TRZ 12-2

junkers.serwis24.pl

TRZ 12-2

TRZ 12-2

Slovensky

y SlaãiÈ Set-tlaãidlo (17) pre

uloÏenie nastavenia.

Ukazovateº zobrazí .

Preru‰enie dovolenkového

programu:

y PodrÏaÈ stlaãené tlaãidlo

dovolenka (18) na viac ako

2 sekundy.

3.3.4 Obnovenie základného

nastavenia (19)

y StlaãiÈ Reset-tlaãidlo (19).

Ukazovateº ãasu bliká a zostane

stáÈ.

Do nastavenia aktuálneho ãasu

reguluje TRZ 12-2 dlhodobo

priestorovú teplotu na 21 °C.

3.3.5 Odborná úroveÀ

Prispôsobenie priestorového

snímaãa

Prispôsobovanie priestorového

snímaãa mení ukazovateº teploty.

Hodnota môÏe byÈ korigovaná ± 3 K

( °C):

y V automatickej prevádzke stlaãiÈ

súãasne Set-tlaãidlo (17) a

tlaãidlo na dlh‰ie ako

2 sekundy.

Ukazovateº teploty 0.0 °C

(základné nastavenie).

y DrÏaÈ stlaãené Set-tlaãidlo (17) a

uvoºniÈ tlaãidlo .

20

y NastaviÈ prispôsobenie

priestorového snímaãa tlaãidlami

/ .

y StlaãiÈ Set-tlaãidlo (17) pre

uloÏenie nastavenia.

Nastavenie spínacej diferencie

Spínacia diferencia môÏe byÈ

nastavená na ± 1 K ( °C) alebo

± 0,5 K ( °C):

y V automatickej prevádzke stlaãiÈ

súãasne Set-tlaãidlo (17) a Hourtlaãidlo

(3) na dlh‰ie ako

2 sekundy a drÏaÈ stlaãené.

Ukazovateº teploty H 1.0 °C

(základné nastavenie).

y NastaviÈ spínaciu diferenciu

tlaãidlami / .

y StlaãiÈ Set-tlaãidlo (17) pre

uloÏenie nastavenia.

6 720 610 668 (01.08)

More magazines by this user
Similar magazines