Nieuwsbrief

nsob.nl

Nieuwsbrief zomer 2010 - School voor Openbaar Bestuur

Nieuwsbrief

zomer 2010

Inhoud

2 • Start MPA 2010 – 2012 op 9 september 2010

NSOB WEBSITE www.nsob.nl

• Graduation Day MPA 2008

4 •Presentatie atelierrapporten MPA

• Proefcollege en voorlichtingsbijeenkomst MSUS

5 • Proficiat Metropool VII

6 • Master Metropool VII gestart

7 • Twintigste uitvoering IML

8 • Leeratelier Strategie

9 • Leeratelier Strategisch

Organisatieontwerp

• Leeratelier Toezicht en

Naleving

10 • Derde editie WRR/NSOBleeratelier

Beleidsanalyse

• Toezicht op advocatuur

onder de loep

11 • Regeldruk

in de verslavingsreclassering

• Onderzoek naar de werking van

programma-ministeries

12 • Agenda

NSOB ó Lange Voorhout 17 ó 2514 EB ’s-Gravenhage ó T 070 302 49 10 ó info@nsob.nl

ó F 070 302 49 11 ó www.nsob.nl


Start MPA 2010 – 2012 op 9 september 2010

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Graduation Day MPA 2008 - 2010

Zaterdag 19 juni werd voor de 20e keer de MPA-opleiding feestelijk afgesloten.

In de Paleiskerk in Den Haag kregen 18 MPA fellows hun bul uitgereikt voor

de mastertitel MPA. Mevrouw dr.ir. H. Poot kreeg de eerste bul uitgereikt door de

heer mr.dr. J.P. Hoogeveen MPA, directeur-generaal ministerie van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit.

De decanen van de NSOB-opleiding, prof. dr. P.H.A. Frissen en prof.dr. M.J.W. van

Twist, reikten daarna aan de overige fellows de bullen uit. Mevrouw drs J.H. Lepage

MPA hield een speech namens de fellows. Een receptie en diner volgden daarna.

Proficiat MPA!

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur feliciteert de deelnemers aan de

leergang Master of Public Administration die op

zaterdag 19 juni 2010 zijn afgestudeerd als

MASTER OF PUBLIC

ADMINISTRATION (MPA)

Hans Hoogeveen overhandigt Hedi van Dijk -Poot haar bul.

Speech Graduation Day

Op elf september 2008

is het allemaal begonnen.

Direct al in Den Haag overnacht;

de eerste angst is overwonnen.

De eerste schreden zijn gezet

langs die mooie Haagse laan.

Thuis was er nog verzet:

“Je hébt toch al een goede baan?

Twee jaar lang nog weer studeren,

waarom wíl je dat nou toch?

Waarom wil je nóg meer leren;

dit wordt werkelijk een moloch.

De volledige tekst is te lezen op www.nsob.nl

Jet Lepage MPA sprak namens de fellows op Graduation Day.

2 3

Eindpresentatie

toepassingsrapporten

Vrijdag 11 juni jl. vonden bij de Nederlandse School

voor Openbaar Bestuur de eindpresentaties van

de opleiding Master of Public Administration

(MPA) 2008-2010 plaats. In de zogeheten ‘toepassingsfase’

voeren de deelnemers als sluitstuk

van de opleiding een praktijkopdracht uit.

De opdrachten waren dit jaar afkomstig van het

SG-Overleg, IPO, VoRa en de NVB. De vier groepen

gaven hun eindopdracht respectievelijk de

volgende titels mee: Worsteling tussen lust en

last; Heeft het verleden nog een toekomst? Perspectieven

voor het middenbestuur; Betekenis

geven aan vertrouwen en De reis naar Ithaka.

Handelingsperspectieven voor de NVB.

Een jury, bestaande uit mevrouw mr. R.M. Bergkamp

(directeur-generaal Ondernemen en Innovatie

van het ministerie van Economische Zaken),

prof. dr. M. Noordegraaf (hoogleraar bestuurskunde,

Universiteit Utrecht), de heer drs.

