TRZ 12-2

junkers.serwis24.pl

TRZ 12-2

TRZ 12-2

Latviski

y Piespiest tausti¿u „Set“ (17), lai

ievad¥tu ieregulïjumus atmi¿Ç.

DisplejÇ parÇdÇs .

Br¥vdienu programmas

pÇrtrauk‰ana:

y Br¥vdienu tausti¿u (18)

piespiest ilgÇk par 2 sekundïm.

3.3.4 Pamatieregulïjumu

atjauno‰ana (19)

y Piespiest tausti¿u „Reset“

(ievad¥‰ana atmi¿Ç) (19).

Mirgo pulkste¿laiks un pulkstenis

apstÇjas.

Kamïr pulkste¿laiks tiek

ieregulïts, TRZ 12-2 ilgsto‰i uztur

21 °C temperatappleru.

3.3.5 SpeciÇlista l¥menis

Telpas temperatappleras sensora

kalibrï‰ana

Ar telpas sensora kalibrï‰anu tiek

izmain¥ti temperatappleras rÇd¥jumi.

Lielumu iespïjams koriÆït par

± 3 K ( °C) ar 1 K soli:

y AutomÇtiskÇ reÏ¥ma laikÇ

piespiest vienlaic¥gi tausti¿us

„Set“ (17) un ilgÇk par

2 sekundïm.

Temperatappleras indikÇcija 0.0 °C

(pamatieregulïjums).

y TurpinÇt turït tausti¿u „Set“ (17),

bet atlaist tausti¿u .

46

y Telpas temperatappleras sensora

temperatappleras rÇd¥jumu izmai¿u

ieregulït ar tausti¿u / .

y Piespiest tausti¿u „Set“ (17), lai

ievad¥tu ieregulïjumu atmi¿Ç.

Nejapplet¥bas zonas ieregulï‰ana

Nejapplet¥bas zona var tikt ieregulïta uz

± 1 K ( °C) vai ± 0,5 K ( °C):

y AutomÇtiskÇ reÏ¥ma laikÇ

piespiest vienlaic¥gi tausti¿us

„Set“ (17) un „Hour“ (3) ilgÇk par

2 sekundïm.

Temperatappleras indikÇcija H 1.0 °C

(pamatieregulïjums).

y Nejapplet¥bas zonu ieregulït ar

tausti¿u / .

y Piespiest tausti¿u „Set“ (17), lai

ievad¥tu ieregulïjumu atmi¿Ç.

6 720 610 668 (01.08)

More magazines by this user
Similar magazines