Nieuwsbrief

nsob.nl
  • No tags were found...

Nieuwsbrief herfst 2010 - School voor Openbaar Bestuur

Nieuwsbrief

herfst 2010

NSOB WEBSITE www.nsob.nl

Inhoud

2 Inschrijven is nog mogelijk voor MSUS,Metropool

en strategische communicatie!


3 Voorlichtingsmiddag MPA donderdag 10

maart 2011

Jaarcongres en netwerkboek MPA

8 Agenda

4 Derde editie WRR/NSOB-leeratelier

Beleidsanalyse

Inschrijven IML 22 in december

2010 en planning IML 23 (2011

– 2012)


5 Start MPA 2010-2012

Leeratelier Toezicht en

Naleving

6 Leergang Bestuur en

management

Proficiat MSUS!

7 Proficiat SLL!

Reflectiebijeenkomst toekomst

openbaar bestuur

NSOB ■ Lange Voorhout 17 ■ 2514 EB ’s-Gravenhage ■ T 070 302 49 10 ■ info@nsob.nl

■ F 070 302 49 11 ■ www.nsob.nl


Inschrijven is nog mogelijk voor

MSUS, Metropool en strategische communicatie!

Inschrijven 4 e jaargroep

Master of Strategic Urban Studies (MSUS)

Wilt u meer informatie

over de Master of

Strategic Urban

Studies, dan kunt

contact opnemen met de

leermanager van

de opleiding,

drs. W.J. Verheul

(070-3024915 of

verheul@nsob.nl).

De Master of Strategic Urban Studies (MSUS) wordt verzorgd door de NSOB in samenwerking

met Nicis. Op 24 januari 2011 start de 4e editie van deze opleiding.

De opleiding Master of Strategic Urban Studies combineert de laatste inzichten uit de

wetenschap en de praktijk van economische, sociale, ruimtelijke en governancevraagstukken

rond de stad. De opleiding kijkt ook nadrukkelijk naar de internationale

context. De verbinding met de stedelijke praktijk (zowel privaat als publiek en

publiek/privaat) staat daarbij voorop. En altijd vanuit de gedachte dat de stedelijke

uitdagingen een samenhangend antwoord vereisen.

Inschrijven Metropool 9

Meer informatie kunt

u vinden op

www.nsob.nl/metropool

en

www.roi-opleidingen.nl.

Voor vragen over de

leergang kunt u ook

terecht bij het leermanagement:

drs J.M. de Haan,

j.dehaan@roi-opl.nl

070 3763691 of

drs. W. Verheul,

verheul@nsob.nl

070 302 4915.

26 januari 2011 gaat voor de negende keer het Metropoolprogramma van start. Het Metropoolprogramma

is bestemd voor medewerkers van grote gemeenten, provincies,

en samenwerkingsverbanden die werken in de (groot-)stedelijke context.

Wie werkt voor de stad of provincie moet een goed zicht hebben op de specifieke

kenmerken van het openbaar bestuur op (groot)stedelijk en regionaal niveau. Anders

dan op het nationale niveau bezitten gemeenten en provincies nauwe banden

met de burger, ‘afnemers’ van diensten en buurtgemeenten. Juist deze band met de

omgeving komt sterk tot uitdrukking in processen rondom beleidsontwikkeling en

uitvoering.

Dit stelt bijzondere eisen aan professionals die de ambitie bezitten om in de toekomst

een spilfunctie te vervullen in de ambtelijke organisatie. Door de korte lijnen

naar bestuur en samenleving combineert de professional diverse rollen, zoals die

van adviseur, initiator, coördinator, procesbegeleider of uitvoerder. Om deze rollen te

beheersen biedt Metropool inhoudelijke kennis over steden en stedelijkheid, maatschappelijke

ontwikkelingen en trends binnen het openbaar bestuur, maar ook

vaardigheden die deelnemers helpen optimaal te functioneren binnen de overheid.

