TRZ 12-2

junkers.serwis24.pl

TRZ 12-2

TRZ 12-2

Latviski

• 21 °C: parÇdÇs simbols un

ilgsto‰i tiek uzturïta 21 °C

temperatapplera. IeregulïtÇs grupas

(P1...P6) tiek ignorïtas.

• Off: parÇdÇs simbols un

TRZ 12-2 tiek izslïgts

(bez pretsala aizsardz¥bas).

• : ilgsto‰a pretsala aizsardz¥ba

5 °C telpas temperatapplerÇ.

IeregulïtÇs grupas (P1...P6) tiek

ignorïtas.

3.2 Ekonomiskais reϥms ar

tausti¿u ECO (15)

LaikÇ ierobeÏota ekonomiskÇ (ECO)

reÏ¥ma (telpas temperatapplera 16 °C)

ieslïg‰ana:

y AutomÇtiska reÏ¥ma laikÇ ECO

tausti¿u spiest tik ilgi, l¥dz

parÇdÇs vïlamais ekonomiskÇ

reϥma ilgums (ECO1 = 1 stunda

l¥dz ECO8 = 8 stundas).

Atliku‰ais laiks tiek parÇd¥ts.

IeregulïtÇs grupas (P1...P6) tiek

ignorïtas.

EkonomiskÇ reÏ¥ma (ECO)

pÇrtrauk‰ana:

y ECO tausti¿u piespiest ilgÇk

par 2 sekundïm.

3.3 Programmï‰ana

y Iedarbinot pirmo reizi, piespiest

tausti¿u „Reset“ (atgrie‰anÇs

sÇkuma stÇvokl¥) (19).

3.3.1 Nedï∫as dienas un

pulkste¿laika ieregulï‰ana

Nedï∫as dienas ieregulï‰ana:

y Turot nospiestu tausti¿u „Day“

(diena) (4), ar tausti¿iem /

ieregulït aktuÇlo nedï∫as dienu

(1 = pirmdiena, 2 = otrdiena, ...).

Pulkste¿laika ieregulï‰ana:

y Turot nospiestu tausti¿u „Hour“

(stundas) (3), ar tausti¿u /

ieregulït stundas.

y Turot nospiestu tausti¿u „Minute“

(minappletes) (2), ar tausti¿u /

ieregulït minappletes.

Vasaras/ziemas laika pÇrslïg‰ana:

y Ieregulït pulkste¿laiku kÇ

aprakst¥ts iepriek‰.

y Nemain¥t komutÇcijas laikus.

3.3.2 Apkures programmas

(grupas P1...P6)

ieregulï‰ana

MaksimÇli 6 grupas, katra ar vienu

apkures vai vienu ekonomiskÇ

reÏ¥ma sÇkumu un attiec¥gÇm

temperatapplerÇm (grupas P1..P6

pamatieregulïjumus skat¥t

pielikuma tabulÇs).

44

6 720 610 668 (01.08)

More magazines by this user
Similar magazines