Metropool

nsob.nl
  • No tags were found...

Metropool 2010 - School voor Openbaar Bestuur

Metropool


Metropool 2011

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Lange Voorhout 17

2514 EB Den Haag

tel. 070 302 49 10

ROI - Opleiding, Coaching en Advies voor de Publieke sector

Herengracht 23

2511 EG Den Haag

tel. 070 376 36 30


Metropool 2011

Een kennismaking met de opleiding

Voor u ligt de brochure van het 9 de Metropoolprogramma, een opleiding bestemd voor

talentrijke medewerkers in de publieke sector werkzaam op het lokale en regionale niveau,

die zich bezighouden met (groot)stedelijke vraagstukken. Voor hen biedt Metropool een

solide basis voor doorgroei naar een volgende beleids- of managementfunctie, dan wel een

andere spilfunctie binnen de organisatie.

Bijzondere eisen voor lokale en regionale overheden

Wie werkt voor de stad of provincie moet een goed zicht hebben op de specifieke

kenmerken van het openbaar bestuur op (groot)stedelijk en regionaal niveau. Anders dan

op het nationale niveau bezitten gemeenten en provincies nauwe banden met de burger,

‘afnemers’ van diensten en buurgemeenten. Juist deze band met de omgeving komt sterk

tot uitdrukking in processen rondom beleidsontwikkeling en uitvoering.

Dit stelt bijzondere eisen aan professionals die de ambitie bezitten om in de toekomst een

spilfunctie te vervullen in de ambtelijke organisatie. Door de korte lijnen naar bestuur en

samenleving combineert de professional diverse rollen, zoals die van adviseur, initiator,

coördinator, procesbegeleider of uitvoerder. Om deze rollen te beheersen biedt Metropool

inhoudelijke kennis over steden en stedelijkheid, maatschappelijke ontwikkelingen en

trends binnen het openbaar bestuur, maar ook vaardigheden die deelnemers helpen

optimaal te functioneren binnen hun organisatie.

Een succesvolle alliantie

Metropool is op verzoek van de G4 ontwikkeld. Het is een complete opleiding met

aandacht voor inhoudelijke aspecten van het openbaar bestuur en individuele

vaardigheden. De NSOB draagt daaraan bij als hoogwaardig, postacademisch

opleidingsinstituut, waar diverse tophoogleraren hun kennis voor deelnemers vertalen

naar de praktijk. De trainers van ROI zijn zeer ervaren en hooggekwalificeerd. ROI heeft

jarenlange ervaring in het geven van advies, training en coaching op het gebied van beleid

en bestuur, publiek management, persoonlijke effectiviteit en bedrijfsvoering.

Opbrengsten van de Metropool

De opleiding biedt deelnemers kennis en vaardigheden om zich te ontwikkelen tot

medewerkers die een spilfunctie kunnen vervullen in hun organisatie. De belangrijkste

opbrengsten van Metropool zijn:

• Het verwerven van politiek-bestuurlijke sensitiviteit

• Het vergaren van kennis over grote steden en regionale problematiek

• Vermogen om integraal en resultaatgericht te kunnen werken

• Inzicht in recente debatten rondom sturing, het maken van beleid en uitvoering

• Vermogen om efficiënt te opereren binnen een ambtelijke en politieke context

• Toegang tot het Metropool Mastertraject

Als vervolg op Metropool kunnen deelnemers het Metropool Mastertraject volgen: een

verdiepend jaar van onderwijs waarin deelnemers de titel Master of City Administration

(MCA) verwerven.

2


Didactiek Metropool

Leren en experimenteren voor toekomstige spilfuncties

"Aan de hand van grootstedelijke vraagstukken biedt Metropool

mij de mogelijkheid om mijn theoretische kennis te vergroten en

praktische vaardigheden op te doen. De samenwerking met

collega’s uit de vier grote steden, in combinatie met het intensieve

karakter en de persoonlijke opzet van het programma, is bijzonder

inspirerend!"