Het programma van Metropool kent twee leerlijnen: cognitieve verdieping en de

ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Deze ‘dubbele-leerlijn’ doorkruist de

gehele opleiding; docenten en trainers bespreken met deelnemers actuele, maatschappelijke

ontwikkelingen en verkennen de invloed daarvan op politiek en bureaucratie.

Tegelijkertijd ontwikkelen deelnemers vaardigheden die nodig zijn om

adequaat met deze ontwikkelingen om te gaan.

2


Inschrijven opleiding strategische communicatie

In maart 2011 start voor de tweede keer de opleiding strategische

communicatie.

Wilt u meer informatie

over de opleiding

strategische communicatie,

dan kunt

contact opnemen met

de leermanager van

de opleiding, J.H.

(Jaap) van der Spek

(vanderspek@nsob.

nl) of www.nsob.nl.

De opleiding is internationaal georiënteerd. Zo zullen er o.a. ontmoetingen plaatsvinden

in de Verenigde Staten met bloggers in Washington en wetenschappers aan

Harvard University, Boston.

De doelgroep van deze opleiding strategische communicatie bezet strategische posities

in beleid, uitvoering of communicatie bij de overheid of semioverheid of zal

dat in de toekomst doen.

Door zijn veelzijdigheid en gerenommeerde kerndocenten biedt het programma

een meerwaarde voor communicatieprofessionals én sleutelfunctionarissen die

werken in een hectisch medialandschap en veeleisende omgeving. Deelname verdiept

de kennis over de voordelen van samenwerking tussen ‘beleid’ en ‘communicatie’,

vergroot het (inter)nationale netwerk en stelt deelnemers in staat effectief te

schakelen tussen lange termijn communicatiestrategie en korte termijn tactiek bij

de uitvoering van beleid.

‘Mensen willen zich ontwikkelen, niet ontwikkeld worden.’

Voorlichtingsmiddag MPA

donderdag 10 maart 2011

Donderdag 10 maart 2011 vindt van 16.00 uur tot 18.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst

plaats voor de leergang ‘Master of Public Administration’. Locatie is het pand van de

NSOB, Lange Voorhout 17 in Den Haag. De nieuwe leergang start in september 2011.

De opleiding Master of Public Administration is een tweejarige deeltijdopleiding voor

hogere ambtenaren, werkzaam bij het Rijk, provincies, gemeenten en andere overheidsorganisaties

en voor functionarissen uit organisaties die intensief met de publieke

sector te maken hebben. Zij bezetten leidinggevende posities of gaan dat in

de toekomst doen. In de opleiding staat de publieke sector centraal.

Aanmelding voor de

voorlichtingsmiddag

op 10 maart 2011 kan

bij Wanda van der

Werf, projectmanager

MPA, telefoon

070 – 3024916, of

info@nsob.nl.

Mocht deze datum u

niet schikken dan kan

altijd apart een

afspraak worden

gemaakt met de directeur

of een van de twee

decanen van de NSOB.

De opleiding bestaat uit vier fasen. De eerste fase is gericht op ‘unfreezing’. De deelnemers

leren afstand nemen van gangbare inzichten en oplossingen. Hierdoor ontstaat

ruimte voor de volgende fase, waarin zij intensief werken aan kennismaking

met nieuwe gezichtspunten, het versterken van persoonlijke vaardigheden en het

toepassen van de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden.

Tussen de tweede en de derde fase van de opleiding verblijven de deelnemers acht

weken in het buitenland voor een onderzoeksopdracht of stage bij een overheidsorganisaties

in het land waar men verblijft. De eerste en de laatste week worden

doorgebracht aan een universiteit die samenwerkt met de NSOB.

Bij terugkomst volgt de reflectiefase; deze fase is erop gericht dat de fellows meer

oog krijgen voor de samenhang van ontwikkelingen in de publieke sector. De toepassingsfase

is de laatste fase van de opleiding waarin fellows concrete adviesopdrachten

uitvoeren.

Een succesvolle afsluiting van de opleiding leidt tot de toekenning van de titel Master

of Public Administration (MPA). De MPA is in 2003 en 2010 door de European

Association for Public Administration Accreditation geaccrediteerd. De EAPAA is

sinds 1 januari 2008 door de NVAO geaccepteerd als VBI.

