FUNCTIEBESCHRIJVING KINDERVERZORGER Duiding van de functie Resultaatgebieden

scholengroep25.be
  • No tags were found...

Kinderverzorger - Scholengroep Brugge-Oostkust

FUNCTIEBESCHRIJVING

KINDERVERZORGER

Gewoon Basisonderwijs

Scholengroep 25 Brugge – Oostkust

Scholengemeenschappen Brugge - Oostkust

School:

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op datum van: 26 mei 2008

Duiding van de functie

De kinderverzorger heeft een ondersteunende en verzorgende functie met als doel de

opdracht van de kleuteronderwijzer te verlichten en het welbevinden van de kinderen

te verhogen.

B - basistaak

S - basistaak in specifieke omstandigheden

U - uitbreidingstaak (kan het personeelslid enkel ten goede worden aangerekend)

De criteria, voor bepaalde, taken moeten onderhandeld worden met de bevoegde overlegcomités.

Resultaatgebieden

1. Administratieve taken
B Een dagboek bijhouden met gepresteerde taken.

B Verzorgingsboek bijhouden.

B Opvolgen en updaten van EHBO - materiaal.

2. Verzorgende takenB Vertrouwen en geborgenheid geven aan de kinderen en hen sociaal en

emotioneel opvangen.

B Zo nodig kinderen wassen, een bad of douche geven, nagels en haar verzorgen.

B Kinderen begeleiden naar het toilet, de zwakkere helpen.

B Kinderen verzorgen bij ongelukjes (natte broek …)

B Kinderen helpen bij het eten en drinken.

B Tijdens het toezicht aanwezig zijn om indien nodig verzorgende taken uit te

voeren.

26-05-2008 - Functiebeschrijving Kinderverzorger BaO 1


B Mogelijke problemen met voeding aan de leerkrachten melden.

B Zieke kinderen verzorgen.

B Luizen signaleren en helpen bij de behandeling.

B De eerste hulp bij ongevallen toedienen en in ongevallenregister notuleren.

B De directie en/of het secretariaat verwittigen die de ouders op de hoogte brengt

van ziekte of ongeval van het kind

B Vermoeden van infectieziekten (zie lijst) melden aan de directie, zodat die de

nodige maatregelen kan nemen.

B De directie en/of andere bevoegde personen op gevaarlijke toestanden wijzen

om ongevallen te voorkomen.

B De bezoeken aan de schoolarts begeleiden.

B Begeleiden, opvoeden en helpen ontwikkelen van de kinderen.

3. Sociale vaardighedenB Zich bewust zijn van de voorbeeldfunctie: taal, houding en voorkomen, …

B Goede eetgewoonten aanleren en hulp bieden in de refter.

B Kinderen leren zindelijk zijn.

B De elementaire regels van lichaamsverzorging aanleren, en bijbrengen.

B Kinderen leren tanden poetsen, zich wassen en zelf aan- en uitkleden.

B Oog hebben voor de kleding van de kinderen (vuil, niet aangepast aan

weersomstandigheden) en eventueel andere (reserve)kleding aandoen.

4. Overleg met verschillende participanten

B Overleggen met de verschillende teamleden om afspraken te maken.

B Bij probleemsituaties MDO bijwonen.

B Indien nodig tijdens de oudercontacten ter beschikking zijn.

S Informatie doorspelen aan voor- en naschoolse opvang.

U Indien relevant teamvergaderingen bijwonen.

5. Eigen ontwikkeling
B Op de hoogte blijven van de actualiteit en van de recente evoluties en

vernieuwingen op vakgebied. Vernieuwingen uittesten en/of toepassen in de

praktijk.

B Openstaan voor hospiteren en functioneringsgesprekken.

B Studiedagen en cursussen bijwonen.

6. Schoolteam

U Deelnemen aan naschoolse activiteiten.

B Meewerken aan de uitstraling van de school.

U Inspringen voor/ter vervanging van collega’s.

B Gehechtheid aan het GO! en PPGO naleven.

B Respect tonen voor het werk en de initiatieven van de collega’s.

S Samenwerken met collega’s rond bepaalde projecten.

S Zelf initiatieven nemen die bijdragen tot een goed klimaat binnen het team.

26-05-2008 - Functiebeschrijving Kinderverzorger BaO 2


Competentieprofiel

1. Vakbekwaamheden

• De leerinhoud van het kleuteronderwijs beheersen en over de nodige vaardigheden

en attitudes beschikken.

• Beschikken over een brede algemene kennis en ontwikkeling.

• Basisvaardigheden bezitten over medische verzorging en hygiëne.

• Voldoende kritisch ingesteld zijn ten opzichte van de efficiëntie van het eigen

optreden in en buiten klassenverband.

• Over sociale vaardigheden beschikken.

• Een pedagogische gedrevenheid bezitten.

• Kunnen omgaan met nieuwe technologieën.

2. Persoonlijke bekwaamheden

• Kindgerichtheid

In staat zijn om activiteiten en aanpak zodanig uit te voeren dat ze vertrekken vanuit

de leefwereld van het kind en er tevens op gericht zijn.

• Geduld

Op een rustige en beheerste manier met kinderen, ouders, collega’s en directie

omgaan, ook in moeilijke en onvoorziene omstandigheden.

• Observatievermogen

Zowel verbale als non-verbale signalen oppikken en actief op zoek gaan naar de

achtergronden van problemen.

• Organisatietalent

Taken op een planmatige en doeltreffende wijze kunnen organiseren.

• Geven van geborgenheid

Op een affectieve manier het kind een gevoel van veiligheid geven en leren

omgaan met emoties.

• Creativiteit

In staat zijn nieuwe ideeën en aanpakken te verzinnen en aan te wenden om de

aandacht van het kind te prikkelen en zijn/haar fantasie te stimuleren.

• Samenwerken met anderen

Constructief met anderen aan een gemeenschappelijk doel werken of activiteiten

ondernemen voor collega’s die niet onmiddellijk het eigen belang dienen.

• Relatiebekwaamheid

Naargelang de noodzaak, informele en formele contacten onderhouden met

leerlingen, ouders, externe instanties. Zich in het contact diplomatisch gedragen.

• Sociale ingesteldheid

Ruimer kunnen denken en oog hebben voor sociale, maatschappelijke fenomenen.

• Verantwoordelijkheidsgevoel

Preventief en daadwerkelijk waken over de veiligheid en gezondheid van de

kinderen. De kinderen een (zelf)verantwoordelijke ingesteldheid bijbrengen.

• Vernieuwingsgericht

In staat zijn nieuwe werkvormen, didactische materialen en voorbeelden te

ontwikkelen en ze op een doelmatige en vernieuwende wijze aan te wenden.

• Flexibiliteit

Openstaan voor andere meningen. Doelmatig blijven functioneren onder

veranderende omstandigheden.

• Enthousiasme

Zich op een bewuste en positieve manier blijvend inzetten voor de kleuter en zijn/haar

ontwikkeling.

26-05-2008 - Functiebeschrijving Kinderverzorger BaO 3

More magazines by this user
Similar magazines