FUNCTIEBESCHRIJVING TECHNISCH ADVISEUR (COÖRDINATOR)

scholengroep25.be
  • No tags were found...

FUNCTIEBESCHRIJVING TECHNISCH ADVISEUR (COÖRDINATOR)

FCT-BUSO-4 TA-TAC ~ TCCN 20050425 (Afdruk 8-10-2010)

FUNCTIEBESCHRIJVING

TECHNISCH ADVISEUR (COÖRDINATOR)

Buitengewoon Secundair Onderwijs

B = Basisfunctie (voor elk personeelslid)

S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden

i.f.v. de individuele taakinvulling)

U = Uitbreidingsfunctie buiten de opdracht (mits akkoord van het personeelslid,

i.f.v. de individuele taakinvulling – kan het personeelslid enkel ten goede worden

aangerekend)

1 Vakgroep- / vakverantwoordelijkheid

1.01 B Instaan voor de materiële en pedagogische coördinatie van de

beroepsgerichte vorming die hem/haar is toevertrouwd.

1.01.01 B In overleg met de directie, de functies van de vakgroep

opstellen en bepalen. Adviseren over welke bevoegdheden

aan welke vakleerkracht worden toevertrouwd.

1.01.02 B Het deelwerkplan BGV in de school opvolgen.

1.01.03 B De vakvergaderingen van de leerkrachten BGV plannen,

voorbereiden en voorzitten.

1.01.04 S Handleidingen, cursussen en didactische hulpmaterialen

zoeken en evalueren; erover adviseren aan de collega’s.

1.01.05 B Coördinatie verzekeren tussen de vakleerkrachten.

1.01.06 B Coördineren van het vak met ASV.

1.01.07 S Een vakbibliotheek aanleggen, de vakliteratuur beheren.

1.02 B Adviseren bij het nascholingsbeleid van de school (binnen het

eigen vakgebied).

1.03 B Begeleidend coachen van leerkrachten BGV.

2 Lokalen, installaties en machines.

2.01 B In functie van de behoeften, de veiligheid en hygiëne, de

inrichting en de gebruiksefficiëntie van praktijklokalen,

installaties en machines beheren.

2.02 B Instructie- en onderhoudsfiches voorzien.

2.03 B Veiligheidsvoorschriften uitwerken en toezien op de naleving

ervan.

2.04 B Een organisatieplan opstellen en opvolgen over gebruik van

machines, installaties en collectieve en persoonlijke

beschermingsmiddelen.

3 Materialen, gereedschappen en grondstoffen.

3.01 B In functie van de behoeften, het gebruik van materialen,

gereedschappen en grondstoffen beheren.

3.02 S Het eigen budget efficiënt beheren in het kader van de

verantwoordelijkheidsmatrix.

FCT – Technisch adviseur (coördinator) 31


FCT-BUSO-4 TA-TAC ~ TCCN 20050425 (Afdruk 8-10-2010)

3.02.01 S Instaan voor de organisatie van het budgetbeheer.

3.02.02 S De vereiste administratie hiertoe uitvoeren.

3.03 B Zorgen dat gereedschappen, materialen en grondstoffen op

een verantwoorde manier worden gebruikt.

3.04 S Toezien op de afval- en recuperatiestroom van materialen

binnen de school.

3.05 S Opmaken en opvolgen van het dossier ‘exploitatievergunning’

4 Leerlingenbegeleiding

4.01 B Het algemeen welzijn en de persoonlijke ontplooiing van de

leerling bevorderen.

4.01.01 B Bij conflicten als tussenpersoon fungeren tussen leerling en

personeel.

4.01.02 B Tijd nemen om naar (problemen van) de leerlingen te

luisteren.

4.02 S Bij beschadigingen, afspraken maken met de leerlingen over

hoe dingen hersteld of betaald kunnen raken.

5 Kwalificatieproeven

5.01 B Organiseren, coördineren en opvolgen van activiteiten in

verband met de kwalificatieproeven.

5.01.01 B Organiseren van de planningsvergaderingen rond

kwalificatieproeven.

5.01.02 B Vergaderen met vakleerkrachten en/of met juryleden om

opdrachten vast te leggen.

5.01.03 B De organisatie en het proces van de kwalificatieproeven

opvolgen.

5.01.04 S Contactpersonen zoeken binnen bedrijven om mee samen te

werken rond de kwalificatieproeven.

5.01.05 B Contacten uitbouwen en onderhouden met juryleden (intern

en extern).

6 Relaties met de bedrijfswereld

6.01 B Initiëren, uitbouwen en onderhouden van (vakgebonden)

relaties met de bedrijfswereld.

6.02 B De bedrijven sensibiliseren voor het leerlingenpotentieel.

6.02.01 B Stageplaatsen voor leerlingen helpen zoeken en betreffende

regelingen maken (binnen de stagereglementeringen).

6.02.02 U Geschikte werkgelegenheid helpen zoeken voor afstuderende

leerlingen.

6.03 U Nog bruikbaar afgeschreven materiaal, materiaaloverschotten

aankopen of zien ter beschikking te krijgen.

6.04 U Sponsoring zoeken voor diverse schoolactiviteiten.

6.05 U Contacten onderhouden met oud-leerlingen die tewerkgesteld

zijn.

6.06 U Mini-ondernemingen uitwerken met steun van de

bedrijfswereld.