H.H. Sietsma MPA (provinciesecretaris en algemeen

directeur van de provincie Utrecht) en de

heer drs. H.W.M. Wesseling (voorzitter gemeenschappelijke

regeling Drechtsteden en interimdirecteur

NICIS) heeft als winnend eindproduct

gekozen voor ‘Betekenis geven aan vertrouwen’.

Peter Bolderheij

• ministerie van Justitie

Maarten Broekhoven

• UWV

Guido Derks

• provincie Noord-Brabant

Peter van Deventer

• provincie Noord-Holland

Ben Ebbelaar

• Inspectie Verkeer en Waterstaat

Emil Evenhuis

• RebelGroup Advisory

Frederike Everts

• Veluwse scholengroep

Bram Gille

• Inspectie voor de Gezondheidszorg

Viktor Heitkamp

• VROM-Inspectie

Jet Lepage

• gemeente Amsterdam

Marianne van Ling

• Openbaar Ministerie

Marianne Niessink

• ministerie van Justitie

Marc Plaum

• politie Brabant zuidoost

Hedi Poot

• ministerie van Verkeer en Waterstaat

Remco Schimmel

• ministerie van Defensie

Sas Terpstra

• Twynstra Gudde Adviseurs en Managers

Marian Veenvliet–Poodt

• ministerie van Defensie

Claire Zalm

• ministerie van Defensie


Voor aanmelding voor het proefcollege of meer informatie over de opleiding kunt u

contact opnemen met Linda Frauenfelder ( 070-3024940 of Frauenfelder@nsob.nl).

Inkijk in MSUS-afstudeerrapport over metropoolvorming

Rotterdam - Den Haag

In dit rapport is een antwoord gezocht op de vraag van de Voorlichtingsraad

Rijksoverheid op welke wijze overheidscommunicatie kan bijdragen aan

het vertrouwen in het openbaar bestuur, en wat dit betekent voor het

communicatiebeleid en de positionering van de communicatiefunctie bij het Rijk.

Het winnende rapport is opgesteld door de fellows Maarten Broekhoven,

Emil Evenhuis, Viktor Heitkamp en Marianne Niessink. Het rapport is verschenen

als publicatie van de NSOB; geïnteresseerden kunnen het rapport bestellen bij

de NSOB, telefoon 070 3024910. Alle toepassingsrapporten zijn ook als digitale

bestanden beschikbaar via www.nsob.nl.

Presentatie atelierrapporten MPA

Vrijdag 18 juni presenteerden de 1e jaars fellows van de MPA de resultaten van hun

werkzaamheden in de vorm van een atelierrapport. De vier groepen gaven een presentatie

met de titels ‘Eerste overheid, tweederangs politiek?’; ‘De menselijke maat:

remedie of retoriek?’; Europa en het verdrag van Lissabon’ en ‘Cultuur, gewoon doen!’

De jury, de heer drs. M.M. Frequin, directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie;

prof. dr. A.B. Ringeling (emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit) en de heer

A.H. Berg stelden kritische vragen. De rapporten zijn te downloaden via www.nsob.nl.

Proefcollege

‘De kracht en symboliek van stedelijke regio's’

+ voorlichtingsbijeenkomst MSUS

Maandag 27 september wordt een proefcollege met aansluitend een voorlichtingsbijeenkomst

georganiseerd van 17:00 – 19:00 uur een (inclusief borrel) bij de NSOB. Het proefcollege

wordt gegeven door prof.dr. Wim Derksen en prof.dr. Michel van Eeten en gaat

in op de vraag hoe steden ambities kunnen realiseren in tijden van economische

krimp. Aansluitend volgt een voorlichtingsbijeenkomst over de Master of Strategic

Urban Studies (MSUS), die vanaf januari 2011 voor de vierde keer wordt georganiseerd.

