01.09.2015 Views

driemaandelijks Barmhartigheid

Frater Kees Backx - Fraters

Frater Kees Backx - Fraters

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Inhoud

column van de

rond frater

andreas

algemene overste 4 5

Mission statement

Barmhartigheid is van alle tijden en plaatsen.

Barmhartigheid staat centraal in alle

wereldgodsdiensten: hindoeïsme, boeddhisme,

jodendom, christendom en islam.

De beweging van barmhartigheid heeft een

spoor getrokken in de geschiedenis.

De verschillende vormen waarin zij verschijnt,

zijn uitdrukking van de samenleving waarin zij

ontstond en van de spiritualiteit die haar draagt.

De Congregatie van de Fraters van Onze Lieve

Vrouw, Moeder van Barmhartigheid is geworteld

in de christelijke barmhartigheid.

Colofon

Fraters CMM (voorheen Ontmoetingen) is het driemaandelijks

contactblad van de Congregatie van de

Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid

(‘Fraters van Tilburg’ of ‘Fraters CMM’).

Een abonnement is gratis (aanvragen via adres

hieronder). ISSN 1574-9193

Redactie: Rien Vissers (hoofdredacteur), frater

Edward Gresnigt, frater Ad de Kok, frater

Lawrence Obiko, frater Ronald Randang, frater

Jan Smits, Peter van Zoest (eindredacteur)

Ontwerp

en opmaak: Heldergroen

www.heldergroen.nl

Druk:

DekoVerdivas, Tilburg

Contact: Fraters CMM, Gasthuisring 54

5041 DT Tilburg

tel.: 013 5432777 (Rien Vissers)

fax: 013 5441405

e-mail: magazine@cmmbrothers.nl

website: www.cmmbrothers.org

Een vrijwillige bijdrage als tegemoetkoming

in de kosten is welkom op ING-bankrekening

106 85 17 t.n.v. Fraters CMM Tilburg

Foto omslag voor: Gaby Heymen, receptioniste

van het CMM-generalaat, heet bezoekers welkom.

Zie fotoreportage pagina 11-14 (foto: Peter van Zoest).

Verloren zoon, Rembrandt

Foto omslag achter: Dolomieten, Italië

(foto: frater Ad de Kok).

2


Frater Sigebertus

Rombouts

St. Boniface

6 College 7 Nieuw onderkomen Belgische fraters 8

Van de redactie

Het hart van deze zomereditie van Fraters

CMM bestaat uit een fotoreportage van

het generalaat. Daarmee opent een nieuwe

rubriek: ‘Bestuurshuizen in beeld’. De buitenwacht

heeft vaak geen idee vanuit welke

plekken de congregatie wordt aangestuurd.

Met een reeks fotoreportages wil de redactie

er aan bijdragen dat de lezers zich er wat bij

kunnen voorstellen als er sprake is van het

‘generalaat’ in Tilburg of de huizen van de

provinciale en regionale besturen. Het hoofdkwartier

van de congregatie komt als eerste

aan bod. Ook vier personen worden geportretteerd:

de algemene overste en drie vrouwen

die een aanspreekpunt vormen voor bezoekers

van het generalaat en daarmee het ‘gezicht’

ervan bepalen. Deze uitgave bevat verder

weer het vertrouwde overzicht van nieuws

en achtergronden uit en rond de congregatie.

De algemene overste staat in zijn column stil

bij het generaal kapittel dat van 23 mei tot

en met 7 juni 2014 plaatsvindt in Tilburg.

Het speciale ‘kapittelgebed’ waarvoor hij

aandacht vraagt, is op pagina 10 opgenomen.

Verder besteedt Fraters CMM ruim aandacht

aan de intensieve spirituele voorbereiding op

de komende Wereldjongerendagen in Rio de

Janeiro van de honderd jongeren uit zeven

landen die deel uitmaken van het CMM-jongerennetwerk

‘Ambassadeurs van een wereldwijde

broederschap’. In Rio komen ze samen

“met vele anderen uit de hele wereld die zich

geroepen voelen door God en door elkaar,

om te komen tot een wereldwijde broederen

zusterschap”, noteert Nathalie Bastiaansen

die het netwerk coördineert. Meer hierover in

het herfstnummer van Fraters CMM!

Frater

Kees Backx

Bestuurshuizen

in beeld

Klaar voor

Brazilië

In Memoriam

9

Kort

nieuws

GEBED VOOR HET

GENERAAL KAPITTEL 2014

11

Beweging van

Barmhartigheid

God, onze Vader,

U die ons met liefde en wijsheid omringt,

u was het die bisschop Zwijsen ingaf

om met een fratercongregatie te beginnen.

In uw naam nodigde hij ons uit

om te doen wat Jezus had gedaan:

dienen en verlichten,

een verlossend woord spreken,

een helpende hand zijn.

Vincentiaanse

Familie

‘Dichtbij is

zijn genade’

10

17 20

21

15

23

3


Column

VAn de algemene overste

Van 23 mei tot en met 7 juni 2014 vindt in Tilburg het generaal kapittel van de Fraters CMM plaats.

Een zesjaarlijkse vergadering van afgevaardigden van fraters uit de gehele wereld. Het is de belangrijkste

gebeurtenis binnen de congregatie. Tijdens die bijeenkomst wordt het beleid bepaald en wordt een nieuw

generaal bestuur gekozen voor de volgende bestuursperiode van zes jaar. De geassocieerde leden kiezen

een eigen afgevaardigde. Het is de eerste keer in de CMM-geschiedenis dat een leek gekozen wordt als

lid van het generaal kapittel.

Onlangs heb ik in een brief aan alle fraters en geassocieerde

leden het generaal kapittel aangekondigd.

Onze constituties bepalen dat dit een jaar van tevoren

moet gebeuren. En in dat jaar vinden kapittels en beraadslagingen

plaats in de verschillende gebieden van

de congregatie, worden afgevaardigden gekozen en

worden voorstellen ingediend die vervolgens tijdens het

generaal kapittel worden besproken. Ook het huidige

generaal bestuur bereidt zich voor op dat kapittel.

Van de algemene overste wordt onder andere verwacht

dat hij een verantwoording geeft van de manier waarop

hij, samen met het generaal bestuur, de afgelopen zes

jaar de congregatie heeft geleid. Het bestuur kan ook

zelf voorstellen doen, hoe verder te gaan. Het is belangrijk

dat de voorbereiding goed gebeurt. Zo zijn we dus

nu het ‘kapitteljaar’ ingegaan. We vragen u om met ons

mee te bidden dat het een goed en vruchtbaar kapittel

mag worden.

Voor mij persoonlijk is het volgende kapittel een bijzonder

moment. Na twee periodes van zes jaar de congregatie

te hebben geleid als algemene overste, draag ik

het stokje over aan iemand anders. Want ook dát regelen

de constituties: na één keer te zijn herkozen, kan de

algemene overste niet opnieuw die taak op zich nemen.

Voor mij dus een bijzonder jaar: een jaar van afscheid

nemen. Afscheid van plekken waar ik waarschijnlijk

nooit meer kom; afscheid van medebroeders

en medewerkers die ik misschien nooit meer zal ontmoeten.

Naast gevoelens van dankbaarheid voor al die

bezoeken en ontmoetingen, betekent het ook een gevoel

van weemoed. Ik bereid mij dus voor op het afsluiten

van een lange en intensieve periode van de dienst van

het leiding geven.

