lista tematów - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im ...

gzowski.opole.pl

lista tematów - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im ...

57. Motyw gloria victis w utworach II połowy XIX i początku XX wieku. Omów temat,

analizując wybrane utwory literackie.

58. Groteska i absurd w widzeniu świata. Omów na wybranych przykładach dzieł literackich.

59. Biblia jako fundament kultury europejskiej. Omów, analizując wybrane utwory literackie.

60. Wątek genezyjski w wierzeniach i literaturze różnych narodów. Analizując wybrane

utwory przedstaw podobieństwa i różnice.

61. Czasopiśmiennictwo pozytywistyczne w służbie społecznej. Omów na wybranych

przykładach.

62. Wieś i jej mieszkańcy w wybranych utworach literatury światowej.

63. Motyw szatana w literaturze obcej. Omów na wybranych przykładach.

64. Związki człowieka z przyrodą. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie

różnych epok.

65. Szkoła w literaturze. Omów, analizując wybrane utwory.

66. Fascynacje miastem, masą, maszyną na początku XX wieku a dzisiaj. Omów zjawisko,

analizując wybrane teksty literackie.

67. Relacje polsko – żydowskie w świetle literatury i publicystyki XIX i XX wieku. Omów

zagadnienie, analizując celowo dobrany materiał literacki.

68. Haiku czyli o tradycji literackiej Dalekiego Wschodu w literaturze europejskiej. Przedstaw

i scharakteryzuj, analizując wybrane przykłady.

69. Analizując wybrane manifesty literackie XX wieku scharakteryzuj dążenia artystyczne

epoki.

70. Kobiety w twórczości Marka Hłaski. Omów na wybranych przykładach dzieł literackich.

71. Polska według W. Gombrowicza. Omów na podstawie wybranych utworów pisarza.

72. Polskojęzyczna literatura twórców żydowskiego pochodzenia. Scharakteryzuj, analizując

wybrane utwory.

73. Najbardziej znani laureaci literackiej nagrody Nike. Wybierz i scharakteryzuj twórczość

wybranego laureata. (na wybranych przykładach dzieł ).

74. Wiersze duchownych. Omów tematykę oraz język wybranych tekstów.

75. Funkcja dialogu w wybranych utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.

76. Realizm jako metoda twórcza w literaturze europejskiej. Omów na wybranych

przykładach.

77. Arkadia i realizm – dwa obrazy polskiej wsi. Omów na wybranych utworach literackich z

różnych epok.

5

More magazines by this user
Similar magazines