FUNCTIEBESCHRIJVING STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs

scholengroep25.be
  • No tags were found...

FUNCTIEBESCHRIJVING STUDIEMEESTER-OPVOEDER ...

FCT-BUSO-3 STOP-OH ~ TCCN 20050425 (Afdruk 8-10-2010)

FUNCTIEBESCHRIJVING

STUDIEMEESTER-OPVOEDER

Buitengewoon Secundair Onderwijs

B = Basisfunctie (voor elk personeelslid)

S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden

i.f.v. de individuele taakinvulling)

U = Uitbreidingsfunctie buiten de opdracht (mits akkoord van het personeelslid,

i.f.v. de individuele taakinvulling – kan het personeelslid enkel ten goede worden

aangerekend)

1 Leerlingenbegeleiding

1.01 B Als vertrouwenspersoon leerlingen met moeilijkheden

opvangen en begeleiden.

1.02 B Informatie verstrekken over de leerlingen.

1.03 B Afwezigheden signaleren en opvolgen.

1.04 S In opdracht van de directie bemiddelen tussen leerlingen.

1.05 U Zieke leerlingen bezoeken.

1.07 B De toezichten en de vervangingen uitvoeren.

1.08 B Op de medische verzorging van de leerlingen toezien (de

eigenlijke verzorging gebeurt door de verpleegkundigen).

1.09 B Sociale vaardigheden bijbrengen.

1.10 U Oud-leerlingen opvangen en begeleiden bij speciale

moeilijkheden. Een ombudsrol vervullen.

2 Leerlingenadministratie

2.01 B Leerlingenadministratie opvolgen, invullen, opsturen,

klasseren en archiveren.

3 Personeelsadministratie

3.01 B Personeelsadministratie opvolgen, invullen, opsturen,

klasseren en archiveren.

4 Algemene schooladministratie en –organisatie

4.01 B Receptie, onthaal en logistieke ondersteuning verzorgen.

4.02 B In opdracht en ter ondersteuning van de directie de algemene

schooladministratie verwerken.

4.03 B De regelgeving m.b.t. de eigen taakinvulling opvolgen en

toepassen.

4.04 B Verslag uitbrengen betreffende leerlingen i.v.m.

schoolgerelateerde aangelegenheden die een effect kunnen

hebben voor de school en/of waarin de verantwoordelijkheid

van school of directie kan spelen.

4.05 B Rapporteren aan de directie en de scholengroep.

FCT – Studiemeester-opvoeder 25


FCT-BUSO-3 STOP-OH ~ TCCN 20050425 (Afdruk 8-10-2010)

5 Nascholing

5.01 B Binnen het kader van het nascholingsplan instaan voor de

eigen nascholing.

5.02 B Bijdragen tot de ontwikkeling van het nascholingsplan van de

school.

5.03 B Volgen van het nascholingsplan van de school.

5.04 U Specifieke cursus buitengewoon onderwijs volgen.

5.05 B Pedagogische en discipline-eigen studiedagen bijwonen.

5.06 B Kennis in de nascholing opgedaan, delen met collega’s.

5.07 U De vakliteratuur volgen.

5.08 U Ervaringen en werkmethodes met collega’s uitwisselen

(eventueel ook schooloverschrijdend).

6 De school als organisatie

6.01 S Regelen van de vervanging van afwezige leerkrachten.

6.02 U Deelnemen aan of een specifieke taak op zich nemen in raden

of comités.

6.03 B Aan de personeelsvergaderingen en klassenraden deelnemen

in functie van de agenda

(indien binnen de opdracht)

6.04 B Toezicht verzorgen bij niet-les activiteiten: toezien,

observeren, ingrijpen en sanctioneren.

6.05 B Medewerking verlenen aan geïntegreerde werkperiodes.

6.06 U Begeleiden van meerdaagse buitenschoolse activiteiten

6.07 U Participeren aan allerhande werk- of projectgroepen.

6.08 B Positieve medewerking verlenen aan de promotie en de

uitstraling van de school (activiteiten volgens de jaarkalender,

onderhandeld in het basiscomité).

6.09 U Activiteiten organiseren of bijwonen (bv. bedrijfsbezoeken,

toneelvoorstellingen, mini-onderneming, vertegenwoordiging

op beurzen).

6.10 B Aan de schoolsportdag meewerken.

6.11 U Een collega met problemen ondersteunen (luisteren, raad

geven, helpen).