Maar ik heb nog een jaar te gaan en het werk gaat

gewoon door. Ik was eind mei in Rome voor de halfjaarlijkse

vergadering van de vereniging van algemene

oversten. Zo’n 110 algemene oversten van congregaties/ordes

van broeders, fraters en paters kwamen bij

elkaar om ervaringen uit te wisselen. Deze keer ging het

specifiek over leiding geven in de wereld van vandaag.

Een wereld die gekenmerkt wordt door onzekerheden

en crisissen. Hoe kunnen we onze missie van bevrijding

en barmhartigheid in die context zo goed mogelijk

uitvoeren? Meer dan ooit werd tijdens die vergadering

duidelijk, dat we dit alleen maar kunnen als religieuzen

samenwerken met leken, met niet-religieuzen. Ook als

congregatie van Fraters CMM willen we, meer nog dan

we nu al doen, meegaan in die beweging.

frater Broer Huitema

4


ond frater andreas

Een kleine

voorsprong

De inrichting van een fraterhuis kon nog zo sober zijn, er waren altijd veel klokken. In de

recreatiezaal, de gang, de keuken, de kapel, de klaslokalen ... overal kon je zien hoe laat het

was. Als er iemand was die al die klokken nauwlettend in de gaten hield, dan was het wel

frater Andreas. Hij wilde altijd en overal op tijd zijn, dat was bij iedereen bekend.

Medebroeders en leerlingen plaagden hem wel eens

met zijn reputatie van stiptheid. Hij lachte dan niet,

maar zei serieus: “Als ik te laat kom, is mijn medebroeder

misschien ongerust of geërgerd. En als ik te

vroeg kom, denkt hij misschien dat ik zijn lestijd wil

overnemen. Het is niet fijn om altijd zo op de tijd te

letten, maar het is de enige manier om de ander recht

te doen en niets te ontnemen.”

Frater Crispinus vertelt dat Frater Andreas ook in de

liturgie zeer stipt was. Als hij de oudste in de kapel

was en over de stilte moest waken, hield hij de tijd

angstvallig in de gaten. Precies na een kwartier stilte,

op de seconde af, maakte hij het kruisteken. Met het

horloge in de hand. Ja, dat horloge had zijn leven

veranderd. Rond 1870 was er een nieuw model zakhorloge

op de markt gekomen, dat zowel goedkoop als

betrouwbaar was. Ook frater Andreas kreeg toen zijn

eigen uurwerk. Hij was er ongemakkelijk onder en sprak

daar met zijn overste over. “Ik laat me te veel door

mijn horloge bepalen. Ik ben bang dat ik er te veel aan

gehecht raak.” Frater Frumentius antwoordde echter:

“Er zijn voor Onze Lieve Heer belangrijker dingen dan

dat horloge van jou.”

Om overal op tijd te zijn, moest frater Andreas alles

ruim plannen. Eigenlijk kwam hij niet op tijd, maar

overal een paar minuten te vroeg. Dan stond hij rustig

even te wachten. Dat was een van de geheimen van

zijn leven. Die kleine voorsprong gaf hem overzicht en

scherpte zijn aandacht. Er was ruimte voor een schietgebed.

Een paar hartelijke woorden voor een medebroeder.

Snel iets opruimen. Een handje helpen.

Het was een kostbaar moment: aanwezig zijn voor

God en voor de ander. Het was quality time voor

de dienstbare frater Andreas.

Lokaal met één van de talloze klokken op Ruwenberg.

Charles van Leeuwen

5


Nederland

‘Frater Rombouts

was zijn tijd ver

vooruit’

Frater Sigebertus Rombouts (1883-1962) was tientallen jaren als leraar verbonden aan de kweekschool van

de fraters in Tilburg. In 2012 publiceerde Marjoke Rietveld-van Wingerden een artikel over hem in ‘Lessen’,

het twee keer per jaar verschijnend periodiek van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Hier volgen

enkele citaten uit haar artikel, getiteld: ‘Frater Rombouts en zijn bemoeienis met dyslexie’.

Frater Sigebertus Rombouts in zijn werkkamer.

“Rombouts heeft een enorm pedagogisch oeuvre aan

boeken en artikelen op zijn naam staan. Bovendien

richtte hij in 1913 met twee confraters een eigen

onderwijstijdschrift op, Ons Eigen Blad, en begon in

1922 met de Pedagogische Brochurereeks, waarin

talloze boekjes verschenen over pedagogische en

didactische onderwerpen. ... Een belangrijk accent in

het oeuvre van Rombouts vormt het taal- en leesonderwijs.

Hij was enorm actief op het gebied van

spelling van de Nederlandse taal waarin hij streefde

naar een moderne vorm met een heldere structuur en

logica. Zijn Ons Eigen Blad bevat menig artikel over

de ontwikkeling van de taal bij het kind, de didactiek

en methodes in het taal- en leesonderwijs. De vele

artikelen die verschenen bij jubilea van Rombouts,

of net na zijn dood, verwijzen echter zelden naar zijn

verdienste op het gebied van het bespreekbaar maken

van dyslexie. Dat zegt niet zozeer veel over Rombouts,

integendeel juist, maar het is meer een teken dat er van

de zijde van de psychologie en pedagogiek tot ver in de

tweede helft van de twintigste eeuw nauwelijks aandacht

voor dyslexie was. ... Rombouts was de eerste die

in de pedagogische literatuur aandacht aan dyslexie

besteedde. In 1919 verscheen van hem een artikel in het

Tijdschrift voor Zielkunde en Opvoedingsleer onder de

titel ‘Kongenitale alexie’. ... Hij was in pedagogen- en

psychologenland echter een roepende in de woestijn. ...

Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam het onderwerp

dyslexie in de belangstelling. ... Ondertussen verbaasde

Rombouts zich over het lange stilzwijgen en vooral over

het feit dat zijn artikel uit 1919 nauwelijks is opgemerkt.

Ook toen waren er kinderen die moeite hadden met

leren lezen en schrijven en eigenlijk woordblind waren,

zo stelde hij. Rombouts weet dit aan het onjuist inschatten

van het probleem: ‘lees- en schrijfachterlijkheid’ zou

ver oorzaakt zijn door domheid waartegen toch geen

kruid gewassen was. ... Rombouts was in 1919 zijn

tijd ver vooruit.”

Rien Vissers

6


Namibië

St. Boniface College

een modelschool

De fraters Edward Gresnigt en Ronald Randang, leden van het generaal CMM-bestuur, brachten

van 7 tot en met 27 februari een werkbezoek aan Namibië. Op 18 februari vertrokken beiden naar

Sambyu, waar de CMM-communiteit gevestigd is en het veelgeprezen St. Boniface College, dat

dankzij de inspanningen van de fraters tot de beste school van het land uitgroeide.

De regionale CMM-overste van Namibië, frater

Hermenegildus Beris, begeleidde de twee generale

bestuursleden. In Sambyu vond een bijzondere bijeenkomst

plaats met de schoolleiding. Mary Phillis

Yesudas, hoofd van het St. Boniface College, nodigde

het drietal uit een diner bij te wonen in een nabijgelegen

hotel. Het schoolbestuur wilde hiermee de

leraren bedanken voor hun harde werk, dat tot uitstekende

resultaten van de leerlingen had geleid.

Het college was voor het achtste jaar op rij uitgeroepen

tot best presterende school van Namibië. In 2012

waren zeven van de tien topleerlingen van het land

afkomstig van het St. Boniface College.

Grote voldoening

De Fraters CMM begonnen de school in 1995.