FCT – Technisch adviseur (coördinator) 32


FCT-BUSO-4 TA-TAC ~ TCCN 20050425 (Afdruk 8-10-2010)

7 Leerlingenstages

7.01 B Zoeken naar, organiseren en opvolgen van leerlingenstages in

overleg met de vakleerkracht.

7.01.01 B Geschikte stageplaatsen helpen zoeken in overleg met de

vakleerkracht.

7.01.02 B Contacten leggen en onderhouden.

7.01.03 B Stagereglementen opstellen en eventueel aanpassen.

7.01.04 B Stagebezoeken organiseren in overleg met de vakleerkracht.

7.02 S Stagecontracten opmaken

7.02.01 S Samen met de mentor de stage bespreken en evalueren.

7.02.02 B Toezien of de nodige verzekeringen worden genomen.

7.02.03 B Toezien op de toepassing van de stagereglementen.

7.02.04 S Aanvragen van afwijkingen van stages (vb. nacht-, avond- of

weekendwerk,…)

7.03 S Contacten onderhouden met ouders om stagegerelateerde

problemen op te lossen.

7.03.01 S Tussenkomen bij eventuele stagegerelateerde conflicten.

8 Beheer van de door de school geproduceerde goederen

en diensten

8.01 B Beheren van alle door de leerlingen geproduceerde goederen

en diensten.

8.01.01 B Goedkeuren van de aanvragen van vakgerelateerde werken

door derden.

8.01.02 B Valoriseren van de afgewerkte werken.

8.02 B De activiteiten voor derden coördineren.

8.03 B De verkoop van de afgewerkte produkten en de bijhorende

administratieve afhandeling hiervan. (volgens de matrix).

8.03.01 S De facturatie verzekeren.

8.03.02 S Prijsoffertes maken.

8.04 S De wetgeving opvolgen rond wat en hoe de scholen mogen

leveren (verzekert dat er geen concurrentievervalsing is).

9 Onderhouds- en aanpassingswerken, investeringsplan,

schoolinfrastructuur

9.01 B Instaan voor het onderhoud en voor de (eventuele)

vernieuwing of uitbouw van de schoolinfrastructuur.

9.01.01 B Voorstellen formuleren met betrekking tot het investeringsplan

van de school.

9.01.02 B De begroting helpen opstellen.

9.02 S Besprekingen voeren met de leveranciers voor de uitvoering

van kleine werken.

9.03 B Documentatie verzamelen.

9.04 B Financieringsdossiers voor investeringen voorbereiden en

opvolgen.

FCT – Technisch adviseur (coördinator) 33


FCT-BUSO-4 TA-TAC ~ TCCN 20050425 (Afdruk 8-10-2010)

10 De school als organisatie

10.01 B De regelgeving m.b.t. de eigen taakinvulling opvolgen en

toepassen.

10.02 B Verslag uitbrengen betreffende leerlingen i.v.m.

schoolgerelateerde aangelegenheden die een effect kunnen

hebben voor de school en/of waarin de verantwoordelijkheid

van school of directie kan spelen.

10.03 B Rapporteren aan de directie en de scholengroep.

10.04 S Regelen van de vervanging van afwezige leerkrachten BGV.

10.05 U Deelnemen aan of een specifieke taak op zich nemen in raden

of comités.

10.06 B Aan de personeelsvergaderingen en klassenraden deelnemen.

(in functie van de agenda)

10.07 B Medewerking verlenen aan geïntegreerde werkperiodes.

10.08 U Begeleiden van meerdaagse buitenschoolse activiteiten

10.09 U Participeren aan allerhande werk- of projectgroepen.

10.10 U Oud-leerlingen opvangen en begeleiden bij speciale

moeilijkheden.

10.11 B Positieve medewerking verlenen aan de promotie en de

uitstraling van de school (activiteiten volgens de jaarkalender,

onderhandeld in het basiscomité).

10.12 U Activiteiten organiseren of bijwonen (bv. bedrijfsbezoeken,

toneelvoorstellingen, mini-onderneming, vertegenwoordiging

op beurzen).

10.13 U Contacten onderhouden met oud-leerlingen die ondertussen

bij die bedrijven tewerkgesteld zijn

10.14 B Aan de schoolsportdag meewerken.

10.15 U Welzijn op het werk stimuleren.

10.16 U Een collega met problemen ondersteunen (luisteren, raad

geven, helpen).

11 Nascholing volgens nascholingsplan

11.01 B Binnen het kader van het nascholingsplan instaan voor de

eigen nascholing.

11.02 B Contacten onderhouden met andere mensen uit hetzelfde

vakgebied en met de vakorganisaties.

11.03 B Bijdragen tot de ontwikkeling van het nascholingsplan van de

school.

11.04 B Volgen van het nascholingsplan van de school.

11.05 U Specifieke cursus buitengewoon onderwijs volgen.

11.06 B Pedagogische en discipline-eigen studiedagen bijwonen.

11.07 B Kennis in de nascholing opgedaan overdragen aan collega’s.

11.08 B De vakliteratuur volgen.

11.09 B Ervaringen en werkmethodes met collega’s uitwisselen

(eventueel ook schooloverschrijdend).

FCT – Technisch adviseur (coördinator) 34

More magazines by this user
Similar magazines