FCT – Studiemeester-opvoeder 26


FCT-BUSO-3 STOP-OH ~ TCCN 20050425 (Afdruk 8-10-2010)

FUNCTIEBESCHRIJVING

OPVOEDER-HUISMEESTER

Buitengewoon Secundair Onderwijs

B = Basisfunctie (voor elk personeelslid)

S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden

i.f.v. de individuele taakinvulling)

U = Uitbreidingsfunctie buiten de opdracht (mits akkoord van het personeelslid,

i.f.v. de individuele taakinvulling – kan het personeelslid enkel ten goede worden

aangerekend)

1 Leerlingenbegeleiding (Specifieke functie)

1.01 S Als vertrouwenspersoon leerlingen met moeilijkheden

opvangen.

1.03 B Toezicht verzorgen bij niet-les activiteiten: toezien,

observeren, ingrijpen en sanctioneren.

1.04 B Het algemeen welzijn en de persoonlijke ontplooiing van

leerlingen bevorderen.

1.04.01 B Bij conflicten als tussenpersoon fungeren tussen leerling en

personeel.

1.04.02 B Tijd nemen om naar (problemen van) de leerlingen te

luisteren.

1.04.03 B Bij beschadigingen, afspraken maken met de leerlingen over

hoe dingen hersteld of betaald kunnen raken.

2 Personeelsadministratie statutair MVD-personeel en

contractueel personeel.

2.01 B Bijhouden van personeelsgegevens, invullen en opsturen van

formulieren voor verschillende instanties, verzorgen van de

loonberekening en werkverdeling.

2.02 B Personeelsdossiers opvolgen, invullen, opsturen, klasseren en

archiveren.

2.03 B Verzekeringsformulieren voor arbeidsongevallen invullen en

versturen.

2.04 B Dienststaten controleren op verlof/overuren voor

loonberekening.

2.06 S Belastingsaangifte en aangifte sociale zekerheid doen

(afhankelijk van de taakverdeling binnen de scholengroep)

3 Begeleiding statutair MVD-personeel en contractueel

personeel.

3.01 B Aanwerving voorbereiden en erover adviseren.

3.02 B Werk verdelen en controleren, uurrooster opstellen.

3.03 B Personeel coachen.

3.04 B Hen opvangen bij conflicten en deze oplossen, verzoenen.

FCT – Opvoeder-huismeester 27


FCT-BUSO-3 STOP-OH ~ TCCN 20050425 (Afdruk 8-10-2010)

3.05 B Rapporteren over personeel.

3.06 B Vervangingen voorzien bij arbeidsongevallen en ziekte.

3.07 B Prioriteiten vastleggen voor uit te voeren taken.

3.08 U Personeel betrekken bij de organisatie van buitenschoolse

activiteiten.

3.09 B Veiligheidsvoorschriften uitwerken en toezien op de naleving

ervan.

4 Algemene schooladministratie en –organisatie

4.01 B Receptie, onthaal en logistieke ondersteuning verzorgen.

4.02 B In opdracht en ter ondersteuning van de directie de algemene

schooladministratie verwerken.

4.03 B Administratie i.v.m. de financiële organisatie verzorgen.

4.04 B Brieven opmaken en correspondentie beantwoorden die

verband houden met de opdracht.

4.05 B Leerlingenvervoer: verloning busbegeleiders opvolgen,

vervangingen beheren,…

4.06 B Planning vervoer, invullen documenten busvervoer,…

4.07 U Systeembeheer van toepasselijke hard- en software

verzorgen, bewaren en archiveren.

4.08 U Algemeen adressenbestand bijhouden.

4.09 B De regelgeving m.b.t. de eigen taakinvulling opvolgen en

toepassen.

4.10 B Verslag uitbrengen betreffende leerlingen i.v.m.

schoolgerelateerde aangelegenheden die een effect kunnen

hebben voor de school en/of waarin de verantwoordelijkheid

van school of directie kan spelen.

4.11 B Rapporteren aan de directie en de scholengroep.

5 Financiële organisatie

5.01 B Jaarlijks samen met de directie de begroting voorbereiden en

opmaken.

5.02 B De semestriële rekening opmaken.

5.03 B De algemene boekhouding verzorgen; verantwoorden van de

boekhouding t.o.v. de inrichtende macht en verificateur.