Frater Piet Dilissen werd het eerste hoofd. Frater

Hermenegildus Beris was een van de grondleggers.

Hij sprak tijdens het diner zijn grote voldoening uit

over de resultaten en zei dat het oorspronkelijke idee

van de fraters om van het St. Boniface College een

modelschool te maken, werkelijkheid was geworden.

Hij feliciteerde Mary Phillis Yesudas en de leraren.

Op 5 maart overleed geheel onverwacht Kochukarottu

Matthai Yesudas, de 66-jarige echtgenoot van Mary

Phillis Yesudas. Het generaal CMM-bestuur heeft haar

namens de congregatie het medeleven van de fraters

betuigd met dit verlies.

Links: De achttienjarige

Annastasia

Mukanda, leerlinge

van het St. Boniface

College, kwam als

beste examenkandidaat

van

Namibië uit de bus.

Onder: Het St.

Boniface College

in Sambyu.

Peter van Zoest

7


België

Het nieuwe onderkomen van de fraters.

Nieuw onderkomen

voor Belgische fraters

De Belgische fraters verhuisden 18 februari naar woonzorgcentrum ‘Het Dorpvelt’. Het verrees in de tuin van

hun oude fraterhuis, dat momenteel wordt gesloopt om er een parkeerplaats te realiseren. De tien fraters

zijn de eerste bewoners van het centrum, een onderdeel van de VZW (vereniging zonder winstoogmerk)

Christelijke Woon- en Zorgcentra.

De CMM-regio België werd op 1 augustus 2012 opgeheven

vanwege het sterk teruglopend aantal fraters.

Sindsdien vallen de fraters in België rechtstreeks onder

het generaal bestuur. De regio nam als kleinere bestuurlijke

eenheid in 2002 al de plaats in van de in

1970 opgerichte Belgische provincie.

De eerste communiteit in België van Fraters CMM werd

in 1851 opgericht in Maaseik. Later volgden vestigingen

in Hasselt, Houthalen, Lanaken en Zonhoven.

In 1967 werd de vice-provincie België-Congo opgericht.

Vanuit deze vice-provincie werden ook enkele

communiteiten in Congo bestuurd. De fraters in België

waren actief in het onderwijs, in jeugdwerk en op

sociaal gebied. Op het fraterhuis Zonhoven na werden

hun communiteiten geleidelijk opgeheven. In een

komende editie van Fraters CMM wordt stilgestaan

bij het werk en de verdiensten van enkele markante

Belgische fraters.

Rien Vissers

Foto links: Het oude complex van de Fraters

CMM te Zonhoven in vogelvlucht, met geheel

rechts het fraterhuis dat nu wordt gesloopt.

8


Nederland

Dankbare herinnering

aan frater Kees Backx

Paul Overman is organist bij de fraters op het generalaat en in woonzorgcentrum Joannes Zwiisen in

Tilburg. Hij sprak op 13 april tijdens de uitvaart van frater Kees Backx in de kapel van het woonzorgcentrum.

De overleden frater heeft veel voor hem betekend. Enkele passages uit het bijzondere in memoriam, waarin

hij terugblikt op zijn ervaringen met de frater in het Tilburgse muzikale parochieleven.

Frater Kees Backx achter het orgel in de kapel

van het CMM-generalaat.

Paul Overman bespeelt het orgel in de kapel

van het CMM-generalaat.

Mijn eerste herinneringen aan hem dateren uit de tweede

helft van de jaren zeventig. Het was de tijd waarin hij

vaste organist was van het Gemengd Koor De Goede

Herder. Ik was toen een beginnend organistje en richtte

tijdens de vieringen mijn aandacht vooral op het orgelspel.

Als frater Backx speelde zat ik altijd ademloos in het

spiegeltje van het orgel naar zijn gelaatsuitdrukking te

kijken. Ik zag hoe hij geconcentreerd de partituur volgde,

registraties wisselde, de dirigent nauwlettend in de gaten

hield, de bladzijdes omsloeg terwijl zijn voeten over de

pedaalstokken leken te dansen.

Grootste gemak

Onvergetelijk zijn voor mij de vieringen van Kerstmis en

Pasen. Dan was frater Backx op zijn allerbest! Op Eerste

Kerstdag en Eerste Paasdag zong het Gemengd Koor een

mis van Mozart of Schubert, vaak aangevuld met orkest

en solisten en aan het orgel ... frater Backx. Zijn techniek

was feilloos, zelfs de moeilijkste loopjes kwamen er

met het grootste gemak uit. Ook zijn registraties waren

smaakvol en zeer herkenbaar. Zelfs uit het meest dorre

orgel wist hij moeiteloos een straaltje zon te toveren. Op

Tweede Kerstdag en Tweede Paasdag zong het parochieel

herenkoor Gregoriaanse gezangen. Tijdens de communie

speelde hij eerst een stuk orgelliteratuur en dan gebeurde

er iets wonderlijks. Hoewel het stuk eigenlijk al was

afgelopen, improviseerde frater Backx in de stijl van de

componist nog even door totdat het beginmotief van

de Gregoriaanse communio in zijn improvisatie opdook.

De heren van het koor gingen in één beweging staan

om enkele ogenblikken later aan het gezang te beginnen.

Kostbaar kleinood

Geweldig!! Zo dienstbaar, zo alert en ... zo vakkundig.

Dit was Frater Backx op zijn allerbest! Vele jaren later

had ik het voorrecht om met hem samen te mogen

werken. De dirigent van het Gemengd Koor was enkele

weken verhinderd en men had mij benaderd om hem

tijdelijk te vervangen. Tijdens de repetities speelde frater

Backx op de piano de partijen mee en gaf subtiel en

stilzwijgend soms met een kort motiefje op de piano aan

waar er bij de alten of sopranen nog iets niet ‘lekker’ zat.

Gaandeweg ontspande ik hierdoor, want ik was ontzettend

nerveus. Toen we enkele weken later in de Sint

Lucaskerk een mooie uitvoering verzorgden van de Missa

Brevis in G van Mozart (KV 140) sprak frater Kees Backx

na afloop de voor mij historische woorden: “Goed gedaan

Paul. Ge het een mooie slag mar ge moet proberen niet

teveel te huppen met je voeten.” Mijn dag kon niet meer

stuk. Hoewel onze gesprekjes schaars waren, heb ik

alles wat we toen ooit op muziekgebied met elkaar

bespraken als een kostbaar kleinood bewaard in

mijn geheugen en in mijn hart.

Paul Overman

9


kort nieuws

In deze tijd van ons kapittel bidden we tot u:

zend uw Geest over ons

geef leiding aan onze werkzaamheden

verlicht onze gesprekken

en verleen ons inzicht.

We vragen u dat ieder van ons

door mee te bidden en mee te werken

een bijdrage kan geven.

Maak ons aandachtig

als we naar uw Woord luisteren.

Open ons als we met medebroeders en –zusters

in gesprek zijn. Raak ons in de diepte

en help ons om de weg voor ons

helder te kunnen zien.

Geef dat we in dit kapittel

onze verbondenheid mogen ervaren

en steun vinden bij elkaar.

Geef dat we hoopvol en trouw

de weg gaan van barmhartigheid.

GEBED VOOR HET

GENERAAL KAPITTEL 2014

God, onze Vader,

U die ons met liefde en wijsheid omringt,

u was het die bisschop Zwijsen ingaf

om met een fratercongregatie te beginnen.

