Metropoolvaardigheden

nsob.nl
  • No tags were found...

11 december 2007, Metropool Alumnidag Workshopbegeleiders

Verslag:

Datum:

Workshopbegeleiders:

Workshop Metropoule

11 december 2007, Metropool Alumnidag

Esther de Jong en Farida Bottse

Korte inhoud Workshop

De opleiding Metropool bestaat al enkele jaren. In 2008 begint de zesde lichting studenten. Inmiddels

hebben al vele medewerkers van de G4, maar ook van provincies en andere gemeenten de opleiding

gevolgd.

Metropool werkt inspirerend en stimuleert studenten verworven kennis toe te passen op de werkplek.

Tijdens de opleiding is dit nog gemakkelijk, maar doorgaans is het na de opleiding moeilijker nieuwe

kennis en inzichten op de ‘Metropool-manier’ te blijven toepassen. Het opzetten van een Metropoule

kan een manier zijn verworven kennis structureel in te zetten. De Metropoule bestaat uit een poule

van Metropolers (een groep creatieve denkers) die door de G4 worden ‘ingehuurd’ om op een frisse

manier naar stadsbrede vraagstukken te kijken.

De workshopbegeleiders zijn enthousiast en ook Erik Gerritsen, voormalig gemeentesecretaris van

Amsterdam was door het idee gecharmeerd. Maar wat vinden de andere Metropolers ervan? En zijn

potentiële opdrachtgevers er wel voor te porren om zo’n denktank in te schakelen?

Verslag

De workshop vond plaats in de vorm van een brainstormsessie waarbij we met de deelnemers

gediscussieerd hebben over de volgende vragen: zijn er voldoende vraagstukken die om een andere

blik vragen, hoe kunnen we een Metropoule organiseren en welke randvoorwaarden zijn er nodig om

het idee levensvatbaar te maken?

Voorbeelden van vraagstukken

Aan de deelnemers is gevraagd of ze vanuit hun werkpraktijk voorbeelden kunnen noemen van

vraagstukken die voor de Metropoule interessant kunnen zijn. Uit Rotterdam zijn twee voorbeelden

genoemd. Het eerste voorbeeld is een convenant dat de G4 onlangs hebben gesloten om voortijdig

schooluitval terug te dringen. Later wordt dit convenant over heel Nederland uitgerold. Omdat het

probleem hardnekkiger wordt zijn nieuwe inzichten nodig waarbij minder categoraal wordt gedacht.

Ook het Ouderenbeleid (o.a. sociaal isolement, allochtone ouderen), dat verspreid is over

verschillende diensten kan een integrale blik goed gebruiken. Daarnaast kunnen onderwerpen die nu

niet hoog op de agenda staan, door aandacht van de Metropoule meer prioriteit krijgen. Tenslotte

wordt de mogelijkheid genoemd breder te kijken dan G4-vraagstukken. Kleine steden waar

grootstedelijke problemen zich ook manifesteren, maar wat later, kunnen baat hebben bij de ervaring

en denkkracht van een Metropoule.

Hoe kunnen we een Metropoule organiseren?

Belangrijk is eerst een visie te hebben en daarna naar de vorm te kijken. Bij visievorming zijn de

volgende aandachtspunten:

• Waarin onderscheiden we ons? Wat is onze toegevoegde waarde? Toegevoegde waarde kan

zijn dat we een groepsadvies bieden (verschillende adviseurs vanuit verschillende disciplines).

Ook kunnen we opdrachtgevers op een ander, verrassend, spoor zetten omdat we los van de

organisatiestructuren opereren.

• Wat hebben we te bieden? Wat is onze meerwaarde? Waarom zouden gemeenten ons

inhuren en niet een ander willekeurig bureau?

• Wat we te bieden hebben heeft ook betrekking op tijd. Wat is onze tijdinvestering? We hebben

allemaal een baan en het moet voor ons behapbaar blijven.

• Wat willen we er zelf uithalen? Wat is onze ambitie? Gaat het erom onze Metropoolvaardigheden

(out-of-the-box denken) op peil houden? Of een bijdrage leveren aan sterkere

G4-netwerkvorming?

1


Over de vorm ontstaat discussie over de vraag of de denktank een commercieel bedrijf moet zijn (met

winstoogmerk) of juist niet. Volgens sommigen word je als commercieel bedrijf serieus genomen.

Anderen zien juist voordelen van een niet-commerciële denktank: je bent niet bedreigend en dat opent

vaak deuren. Je hoeft niet perse commercieel te zijn om serieus te worden genomen. Een kwalitatief

product leveren is een belangrijke voorwaarde om serieus te worden genomen.

Bij de vorm wordt als voorbeeld genoemd de denktank 1 dag beschikbaar stellen voor een creatieve

brainstorm (pressure cooker). Of de groep opsplitsen: 1 groep pressure cooker, 1 groep die een

diepgaander schriftelijk advies levert. Om de tijdbesteding binnen de perken te houden zou je de

denktank bijvoorbeeld elke vrijdag per twee maanden beschikbaar kunnen stellen voor

opdrachtgevers. Om onszelf ‘in de markt’ te zetten en aan gemeenten te laten weten dat we

beschikbaar zijn kunnen we ons eigen netwerk benutten en bijvoorbeeld gemeentesecretarissen

aanschrijven.

Randvoorwaarden voor levensvatbaarheid

Enkele randvoorwaarden die zijn genoemd:

• Eerst een heldere visie formuleren, o.a.: waar doen we het voor, wat is onze meerwaarde?

• Goed bepalen wat ons eindproduct is. Wat doen we wel/niet. Dit moeten we goed afbakenen

en helder communiceren naar de opdrachtgever.

• Een goed product leveren – hierover kritisch naar onszelf zijn.

• Voldoende committment van Metropolers.

• Goede coördinatie vanuit de backoffice.

Conclusie

De deelnemers zijn het erover eens dat het zonde zou zijn dit idee te laten liggen. Met een klein

groepje wordt het idee verder uitgewerkt tot een plan voor oprichting van een Metropoule.

2

More magazines by this user
Similar magazines