In hun onderzoeksrapport ‘De Metropool Verbinden’ ter afronding van de Master of Strategic

Urban Studies, onderzochten David van Keulen en Theo Strijers de vorming van de metropoolregio

Rotterdam- Den Haag. Aanleiding vormde de theorie dat globalisering tot een

scherpere concurrentie tussen stedelijke regio’s leidt. De metropoolregio Randstad doet het

economisch in internationaal opzicht niet goed en dat is vooral in de Zuidelijke Randstad te

merken. Metropolen zijn de motoren van de economische en maatschappelijke vernieuwing,

het zijn internationale besliscentra en maken deel uit van het wereldwijde netwerk van steden.

De bestuurskracht die hiervoor nodig is, is versplinterd en niet zonder grote schade te

veroorzaken terug te brengen in één hand. De vraag is dan hoe overheden in de Zuidelijke

Randstad bestuurskracht kunnen organiseren. Aan de hand van de drie concepten ‘inhoud’,

‘interoperabiliteit’ en ‘interactie’ onderzochten de auteurs het proces van metropoolvorming

in het Duitse Ruhrgebied, net als de Randstad een complex netwerk van gelijkwaardige

steden en hogere overheden. Culturele impulsen zoals ‘Ruhr 2010' als culturele hoofdstad

van Europa, zijn daar van grote betekenis voor het ontstaan van een eigen identiteit.

De belangrijkste aanbeveling van het rapport: kies bewust voor een strategie van policentrische

metropoolvorming, zoals door een koppeling te maken van het WK voetbal en Culturele

Hoofdstad (beide in 2018), het organiseren van de Wereldexpo in 2030, een metropolitane

kantorenstrategie te ontwikkelen, of het samenvoegen van de vervoersconcessiegebieden en

de vervoersautoriteiten.

Proficiat Metropool VII!

Donderdag 28 april 2010 vond de buluitreiking plaats van de zevende uitvoering van

de Metropool-leergang in het Centraal Museum te Utrecht. Metropool wordt door

de NSOB samen met het ROI georganiseerd. Traditiegetrouw sprak een vertegenwoordiger

van de G4 de deelnemers toe. Dit jaar werden de deelnemers gefeliciteerd

door Walther Kok, directeur a.i. van de bibliotheek in Utrecht. Daarna volgde

de feestelijke uitreiking, waar deelnemers van prof. dr. Mark van Twist, decaan van

het Metropool Traject, en drs. Annemiek van der Weel, leermanager vanuit het ROI,

hun diploma’s ontvingen.

Deze masteropleiding wordt gegeven in samenwerking met het Nicis Institute en

richt zich zowel op professionals werkzaam bij overheidsorganisaties en semioverheidsinstellingen,

als op professionals bij bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De opleiding bestaat uit 8 modulen (waarvan drie in buitenlandse steden,

waaronder New York) en biedt inzicht in verschillende stedelijke disciplines, telkens

vanuit een samenhangend perspectief, deelnemers leren ‘over de schutting’ kijken

en hun blikveld te verruimen. De opleiding wordt bovendien afgerond met een

onderzoeksrapport dat relevant is voor de stedelijke praktijk (zie kader).

4 5


DE AFGESTUDEERDEN:

Twintigste uitvoering IML afgesloten

De Nederlandse

School voor

Openbaar Bestuur

feliciteert de

Metropooldeelnemers.

Karen Arpad-Jongsma

Roland de Bes

Anne Boomsluiter

Sjoerd van Gurp

Richard Heijdra

Erwin Keuskamp

Niels Kuiper

Margreet Leclercq

Abdilaziz Musa Yusuf

Johan Osté

San Peeters

Merel Poulisse

provincie Noord-Holland

gemeente Den Haag

gemeente Rotterdam

gemeente Breda

gemeente Den Haag

Sociale Dienst Drechtsteden

gemeente Rotterdam

gemeente Amsterdam

gemeente Utrecht

GGD Amsterdam

brandweer Utrecht

gemeente Rotterdam

Donderdag 24 juni 2010 vond de Slotbijeenkomst van de twintigste uitvoering van de

Interdepartementale Management Leergang (IML 20) plaats in Perscentrum Nieuwspoort

te Den Haag. Op deze slotmiddag presenteerden de vier leergroepen hun

eindrapport, het resultaat van de opleiding die in april 2009 van start ging.

