D-2

junkers.serwis24.pl
  • No tags were found...

pobierz - Junkers Serwis Poznań

Materia³y projektowe

D-2

12/02

Gazowe kot³y wisz¹ce

z zap³onem elektronicznym,

palnikiem atmosferycznym

i zamkniêt¹ komor¹ spalania

ZSE 24-4 MFA

ZWE 24-4 MFA

ZawartoϾ opracowania:

Strona

1. Typy dostarczanych kot³ów 2

2. Zakres stosowania kot³ów 2

3. Wyposa¿enie fabryczne kot³a 3

4. Dane techniczne 4

5. Wymiary przy³¹czeniowe 5

6. Wymagania monta¿owe 6

Strona

7. Straty ciœnienia w kotle 6

8 Dobór naczynia wzbiorczego 6

9. Minimalna temperatura wody w kotle 6

10.Przygotowanie ciep³ej wody u¿ytkowej 6

11.Uwagi 6

12.Przewody powietrzno-spalinowe 6


EUROSTAR ZSE/ZWE 24-4 MFA z zamkniêt¹ komor¹ spalania

1. Typy dostarczanych kot³ów

ZSE/ZWE 24-4 MFA Typ kot³a Nr katalogowy Rodzaj gazu

ZSE 24-4 MFA 23 7 712 234 831 GZ 50

ZWE 24-4 MFA 23 7 712 234 968 GZ 50

D-2

12/02

Oznaczenia:

Z = urz¹dzenie centralnego ogrzewania

S = kocio³ 1-funkcyjny w wersji do pod³¹czenia zasobnika

c.w.u.

W = kocio³ 2-funkcyjny z wymiennikiem c.w.u.

E = EURO

24 = nominalna moc cieplna 24 kW

-4 = kolejna wersja kot³a

MF = wyœwietlacz wielofunkcyjny

A = zamkniêta komora spalania

23 = przystosowany fabrycznie na gaz GZ 50

Rys. 1

Istnieje mo¿liwoœæ przezbrojenia kot³a na inne

rodzaje gazu: GZ 35, GZ 41,5 i gaz p³ynny (propan).

Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce zestawy przezbrojeniowe:

Typ Gaz Nr katalogowy

ZSE/ZWE... GZ 35 7 719 002 169

ZSE/ZWE... GZ 41,5 7 719 002 171

ZSE/ZWE... propan 7 719 002 139

2. Zakres stosowania kot³ów

Kot³y wisz¹ce Eurostar ZWE/ZSE 24-4 MFA z zamkniêt¹

komor¹ spalania o mocy nominalnej 24 kW,

przeznaczone s¹ do stosowania w niskotemperaturowych

zamkniêtych instalacjach c.o. o maksymalnej

temperaturze zasilania 90°C i maksymalnym

ciœnieniu roboczym do 3 bar.

Najczêœciej maj¹ zastosowanie do centralnego

ogrzewania domów jednorodzinnych, mieszkañ

eta¿owych itd. Kocio³ montowany jest na œcianie

i dziêki temu nie wymaga dodatkowego miejsca

stoj¹cego. U³atwia to póŸniejszy monta¿ urz¹dzenia

w przypadku modernizacji starego budownictwa.

Kocio³ posiada zamkniêt¹ komorê spalania z wymuszonym

odprowadzeniem spalin, co oznacza

mo¿liwoœæ zastosowania kot³a w pomieszczeniu,

w którym s¹ trudnoœci z doprowadzeniem

odpowiedniej iloœci powietrza do spalania, oraz

(lub) problemy z zapewnieniem odpowiedniego

ci¹gu kominowego z powodu zbyt krótkiego

komina, np. w pomieszczeniach na ostatniej

kondygnacji. Ponadto eliminuje koniecznoϾ

stosowania kratki nawiewnej (szczególnie

uci¹¿liwe w ma³ych pomieszczeniach ³azienkowych).

Otwarte instalacje c.o. trzeba przebudowaæ na

systemy zamkniête (wg PN-B-02414:1999). W

grawi-tacyjnych systemach c.o. kocio³ nale¿y

pod³¹czyæ do istniej¹cej instalacji poprzez sprzêg³o

hydrauliczne.

Szczególnie ekonomiczn¹ pracê zapewniaj¹

regulatory do regulacji p³ynnej TR... i TA... marki

Junkers. Dotyczy to tak¿e instalacji z termostatycznymi

zaworami.

Kot³y 1-funkcyjne ZSE 24-4 MFA oprócz funkcji c.o.,

s¹ fabrycznie przystosowane do pod³¹czenia

zasobnika pojemnoœciowego ciep³ej wody

u¿ytkowej.

Kot³y 2-funkcyjne ZWE 24-4 MFA oprócz funkcji c.o.,

umo¿liwiaj¹ podgrzewanie c.w.u. w sposób przep³ywowy.

