Windvanen en wegwijzers

nsob.nl
  • No tags were found...

Windvanen en wegwijzers - School voor Openbaar Bestuur

Windvanen en wegwijzers

Arjan de Boer

Hans van den Hul

Lenny Bosman

Maud van der Veen

Maxwell Keyte

Nina Huygen

Master of Public Administration (MPA)


Windvanen geven enerzijds aan ‘uit welke hoek de wind

waait’ en fungeren daarmee als antenne voor politieke en

maatschappelijke stormen, maar staan ook symbool voor

het passief ‘meewapperen’ onder druk van ontevreden

burgers en mondige politici.

Colofon

Dit is een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Afdeling bestuursrechtspraak van

De overheid de Raad heeft van State wegwijzers in het kader nodig van om de het opleiding meewapperen tot Master of Public Administration

aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

te weerstaan ten gunste van actief meebewegen. Niet om

Adres:

het NSOB bewegen zelf – dat is geen doel op zich – maar om

Lange Voorhout 17

antwoorden 2514 EB Den te formuleren Haag op wezenlijke vraagstukken.

telefoon: (070)3024910

email: info@nsob.nl

www.nsob.nl

begeleider: mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen, senior research fellow NSOB

Auteurs en eindredactie:

Tülay Berk

Marie Louise de Bot

Jan Wiebe Land

Ronald Louwman

Serge Lukowski

Jelleke Truijen


Windvanen en wegwijzers

Arjan de Boer

Hans van den Hul

Lenny Bosman

Maud van der Veen

Maxwell Keyte

Nina Huygen

Juni 2009

Toepassingsfase MPA-opleiding

In opdracht van het overleg van secretarissen-generaal


Voorwoord

Het was ‘woensdag gehaktdag’. Op de agenda van de Tweede Kamer stond de verantwoordingsrapportage

van het kabinet Balkenende IV: een kleurenschema waarin

de voortgang van de beleidsdoelstellingen wordt gemeten. Groen, oranje of rood

voor wat op schema ligt, vertraging heeft of niet gehaald wordt. De kleur van de

voortgang van het programma Vernieuwing Rijksdienst was grijs. Niet meetbaar.

Op die woensdagmorgen spraken wij met onze opdrachtgever om de voortgang

van ons onderzoek te bespreken. Die voortgang bleek gelukkig wel meetbaar. Ook

hier – net als in de Kamer die dag – geen motie van wantrouwen. We spraken over

het onderwerp flexibilisering van de rijksdienst, de betekenis van programmatisch

werken voor een flexibele rijksdienst en de mogelijkheden en schaduwkanten die

daar aan kleven.

Dat laatste thema – schaduwkanten van flexibiliteit – is ons aangereikt door het

SG-overleg, de opdrachtgever van dit onderzoek. Vanuit dat thema heeft zich een

tweeledig onderzoek ontvouwd. In de eerste plaats geven we betekenis aan het

streven naar flexibiliteit door een analyse van de maatschappelijke en politieke

context waarin de rijksdienst zich bevindt. In de tweede plaats analyseren we wat

de plek van programmatisch werken is binnen dat streven naar flexibiliteit, waarbij

we zowel ingaan op de structuuraspecten van programmatisch werken als

op de positie van ambtenaren binnen die structuren. De analyse is gericht op de

dilemma’s die het streven naar flexibiliteit en het werken in programma’s met

zich meebrengt.

Tijdens ons onderzoek zijn we op veel positieve energie gestuit. De wens om te

komen tot een flexibele overheid, die maatschappelijke problemen beter adresseert,

was duidelijk merkbaar bij onze gesprekspartners. Het is wel steeds de

vraag wat daar voor nodig is, en hoe programmatisch werken daar invulling aan

kan geven. We denken dat onze aanbevelingen een handvat bieden om deze wens

wat meer werkelijkheid te laten worden.

2

Windvanen en wegwijzers


De wijze waarop we hebben samengewerkt sluit aan op ons eindproduct.

We kwamen tot de conclusie dat het menselijke aspect bij samenwerking vele

malen krachtiger is dan methoden en technieken. En ook dat een discussie langer

duurt dan het schrijven van een hoofdstuk. Door externe adviseurs zijn we geattendeerd

op onze enge blik op het openbaar bestuur – een blik die aanvankelijk

vooral naar binnen was gericht. En we hebben geleerd dat samenwerking niet

moet worden verondersteld, maar moet groeien. In die zin komt ons rapport niet

alleen voort uit literatuur en interviews, maar ook uit het groepsproces dat we

samen hebben doorlopen.

Op deze plaats willen wij vooral dank betuigen aan onze gesprekspartners, die

openhartig vertelden over hun ervaringen en inzichten op het gebied van programmatisch

werken en de vernieuwing van de rijksdienst. Ook danken wij onze

meelezers, die in de laatste fase van ons onderzoek het rapport aan een kritische

blik van buiten hebben onderworpen. In het bijzonder danken wij Philippe Raets

voor de enthousiaste vervulling van zijn rol als opdrachtgever, en Roel in ’t Veld

voor de wijze woorden en scherpe inzichten waarmee hij ons gedurende het

onderzoek van advies diende.

3


Inhoudsopgave

Samenvatting 9

Inleiding en vraagstelling 13

Methodologie 17

Context 21

Flexibele structuren 37

Flexibele ambtenaren 45

Conclusies & aanbevelingen 55

Bijlage A: Literatuur 58

Bijlage B: Geïnterviewde personen 62

Bijlage C: Stellingen 63

Bijlage D: Vergelijking van de cases 69

Iets over de auteurs 71

5


6 Windvanen en wegwijzers


Samenvatting

De overheid streeft naar flexibiliteit in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst.

Zo kan sneller en adequater worden gereageerd op maatschappelijke opgaven,

zo is de gedachte. Programmatisch werken is daar een instrument voor.

Dit rapport geeft antwoord op de vraag naar de betekenis van programmatisch

werken voor een naar flexibiliteit strevende rijksoverheid. Vanuit een hypothesegedreven

aanpak is literatuur onderzocht, zijn prikkelende stellingen geformuleerd

en zijn deze stellingen voorgelegd aan deskundige gesprekspartners.

Onze analyse is voorzien van conclusies en aanbevelingen en in dit rapport onder

woorden gebracht.

In het eerste deel van ons onderzoek komen we tot de conclusie dat streven naar

flexibiliteit noodzakelijk is in de gegeven maatschappelijke en politieke context.

Een veranderende omgeving vraagt om een flexibele overheid die tot op zekere

hoogte kan meebewegen met maatschappelijke en politieke veranderingen. Het

streven naar flexibiliteit sluit aan bij een beweging waarin de burger centraal staat

en meer samenwerking gewenst is. Programmatisch werken kan aan deze flexibiliteit

een bijdrage leveren. Het erkent dat voor complexe problemen vaak geen

eenvoudige oplossingen zijn, dat samenwerking en samenhang nodig zijn voor

het realiseren van maatschappelijke doelstellingen.

Tegelijkertijd constateren we dat de druk van maatschappelijke onvrede en het

politiek primaat de overheid in een meegaande houding duwen. Het snel kunnen

inrichten van programma’s krijgt dan de symbolische lading van een daadkrachtige

overheid die problemen direct adresseert en oplost. Actief meebewegen wordt

dan meewaaien.

Het tweede deel van ons onderzoek gaat concreet over programmatisch werken.

We zien daarin dat er veel verschillende definities, methoden en technieken over

programmatisch werken in omloop zijn. Deze diversiteit staat een rijksbrede aanpak

van programma’s in de weg. We zien ook dat de lijnorganisatie vaak bepalend

is voor het succes van een programma. Daarom moeten programmamanagers

steeds rekening houden met zowel de belangen van het programma als die van de

lijn, wat tot spanning en vertraging leidt. Verder wordt duidelijk dat de overheid

weinig aandacht besteedt aan de inrichting van een programma. Probleemanalyses,

kosten-batenanalyses en het inrichten van klankbordgroepen zijn instrumenten

die nu nog weinig worden toegepast.

7


In het derde deel verschuift de focus naar het wel en wee van ambtenaren die in

programma’s werken. De moderne ambtenaar heeft naast zijn flexibele werkplek

ook moderne middelen tot zijn beschikking om een netwerk in te richten, kennis

te vergaren en (samen) te werken. Wij zien geen ‘superambtenaar’, maar maken

wel het onderscheid tussen de innoverende professional, en de professional die

routinematig werkt. Voor flexibilisering van de overheid is de spanning tussen lijn

en programma belangrijk: de wijze waarop organisatie én ambtenaar met deze

spanning kunnen omgaan, is doorslaggevend voor het succes van programmatisch

werken.

Onze aanbevelingen sluiten aan op onze bevindingen. Maar we plaatsen deze ook

in een bredere context. Medialogica vraagt steeds meer aandacht voor de korte

termijn, terwijl de belangen op de lange termijn worden ondergesneeuwd. Het

vergt ambtelijke tegenspraak om deze constante roep om verandering uit politiek

Den Haag te beantwoorden vanuit het perspectief van de lange termijn. Wij zijn

deze tegenspraak tijdens ons onderzoek maar weinig tegen gekomen. Tegenspraak

is dus een voorwaarde voor flexibilisering van de rijksoverheid op de lange termijn:

zonder tegenspraak kunnen externe bewegingen niet structureel worden beantwoord.

Dat vergt een klimaat waarin tegenspraak gewaardeerd en gecultiveerd

wordt. Anders verwordt ‘meebewegen’ tot ‘meewapperen’, een windvaan zonder

koers.

8

Windvanen en wegwijzers


Inleiding en vraagstelling

When people shake their heads because we are living in a restless age,

ask them how they would like to live in a stationary one and do without change.

George Bernard Shaw

Het Rijk werkt momenteel aan de uitvoering van het programma Vernieuwing Rijksdienst.

1 De gelijknamige nota wijst de richting naar een slankere en effectievere overheid.

De nota Vernieuwing Rijksdienst vindt zijn oorsprong in De verkokering voorbij, 2

een nota opgesteld door het SG-overleg tegen de achtergrond van politieke programma’s

die in aanloop naar de verkiezingen van 2006 bijna unaniem aanstuurden op een

verkleining van de rijksdienst. De SG’s poogden daarmee een antwoord te formuleren

op een (ervaren) maatschappelijke en politieke behoefte aan een overheid die efficiënter

en minder bureaucratisch is, een overheid die problemen snel herkent en op samenhangende

wijze weet op te lossen.

De overheid moet dus kleiner en beter kunnen, zo stelt het programma Vernieuwing

Rijksdienst. We laten in dit onderzoek het kleiner grotendeels buiten beschouwing, en

concentreren ons op het beter. In het streven naar een betere overheid is een belangrijke

plaats ingeruimd voor het thema flexibiliteit. De overheid moet flexibeler worden,

beter en sneller kunnen reageren op veranderende omstandigheden, op complexe

maatschappelijke vraagstukken die zich in steeds hoger tempo aandienen, aldus

de nota Vernieuwing Rijksdienst. Twee in het oog springende (doel)dimensies van

flexibiliteit zijn dus: een hoger tempo en een hogere kwaliteit van de reactie van

de overheid.

Flexibiliteit komt op verschillende manieren terug in het programma Vernieuwing

Rijksdienst. Enerzijds in het streven om ambtenaren gemakkelijker te kunnen verplaatsen

binnen de rijksdienst naar de plekken ‘waar de nood het hoogst is’. Daarvoor

is onder meer nodig dat de ambtenaar in algemene dienst van het Rijk komt, dat er

rijkswerkplekken worden gecreëerd die door alle ambtenaren te gebruiken zijn en

dat (grote) verschillen in HRM-beleid tussen departementen worden verkleind.

Anderzijds komt flexibiliteit terug in de ambitie vaker gebruik te willen maken van tijdelijke

werkeenheden als programma’s en projecten. De gedachte hierachter lijkt te

zijn dat de klassieke lijnorganisatie de broodnodige samenwerking tussen afdelingen,

directies en departementen in de weg staat, en daarmee verhindert dat de overheid

maatschappelijke vraagstukken snel en effectief kan oppakken. Om de flexibiliteit van

de overheid te vergroten moet niet de toevallige organisatorische indeling van departementen

de basis zijn voor het aanpakken van maatschappelijke problemen, maar

andersom: structuur moet inhoud volgen. Ofwel: de organisatorische structuur volgt

de maatschappelijke vraagstukken. Daarom moet er meer gebruik worden gemaakt

van programmatisch werken: gericht werken aan een specifiek probleem binnen een

tijdelijke constructie. Vele departementale ‘kleiner en beter’ plannen die zijn ontwik-

1

Ministerie van BZK (2007)

2

SG-overleg (2007)

Inleiding en vraagstelling

11


keld in navolging van het programma Vernieuwing Rijksdienst bevatten concrete deelplannen

rond de thema’s ‘werken in programma’s’ en ‘programmamanagement’:

‘Beleidsontwikkeling overstijgt veelal de grenzen van een sector. Alleen al daarom is

het nodig beleidsontwikkeling vorm te geven in tijdelijke structuren’, zo luidt het bijvoorbeeld

in het departementale verbeterplan van het ministerie van Justitie 3 .

Programmatisch werken draagt zo bij aan een flexibele overheid die snel en ontkokerd

kan reageren op maatschappelijke problemen, zo lijkt de teneur. Maar is dat ook zo?

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling constateerde bijvoorbeeld recent dat pogingen

tot ontkokering vooral bijdragen aan het inrichten van nieuwe, andere kokers. 4

Bovendien ligt het in de lijn der verwachting dat wanneer twee of meer departementen

besluiten een interdepartementaal programma in te richten om een voorheen versnipperd

benaderd vraagstuk nu eens integraal en in samenhang aan te pakken, het

aantal afstemmingsoverleggen en coördinatiemomenten toeneemt.

Of programmatisch werken een flexibel werkende overheid daadwerkelijk dichterbij

brengt, vraagt kortom om een nader onderzoek. Daarbij gaat het ons niet om het vaststellen

van de exacte bijdrage van programmatisch werken aan een flexibele rijksdienst

– zo dat al zou kunnen – maar enerzijds om een analyse van de relevante kaders

die flexibiliteit en programmatisch werken aan elkaar verbinden, en anderzijds

om een analyse van de manier waarop programmatisch werken nu wordt toegepast.

Dat brengt ons tot de volgende hoofdvraag van ons onderzoek:

Wat is de betekenis van programmatisch werken voor een naar flexibiliteit strevende rijksoverheid?

Om deze hoofdvraag te beantwoorden hebben we zes deelvragen geformuleerd:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wat is de maatschappelijke en politieke context van het streven naar flexibiliteit

in het kader van de vernieuwing van de Rijksdienst’?

Welke functie heeft programmatisch werken binnen dat streven naar een meer

flexibele overheid?

Op welke manier wordt programmatisch werken toegepast door/tussen departementen?

Zijn programma’s ook daadwerkelijk (in)gericht met het oog op maatschappelijke

vraagstukken die om een samenhangende aanpak vragen?

Wat betekent programmatisch werken voor de ambtenaar?

Wat zijn de schaduwkanten van programmatisch werken?

Windvanen en wegwijzers

In het vervolg van dit rapport geven we de antwoorden op deze vragen in drie delen.

We analyseren in het eerste deel de achtergrond van het streven naar flexibiliteit. Vervolgens

laten we in deel twee zien hoe programmatisch werken veelal wordt toegepast

binnen de rijksoverheid, waarbij we met name ingaan op de structuuraspecten daar-

3

Ministerie van Justitie (2008).

4

Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (2008).

12 Windvanen en wegwijzers


van. In het derde deel gaan we in op consequenties van de toepassing van programmatisch

werken voor de ambtenaren die in de rijksdienst werken. We sluiten het rapport

af met conclusies en aanbevelingen.

De titel van ons onderzoek – windvanen en wegwijzers – verwijst naar de dilemma’s

en paradoxen die gerelateerd zijn aan programmatisch werken en het streven naar

een flexibele overheid. Windvanen geven enerzijds aan ‘uit welke hoek de wind waait’

en fungeren daarmee als antenne voor politieke en maatschappelijke stormen, maar

staan ook symbool voor het passief ‘meewapperen’ onder druk van ontevreden burgers

en mondige politici. De overheid heeft wegwijzers nodig om het meewapperen te

weerstaan ten gunste van actief meebewegen. Niet om het bewegen zelf – dat is geen

doel op zich – maar om antwoorden te formuleren op wezenlijke vraagstukken.

Inleiding en vraagstelling

13


Methodologie

If I had eight hours to chop down a tree,

I’d spend six hours sharpening my ax.

Abraham Lincoln

Een onderzoek met een breed geformuleerde hoofdvraag vraagt om een gestructureerde

methode. Niet alleen om in korte tijd veel relevante informatie te kunnen verzamelen,

maar vooral ook om die informatie in geordende banen te leiden. Om te komen

tot conclusies en aanbevelingen hebben we een hypothesegedreven aanpak gevolgd:

een gestructureerde methode die ons in staat stelt om in korte tijd een grondige analyse

uit te voeren.

Het recept voor deze aanpak werd gevonden na een proces van bezinning en oriëntatie,

waarin we de verschillende invalshoeken op het thema ‘schaduwkanten van flexibilisering’

en de variëteit aan onderzoeksopties tegen het licht hebben gehouden.

Kauwen en herkauwen, nogmaals proeven, proberen en vooral lezen en discussiëren.

Deze fase hebben we gebruikt om een gedeeld beeld van de naar flexibiliteit strevende

rijksoverheid te ontwikkelen als fundament voor het onderzoek en vertrekpunt voor

de hypotheses.

Na een gesprek met onze opdrachtgever en een aantal oriënterende gesprekken met

sleutelfiguren rondom het programma Vernieuwing Rijksdienst en programmatisch

werken hebben we hypotheses opgesteld op basis van de oriënterende gesprekken en

vooral op basis van de literatuur. We hebben daarbij een selectie gemaakt van relevante

wetenschappelijke literatuur, beleidsnota’s, evaluaties, politieke verslaglegging en

media-artikelen.

Door verschillende hypotheses te combineren, zijn prikkelende stellingen geformuleerd.

Die zijn veelal kritisch van toonzetting, zodat onze gesprekspartners ‘uitgedaagd’

werden om de kritische noties te weerleggen of te nuanceren. Feitelijk bieden de stellingen

een onderbouwde beantwoording van de deelvragen, waarbij theoretische

aannames nog vanuit de praktijk geverifieerd moesten worden. Deze stellingen zijn

tijdens diepte-interviews voorgelegd aan gesprekspartners met het doel de hypotheses

te valideren of te ontkrachten. De stellingen zijn opgenomen in bijlage C.

Tijdens de interviews zijn de stellingen uitgebreid besproken. Op die manier hebben

we de validiteit getoetst. De theoretische inzichten zijn verrijkt met praktijkervaringen

en -inzichten. De gevalideerde en aangescherpte hypotheses hebben we als handvat

gebruikt voor onze conclusies en aanbevelingen – de kern van ons onderzoeksrapport.

Het resultaat is een beschouwing over programmatisch werken in relatie tot een naar

flexibiliteit strevende rijksoverheid.

De interviews zijn in betrekkelijk korte tijd uitgevoerd dankzij een strakke planning en

ingangen die het netwerk van de groep biedt. Tijdens de gesprekken zijn steeds een

aantal specifieke stellingen voorgelegd en besproken. Na afloop hebben we onze verslaglegging

ter validatie aangeboden aan de gesprekspartners, met het oog op verant-

Methodologie

15


woording van onze onderzoeksresultaten. Op deze manier hebben we gesproken met

ongeveer 30 topambtenaren, adviseurs en professionals. De gesprekspartners zijn

onder te verdelen in drie categorieën: (1) sleutelfiguren van/rond het programma

Vernieuwing Rijksdienst, (2) (top)ambtenaren en programmamanagers die werken

binnen (inter)departementale programma’s en onze cases en (3) organisatieadviseurs

en wetenschappers. Een overzicht van de namen van onze gesprekspartners is te vinden

in bijlage B.

Op grond van de interviews met deskundigen op het terrein van programmatisch werken

hebben we een solide basis gelegd voor een analyse van programmatisch werken

in relatie tot flexibilisering van de rijksdienst. Aan de hand van deze analyse zijn de

hoofd- en deelvragen beantwoord, waarmee de basis is gelegd voor onze conclusies.

Onze conclusies en aanbevelingen hebben we geformuleerd tijdens een intensieve

driedaagse workshop.

Conclusies en aanbevelingen hebben we tenslotte vergeleken met drie cases. De cases

zijn in onze ogen goede en interessante voorbeelden van de toepassing van programmatisch

werken binnen de rijksoverheid omdat ze gericht zijn op een strategisch doel,

interdepartementaal worden uitgevoerd en nadrukkelijk politieke steun genieten.