Na de presentaties van iedere leergroep vond een discussie plaats met het panel.

Het panel werd gevormd door: de heer prof. mr. dr. J.A. de Bruijn, voorzitter

(Hoogleraar bestuurskunde aan de TU Delft), de heer A.H. Berg (kerndocent NSOB),

mevrouw drs. M.E. ten Hoorn Boer (Directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sancties,

Ministerie van Justitie) en de heer ir. J.F. de Leeuw (Secretaris-generaal, Ministerie

van SZW). De leergroep die volgens het panel het beste eindrapport schreef en de

beste presentatie hield bestond uit: Jane Chin-A-F0, Barbara Hoebee, Janet de Vries,

Serv Wiemers en Marcel Wilders. Het rapport is getiteld: Een uitvoeringsorganisatie

voor duurzame inzetbaarheid en is te vinden op de website van de NSOB.

Ruud Rakers

Marjolein Rours

Laila Rüttel

Marleen Sanderse

Mirjam Swarte

Jennie Tissingh

Bart van Ulden

Rudmer de Vries

Mariska Zegveld

Master Metropool VII gestart

gemeente Rotterdam

gemeente Den Haag

gemeente Amsterdam

gemeente Almere

gemeente Den Haag

gemeente Utrecht

gemeente Rotterdam

gemeente Rotterdam

gemeente Rotterdam

In de maand juni is de zevende editie van Metropool Master gestart. Na het Metropooltraject

kunnen de deelnemers ervoor kiezen om Metropool Master te volgen, een

éénjarige kopstudie waaraan de titel Master of City Administration (MCA) is

verbonden. Master Metropool wordt in samenspraak met de deelnemersgroep

ontworpen rond een collectieve onderzoeksopdracht. De modulen in dit mastertraject

staan in dienst van en worden toegespitst op deze opdracht.

DE DEELNEMERS ZIJN:

Karen Arpad

Roland de Bes

Sjoerd van Gurp

Niels Kuiper

Margreet Leclercq

Abdilaziz Musa Yusuf

San Peeters

Ruud Rakers

Marjolein Rours

Marleen Sanderse

Tjeerd Sijtema

Renate Veerkamp

provincie Noord-Holland

gemeente Den Haag

gemeente Breda

gemeente Rotterdam

gemeente Amsterdam

gemeente Utrecht

brandweer Utrecht

gemeente Rotterdam

gemeente Den Haag

gemeente Almere

gemeente Rotterdam

gemeente Rotterdam

De NSOB feliciteert

de deelnemers van

IML 20 met het

afronden van de

opleiding en het

behalen van hun

certificaat.

Delroy Blokland

• ministerie van Economische Zaken

Mark Brandt

• Hoogheemraadschap Delfland

Imke Carsouw

• ministerie van Economische Zaken

Jane Chin-A-Fo

• ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lucia Dannenburg

• ministerie van Justitie

Barbara Hoebee

• RIVM

Anneke van Houdt

• ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ester Kuiper

• ministerie van Justitie

Jacqueline Kuyvenhoven

• ministerie van Justitie

Cees-Jan van Overveld

• ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Marcel van Raaij

• RIVM

Astrid Raaphorst

• ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Janneke Timmerman

• Agentschap NL

Frans Vergossen

• ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Janet de Vries

• ministerie van Justitie

Serv Wiemers

• ministerie van Economische Zaken

Marcel Wilders

• ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Manon van ’t Wout

• ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rudmer de Vries

gemeente Den Haag

6

7


De NSOB feliciteert

de deelnemers van

harte met het

afronden van de

opleiding:

Leeratelier Strategie

Op dinsdag 15 juni 2010 vond de slotbijeenkomst plaats van de vijfde uitvoering van

Leeratelier Strategie. Op deze slotmiddag presenteerden de vijf syndicaten de bevindingen

uit hun eindrapport aan een expert panel. Hierna vond een discussie

plaats met het panel, dat bestond uit: Ted Reininga (Ministerie van OCW), Jeroen

Kerseboom (Algemene Rekenkamer) en Rob Mulder (Vereniging Eigen Huis).

