Nieuwsbrief

nsob.nl

Inhoud - School voor Openbaar Bestuur

2009

Nieuwsbrief

herfst

Inhoud

NSOB WEBSITE www.nsob.nl

3 Start MPA 2009-2011

4 Voorlichtingsmiddag MPA


5 Jaarcongres MPA

Agenda

Netwerkboek MPA-alumni

Tweede IML-alumnicongres

6 Start 3 e jaargroep MSUS

7 Netwerkboek IML-alumni

Inschrijven Metropool 8

NSOB & Berenschot starten

topopleiding strategische

communicatie

8 Leeratelier Strategie

2009-2010 van start

Tweede editie WRR/NSOB

leeratelier Beleidsanalyse

9 Start Leeratelier Good

Governance en Stakeholdermanagement

2010

Leeratelier Toezicht en Naleving

10 Denktank

12 Personalia

NSOB ■ Lange Voorhout 17 ■ 2514 EB ’s-Gravenhage ■ T 070 302 49 10 ■ info@nsob.nl

■ F 070 302 49 11 ■ www.nsob.nl


Hier kan bijv.de foto van de

laan voor jullie pand die op

de binnenzijde van de brochure

staat


Start MPA 2009-2011

Donderdag 10 september 2009 is de 21ste jaargroep van de opleiding Master of Public

Administration gestart. De fellows van de groep MPA 2009 – 2011 hebben tijdens de

introductiedag kennis gemaakt met de NSOB, de decanen en elkaar.

Sascha Baggerman,

Job van Beekhoven,

Andrea Connell,

George Cremers,

Olivier Dutilh,

Michiel de Graef,

Nienke Grimmius,

Gelinde Groeneveld,

Sander de Haas,

Annelies van ‘t Hof,

Erik Jungerius,

Ronald Leushuis,

Yolande van der Meulen,

Alwin Nijhuis,

Monique van Oers,

Marcel de Prieëlle,

Marcel van der Priem,

Ali Rabarison – van der Laan,

Stefan Scheeringa,

Erik Schreijen,

Ronald Smit,

Anil Soerdjbalie,

Ilse Verkerk,

provincie Noord-Holland

ministerie van justitie

Algemene Rekenkamer

gemeente Amstelveen

politie Amsterdam-Amstelland

provincie Noord-Holland

provincie Utrecht

gemeente Zeist

OM, parket Amsterdam

provincie Noord-Holland

provincie Overijssel

gemeente Nijmegen

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

NMA

provincie Zuid-Holland

gemeente Dordrecht

ministerie van VROM

ministerie van justitie

programma vernieuwing rijksdienst

ministerie van justitie

politie Rotterdam Rijnmond

OM, parket Zwolle


Voorlichtingsmiddag MPA

donderdag 11 maart 2010

Donderdag 11 maart 2010 vindt van 16.00 uur tot 18.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst

plaats voor de leergang ‘Master of Public Administration’. Locatie is het pand

van de NSOB, Lange Voorhout 17 in Den Haag. De nieuwe leergang start medio september

2010.

De opleiding Master of Public Administration is een tweejarige deeltijdopleiding voor

hogere ambtenaren, werkzaam bij departementen, provincies, gemeenten en

andere overheidsorganisaties en voor functionarissen uit organisaties die intensief

met de publieke sector te maken hebben. Zij bezetten leidinggevende posities of

gaan dat in de toekomst doen. In de opleiding staat de publieke sector centraal.

De opleiding bestaat uit vier fasen. De eerste fase is gericht op ‘unfreezing’. De deelnemers

leren afstand nemen van gangbare inzichten en oplossingen. Hierdoor

ontstaat ruimte voor de volgende fase, waarin zij intensief werken aan kennismaking

met nieuwe gezichtspunten, het versterken van persoonlijke vaardigheden en

het toepassen van de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden.

Tussen de tweede en de derde fase van de opleiding verblijven de deelnemers acht

weken in het buitenland, waarvan twee weken worden doorgebracht aan een universiteit

die samenwerkt met de NSOB. In aansluiting hierop voert men een onderzoeksopdracht

of stage uit bij overheidsorganisaties in het land waar men verblijft.