De onderzochte cases zijn:

1.

2.

3.

Programma Vernieuwing Toezicht

Programma Verkenningen

Programma Veiligheid begint bij Voorkomen

De selectie van deze cases is gestoeld op de volgende gronden. We wilden een case uit

het beleidsprogramma van de huidige coalitie (Veiligheid begint bij Voorkomen), een

case met een hoog politiek profiel dat niet was opgenomen in het coalitieakkoord (Vernieuwing

Toezicht) en een case met een wat minder prominent politiek profiel waarbij

wel grote belangen op het spel staan tussen departementen (Verkenningen).

Bij iedere case hebben we vier sleutelfunctionarissen binnen het programma gesproken

om een goed beeld te krijgen van het programma in relatie tot onze conclusies.

De bevindingen ten aanzien van de cases hebben we in ons onderzoeksrapport een

bijzondere plaats gegeven, om zo een indruk te geven van de praktijk van programmatisch

werken. Daarnaast geeft bijlage D nog een vergelijkend overzicht van de drie cases.

16 Windvanen en wegwijzers


Methodologie

17


Context

If you cannot accurately predict the future then you must

flexibly be prepared to deal with various possible futures.

Edward de Bono

inleiding

Om een relevant antwoord te kunnen geven op de vraag wat de betekenis is van programmatisch

werken voor een naar flexibiliteit strevende overheid, is het eerst zaak

de maatschappelijke en politieke context van dat streven naar flexibiliteit te onderzoeken.

Welke omgevingsfactoren dragen bij aan die wens van de overheid? Wat houdt

dat streven naar flexibiliteit eigenlijk in? En hoe past programmatisch werken in dat

plaatje? In dit hoofdstuk beschrijven we zo de kaders waarbinnen de rijksoverheid in

toenemende mate programmatisch werken toepast. De volgende hoofdstukken gaan

nader in op verschillende aspecten van programmatisch werken.

vernieuwing van de rijksdienst

Het streven naar meer flexibiliteit is terug te vinden in de Nota Vernieuwing Rijksdienst 5

waarin het gelijknamige programma staat beschreven. Hoofddoelstelling van het programma

Vernieuwing Rijksdienst is ‘…een betere rijksoverheid met minder functies…’ 6 ,

beter en kleiner dus. De nota begint weliswaar met ‘De regering is trots op haar ambtenaren

en ‘De Nederlandse ambtelijke dienst […] kan zich meten met de beste overheidsdiensten

ter wereld’, maar de overige 136 artikelen van de nota worden gebruikt

om aan te geven hoe het beter kan. Het programma wil een rijksdienst bewerkstelligen

die ‘snel, adequaat en ontkokerd reageert op nieuwe maatschappelijke uitdagingen’.

7 De nota stelt verder dat de overheid sneller en beter moet reageren op problemen

en ontwikkelingen die niet goed passen bij de traditionele inrichting van overheidsorganisaties

en beleid. Niet de structuur van de overheid en het overheidsbeleid

moet bepalend zijn voor het vormgeven en aanpakken van maatschappelijke problemen,

maar precies omgekeerd: de overheidsstructuur moet aansluiten op maatschappelijke

vraagstukken. 8

Het programma Vernieuwing Rijksdienst is de concrete uitwerking van een van de ambities

uit het Coalitieakkoord van het kabinet Balkenende IV. Daarin is vermeldt dat er

minder bureaucratische drukte op rijksniveau bewerkstelligd moet worden. Daardoor

kan het aantal ambtenaren door ‘normering’, gerichte afslanking en flexibilisering

worden verminderd, aldus het Coalitieakkoord. 9

5

Ministerie van BZK (2007)

6

Ministerie van BZK (2007), art. 7.

7

Ministerie van BZK (2007), art. 8.

8

Ministerie van BZK (2007) art. 13.

9

PvdA, CDA en ChristenUnie (2007)

Context

19


Zowel de nota Vernieuwing Rijksdienst als het Coalitieakkoord grijpen terug op De Verkokering

Voorbij. 10 Deze nota van het SG-overleg was gericht aan de informateur van het

(dan nog potentiële) kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie. Hierin doen de SG’s voorstellen

voor een slankere en effectievere overheid. In De Verkokering Voorbij wijzen de

SG’s op de verkiezingsprogramma’s van de onderhandelende partijen waarin grote bezuinigingen

worden bepleit op de rijksoverheid. Ook de andere politieke partijen hadden

dergelijke ingrepen in hun verkiezingsprogramma’s van 2006 opgenomen. Door

deze actieve en tamelijk unieke ’interventie’ van het SG-overleg zijn mogelijk zwaardere

bezuinigingen op het ambtenarenapparaat voorkomen, al is natuurlijk niet te

zeggen hoe het zonder hun ‘aanbod’ was afgelopen.

De wens de (rijks-)overheid effectiever en efficiënter te maken – via verkiezingsprogramma’s

en ambtelijke nota’s nu tot in het kabinetsprogramma omschreven – is al

vele malen eerder uitgesproken. In de afgelopen decennia zijn talrijke voorstellen gedaan

voor verbetering en vernieuwing van de rijksoverheid. Een van de laatste adviezen

over dit thema, Cultuur met een FORS postuur 11 , geeft een overzicht van belangrijke

adviescommissies en rapporten: van de Commissie Interdepartementale taakverdeling

en coördinatie (1971, Commissie Van Veen) en de Commissie Hoofdstructuur

Rijksdienst (1979, Commissie Vonhoff) tot de Commissie Organisatie en Functioneren

van de Rijksdienst (1993, Commissie Wiegel) en het rapport Kwaliteit: een agenda voor de

rijksdienst (2002) van de SG’s zelf.

De Raad voor het openbaar bestuur (ROB) merkt over de verandervoorstellen op dat de

achterliggende probleemdiagnose over de jaren heen in hoofdlijnen ongewijzigd is gebleven:

de (rijks-)overheid is intern gericht en verkokerd, heeft desalniettemin hoge

ambities en ziet die ambities terug in (te) hoge verwachtingen van burgers ten aanzien

van de overheid. 12 Ook in het programma Vernieuwing Rijksdienst zien we deze elementen

weer terug.

de omgeving van de overheid:

ontevreden burgers en dominante politici

Terug naar het actuele streven om de rijksoverheid te verbeteren en verkleinen. Vernieuwing

Rijksdienst plaatst dat streven nadrukkelijk tegen de achtergrond van maatschappelijke

veranderingen. De overwegingen tot een ingrijpend programma voor de

vernieuwing van de rijksdienst ‘...komen voort uit ontwikkelingen in de maatschappij.

[…] Anno 2007 is buitengewoon veel in beweging en iedereen wordt dagelijks geconfronteerd

met grote veranderingen. […] Gevoelens van onveiligheid en grote maatschappelijke

tegenstellingen. […] Gevestigde instituties blijken ineens te kunnen verdwijnen.

[…] De individualisering neemt toe…’ 13 De nota vervolgt: ‘Het vertrouwen van

burgers in de overheid, dat tot enkele jaren geleden zeker in Nederland altijd relatief

10

SG-overleg (2007)

11

Raad voor het openbaar bestuur (2004)

12

Raad voor het openbaar bestuur (2004), p.35.

13

Ministerie van BZK (2007), art. 2.

20 Windvanen en wegwijzers


groot was, staat dan ook onder druk. Om deze ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden

is onder andere een andere wijze van optreden van de overheid nodig.’ 14 En een

artikel verder: ‘Ontwikkelingen in de maatschappij, zowel nationaal als internationaal,

economisch, politiek als maatschappelijk, vergen een hoge mate van oplettendheid,

deskundigheid en inlevingsvermogen en doen bovendien een beroep op het vermogen

snel en adequaat met beleidsmaatregelen te komen die ook in samenspraak met

maatschappelijke partners moeten worden ontworpen en uitgevoerd.’ 15

Het programma Vernieuwing Rijksdienst gebruikt grote woorden – iedereen wordt

dagelijks geconfronteerd met grote veranderingen! – om de maatschappelijke beweeglijkheid

te schetsen. Op de terminologie en de toon die wordt gebruikt valt best iets af

te dingen, maar dat de maatschappij in beweging is, zal niemand ontkennen.

Maatschappelijke onvrede

Wat zijn nu relevante maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van een naar flexibiliteit

strevende rijksoverheid? Allereerst is dat ontevredenheid van burgers over de

overheid, waarbij het onderscheid tussen overheid en politiek niet altijd helder te maken

is. Ontevredenheid over ‘het instituut overheid’, maar ook over concrete dienstverlening

van de overheid. De jaarverslagen van de Nationale ombudsman 16 geven een

beeld van die ontevredenheid. En 21minuten.nl 17 laat zien dat ‘het functioneren van de

overheid’ in de top-5 van zorgen van de Nederlandse bevolking staat en dat de helft

van de Nederlanders van mening is dat de overheid niet weet welke problemen er spelen

onder de bevolking. Bovendien hebben de burgers weinig vertrouwen in het kabinet

en de Tweede Kamer. Becker en Dekker 18 laten zien dat vooral tijdens en na de opkomst

van Fortuyn dit vertrouwen sterk is gedaald en sindsdien op een laag niveau is

gebleven.

De onvrede raakt ook aan de hoge verwachtingen die burgers van de overheid hebben.

Boutellier (2002) gaat in De Veiligheidsutopie uitgebreid in op de verwachtingen van de

burger op het gebied van veiligheid. Hij plaatst de maatschappelijke roep om veiligheid

tegenover een krachtig beleven van wat hij ‘morele vrijheidsbeleving’ noemt 19 . De

burger wil enerzijds maximaal gebruik maken (‘genieten’) van de vrijheid om ‘te doen

en laten wat hij wil’ maar rekent erop dat de overheid korte metten maakt met degene

die vanuit een zelfde vrijheidsideaal andermans grenzen overschrijdt. Breder geformuleerd

verwacht de burger dat de overheid zoveel mogelijk risico op schade, ziekte,

leed en ongemak wegneemt, maar graag zonder dat hij zijn eigen ruimte beperkt ziet.

Natuurlijk bezorgen de wetten en regels om genoemde risico’s uit te bannen de burgers

wel degelijk last, en dat ‘uitbannen’ kan ook met een korrel zout genomen worden.

De overheid kan criminaliteit, ziekte en ongeluk niet laten verdwijnen. De burger

heeft kortom hoge verwachtingen, die niet worden ingelost.

14

Ministerie van BZK (2007), art. 3.

15

Ministerie van BZK (2007), art. 4.

16

Zie o.a. de Nationale ombudsman (2008) en de Nationale ombudsman (2009)

17

21minuten.nl (2007)

18

Becker en Dekker (2005)

19

Boutellier (2002)

Context

21


Medialogica

Ook de politiek draagt een flinke steen bij aan de hooggespannen verwachtingen. Via

meer en meer Kamervragen 20 en spoeddebatten 21 vraagt de Tweede Kamer aandacht

voor ‘de problemen van de burger’ en draagt zij een of meer leden van het kabinet op

‘om direct actie te ondernemen’. Niet de antwoorden op de Kamervragen lijken allereerst

van belang, maar het stéllen van de vragen en het publiek maken van die roep

om daadkrachtig ingrijpen. De Tweede Kamer besteedt er onder het kopje ‘Incidentenpolitiek’

in een recente zelfevaluatie 22 uitgebreid aandacht aan: ‘Het patroon is als

volgt: Kamerleden worden gevraagd om snel te reageren op een incident. Alleen de

‘pittige reacties’ worden uitgezonden of geciteerd. Een Kamerlid dat aangeeft eerst het

dossier te willen bestuderen en de dag erna een reactie te willen geven, plaatst zich

buiten het publiek debat. Gezien het feit dat ‘zichtbaarheid in de media’ een steeds belangrijker

criterium is bij het vaststellen van de kandidatenlijsten van de politieke

partijen, bestaat er blijkbaar voor veel Kamerleden een zekere noodzaak om mee te

varen op de golven van het publiek onbehagen. Zoals de heer Van den Berg in zijn

essay schreef: ‘Kamerleden zijn liever elke dag ‘verbijsterd’, ‘geschokt’ en ‘hoogst

onaangenaam verrast’.’

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) beschrijft de achtergronden van

deze medialogica 23 – onder andere de neergang van de zuilen en de vaste (kiezers)achterban

waardoor politiek kluitjesvoetbal ontstaat – en de gevolgen: ‘Positief is dat de

media functioneren als ‘waakhonden van de democratie’ en berichtgeving op maat

brengen voor burgers. Aan de negatieve kant staat daar echter tegenover dat het publieke

debat door haast en concurrentie slordig wordt en zich fixeert op schandalen en

de korte termijn. Zo kan maatschappelijk cynisme ontstaan en een verlies aan maatschappelijk

vertrouwen.’

Een ander aspect van de politiek is gerelateerd aan dit bestendigen van maatschappelijke

onvrede en hoge verwachtingen. De roep om ‘ingrijpen’, ‘meer toezicht’ en het

‘wegnemen van risico’s’ leidt veelal tot meer beleid, meer wetten, meer regels. Dat

strookt zeker niet met een kleinere overheid, maar ook niet met een betere overheid.

In de nota Vernieuwing Rijksdienst wordt dan ook, in navolging van De Verkokering

Voorbij, de voorwaarde gesteld dat kleiner en beter alleen zal slagen wanneer de politiek

terughoudend is, prioriteiten stelt en dus niet alle problemen van de maatschappij

gaat oppakken. Van die terughoudendheid is de afgelopen jaren niet veel gebleken,

zo concludeert ook een projectdirecteur van een project dat tot doel heeft de criminaliteit

fors te doen dalen in de huidige kabinetsperiode. 24

Dat is ook niet vreemd als bewindslieden mede worden beoordeeld op de mate waarin

ze op de voorgrond treden met hun successen en in staat zijn te laten zien dat ze

doortastend en daadkrachtig zijn. We zien niet vaak een minister die op televisie verschijnt

met de boodschap dat het wel meevalt met de problemen van de ‘hardwerken-

20

Van zo’n 1200 in 1995 via bijna 1900 in 2006 tot ruim 3100 in 2008.

21

Van 29 in 2006 tot 65 in 2008.

22

Tweede Kamer der Staten Generaal (2009)

23

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2003)

24

Interview met Riks

22 Windvanen en wegwijzers


de Nederlander’. Problemen moeten serieus worden genomen, en dat vertaalt zich in

een krachtig beroep op het ambtenarenapparaat om de problemen ‘op te pakkenen

liever nog met oplossingen te komen. En graag een beetje snel.

Politiek primaat

Daarmee zijn we op een laatste punt gekomen dat van betekenis is voor het streven

naar flexibiliteit: de relatie tussen politiek en ambtenarij. Weber 25 en Wilson waren

stellig in hun strikte scheiding tussen politiek en ambtenaren. De politiek heeft het

primaat en de ambtenarij stelt zich dienend op. De bureaucratische overheidsmachine

voert getrouw de politieke wensen uit. De praktijk is anders: ambtenaren worden niet

voor niets de vierde macht genoemd. Bij de vertaling van een politieke opdracht naar

beleidsdoelen en uitvoering worden natuurlijk keuzes gemaakt door ambtenaren. En

door het draaien van de ambtelijke molens wordt uiteindelijk een ander effect bereikt

dan de oorspronkelijke politieke doelstelling. 26

Daar komt bij dat topambtenaren machtig en invloedrijk waren. Roel Bekker, de SG

van Vernieuwing Rijksdienst, typeert in zijn oratie over arbeidsverhoudingen bij de

overheid 27 een paar van zijn ambtelijke helden. Mannen van statuur, geen managers

maar bestuurders, overtuigd van hun gelijk en vol inzet om dat gelijk ook te halen, aldus

Bekker. Maar, zo vervolgt hij, ‘dat is gaandeweg anders komen te liggen. Heel geleidelijk

werd vanaf begin jaren ’70, maar vooral in de jaren ’80 en ’90, de macht van de

ambtenaren aan de orde gesteld en vervolgens teruggedrongen’. Bekker schetst hoe

het politieke primaat werd hersteld 28 , onder meer onder invloed van toenemende kritiek

op de overheid, en overheidsmissers waarvoor politici verantwoordelijk werden

gehouden zonder dat ze er feitelijk veel aan konden doen. De hernieuwde nadruk op

het primaat van de politiek kwam onder andere tot uiting in de oprichting van de Algemene

Bestuursdienst (ABD) in 1995. Dat besluit had natuurlijk kwaliteitsverbetering

van de ambtelijke dienst op het oog, maar was tevens gerelateerd aan de wens de

macht die verband hield met het langdurig bekleden van een ambtelijke functie, terug

te dringen. Ook de bekende ‘oekaze van Kok’ uit 1998, waarbij het contact van ambtenaren

met media en Kamerleden aan strenge regels werd gebonden, was uiting van

een versterking van politieke ten koste van ambtelijke macht.

Wanneer we de lijn vanuit de jaren ’90 doortrekken naar het heden, dan kunnen we

constateren dat de ‘politieke dominantie’ bepaald niet is verminderd. Sterker nog, onder

invloed van ontevreden burgers en een hyperactieve 29 Tweede Kamer zijn bewindslieden

meer dan voorheen geneigd de druk op de ambtenarij op te voeren en hun topambtenaren

stevig aan te spreken op het realiseren van politieke doelstellingen. En

zeg dan als DG of SG maar eens nee tegen de minister of staatssecretaris wanneer aan

die politieke ambities ook forse nadelen kleven, ze moeilijk realiseerbaar zijn of bijdragen

aan (te) hoge verwachtingen van de burger. Een uitgesproken politiek primaat

draagt zo bij aan een ambtelijke neiging zich plooibaar op te stellen.

25

Weber (1972), Wilson (1997)

26

Zie o.a. Downs, (1967), Lipsky (1980), Rosenthal (1988)

27

Bekker (2009)

28

Zie ook Van Thijn (1997) en ‘t Hart en Wille (2003).

29

Afgemeten aan het aantal spoeddebatten, kamervragen en ingediende moties.

Context

23


een flexibele overheid

We schetsten in de vorige paragraaf een aantal maatschappelijke en politieke achtergronden

waartegen het streven van de overheid om meer flexibel te zijn, gestalte

krijgt. Het zijn niet alleen ‘reguliere’ maatschappelijke vraagstukken – criminaliteit,

kwaliteit van het onderwijs, globalisering – die om beweging van de overheid vragen,

maar in het bijzonder ontevreden burgers en dominante politici (zowel in de Tweede

Kamer als in het kabinet) die de overheid tot flexibiliteit nopen. Het grote gewicht van

incidenten en korte termijn politiek draagt er toe bij dat de overheid in staat moet zijn

snel de bakens te verzetten, de aandacht steeds weer te verschuiven naar de problemen

van vandaag.

Flexibiliteit: veerkrachtig en responsief versus meegaand en plooibaar

Het is goed om op deze plek even stil te staan bij de betekenis van het woord flexibiliteit.

De meest gangbare definities spreken over het vermogen zich aan te kunnen passen.

Andere gerelateerde betekenissen zijn soepel, buigzaam, veerkrachtig, responsief

en meegaand. De positieve connotaties overheersen, maar de minder positieve kanten

in de zin van plooibaar en gebrek aan ruggengraat zijn ook aanwezig. Flexibiliteit is

een ‘hoerabegrip’, iedereen is er voor. 30 Maar al te flexibel is soms ook niet goed.

Een deel van de gevonden definities heeft betrekking op competenties van medewerkers:

‘de mate waarin de persoon zijn werk/werkwijze aanpast indien de situatie daarom

vraagt.’, ‘om in een steeds wisselende context te kunnen functioneren’ of ‘zeurt

niet bij overwerk en vervelende klusjes!’. Het streven naar meer flexibiliteit is in die

zin aantrekkelijk dat het zowel betrekking kan hebben op organisaties (de rijksoverheid)

als mensen (de rijksambtenaren). De nota Vernieuwing Rijksdienst noemt deze

dubbele wens ook expliciet: ‘Een overheid die flexibel is, dat wil zeggen een overheid

die haar medewerkers daar wil kunnen inzetten waar de nood hoog is, moet ook kunnen

beschikken over ambtenaren die meer dan nu het geval is ook zelf flexibel en mobiel

zijn.’ 31 Op het thema flexibele ambtenaren komen we later in ons onderzoek uitgebreid

terug.

Wanneer we proberen de verschillende betekenissen van het woord flexibiliteit te relateren

aan de zojuist gemaakte schets van de maatschappelijke en politieke context,

dan lijkt het zinnig om twee vormen van flexibiliteit te onderscheiden. Flexibiliteit

enerzijds in de zin van veerkrachtig en responsief, anderzijds in de zin van meegaand

en plooibaar. De eerste vorm van flexibiliteit heeft betrekking op actief meebewegen.

