F-3

junkers.serwis24.pl
  • No tags were found...

pobierz - Junkers Serwis Poznań

Materia³y projektowe

F-3

12/02

Zasobniki pojemnoœciowe c.w.u.

zasilane poœrednio

SL 130-1

SL 200-1

ZawartoϾ opracowania:

Strona

1. Typy dostarczanych zasobników 2

2. Zakres stosowania i wyposa¿enie

standardowe 2

3. Dane techniczne 2

4. Straty ciœnienia w wê¿ownicy 3

5. Wymiary obudowy i przy³¹czy 3

6. Osprzêt dodatkowy 4


ZASOBNIKI C.W.U. TYPU SL 130-1, SL 200-1

1. Typy dostarczanych zasobników

Typ zasobnika

Nr katalogowy

SL 130-1 7 719 001 195

SL 200-1 7 719 001 196

2. Zakres stosowania i wyposa¿enie

standardowe

Zasobniki typu SL 130 (200)-1 s¹ zasobnikami

le¿¹cymi (pod kot³em), prostopad³oœciennymi,

przeznaczonymi do wspó³pracy z kot³ami stoj¹cymi

marki Junkers typu KN ... 8 DP (wygl¹d dostosowany

do tych jednostek) o mocy do 30 kW.

Os³ona zewnêtrzna wszystkich œcian zasobników

wykonana jest z powlekanej na bia³o blachy

stalowej. Króæce pod³¹czeñ hydraulicznych znajduj¹

siê na tylnej œciance zasobnika, natomiast na górnej

wyt³oczenia dla nó¿ek kot³ów. Zbiornik wewnêtrzny

wykonany jest ze stali, pokrytej antykorozyjn¹

jednolit¹ warstw¹ emalii. Ponadto wyposa¿enie

ochronne obejmuje anodê magnezow¹.

Standardowym elementem zasobnika jest równie¿

czujnik temperatury NTC z wtyczk¹ przy³¹czeniow¹

do kot³a oraz termometr i otwór rewizyjny. Izolacjê

termiczn¹ stanowi bezfreonowa wysokogêstoœciowa

pianka poliuretanowa.

3. Dane techniczne

F-3

12/02

Typ zasobnika J.m. SL 130-1 SL 200-1

Iloœæ zwojów wê¿ownicy szt. 5 5

Pojemnoœæ u¿ytkowa dm³

129 198

Pojemnoœæ wody grzewczej dm³ 5,05 7,51

Powierzchnia grzewcza m²

0,8 1,2

Max. moc powierzchni grzewczych przy:

t V=90°C i t Sp=45°C kW 28,0 39,0

Max. wydatek przy obci¹¿eniu ci¹g³ym przy:

t V=90°C i t Sp=45°C dm ³ /h 700 970

t

V=85°C i t

Sp=60°C dm ³ /h 300 405

WskaŸnik mocy* przy t

v=90°C (max. moc grzewcza) NL

2,5 4,5

do t przy t Czas podgrzania od t

K=10°C Sp=60°C V=85°C

i mocy grzewczej 30 kW min 35 54

U¿ytkowa iloœæ c.w.u. (bez do³adowywania zasobnika i t

Sp=60°C)**

t

Z=45°C dm³

150 226

t

Z=40°C dm³

175 263

Zu¿ycie energii przy stanie gotowoœci (24 h)

wg DIN 4708 kWh/d 1,20 1,80

Max. ciœnienie robocze w obiegu c.w.u. bar 10 10

Max. ciœnienie robocze w obiegu c.o. bar 4 4

Ciê¿ar netto (bez opakowania) kg 79 110

tV

- temperatura wody zasilaj¹cej

tSp

- temperatura wody w zasobniku

tZ

- temperatura c.w.u. na wylocie

t - temperatura zimnej wody na wlocie

K

* WskaŸnik mocy NL

oznacza liczbê mieszkañ œrednio zamieszka³ych przez obliczeniowe 3,5 osoby, wyposa¿onych w znormalizowan¹

wannê i dwa dodatkowe punkty poboru (umywalka i zlewozmywak); NL

obliczono dla podanej mocy grzewczej i t Sp=60 C,

O

t Z=45°C oraz t K=10°C. Uwaga: spadek mocy grzewczej lub temperatury zasilania powoduje zmniejszenie wskaŸnika N L.

** Straty ciœnienia podczas rozdzia³u wody poza zasobnikiem nie zosta³y uwzglêdnione.

2

Infolinia 0801 600 801


ZASOBNIKI C.W.U. TYPU SL 130-1, SL 200-1

4. Straty ciœnienia w wê¿ownicy

Rys. 1

5. Wymiary obudowy i przy³¹czy

F-3

12/02

Rys. 2

Infolinia 0801 600 801

3


ZASOBNIKI CIEP£EJ WODY U¯YTKOWEJ TYPU SL 130-1, SL 200-1

6. Osprzêt dodatkowy

Nr katalogowy

7 719 000 758

Opis

Grupa bezpieczeñstwa do zasobników o pojemnoœci do 220 dm³

bez

reduktora ciœnienia (zawiera: zawór bezpieczeñstwa 6 bar, zawór

odcinaj¹cy, króciec kontrolny, zawór zwrotny, element przy³¹czeniowy).

7 719 000 759

Grupa bezpieczeñstwa do zasobników o pojemnoœci do 220 dm³

z

reduktorem ciœnienia (zawiera: reduktor ciœnienia na 4 bar, zawór

bezpieczeñstwa 6 bar, zawór odcinaj¹cy, króciec kontrolny, zawór

zwrotny, element przy³¹czeniowy).

7 719 001 882 AS 206 Grupa pod³¹czeniowa zasobnika c.w.u. typu SL do kot³a

KN ...-8; zawiera pompê ³aduj¹c¹ z kablem przy³¹czeniowym, zawór

zwrotny dla obiegu ³adowania i obiegu c.o. oraz zawór odpowietrzaj¹cy.

F-3

12/02

7 719 001 163

7 719 001 317

LRS 85 Zestaw do regulacji temperatury ³adowania zasobnika

c.w.u. do 85°C dla kot³ów stoj¹cych typu KN ...-8 DP lub K/KN ...-7 DM;

wymagany wy³¹cznie w przypadku, gdy termostat kot³a ogranicza

temperaturê zasilania c.o. poni¿ej 85°C. LRS 85 umo¿liwia w takim

przypadku podwy¿szenie temperatury zasilania podczas ³adowania

zasobnika powy¿ej temperatury nastawionej na termostacie kot³a do

max 85°C.

SVM 1 Modu³ pierwszeñstwa przygotowania c.w.u. dla wszystkich

zasobników wyposa¿onych w czujnik NTC, zakres

nastaw c.w.u. w zakresie od 10°C do 80°C, dodatkowo termostat

temperatury ³adowania c.o. na zasobnik 85°C, wybieg pompy

nastawiany w zakresie od 3 do 6 min. Do zamontowania na p³ycie

czo³owej kot³a za pomoc¹ wtyczki. Do stosowania przy kot³ach typu

SUPRANORM i SUPRALINE bez automatyki pogodowej.

Robert Bosch Sp. z o.o.

Dzia³ Termotechniki

ul. Poleczki 3

02-822 Warszawa

Infolinia: 0 801 600 801

Junkers Serwis 0 801 300 810

More magazines by this user
Similar magazines