3


Jaarcongres en netwerkboek MPA

Het komende MPA-jaarcongres staat gepland op vrijdag 15 april 2011. Het thema

wordt: ‘de schoonheid van het kleine. Over innovaties in het openbaar bestuur’.

Bent u geïnteresseerd om mee te werken aan de organisatie of heeft u ideeën en

voorstellen, laat het ons weten via werf@nsob.nl. In december a.s. ontvangen de

alumni de uitnodiging voor het jaarcongres.

In april 2011 zal ook het geactualiseerde netwerkboek verschijnen. Nog lang niet alle

alumni staan in het MPA-netwerkboek. Op de website van de NSOB is een formulier

te downloaden om uw gegevens aan ons door te geven. U kunt tot 1 maart 2011

wijzigingen doorgeven.

Derde editie WRR/NSOB-leeratelier

Beleidsanalyse

Wilt u meer informatie

over het leeratelier beleidsanalyse,

dan kunt contact

opnemen met de leermanager

van de opleiding,

J.H. (Jaap) van der Spek

(vanderspek@nsob.nl) of

www.nsob.nl.

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en de Wetenschappelijke Raad

voor het Regeringsbeleid (WRR) organiseren samen het Leeratelier Beleidsanalyse.

Het atelier is opgezet vanuit de gedachte dat hoogwaardig management alleen onvoldoende

is voor een goed presterende overheid. Kennis van én voor beleid helpt

om de beleidsontwikkeling kwalitatief te verbeteren en het leervermogen van de

overheid te versterken.

Vanuit deze overtuiging biedt het leeratelier (beleids)onderzoekers in en rondom de

rijksoverheid een stevig fundament voor een gedegen en bruikbare beleidsanalyse.

Deelnemers kunnen zo hun repertoire verbreden en verdiepen. Daarnaast besteedt

het atelier aandacht aan de praktische vertaling van onderzoek naar advies door de

scharnierpunten tussen beleidsonderzoekers en beleidsmakers te verkennen.

Het leeratelier start 18 november a.s. De totale omvang van het atelier bedraagt 23

dagdelen en is verdeeld over 12 bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats bij

de NSOB aan het Lange Voorhout in Den Haag.

Inschrijven IML 22 in december 2010

Wilt u meer informatie

IML 22, dan kunt contact

opnemen met

M.W. (Marije) Plloij

T 070 3024921 of

(plooij@nsob.nl)

De NSOB verzorgt in samenwerking met Berenschot de Interdepartementale Management

Leergang (IML). De 22 e uitvoering van deze opleiding zal op donderdag 16

december 2010 van start gaan met een introductiedag bij Berenschot in Utrecht.

Voorafgaand aan deze introductiedag hebben alle deelnemers een intake gehad

met een leercoach van Berenschot en zijn diverse tests afgenomen. De uitkomsten

hiervan worden besproken binnen de leergroepen op de introductiedag en gedurende

de opleiding gebruikt bij het onderdeel persoonlijke effectiviteit.

Tijdens de introductiedag maken de deelnemers van IML 22 kennis met de opleiding

en met elkaar. Daarnaast is van iedere module een kerndocent aanwezig die zijn

module kort toelicht. Aan het einde van de dag zijn twee oud deelnemers aan de

IML aanwezig om hun ervaringen te delen met de deelnemers aan IML 22.

De deelnemersgroep voor IML 22 is inmiddels gevuld.

4


Start MPA 2010-2012

Donderdag 9 september 2010 is de 22ste jaargroep van de opleiding Master of Public

Administration gestart. De fellows hebben tijdens de introductiedag kennis gemaakt

met de NSOB, de decanen en elkaar.