Aikido en judo kunnen hier als metafoor dienen: meebewegen om overeind te blijven

(en zelfs te winnen) is daar het basisprincipe. Deze vergelijking maakt ook goed duidelijk

dat flexibiliteit niet de tegenpool is van stabiliteit. Dat begrippenpaar wordt in relatie

tot de taak van de overheid nogal eens geproblematiseerd: ‘Staat tegenover het verleidelijke

idee van een aanpassingsgerichte en meebewegende overheid niet de al

even betoverende gedachte dat juist een veranderlijke samenleving vraagt om een

overheid die (de waarde van) stabiliteit en continuïteit toont?’ 32 Natuurlijk, staatsrech-

30

‘Alles flex’ is niet voor niets straattaal voor ‘alles goed’

31

Ministerie van BZK,(2007) art. 16. Zie ook Bekker (2009)

24 Windvanen en wegwijzers


telijke beginselen als rechtsgelijkheid en rechtszekerheid vragen om stabiliteit, maar

juist in een veranderlijke of zelfs turbulente omgeving is flexibiliteit nodig om die stabiliteit

te kunnen bieden.

De tweede vorm van flexibiliteit, in de zin van plooibaar en meegaand, is minder actief

en eerder als reactief te karakteriseren. Het duidt op ondergeschiktheid en beïnvloedbaarheid.

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de rijksoverheid onder

druk van ontevreden burgers en dominante politici deels neigt naar deze vorm van

aanpassingsvermogen. We komen daar in het slot van dit hoofdstuk nog op terug.

structurele en strategische flexibiliteit

De vorm en de mate waarin een organisatie zich flexibel moet gedragen, is deels afhankelijk

van de mate van dynamiek in de omgeving van die organisatie. Inzichten

over deze relatie zijn vooral ontwikkeld voor commerciële ondernemingen, die winst

moeten maken, overeind moeten blijven in roerige economische tijden, te maken hebben

met concurrentie, maar zich bovenal moeten richten op de wensen van hun (potentiële)

klanten. Het aanpassingsvermogen van de organisatie moet worden afgestemd

op de dynamische en (on)voorspelbare veranderingen in de omgeving.

Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid, heeft voor het

bepalen van deze organisatorische flexibiliteit een inmiddels breed toegepast concept

ontwikkeld. 33 Hij onderscheidt in de praktijk vier fundamentele vormen van interne

flexibiliteit, die op twee dimensies verschillen: variëteit en snelheid. Bij variëteit gaat

het dan om de beschikbaarheid van verschillende handelingsopties, bij snelheid om

het tempo waarmee je deze handelingsopties moet inzetten. Afhankelijk van de doelstellingen

van de organisatie en de veranderingen in de buitenwereld, zal in een organisatie

een bepaalde vorm van flexibiliteit nodig zijn. De vraag of een organisatie in

staat is deze speciale vorm van flexibiliteit toe te passen is vervolgens afhankelijk van

organisatorische kenmerken als structuur en cultuur.

Lage snelheid

Hoge snelheid

Hoge variëteit

Lage variëteit

Structurele

flexibiliteit

Steady state

flexibiliteit

Strategische

flexibiliteit

Operationele

flexibiliteit

Onder operationele flexibiliteit verstaat Volberda het vermogen adequaat te reageren op

bekende veranderingen. Onder structurele flexibiliteit verstaat hij het vermogen de

structuur van de organisatie aan te passen, inclusief de bijbehorende besluitvormingsprocessen,

om op die manier te reageren op veranderende omstandigheden. Naarmate

32

Van Twist (2003), geciteerd in Raad voor het openbaar bestuur (2004)

33

Volberda (1998)

Context

25


de omgeving van een organisatie meer in beweging is, is dit type flexibiliteit van groter

belang. Bij strategische flexibiliteit gaat het over veranderingen in de doelen van de organisatie

en daarmee de aard van de activiteiten van de organisatie. Het gaat om radicale

veranderingen met verreikende gevolgen waarop snel gereageerd moet worden.

Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen de mate van flexibiliteit en de mate

waarin de organisatie deze trajecten beheerst. Te veel strategische flexibiliteit zonder

de beheersing via organisatorische middelen leidt tot chaos. Denk bijvoorbeeld aan

snel geformuleerde innovatieve programmas, die niet van de grond kunnen komen,

omdat ICT-voorzieningen niet op elkaar zijn afgestemd en de overplaatsing van personeel

maanden in beslag neemt. Maar denk ook aan mensen, die vast zitten in routines

en vasthouden aan oude bevoegdheden en gewoontes. Perfectionering van bepaalde

routines kan dan tot rigiditeit leiden.

Flexibiliteit in Vernieuwing Rijksdienst

Welke van de door Volberda genoemde vormen van flexibiliteit zien we terug in de

vernieuwing van de rijksdienst? Het lijkt dan vooral te gaan om gewenste flexibiliteit

in organisatiestructuren. De traditionele inrichting in departementen, directies en afdelingen

die specifieke beleidsterreinen beslaan, strookt niet met (de complexiteit) van

de maatschappelijke vragen en ontwikkelingen waar de rijksoverheid mee te maken

heeft. Meer programmatisch en projectmatig werken wordt ingezet als middel om dit

tegen te gaan. 34

Anderzijds wordt expliciet ingezet op – oneerbiedig gezegd – het sneller en eenvoudiger

kunnen verschuiven van ambtenaren, om hen daar te kunnen inzetten ‘waar de

nood het hoogst is’. Nu kan dat niet zo eenvoudig, omdat medewerkers niet in algemene

maar specifieke dienst (van een bepaald departement, of zelfs van een bepaalde

directie) zijn, en ICT-, HRM- en huisvestingsbeleid versnipperd zijn. Deze flexibiliteit

ten aanzien van het inzetten van medewerkers is geen doel op zich, maar staat ten

dienste van de gewenste flexibiliteit in organisatiestructuren. Het is een noodzakelijke

voorwaarde om snel een andere directie of een interdepartementaal programma te

kunnen inrichten. Om die flexibiliteit te bereiken, moet paradoxaal genoeg een aantal

zaken juist uniformer en centraal aangestuurd worden: er is inmiddels één overheidslogo

35 , men stuurt op centraal vastgesteld ICT- en HRM-beleid, ambtenaren worden in

de toekomst in algemene rijksdienst aangesteld, en er worden door alle ambtenaren te

gebruiken rijkswerkplekken ontwikkeld.

Al met al zet Vernieuwing Rijksdienst dus vooral in op wat technisch-instrumentele

randvoorwaarden genoemd zouden kunnen worden. Randvoorwaarden om ambtenaren

makkelijker op een andere plek in te kunnen zetten, wat weer randvoorwaardelijk

is voor het kunnen variëren in de organisatiestructuur. Een instrumentele focus met

als doel: structurele flexibiliteit, om bij de terminologie van Volberda te blijven.

34

Ministerie van BZK (2007) art. 13.

35

Zie Van der Spek e.a. (2009) voor een interessante analyse van wat er schuil gaat achter het streven

naar een ‘eenduidig gezicht van de Staat’.

26 Windvanen en wegwijzers


Strategische flexibiliteit gevraagd

Vraag is of dit streven naar structurele flexibiliteit wel past bij de omgeving waarin de

overheid zich bevindt. Is enige strategische flexibiliteit niet van belang gezien de dynamische

omgeving (‘Anno 2007 is buitengewoon veel in beweging en iedereen wordt

dagelijks geconfronteerd met grote veranderingen’ 36 ) zoals die ook in de nota Vernieuwing

Rijksdienst wordt geschetst?

In zulke turbulente omstandigheden lijkt het belangrijk dat de overheid zich continu

rekenschap geeft van de positie en rol die ze heeft, zowel nationaal als internationaal,

niet alleen ten opzichte van de Nederlandse burger en de politiek, maar ten opzichte

van en in relatie tot maatschappelijke organisaties, (internationale) ondernemingen

en de toenemende invloed van Europa. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de rol en

taak van de rijksoverheid dat het in sommige (steeds meer) opzichten als ‘uitvoerder’

van Europese wet- en regelgeving kan worden gekenschetst? 37 En vraagt ook de maatschappelijke

onvrede niet om een nadere positiebepaling?

En los van het maatschappelijk ongenoegen vallen ook tal van maatschappelijke initiatieven

te bespeuren die vragen opwerpen over de rol van de overheid. Zo schetsen

Van der Steen en Van Twist 38 interessante initiatieven op het gebied van ‘privaat beheerde

woondomeinen’ waarbij burgers het primaat van de overheid op dat terrein als

het ware ‘overnemenen de verhouding tussen publiek en privaat hernieuwen. Van

der Steen en Van Twist concluderen dat burgers zich zo ‘…kunnen ontrekken aan het

pakket dat hen als uitkomst van de processen in de bestaande instituties wordt opgelegd.

[…] Burgers kunnen kiezen voor een arrangement dat ‘buiten’ de bestaande

publieke orde ligt.’ Dat is geen kwestie van burgerparticipatie op ‘uitnodiging’ van de

overheid, maar eerder een vorm van burgerschap die indringende vragen oproept over

hoe de overheid daarin nog kan participeren.

Strategische vragen kortom, die niet direct doen denken aan de noodzaak tot wijzigingen

in de manier waarop departementen structureel worden ingericht, maar veeleer

aan een positiebepaling, een visie op de rol en positie van de overheid. Slechts in de

‘rafelranden’ van het programma Vernieuwing Rijksdienst is daarvan iets terug te vinden,

in (sub-)programma’s als Ambtenaar van de toekomst en Overheid van de toekomst.

Daar worden toekomstbeelden van de ambtenaar en de overheid van de toekomst

ontworpen die moeten bijdragen aan een visie. Hebben we in 2020 procesmanagers

nodig die consortia van bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten

om zich heen verzamelen die de maatschappelijke problemen oplossen? Of is er meer

behoefte aan een ‘beam-you-up-ambtenaar’ die 24 uur per dag virtueel beschikbaar

is voor burgers en ondernemers? Of wordt het toch de superambtenaar vol expertise,

resultaatgerichtheid en politieke sensitiviteit?

Naast een waardering van het belang van strategische flexibiliteit ontbreekt het in

Vernieuwing Rijksdienst ook aan de nodige aandacht voor wat culturele flexibiliteit ge-

36

Ministerie van BZK (2007), art. 2

37

Zie o.a. wat Tjeenk Willink – Raad van State (2006) hier over zegt in zijn jaaroverzicht over 2005

38

Van der Steen en Van Twist (2008)

Context

27


noemd zou kunnen worden. Waar het vorige vernieuwingsprogramma van de overheid

– Een Andere Overheid – nog betrekkelijk fors inzette op cultuurverandering 39 , zo

ontbreekt dat aspect nu zo goed als volledig. Flexibiliteit als een houdingsaspect van

medewerkers en leidinggevenden (gericht op samenwerken, over de schutting kijken,

problemen vanuit een ander perspectief bekijken), daarvoor is betrekkelijk weinig aandacht.

Dat is opvallend, zeker gezien de adviesaanvraag die de minister van BZK nog

maar een paar jaar geleden aan de Raad van openbaar bestuur richtte: ‘Jarenlang

meende de overheid zichzelf te kunnen moderniseren en aan te passen aan de eisen

van de samenleving door vooral de structuur binnen de rijksoverheid te verbeteren en

regels te maken. Zo zijn er veel reorganisaties door ministeries uitgevoerd (…) In de

praktijk blijkt dat aandacht voor de structuur van de organisatie evenwel niet afdoende

is. De cultuur van organisaties in het openbaar bestuur bepaalt (mede) de wijze

waarop binnen structuren door bewindslieden en hun ambtenaren wordt gewerkt.’ 40

programmatisch werken: structuur en symboliek

We hebben gezien dat de overheid zich in haar vernieuwingsoperatie richt op het aanpassen

van structuren, en daarbij grotendeels voorbij gaat aan strategische en culturele

flexibiliteit. In het laatste deel van dit hoofdstuk gaan we nader in op de specifieke

vorm die wordt gekozen om structurele flexibiliteit te bereiken. Naast de zware nadruk

op uniformering van technisch-instrumentele, randvoorwaardelijke factoren, vinden

we het streven naar een toenemende inzet van programmatisch werken terug in de

nota Vernieuwing Rijksdienst. 41 De aandacht voor programma’s en projecten is ook

duidelijk terug te vinden in het regeerakkoord, waarin 10 specifieke projecten van dit

kabinet zijn benoemd, en in de plannen van bijna alle ‘kleiner en beter’ projecten van

de verschillende departementen. 42

Aan het idee van programmatisch werken – een tijdelijke organisatiestructuur, gericht

op een complex doel waaraan een aantal samenhangende activiteiten bijdragen – zijn

een aantal positieve connotaties te verbinden die gerelateerd zijn aan het beeld van een

overheid die snel en ontkokerd wil reageren op maatschappelijke problemen:

• Programmatisch werken als vehikel voor flexibiliteit: een tijdelijke, flexibele structuur

waarin met flexibele medewerkers gericht wordt gewerkt aan een concreet

(maatschappelijk) resultaat.

• Programmatisch werken als het middel tegen verkokering: er kan samenhang gebracht

worden in voorheen versnipperde beleidsterreinen, zowel binnen als tussen

departementen, maar ook met decentrale overheden en ketenpartners.

• Programmatisch werken als de snelle oplossing: snel een groep ambtenaren op een

specifiek maatschappelijk en/of politiek issue zetten, zonder dat ze afgeleid worden

door de dagelijkse beleidsbeslommeringen.

39

Al dacht de ROB daar anders over: zie ROB (2004), p.37

40

Geciteerd in ROB (2004)

41

Ministerie van BZK (2007), art. 13

42

Bijvoorbeeld in Ministerie van VWS (2007), Ministerie van Justitie (2008) en Ministerie van V&W (2007)

28 Windvanen en wegwijzers


Vraag is echter of programmatisch werken altijd het geschikte middel is. Natuurlijk,

verkokering heeft een problematische kant. De verdeling van het werk tussen departementen

leidt tot het opknippen van problemen. Van Eijck, de voormalige commissaris

jeugd- en jongerenbeleid, formuleert het in zijn sturingsadvies aan het kabinet als

volgt: ‘Op rijksniveau ziet het ministerie van OCW bijvoorbeeld de voortijdig schoolverlater,

SZW de uitkeringsgerechtigde, Justitie de jeugdcrimineel, VROM de hangjongere

etc., terwijl het over dezelfde jongere gaat.’ 43 De Raad voor Maatschappelijke

Ontwikkeling 44 laat echter zien dat verkokering vaak onontkoombaar is. Toenemende

kennis leidt tot specialisatie, waarmee het verder opknippen van maatschappelijke

vraagstukken in deelthema’s een feit is. Verkokering heeft bovendien ook positieve

kanten: het biedt afbakening, focus en doelgerichtheid.

Maatschappelijke problemen zijn niet op te lossen door een andere structuur te hanteren,

waarbij onherroepelijk een andere categorisering van problemen voor nieuwe

versnippering zorgt. De kans is bovendien groot dat een ‘ontkokerde programmatische

aanpak’ na verloop van tijd zelf een nieuwe koker vormt. Daarmee is een toename van

coördinatie en afstemming dichtbij, zeker wanneer bestaande afdelingen en directies

in stand worden gehouden naast de toegevoegde programma’s.

Erkenning van complexiteit en daadkrachtige oplossing ineen

Los van de praktische kwaliteiten en bezwaren van programmatisch werken, waarop

we in de volgende hoofdstukken verder zullen ingaan, zijn er op deze plek twee aspecten

het vermelden waard die meer symbolisch van aard zijn. Allereerst is dat de constatering

dat het inzetten van programmatisch werken min of meer een (h)erkenning

is van de complexiteit van veel maatschappelijke problemen. Het veiliger maken van

Nederland kan niet projectmatig worden ingezet waarbij middelen en mensen volgens

een strakke planning worden ingezet om dat resultaat in te boeken. De inzet van een

programma erkent in wezen dat niet op voorhand duidelijk is welke stappen gezet

moeten worden om een bepaald doel te bereiken, erkent dat er veel verschillende aspecten

aan het op te lossen probleem kleven, erkent dat er meerdere partijen – vaak

uitvoeringsorganisaties, meerdere departementen en maatschappelijke organisaties –

nodig zijn die met elkaar moeten samenwerken, erkent dat een samenhang nodig is

die niet als vanzelf door betrokken partijen gegenereerd wordt.

Een tweede symbolisch aspect van programmatisch werken staat hier tegenover. Het

inrichten van een programma is niet alleen een erkenning van complexiteit, maar

geeft tegelijk het signaal af dat de overheid het probleem herkent, zich eigen maakt en

gaat oplossen. Een Minister van Justitie die een programma Jeugdcriminaliteit presenteert,

voorzien van concrete projecten en middelen, schept daarmee het beeld dat hij

de jeugdcriminaliteit serieus neemt en het probleem oplosbaar is. Het probleem wordt

opgepakt, ingekaderd en voorzien van een oplossing. Programmatisch werken verenigt

zo tegengestelde symbolische kwaliteiten in zich.

43

Ministeries van VWS, OCW, Justitie, SZW, BZK, VROM en Financiën (2006).

44

RMO (2008)

Context

29


slot

Op zoek naar de maatschappelijke en politieke context van het streven naar flexibiliteit

en de plek van programmatisch werken daarbinnen, hebben we een aantal zaken

geconstateerd. Streven naar flexibiliteit is noodzakelijk in de gegeven maatschappelijke

en politieke context. Een veranderende omgeving vraagt om een flexibele overheid

die tot op zekere hoogte kan meebewegen met maatschappelijke en politieke veranderingen.

Het streven naar flexibiliteit sluit ook aan bij het meer centraal stellen

van de vragen van burgers en de erkenning dat meer samenwerking daarin gewenst

is. Programmatisch werken als uitbreiding van het middelenrepertoire van de overheid

kan aan deze flexibiliteit een bijdrage leveren. Het erkent in feite dat voor complexe

problemen vaak geen eenvoudige oplossingen zijn, dat samenhang en horizontale

samenwerking nodig zijn voor het realiseren van maatschappelijke doelstellingen.

De overheid kan het niet alleen.

Tegelijkertijd constateren we dat de druk van maatschappelijke onvrede en het politiek

primaat de overheid in de verdediging drukken. Het snel kunnen inrichten van

programma’s krijgt dan de symbolische lading van een daadkrachtige overheid die

problemen direct adresseert en oplost. Actief meebewegen wordt dan meewaaien of

‘zich plooien’. Een duidelijke visie op de rol van de overheid en het organiseren van

tegenwicht jegens de politiek is nodig om weerstand te bieden aan deze druk.

Het programma Vernieuwing Rijksdienst gaat aan deze noties voorbij en kiest voor een

instrumentele benadering waarin organisatiestructuren worden aangepast om zodoende

maatschappelijke en politieke bewegingen te kunnen bijbenen. Maar van

structurele flexibiliteit zonder te beantwoorden aan strategische vragen valt niet veel

te verwachten.

aanbevelingen

• Erkenning van de rol en belangen van de politieke leiding hoeft niet te leiden tot

meegaand gedrag. Ambtelijk tegenwicht vanuit de eigen overheidsrol is broodnodig.

Stimuleer, organiseer en honoreer tegenspraak. Neem in dat kader ook de stelling

serieus dat ‘politieke terughoudendheid een noodzakelijke voorwaarde is voor

het welslagen van een kleinere en betere overheid’.

• Laat de aandacht voor korte termijn politiek niet afleiden van de problemen van de

toekomst. Verbeter de ambtelijke vaardigheden om de koers voor de lange termijn

te voorzien van politiek aantrekkelijke tussenresultaten. Dat vraagt niet alleen om

opleidingen in politiek-bestuurlijke sensitiviteit, maar bovenal om training van het

analytisch en creatief vermogen van ambtenaren.

• Consequente strategische positiebepaling is onontbeerlijk in een politiek en maatschappelijk

beweeglijke omgeving, zeker bezien vanuit een Europees of globaal

perspectief. Ontwikkel daartoe strategische vaardigheden van managers en

medewerkers.

30 Windvanen en wegwijzers


• Borduur in dat kader voort op de proactieve stap van twee jaar geleden door na

het vertrek van de 14 de SG de vernieuwing van de rijksdienst op een transparante

en (zelf)kritische manier te evalueren. Rapporteer aan het kabinet op grond van de

geleerde lessen, en geef daarin een duidelijke visie op een betere overheid.