Dagvoorzitter was decaan van de opleiding prof. dr. Mark van Twist.

Marijke Abrahamse

Agneta Andersson

Marjon Bachra

Egon Baldal

Jeannette Beck

Shirley Bernardus

Michel Bravo

Sytse Bruinsma

Paul Diederen

Hans Eenhoorn

Roosmarijn van Harten

Loes van Herten

Judith Kivits

Hans van Lamoen

Karin Legierse

Nicole Leijendeckers

Valentin Neevel

Ruud Niens

Michiel Ooms

Paula Polman

Laurens Raymakers

Sander Ruiter

Joost Veldman

Audrey Zimmerman

Aanmelden voor de uitvoering

2010-2011

Op donderdag 11 november 2010

gaat de zesde uitvoering

(2010 – 2011) van het Leeratelier

Strategie van start.

De brochure van deze opleiding

en het aanmeldingsformulier

kunt u vinden op onze website.

Deadline voor inschrijving is

1 oktober 2010.

Logius / Ministerie van BZK

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Programmaministerie voor Jeugd & Gezin

Rijkswaterstaat Zeeland

Planbureau voor de Leefomgeving

Gemeente Amsterdam

Ministerie van Justitie

Openbaar Ministerie

Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Rijkswaterstaat

Ministerie van VROM

Ministerie van VWS

HBO-raad

Ministerie van Defensie

Rijkswaterstaat

Ministerie van VROM

Ministerie van VWS

Koninklijke Luchtmacht

Ministerie van V&W

College voor Zorgverzekeringen

Provincie Zuid-Holland

Ministerie van EZ

Ministerie van Defensie

HBO-raad

Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp

afgerond

Op 17 februari is het Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp (LSOO) afgerond, dat

de NSOB uit heeft uitgevoerd in opdracht van het Directoraat-Generaal Organisatie

en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties. Dit DG moet in de toekomst organisatieadvies op maat kunnen

bieden aan andere departementen. De concrete vraag van DGOBR aan de NSOB was

om de deelnemers in de leeratelier-vorm op te leiden tot organisatiebouwmeesters,

die niet alleen over kennis en kunde beschikken over een aantal mogelijke organisatiestructuren,

maar deze ook op een effectieve manier in de praktijk weten te

brengen.

De deelnemers aan deze opleiding hebben een vijftal organisatiemodellen nader

uitgewerkt, die zij vervolgens kunnen specificeren in het kader van toekomstige

opdrachten: (1) programmaministeries, (2) interdepartementale projectdirecties,

(3) ketenorganisaties, (4) hubs (“het nieuwe tussen”) en (5) poolvorming en shared

services. Deze modellen zijn aan het eind van het leeratelier in de vorm van halffabricaten

gepresenteerd aan een panel, dat, naast uit prof. dr. Mark van Twist,

decaan van de NSOB, bestond uit twee opdrachtgevers van DGOBR, Han Nichting,

directeur P&O bij VROM en Johan Maas, directeur bedrijfsvoering bij SZW.

Leeratelier Toezicht en Naleving

Op 4 en 5 oktober 2010 vindt de startbijeenkomst van de zevende uitvoering van het

Leeratelier Toezicht en Naleving plaats. Het leeratelier brengt sinds 2003 professionals,

die op strategisch niveau werken aan toezichtvraagstukken of die zich

daarheen willen ontwikkelen, de concrete kernvaardigheden van het toezicht bij.

Strategisch betekent 'op het niveau van aansturing en planning', maar ook het

'werken aan complexe vraagstukken'. Steeds gaat het om de inzet van toezichtinstrumentarium,

vanuit een doordacht arrangement, voor het bereiken van optimale

naleving van beleid. De opleiding richt zich daarmee nadrukkelijk niet alleen

op 'toezichthouders' en/of 'inspecteurs', maar is ook geschikt voor medewerkers

die vanuit het beleid actief zijn in de relatie met, of aansturing van, toezichthoudende

organisaties.