2

Infolinia 0801 600 801


EUROSTAR ZSE/ZWE 24-4 MFA z zamkniêt¹ komor¹ spalania

w³¹cznik g³ówny

wyœwietlacz wielofunkcyjny

termostat c.o.

i prze³¹cznik lato/zima

termostat c.w.u.

regulator pogodowy TA 211 E

(osprzêt dodatkowy)

miejsce na pod³¹czenie

zegara steruj¹ccego

manometr

D-2

12/02

Rys. 2 Widok pola obs³ugi kot³a.

3. Wyposa¿enie fabryczne kot³a

Kot³y Eurostar ZSE/ZWE 24-4 MFA z zap³onem

elektronicznym, wyposa¿one s¹ w palnik ze stali

szlachetnej z zamkniêt¹ komor¹ spalania o p³ynnej

modulacji p³omienia, przystosowany do spalania

gazów ziemnych i p³ynnych. Wymiennik ciep³a

wykonany jest ca³kowicie z miedzi. Ka¿dy kocio³ jest

kompletnym urz¹dzeniem i dostarczany jest w stanie

gotowoœci do pracy na gazie ziemnym GZ 50 i wyposa¿ony

jest w nastêpuj¹ce elementy regulacyjne,

bezpieczeñstwa i obs³ugi:

termostat kot³a umo¿liwiaj¹cy nastawienie

maksymalnej temperatury c.o. w zakresie od

45°C do 90°C,

regulator temperatury c.w.u. od 40°C do 60°C

(ZWE), lub od 40°C do 70°C (ZSE),

g³ówny wy³¹cznik sieciowy (zasilania elektrycznego),wyœwietlacz wielofunkcyjny,

ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB)

110°C,

wentylator wymuszaj¹cy odp³yw spalin i dop³yw

powietrza do spalania,

wy³¹cznik ró¿nicowy (czujnik dzia³ania

wentylatora) - wy³¹cza kocio³ podczas zak³óceñ w

odp³ywie spalin,

pe³ne zabezpieczenie poprzez urz¹dzenie

steruj¹ce z kontrol¹ jonizacji p³omienia,

pompa obiegowa 3-stopniowa,

zawór 3-drogowy do pod³¹czenia zasobnika

(wersja ZSE...),

automatyczny odpowietrznik, naczynie wzbiorcze

przeponowe, manometr, zawór bezpieczeñstwa

Infolinia 0801 600 801

(3 bary),

funkcja priorytetowego przygotowania c.w.u.

monta¿owa p³yta przy³¹czeniowa z zaworami

odcinaj¹cymi (bez kurka gazowego).

Gazowy kocio³ wisz¹cy Eurostar ZSE/ZWE 24 3MFA

jest sterowany przez uk³ad regulacyjny Bosch

®

Heatronic , umo¿liwiaj¹cy pe³n¹ kontrolê pracy kot³a

i diagnozowania awarii. Na wyœwietlaczu wielofunkcyjnym

mo¿na odczytaæ temperatury zasilania

c.o., wody u¿ytkowej, kody awarii, odczytaæ oraz

zaprogramowaæ ró¿ne parametry serwisowe. Kocio³

mo¿e wspó³pracowaæ z systemem Bosch Domotic

(tzw. inteligentny budynek).

Kocio³ wyposa¿ony jest tak¿e w funkcjê ochrony

pompy przed blokowaniem (pompa w³¹cza siê na

1 min. co 24 h) oraz system ochrony przeciw

zamarzaniu, (kocio³ w³¹czy siê gdy temperatura na

czujniku zasilania spadnie poni¿ej 8°C).

Kombinacja z regulatorem pokojowym lub

pogodowym pozwala na osi¹gniêcie bardzo

wysokiego komfortu. Moc urz¹dzenia regulowana

jest p³ynnie zgodnie z zapotrzebowaniem na ciep³o.

Gazowy kocio³ wisz¹cy wykonany jest fabrycznie

jako niskotemperaturowe Ÿród³o ciep³a, w którym

temperatura zasilania obiegu c.o. wynosi 75°C.

Temperaturê zasilania mo¿na podwy¿szyæ do max.

90°C.

Rozszerzenie zakresu regulacji oraz u³atwienie prac

monta¿owych, zapewnia zastosowanie osprzêtu

dodatkowego, którego zestawienie wraz ze

szczegó³owym opisem znajduje siê w opracowaniu

C-0 Tabela dodatkowego osprzêtu.

3


EUROSTAR ZSE/ZWE 24-4 MFA z zamkniêt¹ komor¹ spalania

4. Dane techniczne

Typ kot³a J.m. ZSE/ZWE 24-4 MFA

Moc/obci¹¿enie

Nominalna moc cieplna kot³a kW 24,0

Nominalne obci¹¿enie cieplne kW 26,7

Zakres modulacji mocy cieplnej kW 8,0 ÷ 24,0

D-2

12/02

Nominalne zu¿ycie gazu (przy 1013 mbar 15°C)

GZ 35 m ³ /h 3,9

GZ 41,5 m ³ /h 3,4

GZ 50 m ³ /h 2,8

Gaz p³ynny kg/h 2,2

Nominalne przy³¹czeniowe ciœnienie gazu

- GZ 35 mbar 13,0 (10,5 ÷ 16,0)