• Gebruik beide symbolische kwaliteiten van programmatisch werken en maak

daarmee richting Tweede Kamer en maatschappij duidelijk dat de inrichting van

een programma betekent dat er sprake is van een complex probleem waarvoor

langdurige en intensieve samenwerking nodig is van veel betrokkenen.

Context

31


Case Vernieuwing Toezicht

In 2005 nam de Tweede Kamer de motie Aptroot aan. 2005 was een jaar van

‘inspectie-bashing’: alles wat met inspectie te maken had, was slecht. De motie

stelt voor om te komen tot één toezichthouder en dwingt samenwerking tussen

inspectiediensten af. De Inspectieraad, waarin de verantwoordelijken voor de

Rijksinspecties zitting hebben, reageert op deze motie door een programma voor

te stellen dat 3 doelen heeft: verbetering van regelgeving en vergunningverlening,

reductie van toezichtslast en verbetering van toezicht. Kortom: de geïnspecteerde

komt meer op de voorgrond te staan.

Veel verandertaken van het programma Vernieuwing Toezicht, zoals de verbetering

van de kwaliteit van het toezicht, worden uitgevoerd binnen de reguliere lijnorganisaties.

Dit bevestigt voor inspecteurs de hypothese dat het programma Vernieuwing

Toezicht vooral een hoog symbolisch gehalte heeft voor de politieke bühne,

en niet alleen de intentie heeft om de geïnspecteerde tegemoet te treden. Dat sluit

aan bij het groeiende politieke besef dat de doelen in de motie Aptroot onhaalbaar

zijn. En dat de praktijk van de inspecties complexer is dan op het eerste gezicht

lijkt: iedere inspectie heeft een eigen historie, is anders gegroeid en handelt vanuit

andere wetten. Wat inspecties al wisten realiseren politici zich nu.

Verwachtingen zijn bijgesteld en generieke oplossingen hebben plaats gemaakt

voor intieme samenwerkingsverbanden. Zo komt vertrouwen tot stand terwijl autonomie

intact blijft. Inspecties benutten binnen de grenzen van elkaars autonomie

steeds meer gedeelde krachten en het inspectievak heeft zich door gedeelde

ervaringen wel degelijk ontwikkeld. Dat geldt in het bijzonder voor verantwoording,

effectmeting, risicoanalyses en systeemtoezicht. Ook informatie-uitwisseling

en samenwerking binnen overlappende domeinen verbetert. Deze resultaten zijn

deels onder druk van de motie Aptroot, maar in de praktijk vooral gerealiseerd

door kleine toenaderingsstappen vanuit de inspectiediensten. Hiervoor was het

besef van afhankelijkheden cruciaal.

32 Windvanen en wegwijzers


Flexibele structuren

If something is in me which can be called religious

then it is the unbounded admiration for the

structure of the world so far as our science can reveal it.

Albert Einstein

In het vorige hoofdstuk hebben we de maatschappelijke en politieke context van het

streven naar flexibiliteit verkend. Daarbij zagen we flexibiliteit terug in de ambitie vaker

gebruik te willen maken van tijdelijke werkeenheden als programma’s en projecten.

We stelden vast dat programmatisch werken zowel praktische als symbolische

kwaliteiten in zich draagt. In dit hoofdstuk onderzoeken we concreet de methodologische,

organisatorische en procesmatige dimensies van programmatisch werken, evenals

de inrichting van programma’s. Wat zijn de grondslagen van programmatisch werken?

Hoe wordt deze manier van werken als instrument toegepast? Wat is de verhouding

tot andere structuren binnen de overheid? En hoe worden programma’s nu ingericht?

Deze vragen worden in dit hoofdstuk beantwoord.

programmatisch werken

Programmatisch werken bij de overheid wordt nog niet zo heel lang toegepast. Het

concept is een product van de groeiende invloed van New Public Management. Deze

bestuurskundige stroming is overgewaaid uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië

en heeft de laatste decennia voet aan de grond gekregen binnen het Nederlandse

openbaar bestuur in de vorm van het streven naar meer efficiëntie, resultaat- en

klantgerichtheid. 45 Programmatisch werken lijkt een groeiende trend. 46 In het vorige

hoofdstuk hebben we laten zien dat die trend met een aantal zaken samenhangt.

Enerzijds is vanuit een toenemend besef van verkokering behoefte aan een concreet

instrument dat gericht is op samenhang en doelgerichtheid. Anderzijds sluit de symboliek

van programmatisch werken goed aan bij de politieke en maatschappelijke

behoefte aan een overheid die problemen krachtdadig oplost.

Over hoe programmatisch werken precies gedefinieerd moet worden, lopen de meningen

uiteen. Dit zijn de meest gangbare definities:

• Een programma is een samenhangende verzameling van activiteiten zoals projecten,

task forces en reguliere lijnactiviteiten gericht op de oplossing van een integrale

probleemstelling die onder de verantwoordelijkheid van verschillende autoriteiten

vallen. 47

• Een programma is een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische

doelen, inspanningen en middelen ter realisering van vaak complexe doelen, zowel

vanuit een organisatie als tussen organisaties. 48

45

Nelissen, De Goede en Van Twist (2004).

46

Zie bijvoorbeeld het aantal keren dat de term ‘programma’ wordt gebruikt in de regeerakkoorden

van 1994 (7), 1998 (9), 2002 (5), 2003 (3), 2007 (20)

47

Licht (2005)

48

Van der Tak en Wijnen (2006)

Flexibele structuren

35


• Een programma is een aantal op elkaar afgestemde projecten en activiteiten, aangepast

aan het gezamenlijk te realiseren doel. 49

Het gaat dus altijd om samenhangende veranderactiviteiten die gericht zijn op de realisatie

van gezamenlijke doelen. Daarbij is een aantal aspecten relevant om te bepalen

of iets programmatisch dan wel in de lijnorganisatie of binnen een project wordt aangepakt.

Zo gaat het steeds om doelgericht werken, de coördinatie van werkzaamheden,

samenwerking en allocatie van middelen. De voordelen die programmatisch werken

biedt zijn aanzienlijk. Door meerdere activiteiten en projecten onder te brengen in één

programma ontstaat een platform voor sturing en verantwoording. Als partijen uit verschillende

‘kokers’ samenwerken neemt de kans op kennisoverdracht uit verschillende

kokers toe, waardoor een impuls tot samenwerking ontstaat. Dit leidt tot synergie 50 .

Binnen de meeste departementale ‘kleiner en beter’ projecten, maar ook in de Werkwijzer

programma’s en projecten van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit 51 wordt de volgende omschrijving gebruikt: ‘Een programma

is zinvol als het nodig is om verschillende unieke werkzaamheden in samenhang

uit te voeren om één of meer strategische doelen te bereiken. Er bestaat duidelijkheid

over de doelen; hoe ze te bereiken zijn, is maar voor een deel te voorzien. Programmamanagement

is het sturen op effect van de samenhangende inspanningen en

werkwijze over organisaties of organisatieonderdelen heen.’ Vaak wordt daar nog aan

toegevoegd dat het moet gaan over complexe en strategische opgaven met een daadwerkelijk

maatschappelijk resultaat.

In de praktijk worden ook reguliere activiteiten bestempeld als programmatisch werken,

wat maatschappelijke verwachtingen schept en politieke daadkracht suggereert.

Ook worden programmatisch en projectmatig werken regelmatig door elkaar gehaald.

Het effect is meer dan een misverstand: de symbolische waarde van programmatisch

werken is ‘hot’. De uitkomst is weliswaar ‘beweging’, maar het is de vraag of deze beweging

vernieuwend is of bijdraagt aan een flexibele en resultaatgerichte overheid.

Wij denken dat dit lang niet altijd het geval is.

verschillen in toepassing

We merken dat programmatisch werken als instrument nog niet is ingeburgerd. Dat

gaat onder meer gepaard met grote verschillen in de toepassing ervan. 52 Zo kent Verkeer

en Waterstaat een bewezen aanpak die berust op successen uit het verleden, terwijl

programmamanagement bij de Belastingdienst per programma geheel anders

wordt geïnterpreteerd. 53 Doordat er geen sprake is van een gezamenlijke interpretatie

van programmatisch werken kost samenwerking veel inspanning: er zijn Babylonische

spraakverwarringen en een gedeeld vertrekpunt of eindstation ontbreekt. Omdat men

49

Delden (1989)

50

Dekkers en Van Kriek (2006)

51

Van Loon en Lipman (2008)

52

Interview Wilma de Munck

53

Cf. kamerbrief DGB/2009/2648 M van 14 mei 2009: Externe doorlichting Informatievoorzieningketen.

36 Windvanen en wegwijzers


geen eenduidige definities hanteert wordt er verschillend invulling gegeven aan programma’s.

54 Daardoor groeit de behoefte aan afstemming over terminologie en methodologie

en wordt te veel tijd gestoken in vergaderen, terwijl programmatisch werken

juist gaat om ‘doen in plaats van praten’. 55

Daarnaast zijn er nu evenveel methoden voor programmatisch werken als er overheidsprogramma’s

zijn. Deze fragmentatie vormt een reële belemmering voor de opbouw

van kennis van programmatisch werken. Programmamanagers beheersen in

veel gevallen alleen de methodologie van het eigen departement – voor zover al sprake

is van één methode binnen elk departement – , maar zijn buiten deze omgeving niet

uitwisselbaar. Zo zijn bijvoorbeeld binnen VWS programmaleiders ondergebracht binnen

een eenheid van waaruit ze wel worden gedetacheerd binnen de eigen organisatie,

maar niet in breder verband. 56 Dat geldt voor meerdere departementen. Daardoor

hebben bewezen methoden en technieken (‘best practices’) weinig betekenis buiten

het eigen departement. 57

De verschillen in wijze van toepassing hebben deels te maken met een gebrek aan ervaring

in programmatisch werken. Dat laatste is ook de reden dat er nu vaak externe

programmamanagers worden ingehuurd. Om rijksbreed programmatisch werken een

kans te geven dient dus niet alleen te worden gewerkt met een vergelijkbare methodologie

maar ook meer ervaring te worden opgedaan. 58

spanningen

In de praktijk speelt de spanning tussen verticale en horizontale sturing een grote rol.

Met verticale sturing doelen we op de klassieke top-down-sturing waarbij met behulp

van juridische, financiële en communicatieve instrumenten beleid wordt vastgesteld

en uitgevoerd. 59 Met horizontale sturing doelen we op meerzijdige sturing, dat wil zeggen

sturingsmaatregelen waarin de horizontale verhoudingen tussen partijen in het

openbaar bestuur en de omgeving tot uiting komen. 60 We constateren dat er veel weerstand

ontstaat wanneer programma’s niet goed aansluiten bij de lijnorganisatie, bijvoorbeeld

doordat organisaties geheel los van elkaar werken waardoor de lijn kampt

met een ‘not invented here syndrome’ 61 Dat komt doordat programmatisch werken op

weinig plaatsen echt is ingebed. We zien dat deze manier van werken zich nog niet

heeft ‘ingevochten’, terwijl het routinematig werken van de lijnorganisatie nog steeds

de norm is binnen de rijksoverheid. Het nieuwe en het klassieke werken komen door

deze tegenstellingen met elkaar op gespannen voet te staan. Wij constateren dat om

die reden het een uitdaging is om het doelgerichte van programmatisch werken te

verenigen met de hiërarchische sturingsrelaties van de lijnorganisatie.

54

Interview met Licht

55

Interview met De Jong

56

Interview met De Munck

57

Algemene Rekenkamer (2008a)

58

Kaats e.a. (2005) en interview met Karreman

59

De Bruijn, en Ten Heuvelhof, (1991)

60

Kalders, Van Erp & Peters (2004)

61

Interviews met Pomp, De Rijcke, Karreman, Riks, Van Ooijen, Licht en Van ‘t Hek

Flexibele structuren

37


In de praktijk zien we dat de scheve machtsverhouding tussen programmatisch werken

en werken vanuit de reguliere lijn ertoe leidt dat programma’s worden aangepast

aan de regels (op het gebied van sturing, beheersing, bedrijfsvoering en verantwoording)

van de lijnorganisatie. Daarmee is de lijnorganisatie uiteindelijk bepalend voor

het succes van een programma. 62 Dit beperkt de armslag die een programmamanager

heeft bij uitvoering van een programma: hij moet steeds rekening houden met zowel

de belangen van het programma als die van de lijn. Dit vertroebelt verantwoordelijkheden

en creëert een spagaat tussen horizontale en verticale structuren.

Deze gespannen verhouding komt tot uiting op plaatsen waar harmonie tussen programma

en lijn bepalend is voor succes. Zo wordt in veel gevallen pas in een heel laat

stadium van een programma goed nagedacht over de ‘indaling’ van programmaresultaten

in de lijn van een organisatie. Omdat een programma per definitie tijdelijk is,

zou idealiter al bij de start moeten worden stilgestaan bij de overdracht van taken aan

de lijn na beëindiging van het programma. Dat verhoogt de kans op het realiseren van

gezamenlijke doelen en zorgt ervoor dat de in het programma gerealiseerde resultaten

worden geborgd.

inrichting

Naast een goede aansluiting van programma- en lijnactiviteiten zijn er nog andere

factoren die medebepalend zijn voor de kans op succes van programma’s. Zonder robuuste

en integrale probleemanalyse in de startfase van een programma ontstaan in

een later stadium problemen. 63 Bij de uitwerking van de oplossingsrichting worden

zelden de juiste belanghebbenden betrokken, waarmee de kans op het mislukken van

programma’s groter wordt. Daarnaast zijn programma’s veelal van binnen naar buiten

gericht: de blik van burgers en bedrijven – als afnemers van overheidsdiensten – ontbreekt.

Daardoor is de kans reëel dat ambities op de verkeerde premissen stoelen en

dat doelstellingen overbodig of achterhaald zijn. 64

Bij overheidsprogramma’s ontbreekt vaak een gedegen kosten-batenanalyse (of ‘business

case’) waarbij vóór de start van een programma een afweging wordt gemaakt

tussen de kosten van het programma en de maatschappelijke baten die te verwachten

zijn. 65 Zonder kosten-batenanalyse zal onduidelijk zijn welke toegevoegde waarde een

bepaald programma heeft voor de maatschappij. Hierdoor is de kans groot dat wel

wordt gestuurd op input (tijd, geld en capaciteit), maar niet op outcome (kwaliteit).

Hierdoor neemt de kans toe dat overheidsprogramma’s worden ontkoppeld van de

oorspronkelijke premisse. Dit proces wordt in het huidige klimaat van bezuinigingen

versterkt: het draait alleen nog maar om de kostenkant van vandaag, niet om de

batenkant van morgen. 66

62

Interviews met Paul en Theunissen

63

Interviews met de Rijcke, Licht, Reyn en Turnhout

64

Interview met Kwast

65

Interviews met de Rijcke, Karreman, Licht, Ten Hoorn Boer,

66

Interview Reyn en Turnhout

38 Windvanen en wegwijzers


Het is gebruikelijk dat overheidsprogramma’s worden begeleid door een klankbordgroep.

In de groep nemen in de regel (oud-)politici, topambtenaren en experts zitting. 67

Burgers, afnemers of vertegenwoordigers van belangengroepen zijn vaak afwezig.

Daardoor ontbreekt inspraak van groepen die in veel gevallen het meeste belang hebben

bij het programma. Dit manco wordt zelden ondervangen door andere maatregelen,

zoals enquêtes of publiekstesten. Hierdoor wordt de kans kleiner dat programma’s

aansluiting vinden bij daadwerkelijk gevoelde externe behoeften. 68 Een overheid die

meer flexibiliteit nastreeft zal toch in ieder geval naar de maatschappij moeten luisteren

om te kunnen meebewegen, bijvoorbeeld door maatschappelijke problemen in

samenspraak met burgers en belangengroepen te adresseren. Nu gebeurt dat nauwelijks.

69 Zoals een van de referenten zei: “De belangengroepen willen wel, het is alleen

nog lastig om de overheid ook betrokken te krijgen.”

Terwijl bij het rijk veel aan prestatiemeting wordt gedaan, hebben bestuurders weinig

zicht op de effecten van programmatisch werken. 70 Dat komt omdat prestatiemeting

nu vooral gericht is op de verantwoording van interne kosten – niet op de maatschappelijke

baten. 71 Meetgegevens zeggen dus veel over de financiële efficiëntie van een

programma, maar weinig over realisatie van de doelen ervan. 72 Hierdoor komen de

betekenis en het bestaansrecht van het programma in het gedrang.

slot

In dit hoofdstuk hebben we beschreven hoe programmatisch werken bij de rijksoverheid

veelal wordt toegepast. We zien dat programmatisch werken zeer divers wordt

ingevuld en dat structuren vaak botsen, overlappen, contrasteren of onthecht zijn.

Er zijn wel pogingen om meervoudige sturing te introduceren, maar verticale sturing

blijft de norm. Het begrip ‘flexibele structuren’ is voor ons daarom een paradoxale

werkelijkheid.

Verandering in de structuur volstaat zelden om flexibiliteit in de organisatie te realiseren.

73 In het volgende hoofdstuk bezien we daarom wat van medewerkers wordt

gevraagd vanuit het perspectief van flexibiliteit en werken in programma’s.

aanbevelingen

• Organiseer meer eenheid in de ‘methoden en technieken’ van programmatisch

werken door training van (potentiële) programmamanagers. Breng ervaringen op

het gebied van programmatisch werken van het ene departement in bij het andere

67

Algemene Rekenkamer (2008a)

68

Nationale ombudsman (2009)

69

Interview Van Oijen

70

Algemene Rekenkamer (2008a), Tak en Wijnen (2006), interviews De Rijcke, Licht,

71

Interview met Pomp

72

Interview Ten Hoorn Boer

73

Volberda (2004)

Flexibele structuren

39


en leg kennis vast. Streef naar eenduidigheid in terminologie en jargon zodat programmamedewerkers

breder inzetbaar worden.

• Zorg voor een duidelijke positionering van het programma ten opzichte van de lijnorganisatie.

Zorg dat de verhoudingen, taken, rollen en verantwoordelijkheden bij

de start van een programma zijn vastgelegd. Vermijd duale eindverantwoordelijkheden

en beleg het eigenaarschap van een programma ondubbelzinnig en expliciet.

• Betrek medewerkers van de lijnorganisatie vanaf de start bij het programma en

geef aan wat hun rol is. Schrijf een plan van aanpak als sprake is van programmaactiviteiten

die overgaan in lijnactiviteiten. Zorg ervoor dat de programmaactiviteiten

die overgaan in lijnactiviteiten goed overgedragen worden aan de lijn.

• Voer een objectieve en gedegen probleemanalyse uit voor aanvang van een programma.

Stel dit als voorwaarde voor het starten van een programma. Toets of deze

analyse is gevalideerd bij de juiste belanghebbenden binnen en buiten de overheid.

• Voer voor de aanvang van een programma een onafhankelijke ‘business case' uit.

Zet daarin de kosten af tegen de maatschappelijke baten. Stel de business case als

voorwaarde voor het starten van een programma.

• Richt bij een programma een klankbordgroep in, waarvan de leden een nauwe

maatschappelijke betrokkenheid hebben met voor dat programma relevante

sectoren. Vraag deze groep publiekstesten en enquêtes uit te voeren. Gebruik de

resultaten van deze bevindingen om het programma te sturen zodat optimaal

wordt aangesloten op maatschappelijke behoeften en verwachtingen.

• Gebruik de uitkomsten van probleemanalyse, business case en enquêtes als

instrumenten voor de sturing en beheersing van het programma. Richt hier ook

instrumenten voor prestatiemeting op in.

40 Windvanen en wegwijzers


Case Veiligheid begint bij Voorkomen (VbbV)

Een van de zes pijlers uit het Coalitieakkoord van Balkenende IV is de pijler

‘Veiligheid, stabiliteit en respect’. Als een van de te treffen maatregelen wordt

‘een nieuw veiligheidsprogramma’ aangekondigd. Dat wordt het project Veiligheid

begint bij Voorkomen. Het beoogde doel van het project is het verbeteren van de

veiligheid, vertaald in een reductie van de criminaliteit met 25% in 2010 ten opzichte

van 2002.

De minister van Justitie is de projectminister. Dat neemt niet weg dat hij de voortgang

en inhoud van het project moet afstemmen met de minister van BZK. Beide

bewindspersonen ondertekenen formele stukken, en treden regelmatig afzonderlijk

op in de media om deelresultaten te presenteren. Dit roept twee vragen op:

wie is eigenaar van het project en in hoeverre kan van vertrouwen worden gesproken?

Volgens het projectplan neemt samenwerking tussen rijk en lokale overheden

een prominente plaats in. Verder zullen maatschappelijke organisaties

(denk aan woningcorporaties, werkgevers, onderwijs- en zorginstellingen) worden

betrokken. Dat vertaalt zich niet door in de projectstructuur: de ingerichte projectdirectie

wordt uitsluitend bemenst met medewerkers van Justitie en BZK.

