarki, wykonywanie

robót rozbiórkowych, remontowych,

naprawczych i malarskich, układanie narożników

wewnętrznych i zewnętrznych,

wykonywanie izolacji, wykonywanie prac

wykończeniowych itp.

Kurs zakończył się egzaminem. Wszyscy

uczestnicy otrzymali zaświadczenia

o ukończeniu kursu potwierdzające posiadanie

kwalifikacji zawodowych.

W ramach promocji projektu zamieszczono

ogłoszenia w prasie lokalnej. Zlecono

również emisję reklamy w regionalnym

radio. Ponadto na potrzeby projektu wydrukowano

ulotki i plakaty, które następnie

rozkolportowano w miejscach użyteczności

publicznej. Ogłoszenia informujące

o realizacji projektu zostały umieszczone

także na stronie internetowej Beneficjenta

Ostatecznego. Nawiązano też współpracę

z urzędami gmin oraz sołtysami poszczególnych

wsi, której celem była nie tylko

promocja projektu, ale również pomoc

w pozyskaniu potencjalnych uczestników.

Tablice informacyjne pojawiły się także

w biurze projektu oraz w miejscach realizacji

szkolenia.

Na wszystkich materiałach reklamowo

– informacyjnych zostały zamieszczone

odpowiednie logo Unii Europejskiej,

Europejskiego Funduszu Społecznego,

Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego oraz informacja

o współfinansowaniu projektu ze środków

Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Na zakończenie projektu osiągnięto następujące

rezultaty twarde:

∙ zrealizowanie zajęć z informacji zawodowej

oraz pośrednictwa pracy,

∙ zrealizowanie 3 edycji kursu na murarza

i tynkarza, w tym na każdą edycję

55 godz. teorii i 100 godz. praktyki

(100% planowanej wielkości),

∙ skorzystanie z informacji zawodowej

w ramach projektu przez 42 osoby

(100% planowanej wielkości),

∙ ukończenie projektu przez 41 osób

(108% planowanej wielkości),

∙ wydanie 41 zaświadczeń o ukończeniu

kursu (108% planowanej wielkości).

Do najważniejszych rezultatów miękkich

projektu, osiągniętych podczas jego realizacji

należą:

∙ aktywizacja zawodowa Beneficjentów

Ostatecznych,

∙ podniesienie samooceny uczestników

projektu,

∙ nabycie umiejętności poszukiwania

pracy,

∙ pozytywne ocenianie pomocy uzyskanej

w ramach realizowanego projektu

przez 41 osób (108 % planowanej

wielkości).

104


„Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Działanie 2.3 ZPORR

Projekt „Nowe możliwości.”

Celem projektu jest dostosowanie osób

do funkcjonowania w zmieniających się

warunkach społeczno–ekonomicznych

oraz przygotowanie ich do wykorzystania

szans związanych z powstaniem nowych

miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez

stworzenie warunków ułatwiających

osobom zatrudnionym w rolnictwie znalezienie

zatrudnienia poza sektorem rolnym.

Celem szczegółowym projektu jest wyposażenie

rolników w umiejętności umożliwiające

zdobycie nowego zatrudnienia

i wykonywania nowego zawodu w związku

z procesem restrukturyzacji polskiego rolnictwa.

W ramach projektu realizowane są następujące

szkolenia:

“Sprzedawca z umiejętnością obsługi

kasy fiskalnej i umiejętnością prowadzenia

pełnej

dokumentacji sklepowej” (4 szkolenia),

“Kierowca wózków jezdniowych

z wymianą butli gazowych” (1 szkolenie),

“Samodzielny księgowy ze znajomością

zagadnień kadrowych i płacowych”

(2 szkolenia),

“Przedstawiciel handlowy” (3 szkolenia),

“Doradca rolniczy” (4 szkolenia),

“Pracownik administracyjno–biurowy”

(4 szkolenia),

“Opiekunka społeczna” (1 szkolenie).