- GZ 41,5 mbar 20,0 (17,5 ÷ 23,0)

- GZ 50 mbar 20,0 (16,0 ÷ 25,0)

- propan mbar 36,0 (29,0 ÷ 44,0)

Naczynie wzbiorcze

Pojemnoœæ ca³kowita l 8

Ciœnienie wstêpne czêœci gazowej bar 0,5

Spaliny

Wymagany ci¹g kominowy mbar 0

Podciœnienie w komorze spalania mbar 0,5

Temperatura spalin (przy mocy nominalnej) °C 140

Temperatura spalin (przy mocy minimalnej) °C 95

Strumieñ spalin (przy mocy nominalnej) kg/h 61

Strumieñ spalin (przy mocy minimalnej) kg/h 61

Króciec powietrzno-spalinowy mm 80/110

Parametry wody u¿ytkowej

Fabryczna nastawa przep³ywu c.w.u. (ZWE) l/min 3 ÷ 8

Max. przep³yw c.w.u. (ZWE) l/min ok. 10

Mo¿liwoœæ nastawy temperatury na wylocie (ZWE) °C 40 ÷ 60

Mo¿liwoœæ nastawy temperatury na wylocie (ZSE) °C 40 ÷ 70

Max. dopuszczalne ciœnienie c.w.u. (ZWE) bar 10

Min. ciœnienie wody u¿ytkowej (ZWE) bar 0,2

Pozosta³e parametry

Max. temperatura zasilania °C 90

Max. dopuszczalne ciœnienie robocze c.o. bar 3

Przy³¹cze gazu R 3/4

Masa ca³kowita netto kg 60

Pojemnoœæ wodna kot³a (c.o./woda u¿ytkowa) l 1,3/0,6

Wymagane napiêcie zasilania V 230 V/50Hz

Pobór mocy W 160

Stopieñ ochrony IP X4D

Ciœnienie dyspozycyjne c.o. za kot³em bar patrz diagram pompy

Dopuszczalne ciœnienie robocze c.o. bar 3,0

4

Infolinia 0801 600 801


EUROSTAR ZSE/ZWE 24-4 MFA z zamkniêt¹ komor¹ spalania

5. Wymiary przy³¹czeniowe kot³a

D-2

12/02

360

376,5

Rys. 3 Wymiary kot³a ZSE/ZWE 24-4 MFA

13 – p³yta monta¿owa

101 – obudowa kot³a

103 – przys³ona pola obs³ugi

320 – wieszak

338 – miejsce wyjœcia kabla elektrycznego ze œciany

Rys.4 Monta¿owa p³yta przy³¹czeniowa

- przed monta¿em

13 monta¿owa p³yta przy³¹czeniowa

14 syfon

43 zawór odcinaj¹cy zasilania c.o. R 3/4"

47 zawór odcinaj¹cy powrotu c.o. R 3/4"

101 obudowa

103 klapka

112 z³¹czka dwustronna R 3/4 do gazu (zamontowana

fabrycznie)

Rys.5 Monta¿owa p³yta przy³¹czeniowa

- zamontowana

114 z³¹czka dwustronna R 1/2" do ciep³ej wody (ZWE)

lub wyjscia na ³adowanie zasobnika c.w.u. (ZSE)

172 zawór gazowy

173 zawór odcinaj¹cy R 1/2"do pod³¹czenia instalacji

zimnej wody (ZWE) lub powrotu z ³adowania

zasobnika c.w.u. (ZSE)

320 szyna monta¿owa

338 podejœcie kabla elektrycznego ze œciany

Infolinia 0801 600 801

5


EUROSTAR ZSE/ZWE 24-4 MFA z zamkniêt¹ komor¹ spalania

D-2

12/02

6. Wymagania monta¿owe

Rys. 3

7. Straty ciœnienia w kotle Eurostar


8. Dobór naczynia wzbiorczego


9. Minimalna temperatura wody

w kotle


10. Przygotowanie ciep³ej wody

u¿ytkowej


patrz opracowanie C-2 (Eurostar...MFK).

patrz opracowanie C-2 (Eurostar...MFK).

patrz opracowanie C-2 (Eurostar...MFK).

patrz opracowanie C-2 (Eurostar...MFK).

11. Uwagi

W opracowaniu C-0 znajduj¹ siê uzupe³niaj¹ce

informacje dotycz¹ce wszystkich kot³ów wisz¹cych:
wymagania monta¿owe,

powietrze do spalania,

pod³¹czenie gazu,

zasilanie elektryczne,

jakoϾ wody instalacyjnej,

regulatory,

uk³ady kaskadowe.

12. Przewody powietrzno-spalinowe

Patrz opracowanie D-0.

Robert Bosch Sp. z o.o.

Dzia³ Termotechniki

ul. Poleczki 3

02-822 Warszawa

Infolinia: 0 801 600 801

Junkers Serwis 0 801 300 810

More magazines by this user
Similar magazines