De onder het project ressorterende programma’s worden uitgevoerd in de staande

organisatie en onder verantwoordelijkheid van een functionaris in de lijnorganisatie.

Daardoor worden de programma’s feitelijk in het kielzog van de beleidstaken

uitgevoerd. Bovendien gaat het om programma’s die sowieso worden uitgevoerd

– VbbV of geen VbbV. Dit roept de vraag op: gaat het hier nu écht om een programma?

Of om een ‘coördinatieschil’ die virtuele samenhang moet brengen in

een breed scala aan activiteiten?

Inleiding en vraagstelling

41


Flexibele ambtenaren

The reasonable man adapts himself to the world;

the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself.

Therefore all progress depends on the unreasonable man.

Albert Einstein

inleiding

In dit hoofdstuk kijken we vooral naar de betekenis van programmatisch werken voor

de ambtenaar 74 . Want ‘hoe je het ook organiseert, uiteindelijk draait het om de kwaliteit

van je medewerkers. Elk ministerie is zo goed als zijn medewerkers’. 75 We richten

ons eerst op de ‘flexibele en mobiele ambtenaar’. Wat is eigenlijk het (vaak voor vanzelfsprekend

genomen) belang van die flexibiliteit en mobiliteit van en voor ambtenaren?

Vervolgens staan we stil bij de vraag wat programmatisch werken – als ‘flexibele’

structuur – nu betekent voor medewerkers in rijksdienst.

flexibel en mobiel

Dat een overheid die flexibel wil zijn, naast een flexibele structuur ook flexibele medewerkers

nodig heeft, lijkt logisch. De nota Vernieuwing Rijksdienst zegt hierover: ‘Een

overheid die flexibel is, dat wil zeggen een overheid die haar medewerkers daar wil

kunnen inzetten waar de nood het hoogst is, moet ook kunnen beschikken over ambtenaren

die meer dan nu het geval is ook zelf flexibel en mobiel zijn.’ 76 Een van de

uitgangspunten voor het te voeren personeel- en organisatiebeleid is dan ook het

bevorderen van de flexibiliteit en mobiliteit van de medewerkers. 77 Het stimuleren van

mobiliteit moet er tevens voor zorgen dat de afslanking niet zoveel pijn doet bij medewerkers.

Door de inzet op loopbaanontwikkeling – de in 2007 afgesloten CAO voor

rijksambtenaren heette niet voor niets ‘van vast en zeker naar flexibel en veilig’ –

moeten ‘moeilijkheden worden voorkomen’. 78 Verder moet de overgang van de ene

plek naar de andere (ook departementaal) worden vergemakkelijkt door de aanstelling

te standaardiseren. 79

Tenslotte geeft Vernieuwing Rijksdienst een beeld van de ambtenaar van morgen:

‘Kenmerkend voor de ambtenaar van de toekomst is enerzijds een grote mate van

flexibiliteit, mobiliteit en brede inzetbaarheid, met als noodzakelijke voorwaarde dat

ambtenaren in beginsel in dienst van het rijk zijn. Anderzijds moet die ambtenaar ook

beschikken over inhoudelijke kennis en vakmanschap’. 80

74

Waar wordt gesproken over de ambtenaar bedoelen we de rijksambtenaar

75

Interview met Bekker

76

Ministerie BZK (2007), art 16

77

Idem, art. 97

78

Idem, art. 98

79

Idem, art. 98

80

Idem, art. 102

Flexibele ambtenaren

43


Al eerder in ons onderzoek constateerden we dat de ambities van Vernieuwing Rijksdienst

vooral vorm krijgen door een specifieke focus op randvoorwaardelijke, technisch-instrumentele

aspecten van flexibiliteit: één functiehuis, één logo, voor iedere

ambtenaar geschikte huisvesting en centraal gestuurd ICT- en HRM-beleid. Door te

voldoen aan deze voorwaarden kunnen ambtenaren gemakkelijker van plek A naar

plek B worden geschoven, zo is de veronderstelling. Zo neemt het vermogen van de

overheid toe om haar organisatie aan te passen. 81 Veel nadruk op ‘techniek’ dus, en

nauwelijks voor meer culturele aspecten van flexibiliteit. Noties over leiderschap, (een

cultuur van) samenwerken, over de schutting kijken, problemen vanuit een ander perspectief

bekijken, ontbreken. Aanbevelingen van de ROB die in ‘Cultuur met een FORS

postuur’ 82 juist op het aspect van cultuur ingrijpen, vinden we in Vernieuwing Rijksdienst

niet terug. De gedachte daarachter is dat de praktische belemmeringen die

samenwerken en ‘een andere manier van werken’ in de weg staan, moeten worden

weggenomen. Dat daarmee niet rechtstreeks wordt aangezet tot een andere manier

van werken, is een weloverwogen keuze 83 . Door de inzet op het ‘mobiel maken’ van

ambtenaren faciliteert men toekomstige besluiten over meer inhoudelijke en strategische

vormen van flexibiliteit.

De premisse bij het streven naar flexibele en mobiele ambtenaren is dat flexibiliteit

positieve gevolgen heeft voor zowel de ambtenaar als de organisatie. Voor de individuele

medewerker betekent dit bijvoorbeeld meer afwisseling in taken en meer mogelijkheden

om zichzelf te kunnen ontplooien. Voor de organisatie betekent flexibiliteit dat

zij beter en sneller kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen door het inzetten van

medewerkers daar waar het nodig is.

In de literatuur over flexibele medewerkers is veel aandacht voor het begrip functionele

flexibiliteit. 84 Dat verwijst naar de bereidheid en het vermogen van een individuele

medewerker om inzetbaar te zijn voor verschillende taken en banen binnen een

organisatie. Persoonlijke groeibehoefte, innovatiegeneigdheid en algemeen zelfvertrouwen

zijn belangrijke persoonskenmerken die samenhangen met die bereidheid en

mogelijkheid tot brede inzetbaarheid. Vertrouwen in het management en een beperkte

taakformalisatie (de mate waarin procedures en regels voorschrijven hoe het werk

gedaan moet worden) zijn belangrijke organisatiefactoren die bijdragen aan de individuele

bereidheid van de ambtenaar om flexibel gedrag te vertonen.

Flexibiliteit is ook heel direct verbonden met leren. Als flexibiliteit wordt begrepen als

snel in kunnen spelen op veranderende situaties, betekent dit dat oude routines moeten

worden afgeleerd en nieuwe aangeleerd. Met de grote aandacht voor de flexibele

ambtenaar in de zin van de mobiele ambtenaar, lijkt de aandacht voor het thema ‘de

lerende overheid’ en de lerende ambtenaar op de achtergrond te raken. Maar werkelijk

veranderen (dus niet: reorganiseren of verbeteren) gaat altijd over mensen. En dat gaat

niet van vandaag op morgen, het kost veel tijd en energie. 85 En het vergt investeren in

81

Idem, art. 99

82

In Cultuur met een FORS Postuur wordt door de ROB voor flexibiliteit gepleit, die samen met omgevings-,

resultaat- en samenwerkingsgerichtheid het FORS postuur van de overheid moet vormen.

83

Interview met Wolthuis.

84

Velde en van den Berg (2003)

85

Jonker e.a. (1998)

44 Windvanen en wegwijzers


medewerkers. Die investeringen leveren echter wel wat op: ‘Er zijn zwakkere en sterkere

ministeries. De zwakke ministeries hebben te weinig geïnvesteerd in de kwaliteit

van hun medewerkers.’ 86

Naast mobiliteit en leren kleeft aan flexibiliteit ook de dimensie van ‘altijd bereikbaar’,

voorzien van technische hulpmiddelen om de ‘virtuele ander’ op moderne wijze tegemoet

te treden: ‘Daar zit je dan, als kersverse Ambtenaar 2.0. De laptop verwachtingsvol

opengeklapt. Je hele sociale netwerk in kaart gebracht, alle profielen bijgewerkt

en alle belangrijke software onder handbereik. Twitter, Yammer, Ning, LinkedIn, Blogger,

Wikispaces: voor de zekerheid is het spul allemaal alvast opgestart. Laat nu de Wisdom

of the Crowds maar komen. Als iedereen met iedereen is verbonden ontstaan ongekende

staaltjes van kenniscreatie. Toch?’ 87

Enige nuancering bij dit aspect van overal en altijd beschikbaar is wel op zijn plaats.

Op dit moment is de overheidsorganisatie nog lang niet altijd ingericht om flexibel te

kunnen werken zoals hierboven omschreven. Er wordt veelal gewoon van negen tot

vijf gewerkt en op aanwezigheid gestuurd in plaats van resultaten. Licht flexibele

werktijden zijn inmiddels geaccepteerd maar thuiswerken (telewerken) en andere vormen

van flexibiliteit ten aanzien van het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden

staan nog in de kinderschoenen.

Maar her en der wordt wel degelijk geëxperimenteerd met vrije vormen van flexibel

ambtenaarschap. Twee voormalige medewerkers van In Axis profileren zich tegenwoordig

als ‘scharrelambtenaar’. Ze leveren een betekenisvolle bijdrage aan het openbaar

bestuur, los van bestaande hiërarchie en structuur: ‘Vrije en bevlogen ambtenaren.

Wanhoop niet! Schud uw ketenen af en ga doen waarvoor u ooit ambtenaar geworden

bent: het dienen van de publieke zaak. Laat u inspireren door de ideeën van de zelfsturing.

Etaleer uw professionaliteit. Organiseer u rond de maatschappelijke opgaven,

wars van procedures en structuren’. 88 Dat klinkt heel anders dan ‘het aanpassen van

structuren ten behoeve van een betere aansluiting op maatschappelijke opgaven’,

zoals vrij vertaald de ambitie van Vernieuwing Rijksdienst luidt. Al netwerkend gaat

de scharrelambtenaar van project naar vraagstuk. Verantwoording legt hij af via een

weblog. Ook hier zoekt hij naar verbinding met anderen omdat hij het principe aanhangt

dat velen meer weten dan één.

Nadelen van flexibiliteit

Flexibiliteit heeft al met al verschillende aspecten die veelal een positieve betekenis

hebben. Maar er zijn ook nadelen verbonden aan het feit dat medewerkers flexibel en

mobiel (moeten) zijn. Sennett 89 spreekt zelfs over moderne slavernij. Door het veelvuldig

van baan veranderen gaan passie en identiteit van medewerkers verloren.

De ambtenaar raakt los van zijn basis, verliest de verbinding met de organisatie en het

hogere doel dat de organisatie nastreeft.

86

Interview met Bekker

87

Ontleend aan www.ambtenaar20.nl

88

Uit het Scharrelmanifest, zie http://scharrelleon.wordpress.com/scharrelmanifest

89

Sennett (2000)

Flexibele ambtenaren

45


Tjeenk Willink stelt – in het jaarverslag van de Raad van State over 2004 90 – dat het collectieve

geheugen van de ambtelijke organisatie steeds gebrekkiger raakt doordat er

nauwelijks tijd is voor reflectie. Dit wordt veroorzaakt door de bewuste stimulering

van mobiliteit ten behoeve van een grotere samenhang tussen overheidsdiensten en

de vervroegde uitstroom – ten behoeve van een ‘cultuuromslag’ – van oudere ambtenaren,

vaak de specialisten.

Naast een afname van binding van medewerkers met de organisatie en verlies van

kennis, ervaring en collectief geheugen zijn meer nadelen van toenemende flexibiliteit

en mobiliteit te noemen. Zo raakt de continuïteit van bepaalde werkzaamheden in het

geding als medewerkers regelmatig van positie wisselen en kan sociale druk ervaren

worden door eisen ten aanzien van beschikbaarheid. 91 Bovendien maakt toenemende

flexibiliteit het besturen van een organisatie er niet eenvoudiger op. Het bij elkaar

brengen van mensen en taken vraagt dan expliciete aandacht.

de ambtenaar in een programma

Wat betekent het om in een programma te werken? Over welke competenties moet de

ambtenaar die in programma’s werkt beschikken? En hoe verhoudt het werken in een

programma zich tot het werken in een lijnorganisatie? We schetsen de kansen en bedreigingen

voor de programmatisch werkende ambtenaar.

Programmatisch werken omschreven we eerder als een tijdelijke, flexibele structuur

waarin gericht wordt gewerkt naar een (maatschappelijk) doel. Het gaat om samenhangende

veranderactiviteiten die gericht zijn op realisatie van gezamenlijke doelen,

coördinatie van werkzaamheden, samenwerking en allocatie van middelen. Programma’s

zijn vaak buiten de lijnorganisatie georganiseerd, maar staan idealiter wel in verbinding

met de lijnorganisatie.

Dat betekent dat veel programmamedewerkers in staat moeten zijn om in een horizontale

structuur 92 het werk te doen waarbij ze functioneel worden aangestuurd binnen

het programma en horizontaal vanuit de lijnorganisatie. Deze manier van werken

dient antwoord te geven op merendeels ongestructureerde problemen en is gericht op

veranderactiviteiten. Het ketendenken waarbij de ‘klant’ in toenemende mate centraal

staat is voorwaarde voor een goed resultaat. Hij moet resultaten kunnen tonen en

hierover kunnen rapporteren. Het uiteindelijke resultaat neemt hij mee terug naar de

lijnorganisatie om zo kennis en kunde te verspreiden en bij te dragen aan de ‘indaling’

van de uitkomsten van het programma. Hij kijkt over de schutting van de eigen organisatie,

leert van anderen en leert op zijn beurt weer aan anderen. Hij staat open voor

nieuwe concepten en ideeën.

90

Raad van State (2005)

91

Jonker, Van Hooff en Messchendorp (1998)

92

Licht (2005)

46 Windvanen en wegwijzers


Dat klinkt als de roep om een superambtenaar, het gedroomde maar niet bestaande

schaap met vijf poten. Toch worden de bijbehorende competenties in menig profiel in

een adem genoemd: flexibiliteit, innovatief handelen, interpersoonlijke sensitiviteit,

klantgerichtheid, netwerkvaardigheden, omgevingsbewustzijn, onafhankelijkheid en

samenwerken. 93

De ene ambtenaar is de andere niet

Organisaties worden volgens Weggeman bevolkt door grofweg twee soorten medewerkers,

de innoverende professional (I-prof), en de routine professional (R-prof). 94 Voor de

I-prof zijn innoveren en improviseren de dominante drijfveren. Hij doet dit vooral op

basis van beschikbare informatie en zijn attitude. Hij is flexibel en creatief, doorbreekt

patronen en vernieuwt voortdurend: eerst anders, dan beter. Voor de R-prof zijn routinematig

werken en het overtreffen van (bestaande) normen en standaarden de dominante

drijfveren. Hij doet dat vooral op basis van ervaring en kundigheid. De R-prof is

efficiënt en geconcentreerd, ontwikkelt patronen en verbetert voortdurend: vandaag

weer beter doen wat gisteren goed is gegaan.

Beide kwaliteiten zijn nodig voor een goed functionerende organisatie, aldus Weggeman.

Ook het programma Vernieuwing Rijksdienst erkent dat zowel de flexibele generalist

als de inhoudelijke expert van belang en nodig zijn. Expliciet wordt zelfs gesteld

dat ‘de expert’ herwaardering behoeft, en er voor experts meer mogelijkheden moeten

komen om carriere te maken. Desalniettemin ligt de nadruk op het streven naar flexibele

en mobiele ambtenaren. Waardering voor de R-prof dreigt in de praktijk echter

naar de achtergrond te verdwijnen. Het gevaar bestaat dat dit type medewerker slechter

gaat functioneren naarmate hij taken moet uitvoeren waarin hij niet deskundig is.

Er zijn dus niet alleen bepaalde taken die minder geschikt zijn voor bemensing door

flexibele medewerkers, maar er is ook een categorie medewerkers die intrinsiek minder

goed tot zijn recht komt wanneer mobiliteit en brede inzetbaarheid ook voor hen

van toepassing wordt verklaard.

Ook het werken in programma’s vraagt om inzet van verschillende typen ambtenaren.

Naast de I- en de R-prof zien wij twee nieuwe typen van ambtenaren ontstaan die gerelateerd

zijn aan de opkomst van programmatisch werken. Zij geven invulling aan de

trends die zich rond de fysieke inrichting van de werkplek en de beschikbare technische

hulpmiddelen voordoen, als ook aan de manier van inzet en omgang daarmee.

We noemen ze de ‘scharrelambtenaar’ en de ‘twitteraar’. Waar de scharrelambtenaar

een voorbeeld is van inhoudsvol losgezongen zijn van bestaande structuren, kan van

de twitteraar worden gezegd dat deze gedreven wordt door moderne snufjes, maar

daarbij het risico loopt om vorm tot inhoud te verheffen. We doelen dan op mensen

die de technieken gebruiken om ’bij de moderne tijd te horen’, maar van daaruit geen

verbinding weten te leggen met de inhoud van het werk.

93

Ministerie van V&W (2003)

94

Weggeman (2000)

Flexibele ambtenaren

47


R-Prof I-Prof Scharrelambtenaar Twitteraar

Routinematig Dynamisch/flexibel Dynamisch/flexibel

Diepe specialisatie

Specialistisch&

generalistisch

Specialistisch

Dynamisch/

meewapperen

Generalistisch

gebaseerd op

technische

middelen, risico van

inhoudsloosheid

Verbeteren Innoveren Innoveren Trendvolgen

Voornamelijk

Lijnorganisatie

Gestructureerde en

ongestructureerde

problemen

Verbonden door

taak en inhoud

Voornamelijk

Lijnorganisatie en

programma

Gestructureerde en

ongestructureerde

problemen

Verbonden door inhoud

en hoger doel

Alleen Programma’s,

projecten en

adviseringsvraagstukken

Ongestructureerde

problemen

Verbonden door

persoonlijke verrijking,

inhoud en hoger doel

Lijn/programma/

project

Trendontwikkelingen

Niet verbonden,

losgezongen, weet

buitenwereld binnen te

brengen

Taakgericht Samenwerkingsgericht Hoger doel gericht Trendgericht

In structuur In (tijdelijke) structuur Los van structuren In structuur

Spanningen

Het werken in en met programma’s heeft positieve kanten, maar er zijn ook inherente

spanningen aan verbonden. Een veel gehoord dilemma is ‘het dienen van twee bazen

Het combineren van een functionele verbinding met het programma en de hiërarchische

verbinding met de lijnorganisatie is in de praktijk vaak ingewikkeld. Enerzijds

is er de inhoudelijke uitdaging en de betrokkenheid bij het oplossen van ongestructureerde

problemen als programmamedewerker, maar daar staat het afleggen van

verantwoording aan en loopbaanafhankelijkheid van de lijnmanager tegenover.

Het succes van een programma kan afstralen op de bij het programma betrokken

medewerkers. 95 Een zichtbare positie in een succesvol programma kan de opmaat zijn

voor een carrièrestap. Deelname aan een minder succesvol of zichtbaar programma

kan echter belemmerend zijn en zelfs een terugkeer in de lijnorganisatie in de weg

staan.

Afhankelijk van het succes van het programma en de verbinding met de lijnorganisatie,

draagt het werken in programma’s ook het risico in zich dat groepsvorming ontstaat

waarbij de ene groep zich wat achtergesteld voelt bij de andere. Programma’s zijn

vaak georganiseerd rondom een actueel veranderingsprobleem waar iedereen wel een

bijdrage aan wil leveren. De niet uitverkoren lijnmedewerker wordt nu door de gekozen

structuur uitgesloten van betrokkenheid. Groepsvorming kan ook de indaling van de

resultaten van het programma in de lijn in de weg staan, doordat het bijdraagt aan een

gevoel van ‘not invented here’.

95

Interview van’t Hek

48 Windvanen en wegwijzers


In deze context is het interessant te constateren dat sommige (delen van) overheidsorganisaties

96 de vaste indelingen van hun organisatie helemaal ter zijde schuiven en

alle werkzaamheden ‘programmatisch’ worden ondergebracht. Medewerkers worden

om de zoveel tijd toebedeeld aan dat onderwerp dat aandacht verdient al naar gelang

de politieke of maatschappelijke context. Reguliere lijnstructuren worden zo gecombineerd

met een flexibele inrichting aan de hand van maatschappelijke thema’s en

beschikbare medewerkers.

Een laatste punt van aandacht betreft de indaling van de medewerker in de lijn na

afloop van het programma. Niet alleen bepaalde werkzaamheden moeten bij beëindiging

van een programma terugvloeien in de lijn, dat geldt ook voor de medewerkers.

Programmamanagers geven aan dat hiervoor onvoldoende aandacht is bij het lijnmanagement.

