01.09.2015 Views

FRATERS CMM

| twee profeten van barmhartigheid | namibie: hoop voor de ... - Fraters

| twee profeten van barmhartigheid | namibie: hoop voor de ... - Fraters

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FRATERS CMM

2/10

| twee profeten van barmhartigheid | namibie:

hoop voor de toekomst | geroepen door

de armen | gods trouwe liefde voor

zijn mensen

1


Inhoud

column van de

rond frater

andreas

algemene overste 4 5

Mission statement

Barmhartigheid is van alle tijden en plaatsen.

Barmhartigheid staat centraal in alle

wereldgodsdiensten: hindoeïsme, boeddhisme,

jodendom, christendom en islam.

De beweging van barmhartigheid heeft een spoor

getrokken in de geschiedenis.

De verschillende vormen waarin zij verschijnt,

zijn uitdrukking van de samenleving waarin zij

ontstond en van de spiritualiteit die haar draagt.

De Congregatie van de Fraters van Onze Lieve

Vrouw, Moeder van Barmhartigheid is geworteld

in de christelijke barmhartigheid.

Colofon

Fraters CMM (voorheen Ontmoetingen) is het

driemaandelijks contactblad van de Congregatie

van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder

van Barmhartigheid (‘Fraters van Tilburg’

of ‘Fraters CMM’). Een abonnement is gratis

(aanvragen via adres hieronder). ISSN 1574-9193

Redactie: Rien Vissers (hoofdredacteur),

frater Edward Gresnigt, frater Ad de Kok,

frater Lawrence Obiko, frater Ronald Randang,

frater Jan Smits, Peter van Zoest (eindredacteur)

Ontwerp en opmaak: Heldergroen

www.heldergroen.nl

Druk:

DekoVerdivas, Tilburg

Contact: Fraters CMM, Gasthuisring 54

5041 DT Tilburg

tel.: 013 5432777 (Rien Vissers)

fax: 013 5441405

e-mail: magazine@cmmbrothers.org

website: www.cmmbrothers.org

Een vrijwillige bijdrage als tegemoetkoming

in de kosten is welkom op ING-bankrekening

106 85 17 t.n.v. Fraters CMM Tilburg

Foto omslag voor: Leerlingen van een middelbare

school in Nairobi waar fraters aan verbonden zijn.

Foto omslag achter: Beeld van Louise de Marillac in het moederhuis

van de Dochters der Liefde te Parijs (foto: frater Ad de Kok).

Verloren zoon, Rembrandt

2


twee profeten van barmhartigheid

schok voor

6 congregatie 10

namibie: hoop

voor toekomst

11

Van de redactie

De restyling van Fraters CMM heeft veel en

positieve reacties opgeroepen. De overgang van

twee kleurtinten naar full color is goed aangeslagen.

De nieuwe, heldere opmaak met kortere

artikelen, sneller nieuws en vooral het creatiever

verwerken van foto’s valt bij de lezers goed in de

smaak. Het streven is er nu vooral op gericht om

meer bijdragen uit de regio’s en provincies in het

Zuiden te krijgen, om van Fraters CMM nog meer

een internationaal visitekaartje van de congregatie

te maken. In dit nummer start een nieuwe

rubriek: ‘Overweging’. Daarin biedt het congregationele

blad ruimte aan fraters om gedachten

te delen over hun roeping als barmhartige

broeder. De Keniaanse frater John Karungai bijt

het spits af met een overweging bij Jesaja 49,16:

“Kijk, in mijn handpalmen heb Ik u geschreven,

en uw muren staan mij voortdurend voor ogen”.

De algemene overste, frater Broer Huitema,

gaat in zijn column in op de recente meldingen

in de media over seksueel misbruik binnen de

katholieke kerk in Nederland. In de congregratie

van de Fraters CMM is geschokt gereageerd op

gerapporteerd misbruik op instituten en scholen

van fraters. De algemene overste beklemtoont er

alles aan te zullen doen om te zorgen dat slachtoffers

erkenning krijgen voor het leed dat hen is

aangedaan. Dringend noodzakelijk zijn nu volledige

openheid, transparantie en een onafhankelijk

onderzoek naar de omvang en oorzaken.

Er zal veel tijd nodig zijn om alles te verwerken.

geroepen

door

de armen

14

barmhartigheid:

een uitdaging

stichtersdag in

mosocho

gods trouwe

liefde voor

zijn mensen

16

18

19

kort nieuws

internationaal

20

in memoriam

22

3


Column

VAn de algemene overste

Fraters zijn geroepen om de weg van barmhartigheid te gaan. Ik heb in mijn leven veel medebroeders ontmoet

die met volle inzet die weg zijn gegaan en als barmhartige broeders hebben gewerkt en geleefd. We weten

allemaal dat we dit ideaal van barmhartigheid en broederschap slechts in gebrokenheid kunnen realiseren en

dat we onderweg fouten maken.

Helaas worden we de laatste tijd geconfronteerd met

verhalen over medebroeders die ver waren afgedwaald

van de weg van barmhartigheid en kinderen hebben

misbruikt die hen waren toevertrouwd. Medebroeders

die misbruik hebben gemaakt van het vertrouwen dat

hun door de congregatie en de maatschappij werd

gegeven. Zoals veel mensen zijn we overvallen door

de berichten uit de media en de reacties daarop.

We voelen ons beschaamd dat misbruik in zo’n omvang

heeft kunnen gebeuren. En het spijt ons meer dan we

kunnen zeggen. Het is goed dat slachtoffers, die jarenlang

hebben moeten zwijgen, alsnog erkenning krijgen.

En als congregatie staan we open voor gesprekken met

deze slachtoffers. Het is ook goed als er degelijk en

onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de precieze

omvang en naar de oorzaken. Zodat we er allemaal van

kunnen leren voor de toekomst en we kunnen meewerken

aan de uitbanning van seksueel misbruik en

mishandeling van kinderen, waar ter wereld en door

wie ook.

Naar aanleiding van alle negatieve berichten krijgen we

ook reacties van mensen die zeggen dat ze een goede

tijd bij de fraters hebben gehad. Veel mensen zeggen

dat de fraters veel hebben betekend voor het onderwijs

en de opvoeding in Nederland. Het is goed dat te horen

en we beseffen dat zelf ook. Ik ben ook trots op wat

medebroeders tot stand hebben gebracht en nog tot

stand brengen. Toch worden we nu pijnlijk herinnerd

aan de schaduwzijde van die geschiedenis.

En het vraagt tijd om dat te verwerken.