In uw naam nodigde hij ons uit

om te doen wat Jezus had gedaan:

dienen en verlichten,

een verlossend woord spreken,

een helpende hand zijn.

We bidden u om uw zegen

voor onze communiteiten, onze missie

en ons aanwezig zijn in de wereld.

We vertrouwen erop dat ons kapittel

plaatsvindt onder de bescherming van

Maria, Moeder van Barmhartigheid,

en onze schutspatroon Vincentius.

We vertrouwen ook op het gebed van onze medebroeders

die al in uw heerlijkheid zijn opgenomen.

We bidden dat we mogen zijn:

vurig in ons geloof

vreugdevol in onze hoop

en barmhartig in onze liefde.

We vragen u dit in de naam van Jezus,

onze Barmhartige Broeder.

Amen.

‘Hoopvol en trouw de weg gaan van barmhartigheid’.

Zo luidt het motto van het generaal kapittel van de

Fraters CMM dat van 23 mei tot en met 7 juni 2014

plaatsvindt op het generalaat in Tilburg. In een brief

aan alle fraters en geassocieerde leden, die in mei is

uitgegaan, roept de algemene overste, frater Broer

Huitema, hen op om in het jaar voorafgaand aan het

kapittel “regelmatig te bidden om zegen over onze

gemeenschap, over alle medebroeders en over de

zending van barmhartigheid en broederschap die ons

is toe vertrouwd”, zo schrijft hij. De brief ging vergezeld

van een kaart met daarop een speciaal voor het

kapittel samengesteld gebed (hierboven opgenomen).

De afbeelding is van de hand van de Belgische frater

Humberto Wouters (1920-1999).

Jubilea in 2013

75 jaar frater

8 september: frater

Godfried Kanen

65 jaar frater

19 maart: frater

Nicácio Huiskamp,

frater Louis Mommers

29 augustus: frater

Joop van Dooremaal,

frater Jan Verheijen

60 jaar frater

29 augustus: frater Piet

van Leeuwarden, frater

Ger Oomens, frater

Frans van Pinxteren,

frater Rob Swinkels

50 jaar frater

29 augustus: frater

Rinus Romme

25 jaar frater

1 juni: frater Valerius

Halawa

10


Bestuurshuizen in beeld

Het generalaat

De volgende vier pagina’s bevatten foto’s van het generalaat van de Fraters CMM. Dit onderdeel is de eerste

aflevering van een nieuwe rubriek: ‘Bestuurshuizen in beeld’. Daarin worden panden gepresenteerd van waaruit

de congregatie wordt bestuurd in de verschillende landen waar de fraters actief zijn. In beeld komen ook enkele

personen die betreffende huis een ‘gezicht’ geven. De rubriek gaat van start met het ‘hoofdkwartier’ van de

congregatie in Tilburg. Foto’s: Peter van Zoest. (foto algemene overste: frater Lawrence Obiko).

Zicht op het generalaat vanaf de Gasthuisring.

Rechts: woonzorgcentrum Joannes Zwijsen.

Close-up koepel kapel

met klokkentorentje.

Zuidkant van het generalaat, met rechts de oostvleugel.

Noordkant van het generalaat met koepel van

kapel en klokkentorentje.

Galerij zuidkant generalaat.

11


Bestuurshuizen in beeld

Zicht op woonzorgcentrum Joannes

Zwijsen vanaf zuidkant generalaat,

met links de oostvleugel.

Close-up tabernakel kapel

generalaat.

Interieur kapel.

Graf van frater Andreas in kapel

generalaat.

Kapittelzaal.

12


Schilderij van Joannes Zwijsen, stichter

van de congregatie, in kapittelzaal.

Kruisbeeld in gang.

Monumentaal trappenhuis.

Buste van de eerste algemene overste

Franciscus Salesius de Beer in kapittelzaal.

Ingang Fratermuseum

in generalaat.

13


Bestuurshuizen in beeld

De algemene overste, frater Broer

Huitema, in zijn werkkamer.

Gaby Heymen, receptioniste,

heet bezoekers welkom.

Marij Uppenkamp, receptioniste,

beantwoordt de telefoon.

Carien de Leuw, kokkin en receptioniste,

druk doende in de keuken.

14


Nederland

Landelijke dag

Beweging van

Barmhartigheid

De ‘Beweging van Barmhartigheid’ is een initiatief van de Fraters CMM, ontstaan uit een landelijke

publiciteits- en wervingscampagne in 1998. Inmiddels telt de beweging zo’n 1.200 participanten, van

wie het overgrote deel woonachtig is in Nederland. Jaarlijks zijn er twee landelijke dagen. De eerste

vond in 2013 plaats op 27 april in bezinningscentrum ZIN in Vught. Een persoonlijke impressie van

deelnemer Sjef Jansen.

Fie Gommers, coördinator van de beweging, vraagt

steevast bij de opening van een landelijke dag of er ook

nieuwe mensen zijn. Bijna een kwart steekt de hand op

en meestal blijkt, dat ze door mond-tot-mondreclame

de aanzet hebben gemaakt tot deelname. Maar ook

vele ‘oudgedienden’ en medewerkenden zijn zichtbaar

blij om elkaar te zien.

Op weg gezet

Voorzitter Marius Buiting neemt het thema ‘Trouw zijn’

van de dag in zijn bezinnend openingswoord mee door te

verwijzen naar de lijdenstijd, die we met Pasen zojuist

achter ons gelaten hebben. In zijn gedachten over het

lijden, sterven en verrijzen van Jezus ziet hij zoveel

verwoord over trouw en ontrouw, dat het voor hem een

kerngedachte is van het leven, zelfs in de diepste nood.

Trouw en ontrouw wisselen elkaar af. Ontrouw bij Judas

en Pilatus omdat er ontrouw is aan de menselijkheid.

Maar dan de trouw bij het gewone volk, bij de vrouw

die Veronica heet, bij Jozef van Arimathea, die bij het

martelende geweld een graf regelt, een plaats van rust,

trouw blijven aan het leven. En dan onder het kruis niet

opgeven om het leven voort te zetten in de ontmoeting

van Maria, de moeder van Jezus, en Johannes, de meest

intieme vriend van hem. Bij de verrijzenis is de dikwijls

verguisde vrouw Maria Magdalena als eerste bij het graf

aanwezig. Zij geeft niet op om te blijven geloven in het

goede: trouw aan leven. Zo zijn we op weg gezet een

hele dag tegemoet met een thema dat ons raakt.

Aansluitend is er aandacht voor een DVD over barmhartigheid

die is uitgekomen. De inspirator van de

Beweging van Barmhartigheid, frater Wim Verschuren,

weet op deze beeld/geluidsdrager het ideaal ervan in

woord en beeld aan het licht te brengen, hetgeen

uitloopt op de overbekende slogan van de beweging:

‘Zien, bewogen worden, in beweging komen’ (de DVD

kost € 12,50 (excl. verzendkosten) en is te bestellen

bij het secretariaat van de beweging: e-mail;

secretariaat@barmhartigheid.nl, tel.: 073 6577044).