De kennis en ervaring die mensen hebben opgedaan in een project of

programma, worden onvoldoende benut, aangeboord en verspreid. ‘De ABD zou zich

moeten richten op P-beleid voor programmadirecteuren. Die hebben in de afgelopen

periode een schat aan ervaring opgedaan, maar niet één keer heeft de ABD de moeite

genomen mij of de anderen daarnaar te vragen’, aldus een programmamanager.

slot

We hebben laten zien dat de overheid in het algemeen en programma’s in het bijzonder

vragen om flexibele medewerkers. Medewerkers die mobiel en breed inzetbaar

zijn, kunnen samenwerken over organisaties of organisatiedelen heen, problemen van

meerdere kanten kunnen bekijken en een invalshoek vinden die tot vernieuwende

resultaten leidt. De R-prof is hier minder op ingesteld, werkt vooral vanuit de eigen

expertise en is minder gericht op samenwerking. Maar de R-prof beschikt wel over de

ook zeer benodigde inhoudelijke kennis en is gemotiveerd om te verbeteren wat hij al

beheerst. In programma’s kunnen inhoudelijke expertise en kennis vanuit verschillende

denkrichtingen en invalshoeken worden samengebracht. Zo levert programmatisch

werken een bijdrage aan het verbreden van de kennis van de specialist, en het verdiepen

van de kennis van de generalist.

Niet iedereen heeft de bereidheid en het vermogen tot functionele flexibiliteit. Persoonlijke

groeibehoefte, innovatiegeneigdheid en algemeen zelfvertrouwen zijn

persoonskenmerken die hierop van invloed zijn. Die specifieke persoonskenmerken

zijn samen met een omgeving waarin vertrouwen heerst in het management en taakformalisatie

beperkt is, de voorwaarden voor het tot stand brengen van functionele

flexibiliteit.

Programmamanagement wordt teveel geassocieerd met projectmatig werken 97 , en

onvoldoende gezien als een vak waar specifieke competenties voor nodig zijn.

Personeelsbeleid is daar nog onvoldoende op gericht.

96

bijvoorbeeld DG Veiligheid (BZK)

97

Licht (2005)

Flexibele ambtenaren

49


Programma’s zijn vaak gevuld met medewerkers die een primaire verantwoordelijkheid

hebben in de lijn. 98 Verantwoordelijkheid ligt dus steeds in de eerste plaats bij

verticaal werken. Doordat programmatisch werken een afgeleide is van ‘het echte

werk’, is de professionele aandacht die uitgaat naar programma’s steeds beperkt.

Andersom is bij grote politieke aandacht de trekkracht van een programma groot en

wordt het werk in de lijn belast.

Waarom dan werken in een programma? De aandacht die het programma krijgt, de

vrijheid en (financiële) middelen geven de medewerkers het gevoel bij iets bijzonders

betrokken te zijn. Iets waar je bij wilt horen, waar je voor wilt gaan. 99 Het doet een beroep

op het vermogen en de wil om bruggen te slaan, samen te werken en een andere

manier van kijken te ontwikkelen. Deze competenties zijn echter ook in de lijnorganisatie

nodig, wil de overheid in staat zijn om beter te reageren, of beter nog te anticiperen

op veranderingen in de maatschappij. Dat vraagt om een organisatiebrede cultuur

waarin deze waarden worden benadrukt en voorgeleefd.

aanbevelingen

• Besef dat flexibilisering van de overheid om een specifiek soort medewerkers

vraagt. Zet daartoe alle mogelijke faciliteiten en communicatiemiddelen in die een

actieve verbinding met de maatschappij stimuleren.

• Schep een omgeving waarin flexibiliteit op de juiste momenten wordt beloond.

Maak onderscheid tussen innovatieve en routinematige ambtenaren, maar koester

beide omdat een flexibele overheid ze allebei nodig heeft. Zorg voor interactie

tussen beide typen.

• Leg afspraken over programmatisch werken, doelstellingen en verwachte prestaties

vast in een contract. Bied de ambtenaar de kans om het contract af te keuren.

Leg vast aan wie de programmamedewerker verantwoording aflegt.

• Het succes van programmatisch werken is voor een belangrijk deel afhankelijk van

de competenties van de programmamedewerkers. Schep daarom ruime mogelijkheden

om opleidingen te volgen. Voeg aan het rijksbrede opleidingen pakket ook

opleidingen toe over programmatisch werken.

• Zorg dat programmamedewerkers verbonden blijven met hun organisatie en hun

passie kunnen delen met collega’s. Doe dit ook door lijnmedewerkers actief te

betrekken bij programma’s. Dit stimuleert betrokkenheid en kruisbestuiving.

• Integreer programmamanagement in het huidige personeelsbeleid en zorg voor

carrièreperspectief van programmamedewerkers door diverse carrièrelijnen te

introduceren. Spits dit beleid toe op sleutelfuncties binnen een programma.

Accepteer geen programmanagers die niet ‘in het veld’ hebben gewerkt. Ontwikkel

binnen de kaders van dit beleid een poule van deskundige en ervaren programmamanagers

voor de overheid. Maak deze poule niet te groot zodat er voor deze poule

altijd programma- of projectwerk voorhanden is. Stem werving- en selectiebeleid

af op de inzet van deze poule.

98

Licht (2005)

99

Boonstra (2004)

50 Windvanen en wegwijzers


Case Defensie Verkenningen

In 2007 heeft de minister van Defensie de Verkenningen aangekondigd in een beleidsbrief

waarin hij aangeeft het project noodzakelijk te vinden voor de toekomst

van de krijgsmacht. De Verkenningen worden in opdracht van het kabinet uitgevoerd

en richten zich op de langere termijn. Defensie wordt afgeschilderd als

een polis: een verzekering tegen toekomstige onzekere gebeurtenissen.

De werkzaamheden zijn gericht op beleidsopties voor de toekomstige ambities

voor de inspanning, samenstelling en toerusting van de krijgsmacht. Er is gekozen

voor een interdepartementale aanpak en externe betrokkenheid. De verkenningen

worden uitgevoerd door een interdepartementale projectdirectie waarin vertegenwoordigers

zijn opgenomen van Defensie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Buitenlandse Zaken, Financiën en Justitie. Zij zijn door hun departement

vrijgesteld voor het project Verkenningen, wat ze in staat stelt om ‘uit hun departementale

loopgraven te komen.’

De aanpak van het project stoelt op een paar uitgangspunten: onafhankelijkheid,

analyse en objectiviteit. Dat komt erop neer dat Defensie zich niet als eigenaar

opstelt, maar juist een onafhankelijke positie inneemt in het project. Analyse ligt

aan conclusies en aanbevelingen ten grondslag. Deze aanpak neemt de politieke

lading van het project weg, en zorgt bovendien voor verankering op politiek en

ambtelijk niveau. Verder zorgt een klankbordgroep van zeven externe deskundigen

voor aansluiting bij wensen en verwachtingen van de maatschappij.

Er is veel geïnvesteerd in het verkrijgen van vertrouwen door continu te laten zien

welke inspanningen de projectmedewerkers leveren en wat met deze inspanning

wordt gedaan. Er wordt ook veel aandacht besteed aan ‘verwachtingenmanagement’:

wat is onder welke omstandigheden te verwachten en wanneer moet je dus niets

verwachten? Om op deze golflengte te komen was het belangrijk dat alle betrokkenen

dezelfde taal zouden spreken. Behuizing was daarbij van wezenlijk belang,

‘want voor een goede samenwerking moet je bij elkaar zitten’. Virtuele communicatie

bevordert samenwerken dus niet.

Inleiding en vraagstelling

51


52 Windvanen en wegwijzers


Conclusies & aanbevelingen

De overheid functioneert in een omgeving die sterk in beweging is. Hoge verwachtingen

van burgers ten aanzien van de overheid gaan gepaard met maatschappelijke ontevredenheid.

Tegelijkertijd ‘domineert’ de politiek in een klimaat van incidenten en

regeert de korte termijn. Deze omgevingsfactoren vragen om een overheid die zich

kan aanpassen: zowel in tempo als in de kwaliteit van haar producten en diensten.

De respons op deze bewegingen is flexibilisering. De overheid wil zich klantgerichter

opstellen, de samenwerking met ketenpartners verbeteren en efficiënter werken. Het

programma Vernieuwing Rijksdienst geeft voor de overheid vorm aan deze uitgangspunten.

Programmatisch werken als uitbreiding van het middelenrepertoire van de overheid

kan aan deze flexibiliteit een bijdrage leveren. Het gaat om een manier van werken die

samenwerking verenigt met realisatie van maatschappelijke doelen. Deze praktische

kwaliteit van programmatisch werken heeft ook symbolische waarde. Het erkent dat

voor complexe problemen vaak geen eenvoudige oplossingen zijn, dat samenwerking

en samenhang nodig zijn voor het realiseren van maatschappelijke doelstellingen.

Ook doet het een appel op betrokken ambtenaren: er is een belang, er is focus, er zijn

middelen en het geeft statuur.

Tegelijkertijd constateren we dat onder druk van maatschappelijke onvrede en het

politiek primaat de overheid in een meegaande houding gedrongen wordt. Het snel

kunnen inrichten van programma’s krijgt dan de symbolische lading van een overheid

die zich daadkrachtig wil tonen: problemen worden geadresseerd en opgelost.

In hoeverre programmatisch werken precies bijdraagt aan flexibilisering blijft onduidelijk.

De mate van flexibiliteit is ook niet eenvoudig vast te stellen. We constateren wel

een veel belangrijker punt, namelijk dat programmatisch werken de potentie heeft om

de kwaliteit van het openbaar bestuur structureel te verbeteren.

Tegelijk zien we dat er nog ruimte is voor verbetering in hoe programmatisch werken

wordt toegepast. We zien een grote variëteit aan werkwijzen, doelen en resultaten. We

zien dat er nog vele praktische en hiërarchische obstakels zijn. We concluderen dat de

cultuur van samenwerking die nodig is voor programmatisch werken niet overal van

de grond komt. We zien ook dat betere programmaresultaten afhankelijk zijn van de

mate waarin de overheid investeert in programmamedewerkers.

Als de overheid wil aansluiten bij externe bewegingen is programmatisch werken

onder de juiste voorwaarden een effectief instrument. Deze voorwaarden hebben te

maken met besef van de context waarin programma’s worden uitgevoerd, de structuur-

en de cultuurkant van programmatisch werken. Het effect van programmatisch

werken kan worden vergroot als aan deze voorwaarden wordt voldaan.

We constateren ook dat deze voorwaarden breed worden erkend en herkend bij zowel

programma- als lijnmanagers, medewerkers en adviseurs, maar dat het nog niet een-

Conclusies en aanbevelingen

53


voudig is deze voorwaarden te vervullen. Wij gaan er van uit dat dit wordt veroorzaakt

doordat programmatisch werken nog onvoldoende is ‘uitgerijpt’. Het behoort tot het

‘nog te lerenen nog niet tot het ‘al geleerde’ in de organisatie. Het is nog niet sturend

in het handelen van het rijk, zoals de bekende werkwijzen – inclusief de manieren van

verantwoording en hiërarchie – dat zijn. Wij vermoeden dat de hang naar flexibiliteit

in de zin van ‘meebewegen’ er paradoxaal genoeg voor zorgt dat het achterliggende

doel van de flexibilisering verder uit het zicht raakt. Flexibilisering lijkt namelijk een

doel op zichzelf te worden, in plaats van een bijdrage aan een beter functionerende

overheid, die op de juiste wijze inspeelt op de strategische vragen die aan de orde zijn.

Presteren terwijl de stip op de horizon steeds dichterbij komt vergt een overheid die

stevig in zijn schoenen staat, die duidelijk aangeeft waar het gewenste en het haalbare

elkaar ontmoeten. Tegenspraak is dus een voorwaarde voor flexibilisering van de rijksoverheid

op de lange termijn: zonder tegenspraak kunnen externe bewegingen niet

structureel worden beantwoord. Dat vergt een klimaat waarin tegenspraak gewaardeerd

en gecultiveerd wordt. Anders verwordt ‘meebewegen’ tot ‘meewapperen’, een

windvaan zonder koers. Een duidelijke visie op de rol van de overheid en het organiseren

van tegenwicht jegens de politiek is nodig om weerstand te bieden aan de maatschappelijke

druk.

Aanbevelingen context:

• Erkenning van de rol en belangen van de politieke leiding hoeft niet te leiden tot

meegaand gedrag. Ambtelijk tegenwicht vanuit de eigen overheidsrol is broodnodig.

Stimuleer, organiseer en honoreer tegenspraak.

• Laat de aandacht voor korte termijn politiek niet afleiden van de problemen van de

toekomst. Verbeter de ambtelijke vaardigheden om de koers voor de lange termijn

te voorzien van politiek aantrekkelijke tussenresultaten.

• Borduur voort op de proactieve stap van twee jaar geleden door na het vertrek van

de veertiende SG de vernieuwing van de rijksdienst op een transparante en (zelf)

kritische manier te evalueren. Rapporteer aan het kabinet op grond van de geleerde

lessen, en geef daarin een duidelijke visie op een betere overheid.

Aanbevelingen structuur:

• Ontwikkel programmatisch werken binnen de rijksoverheid tot een vak door te

investeren in programmamedewerkers en werkwijzen. Stimuleer kruisbestuiving

tussen departementen.

• Zorg dat verhoudingen tussen verticale sturing (lijn) en horizontale sturing (programma)

niet ambivalent zijn, maar samen toewerken naar een gedeeld doel.

Betrek bij de aftrap van een programma vertegenwoordigers uit de lijn in planning,

sturing en beheersing. Borg de ‘indaling’ van het programma in de lijn voordat het

programma wordt gestart.

• Investeer in de eerste fase van het programma om uitloop en problemen in de laatste

fase te voorkomen. Leg vast wie (eind)verantwoordelijk is voor welke resultaten.

54 Windvanen en wegwijzers


Aanbevelingen cultuur:

• Besef dat flexibilisering van de overheid om nieuwe typen medewerkers vraagt.

Zorg dat ambtenaren beter verbonden blijven met de maatschappij, bijvoorbeeld

door nieuwe moderne vormen van communicatie aan te bieden.

• Maak onderscheid tussen innovatieve en routinematige ambtenaren.

Zorg voor interactie en uitwisseling van ervaringen.

• Zorg dat in een programma diepgaande vakkennis wordt gecombineerd met

expertise van programmatisch werken om zo de krachten van programmatisch

werken optimaal te benutten.

• Verbeter het carrièreperspectief van programmamedewerkers en ontwikkel

specifiek HRM-beleid voor deze groep.

Conclusies en aanbevelingen

55


Bijlage A: Literatuur

Aardema, Harrie (2004) Verbindend leiderschap, Elsevier, Den Haag.

Aardema, Harrie (2005) Stille waarden, een reflectie op overnormering in publiek management,

Open Universiteit Nederland, Heerlen.

Aardema, Harrie (2007) Control voor Leiders, verandermanagement & coaching, Elsevier,

Den Haag.

Abma, Tineke & Roel in ‘t Veld (ed.) (2001) Handboek Beleidswetenschap, Boom,

Amsterdam.

ABN AMRO (2009) Sectoren in stress, www.maakzaken.nl .

Algemene Rekenkamer (2007) Lessen uit ICT projecten bij de overheid,

http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p425_rapport1.pdf.

Algemene Rekenkamer (2002) Informatievoorziening grote projecten,

http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p299bijlage_handreiking.pdf.

Algemene Rekenkamer (2008) Ketenbesef op de werkvloer,

http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p437_tk31394.pdf.

Algemene Rekenkamer (2008) Staat van de beleidsinformatie,

http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p440_tk31456_1en2.pdf.

Argyris, C., & D. Schön (1978) Organizational learning: A theory of action perspective,

Addison Wesley, Reading.

Argyris, Chris (1996) Leren in en door organisaties. Het hanteerbaar maken van kennis,

Scriptum, Schiedam.

Becker, J. en P. Dekker (2005) Beeld van beleid en politiek, in: De sociale staat van Nederland

2005. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.

Bekker, R. (2009) Liaisons dangereuses, Enige beschouwingen over de arbeidsverhoudingen bij

de overheid, met name tussen politici en ambtenaren. CAOP, Den Haag.

Boonstra, Jaap (2007) Ondernemen in Allianties en netwerken, Kluwer, Den Haag.

Boonstra, Jaap (ed.) (2004) Dynamics of Organizational Change & Learning, John Wiley &

Sons, Wets Sussex, Engeland.

Boutellier, Hans (2002) De veiligheidsutopie, Over vitaliteit, bescherming en burgerschap,

Boom, Den Haag.

Bovend’Eert, P.P.T. (2002) Ministeriële verantwoordelijkheid, druk 1, Ars Aequi, juridische

uitgeverij, Nijmegen.

Brakenhoff, Michel (e.a.) (2008) ‘Kookboek sociale innovatie’, Stichting Greenfield Group,

Den Bosch.

Breed, Kees (2007) Bestuurscultuur en strategie, Dissertatie ROI-reeks, SDU, Den Haag.

Bruijn, Dirk-Jande (2009) Geen ezels! Over inspirerend veranderen in de publieke sector,

Van Gorcum, Assen.

Bruijn, H. de, en E. ten Heuvelhof (1991) Sturingsinstrumenten voor de overheid. Over complexe

netwerken en tweede generatie sturingsinstrumenten, Stenfert Kroese, Houten.

Bruijn, Hans de, Ernst ten Heuvelhof (2007) Management in netwerken, Over veranderen

in een Multi-actorcontext, Lemma, Den Haag.

Bruijn, Hans de, Ernst ten Heuvelhof, Roel in ’t Veld (2007) Procesmanagement, over procesontwerp

en besluitvorming, Academic Service, Den Haag.

CDA (2006) Vertrouwen in Nederland. Vertrouwen in elkaar Verkiezingsprogram 2006-2011,

CDA, Den Haag.

56 Windvanen en wegwijzers


CDA, PvdA en ChristenUnie (2007) Coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van

CDA, PvdA en ChristenUnie, Samen Werken, Samen Leven. Ministerie van Algemene

Zaken, Den Haag.

Delden, P.J. (1989) Kwaliteitsverbetering door programmamanagement,Tijdschrift voor

Management en organisatie, 1989 (3), p. 192-204, Kluwer, Deventer.

Denhardt, Robert B. (1993) The Pursuit of Significance, Strategies for Manegerial Succes in

Public Organisations, Belmont, Wadsworth.

Development Concepts and Doctrine Centre(DCDC) (2006) Global Strategic Trends,

Programme 2007-2036, A U.K. Ministry of Defence, United Kingdom.

Dijk, T. van (2007) Kink in de kabel, Inventarisatie van de bevorderende en belemmerende

factoren bij samenwerking tussen landelijke overheidsorganisaties, UvT, Enschede.

Downs, Anthony (1967) Inside Bureaucracy, Boston, Kittle Brown and Company.

Elias, Norbert, Jonh L. Scotson (2005) Gevestigden en buitenstaanders, Boom, Amsterdam.

Friedman, Thomas (2005) The World is Flat, Penguin Books, United Kingdom.

Gunsteren, Herman van (1994) Culturen van besturen, Boom, Amsterdam.

Hart, P. ‘t, A. Wille e.a. (2003) Politiek-ambtelijke verhoudingen in beweging, Boom, Amsterdam.

Hart, Paul ‘t, (2000) Hervormend leiderschap, over veranderingskunst in het openbaar bestuur,

Lemma, Utrecht.

Hoekstra, R.J. (2006) Hart voor de publieke zaak. Aanbevelingen van de Nationale conventie

voor de 21e eeuw, Den Haag.

Jonker, J., A. van Hooff, H.J. Messchendorp (1998) Flexibiliteit. Het vermogen van organisaties

en mensen om te veranderen, Van Gorcum, Assen.

Kaats, Edwin, Philip van Klaveren en Wilfred Opheij (2005) Organiseren tussen Organisaties,

Scriptum, Schiedam.

Kalders, P., J. van Erp en K. Peters (2004) Overheid in spagaat: over spanningen tussen verticale

en horizontale sturing, Bestuurskunde.nl, Jaargang 13, Nummer 8, pp. 338-346

Kor, R. en G. Wijnen (2005) 50 checklisten voor project en programmamanagement, Kluwer,

Den Haag.

Kummeling, H.R.B.M. (e.a.) (1999) Verkenningen van verantwoordelijkheid. Ministeriële

verantwoordelijkheid voor het toezicht op de financiën van zelfstandige instellingen op

het terrein van onderwijs en onderzoek, Universiteit Utrecht, instituut voor Staats- en

Bestuursrecht, Utrecht.

Licht, Hans (2005) Programmamanagement, regievoering zonder macht, Van Gorcum, Assen.