Fraters blijven geroepen om de weg van barmhartigheid

te gaan. De laatste decennia hebben we ons als

congregatie sterk willen maken voor het ideaal van

barmhartigheid en broederschap, door nieuwe wegen

in te slaan, door nieuwe initiatieven te nemen. Dat mag

natuurlijk niet verloren gaan.

We moeten en willen ons blijven inzetten. En één van

de belangrijke verworvenheden is dat we die weg van

barmhartigheid en broederschap samen met anderen

willen gaan. Dat behoedt ons ook, verkeerde wegen

in te slaan. Het is de beste garantie voor openheid en

transparantie. Samen met anderen de schouders zetten

onder die evangelische opdracht tot barmhartigheid en

broederschap: in de samenleving van vandaag is dat

noodzakelijker dan ooit. We hopen dat u ons wilt helpen,

om aan die roeping en opdracht te blijven werken.

frater Broer Huitema

4


ond frater andreas

Opnieuw

kloosterling

Toen frater Andreas op zijn zeventigste gezondheidsproblemen kreeg, werd hij door het bestuur van de congregatie

vrijwel meteen overgeplaatst naar een communiteit in Tilburg. Zijn medebroeders beseften dat dit

voor hem ingrijpend moest zijn. Hij had immers meer dan vijftig jaar op het internaat van Ruwenberg gewoond

en leek geheel met het huis en onderwijsinstituut te zijn vergroeid. Hij werkte er van 1861 tot 1912 en zonder

zichzelf te ontzien zette hij zich al die jaren in voor telkens nieuwe generaties leerlingen en fraters. Bijna zijn

hele leven speelde zich af binnen de begrenzing van het park, waarvan hij de beuken als sprietjes had helpen

planten om ze later tot volle hoogte te zien uitgroeien. Wie hem vroeg hoe hij het vond om Ruwenberg te verlaten,

kreeg evenwel een vriendelijk antwoord: “Ik ben er dankbaar voor, omdat ik weer opnieuw kloosterling

kan gaan worden.’

Opnieuw kloosterling worden? Als er één frater was geweest

die midden in het drukke en bedrijvige schoolleven tot in de

kleinste details aan het religieuze leven had vastgehouden,

dan was het frater Andreas. Misschien had zijn gebedsleven er

soms wat onder geleden als leerlingen en medebroeders hem

kwamen storen, misschien was hij wat te vaak afgeleid geweest

of stilte te kort gekomen. Maar zou hij echt het gevoel

hebben gehad dat hij niet genoeg als kloosterling had geleefd?

Wat zou frater Andreas bedoelen met ‘opnieuw kloosterling

worden’?

Slaapkamer frater Andreas in het fraterhuis

Heuvel in Tilburg van 1913 tot zijn dood in 1917.

Frater Andreas zag de verhuizing naar het fraterhuis aan de

Bosscheweg in Tilburg kennelijk als een kans om zijn religieuze

leven te vernieuwen. Het zou als een nieuw noviciaat

voor hem zijn, een tijd waarin hij de wereld achter zich liet en

zich van alles moest ontzeggen, om er een nieuwe gemeenschap

en een nog vertrouwdere omgang met God voor terug

te vinden. Het zou een tijd zijn waarin hij zijn gebedsleven

verder kon verdiepen en de stilte intenser kon beleven. Frater

Andreas besefte dat er verschillende periodes waren in een

fraterleven: naast jaren van zich actief inzetten en voluit

deelnemen aan de gezamenlijke zending, waren er ook jaren

van bezinning en stille contemplatieve groei. De overgang van

het ene naar het andere soort leven zou moeilijk zijn, maar hij

zei eenvoudigweg dat hij er dankbaar voor was om beide te

mogen beleven.

Charles van Leeuwen

5


De deelnemers aan de vergadering bijeen. In het midden Gregory Gay, de algemene overste van de Lazaristen, geflankeerd

door Zuster Evelyne Franc, algemene overste van de Dochters der Liefde en frater Broer Huitema, algemene

overste van de Fraters CMM.

van de armen’ begon als een werk van liefdadigheid

voor de armen is tegenwoordig het netwerk van de

Internationale Associatie van Liefdewerken met meer

dan 260.000 leden in 53 landen.

In 1625 stichtte Vincentius de Lazaristen, ooit een van

de grootste congregaties van de kerk, en samen met

Louise de Marillac richtte hij de Dochters der Liefde

op. Tijdens hun leven vestigden zij al zestig huizen.

Tegenwoordig is de congregatie met 20.000 zusters in

ruim tachtig landen aanwezig.

Dertien huizen voor de vondelingen werden gesticht

omdat er in Parijs elk jaar meer dan driehonderd bij

de kerkdeuren werden achtergelaten. Vincentius zette

zich in voor de hervorming van de geestelijkheid. Hij

stichtte twintig seminaries en 12.000 priesterkandidaten

deden hun retraite in St. Lazare, het moederhuis

van de Lazaristen. Tijdens de vele oorlogen van de

zeventiende eeuw organiseerde hij het ophalen van

voedsel om hen die honger hadden of aan de pest

leden te ondersteunen. Vincentius onderhield een

enorme correspondentie. Hij schreef meer dan 30.000

brieven, waarvan nog maar een tiende bewaard is

gebleven.

Robert Maloney sprak de hoop uit dat voor de meer

dan twee miljoen leden van de wereldwijde Vincentiaanse

Familie het gebed een belangrijk element blijft

in hun apostolische ijver en dat de evangelisatie en

de menselijke waardigheid van de armen door armoedebestrijding

hun prioriteit blijven behouden. Hij

hoopte ook dat de Vincentiaanse Familie de strijd voor

7


Foto van Joannes Zwijsen, stichter van de congregaties van de Fraters CMM en de Zusters SCMM, geprojecteerd

tijdens de bijeenkomst.

Indrukwekkende projecten

Tijdens de driedaagse bijeenkomst in Parijs passeerde

een tiental indrukwekkende projecten de revue, die

laten zien dat het charisma van Vincentius missie in

de Vincentiaanse Familie nog springlevend is.

In dat kader verzorgde frater Broer Huitema, algemeen

overste van de Fraters CMM, een presentatie over

het werk van frater Linus Schoutsen, die zich het lot

aantrekt van mensen die in de 96 gevangenissen van

Kenia opgesloten zitten. Hij trok vergelijkingen met de

aandacht en zorg die Vincentius had voor de gevangerechtigheid

vergezeld zal blijven laten gaan met

barmhartigheid en vindingrijk zal blijven om fundamentele

veranderingen teweeg te brengen door actief

te blijven in het ‘zaaien van zaadjes’ van vrede.