Bij terugkomst volgt de reflectiefase; deze fase is erop gericht dat de fellows meer

oog krijgen voor de samenhang van ontwikkelingen in de publieke sector.

De toepassingsfase is de laatste fase van de opleiding waarin fellows concrete

adviesopdrachten uitvoeren.

Een succesvolle afsluiting van de opleiding leidt tot de toekenning van de titel Master

of Public Administration (MPA). De MPA is in 2003 door de European Association

for Public Administration Accreditation geaccrediteerd. De EAPAA is sinds 1 januari

2008 door de NVAO geaccepteerd als VBI.

Aanmelding voor de voorlichtingsmiddag op 11 maart 2010 kan bij:

Wanda van der Werf, projectondersteuning MPA,

telefoon 070 – 302 491 6, of

info@nsob.nl

Mocht deze datum u niet schikken dan kan altijd apart een afspraak worden

gemaakt met de directeur of een van de twee decanen van de NSOB.


5 e MPA Jaarcongres - vrijdag 16 april 2010

Het MPA-jaarcongres in 2010 staat gepland op vrijdag 16 april 2010. Het thema

wordt: Het veranderend politieke landschap en de betekenis voor de politiek en

ambtenarij.

Bent u geïnteresseerd mee te werken aan de organisatie of heeft u ideeën

en voorstellen, laat het ons weten via

werf@nsob.nl

Netwerkboek MPA-alumni

Jaarlijks verschijnt het Netwerkboek op het jaarcongres. Voor de

editie van april 2010 kunt u tot 1 maart 2010 wijzigingen doorgeven.

Nog lang niet alle alumni staan in het MPA-netwerkboek.

Op de website van de NSOB is een formulier te downloaden om

uw gegevens aan ons door te geven.

Netwerkboek IML-alumni

Jaarlijks verschijnt het Netwerkboek op het jaarcongres. Voor de

editie van april 2010 kunt u tot 1 maart 2010 wijzigingen doorgeven.

Nog lang niet alle alumni staan in het IML-netwerkboek.

Op de website van de NSOB is een formulier te downloaden

om uw gegevens aan ons door te geven.

Tweede IML - alumnicongres

donderdag 22 april 2010

Op donderdag 22 april 2010 wordt het tweede IML – alumnicongres gehouden.

Locatie voor de bijeenkomst is Den Haag. Op donderdag 12 november a.s. komen

de ambassadeurs van de IML – leergangen met de programmaleiding bijeen om de

definitieve invulling van het thema, het programma van de dag en de te benaderen

sprekers vast te leggen.

Contactpersonen voor de organisatie vanuit de NSOB zijn:

Marije Plooij, IML-projectmanager, E plooij@nsob.nl T 070 – 302 49 21

Hera Tseng, directeur/bestuurder, E tseng@nsob.nl T 070 – 302 49 26


Start 3e jaargroep Master of Strategic

Urban Studies (MSUS)

De Master of Strategic Urban Studies (MSUS) wordt verzorgd door de NSOB in samenwerking

met Nicis. Op donderdag 17 september 2009 vond de introductiedag van de 3 e

editie plaats bij de NSOB in Den Haag. Op deze dag hebben de deelnemers uitgebreid

kennis gemaakt met elkaar en de opleiding.

De volgende personen nemen deel aan MSUS III:

ó Yvonne van den Berg, gemeente Ridderkerk, ó Marianne van Dijk, gemeente Utrecht,

ó Mario Fruianu, ministerie van VenW, ó Marlies de Leeuw, gemeente Amsterdam,

ó Fred Nilsen, gemeente Lelystad, ó Gea Offerein, Pieter Oosterhout Buro voor Architectuur

BNA, ó Klaas van Staalduinen, Stadsregio Rotterdam, ó Ingeborg Stadhouders,

gemeente Wageningen, ó Richard Toussain, gemeente Delft.

De opleiding Master of Strategic Urban Studies combineert de laatste inzichten uit de

wetenschap en de praktijk van economische, sociale, ruimtelijke en governance-vraagstukken

rond de stad. De opleiding kijkt ook nadrukkelijk naar de internationale context.