Jeroen van den Berg – ministerie van verkeer en waterstaat ó Roxana Chandali –

ministerie van VROM ó Marly Coenders – bestuursdienst gemeente Rotterdam ó

Alexander van Dam – openbaar ministerie ó Maarten Engelsman – ministerie van justitie

ó Aart Garssen – politie Gelderland – zuid ó Clive ter Heege – ministerie van defensie ó

Peter Herreman – provincie Noord-Holland ó Rob Janssen – openbaar ministerie ó

Frans van de Kerkhof – stichting NOB ó Tanja Koekebakker – gemeente Nieuwkoop ó

Jan van Leent – politie Amsterdam Amstelland ó Huub van der Linden – Maurick college ó

Chiu Man – politie Amsterdam Amstelland ó Roel Meeuwesse – ministerie van economische

zaken ó Florien Molendijk – provincie Noord-Holland

Leeratelier Toezicht en Naleving

Mocht u ook interesse

hebben in het Leeratelier

Toezicht en

Naleving van 2011,

dan kunt u voor meer

informatie terecht bij:

mw. A. (Sandra)

Poldermans

T 070 3024918

poldermans@nsob.nl

Op maandag 4 en dinsdag 5 oktober is de zevende editie van het Leeratelier Toezicht

en Naleving gestart. Naast kennismaking met elkaar, de opzet van het programma

en de NSOB was ook tijd voor een vraaggesprek met Harry Paul, IG Vrom-Inspectie

en voorzitter van de Inspectieraad. Jan-Willem Holtslag (WRR) verzorgde een referaat

over het toezicht in een veranderend openbaar bestuur. De bijeenkomst stond

onder leiding van Ferdinand Mertens.

Het Leeratelier Toezicht en Naleving richt zich op professionals, die op strategisch niveau

werken aan toezichtvraagstukken of die zich daarheen willen ontwikkelen, en

brengt hen de concrete kernvaardigheden van het toezicht bij. De leerateliers zijn

zo opgezet dat zij de deelnemers een actieve leeromgeving bieden, waarin zowel de

thema’s aansturing en planning, als complexe vraagstukken aan de orde komen.

De confrontatie van praktijk en theorie staat centraal en de deelnemers worden

uitgenodigd hun kennis verder te verbreden en verdiepen.

5


Leergang Bestuur en management

Op 28 september jl. is de leergang Bestuur en management van gerechten van start

gegaan. Deze leergang wordt door de NSOB verzorgd in opdracht van de Raad voor

de rechtspraak en wordt in december 2011 afgerond. Mevrouw Simone Roos was,

als lid van de Raad voor de rechtspraak, bij de introductie van de leergang in Doorn

aanwezig.

Proficiat MSUS!

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur feliciteert de deelnemers aan de Master

of Strategic Urban Studies die op vrijdag 3 september zijn afgestudeerd als:

Master of Strategic Urban Studies

Jos Brok, gemeente Breda ó Murat Ersoy, Atlinea Consulting ó Dick Janssen, Woningcorporatie

Nieuw Wonen Friesland ó Huub Kerstens, gemeente Maastricht ó David van

Keulen, gemeente Den Haag ó Lionel Martijn, ex wethouder deelgemeente Chalois ó

Carine van Oosteren, gemeente Amsterdam ó Barend Rombout, bureau Frontlijn ó

Gerie Schaafsma, gemeente Amsterdam ó Theo Strijers, gemeente Den Haag ó Marjo

Vankan, woningvereniging Ubach over Worms

6


Namens de deelnemers sprak David van Keulen, gemeente Den Haag.

De speech kunt u lezen op www.nsob.nl

De eerste bul werd uitgereikt door de heer drs. W.J. Deetman, lid Raad van State en voorzitter

van het curatorium van de MSUS, aan mevrouw Gerie Schaafsma, gemeente Amsterdam.

Proficiat SLL!