Diepste verlangen

Marjolein Hamer neemt ons vervolgens geboeid

mee om het kleinood ‘trouw’ in handen te nemen, te

koesteren, te beschouwen en te delen met je naaste op

deze dag. Het is haar werk om mensen en bedrijven te

ondersteunen om hun dagelijkse werk- en zienswijze

onder de loep te nemen. Met speelse levensechte

voorbeelden en verhalen weet ze bij de deel nemers

gevoelens bij trouw los te peuteren. De ontmoeting

en het gesprek met elkaar zijn zeer levendige elementen

om wat vertrouwder te raken met de trouw die

ons leven beheerst en voedt. Is trouw aan jezelf

alleen maar doen waar je zin in hebt? Is het puur

verlangen? Ben je misschien alleen maar

aangestuurd door een heilig ‘moeten’, omdat

je dat nu eenmaal zo geleerd hebt of omdat je

vindt dat regels regels zijn? Moet ik van

mezelf van alles, aan gestuurd door mijn

15


Nederland

opvoeding, mijn normen en heb ik geen durf om in

mijn diepste verlangen daarvan af te wijken?

Benedictus, de vader van het Europese kloosterleven,

begint zijn kloosterregel met het woord “Luister”,

maar dan ook naar alles. En als belangrijk voegt hij

eraan toe: “Zorg, dat je met je hart erbij blijft in het

leven.” En vooral: “Wacht niet op later om het anders

te doen in het leven.” Immers, als je nu los laat wat je

belangrijk vindt, dan heb je een grote kans een cynicus

te worden. Trouw mag immers een vertrekpunt in jezelf

hebben, maar ook vooral een rustpunt in jezelf zijn.

De deelnemers worden steeds meer geboeid door de

vragen door Marjolein gesteld. Is trouw alleen doen

waar je zin in hebt, is het alleen verlangen en die koers

volgen? Ze benadrukt dat trouw verbinding heeft met

het hoofd: ‘wat denk ik ervan’. Maar ook met je handen:

‘wat doe ik en wat wil ik’. Echter, verken vooral

je hart, want daarin zit je meest eerlijke en diepste

verlangen naar menswaardigheid en levenswaardigheid.

Ludiek moment

Vol van zoveel aangereikte vragen is het tijd voor

een creatief ludiek moment en daar staat dan

Reinier Sijpkens met een draaiorgeltje en behangen

met allerhande toeters en bellen. Hij maakt van ons

met zijn muziek een dansende menigte en we worden

geestelijk en lichamelijk opgefrist en dat geeft samen

met de lunch een luchtige aanzet tot ontmoeting.

De zon doet ons goed in de pauze en velen proeven

het natuurlijke geschenk van het mooie landgoed, dat

ons mensen zomaar aangeboden wordt. We voelen de

lente en de ontmoeting met soms wildvreemde mensen

is een ervaring van trouw. Dikwijls luistert men in

verwondering naar elkaar.

Foto boven: Presentatie van de schildergroep.

Foto onder: Een ludiek moment met Reinier Sijpkens.

Afdalen

Na deze pauze gaan we in de middag uiteen in groepen

om meer te doen dan denken. Ons hoofd heeft in de

voormiddag alle mogelijkheid gehad om bezig te zijn.

Maar het is een kunst in het leven om de energie van

het hoofd af te laten dalen naar onze handen en dat

alles gevoed door ons hart. Dat afdalen wordt in

groepen gestuurd naar het ‘woord’, naar het ‘beeld’,

naar ‘gebaar’, naar ‘klank’. Wat dat is, besef je pas, als

je er gewoon aan begint. Inspirerende begeleiding van

bezielde mensen stuwden deze samenkomsten tot

verrassende hoogte. Mooie boetseerwerken en schilderkunst,

bijzondere gedachten komen tot leven.

Er was ook een indrukwekkende uitdrukking van een

gebaar van liefde en trouw. Men maakte voelbaar, wat

het leven aangenamer zou doen zijn, als men echt van

‘solitair’ naar ‘solidair’ zou gaan leven. En dan nog de

muziek, de klank, die het in die korte tijd presteerde

met zoveel klanken tot een ‘samenklank’ te komen.

Dat zette aan tot zingen zelfs met begeleiding en dat

niet alleen als een koor voor het volk, maar ieder werd

geroerd om het lied ten gehore te brengen: “Open your

heart and see. Love is the way to be in harmony. Yes I

am born to love, born to be. I am born to be free.”

Sjef Jansen

Informatie over de Beweging van Barmhartigheid:

www.barmhartigheid.nl.

16


Internationaal

Ambassadeurs in Kenia delen ervaringen.

Klaar voor Brazilië

In juli 2013 vindt in Belo Horizonte, Brazilië, een bijeenkomst plaats van ‘Ambassadeurs van een wereldwijde

broederschap’, een internationaal CMM-jongerennetwerk. Aansluitend gaan de deelnemers naar de

Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro (23 tot en met 28 juli). Voorafgaand aan deze evenementen in Brazilië

zijn er in de landen waar de ambassadeurs vandaan komen vanaf januari 2013 voorbereidende bijeenkomsten

geweest. Nathalie Bastiaansen coördineert voor de Fraters CMM het ambassadeursproject en bericht hierover.

Tijdens de voorbereidende bijeenkomsten worden de

jongeren uitgedaagd hun specifieke kwaliteiten te

ontdekken en verder te ontwikkelen: op het gebied van

leiderschap, creativiteit, het ontwikkelen en uitwerken

van nieuwe landelijke projecten, communicatie, spiritualiteit,

enzovoorts. Het werkthema van deze bijeenkomsten

is: ‘Getuigen van ...’. Deze bijeenkomsten worden net als

de internationale ontmoeting georganiseerd en begeleid

door de Fraters CMM.

Lectio Divina

In de bijeenkomsten vormen ‘meditaties’ een centraal

onderdeel. Voor die meditaties is binnen het ambassadeursproject

een eigen methode ontwikkeld, gebaseerd

op ‘Lectio Divina’, een door religieuzen veel gebruikte

methode voor persoonlijke verdieping. De Lectio Divina

voor de regionale bijeenkomsten werd geschreven door de

diakens Vincent de Haas en Cor Sinnema. Lezing van een

bijbeltekst en ‘contemplatie’, het ‘overwegen’ ervan, zijn

vaste onderdelen, maar het bijzondere van de methode

die de ambassadeurs volgen, is dat er ook ruimte is voor

uitwisseling met elkaar, voor samenwerking en actief

handelen. Bijzonder is ook dat de deelnemers uit zeven

landen allemaal dezelfde voorbereiding volgen.

Daartoe werden de meditaties vanuit het Nederlands

vertaald naar het Engels, Portugees, en Indonesisch.

Zeven stappen

Om internationaal dezelfde termen te gebruiken,

worden de klassieke Latijnse termen uit de Lectio Divina

als uitgangspunt genomen. In totaal bestaat de meditatie

uit zeven stappen. De eerste stap heet ‘lectio’: ‘lezen’.

Een bijbeltekst wordt zowel in stilte als hardop door een

van de groepsleden gelezen. De tweede stap is ‘meditatio’.

Dit gedeelte omvat een uitleg van de bijbelpassage en

enige achtergrondinformatie bij de tekst. De derde

stap heet ‘contemplatio’: ‘overwegen’, ‘beschouwen’.

De centrale vraag hierbij is: wat raakt ons in deze tekst,

nu? Deze stap verbindt de bijbeltekst met het eigen leven.

De vierde stap is ‘collatio’: ‘delen’. Aan de hand van een

aantal vragen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek

over de bijbeltekst. De vijfde stap heet ‘oratio’. In deze

stap wordt gezocht naar een gebed dat aansluit bij de

thematiek van de tekst en van het besprokene. Dit kan

een bestaand gebed zijn, maar het is ook mogelijk dat de

deelnemers hun eigen gebed formuleren. De zesde stap is

‘creatio’. In deze fase wordt een en ander op een creatieve

manier verwerkt. De ambassadeurs krijgen hiertoe een

inhoudelijke opdracht en een werkvorm aangereikt.