Haïti

Tijdens de vergadering werd veel aandacht geschonken

aan Haïti. Allereerst vanwege de enorme aardbevingsramp

die 12 januari plaatsvond, maar ook omdat de

Vincentiaanse Familie voor dit jubileumjaar Haïti heeft

gekozen als ‘pilot-project’. In samenwerking met Fonkoze,

de grootste microkrediet-organisatie in Haïti, is

‘Zafen.org’ opgericht. ‘Zafen’ is een Creools woord dat

‘Het is onze zaak’ betekent. De website www.zafen.

org die op 1 april 2010 gelanceerd werd, is ontwikkeld

om de wereldgemeenschap van kredietverschaffers en

donoren die in de kracht van de kleine ondernemers

geloven, samen te brengen om de economie van de

Haïtiaanse gemeenschap te versterken en om banen te

creëren voor hen die in een van de armste landen van

de wereld leven.

In de uitnodiging voor de bijeenkomst in Parijs werd

ieder lid gevraagd een presentatie over een “dynamisch

en creatief apostolaat of project” te verzorgen.

8


Vincent de Paul opgebaard in de kapel van het

moederhuis van de Lazaristen in Parijs.

Reliëf met Louise de Marillac in het moederhuis

van de Dochters der Liefde in Parijs.

genen van zijn tijd. Voor beiden gaat het om de door

God gegeven waardigheid van de mens, die ondanks

alles, ten diepste gerespecteerd moet worden.

De Zusters SCMM waren voor het eerst in dit forum

uitgenodigd met het doel om binnen de Vincentiaanse

Familie een grotere samenwerking met gelijksoortige

congregaties tot stand te brengen. Zuster Mariëtte

Kinker, vicares van de Zusters SCMM, gaf een overzicht

van het ontstaan, de inspiratie en het werk van

de congregatie. Ze vertelde dat het tegenwoordig ondenkbaar

is dat de vorming van jonge zusters zonder

de Vincentiaanse spiritualiteit verloopt en ook dat er

in verschillende landen samenwerkingsverbanden worden

aangegaan met congregaties in de Vincentiaanse

traditie.

Gevangene in Kenia. Frater Linus Schoutsen werkt aan

projecten om Keniaanse gevangenen te ondersteunen bij

hun terugkeer in de samenleving.

frater Edward Gresnigt

9


kort nieuws

Seksueel misbruik schokt

congregatie

“We zijn allemaal erg geschrokken van de berichten in

de media over seksueel misbruik van kinderen binnen

religieuze instituten en binnen de kerk. We hebben

helaas moeten constateren dat het ook een aantal van

onze eigen instituten en scholen betreft. Zelfs namen

van medebroeders werden soms vermeld. Dat alles heeft

ons diep geraakt en ook in verwarring gebracht.”

Zo begint de algemene overste van de Fraters CMM een

uitvoerige brief, die 2 april is verstuurd aan de fraters,

geassocieerden en degenen die nauw bij de congregatie

betrokken zijn. De brief is een eerste reactie van de

algemene overste op onthullingen in de media door

slachtoffers van seksueel misbruik. Hij reageerde ook

met een ingezonden brief in het Brabants Dagblad.

In beide brieven heeft de algemene overste openlijk de

verantwoordelijkheid genomen door tot uitdrukking te

brengen dat het hem verschrikkelijk spijt dat dit de

slachtoffers is overkomen. Hij heeft aangegeven bereid

te zijn hen te ontvangen, naar hun verhaal te luisteren

en hen eventueel te attenderen op het inschakelen van

de door de bisschoppen en de hogere oversten in het

leven geroepen instelling ‘Hulp en Recht’ waar gevallen

van seksueel misbruik gemeld kunnen worden. Het

generaal bestuur van de Fraters CMM wil op korte

termijn met voorstellen komen ten aanzien van protocollen

in verband met seksueel misbruik, die gelden voor de

gehele congregatie, maar aangepast worden aan de

lokale situatie.

Nieuwe bewegwijzering

generalaat

‘Generalaat Fraters CMM’ staat sinds 18 april te lezen op de voorgevel van het bestuurlijk hoofdkwartier van de

congregatie in Tilburg. Links naast het opschrift prijkt het nieuwe logo van de congregatie, dat samen met een

nieuwe huisstijl is ingevoerd. Allerlei congregationele uitingen hebben nu een uniforme, herkenbare uitstraling:

van briefpapier en visitekaartjes tot het blad Fraters CMM. Op dezelfde dag dat de letters boven de entree van het

generalaat werden bevestigd, is ook de nieuwe bewegwijzering rond het gebouw aangebracht.

10


Namibië

De Indonesische ambassadeur met zijn vrouw (midden), fraters en enkele leden van de ambassadestaf.

Kersttijd in Namibië:

hoop voor

de toekomst

Na een jarenlange daling van het aantal fraters in de CMM-regio Namibië is het tij aan het keren. In 2000

waren er nog slechts drie fraters en zag de toekomst er somber uit. Maar sindsdien is de belangstelling voor het

fraterleven gegroeid en zijn er regelmatig Namibische kandidaten. Frater Hermenegildus Beris, regionaal overste

van de Fraters CMM in Namibië, bericht over de wijze waarop de fraters de kersttijd doorbrachten in Windhoek.

Vol hoop zijn ze 2010 ingegaan.

Met het groeiende aantal Namibische fraters in de regio

en in het huis, was de tijd rijp voor hen om kerstdecoraties

te verzorgen waar ze hun culturele achtergrond in tot

uiting konden laten komen. Besloten werd een kerststal

te maken in de vorm van een traditioneel Namibisch huis.

Het was een mooie bijdrage om op een wijze die past bij

hun cultuur gestalte te geven aan het kerstgebeuren.

Op kerstavond gingen enkele fraters naar de viering

bij de zusters benedictinessen in Nubuamis. Deze

begon om 19.30 uur. Anderen bezochten de St.

Mary’s Cathedral om van 11.00 tot 12.00 uur kerstliederen

te zingen, waarna de nachtmis werd gevierd.

11


Namibië

De St. Mary’s Cathedral in Windhoek.

Het gebouw van de Indonesische ambassade.

Voor degenen die graag in een overvolle kerk zingen met

alle registers van het orgel open, was dit geweldig! Het

brengt je in de juiste kerststemming met traditionele

maar ook met lokale kerstliederen.

Genoten

Als CMM-familie kwamen we op Eerste Kerstdag bijeen in

het fraterhuis aan de Jan Jonker Road. De fraters van de

Abtstreet en die uit Sambyu gingen met ons aan tafel. We

hadden een speciale lichte lunch voorbereid met het oog

op de avondmaaltijd. Dit zijn de dagen die we ieder jaar

samen als CMM-gemeenschap in Namibië doorbrengen in

de geest van Kerstmis.