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur feliciteert de deelnemers aan deStrategisch

Leidinggevende Leergang die op woensdag 13 oktober zijn afgestudeerd als:

Executive Master of Police Management (EMPM)

Wim Bentvelzen EMPM, VTS PN ó Ton van Genabeek EMPM, Politieacademie ó

Henrie Jozee EMPM, Politie Brabant-Zuid-Oost ó Hanneke Knigge EMPM, Politie Haaglanden

ó Janny Knol EMPM, Politie IJsselland ó Hennie Kusters EMPM, KLPD ó Toine

van Loenhout EMPM, Politie Brabant-Noord ó Hanneke Lukács bc EMPM, Politie Hollands

Midden ó Inge Morrenhof EMPM, Politie Twente ó Gerald Oud Ammerveld ó EMPM,

Amsterdam Amstelland ó Jaco Oussoren EMPM, KMA ó Jos van Roo EMPM, Politie Kennemerland

ó Krishna Taneja EMPM, Politie Hollands Midden ó Guus Verbeek EMPM,

KLPD ó Gordine Verhees EMPM, Politie Amsterdam Amstelland ó Stefan van Zanten

EMPM, KLPD

7


Reflectiebijeenkomst toekomst openbaar bestuur

De inrichting van het Nederlandse openbaar bestuur en de kwaliteit van de publieke

dienstverlening staan nadrukkelijk in de maatschappelijke en politieke belangstelling.

Dit werd recent nog versterkt door de Tweede Kamerverkiezingen en de formatie

waarin kwaliteit en kwantiteit van de overheid veel aandacht kregen.

Dit debat speelt zich niet alleen af in de politieke arena. Ook in bredere kring is de afgelopen

periode nagedacht over principes van een doelmatiger openbaar bestuur,

bijvoorbeeld in de rapporten van de ambtelijke heroverwegingsgroepen en die van

diverse adviescolleges, zoals de ROB, de RMO en de WRR.

En er is meer. Zo vallen allerlei (min of meer radicale) ideeën te beluisteren over een

verdere virtualisering van de overheid, de grootschalige inzet van processen van

cocreatie, de stimulering van allerlei vormen van burgerbestuur, enzovoorts.

De door politieke partijen gebruikte ‘spierballentaal’, de adviezen van ambtenaren en

adviesraden en de initiatieven vanuit de onderstroom geven blijk van een breed

gedeeld ongenoegen over de prestaties van overheid en publieke sector. Maar ze

werpen ook de vraag op wat er nu concreet moet en kan gebeuren. Een vraag die

nadere doordenking verdient.

Op 31 augustus 2010 heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur over deze

ontwikkelingen en vragen een reflectiebijeenkomst georganiseerd. Geprikkeld door

bijdragen van Paul Frissen en Mark van Twist, de decanen van de NSOB, en door

een gesprek tussen Chris Kalden en Martin van Rijn, auteurs van twee van de heroverwegingsrapporten,

is een aantal key players uit de publieke sector in discussie

gegaan over de toekomst van het openbaar bestuur, waaronder topambtenaren van

departementen, provincies, gemeenten en zelfstandige uitvoeringsorganisaties en

enkele hoogleraren.

In de discussie kwam naar voren dat er ook binnen de overheid geen overeenstemming

bestaat over wat de toekomst van het openbaar bestuur kan en vooral zou

moeten zijn. Hoe de plannen van met name de politieke partijen in de toekomst

door zullen werken en hoe de samenleving en de burger zich er toe zullen verhouden,

werd ook uitgebreid besproken.

Agenda

18 november 2010

Adreswijziging ministeries

Graag blijven wij op de hoogte van de

gewijzigde naam- en/of adreswijziging

van de nieuwe ministeries. Wilt u zo

vriendelijk zijn wijzigingen aan ons door

te geven via info@nsob.nl

start leeratelier Beleidsanalyse

16 december 2010

start IML 22

24 januari 2011

start Master of Strategic Urban Studies IV

26 januari 2011

start Metropool 9

maart 2001

start opleiding communicatie

10 maart 2011

voorlichting Master of Public Administration

15 april 2011

jaarcongres MPA-alumni

8

Colofon tekst en coördinatie: NSOB ó vormgeving: x-hoogte, visuele communicatie, Tilburg ó fotografie:Pevry-press

ó drukwerk: drukkerij Groels

More magazines by this user
Similar magazines