(Deelnemer Metropool 2009 Roland de Bes, Dienst Onderwijs,

Cultuur en Welzijn, Gemeente Den Haag).

Het programma van Metropool kent twee leerlijnen: cognitieve verdieping en de

ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Deze ‘dubbele leerlijn’ doorkruist de gehele

opleiding; docenten en trainers bespreken met deelnemers actuele, maatschappelijke

ontwikkelingen en verkennen de invloed daarvan op politiek en bureaucratie.

Tegelijkertijd ontwikkelen deelnemers vaardigheden die nodig zijn om adequaat met deze

ontwikkelingen om te gaan.

Cognitieve verdieping: van stilstand naar versnelling

De NSOB verzorgt de cognitieve onderdelen over thema’s als stad en stedelijkheid, de

kracht van taal binnen het openbaar bestuur en voorziet deelnemers van actuele inzichten

over theorieën van sturing en beleid. De focus is praktijkgericht. Door stil te staan bij de

praktijk van alledag, krijgen deelnemers zicht op de gelaagdheid van maatschappelijke

problematiek en ambtelijke processen. Dit biedt deelnemers ruimte om praktijken in de

toekomst anders, niet, of beter vorm te geven.

Optimaliseren van eigen kwaliteiten en talenten

ROI is verantwoordelijk voor de vaardigheidsonderdelen binnen Metropool.

De vaardigheidsonderdelen in het programma hebben tot doel deelnemers te

ondersteunen bij de persoonlijke ontwikkeling en uitbreiding van vaardigheden en

competenties in relatie tot de individuele professionaliteit. De deelnemer onderzoekt en

optimaliseert de eigen kwaliteiten en talenten.

Duaal leren: lerend werken en werkend leren

Metropool is opgezet als een duaal leertraject en combineert leren met werken.

De onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen zijn verbonden met de dagelijkse

praktijk van de deelnemers. De deelnemer is geen ‘consument’, maar brengt actief

onderwerpen in en experimenteert binnen de eigen organisatie.

Intensieve begeleiding

Tijdens het traject begeleiden de decanen prof. dr. M.J.W. van Twist en prof. dr. A

Ringeling van de NSOB en de leermanager, drs. Jeroen de Haan van ROI de deelnemers.

De decaan is eindverantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de cognitieve delen van

de opleiding. De leermanager is dat voor de inhoud en kwaliteit van de

vaardigheidsonderdelen en de begeleiding van de individuele deelnemers. In gesprekken

tussen de decaan, de leermanager en de deelnemer komen de voortgang van het leertraject

en het functioneren van de deelnemer op de werkplek ter sprake.

3


Excellent docentenkorps

Een greep uit (gast-)sprekers die meedoen of in het verleden meewerkten aan Metropool:

• prof.mr.dr. J.A. (Hans) de Bruijn

• dr. M.J.G. (Michel) van Eeten

• prof.dr. P.H.A. (Paul) Frissen

• prof.dr. H.R. (Herman) van Gunsteren

• prof.dr. P. (Paul) ’t Hart

• prof.mr.dr. E.F. (Ernst) ten Heuvelhof

• drs. M. (Monika) Sie Dhian Ho

• prof.dr. ing. G. (Geert) Teisman

• prof.dr.ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer

• prof.dr. M.J.W. (Mark) van Twist

• prof.dr. R.J. (Roel) in ’t Veld

• prof.dr. J. (Jouke) de Vries

4


Opbouw Metropool

Werken en leren centraal

Metropool kent een doorlooptijd van ongeveer anderhalf jaar en bestaat uit vier fasen:

1. Kennis en Inzicht, 2. Stage, 3. Reflectie en 4. Afronding. De fasen zijn niet evenredig

verdeeld door de tijd, de tijdsbelasting per maand is echter overal gelijk.