Het leeratelier biedt een actieve leeromgeving. Door confrontatie van praktijk en

theorie ontwikkelen deelnemers, practitioners en docenten samen nieuwe kennis.

In het leeratelier staan denken en doen centraal. De theorie en praktijk over het

toezicht wordt op maat gemaakt door vanuit verschillende academische disciplines

naar toezichtvraagstukken te kijken.

Het leeratelier omvat elf atelierdagen die om de twee weken plaatsvinden: een

tweedaagse startbijeenkomst, acht moduledagen en een slotdag. Om de koppeling

tussen theorie en praktijk vorm te geven staat regelmatig de werkpraktijk van een

toezichthoudende organisatie centraal en zullen op verschillende momenten toppractitioners

te gast zijn. Daarnaast worden regelmatig actuele cases behandeld.

De opleiding staat onder leiding van prof. dr. ing. Ferdinand Mertens (programmaleiding)

en dr. Martijn van der Steen (co-decaan NSOB). Meer informatie over het

leeratelier vindt u op onze website www.nsob.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen

met de leermanager ir. Ellen Wiemer via 070 3024 941 en de projectmanager

Sandra Poldermans via 070 3024 918."

8 9


Derde editie WRR/NSOB-leeratelier

Beleidsanalyse

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en de Wetenschappelijke Raad

voor het Regeringsbeleid (WRR) organiseren samen het Leeratelier Beleidsanalyse.

Het atelier is opgezet vanuit de gedachte dat hoogwaardig management alleen onvoldoende

is voor een goed presterende overheid. Kennis van én voor beleid helpt

om de beleidsontwikkeling kwalitatief te verbeteren en het leervermogen van de

overheid te versterken.

Vanuit deze overtuiging biedt het leeratelier (beleids)onderzoekers in en rondom de

rijksoverheid een stevig fundament voor een gedegen en bruikbare beleidsanalyse.

Deelnemers kunnen zo hun repertoire verbreden en verdiepen. Daarnaast besteedt

het atelier aandacht aan de praktische vertaling van onderzoek naar advies door de

scharnierpunten tussen beleidsonderzoekers en beleidsmakers te verkennen.

Het leeratelier start 18 november a.s. De totale omvang van het atelier bedraagt

23 dagdelen, verdeeld over 12 bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats bij

de NSOB aan het Lange Voorhout in Den Haag.

Wilt u meer informatie over het leeratelier beleidsanalyse,

dan kunt contact opnemen met de leermanager van de

opleiding, J.H. (Jaap) van der Spek (vanderspek@nsob.nl)

of www.nsob.nl.

Denktank

Toezicht op advocatuur onder de loep

Arthur Docters van Leeuwen, senior research fellow van de NSOB, heeft in opdracht

van de Orde van Advocaten samen met een tweetal onderzoekers van de school

advies uitgebracht over het toezicht op de advocatuur. Doelstelling is het toezicht

te verbeteren en aan te passen aan de eisen van deze tijd. Landelijk deken Jan

Loorbach heeft het advies in ontvangst genomen. "Het is een wake-up call, maar wij

hebben er zelf om gevraagd wakker geschud te worden".

In zijn advies Het bestaande is geen alternatief pleit Docters van Leeuwen voor een

externe rapporteur die elk jaar zal controleren of goed toezicht wordt gehouden op

de advocatuur. Hij zal de toezichtstaken van de lokale dekens onder de loep nemen.

Ook zal hij nagaan of de klachtenafhandeling goed en transparant is. De rapporteur

zal niet zelf toezicht op individuele advocaten houden, maar voortdurend in de

gaten houden hoe het met het systeem van toezicht is gesteld.

De lokale dekens die nu toezicht houden op de advocaten in hun arrondissement

krijgen in het advies van Docters van Leeuwen meer bevoegdheden. Ze kunnen

straks boetes opleggen als advocaten onvoldoende bijscholingspunten hebben gehaald

of als ze niet meewerken aan de controles van de Orde. In het uiterste geval

zou de deken een advocaat kunnen schrappen en een advocatenkantoor kunnen

stilleggen.