De verbinding met de stedelijke praktijk (zowel privaat als publiek en publiek/

privaat) staat daarbij voorop. En altijd vanuit de gedachte dat de stedelijke uitdagingen

een samenhangend antwoord vereisen.

Wilt u meer informatie over

de Master of Strategic Urban Studies,

dan kunt contact opnemen met de

leermanager van de opleiding,

drs. W.J. Verheul

T 070 302 49 15

E verheul@nsob.nl


Inschrijven Metropool 8

Eind januari 2010 gaat voor de achtste achtereenvolgende keer het Metropoolprogramma

van start. Het Metropoolprogramma is bestemd voor medewerkers van gemeenten,

provincies, en samenwerkingsverbanden die werken in de (groot-)stedelijke

context.

Wie werkt voor de stad of provincie moet een goed zicht hebben op de specifieke

kenmerken van het openbaar bestuur op (groot)stedelijk en regionaal niveau. Anders

dan op het nationale niveau bezitten gemeenten en provincies nauwe banden

met de burger, ‘afnemers’ van diensten en buurtgemeenten. Juist deze band met de

omgeving komt sterk tot uitdrukking in processen rondom beleidsontwikkeling en

uitvoering.

Dit stelt bijzondere eisen aan professionals die de ambitie bezitten om in de toekomst

een spilfunctie te vervullen in de ambtelijke organisatie. Door de korte lijnen

naar bestuur en samenleving combineert de professional diverse rollen, zoals die

van adviseur, initiator, coördinator, procesbegeleider of uitvoerder. Om deze rollen

te beheersen biedt Metropool inhoudelijke kennis over steden en stedelijkheid,

maatschappelijke ontwikkelingen en trends binnen het openbaar bestuur, maar

ook vaardigheden die deelnemers helpen optimaal te functioneren binnen de overheid.

Het programma van Metropool kent twee leerlijnen: cognitieve verdieping en de

ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Deze ‘dubbele-leerlijn’ doorkruist de

gehele opleiding; docenten en trainers bespreken met deelnemers actuele, maatschappelijke

ontwikkelingen en verkennen de invloed daarvan op politiek en bureaucratie.

Tegelijkertijd ontwikkelen deelnemers vaardigheden die nodig zijn om

adequaat met deze ontwikkelingen om te gaan.

Meer informatie kunt u vinden op:

www.nsob.nl/metropool en www.roi-opleidingen.nl

Voor vragen over de leergang kunt u ook terecht bij het leermanagement:

drs. A. C. (Annemiek) van der Weel

E a.vanderweel@roi-opl.nl T 070 376 36 76

drs. J.H. (Jaap) van der Spek

E vanderspek@nsob.nl T 070 302 4948).

NSOB & Berenschot starten topopleiding

strategische communicatie

Op 20 januari 2010 start de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in

samenwerking met Berenschot B.V. de topopleiding strategische communicatie.

De opleiding is internationaal georiënteerd. Zo zal Alastair Campbell de deelnemers

in Londen toespreken over zijn rol als topadviseur communicatie van Tony

Blair gedurende 1997-2003 en vinden er in de Verenigde Staten ontmoetingen

plaats met bloggers in Washington en wetenschappers aan Harvard University,

Boston.

De doelgroep van deze topopleiding strategische communicatie bezet strategische

posities in beleid, uitvoering of communicatie bij de overheid of semioverheid of

zal dat in de toekomst doen.

Door zijn veelzijdigheid en gerenommeerde kerndocenten biedt het programma


een meerwaarde voor communicatieprofessionals én sleutelfunctionarissen die

werken in een hectisch medialandschap en veeleisende omgeving. Deelname verdiept

de kennis over de voordelen van samenwerking tussen ‘beleid’ en ‘communicatie’,

vergroot het (inter)nationale netwerk en stelt deelnemers in staat effectief te

schakelen tussen lange termijn communicatiestrategie en korte termijn tactiek bij

de uitvoering van beleid.

Wilt u meer informatie over de topopleiding strategische communicatie, dan

kunt contact opnemen met de leermanager van de opleiding, drs. J.H. (Jaap) van der

Spek (vanderspek@nsob.nl) of www.nsob.nl.