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz budżetu

Państwa w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dzięki dofinansowaniu możliwy

był zakup materiałów dydaktycznych oraz

wynajęcie sali dla uczestników szkolenia,

pracowni komputerowej oraz kas fiskalnych.

Osobom uczestniczącym w szkoleniach

wypłacono dodatki szkoleniowe

oraz zwrot kosztów dojazdów.

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę

aktywności Beneficjentów Ostatecznych

na rynku pracy, zachęciła te osoby

do samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji,

spowodowała wzrost aspiracji,

a także podniosła ich samoocenę i wiarę

we własne siły. Projekt spowodował spotkanie

osób, które znajdują się w podobnej

sytuacji życiowej co pozwoliło na wymianę

między nimi informacji, integrację, zawarcie

nowych znajomości. Część osób, które

brały udział w organizowanych szkoleniach

znalazła już zatrudnienie.

Szkolenia odbywają się w grupach

10 - 12 osobowych w godzinach popołudniowych.

Obejmują one przekazanie

kompleksowej wiedzy teoretycznej połączonej

z praktyką. Kursy zakończone

są wydaniem stosownych zaświadczeń.

Każdy z Beneficjentów Ostatecznych korzysta

z godzin doradztwa zawodowego,

w czasie której sporządzany jest indywidualny

plan działania (IPD).

2.3

Tytuł projektu:

“Nowe możliwości”

Ostateczny Odbiorca (Projektodawca):

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy

Aleksandrów Kujawski

Dane kontaktowe:

siedziba: ul. Piaskowa 12, Odolion

87–700 Aleksandrów Kujawski, tel. (0 54) 282 03 80

biuro projektu: ul. Szosa Ciechocińska 5

Odolion, 87–700 Aleksandrów Kujawski

tel. (054) 282 34 62

e-mail: stowarzyszenie.gok@op.pl

www.aleksandrowkujawski-stowarzyszenie.pl

Liczba osób objętych wsparciem:

204 osoby – rolnicy, domownicy

i inne osoby zatrudnione w rolnictwie

Okres realizacji projektu:

1.07.2006–31.03.2008

Zasięg projektu:

powiat: aleksandrowski, radziejowski

Całkowita wartość projektu:

450 720,02 zł

Wartość dofinansowania z EFS:

338 040,01 zł

105


Działanie 2.3 ZPORR

Projekt „Nowa szansa, lepsza przyszłość.”

„Reorientacja zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa”

Potrzeba realizacji projektu wynikała

z wielu czynników, jakie znajdują odzwierciedlenie

w Zintegrowanym Programie

Operacyjnym Rozwoju Regionalnego

(ZPORR), w aktualnych analizach, raportach,

opracowaniach, Narodowym Planie

Rozwoju, strategiach rozwoju powiatu

i województwa. Głównym celem projektu

było zmniejszenie udziału bezrobocia

ukrytego na wsi, wyposażenie osób chcących

odejść z rolnictwa w kwalifikacje zawodowe

umożliwiające pomyślne wejście

na pozarolniczy rynek pracy.

Celem projektu było umożliwienie rolnikom

i domownikom, z wyłączeniem emerytów

i osób zarejestrowanych jako bezrobotne

oraz innym osobom zatrudnionym

w rolnictwie chcącym podjąć zatrudnienie

w sferze pozarolniczej zdobycie nowych

kwalifikacji zawodowych, które ułatwią

podjęcie zatrudnienia. Głównym celem

projektu było zmniejszenie udziału bezrobocia

ukrytego na wsi poprzez przeszkolenie

osób chcących odejść z rolnictwa.

Zdobyte kwalifikacje zawodowe umożliwią

Beneficjentom Ostatecznym wejście

na pozarolniczy rynek pracy, również zagraniczny.

Projekt objął zorganizowanie i przeprowadzenie

szkolenia z zakresu spawania

w osłonie CO 2

oraz kursu obsługi wózków

jezdniowych.

W kursie spawania udział wzięło 14 Beneficjentów

Ostatecznych a w kursie operatora

wózków widłowych 10 osób.

2.3