’s Avonds gingen we naar de ambassade van Indonesië, op

uitnodiging van de Indonesische ambassadeur Leonardus

Widayatmo en zijn vrouw Theresia. Beiden zijn diep-gelovige

katholieken. Voorafgaand hadden we een plechtige

vesperviering, waarbij we psalmen en antifonen zongen

volgens de monastieke traditie. Vervolgens reden we naar

de residentie van de ambassadeur waar we ons voegden

bij een groep religieuzen en de priester van de plaatselijke

parochie en zijn assistent. Nadat de ambassadeur ons

welkom had geheten en ons een zalig kerstmis wenste,

nodigde hij ons uit voor een optreden van studenten uit

Papua, Indonesië, die op uitnodiging van de Namibische

regering en gesponsord door Indonesië, studeren aan de

‘Polytechnic’, een universiteit in Windhoek. Ze vertolkten

kerstliederen in het Bahasa Indonesia en Engels. De nummers

waren prachtig en wij genoten van hun zang met

vooral de opvallend diepe stemmen. Leden van het Indonesische

ambassadepersoneel begeleidden hen op marimba

en met de gitaar. Een van de liederen ging over het

verdriet dat ze voelden, om met kerst zo ver van huis en

hun ouders te zijn. De tranen welden op in hun ogen. Ook

de Indonesische medewerkers van de ambassade brachten

enkele kerstliederen in het Bahasa Indonesia ten gehore.

De voorstelling werd afgesloten met een duet, gezongen

door Andre Marie van het Holy Cross Sisters, afkomstig

uit Mauritius, en onze econoom frater Richard Rumangun

uit Indonesië, die het optreden begeleidde op gitaar.

Vervolgens hield de ambassadeur zijn kersttoespraak.

Hij uitte zijn blijdschap dat hij met zijn vrouw kerst mocht

vieren met de religieuze gemeenschap. Voordat hij ons

uitnodigde om naar de eetzaal te gaan, zongen we Silent

Night en Felice Navidad.

Waardige afsluiting

In de grote en mooi versierde eetzaal van de woning van

de Indonesische ambassadeur, genoten we van een zeer

speciaal menu van Indonesische gerechten en luisterden

we naar meer liederen van de groep studenten uit Papua.

Frater Richard bracht ook enkele liedjes ten gehore, waaronder

By The Rivers Of Babylon. De ambassadeursvrouw

legde ons uit hoe de exclusieve Indonesische schotels

waren bereid.

Dit diner was een waardige afsluiting van deze feestelijke

kerstviering. Maar toen we afscheid namen van de ambassadeur

en zijn vrouw maakte zich een zekere droefheid van

ons meester omdat beiden volgend jaar vertrokken zouden

zijn. De termijn van drie jaar voor de ambassadeur was

12


Het fraterhuis aan de Jan Jonker Road.

bijna afgerond en binnenkort zou zijn opvolger aantreden.

Ambassadeur Widayatmo en zijn vrouw hebben de katholieke

kerk altijd een warm hart toegedragen en ons werk

steeds gesteund. We zullen hen missen.

Donkere wolken

Op Tweede Kerstdag, ‘Family Day’ geheten in Namibië,

gingen enkele fraters op vakantie naar hun familie of

naar de badplaats Swakopmund. De hittegolf die al enkele

weken aanhield, ging onverminderd door. Wie afkomstig is

van het noordelijke halfrond, kan in Namibië alleen maar

dromen van een witte kerst. Geen sneeuw, geen vorst,

maar meestal extreme hitte rond kerst. Dit jaar spande

wel de kroon met een langdurige hete periode van enkele

weken voor kerstmis tot oudejaarsavond. Toen verschenen

er plotseling donkere wolken en werd Windhoek getroffen

door enorm zware regenbuien. Omdat het er verboden is

vuurwerk af te steken vanwege de huisdieren, organiseert

de gemeente buiten de bebouwde kom een vuurwerkshow.

Maar nu was deze afgelast wegens laaghangende

bewolking. Dat kan gebeuren omdat we op twee kilometer

hoogte leven.

Spannende tijden

Op oudejaarsavond kwamen alle fraters bijeen in het huis

aan de Jan Jonker Road. Klokslag twaalf uur wensten we

elkaar gelukkig en gezegend Nieuwjaar en we bezegelden

de wensen met een glas mousserende witte wijn. Het

komende jaar hebben we Gods zegen meer dan nodig.

We zullen de communiteit in Sambyu uitbreiden en een

nieuwe communiteit openen in Usakos waar de fraters

een instituut voor wezen en kwetsbare en verlaten

kinderen zullen overnemen. Dit werk van barmhartigheid

is helemaal in de geest van onze stichter en speciaal ook

van onze spirituele vader Vincent de Paul. Tevens beginnen

enkele fraters belangrijke studies. Zij hebben alle

steun nodig om zich voor te bereiden op onze werken

van barmhartigheid. Op 1 mei arriveren twee novicen

vanuit Kenia voor hun eerste professie. We hopen en

bidden dat de eerste Namibische fraters later dit jaar

hun eeuwige professie zullen doen.

In de loop van januari komen de Namibische fraters

terug van hun vakantie. Op 25 januari zal ook frater Paul

Onyisi terugkomen uit Kenia. Daags daarna gaat frater

Johannes Matteus naar Kenia, waar hij een cursus van

drie maanden zal volgen, samen met Keniaanse medebroeders

ter voorbereiding op hun eeuwige professie.

Met hem gaan drie postulanten naar Kenia waar ze hun

postulaat zullen vervolgen tot 1 mei, de dag waarop zij

het noviciaat zullen beginnen. Die dag komen twee van

onze novicen uit Kenia terug voor hun eerste professie.

Dit zijn spannende tijden voor ons allemaal, maar we

weten dat de andere CMM-provincies en -regio’s achter

ons staan en ons zullen ondersteunen met hun gebeden

en belangstelling. Vanuit dat besef wensen we jullie allen

een gezegend 2010!

frater Hermenegildus Beris

13


nederland

Geroepen door

de armen (1)

Frater Pieter-Jan van Lierop schreef voor het oecumenische spiritualiteitsblad ‘Herademing’ een bijdrage over

Vincent de Paul. Het artikel met als titel ‘Geroepen door de armen’ verscheen dit jaar in het maartnummer van

de kwartaaluitgave. ‘Fraters CMM’ neemt het in drie delen over, te beginnen in deze editie.