De resultaten van deze creatieve verwerking

worden uitgewisseld via de groepspagina op

www.facebook.com/AmbassadorsWWB. Op deze

manier ontstaat ook binnen het landenprogramma

17


Getuigen van broederschap

Het centrale thema voor de Wereldjongerendagen van

Rio 2013 is de oproep van Jezus uit het evangelie van

Matteüs: “Ga op weg en maak alle volken tot mijn

leerlingen” (28,19). Het thema van de voorbereidende

ambassadeursbijeenkomsten is daarvan afgeleid, en

luidt: ‘Getuigen van ...’. In elke bijeenkomst werd dit

thema ingevuld aan de hand van een specifieke bijbeltekst.

In de eerste bijeenkomst was dit: ‘Getuigen van

broederschap’. Dat gebeurde aan de hand van het

verhaal in Genesis 4,1-16. In het onderdeel ‘contemplatio’

werd onder andere ingegaan op de betekenis van

de naam ‘Abel’: dat betekent zoiets als ‘een zuchtje’;

‘niets’. God heeft oog voor wie niemand oog heeft.

Dat lijkt vanzelfsprekend. Maar wie nu om zich heen

kijkt, ziet dat vaak vooral de winnaars gezien worden,

degenen die het gemaakt hebben. God vraagt ons om

naar elkaar om te zien, in het bijzonder naar hen die

niets voorstellen. We leven in een competitieve wereld

en God vraagt ons daar niet aan mee te doen. In het

onderdeel ‘collatio’ (delen) werden onder andere de

volgende vragen behandeld: “Is er wel eens een appèl

op jou gedaan om in de bijbelse zin broeder of zuster

van iemand te zijn?” En: “Hoe beantwoord jij de

bijbelse vraag: waar is je broeder/zuster?” De opdracht

in het onderdeel ‘creatio’ luidde: “Hoe begroet jij je

broeder of zuster?” Door middel van filmpjes of foto’s

lieten de ambassadeurs elkaar zien hoe er dat in hun

land/cultuur aan toe gaat.

Foto boven: Eerste bijeenkomst Braziliaanse

ambassadeurs. Foto onder: Eerste bijeenkomst

Indonesische ambassadeurs.

al een internationale uitwisseling. De zevende en

laatste stap wordt ‘operatio’ genoemd: elke deelnemer

noteert voor zichzelf een aantal punten waarmee hij of

zij het behandelde thema concreet wil vormgeven in

het eigen leven. Tijdens de volgende bijeenkomst is er

gelegenheid om te vertellen wat men heeft kunnen

doen, thuis of op school, op het werk of in de parochie.

Getuigen van hoop

De tweede bijeenkomst draaide om ‘Getuigen van

hoop’ (1 Petrus 3,3-22). Naast het begrip ‘hoop’

kwamen hier ook begrippen als ‘lijden’ en ‘doop’

aan de orde. Als creatieve verwerking maakten de

ambassadeurs een filmpje met als thema ‘Water’.

De opdracht was om verschillende aspecten van

water (destructie, hoop, vernieuwing, zuivering) te

laten zien. In het laatste deel van de bijeenkomst

(‘operatio’) kregen de deelnemers twee opdrachten

mee. Ten eerste: “Probeer deze maand eens tijd vrij te

maken om lijden van mensen in ogenschouw te nemen.

Welke concrete bijdrage kun jij geven om mensen in

hun lijden bij te staan?” En ten tweede: “Wij dagen je

uit om elke dag even stil te staan bij je eigen doopsel:

hoe is jouw leven een weerspiegeling van je doopsel?”

Getuigen van barmhartigheid

In de derde bijeenkomst stond ‘Getuigen van barmhartigheid’

centraal (Tobit 2,1-8). Stilgestaan werd bij

de zeven werken van barmhartigheid, met speciale

aandacht voor het begraven van de doden (naar

aanleiding van de tekst in Tobit). De onderdelen

‘creatio’ en ‘operatio’ werden voor deze bijeenkomst

samengevoegd. De ambassadeurs werd gevraagd om

diezelfde middag nog één van de werken van barmhartigheid

te realiseren, en daarvan verslag te doen in

een fotoreportage of video. Zo bezochten de Keniaanse

ambassadeurs een gevangenis. De ambassadeurs uit

Nederland hebben voor Amnesty International brieven

geschreven aan gevangenen die in het buitenland -

vaak onder erbarmelijke omstandigheden - vastzitten.

18


Internationaal

De Indonesische groep bezocht een blindeninstituut en

bracht er veel vrolijkheid door samen met kinderen

daar te zingen en te dansen.

Getuigen van het Woord van God

De vierde bijeenkomst ging over ‘Getuigen van het

Woord van God’ (Lucas 1,1-4; 5,1-11 en 11,27-28).

Velen kennen een tekst uit de Schrift die bij hun leven

past of het heeft veranderd. Een van de vragen die aan

bod kwam was dan ook: “Heb jij ook zo’n tekst (die jou

helpt of steunt in jouw leven)? Vertel er eens iets meer

van.” Als verwerkingsopdracht werd de ambassadeurs

gevraagd na te denken over hoe je kunt getuigen van

het Woord, op zo’n manier dat die getuigenis aansluit

bij de leefwereld van een specifieke doelgroep (voorbeelden:

jonge kinderen, tieners, natuurlief hebbers,

atheïsten). De opdracht was vervolgens om, uitgaande

van je eigen favoriete bijbeltekst, een kort verhaal of

beeldverhaal te maken, geschikt voor deze specifieke

doelgroep.

herinnerd dat God heeft beloofd dat Hij met ons

meegaat. In Jezus heeft Hij laten zien hoe Hij dat

doet. Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over

de vraag wat je tegenhoudt in jouw dagelijks leven om

te getuigen van het evangelie. Een andere vraag luidde:

“De naam ‘God-met-ons’ gaat overal met ons mee.

Wat betekent die naam voor jou?” In deze laatste

bijeenkomst werden de ambassadeurs voorbereid om

daadwerkelijk op weg te gaan: naar de internationale

bijeenkomst in Belo Horizonte, waar ze hun medeambassadeurs

voor het eerst ‘in het echt’ zullen

ontmoeten, en naar Rio de Janeiro, waar ze samenkomen

met vele anderen uit de hele wereld die zich

geroepen voelen door God en door elkaar, om te

komen tot een wereldwijde broeder- en zusterschap.

Nathalie Bastiaansen

Getuigen van gerechtigheid en vrede

De vijfde bijeenkomst richtte zich op ‘Getuigen van

gerechtigheid en vrede’ (Psalm 85). Er werd gesproken

over gerechtigheid en vrede wereldwijd, maar ook de

eigen ervaringswereld werd onderzocht. Zo was er

onder andere de volgende vraag: “De psalmist vraagt

of God niet langer kwaad wil blijven en ons tot leven

brengt. Lukt het jou gemakkelijk om niet kwaad te

blijven op anderen, en kun je hen nieuwe kansen

geven? Wanneer lukt dat het beste?” De eerste

meer concrete opdracht bij deze bijeenkomst was:

“Oriënteer je eens op de afdeling van Justitia et Pax in

je eigen omgeving. Zijn er activiteiten in jouw bisdom

of in jouw land waar je aan mee zou kunnen doen?”