Leeratelier Strategie 2009 – 2010 start

dinsdag 17 november 2009

Op dinsdag 17 november 2009 start de vijfde uitvoering van het Leeratelier Strategie.

De NSOB heeft deze opleiding samen met het Rijksbrede Strategieberaad ontwikkeld.

Door professionals op evenwichtige wijze te confronteren met theorie en

praktijk van strategieontwikkeling en strategie-implementatie hopen we bij te dragen

aan de professionalisering van de strategische functie bij de overheid.

Mocht u interesse

hebben in deelname aan

het Leeratelier Strategie,

dan verzoeken wij u zo

spoedig mogelijk contact

op te nemen met de

contactpersoon voor de

leergang, drs. Marije

Plooij op 070 – 302 49

21 of plooij@nsob.nl.

In het Leeratelier Strategie wordt de variëteit in de praktijk van strategievorming binnen

het openbaar bestuur gekoesterd. Het ontwikkelen van een gevarieerd handelingsrepertoire

is in dynamische en complexe omstandigheden de belangrijkste

competentie van strategen. De variëteit aan benaderingen en praktijken krijgt een

plaats in het Leeratelier Strategie, waar strategen en strategische beleidsmedewerkers

niet alleen van topdocenten en praktijkleermeesters, maar vooral ook van elkaar

en elkaars werkpraktijk leren.

Het Leeratelier Strategie is ontwikkeld voor een groep van zestien tot twintig deelnemers

per keer. De doelgroep bestaat uit professionals die strategisch werk verrichten

bij overheidsorganisaties en die vijf tot tien jaar werkervaring meebrengen.

De kosten voor deelname aan het Leeratelier Strategie 2009-2010 bedragen: € 6.200, -.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.nsob.nl onder ‘open

inschrijving’. Hier treft u onder andere de brochure en het aanmeldingsformulier

voor het Leeratelier 2009 – 2010 aan.

Tweede editie WRR/NSOB-leeratelier

Beleidsanalyse

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en de Wetenschappelijke Raad

voor het Regeringsbeleid (WRR) organiseren samen het Leeratelier Beleidsanalyse.

Het atelier is opgezet vanuit de gedachte dat hoogwaardig management alleen onvoldoende

is voor een goed presterende overheid. Kennis van én voor beleid helpt

om de beleidsontwikkeling kwalitatief te verbeteren en het leervermogen van de

overheid te versterken.

Vanuit deze overtuiging biedt het leeratelier (beleids)onderzoekers in en rondom de

rijksoverheid een stevig fundament voor een gedegen en bruikbare beleidsanalyse.

Deelnemers kunnen zo hun repertoire verbreden en verdiepen. Daarnaast besteedt

het atelier aandacht aan de praktische vertaling van onderzoek naar advies door de

scharnierpunten tussen beleidsonderzoekers en beleidsmakers te verkennen.


Het leeratelier start 10 november a.s. De totale omvang van het atelier bedraagt 21

dagdelen, verdeeld over 11 bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats bij de

NSOB aan het Lange Voorhout in Den Haag.

Wilt u meer informatie over het leeratelier beleidsanalyse, dan kunt

contact opnemen met de leermanager van de opleiding,drs. J.H. (Jaap) van der

Spek (vanderspek@nsob.nl) of www.nsob.nl.

Start Leeratelier Good Governance en

Stakeholdermanagement 2010

Op 19 januari 2010 gaat het Leeratelier Good Governance en Stakeholdermanagement

weer van start. Het leeratelier is bestemd voor managers en hogere beleids- en/of staffunctionarissen

die werkzaam zijn bij verzelfstandigde organisaties, maatschappelijke

ondernemingen en kerndepartementen.

Ook voor diegenen, die op het eerdergenoemde functieniveau werkzaam zijn en in

hun dagelijkse praktijk te maken hebben met op afstand geplaatste uitvoeringsinstellingen,

is dit leeratelier zeer interessant om te volgen.