In de zeventiende eeuw ontdekte Vincent de Paul

dat een barmhartige relatie met de armen je bij de

diepten van jezelf brengt, je leven verandert en je tot

Gods nabijheid voert. Dat groeiproces kwam op gang

toen hij zich geroepen wist door God via de armen.

Dit vincentiaanse gedachtegoed is nog steeds en juist

nu springlevend.

Diepten

In de christelijke spiritualiteit gaat het altijd om

verdieping, bekering en ervaring: over wegen om bij

de diepten van jezelf te komen, om te gaan leven

overeenkomstig die diepten en daarin de ruimte te

vinden God te ervaren. Een van de mensen die dit in

zijn leven ervaren heeft is Vincent de Paul (1581-1660).

Vincent de Paul werd geboren in Pouy in het zuiden

van Frankrijk. Zijn ouders waren arme boerenmensen.

Om zich uit de armoede te ontworstelen stond in

feite maar één mogelijkheid open: een kerkelijke

carrière. Als jongen van een jaar of vijftien ging

hij bij een bevriende pastoor voor priester leren. In

1600, op negentienjarige leeftijd, werd hij al gewijd

en probeerde hij pastoor te worden van een grote

parochie met veel inkomsten. Hij werd ook in zo’n

parochie benoemd door zijn bisschop, maar door

de parochianen meteen weer buitengezet als een

onbenullige profiteur.

Na veel omzwervingen, onder andere ook in Rome, en

de afronding van een studie in de theologie, ging hij

zijn geluk beproeven in Parijs. Maar ook daar schoot

het niet op met zijn carrière en leed hij Vincent een armoedig de Paul.

bestaan als hulppastoor in het paleis van de Franse

koningin. Dankzij goede geestelijke begeleiding, onder

andere van de beroemde Pierre de Bérulle, ging hij

zijn priesterroeping serieuzer beleven en begon hij oog te

krijgen voor het lot van de armen. Hij kreeg het materieel

beter toen hij huisleraar werd van de kinderen De Gondi,

een van de invloedrijkste families in het zeventiendeeeuwse

Frankrijk.

Ommekeer

Op 25 januari 1617 kwam de grote ommekeer in zijn

leven. Op die dag preekte hij op een landgoed van

De Gondi’s en kwam er in contact met de plaatselijke

bevolking. Hij werd totaal verpletterd door de armoede

en de geestelijke verwaarlozing van deze mensen. Voor

Vincent bleef er nog maar één ding over: het dienen van

de armen. Dit bekeringsproces werd nog versterkt door

zijn vriendschap met Franciscus van Sales. Deze bisschop

van Genève in ballingschap was een van de belangrijkste

schrijvers over spiritualiteit van zijn tijd. Mede door zijn

invloed werden de ervaringen van Vincent met de armen

aanmerkelijk verdiept.

Intussen ging het goed met zijn carrière, nu niet meer

gericht op de belangen van zichzelf en zijn familie, maar

op de armen. Hij werd hoofdaalmoezenier van de Franse

vloot in 1619 en later lid van een gewetenscommissie die

de Franse koning rechtstreeks adviseerde. Daarmee werd

hij een van de invloedrijkste mensen van het Frankrijk van

de zeventiende eeuw.

‘Dochters der Liefde’

Zijn bezieling, mentaal evenwicht en organisatietalent

lokte veel mensen naar de dienst van de armen. Het

begon met de dames die hij in salons van de De Gondifamilie

ontmoette en later in de salons van vele voorname

Parijzenaars. Deze dames hebben Vincent vooral

financieel ondersteund, zodat zijn werk mogelijk werd.

14


Er kwamen priesters om met hem mee te werken en

in 1625 stichtte hij de Congregatie van de Missie,

een congregatie van priesters die zich bezighield met

armenzorg, de hernieuwing van het parochieleven en de

priesteropleiding op de seminaries die toen overal, op

instigatie van het Concilie van Trente, opgericht werden.

De dames uit hogere kringen bleken ongeschikt te zijn

voor de directe armenzorg. Hun huishoudelijk personeel

was daarvoor wél geschikt en zo ontstond het idee om

meisjes uit de lagere standen te organiseren tot een

vaste, dienstbare groep. Toen hij Louise de Marillac

bereid vond deze groep meisjes te begeleiden, groeide

die uit tot een gemeenschap van religieuze vrouwen.

Vincent stichtte geen zustercongregatie. In die tijd

hoorden zusters thuis in contemplatieve kloosters en

mochten niet in de maatschappij actief zijn. Vincent

had ze juist nodig in de huizen van de armen, de

gevangenissen, bij de galeislaven en in de ziekenhuizen.

De congregatie van de paters en vooral de

gemeenschap van de ‘Dochters der Liefde’, zoals hij zijn

religieuze vrouwenorganisatie noemde, werden grote

groeperingen. Tot nu toe hebben de Dochters der Liefde

wereldwijd meer dan 20.000 leden. Daarnaast zijn er in

de eeuwen na de dood van Vincent en Louise tot in onze

tijd congregaties gesticht in vincentiaanse geest, zelfs

in de Anglicaanse kerk. Het aantal vincentianen is het

meest toegenomen toen een Franse universiteitsdocent,

Frederique Ozanam, in het midden van de negentiende

eeuw begon met Vincentiusverenigingen ten dienste

van de armen. Deze verenigingen, die vooral parochiaal

georganiseerd zijn, tref je over de hele wereld aan en

hebben meer dan één miljoen leden.

frater Pieter-Jan van Lierop

15


kenia

Gebouw op het terrein van het Oyugis Integrated Project.

Barmhartigheid:

een uitdaging

Het Oyugis Integrated Project (OIP) in Kenia is gericht op een geïntegreerde aanpak van de aidsproblematiek.

Naast medische zorg besteedt het project aandacht aan voorlichting, ontwikkeling, sportbeoefening en

religieuze activiteiten. De Namibische frater Jason Iipumbu beschrijft hoe hij tijdens zijn noviciaat kennis mocht

maken met het werk van OIP.

In de leefregel van de Fraters CMM staat: “Na een

bepaalde tijd kan de novice deelnemen aan vormen van

dienstbaarheid buiten de communiteit.” Mijn dank en

waardering gaan uit naar OIP-coördinator, frater Leo van

de Weijer, die me de kans gaf om deel te nemen aan dit

werk van barmhartigheid.

Barmhartige broeder

Het is een belangrijke periode voor me geworden.