Lipsky, Michael (1980) Street-Level Bureaucracy, Dilemmas of the Individual in Public Services,

Russell Sage Foundation, New York.

Locke, John, (1988) (oorspr 1690) Over het staatsbestuur, Boom, Amsterdam.

Loo, Erik van de, (2007) Bewuste en onbewuste processen van samenwerking, Tijdschrift

management en Organisatie, 2007 (3/4) blz 219-227, Kluwer, Deventer.

Loon, Anne Jette van, en Paul Lipman (2008) Werkwijzer Programma´s en projecten,

ministerie BZK en LNV, Den Haag.

Maslow, Abraham H. (1998) Maslow on Management, John Wiley & Sons, New York.

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (2007) Nota Vernieuwing

Rijksdienst, Den Haag.

Ministerie van Justitie (2008) Een kleiner (boekje over een) Beter Justitie, Justitieplan 2008-

2011, Den Haag.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2003) Competentiemanagement V&W, Den Haag.

Bijlage A: Literatuur

57


Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2008) Samenvatting Beleidsvoornemen Vernieuwing

VenW 2008 – 2012, Vernieuwen, verbinden, vertrouwen, Den Haag.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2007) Samen zorgen voor beter, Den

Haag.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (2007) “Duidelijk

VROM”, Den Haag.

Ministeries van VWS, OCW, Justitie, SZW en BZK, VROM en Financiën (2006) Operatie

Jong, Koersen op het kind. Sturingsadvies deel 1. Den Haag.

Nationale Ombudsman (2008) Jaarverslag 2007, Burgerschap verzilverd, Den Haag.

Nationale Ombudsman (2009) Jaarverslag 2008, De burger in de ketens, Den Haag.

Nauta, Frans (2008) Het innovatieplatform. Innoveren in het centrum van de macht, Academic

Service, Den Haag.

Nelissen, Nico, Peter de Goede, Mark van Twist (2004) Oog voor openbaar bestuur, een

beknopte geschiedenis van de bestuurskunde, Elsevier, Den Haag.

Nieuwenkamp, Roel (2001) De prijs van het politieke primaat wederzijds vertrouwen en

loyaliteit in de verhouding tussen bewindspersonen en ambtelijke top, Eburon Academic

publishers, Delft.

Nuiver, Hans (e.a.) (2008) ‘Verbinden met vertrouwen. Hoe partijen met verschillende belangen

strategisch kunnen samenwerken’, Van Gorcum, Assen.

Osborne, David & Ted Gaebler (1993) Reinventing Government; how the Entrepreneurial

Spirit is Transforming the Public Sector, Plume/Penguin, New York.

Pultrum, Jitske (2008) Horizontaal werken in de publieke sector, Erasmus universiteit

Rotterdam, Rotterdam.

Putman, Gerard, Ruud Kok (2006) Het heeft een doel maar mist richting. Koers voor een beter

functionerende overheid, SDU Uitgevers, Den Haag.

PvdA (2006) Samen sterker - Werken aan een beter Nederland, verkiezingsprogramma Tweede

Kamerverkiezingen 2006, PvdA, Den Haag.

Raad voor het openbaar bestuur (Rob) (2004) Cultuur met een FORS postuur, SDU, Den Haag.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) (2003) Medialogica: Over het krachtenveld

tussen burgers, media en politie, SDU, Den Haag.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) (2008) De ontkokering voorbij, slim

organiseren voor meer regelruimte, SDU, Den Haag.

Ringeling, Arthur (1993) Het imago van de overheid, De beoordeling van prestaties van de

publieke sector, 1993, VUGA, Den Haag.

Rosanvallon, Pierre, (1981) La crise de l’Etat-provindence, Seuil, Paris.

Rosenthal, U. (1988) Bureaupolitiek en bureaupolitisme, om het behoud van een competitief

overheidsbestel, Samsom, Alphen a/d Rijn.

Schein, Edgar H.(2006) The Corporate Culture Survival Guide: Sense and Nonsense About

Culture Change, Wiley, John & Sons, Incorporated, United States.

Secretarissen-generaal overleg (SGO) (2007) De verkokering voorbij, Den Haag.

Senge, P. M. (1990) The Fifth Discipline. The art and practice of the learning organization,

Currency/Doubleday, New York.

Sennet, Richard (2002) De flexibele mens, Psychogram van de moderne samenleving. Byblos,

Amsterdam.

Smith, Adam (1997) The Wealth of Nations, Dent/Dutton, London/Toronto/New York.

SP (2006) Een beter Nederland, voor hetzelfde geld, Verkiezingsprogramma 2006-2010,

Rotterdam.

58 Windvanen en wegwijzers


Spek, Jaap van der, Paul Frissen, Rien Rouw, Martijn van der Steen (2009) Het gezicht van

de Staat, NSOB, Den Haag.

Steen, Martijn van der en Mark van Twist (2008) Op weg naar de doe het zelf democratie.

Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie? Inaxis, Koninklijke Broese en Peereboom,

Den Haag

Straathof, Alex,en Rita van Dijk (2003) Cultuurverandering bij de overheid: Sturen of sleuren?

Boom, Amsterdam.

Tak, T van der, en G. Wijnen (2006) Programmamanagement, sturen op samenhang, Kluwer,

Den Haag.

Thijn, Ed van (1997) Politiek en bureaucratie, Baas boven baas, Van Gennep-Wiardi Beckmanstichting,

Amsterdam.

Tjeenk Willink, H.D. (2005) Jaarverslag Raad van State 2004, Raad van State, Den Haag.

Tjeenk Willink, H.D. (2006) Jaarverslag Raad van State 2005, Raad van State, Den Haag.

Tweede Kamer der Staten Generaal (2009) Vertrouwen en zelfvertrouwen. Den Haag.

Twist, M.J.W. van, R.J. in ’t Veld (1993) Over kerndepartementen, een vergelijkend onderzoek

naar departementale veranderingsprocessen in Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen en

Denemarken, Vuga, Den Haag.

Twist, M.J.W. van (2003) Contouren van een andere overheid, Staatscourant, 17 december

2003, SDU, Den Haag.

Veld, R.J. in ’t (2005) Ordelijke chaos noodzaak voor innovatie, Bestuurskunde, Jaargang 14,

nummer 7/8, blz 24 - 32.

Velde, Mandy van der, en Peter van den Berg (2003) Functionele flexibiliteit van medewerkers

stimuleren, Opleiding & Ontwikkeling, 16(12), blz. 15-18.

Volberda, Henk (1999) Building the Flexible Firm, Oxford University Press, Oxford.

Volberda, Henk (2004) De flexibele onderneming, Kluwer, Den Haag.

VVD (2006) Voor een samenleving met ambitie, verkiezingsprogramma 2006, VVD, Den Haag.

Weber Max (1999) Politiek als beroep, Agora, Baarn/Kapellen.

Weber, Max (1972) Gezag en bureaucratie, Universitaire Pres Rotterdam/Standaard

Wetenschappelijke Uitgeverij, Rotterdam/Antwerpen.

Weggeman, Mathieu (2000) Kennismanagement: de praktijk, Scriptum, Schiedam.

Weggeman, Mathieu (2008) Leidinggeven aan professionals? Niet doen! , Scriptum,

Schiedam.

Weick, Karl E. (1995) Sensemaking in Organisations, Sage Publications, London.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (2004) Bewijzen van goede

dienstverlening, Amsterdam University Press, Amsterdam.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (2006) Lerende Overheid. Een

pleidooi voor probleemgerichte politiek, Amsterdam University Press, Amsterdam.

Wetering, Chris van de (2009) Tijd voor scharrelambtenaren, PM, mei 2009.

Ook: http//scharrelpaul.wordpress.com en http://scharrelleon.wordpress.ncom

Wilson, Woodrow (1997) The study of Administration in : Jay M. Sharritz, Albert C. Hyde,

Classics of Public Administration, Hartcourt VBrace, Forth Worth.

Wolf, Charles (1993) Markets of Governments. Choosing between Imperfect Alternatives,

1993, The MIT Press, Cambridge/London.

www.21minuten.nl (2007) Editie 2007.

www.ambtenaar20.nl

www.CBS.nl.

Bijlage A: Literatuur

59


Bijlage B: Geïnterviewde personen

Prof. mr. R. Bekker, Secretaris-generaal Vernieuwing Rijksdienst, Ministerie van BZK

Dr. C.J.M. Breed, Secretaris Raad voor het openbaar bestuur

Mr. M.N. Cramwinckel MPA, Directeur DG-Rechtspleging en Rechtshandhaving en

projectdirecteur ‘Kleiner en Beter’, Ministerie van Justitie

H.C.A.P. van Drunen, Projectmedewerker Verkenningen, Ministerie van Justitie

Drs. L. van den Ham, Vice president Capgemini Consulting, Capgemini

J. van ’t Hek, Organisatieadviseur

Drs. E.M. ten Hoorn Boer, Directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sancties, Ministerie

van Justitie

J.W de Jong M. Eng. Inspecteur-generaal, Staatstoezicht op de Mijnen

Drs. H. Karreman, Programmamanager Justitiële voorwaarden, Ministerie van Justitie

Dr. M.H.C. Koolhaas, Manager DGOBR/WM/BBR, Ministerie van BZK

Drs. J. Korterink, Principal consultant Capgemini Consulting, Capgemini

E. Kwast, Projectleider overheid van de toekomst, Ministerie van BZK

G.J. Licht, Interim-manager en adviseur

W.A. de Munck RA, Directeur P&O, projectleider Samen zorgen voor beter, Ministerie

van VWS

Drs. R. van Oijen, Directeur Programma’s en Projecten, Ministerie van VWS

Dr. Ir. H. Paul MPA, Inspecteur-generaal VROM Inspectie, Ministerie van VROM

Drs. M. Pomp, Projectleider ambtenaar van de toekomst, Ministerie van BZK

Drs. P.F.M. Raets, Plaatsvervangend secretaris-generaal, Ministerie van BZK

Dr. S.J.G. Reyn, Projectdirecteur Verkenningen, Ministerie van Defensie

Drs. F.J.M. de Rijcke, Programmamanager e-inspecties, Bureau inspectieraad/ICTU

Dr. ir. A.M.C. van Rijn, Directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van BZK

Mr. E. Riks, Directeur Veiligheid begint bij Voorkomen (VbbV), Ministerie van Justitie

Drs. H.W.M. Schoof, Directeur-generaal Veiligheid, Ministerie van BZK

Drs. V.M. Theunissen, Adviseur SG & pSG , Ministerie VWS

Mr. J. Thunnissen, Inspecteur-generaal, Inspectie Verkeer & Waterstaat, Ministerie van

V&W

KTZ. drs. C.L. Turnhout, Projectsecretaris Verkenningen, Ministerie van Defensie

Prof. dr. M. van Twist, Hoogleraar Universiteit van Tilburg en Decaan NSOB

Dr. J.J.M. Uijlenbroek, Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk, Ministerie

van BZK

Ing. M.F. Wolthuis MPA, Hoofd bureau programma vernieuwing rijksdienst, Ministerie

van BZK

Ir. M.A. Zuurbier, Directeur Arbeidsinspectie, Ministerie van SZW

60 Windvanen en wegwijzers


Bijlage C: Stellingen

Deelvraag 1: Wat is de maatschappelijke en politieke context van het streven naar

flexibiliteit in het kader van de ‘Vernieuwing van de Rijksdienst’?

1.1 Door medialogica fixeert het publieke en politieke debat zich op incidenten en

de korte termijn 100 . Gecombineerd met een versterking van het politieke primaat

101 ten opzichte van het ambtelijk apparaat leidt dit tot een sterke behoefte

aan een flexibele rijksdienst 102 die zich kan ‘buigen en plooien’ ten opzichte van

politieke en maatschappelijke behoeften (een rijksdienst die – wat onaardig

geformuleerd - lekker kan meewapperen met de politieke wind). Dergelijke

buigzaamheid leidt niet tot een ‘betere’ overheid maar tot een ‘beter aangepaste’

overheid.

1.2 Het domein waar de overheid - laat staan een bepaald departement - helemaal

zelf over gaat is door deregulering, privatisering en verzelfstandiging in de jaren

80 en 90 steeds kleiner geworden. 103 De mogelijkheden van de overheid om de

samenleving ‘naar haar hand te zetten’ zijn dus afgenomen. Een overheid die

- in de trant van programma Vernieuwing Rijksdienst – de suggestie blijft wekken

dat met een andere organisatiestructuur van de overheid (meer flexibel,

meer programmatisch werken) de maatschappelijke problemen kunnen worden

opgelost, komt van een koude kermis thuis. De aldus gewekte verwachtingen

kunnen namelijk niet worden ingelost. Dat komt het vertrouwen van de burger

in de overheid niet ten goede.

1.3 Maatschappelijke vraagstukken worden steeds breder en integraler geformuleerd.

104 Toenemende (wetenschappelijke) kennis leidt zowel tot specialisatie als

tot het besef dat veel zaken met elkaar samenhangen. Toenemende verkokering

alsmede het besef daarvan zijn daarmee onontkoombaar. Een niet te bevredigen

behoefte aan vernieuwing is het gevolg. Alleen een antwoord waarin de

overheid haar beperkte mogelijkheden én de onontkoombaarheid van verkokering

erkent, doet recht aan de werkelijkheid. Het programma Vernieuwing Rijksdienst

doet dat niet. Het wekt de indruk dat met meer flexibiliteit de maatschappelijke

problemen wél in goede samenhang kunnen worden opgelost.

Dat is een illusie.

1.4 We leven in een ‘risicosamenleving’, waarbij burgers van de overheid verwachten

dat deze een samenleving biedt waarin de kans op schade, ellende en ziekte

is weggepoetst. Tegelijkertijd wil de burger niet dat de overheid hem in de weg

loopt, zich met zijn leven bemoeit. We willen maximale vrijheid om het leven zo

in te richten als we wensen, maar ook bescherming tegen daar waar de vrijheid

van de ander of het optreden van de overheid ons last bezorgt. 105 Vrijheid en

bescherming dus. Media en politiek versterken deze haast paradoxale behoeften.

Dat plaatst de overheid in een lastig parket, het onmogelijke wordt gevraagd.

Zolang de politiek blijft bijdragen aan de hoog gespannen verwachtingen

van burgers, zal de overheid dit dilemma niet kunnen oplossen. Zo blijft het

vertrouwen in de overheid laag.

1.5 Het programma Vernieuwing Rijksdienst 106 is vooral gericht op het flexibel maken

van de departementen en de ‘Haagse ambtenaren’. Er is geen enkele garantie

dat daarmee ook een flexibel uitvoeringspraktijk wordt bereikt, terwijl veelal

op dat niveau burgers en bedrijven met de overheid in aanraking komen. Enig

concreet effect op de dagelijkse dienstverlening aan burgers en bedrijven is dus

niet te verwachten, en daarmee zal ook het vertrouwen in en de waardering van

de overheid niet veranderen.

1.6 Eerdere adviezen en rapporten over ‘een betere overheid’ wijzen regelmatig op

het belang van ontkokerde en flexibele politiek. 107 Zo zouden bv. ook vaste Kamercommissies

beter moeten aansluiten bij maatschappelijke problemen en

niet de departementale indeling moeten volgen. Dat gebeurt echter niet.

Zo blijft de politiek een verkokerde departementale aanpak bekrachtigen.

Bijlage C: Stellingen

61


1.7 Het programma Vernieuwing Rijksdienst stelt als voorwaarde voor het slagen

van ‘kleiner en beter’ dat de politiek keuzes maakt 108 . ‘Kleiner’ kan niet bij een

gelijkblijvend ambitieniveau. Aangezien ‘minder ambitieus zijn’ niet de eerste

natuur is van veel politici ligt hier een cruciale rol voor de ambtelijke top; zij

moeten de bewindspersonen deze spiegel voorhouden en ‘dwingen’ tot prioriteitstelling

en het maken van keuzes. Als de ambtelijke top deze taak niet serieus

invult, zal ‘kleiner en beter’ niet slagen.

Deelvraag 2: En welke plek heeft dan programmatisch werken binnen dat streven naar

een meer flexibele overheid?

2.1 In het programma Vernieuwing Rijksdienst wordt met een flexibele overheid

gedoeld op een overheid die snel en ontkokerd kan inspelen op maatschappelijke

problemen. Bestaande departementale structuren worden daartoe onvoldoende

in staat geacht. De veronderstelling is dat de inrichting van de departementale

structuur (continu) moet worden aangepast aan de vraagstukken uit de

samenleving, onder meer door het breed inzetten van project- en programmastructuren.

109 Flexibiliteit in de structuur van de organisatie dus. Over een ‘cultuur

van flexibiliteit’ (in de zin van een probleem van meer kanten kunnen bekijken,

kunnen inleven in de situatie van een ander, over de schutting kijken)

rept het programma Vernieuwing Rijksdienst met geen woord. Gezien het belang

van ‘mentale flexibiliteit’ valt te betwijfelen of de huidige maatregelen die

zijn gericht op ‘structuurflexibiliteit’ veel effect zullen hebben.

2.2 Om meer programmatisch werken mogelijk te maken zijn flexibele huisvesting,

rijksuniforme ICT-voorzieningen, harmonisatie van personeelsbeleid en centrale

indiensttreding bij het Rijk (i.p.v. bij departementen of directies) noodzakelijk.

Zo kan ambtelijke mankracht makkelijker en sneller worden ingezet daar waar

het nodig is 110 . Zolang aan deze voorwaarden niet is voldaan, zal programmatisch

werken geen succes worden.

2.3 Programma’s lijken veelal te worden ingezet om een specifiek, concreet (maatschappelijk

of organisatie-) doel te bereiken. De veronderstelling daarbij is dat

vanuit zo’n programma meer slagkracht of verandervermogen georganiseerd

kan worden 111 . Hoe een dergelijk gebruik van programma’s de samenhang in

overheidsbeleid en de flexibiliteit van de overheid bevordert, blijft onbenoemd.

Het risico is reëel dat de toename van programmatisch werken vooral bijdraagt

aan een grotere doelgerichtheid op specifieke doelen die binnen de scope van

een bepaald departement vallen.

2.4 In de nota Vernieuwing Rijksdienst wordt gesteld dat programmatisch werken

gebruikt zal worden om beter in te spelen op complexe veranderingen in de

maatschappij 112 . In de nota worden diverse maatregelen genoemd om de doelstellingen

te bereiken. De meeste maatregelen liggen echter in de (technischinstrumentele)

middelensfeer (ICT, huisvesting en arbeidsvoorwaarden). Programmatisch

werken stimuleert daarmee geen echte verandering in denken en

handelen (2e en 3e orde leerproces, ontwikkeling van nieuwe principes 113 ) en zal

onvoldoende bijdragen aan een meer flexibele overheid.

2.5 Werken met programma’s en projecten past bij het beeld van een flexibele en

snel reagerende overheid. Het sluit aan bij zowel de korte tijdshorizon als de

daadkrachtige toon van de politiek. Een overheid die binnen een paar maanden

het programma ‘maatschappelijke probleem A, B of C’ kan starten, suggereert

dat het de zaak ernstig neemt, dat het probleem oplosbaar is en men niet verstard

is in de oude structuren. Het is vooral de ‘tone of voice’ die hier verandert,

niet de manier van werken.

2.6 Een toename van programmatisch werken bij de rijksdienst betekent vooral een

toename van het met enige regelmaat toedelen van ambtenaren aan beleidsthema’s

waar een bepaald resultaat behaald moet worden. Welke andere manier

van werken daarmee wordt voorgestaan, dat blijkt noch uit de nota Vernieuwing

Rijksdienst, noch uit departementale ‘kleiner en beter’ plannen.

62 Windvanen en wegwijzers


2.7 Nederlanders maken zich zorgen over het functioneren van de overheid. 114 Burgers

voelen zich niet serieus genomen. Door het spiegelen van problemen van

burgers in gelijknamige programma’s (administratieve lasten, jeugdcriminaliteit)

poogt de overheid te laten zien de burger serieus te nemen. 115 Ook het gebruik

van bezweringsformules als ‘stevige aanpak’, ‘resultaatgericht’, ‘effectieve

programma’s’ poogt hieraan een bijdrage te leveren. Zo kan deze manier van

‘aansluiten bij maatschappelijke vragen’ een eigenstandige bijdrage leveren aan

het vertrouwen in de overheid, een bijdrage die verder weinig te maken heeft

met meer of minder probleemoplossend vermogen.

2.8 Wanneer programma’s worden toegevoegd aan het bestaande arsenaal van afdelingen

en directies zal de flexibiliteit van de overheid niet toenemen. De programma’s

vormen zelf immers ook kokers, waardoor er meer afstemming, overleg

en coördinatie nodig is 116 , onder andere met de afdelingen of directies waaruit

het programma ontstond. Dat verhindert slagvaardig en efficiënt optreden.