En ten tweede: “Werken aan gerechtigheid en vrede

kun je ook in je directe omgeving doen. Zet je de

komende maand hiervoor in. En breng de volgende

keer verslag uit van je bevindingen. Wat bracht

vreugde? Wat riep tegenstand op?”

Als getuigen op weg

De zesde en laatste bijeenkomst kreeg als titel:

‘Als getuigen op weg’ (Matteüs 28,1-3,5-10 en 16-19).

“Wees niet bang’”, klinkt het tot tweemaal toe in deze

tekst. Het is een veel gehoorde uitspraak in het evangelie.

Angst is een sterke kracht in ons: angst behoedt

ons om fouten te maken, maar diezelfde angst houdt

ons ook tegen om in actie te komen. Jezus roept

mensen op om zich niet door de angst te laten beheersen.

In deze meditatie werden de ambassadeurs er aan

Foto boven: Wandeling tijdens derde ontmoeting

Nederlandse ambassadeurs. Foto onder:

Resultaat van een ‘creatio’ tijdens de vierde

ontmoeting van Nederlandse ambassadeurs.

19


Nederland

Vincentiaanse Familie

bijeen in Tilburg

Op 9 april 2013 kwamen 95 leden van verschillende congregaties van de Vincentiaanse Familie bijeen in de aula

van het woonzorgcentrum Mater Misericordiae van de Zusters SCMM in Tilburg. Deze bijeenkomsten wordt in

het voor- en najaar gehouden in het kader van inspiratie en ontmoeting.

van Liefde, de Vincentiusvereniging-Nederland en de

Fraters CMM. In een tijd van religieuze krimp vinden de

initiatiefnemers het belangrijk om, geïnspireerd door het

erfgoed van Vincentius, toch iets nieuws te beginnen.

Het Vincent de Paul Center besteedt niet alleen aandacht

aan de praktijk van de diaconie, maar ook aan

vorming en theorie vanuit de Vincentiaanse spiritualiteit.

Onlangs zijn twee programma’s opgezet: levensbeschouwelijke

oriëntatie voor mensen met een beperking en de

‘Vincent leergang’. Deze laatste betreft een reeks

verdiepingsbijeenkomsten over ‘bronnen van sociale

spiritualiteit’, in het bijzonder die van Vincent de Paul.

Banier van de

inlooplunch

voor het

fraterhuis van de

Elimcommuniteit

in Tilburg.

Na het openingswoord door frater Ad de Kok, voorzitter

van de Vincentiaanse Familie in Nederland, sprak

Paul Monchen, vice-voorzitter van de Vincentiusvereniging-Nederland,

over de energie van Fréderic

Ozanam, stichter van de Vincentiusvereniging en over

verschillende projecten in Nederland, zoals ‘Leergeld’,

het ‘Maatjes-project’ en het ‘Exodus-project’.

Vincent de Paul Center

Marieke van de Ven, medewerkster van het pas gestarte

‘Vincent de Paul Center’ in Nijmegen, gaf aan welke

ontwikkelingen dit centrum heeft doorgemaakt. Er zijn

veel contacten gelegd met leden van de Vincentiaanse

Familie die onder meer bestaat uit de Lazaristen, Dochters

Inlooplunch

Hanny van de Rijt, pastoraal assistente van de parochie

Frater Andreas in Tilburg, vertelde hoe de ‘inlooplunch’

in de Tilburgse Elimcommuniteit van de

Fraters CMM de laatste vier jaar gestalte heeft

gekregen. Zij is coördinator van dit project. Elke

dinsdag- en donderdagmiddag bereiden bij toerbeurt

zo’n 35 vrijwilligers van de parochie Frater Andreas,

zusters SCMM en fraters van de Elimcommuniteit met

grote zorg een brood- en soepmaaltijd klaar voor

gemiddeld zo’n dertig personen. Het is voor velen een

warme plek waar mensen op verhaal kunnen komen.

Nelleke Wijngaard-Serrarens, bestuurslid van de

Vincentiusvereniging Arnhem, hield een presentatie,

getiteld: ‘Veerkracht en problemen van mensen in

crisis’. Ze belichtte de problemen waar de tien procent

van de Nederlandse bevolking mee kampt die op of

onder de armoedegrens leeft. Daarbij drong ze aan op

solidariteit met deze groep armen en gebruikte daarbij

de bekende CMM-drieslag ‘zien - bewogen worden -

in beweging komen’.

Frater Edward Gresnigt

20


in memoriam

Frater

Richard (J.J.) Baeten

Frater

Kees (A.C.) Backx

Hij werd geboren te Zonhoven op 15 november 1919

en trad in de Congregatie van de Fraters van Onze

Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg op

19 maart 1936. Hij legde zijn professie voor het leven

af op 10 augustus 1941. Hij overleed op 20 maart 2013

in de communiteit van de fraters te Zonhoven (België)

en werd begraven op het kerkhof Zonhoven-Centrum.

Hij was het derde kind in het gezin van Michel Baeten

en Rosalie Revis, groeide op in de katholieke traditie en

ging naar de lagere school van de fraters. In 1936 trad

hij in als novice te Tilburg, Nederland. Hij werd onderwijzer

en gaf les in Maaseik, Lanaken, Zonhoven en

Hasselt. Na zijn pensionering werkte hij als vrijwilliger

op het Missiecentrum van het bisdom Hasselt. Frater

Richard was een tevreden mens en sprak nooit een

onvertogen woord over anderen. Je kon een beroep op

hem doen, omdat je wist dat hij altijd bereid was een

helpende hand uit te steken. Binnen zijn grote familie

had hij een bijzonder plekje. Men zag hem erg graag.

Frater Richard was ook een natuurvriend. Hij trok er

graag op uit en thuis kon je hem aantreffen in de

bloementuin of serre. Zijn gekweekte bloemen en

planten vonden hun weg naar de graven van de fraters,

de kapel van de communiteit en naar zijn familie.

Langzaam kwam er een grijze wolk over het leven van

frater Richard. Zo werd hij nog stiller dan voorheen.

Zoals frater Richard geleefd heeft, zo is hij ook overgegaan

naar het andere leven: in stilte. Zijn leven heeft

hij als een mooi boeket neergelegd aan de voeten van

zijn Heer.

Hij werd geboren te Teteringen op 3 februari 1921

en trad in de Congregatie van de Fraters van Onze

Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg

op 8 september 1938. Hij legde zijn professie voor het

leven af op 15 augustus 1944. Hij overleed op 9 april

2013 in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en werd

begraven op het kerkhof van de fraters op landgoed

‘Huize Steenwijk’ in Vught.

Kees groeide op in de muzikale familie Backx te

Teteringen. Zijn jeugdjaren bracht hij door in Tilburg.

Daar leerde hij de fraters kennen. Na zijn intrede werd

hij onderwijzer. Van 1943 tot 1983 was hij werkzaam

op basisscholen in Tilburg, Oss, Medemblik, Sint-Michielsgestel

en Goirle. Frater Kees was niet iemand die

veel aandacht voor zichzelf opeiste. Hij participeerde in

het ritme van het communiteitsleven en maakte deel

uit van het communiteitsbestuur. Zijn gezondheid is

nooit erg optimaal geweest. Wanneer hij daardoor

gedwongen rust moest nemen, waren zo nu en dan

toch pianoklanken te horen, want zonder muziek was

het leven voor hem kil en droog. Was hij na een lange

of korte rustperiode voldoende hersteld, dan zag men

hem weer actief als organist of dirigent in eigen

communiteit en parochiekerk. Kinderkoren, bejaardenkoren,

kerkkoren en dameskoren, ze konden allen

gebruik maken van zijn muzikale talenten. De afgelopen

jaren moest frater Kees steeds meer inleveren.