Ik heb meegedraaid in alle afdelingen: medisch, agrarisch

en maatschappelijk. Daarbij heb ik geprobeerd in praktijk

te brengen wat ik tijdens het noviciaat geleerd heb over

barmhartigheid en broederschap. De teamleden van het

OIP hebben me daarbij goed geholpen. Ze hebben me

steeds gesteund om als een barmhartige broeder te leven.

Het OIP helpt vele mensen, vooral die mensen die aan

de rand van de samenleving staan en genegeerd worden

door anderen. De ervaring van het wassen van een

van die verschoppelingen in het ziekenhuis zal me altijd

bijblijven. Ik kan iedereen verzekeren dat dit voor mij een

grote uitdaging was, temeer omdat de man zelf niets

kon. Ik had ook volop de kans om te praten met mensen

die direct of indirect zijn getroffen door aids. Het viel me

op hoe vrij ze zich voelden om hun gevoelens te laten

16


Beelden van een viering op het

Oyugis Integrated Project.

spreken en zo intens de problemen konden delen die ze op

hun levensweg tegenkwamen.

Spirituele steun

Als je betrokken bent bij dit werk van barmhartigheid,

vereist dat een totale overgave. Je moet jezelf geven. Dat

is gemakkelijk gezegd, maar het is een grote uitdaging om

het ook werkelijk te dóen. Voor de mensen die we helpen

is het vervolgens ook een uitdaging om op dezelfde manier

anderen tegemoet te treden en te helpen. Het is goed

om te zien dat sommigen dat inderdaad al doen. Het OIP

probeert mensen te helpen om zelfstandig door het leven

te gaan en zich open te stellen voor anderen: om vreugde

en verdriet te delen. Ik was onder de indruk van de

teamleden van het OIP. Ze werken hard, stuk voor stuk, en

helpen op verschillende manieren de mensen die in nood

verkeren. Ze helpen niet alleen in materiële zin, maar zijn

ook een spirituele steun. Vanuit het project krijgen ze

daarvoor de nodige geestelijke voeding en begeleiding. Ik

zou graag al die mensen die betrokken zijn in dit werk van

barmhartigheid willen aansporen om door te gaan met

het helpen van de mensen in nood. Ik beloof ze te gedenken

in mijn gebeden en vraag Gods zegen over hen.

frater Jason Iipumbu

17


kort nieuws

Mosocho-communiteit

viert Stichtersdag

De congregatie van de Fraters CMM viert jaarlijks

op 16 oktober, de sterfdag van Joannes Zwijsen,

‘Stichtersdag’. In Kenia vond deze vorig jaar voor het

eerst plaats op communiteitsniveau. “Om praktische

redenen hadden we in Mosocho de viering van Stichtersdag

verplaatst naar zaterdag 17 oktober”, noteert

Francis Ogero, econoom van de communiteit aldaar

desgevraagd in een terugblik. “Het bestuur van de

Kardinaal Otunga School had toegezegd de eucharistieviering

bij te wonen. Het schoolkoor zou de viering

luister bijzetten. De eucharistieviering begon om vijf

uur in de middag in de hoofdkapel van de fraters, de

Cardinal Otunga High School Chapel, geleid door de

verantwoordelijke parochiepriester Lawrence Mandere.

Studenten, schoolleiders, ouders en andere gelovigen

waren aanwezig. Er werd gezongen en gedanst toen

de mis begon met de fraters in hun witte togen. De

viering stond helemaal in het teken van onze stichter.”

Na de mis zette de communiteit met een dertigtal

genodigden de viering van Stichtersdag voort in het

fraterhuis. Frater Athanasius Onyoni, de vroegere

provinciale overste van Kenia, was uitgenodigd om het

woord tot de aanwezigen te richten. De communiteit

had frater Sjaak Maas gevraagd een korte inleiding

te houden over de geschiedenis van de congregatie.

Frater Francis: “Na een dankwoord van frater Athanasius

volgde het lang verwachte aansnijden van de

cake, begeleid door zang en dans. Het was werkelijk

een memorabele dag voor alle aanwezigen, maar vooral

voor de fraters.”

De Cardinal Otunga High School Chapel in Mosocho.

Fraters in Brazilië

ondersteunen Belo Vale

De gemeenschap van Belo Vale is onderdeel van de

gemeente São Joaquim de Bicas in de provincie Minas

Gerais, Brazilië. Het is een van de vijf gemeenschappen

rond het Retiro São Vicente, het ontmoetingscentrum

en retraitehuis van de congregatie. Belo Vale is de

armste van de gemeenschappen. In de loop der jaren

hebben de fraters enige hulp geboden op materieel en

geestelijk gebied. De patroon van de gemeenschap is de

heilige Sebastianus, wiens feestdag op 20 januari valt.

De gemeenschap had frater Nicácio Huiskamp uitgenodigd

om bij de viering van de opening van de noveen

ter ere van de heilige op 8 januari en ook op 15 januari

voor te gaan. Op zondag 17 januari, op het eind van de

noveen, werd het feest van de patroon plechtig gevierd.

De kapel waar de vieringen worden gehouden is

te klein geworden voor de gemeenschap. De bouw van

een groter gebedshuis is echter niet haalbaar vanwege

de armoede. Niettemin wordt de steun van de fraters

voor de gemeenschap van Belo Vale door de mensen in

de streek zeer gewaardeerd. De fraters zullen die steun

blijven verlenen.

18


overweging

Fraterhuis Sigona, Kenia, waar het noviciaat van de fraters is gevestigd.

Gods trouwe liefde

voor zijn mensen

De trouw van God aan zijn volk heeft me doen nadenken over mijn eigen trouw aan God, zowel in mijn roeping

als in mijn dienst aan de mensen waartoe Hij mij geroepen heeft. Trouw aan God en onszelf is belangrijk om

onze zending te volbrengen in het getuigen van barmhartigheid in de wereldwijde broederschap.

“Kijk, in mijn handpalmen heb Ik u geschreven, en uw

muren staan mij voortdurend voor ogen” (Jesaja 49,16).

In de afgelopen jaren heeft dit vers me geholpen mijn

roeping als ‘frater van barmhartigheid’ op een andere

manier te bezien. Alles wat ik heb gedaan ontstond niet

uit mijn eigen kracht, maar omdat Jezus, de Barmhartige,

onze Broeder, me in de palm van zijn handen heeft

gedragen, waarin veiligheid is en liefdevolle zorg. “Het

dienstbaar-zijn is onze levensopdracht”, staat te lezen in

onze leefregel (29). Dit kan alleen als we liefde voor de

armen hebben en onszelf iedere dag weg kunnen geven.