Voorafgaand aan Metropool vindt er een intakegesprek plaats en een eerste

kennismakingsbijeenkomst.

Fase 1 Kennis en Inzicht (februari – oktober 2011)

De eerste fase bestaat uit vier modulen waarin deelnemers hun kennis en inzichten in de

specifieke context van stad en regio verbreden. Elke module is opgebouwd uit een cognitief

deel en een vaardigheidsdeel. De cognitieve onderdelen kenmerken zich door aandacht

voor zowel concepten en theorieën als voor praktisch georiënteerde kennis en inzichten.

De vaardigheidsonderdelen ondersteunen de deelnemers bij de ontwikkeling van

benodigde vaardigheden. Deze fase is met de duur van ruim een half jaar de langste fase

van de opleiding.

Fase 2 Stage (oktober – december 2011)

In de tweede fase doorlopen de deelnemers een stage van vier weken binnen een voor

henzelf onbekende (inter)nationale organisatie. Voorafgaand formuleert de deelnemer zijn

persoonlijke doelstellingen die hij tijdens de stage wil realiseren. Op deze manier verbreedt

de deelnemer zijn kennis van, en inzicht in, de diversiteit aan organisatievormen en

processen binnen de gemeentelijke en regionale overheid.

Fase 3 Reflectie (januari – maart 2012)

De reflectiefase is bedoeld om op de inzichten, die zijn opgedaan in de voorgaande fasen,

te reflecteren en productief te maken. Deze fase bestaat uit twee modules waarin de

verschillende onderwerpen uit fase 1 worden gekoppeld aan de praktijk. De module bestaat

wederom uit een cognitief en een vaardigheidsonderdeel. Uit de vaardigheidsonderdelen

kan de deelnemer zelf het onderdeel kiezen dat past bij de leervraag. Naast de modulen

vindt er intervisie plaats. Deze derde fase ronden de deelnemers af met een

reflectieverslag.

Fase 4 Afronding (april 2012)

Ter afronding van Metropool maken de deelnemers een eindopdracht. De resultaten van

deze opdracht en de verslagen van de fasen 2 en 3 dienen als uitgangspunt voor het

eindgesprek. Metropool wordt gezamenlijk afgesloten met de diploma-uitreiking.

Optioneel: het Metropool Mastertraject (september 2012 – juni 2013)

Als vervolg op Metropool is het Metropool Mastertraject ontwikkeld. Aan het Metropool

Master traject is de titel Master of City Administration (MCA) verbonden. In het

mastertraject staat een onderzoeksopdracht centraal. Het mastertraject is een tailor-made

programma. Dit houdt in dat het traject in overleg met de deelnemers wordt

geprogrammeerd.

5


Onderwerpen Metropool

Actuele thema’s in praktijk gebracht

‘’Deze opleiding brengt een verdieping op zowel de inhoudelijke

kennis als vaardigheden. Daarnaast dagen de docenten, aan de

hand van de leerstof die is opgebouwd uit theorie en eigen praktijk,

de studenten uit kritischer naar de bestaande ruimten en

conventies te kijken’’

(Deelnemer Metropool 2009, Bart van Ulden, Bestuursdienst,

Gemeente Rotterdam).

In de eerste en langste fase van Metropool komen vier verschillende thema’s aan bod, die

we elk in een afzonderlijke module behandelen. Daarom staan we hier kort stil bij de

inhoudelijke thematiek.

Module 1: Brede maatschappelijke vraagstukken, stad en stedelijkheid

Wat is een stad, wat is stedelijkheid? Een podium van maatschappelijke problemen of een

gebied om maatschappelijke problemen op te lossen? Deze vragen staan centraal in de

eerste module. Deelnemers maken kennis met de theoretische concepten van bekende

auteurs over stad en stedelijkheid en verkennen dominante maatschappelijke trends.