Meer informatie treft u op de NSOB-website. U vindt daar de brochure, het inschrijfformulier

alsook het rooster. Mocht u onverhoopt nog andere vragen hebben, neemt u

dan contact op met Philip Karré, leermanager van dit leeratelier (karré@nsob.nl/070

302 49 22)

Leeratelier Toezicht en Naleving

De zesde editie van het Leeratelier Toezicht en Naleving is 14 en 15 oktober gestart.

Het leeratelier richt zich op professionals, die op strategisch niveau werken aan toezichtvraagstukken

of die zich daarheen willen ontwikkelen, en brengt hen de concrete

kernvaardigheden van het toezicht bij.

De leerateliers zijn zo opgezet dat zij de deelnemers een actieve leeromgeving bieden,

waarin zowel de thema’s aansturing en planning, als complexe vraagstukken aan de

orde komen. De confrontatie van praktijk en theorie staat centraal en de deelnemers

worden uitgenodigd hun kennis verder te verbreden en verdiepen.

Peter Dekker

Marion Dolmans

Erik van Ede

Geert Emmens

Marian Gacsbaranyi

Fons van Gessel

René Gilhuijs

Ernst van Glansbeek

Chérie Goewie

Gosse Heeringa

Evert Jan Hummelen

Angela Kat

Jantine Kervel

Jack van Leeuwen

Erik Martijnse

Mark Pijning

Taco van Prooijen

Voedsel en Waren Autoriteit

Gemeente Breda

Plantenziektenkundige Dienst

Plantenziektenkundige Dienst

Voedsel en Waren Autoriteit

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Sociaal Economische Raad

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap

Plantenziektenkundige Dienst

Algemene Inspectiedienst

OPTA

VROM-Inspectie

Commissie van Toezicht betreffende de

Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Algemene Inspectiedienst

Inspectie van het Onderwijs

OPTA

Onderzoeksraad voor Veiligheid


Lucas Sluijs

Stan Smeulders

Anne te Velde

Antoinette van der Velden

Annemarie ter Weijden

Onderzoeksraad voor Veiligheid

VROM-Inspectie

VROM-Inspectie

Sociaal Economische Raad

VROM-Inspectie

Mocht u ook interesse hebben in het Leeratelier Toezicht en Naleving van 2010,

dan kunt u voor meer informatie terecht bij:

mw. A. (Sandra) Poldermans - 070 3024918 – poldermans@nsob.nl

Denktank

De NSOB is behalve een hoogwaardig opleidingsinstituut voor openbaar bestuur en

publieke sector ook een denktank. Als denktank wil de NSOB bijdragen aan kennisontwikkeling

over en voor openbaar bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij

om strategische vragen over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende

verhoudingen tussen private, publieke en politieke domeinen, over de instrumentering

en vormgeving van veranderingen in die domeinen. Deze strategische vragen

kunnen worden aangereikt door opdrachtgevers maar kunnen ook voortkomen

uit autonome wetenschappelijke en professionele reflectie. De NSOB wil daarvoor

ruimte en inspiratie bieden.

De unieke positie van de NSOB als opleidingsinstituut voor openbaar bestuur en

publieke sector biedt een sterke en vitale basis voor deze nieuwe reeks van activiteiten.

Hoogwaardig onderwijs en strategisch onderzoek bevruchten elkaar. Excellente

docenten kunnen nu ook hun research verbinden met de school. Excellente

onderzoekers kunnen bijdragen leveren aan het onderwijs van de school.

Daarnaast hebben topfunctionarissen uit openbaar bestuur, publieke sector en

politiek altijd belangrijke bijdragen aan het onderwijs van de school geleverd. In de

denktank krijgen zij gelegenheid voor reflectie op hun rijke ervaringen. Bovendien

kunnen ze bijdragen aan het onderzoek dat de denktank in opdracht verricht.

De NSOB verbreedt en verdiept met de denktank haar activiteiten. De unieke

positie van de NSOB – exclusief, hoogwaardig, kleinschalig en gespecialiseerd –

krijgt daardoor nog sterkere accenten.

Hieronder vindt u informatie over een aantal lopende of onlangs afgeronde projecten.

