Voyager Sigma

thornlighting.pl
  • No tags were found...

Voyager Sigma - Thorn Lighting

Oznakowanie wyjść na drogach

ewakuacyjnych i w przestrzeni otwartej

Projektowanie oznakowania ewakuacyjnego

Zgodnie z normą EN 1838 oznakowanie wyjść wzdłuż dróg

ewakuacyjnych powinno umożliwić ludziom dostrzeżenie dróg

wyjścia oraz, w razie potrzeby, bezpieczną ewakuację budynku.

Na otwartych przestrzeniach, np. w dużych biurach, drogi ewakuacyjne

mogą też mieć charakter umowny. Projektując instalację oświetlenia

awaryjnego, należy wziąć pod uwagę zmiany poziomów i kierunków

oraz skrzyżowania korytarzy występujące na drodze ewakuacyjnej.

Przepisy europejskie wymagają, żeby oznakowanie ewakuacyjne

było przez cały czas widoczne, oraz określają minimalne wymogi

dotyczące jego wielkości, poziomu luminancji i współczynnika kontrastu.

W miejscach publicznych oznakowanie wyjść ewakuacyjnych musi

być oświetlone zawsze, gdy w budynku przebywają ludzie.

Piktogram:

Obowiązujące przepisy

dopuszczają tylko dwa wzory

znaku wyjścia:

• Piktogram zgodny z europejską

dyrektywą w sprawie znaków

bezpieczeństwa

• Piktogram zgodny z ISO 6309

(EN 5499, cz. 1)

Wprawdzie obie te formy

oznakowania są w użyciu,

ale w danym budynku należy

zastosować tylko jedną z nich.

Piktogram UE

Piktogram ISO

h

h

Zmiana kierunku

Maksymalna odległość

widzenia:

• Maksymalną odległość

widzenia „d” wewnętrznie

oświetlonego znaku wyjścia

(maksymalną odległość, z której

znak jest nadal czytelny)

oblicza się, mnożąc wysokość

piktogramu przez 200.

• Znaki wyjścia należy umieścić

we wszystkich punktach, gdzie

następuje zmiana kierunku, tak

by jednoznacznie wskazywały

wyjście końcowe

FIRE

EXIT

d

Maksymalna odległość widzenia (d) =

wysokość piktogramu x 200

Zmiana kierunku

Drzwi wyjściowe

i znaki bezpieczeństwa

Rozwiązanie

Znaki Voyager Sigma spełniają

te wymogi. Ich cechy:

• Zmiana luminancji części

barwnej piktogramu na znaku

wyjścia wynosi co najmniej

8 cd/m 2

• Znak jest widoczny z odległości

do 30 m

• Możliwość wyboru piktogramu

zgodnego z wymogami UE

lub ISO

Oznakowanie musi być rozmieszczone w taki sposób, by wyraźnie

i jednoznacznie wskazywało drogę do końcowego wyjścia.

Więcej informacji…

Szczegółowe informacje

na temat projektowania

układów oświetlenia

awaryjnego można znaleźć

w „Podręczniku projektowania

oświetlenia awaryjnego”.

Zapewnienie prawidłowych

informacji

Jeśli wzór i funkcjonowanie

znaków wyjścia mają być

zgodne z normami europejskimi,

muszą zostać spełnione

konkretne wymogi.

Projekt techniczny:

• Wysokość montażu:

znaki wyjścia powinny

być umieszczone na

wysokości co najmniej

2 metrów nad podłogą

• Luminancja: minimalna

luminancja barwy bezpieczeństwa

na piktogramie

znaku wyjścia musi wynosić

co najmniej 2 cd/m 2

More magazines by this user
Similar magazines