De deelnemer staat aan het begin van een traject waarin hij naast het werken in een

grootstedelijke context, vooral zichzelf zal leren kennen. Zelfkennis en zelfmanagement

zijn belangrijk om te komen tot verdere ontwikkeling. Gedurende het vaardigheidsdeel

krijgen de deelnemers de eerste ingrediënten voor het leerplan.

Module 2: Kennis, beleid en sturing

Beleid maken en uitvoeren is een subtiel spel tussen politicus en ambtenaar; kennis en

macht gaan niet altijd samen. In de tweede module onderzoeken deelnemers de relatie

tussen kennis en beleid en de betekenis van sturing. Ook onderzoeken zij de relatie tussen

toezicht en beleid, omdat deze van grote invloed is op het slagen of mislukken van

beleidsplannen. In het vaardigheidsdeel besteden we aandacht aan het presenteren van

beleid, maar ook van jezelf. We gaan in op communicatieve vaardigheden, het geven van

feedback, gedragsbeïnvloeding, assertiviteit en zelfmanagement.

Module 3: Publiek leiderschap & innovatie

Docenten onderzoeken hoe leiders, ‘grote verhalen’ en (verbale) vernieuwing een bijdrage

kunnen leveren aan publiek leiderschap. Ten tweede is er aandacht voor innovatie; onder

welke voorwaarden worden de beste ideeën geboren? Op wat voor wijze kun je een

organisatie inrichten om creativiteit en originaliteit optimaal te benutten, gegeven de

voorwaarde van het politieke primaat. En wat betekent creativiteit voor de communicatie?

Hier gaan we in het vaardigheidsdeel verder op in. Eveneens bekijken we verschillende

onderhandelingstactieken en de persoonlijke stijl van conflicthantering.

Module 4: Management van cultuur en chaos

Cultuur is een niet te onderschatten factor binnen een ambtelijke organisatie, net als de

vaak door ambtenaren ervaren chaos. Is orde daarvoor de oplossing? De docenten leggen

deelnemers uit hoe organisatiecultuur een instrument kan zijn van innovatie en

vernieuwing. Daarnaast leren de deelnemers waar de grens ligt tussen chaos en orde,

teneinde effectief te opereren in het openbaar bestuur. Kort en krachtig kunnen

argumenteren is daarbij van belang. In het vaardigheidsdeel gaan we in op persoonlijke

overtuigingskracht en het optreden in een debat.

6


Praktische informatie

Aanmelding

Geïnteresseerd in deelname aan Metropool?

U kunt zich aanmelden bij ROI via het Metropool projectsecretariaat:

drs. Karlijn op het Veld ( k.ophetveld@roi-opl.nl / 070 376 3644)

Startdata en inschrijving

De opleiding begint met een introductiebijeenkomst eind januari 2011.

De intakegesprekken vinden plaats in december 2010. Vanaf februari 2011 begint het

opleidingstraject. Deze jaargang zal in april 2012 zijn afgerond.

Kosten

De deelnamekosten bedragen per deelnemer € 18.000,-- (excl. locatiekosten).

De locatiekosten zijn geraamd op € 3.500,-- per deelnemer, incl. verblijf in een extern

conferentieoord. Afrekening vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op www.nsob.nl/metropool en www.roi-opleidingen.nl.

Voor vragen over de leergang kunt u ook terecht bij het leermanagement:

drs. J.H. (Jaap) van der Spek (vanderspek@nsob.nl /070 302 4948) of drs. J.M. de Haan

(J.deHaan@roi-opl.nl / 070 3763659).

7


NSOB

Lange Voorhout 17

2514 EB Den Haag

t (070) 30 24 910

f (070) 30 24 911

e info@nsob.nl

w www.nsob.nl

ROI Opleiding, Coaching & Advies

Herengracht 23

2511 EG Den Haag

t (070) 376 36 76

f (070) 363 43 98

e info@roi-opl.nl

w www.roi-opleidingen.nl

More magazines by this user
Similar magazines