Het noviciaat was voor mij een bron van inspiratie,

maar ook een zegen omdat het me er meer toe gebracht

heeft gedragen te mogen worden in de handen van

onze Barmhartige Broeder. Als iemand trouw blijft aan

zijn roeping, geloof ik dat Hij de genade zal geven om

werkelijk trouw te blijven. Dit was mijn vreugde omdat

het werkelijkheid geworden is tijdens mijn noviciaat. Ik

ben gegroeid in mijn gebedsleven, in het gemeenschapsleven,

in het dienstbaar zijn en in het bewustzijn dat Hij

me zal dragen in welke situatie ik ook ben. Ik put kracht

uit het vierde hoofdstuk van onze constituties, ‘Gedragen

door God’, omdat wij “ons bestaan met al zijn zorgen

en vreugden ontvangen uit zijn hand” (249). Tijdens

de vorming worden we opgeroepen ons over te geven,

om te doen wat de Heer ons vraagt te doen. “Onze

dienst in de wereld verrichten wij vanuit ons geloven in

Christus” (251). Deze woorden uit onze leefregel hebben

me meer laten voelen dat ik gedragen wordt in de

palmen van zijn handen en dat zijn trouwe liefde voor

mij heel groot is. Wat ik terug kan geven is: altijd trouw

blijven in alle situaties waarin ik tijdens mijn dienst in

de wereld terecht kan komen. Ik bid dat ik trouw mag

blijven. Ik vertrouw er op dat Hij me zal vergezellen in

mijn ontwikkeling als barmhartige frater.

frater John Karungai

19


kort nieuws

Opnieuw frater voorzitter

vereniging priesters en

religieuzen Kalimantan

Op 22 januari gingen vijf fraters van de CMMcommuniteit

van Tarakan, in Kalimantan, Indonesië,

naar Tanjung Selor om in het bisschopshuis de jaarlijkse

vergadering bij te wonen van de ‘Associatie van

Religieuzen en Priesters’ van Tanjung Selor, waarvan

frater Emanuel Lase voorzitter is. De vergadering

werd door meer dan veertig mannelijke en vrouwelijke

religieuzen van verschillende congregaties

bijgewoond. Ook waren de diocesane priesters van

Tanjung Selor aanwezig. De vergadering werd in de

avond na aankomst geopend. Op de tweede vergaderdag

waren er drie inleidingen. Bisschop Justinus

Harjosusanto MSF van Tanjung Selor, gaf een overzicht

van de situatie van de kerk in zijn diocees en

maakte duidelijk op welke wijze effectief apostolaatswerk

in Kalimantan kan gebeuren. Pater Kanis

Kopong sprak over de cultuur van Nusa Tenggara,

de Kleine Soenda-eilanden, waartoe Flores behoort.

De meerderheid van de katholieken in Kalimantan

komt van Flores. Vervolgens werden de aanwezigen

door pater Wan Ibung Natale B OMI, een missionaris

uit Italië, op de hoogte gebracht van de cultuur van

de Dayaks. Meer dan dertig jaar heeft hij onder het

volk van Kalimantan geleefd. De Dayaks zijn de oorspronkelijke

bewoners van het eiland Kalimantan. Het

doel van zijn inleiding was onder meer, zijn pastorale

ervaringen uit te wisselen. Op zondag 24 januari na

de eucharistieviering, waarin de bisschop voorging,

werd de bijeenkomst beëindigd met een evaluatie van

het gehele programma en werd er een nieuw bestuur

gekozen. Frater Franciscus Linus werd de nieuwe

voorzitter van de associatie.

Viering ‘Dag Godgewijd leven’

in Nairobi

In de basiliek van de Heilige Familie in Nairobi,

Kenia, was op 2 februari een plechtige eucharistieviering

bij gelegenheid van de ‘Dag van het Godgewijde

Leven’. Hoofdcelebrant was kardinaal John

Njue, aartsbisschop van Nairobi. De speciale dag

is in 1997 door paus Johannes Paulus II ingesteld

om in de kerk aandacht te vragen voor de religieuzen.

De dag is ook bedoeld voor religieuzen om hun

geloften te hernieuwen. In dat kader had kardinaal

Njue de provinciale overste van de Fraters CMM in

Kenia, frater Andrea Sifuna, uitgenodigd om aan het

eind van de viering namens de mannelijke religieuzen

te spreken. Frater Andrea benadrukte dat het

de opdracht van de religieuze instituten is om hun

charisma met niet-religieuzen te delen. “Religieuzen

die voor leken hun deuren openzetten en de handen

ineen slaan, zullen dit als een wederzijdse verrijking

ervaren”, sprak hij. “Leken hebben een diep verlangen

om binnen de eigen mogelijkheden van hun levensstaat

de identiteit van hun spiritualiteit vanuit een

duurzame bron te ontwikkelen.”

De basiliek van de

Heilige Familie in Nairobi.

20


Lof voor de fraters in België

Beeld van de dankviering.

Onder grote belangstelling is op 5 februari in de

Sint-Servaaskerk te Lanaken, België, een dankviering

gehouden bij gelegenheid van het 25-jarig

bestaan van de ‘Scholengemeenschap Lanaken’.

Deze scholengemeenschap van secundair onderwijs

kwam tot stand uit drie zelfstandige scholen: Sint-

Vincentius, opgericht en geleid door de Zusters van

de H. Vincentius a Paulo, met algemeen vormend en

technisch onderwijs voor meisjes; het H.-Hartcollege,

een college van de Priesters van het H. Hart,

met algemeen vormend onderwijs voor jongens; de

Technische school Sparrendal, opgericht en geleid

door de Fraters CMM, met technisch en beroepsonderwijs

voor jongens. De drie congregaties waren

oorspronkelijk elk met twee leden vertegenwoordigd

in het schoolbestuur. Voor de Fraters CMM waren

dit de fraters Eugène Nouwen en Sibrand Koenen.

Laatstgenoemde werd tot voorzitter gekozen.

Hij heeft die functie gedurende vijftien jaren uitgeoefend.

Tijdens een feestzitting in de avond van 5

februari kregen de fraters veel lof toegezwaaid voor

hun belangeloze inzet voor onderwijs, opvoeding,

jeugdwerk en pastoraal in Lanaken sedert 1929. Jos

Arits, voorzitter van het schoolbestuur, zei onder

meer: “De eerwaarde fraters van Tilburg waren

reeds lang voor het ontstaan van de scholengemeenschap

aanwezig in Lanaken. Zij hebben in onze

gemeenschap bijna zeventig jaar inhoud en ontwikkeling

gegeven aan de fundamentele opgave van

elk christelijk schoolgebeuren. De fraters hebben

getracht de evangelische boodschap van hun stichter

wáár te maken en te belichamen in het verleden

en ook nog in deze tijd. Statistieken noch grafieken,

verslagen noch rapporten zullen er ooit in slagen de

draagwijdte van dit werk weer te geven.”