Wijkgericht werken

In Utrecht wordt net als in veel andere gemeenten gewerkt met een wijkgerichte aanpak.

De stad kent een indeling in tien wijken met elk een wijkmanager, die aan het

hoofd staat van een wijkbureau.

Op verzoek van de Dienst Wijken van de gemeente Utrecht heeft de NSOB aan de

hand van een uitgebreide praktijkverkenning reflecties aangedragen over de professionaliteit,

de profilering en de positionering van wijkmanagers. Welke rollen vervult

de wijkmanager in de praktijk? Welke spanningen doen zich voor als er invulling

wordt gegeven aan wijkgericht werken en hoe worden die spanningen in het

professionele handelen zichtbaar? Wat zijn specifieke kenmerken van de professionaliteit

die in het wijkgerichte werken tot uitdrukking komt? En welke positie heeft

de wijkmanager in de gemeentelijke organisatie? Tot wat voor dilemma’s in de gemeentelijke

organisatie en de positionering in het netwerk leidt dat? Om tot deze

inzichten te komen, zijn – naast een literatuurverkenning – gesprekken gevoerd met

wijkmanagers en de partijen met wie zij functionele relaties onderhouden: burgers,

bedrijven, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, politie en gemeentelijke sectordiensten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. dr. Mark van Twist, dr. Martijn

van der Steen, drs. Rik Peeters en drs. Mark Pen. Voor informatie over dit onderzoek

kunt u contact opnemen met Rik Peeters (peeters@nsob.nl).

10


De weg omhoog

Sociale mobiliteit is het proces van maatschappelijke voor- of achteruitgang van

groepen of individuen. De overheid probeert door haar beleid mensen op tal van

manieren te laten ‘stijgen’ op de maatschappelijke ladder. Dit overheidsstreven is

bijvoorbeeld terug te vinden in beleid voor onderwijs, werkgelegenheid en sociale

samenhang. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) signaleert dat het

denken van de overheid over sociale mobiliteit steeds meer wringt met huidige

maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom werkt de Raad aan een vernieuwend

denkkader over sociale mobiliteit en onderzoekt zij welke implicaties dit nieuwe

concept heeft voor de manier waarop de overheid met sociale mobiliteit omgaat.

Een onderzoeksteam van de NSOB, bestaande uit dr. Martijn van der Steen, drs. Rik

Peeters en drs. Mark Pen, voert een achtergrondstudie uit naar de beleidshistorie

rond sociale mobiliteit over de afgelopen dertig jaar. Welke redeneringen, beelden

en verhaallijnen over sociale mobiliteit hanteren bestuurders en welke oplossende

interventies stellen zij daarvoor voor? Hoe verhouden deze zich tot maatschappelijke

reflexiviteit, de interventieparadox en het inherent omstreden karakter van

sociale mobiliteit? Deze en andere vragen staan in de achtergrondstudie centraal.

Voor informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met dr. Martijn van

der Steen (steen@nsob.nl).

Staatsbosbeheer

De positie van Staatsbosbeheer is sinds de verzelfstandiging van tien jaar geleden

sterk veranderd. Als zelfstandige organisatie met een publieke verantwoordelijkheid

ziet Staatsbosbeheer zich gesteld voor de uitdaging om zelfstandigheid en

ondernemerschap enerzijds te verbinden met een door de politiek en publieke

opinie ervaren maatschappelijke dienstbaarheid anderzijds. Staatsbosbeheer heeft

de denktank van de NSOB gevraagd te verkennen hoe de organisatie zich binnen

deze soms tegenstrijdige verwachtingen kan positioneren, onder andere door strategisch

te communiceren. In een omvangrijke discoursanalyse is gekeken naar hoe

de positie van en opdracht aan Staatsbosbeheer geframed wordt. Met andere woorden:

welke verhalen worden over Staatsbosbeheer verteld – niet alleen in het politiek-maatschappelijke

krachtenveld en in de media, maar ook binnen de organisatie

zelf. Aan deze uitkomsten heeft de denktank in haar eindrapport “Beelden van

Beheer – Een analyse van Beeldvorming over Staatsbosbeheer” strategische handelingsopties

