TRZ 12-2

junkers.serwis24.pl

TRZ 12-2

TRZ 12-2

Przy wyczerpanych bateriach:

Ca∆y wy∂wietlacz miga przez jaki∂

czas. Ogrzewanie dzia∆a w sposób

ciåg∆y

y Wymieniç baterie.

3 Obs∆uga

Elementy obs∆ugi (Rys. 1):

1 przegródka na baterie

2 przycisk - minuty

3 przycisk - godziny

4 przycisk – dzieµ tygodnia

5 przycisk – programowanie c.o.

6 aktywny program urlopowy

7 aktywny program c.o.

(grupy P1...P6)

8 aktualny czas zegarowy

9 aktualny dzieµ tygodnia

10 aktywny tryb pracy ræcznej

11 aktywny tryb pracy automatycznej

12 ogrzewanie wƌczone

13 przyciski do nastawy + i -

14 wy∂wietlacz temperatury

15 przycisk ECO (tryb oszczædny)

16 przeƌcznik rodzaju pracy

17 przycisk Set (zapisz)

18 przycisk programu urlopowego

19 przycisk „reset“ (wykasuj)

3.1 Przeƌcznik rodzaju

pracy (16)

• Auto: wy∂wietlane jest .

Automatyczna zmiana miædzy

trybem ogrzewania a trybem

oszczædnym zgodnie z

zaprogramowanymi czasami

(P1...P6). Mo†liwa rczna zmiana

temperatury przy pomocy

przycisków / (aktywne do

nastpnego cyklu).

• 21 °C: wy∂wietlane jest i w

sposób ciåg∆y ogrzewanie dzia∆a

na 21 °C . Nastawione czasy

(P1...P6) så ignorowane.

• Off: wy∂wietlane jest a

TRZ 12-2 jest wyƌczony (brak

ochrony przeciwmrozowej).

• : ciåg∆a ochrona

przeciwmrozowa na temperaturæ

w pomieszczeniu 5 °C.

Nastawione czasy (P1...P6) så

ignorowane.

Polski

6 720 610 668 (01.08)

5

More magazines by this user
Similar magazines