TRZ 12-2

junkers.serwis24.pl

TRZ 12-2

TRZ 12-2

Slovensky

periódy (P1...P6) budú

ignorované.

• Off: ukazuje a TRZ 12-2 je

vypnut˘ (Ïiadna ochrana proti

zamrznutiu).

• : dlhodobá ochrana proti

zamrznutiu na 5 °C priestorovej

teploty. Nastavené spínacie

periódy (P1...P6) budú

ignorované.

3.2 Úsporn˘ prevádzkov˘

reÏim s ECO (15)

Zapnutie ãasovo obmedzeného

úsporného prevádzkového reÏimu

(ECO) na 16 °C priestorovej teploty:

y StláãaÈ ECO-tlaãidlo poãas

automatickej prevádzky, k˘m sa

nezobrazí poÏadovaná ãasová

doba úsporného reÏimu (ECO1 =

1 hodina aÏ ECO8 = 8 hodín).

Zobrazuje sa zostávajúci ãas.

Nastavené spínacie periódy

(P1...P6) budú ignorované.

Preru‰enie úsporného reÏimu

prevádzky (ECO):

y ZatlaãiÈ ECO-tlaãidlo na viac

ako 2 sekundy.

3.3 Programovanie

y Pri prvom uvedení do prevádzky

stlaãiÈ Reset-tlaãidlo (19).

3.3.1 Nastavenie dÀa v t˘Ïdni a

ãasu

Nastavenie dÀa:

y DrÏaÈ stlaãené Day-tlaãidlo (4) a

tlaãidlom / zvoliÈ aktuálny

deÀ v t˘Ïdni

(1 = Pondelok, 2 = Utorok, ...).

Nastavenie hodín:

y DrÏaÈ stlaãené Hour-tlaãidlo (3) a

tlaãidlom / nastaviÈ hodiny

aktuálneho ãasu.

y DrÏaÈ stlaãené Minute-tlaãidlo (2)

a tlaãidlom / nastaviÈ

minúty aktuálneho ãasu.

Prestavenie na letn˘/zimn˘ ãas:

y Pre nastavenie správneho ãasu

postupovaÈ podºa nastavenia

hodín.

y NemeniÈ spínacie ãasy.

3.3.2 Nastavenie vykurovacieho

programu (periódy P1...P6)

NastaviÈ je moÏné maximálne 6

prepnutí reÏimu prevádzky s

priradenou teplotou pre normálny

reÏim alebo úsporn˘ reÏim

vykurovania (základné nastavenie

je uvedené v prílohe P1..P6).

V základnom nastavení sú aktívne

periódy P1 a P2.

18

6 720 610 668 (01.08)

More magazines by this user
Similar magazines