Regeldruk in de verslavingsreclassering

Professionals werkzaam in de publieke dienstverlening hebben het niet gemakkelijk.

Er wordt van verschillende kanten druk op hen uitgeoefend en zij moeten een aantal

tegenstrijdige logica’s met elkaar in balans weten te brengen. Zo moeten zij hun

eigen professionaliteit op een goede manier combineren met de bureaucratische

logica van de overheid en de steeds nadrukkelijker aanwezige prikkels uit de

markt. Daarnaast is er ook een hevige discussie over regeldruk. Die komt voort uit

het feit dat professionals de indruk hebben dat de regels die zij moeten volgen niet

samenhangen met hun professionele identiteit, maar juist het resultaat zijn van de

wens van derden om hen te disciplineren. Ook het opknippen van werkzaamheden

en de bureaucratisering van relaties ervaren zij als een ernstige beperking van hun

professionele ruimte.

Deze issues spelen bij veel organisaties in de publieke dienstverlening, en ook

bij de verslavingsreclassering. De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)

heeft daarom een denktank bestaande uit wetenschappers en practitioners in het

leven te roepen om haar te ondersteunen bij het terugbrengen van regels.

Prof.dr. Paul Frissen en Mag. phil. Philip Marcel Karré, senioronderzoeker, hebben

de discussies van de denktank verwoord in een essay, dat op 8 april is aangeboden

aan demissionair-minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin.

Het essay is op de website van de NSOB te downloaden. Een papieren versie kan

worden opgevraagd door een mail te sturen naar info@nsob.nl.

Onderzoek naar de werking van

programmaministeries

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

en ten behoeve van een gedachtewisseling tijdens een round table-bijeenkomst in

Scheveningen met een select gezelschap van internationale academici en topambtenaren,

heeft de denktank van de NSOB een onderzoek verricht naar de twee

Nederlandse programmaministeries, Jeugd & Gezin (J&G) en Wonen, Wijken en

Integratie (WWI). In hun (Engelstalig) essay beschrijven prof. dr. M.J.W. van Twist,

dr. M. van der Steen, Mag. P.M. Karré en dr. M. Pen wat de bijzondere eigenschappen

van programmaministeries zijn en wat de concrete werkpraktijken, kansen en uitdagingen

zijn van deze bijzondere overheidsorganisaties.

Dit onderzoek krijgt vervolg in een aantal wetenschappelijke publicaties (onder

andere in samenwerking met John Alford, hoogleraar aan de ANZSOG, het zusterinstituut

van de NSOB in Australië en Nieuw-Zeeland), waarin de Nederlandse

praktijken worden geplaatst in de bredere internationale ontwikkeling naar

whole of government en joined-up government. Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met Mag. P.M. Karré (karre@nsob.nl).

Docters van Leeuwen doet in totaal 23 aanbevelingen. Op de website van de NSOB

is de tekst van zijn rapport integraal te lezen en te downloaden.

10 11


Agenda

31 augustus

reflectiebijeenkomst toekomst openbaar bestuur

3 september

graduation day Master of Strategic Urban Studies II

9 september

start Master of Public Administration

27 september

proefcollege + voorlichtingsbijeenkomst

Master of Strategic Urban Studies

28 september

start 6e leergang van het MD-traject van

de Raad voor de rechtspraak

4 oktober

start leeratelier Toezicht en Naleving

6 oktober

bijeenkomst leernetwerk 1

26 oktober

bijeenkomst leernetwerk 2

3 november

masterclasses leernetwerk

11 november

start leeratelier Strategie

18 november

start leeratelier Beleidsanalyse

24 november

lezing leernetwerk

24 januari

start Master of Strategic Urban Studies IV

Colofon tekst en coördinatie: NSOB ó vormgeving: x-hoogte, visuele communicatie, Tilburg

ó fotografie:Pevry-press, Gerhard van Roon ó drukwerk: drukkerij Groels

12

More magazines by this user
Similar magazines