Alleen door tegelijkertijd te snijden in bestaande afdelingen of directies kan de

slagvaardigheid toenemen.

Deelvraag 3: Op welke manier wordt programmatisch werken toegepast door/tussen

departementen?

3.1 Binnen departementen wordt op zeer uiteenlopende manieren aan programma’s

gewerkt. Van een rode draad is daarbij geen sprake omdat het begrip ‘programma’

diffuus is en verschillend wordt geïnterpreteerd. Dat geldt ook voor literatuur

over programmatisch werken. Hierdoor lopen opvattingen uiteen over

doelstellingen en uitgangspunten, wat het effect van programmatisch werken

verzwakt. Dit effect wordt versterkt naarmate programmadoelstellingen dichter

bij de uitvoering komen. 117 Hierdoor blijven beoogde maatschappelijke veranderingen

uit.

3.2 De methodologie die binnen overheidsprogramma’s wordt toegepast verschilt

sterk. Daar komt bij dat programmaleiders in veel gevallen de methodologie onvoldoende

beheersen en bewezen methoden en technieken (‘best practices’)

nauwelijks betekenis hebben. 118 Bovendien is programmamanagement als instrument

onvoldoende ingeburgerd binnen de overheid. 119 Het effect is dat programmaplanning

en uitvoering tussen departementen verschilt. Hierdoor zijn

overheidsprogramma’s onvergelijkbaar, wat het beoogde maatschappelijke effect

ondergraaft.

3.3 Programma’s zijn in de regel ingericht om binnen een departement uitgevoerd

te worden. Daar is de kans op slagen relatief groot vanwege verwantschap in organisatie,

processen en cultuur. Bij interdepartementale programma’s is per definitie

een gebrek aan verwantschap en een overschot aan afhankelijkheden.

Deze afhankelijkheden vragen om een zeer transparant beeld van besturing,

beheersing, organisatie, bestuurlijke informatievoorziening en verantwoordelijkheden.

Zonder deze transparantie neemt de kans toe dat programma’s niet

buiten lijnorganisaties tot bloei komen, wat onduidelijkheid verder versterkt. 120

3.4 Binnen de departementen is afgesproken dat mensen die gaan werken in een

programma een terugkeergarantie hebben. 121 De HRM verantwoordelijkheid

blijft bij de oorspronkelijke afdeling. Alhoewel dit een logische afweging lijkt om

de terugkeergarantie geen papieren tijger te laten worden is het effect averechts.

De HRM verantwoordelijkheid drukt zwaar op de uitlenende manager

die er geen zicht meer op heeft. Het maakt ook de Programmamanagers afhankelijk

van de lijn: de lijn laat zijn toppers niet gaan.

3.5 Binnen de departementen zijn de planning en control instrumenten ingericht

op lijnorganisaties (met voor de persoon vaak performance management). Dit

maakt het lastig om programma’s te sturen en om de bijdrage van individuen te

beoordelen/belonen.

Bijlage C: Stellingen

63


3.6 Er dient een poule te komen van medewerkers die (voornamelijk/uitsluitend) in

programma’s werken, de beheerder van deze poule dient ook de vraag inzichtelijk

te maken. Dit om de last op de lijn te verlichten, programma’s sneller te

kunnen starten en de onzekerheid voor in programma’s gedetacheerden te verkleinen.

Vanwege de toenemende vraag naar interdepartementale programma’s

dient deze poule op rijksniveau te worden georganiseerd.

3.7 De departementen zijn lijnorganisaties. De ervaring met projectmatig werken is

daardoor beperkt, de ervaring met programmatisch werken al helemaal. Programmamanagement

wordt vaak extern ingehuurd. Om programmatisch werken

een kans te geven dient hierover meer kennis te worden verkregen. 122

3.8 De introductie van programmatisch werken neemt weliswaar verticale kokers

van organisaties weg, maar vervangt deze met horizontale kokers van programma’s.

123

3.9 Voor programmatisch werken is openheid en taakgerichtheid van groot belang.

Als dat gepredikt wordt maar er met gesloten deuren onderhandeld wordt en

het voldoen aan de procedures het belangrijkste criterium bij besluitvorming is,

dan maakt dat programmatisch werken moeilijk. 124

Deelvraag 4: Zijn programma’s ook daadwerkelijk (in)gericht op maatschappelijke vraagstukken

die om een samenhangende aanpak vragen?

4.1 Bij overheidsprogramma’s ontbreekt vaak een gedegen kosten-baten analyse (of

‘business case’) waarbij rekening wordt gehouden met programmakosten enerzijds

en maatschappelijke baten anderzijds. Het gevolg is dat programma’s vaak

los van de maatschappelijke ontwikkelingen worden opgetuigd of beoordeeld. 125

Hierdoor neemt de behoefte om te sturen op tijd en budget (in tegenstelling tot

kwaliteit) toe en worden overheidsprogramma’s ontkoppeld van hun oorspronkelijke

doelstelling. 126 Dit proces wordt in het huidige klimaat van bezuinigingen

versterkt.

4.2 Binnen programma’s wordt gestuurd op tijd en geld, niet op maatschappelijke

baten.

4.3 Het is gebruikelijk dat overheidsprogramma’s worden begeleid door een klankbordgroep.

In de groep nemen in de regel politici, topambtenaren en experts zitting.

Gebruikers, afnemers of vertegenwoordigers van belangengroepen zijn in

de regel afwezig. Daardoor ontbreekt inspraak van de groep die het meest belang

heeft bij het programma. Dit manco wordt zelden ondervangen door andere

maatregelen, zoals enquêtes of publiekstesten. Hierdoor neemt de kans

toe dat programma’s geen aansluiting vinden bij maatschappelijke behoeften. 127

4.4 Doordat overheden onvoldoende zicht hebben op prestaties doordat relatief

weinig aan prestatiemeting wordt gedaan, hebben bestuurders geen zicht op de

effecten van programmatisch werken op de maatschappij. 128

4.5 Tussentijdse evaluaties van programma’s zijn bij de overheid schaars. Dat geldt

ook voor programma-evaluaties. Daar komt bij dat evaluaties vooral gericht zijn op

procesmatige aspecten van samenwerking, niet op maatschappelijke effecten. 129

4.6 Programmatisch werken wordt vaak gebruikt om organisaties te laten veranderen.

Als de onderliggende wil er niet is om tot verandering te komen zal programmatisch

werken niet leiden tot oplossingen. 130

4.7 Zoals programmatisch werken wordt toegepast bij de overheid, draagt het vooral

bij aan het werken aan goed afgebakende, bekende en beperkte (maar ongetemde)

maatschappelijke problemen, die een gerichte en ferme aanpak vereisen.

Voor onbekende, ontembare maatschappelijke problemen is een andere

manier van werken nodig, gebaseerd op netwerk-denken, horizontale sturing,

gedeelde en gedeeltelijke verantwoordelijkheid. Gegeven de inrichting en aansturing

van de rijksdienst gaat dit niet lukken.

64 Windvanen en wegwijzers


Deelvraag 5: Wat betekent programmatisch werken voor de medewerker?

5.1 Medewerkers moeten worden toegerust om programmatisch werken in praktijk

te kunnen brengen, managers om erop te kunnen sturen. 131 Niet iedere medewerker

en manager is geschikt of geschikt te maken om programmatisch te

werken of leiding te geven in een horizontale structuur waarbij verleiding en

overtuiging (de relatie) de middelen zijn om te sturen in plaats van sturing door

middel van hiërarchische macht. 132 Het is slechts een enkeling gegeven om de

omslag te maken van ‘lijndenken’ naar ‘programmadenkenen vice versa. Lijnen

programmamanagers en –medewerkers zijn niet zonder meer inwisselbaar.

Het feit dat dit wel zo gebeurt, zonder aandacht voor de specifieke competenties

die nodig zijn in beide disciplines, is mogelijk één van de elementen van

falende programma’s.

5.2 Programmatisch werken zoals het nu wordt toegepast, is niet verinnerlijkt in de

organisaties 133 , maar blijft, onder verwijzing naar Schein, een artefact. 134 Het

wordt gezien als ‘niet van ons’, iets dat los staat van de departementale structuur.

Het huidige (lijn)management gelooft onvoldoende in deze manier van

werken en is onvoldoende toegerust om dit gestalte te geven.

5.3 De veronderstelling dat de medewerker werkzaam binnen een programma

meer flexibel is – want in staat om ‘over schotten heen te springen’ - dan de

beleidsmedewerker in de staande organisatie, berust op een misvatting. 135 De

programmamedewerker kan zich eenzijdig focussen op het onderwerp van het

programma, terwijl de medewerker in een directie het schakelwerk moet doen

tussen inhoud en de politieke hectiek van alle dag, zoals het beantwoorden van

Kamervragen.

5.4 Programmatisch werken brengt nieuwe uitdagingen voor medewerkers maar

ook kopzorgen en lastige kwesties: 2 bazen dienen (lijn- en programmamanager),

onzekerheid over inzetbaarheid bij einde programma, expertise verlies op

oorspronkelijke dossier. Hier is niets aan te doen. Het is niet realistisch te veronderstellen

dat je alle nadelen van programmatisch werken kunt ondervangen.

Deelvraag 6: Wat zijn de schaduwkanten van programmatisch werken?

6.1 Programmatisch werken vraagt om samenwerking en draagt de mogelijkheid

tot meer bureaucratie in zich. Immers, samenwerken vraagt meer overleg, communicatie

en transparantie. Een nieuwe verkokering is niet ver weg. 136 Dit risico

wordt wellicht wel onderkend maar er wordt nog onvoldoende naar gehandeld

binnen het openbaar bestuur.

6.2 Literatuur en onderzoek laat zien dat er een ‘profielschets’ is te maken van programmatisch

werken 137 : wanneer wordt wel/niet programmatisch gewerkt?, wie

is geschikt om een programma aan te sturen/erin te werken?, welk doel beoog

je?, wanneer is het programma klaar?, hoe wordt het opgeleverde geborgd in de

organisatie? Zo er binnen de rijksdienst al wordt gewerkt met zo’n ‘profielschets’,

is daar niets van te merken.

6.3 Verankering van kennis opgebouwd in het programma is belangrijk. 138 De kans

is groot dat resultaten van programma’s niet beklijven omdat daar opgebouwde

kennis verloren gaat. Zie hoe is omgegaan met alle voorlopers van het programma

Vernieuwing Rijksdienst (Andere Overheid als meest recente voorbeeld).

Programma’s kosten veel tijd en energie wat betreft personele bewegingen: de

juiste mensen op de juiste plek in het programma krijgen, de mensen weer elders

onderbrengen na beëindiging van een programma.

6.4 Werken in programma’s levert ‘tweederangs’ medewerkers op: zij die niet in een

programma werken of dat op hun cv hebben staan, tellen minder mee of hebben

dat gevoel. Dat is slecht voor de motivatie en onderling vertrouwen.

Bijlage C: Stellingen

65


Eindnoten Bijlage C

100

RMO (2003).

101

Nieuwenkamp (2001).

102

Bekker (2009); ‘t Hart & Wille (2003).

103

ROB (2004).

104

RMO (2008); Nota Vernieuwing Rijksdienst (2007), p.12.

105

Boutellier (2002).

106

Nota Vernieuwing Rijksdienst.

107

Zie bv. ROB (2004) en Andere Overheid (2003).

108

Nota Vernieuwing Rijksdienst, o.a. p. 11 en p. 60.

109

Nota Vernieuwing Rijksdienst, o.a. p. 6 en p. 8.

110

Bekker (2009); Nota Vernieuwing Rijksdienst.

111

Zie o.a. Ministerie van Justitie (2008).

112

Nota Vernieuwing Rijksdienst, p. 8.

113

Argyris & Schon (1978).

114

21minuten.nl

115

Van der Spek, Frissen et. al (2009).

116

RMO (2008).

117

ARK (2008a).

118

ARK (2008).

119

Delden (1989.)

120

Kaats, van Klaveren en Opheij (2008); Weggeman (2008).

121

VROM (2007).

122

Kaats, van Klaveren en Opheij (2005).

123

RMO advies (2008).

124

van der Tak & Wijnen (2006) H 8.1.7.

125

ARK rapport (2008a).

126

ARK rapport (2008).

127

Nationale ombudsman (2009).

128

ARK (2008), van der Tak & Wijnen (2006) H 2. 2.

129

ARK (2008).

130

van der Tak & Wijnen (2006) H 8.

131

De Bruijn (2009), De Bruijn & Ten Heuvelhof (2007).

132

Licht (2007), Weggemans (2000).

133

Boonstra (2004).

134

Schein (1990).

135

Nauta (2008).

136

Elias (1965), RMO (2008).

137

De Bruijn en Ten Heuvelhof (2007).

138

De Bruijn en Ten Heuvelhof (2007).

66 Windvanen en wegwijzers


Bijlage D: Vergelijking van de cases

Vernieuwing Toezicht Verkenningen Defensie Veiligheid begint bij

Voorkomen

Naam Programma Project Project

Ingericht als

Programma

(met daaronder

verschillende

projecten en deels

lijnactiviteiten)

Project

Programma (met

daaronder verzameling

van projecten en

lijnactiviteiten (die

programma’s worden

genoemd)

Politiekmaatschappelijke

context

Motie Aptroot

(vermindering

toezichtslast) is

aanleiding.

Wordt opgehangen

onder VRD

Discussie over de rol

die Nederland in de

wereld wil spelen op

militair gebied en de

bijbehorende benodigde

omvang van DefensieVervolg op afgerond

Veiligheidsprogramma

‘Naar een veiliger

samenleving’.

Wordt opgenomen in

Beleidsprogramma bij

Coalitie akkoord

Doel,

maatschappelijk

effect

Vermindering

toezichtslast:Eén loket voor

toezicht

Ketengericht dmv

inrichten van

toezichtsdomeinen

Ambities en

defensiebestedingen met

elkaar in lijn brengen

Verbeteren van de

objectieve (en subjectieve)

veiligheid te weten, door:een reductie van de

criminaliteit met 25%

in 2010 ten opzichte

van 2002

een kwart minder

fysieke verloedering

en ernstige sociale

overlast in 2010 ten

opzichte van 2002

Te bereiken door

Reductie van de

toezichtslast met

25% en een personele

taakstelling van 20%

Schetsen

toekomstscenario’s

en bijbehorende

krijgsmacht profielen

Een combinatie van

preventie, bestuurlijke

en strafrechtelijke

handhaving en nazorg

Inrichting en

bevoegdhedenInspectieraad heeft

sturingsfunctie,

het Bureau

Inspectieraad

de regiefunctie,

aanjagen en

rapporteren.

Beleidsfunctie

zowel bij bureau

inspectieraad

(generiek) als in de

lijn (specifiek)


Interdepartementale

projectdirectie

interdepartementale

klankbordgroep

(directeurs niveau)

klankbordgroep, olv

oud-minister Zalm

ministeriele

regiegroep, vz MinDef

Kabinet als

opdrachtgever

Programma manager

met regiefunctie:

sturen, aanjagen,

rapporteren. Beleid

en uitvoering in de

staande organisatie

Opdrachtgeverschap in

de lijn (DG van Justitie

en BZK)

Directeuren overleg als

voorbereiding op

Ministeriële

regiegroep, ‘Pijler V’

overleg, MinJus en

MinBZK

Bijlage D: Vergelijking van de cases

67


Financiële middelenICT-“Bekker”gelden

Voor het overige

gefinancierd

vanuit diverse

inspectiediensten
Reservering in de

begroting, geen

structurele toekenning

van middelen.

Bij aanvang werden

gereserveerde

middelen niet

beschikbaar gesteld

aan programma

manager

Door economische

crisis minder

gelden dan eerder

gereserveerd

Politieke

verantwoordelijk heid

belegd bij

Minister van EZ en BZK

(voorheen bestuurlijke

vernieuwing)

Kabinet als geheel

Ministers van Justitie en

BZK

Betrokken partijen

Vrijwel alle

Rijksinspecties

doen mee in

Vernieuwing Toezicht.

Samenwerking met

andere toezichthouders

Politie, Belastingdienst,

Douane, gemeenten,

etc.

Departementen

Defensie, Buitenlandse

Zaken, BZK, Justitie,

Financien

Departementen Justitie,

BZK, OCW, SZW,

Programmaministerie

J&G, OM, politie, lokaal

bestuur,maatschappelijke

organisaties als

woningcorporaties,

arbeidsmarktorganisaties,

onderwijs

en zorg

Doorlooptijd 2007? - eind 2010 Maart 2008 - begin 2010 Eind 2007 - eind 2010

Hoe worden

maatschappelijke

baten gemeten?

Monitoring en

rapportage middels

meerder indicatoren

welke momenteel in

ontwikkeling zijn

Nvt

Monitoring en

rapporteren op een zestal

indicatoren

Tussentijdse

evaluatie

JaTussentijdse

evaluatie resulteert

in bijstellen

doelstelling:

één loket als middel

Nee

− Wel is het project

opgesplitst in diverse

fasen

− (start – uitvoeringsfase

– synthesefase)

die doorlopen worden

Nee

Onder VbbV zijn

verschillende

programma’s opgehangen

(uit de staande

organisatie), die in

verschillende fasen

worden opgeleverd

Van buiten naar

binnen?

Het uitgangspunt

is van buiten naar

binnen, maar in de

praktijk is het vooral

van binnen naar

buiten, uitzonderingen

daargelaten.

Ontwikkelingen van

buiten naar binnen

worden langzaam

zichtbaar

Informatie wordt

ingewonnen bij

bondgenootschappelijke

krijgsmachten,

en verschillende

onderzoeksinstituten

Programma is intern (in)

gericht, inhoudelijk en

beleidsmatig van opzet,

gericht op rapportage

aan bewindspersonen

en parlement. In

verschillende (deel)

projecten wel veel

samenwerking met

verschillende organisaties

en bestuurslagen

68 Windvanen en wegwijzers


Iets over de auteurs

Arjan de Boer is beleidsadviseur bij het ministerie van Justitie, sinds 2008 bij de directie

Justitieel Jeugdbeleid. Hij adviseert in dat kader onder andere over sanctiebeleid voor

jeugdigen en geestelijke gezondheidszorg voor minderjarige gestraften. Eerder werkte

hij achtereenvolgens als reclasseringswerker, beleidsmede werker en unitmanager bij de

reclassering van het Leger des Heils. Hij studeerde theoretische psychologie in Leiden.

Hans van den Hul is werkzaam bij de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, momenteel bij

de afdeling Personeel & Organisatie. Eerder werkte hij op diverse managementfuncties

bij de recherche, de noodhulp en de wijkpolitie. Hij studeerde na de politieacademie aan

de Erasmus Universiteit (sociologie) en de Vrije Universiteit Brussel (menselijke ecologie).

Lenny Bosman is Projectleider Frontoffice Wegvervoer, onderdeel van een van de projecten

uit het programma Vernieuwing Rijksdienst. In deze functie draagt zij bij aan de

samenwerking tussen de verschillende Inspectiediensten. Ze is haar loopbaan gestart

als HRM-adviseur met als specialisatie scheepvaart, baggerindustrie en offshore.

Maud van der Veen is afdelinghoofd bij het College voor Zorgverzekeringen. Het CVZ is

een onafhankelijk bestuursorgaan, dat adviseert over de Zorgverzekeringswet en de

AWBZ. Zij houdt zich voornamelijk bezig met de vraag welke zorg publiekrechtelijk

verzekerd is en zou moeten zijn. Zij heeft fysiotherapie en rechten gestudeerd. Zij is

eerder werkzaam geweest in de gezondheidszorg en de zorgverzekeringsbranche.

Maxwell Keyte is managing consultant bij Capgemini Consulting. In die rol begeleidt hij

verandertrajecten en voert hij strategische adviesopdrachten uit binnen de rijksoverheid.

Hij heeft internationaal recht en internationale betrekkingen gestudeerd in Rotterdam,

Amsterdam, Stockholm en Washington, DC. Tijdens zijn loopbaan heeft hij gewerkt als

politiek adviseur en beleidsmedewerker bij het ministerie van Defensie.

Nina Huygen is de politiek assistent van de staatssecretaris van Justitie. Zij is als adviseur

de schakel tussen bewindspersoon, departement en parlement. Eerder werkte zij

bij de Immigratie- en naturalisatiedienst, onder meer als beleidsmedewerker, projectleider

en in diverse managementfuncties. Zij studeerde politicologie en internationaal

recht in Amsterdam en Aix-en-Provence.

De auteurs zijn voor dit onderzoek bijgestaan door prof. dr. Roel in ’t Veld, verbonden

aan en oprichter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. De opdrachtgever

namens het SG-overleg is plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden, drs. Philippe Raets.

More magazines by this user
Similar magazines