Hij heeft altijd geprobeerd aanwezig te zijn op momenten

dat de communiteit van Joannes Zwijsen bijeen

was. Frater Kees vond zijn leven voltooid. Hij zag

uit naar de ontmoeting met God. Mag hij nu

gelukkig zijn in het huis van zijn en onze Vader.

21


in memoriam

Frater

Sebastianus (M.H.)

van Seters

Hij werd geboren te Veghel op 29 december 1930 en

trad in de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve

Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg op

29 augustus 1950. Hij legde zijn professie voor het

leven af op 15 augustus 1955. Hij overleed op 18 april

2013 in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en werd

begraven op het kerkhof van de fraters op landgoed

‘Huize Steenwijk’ in Vught.

Marius werkte op het belastingkantoor in Waalwijk.

Hij voelde zich geroepen frater te worden. In 1950

werd hij novice en kreeg de naam frater Sebastianus.

Nadat hij het onderwijzersdiploma had behaald, gaf hij

onderwijs op basisscholen in Deurne en ’s-Gravenhage.

In 1961 werd hij gevraagd voor onderwijstaken in

South-West Africa, het huidige Namibië. Daarnaast

zette hij zich in voor de zwembond en voor de kerk in

het land. In 1989 ontving hij de pauselijke onderscheiding

‘Pro Ecclesia et Pontifice’ voor zijn inzet ten

behoeve van de katholieke geloofsgemeenschap in

Namibië. Zes jaar later mocht hij de ‘Orde van Oranje-

Nassau’ ontvangen. Frater Sebastianus was religieus in

hart en nieren. Als lid van het regionaal bestuur van

Namibië, als vormingsleider en als econoom, steeds

was hij bereid te dienen, ook toen hem gevraagd werd

in Sambyu een nieuwe communiteit én het St. Boniface

College (1995) op te richten. Terug in Nederland (2009)

kon hij nog meer inhoud geven aan zijn verering voor

frater Andreas van den Boer. Iedere dag bezocht hij

zijn graf in de kapel van het generalaat. Frater Sebastianus

was klaar voor zijn laatste reis. Hij vertrouwde

op de Heer van het Leven. Wij weten hem nu veilig bij

de barmhartige God.

Frater

Marius (M.J.F.M.) Tra

Hij werd geboren te Goirle op 10 februari 1923 en

trad in de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve

Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg op 29

augustus 1940. Hij legde zijn professie voor het leven

af op 15 augustus 1945. Hij overleed op 24 april 2013

in de communiteit van Joannes Zwijsen in Tilburg

en werd begraven op het kerkhof van de fraters op

landgoed ‘Huize Steenwijk’ in Vught.

Marius werd geboren in een grote familie waarin

het katholieke geloof als vanzelfsprekend gold.

Daar kon ook zijn roeping tot het religieuze leven

gedijen. Als zeventienjarige trad hij in bij de fraters

te Tilburg. Hierna volgde hij een interne opleiding tot

verpleger. Frater Marius stond klaar voor zijn medebroeders

en voor de kinderen die aan de zorg van de

congregatie toevertrouwd waren. Hij deed dat in alle

eenvoud, was attent en had daarbij aandacht voor het

welbevinden van mensen. Hij behaalde diploma’s in

kinderbescherming en later ook in creatieve handvaardigheid.

Als verpleger en/of groepsleider zette hij zich

in voor de ‘regeringsjongens’ op Huize Nazareth in

Tilburg, zijn zieke medebroeders in het sanatorium te

Loon op Zand, het internaat te Oss, Ruwenberg te

Sint-Michielsgestel, het blindeninstituut Henricus te

Nijmegen. Vanaf 1969 deelde frater Marius in de

zending van de Broeders van de Christelijke Scholen.

In Stevensbeek was hij zestien jaar werkzaam op het

internaat De la Salle. Vanaf 1985 woonde hij in de

broedergemeenschap te Cuijk. In 2010 verhuisde hij

naar woonzorgcentrum Joannes Zwijsen in Tilburg.

Mag frater Marius nu thuis gekomen zijn bij God.

Zijn twee broers, die hem onlangs zijn voorgegaan,

frater Canisius Tra en pater Jan Tra, hebben hem zeker

welkom geheten.

22


‘Dichtbij is zijn genade’

(uit de leefregel van de Fraters CMM)

Vleugels

“Soms zie ik vleugels bij mensen. Engelen vind ik hen dan. Ik zag ze ook bij jou. Jij bent een

engel. Je bent pas klaar als je bij iedereen vleugels ziet.” In de prachtige film ‘As it is in Heaven’

zegt Lena dit tegen Daniël. Het raakte me toen ik deze intrigerende woorden voor de eerste keer

hoorde. En ik merk dat ik niet de enige ben.

Je begrijpt het en tegelijk is niet zo eenvoudig aan te

geven wat het betekent. “Dat is toch wel heel moeilijk

om bij iedereen vleugels te zien”, zei laatst iemand

tegen me. Als je meent dat je iedereen aardig moet

vinden, is dat niet alleen moeilijk, maar onmogelijk

en onnatuurlijk. Nee, dat is niet wat bedoeld wordt.

Dat bedoelde Jezus ook niet, toen hij zei dat we onze

vijanden lief moeten hebben. En toch is de kunst ook

bij hen, die je niet mag, of die jou niet zien zitten, ja

misschien zelfs krenken, vleugels te zien.

De volgende passages uit onze leefregel helpen me om

te vatten wat hier bedoeld wordt: “Bij iedere ontmoeting

leggen we ons erop toe onze aandacht te richten

op het goede dat God in de ander gelegd heeft (52).

Wij proberen de ander te verstaan en hem te aanvaarden

zoals hij is. Het komt ons niet toe een oordeel over

hem uit te spreken (55-56).” Is dat niet proberen bij de

ander vleugels te zien? ‘Ons erop toeleggen’ staat er.

Het gaat niet vanzelf. Je kunt het met vallen en

opstaan wel leren. De neiging om naar de negatieve

kant van de ander te kijken en negatieve feedback te

geven zit ons ingebakken. Het is de ander met

barmhartige liefde bejegenen en je niet blind staren

op zijn gebrokenheid. Waarachtig niet eenvoudig.

Maar probeer het maar en er gebeuren wonderen.

In ieder geval aan jezelf.

En ben je in staat bij jezelf vleugels te zien? Veel

mensen hebben daar moeite mee. Zelf heb ik de

ervaring, dat ik daar anderen bij nodig heb. Die mij

zeggen dat ik de moeite waard ben. Je helpt elkaar

meer dan je denkt door bewust het mooie en goede

in de ander te benoemen.

Een paar maanden voor zijn dood kreeg ik van mijn

trouwe vriend Jan Verhallen een klein schilderij, waarin

hij de tekst uit de film verwerkt had. Het hangt op

mijn kamer. Het is een herinnering aan hem, maar ook

een uitnodiging. Misschien om voor ik naar bed ga me

af te vragen: heb ik vandaag bij degenen die ik heb

ontmoet, vleugels gezien?

frater Wim Verschuren

23


Door ons geloof in de

verrijzenis van de Heer

weten wij dat door

mislukking en lijden heen

uiteindelijk alleen het

goede toekomst heeft.

(uit de leefregel van de Fraters CMM)

Blad van de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!