Jos Arits, voorzitter van het bestuur van de

scholengemeenschap.

Regio Brazilië

viert gouden

jubileum

De fraters in Brazilië.

Eind 2010 herdenkt de regio Brazilië dat op 2 december

1960 drie Nederlandse fraters aankwamen in Rio de

Janeiro: Ignatius Beijers, Cristino Gemen en Leonis Puts.

Drie dagen later zouden nog twee fraters arriveren:

Everardus Huiskamp en Innocentio Staats. De fraters

vonden onderdak bij de broeders maristen. Het programma

voor de viering van het gouden jubileum wordt

binnenkort opgesteld.

21


in memoriam

Frater

Leopoldo (J.M.) Remans

Frater

Jozef (P.H.) van der Wouw

Hij werd geboren in Zonhoven op 26 februari 1927 en

trad in de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve

Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg op

19 maart 1945. Hij legde zijn professie voor het

leven af op 15 augustus 1949. Hij overleed op 23

februari 2010 in het Madre Teresa Ziekenhuis in Belo

Horizonte, Brazilië en werd begraven op het Parque da

Colina Kerkhof te Belo Horizonte.

Het leven van frater Leopoldo werd gekenmerkt door

eenvoud. Hij was een innerlijk vredige man die vreugde

in het leven uitstraalde. Begaafd als hij was met een

zeer helder verstand, stelde hij zijn talenten geheel ten

dienste van de congregatie in verschillende landen en

de functies die hij bekleedde tijdens zijn lange leven

van bijna 83 jaar. Frater Leopoldo heeft bijna een halve

eeuw als missionaris gewerkt in Congo en Brazilië.

In Congo was hij leraar en directeur van het Collège

St. André in Tshikapa waar jonge Congolezen werden

opgeleid tot onderwijzer. In Brazilië heeft hij jarenlang

mede verantwoordelijkheid gedragen in de leiding van

communiteiten, en met name de financiële aspecten

behartigd. Zijn diepe spiritualiteit baseerde hij op het

evangelie en op de leefregel van de congregatie, met

een duidelijke optie voor de armen. Actie en contemplatie

gingen bij hem hand in hand. Hij was actief lid van

een basisgemeenschap in Palmares en ondersteunde

de bouw van kerkjes en kapellen in diverse favela’s.

Hij hield van de natuur waarin hij de schoonheid en tederheid

van de Schepper ontmoette. Zijn medebroeders

getuigen: “Wij bezaten een schat die we niet kenden.

Hij was een man vol van God en de ziel van ons huis.

Nu is hij naar wij hopen in het eeuwige leven bij zijn

God en Schepper.”

Hij werd geboren in Tilburg op 12 april 1931 en trad in

de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw,

Moeder van Barmhartigheid, te Tilburg op 29 augustus

1948. Hij legde zijn professie voor het leven af op

15 augustus 1953. Hij overleed op 8 april 2010 in

woonzorgcentrum Joannes Zwijsen en werd begraven

op het kerkhof van de fraters op landgoed ‘Huize

Steenwijk’ in Vught.

Frater Jozef was een typische representant van zijn

congregatie: een leven in dienst van jonge mensen, een

leven in het onderwijs. Hij werkte in het basisonderwijs in

Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en op een ULO-school in Zwolle.

Maar het hoogtepunt van zijn onderwijsbaan waren de

22 jaren op de MAVO in Joure. Hij vond het heerlijk voor

die taak in Friesland te zijn uitgekozen. Hij heeft er voluit

geleefd en hard gewerkt, en in de communiteit kende hij

er gelukkige jaren. Daarna woonde hij in ’s-Hertogenbosch

en de laatste acht jaren in de communiteit Joannes Zwijsen

in Tilburg. Het zijn jaren van veel lichamelijk en geestelijk

lijden voor hem geweest. Lichamelijk had hij met veel

kwalen te kampen. Tegelijkertijd waren er steeds geestelijke

klachten. De afhankelijkheid van anderen en het verlies van

de regie over eigen leven vielen hem zwaar. Maar hij probeerde

tot het laatst in het ritme van de communiteit te

blijven. Tot het einde knokte hij voor de kwaliteit van zijn

leven. Trouw te zijn aan het religieuze gemeenschapsleven

was hem dierbaar. Jozef had een zeer nauwgezet geweten.

Sterke schuldgevoelens maakten hem in toenemende mate

kwetsbaar. Het maakte hem - positief gesproken - ook

zeer gevoelig voor een God, die voelbaar naar ons omziet.

De laatste avond van zijn leven, toen niemand vermoedde

dat de dood zo dichtbij was, getuigde hij “zich in goede

handen” te voelen. Eindelijk vrede! Een schone voleinding

na ontzettend veel lijden!

22


Bronnen

‘Dat heb je voor

Mij gedaan’

(Matteüs 25,40)

Een dierbaar bijbelwoord voor Zwijsen

Het definitieve oordeel over ons leven (in de traditie ‘het laatste oordeel’ genoemd), kent in het

evangelie van Jezus slechts één criterium: “Al wat je gedaan hebt voor één van deze geringste

van mijn broeders of zusters, heb je voor Mij gedaan.” (Matteüs 25,40) Voor Zwijsen is dit het

dierbaarste bijbelwoord. Hij citeert het nogal eens.

Wat heeft volgens het evangelie absolute waarde in

het leven? Wat is volgens Jezus van blijvende betekenis

in mijn leven. Het antwoord is onthutsend! Alledaagser

en kleiner kan het werkelijk niet!

“Wat je ook maar doet,

al is het maar voor één medemens,

al is het maar voor de kleinste medemens:

ja, dat heeft absolute waarde!”

Zo denkt Jezus over de waarde van iedere afzonderlijke

persoon.

Zo denkt Jezus over de waarde van welke

minderheidsgroep ook.

Mensen zijn vaak geneigd spiritualiteit met diepgang en

met verheven zaken te verbinden. Vincentius en Zwijsen

echter verbinden spiritualiteit juist met het alledaagse en

het kleine. Zo lezen zij het appèl van het evangelie van

Jezus. Heb oog, hart en handen voor het kleine, voor de

kleinen. Dat raakt God!

frater Harrie van Geene

23


God zendt ons om te doen

wat Jezus heeft gedaan:

dienen en verlichten, een

verlossend woord spreken,

een helpende hand zijn.

(uit de leefregel van de Fraters CMM)

Blad van de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!