verbonden die door Staatsbosbeheer kunnen worden aangegrepen in de

omgang met tegenstrijdige verwachtingen over zijn positie en functie. Het rapport

is in mei 2009 aan Staatsbosbeheer overhandigd. Het is inmiddels binnen de organisatie,

en in een onderzoekscommissie rond Staatsbosbeheer, benut en in de gedachtevorming

over de toekomstige positionering van Staatsbosbeheer van waarde

geweest. Het project stond onder leiding van prof. dr. Mark van Twist. In de uitvoering

werd hij ondersteund door dr. Martijn van der Steen, Mag.phil. Philip Karré en

ir. Ellen Wiemer.

Zuidvleugel

De Zuidvleugel van de Randstad biedt een rijke variatie aan bedrijvigheid, culturele en

recreatieve voorzieningen. Bovenregionale samenwerking tussen deze activiteiten

en voorzieningen biedt kansen op synergie en meerwaarde voor de regio als geheel.

Daaruit kunnen interessante verbindingen ontstaan tussen onder andere bedrijven,

wetenschap, woon- en werkvoorzieningen en infrastructurele projecten.

Tot op heden blijkt het echter lastig om bovengenoemde variatie te vertalen in een

herkenbaar en aansprekend symbool/merk voor de Zuidvleugel. De vraag die zich

vervolgens stelt is hoe een symbool/merk eruit zou moeten zien dat het concept

van de Zuidvleugel op een aansprekende en herkenbare wijze vat. Om een antwoord

hierop te vinden heeft de TU Delft in samenwerking met de denktank van

de NSOB niet alleen een analyse gemaakt van de werking van metaforen en symbolen

in theorie, maar ook van het gebruik ervan in de praktijk. Hiervoor is gekeken

11


naar een viertal praktijkcases in binnen- en buitenland, waaronder de Zuidvleugel. De

handreikingen uit het rapport zullen gebruikt worden door de projectorganisatie Zuidvleugel

om de regiobranding verder vorm te geven. Het project dat uitmondde in het

essay “Metropolitane Metaforen – een analyse van de symboliek in teksten over de Zuidvleugel

en drie andere grootstedelijke regio’s” stond onder leiding van prof.dr. Michel van

Eeten (TU Delft) en is mede uitgevoerd door dr. Martijn van der Steen en ir. Ellen Wiemer

(NSOB). Het rapport is onlangs op een bestuurlijke conferentie van de Zuidvleugel gepresenteerd

en besproken.

Personalia

Mark Pen versterkt vanaf 1 augustus de denktank als senior onderzoeker.

Liesbeth Noordegraaf – Eelens is op 1 oktober in dienst gekomen als senior

onderzoeker en leermanager.

Friso Coumou, werkzaam bij het Ministerie van BZK, is op 1 september begonnen

aan zijn periode als gastonderzoeker bij de NSOB. Friso werkt aan een proefschrift.

Rien Rouw heeft afscheid van de NSOB genomen. Zijn tweejarige aanstelling als

gastonderzoeker is afgelopen en hij keert voltijds terug op zijn werkkring bij het

Ministerie van OCW. Rien heeft genoten van de gastvrijheid, de inspirerende gesprekken

en de prettige werkomgeving. Hij blijft wel betrokken bij de bijeenkomsten

van de Denktank.

Agenda

10 november 2009

leeratelier beleidsanalyse

17 november 2009

leeratelier strategie

20 november 2009

promotie Mark Pen

3 december 2009

leernetwerk

11 december 2009

oratie Mark van Twist

januari 2010

januari 2010

Metropool 8

19 januari 2010

leeratelier Good Governance en

Stakeholdermanagement

11 maart 2010

voorlichtingsbijeenkomst MPA

16 april 2010

jaarcongres MPA-alumni

22 april 2010

jaarcongres IML-alumni

strategisch communiceren

Colofon tekst en coördinatie: NSOB ó vormgeving: x-hoogte, visuele communicatie, Tilburg ó fotografie:Pevry-press, Gerhard van Roon

(pag.2) ó drukwerk: drukkerij Groels

12

More magazines by this user
Similar magazines