5.04 B Wettelijk geregelde verplaatsingsonkosten rubriceren en

opvolgen.

5.05 B Facturatie opvolgen.

5.06 B Bijdragen van leerlingen periodiek uitrekenen, factureren,

innen, controleren, globaliseren; opvolgen en rappel sturen

aan wie niet betaald heeft.

5.07 S Facturen opmaken voor de verkoop van producten.

5.08 B Instaan voor ticketverkoop en inning van deze gelden.

5.09 B Geld halen en brengen bij de bank.

5.10 B Financieringsdossiers voor investeringen voorbereiden en

opvolgen.

FCT – Opvoeder-huismeester 28


FCT-BUSO-3 STOP-OH ~ TCCN 20050425 (Afdruk 8-10-2010)

5.11 B Het eigen budget efficiënt beheren in het kader van de

verantwoordelijkheidsmatrix.

5.12 B Planning opmaken en beheren bij de verhuur van gebouwen

of lokalen.

5.13 B Beheer van voertuigenpark.

7 Materiële en logistieke organisatie

7.01 B Bestellingen uitvoeren.

7.02 B Leiding van de keuken voor het geval de school beschikt over

een autonoom schoolrestaurant.

7.03 B Leveringen controleren.

7.04 B De voorraad beheren, bijhouden wanneer er moet bijbesteld

worden.

7.05 B Controle op de opmaak van de jaarlijkse inventaris.

7.06 B Coördineren van onderhoud herstellingen aan de gebouwen

en bijhorende installaties.

7.07 B Uitbatingsvergunningen voorbereiden.

7.08 B Administratie van verzekeringen verzorgen.

7.09 B Huurcontracten onderhandelen.

7.10 B Koopdatum, prijs, firma, verzekering van toestellen bijhouden.

7.11 B Afvalbeleid organiseren.

7.12 S De verschillende fasen bij verbouwingen coördineren.

7.13 B Bij beschadigingen aan infrastructuur, installaties en uitrusting

door derden een passende materiële en financiële opvolging

verzekeren.

8 Nascholing volgens nascholingsplan.

8.01 B Binnen het kader van het nascholingsplan instaan voor de

eigen nascholing.

8.02 B Contacten onderhouden met andere mensen uit hetzelfde

vakgebied en met de vakorganisaties.

8.03 B Bijdragen tot de ontwikkeling van het nascholingsplan van de

school.

8.04 B Volgen van het nascholingsplan van de school.

8.05 U Specifieke cursus buitengewoon onderwijs volgen.

8.06 B Pedagogische en discipline-eigen studiedagen bijwonen.

8.07 B Kennis in de nascholing opgedaan delen met collega’s.

8.08 B De vakliteratuur volgen.

8.09 B Ervaringen en werkmethodes met collega’s uitwisselen

(eventueel ook schooloverschrijdend).

9 De school als organisatie

9.01 S Regelen van de vervanging van afwezige leerkrachten.

9.02 U Deelnemen aan of een specifieke taak op zich nemen in raden

of comités.

9.03 B Aan de personeelsvergaderingen deelnemen.

9.04 B Medewerking verlenen aan geïntegreerde werkperiodes.

FCT – Opvoeder-huismeester 29


FCT-BUSO-3 STOP-OH ~ TCCN 20050425 (Afdruk 8-10-2010)

9.05 U Begeleiden van meerdaagse buitenschoolse activiteiten

9.06 U Participeren aan allerhande werk- of projectgroepen.

9.07 U Oud-leerlingen opvangen en begeleiden bij speciale

moeilijkheden.

9.08 B Positieve medewerking verlenen aan de promotie en de

uitstraling van de school (activiteiten volgens de jaarkalender,

onderhandeld in het basiscomité).

9.09 U Activiteiten organiseren of bijwonen (bv. bedrijfsbezoeken,

toneelvoorstellingen, mini-onderneming, vertegenwoordiging

op beurzen).

9.10 U Contacten onderhouden met oud-leerlingen die ondertussen

bij die bedrijven tewerkgesteld zijn

9.11 B Aan de schoolsportdag meewerken.

9.12 U Welzijn op het werk stimuleren.

9.13 U Een collega met problemen ondersteunen (luisteren, raad

geven, helpen).

FCT – Opvoeder-huismeester 30

More magazines by this user
Similar magazines