03.09.2015 Views

diam

Rhifyn 40 Gaeaf 2001 - Cyd

Rhifyn 40 Gaeaf 2001 - Cyd

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Rhifyn 40: Gaeaf 2001 Am ddim/Free<br />

Y cylchgrawn i siaradwyr a dys<br />

The magazine for Welsh speake<br />

ymraeg<br />

learners<br />

Cyhoeddir 10,000 o<br />

CADWYN CYD dair<br />

gwaith y flwyddyn fel arfer<br />

Cyfle gwych i hysbysebu<br />

Dihareb y tymor:<br />

n undod mae nerth<br />

Unity is strength<br />

NEGES ODDI WRTH Y CADEIRYDD NEWYDD<br />

/w ar adeg gyffrous yn hanes yr iaith Gymraeg. Mae llawer<br />

bobl sy'n dod o'r tu allan i Gymru yn ogystal â Chymry <strong>diam</strong><br />

ailafael yn eu treftadaeth yn ymdrechu i ddysgu'r iaith<br />

ac yn llwyddo i ddod yn siaradwyr rhugl.<br />

I wtjMà ein gwaith rydym yn dibynnu ar wirfoddolwyr i sgwrsio'n<br />

anffurfiol gyda dysgwyr er mwyn eu helpu i fagu hyder a chymryd eu lle<br />

jned Gymraeg, lle mae ganddynt gyfraniad mawr i'w wneud.<br />

Rydym yn ddiolchgar iawn iddynt hwy ac i'n staff gweithgar.<br />

V,-»».<br />

BWHUU<br />

YR IAITH<br />

GYMRAEC<br />

tt-Jones: Cadeirydd CYD 2001/02<br />

A MESSAGE FROM THE NEW CHAIRMAN<br />

We are IÌVHT| fan exciting time in the history of the Welsh language. Many people who come<br />

from outside y Wk well as non-Welsh-speaking Welsh people who want to regain their heritage<br />

Bg an effort to learn the language and succeeding in becoming fluent speakers.<br />

To do our wo B^depend on volunteers to talk informally with learners in order to help them<br />

develop a Bénce and take their place in the Welsh-speaking community, where they have a<br />

Bitribution to make. We are very grateful to them and to our hardworking staff.


C A D W Y N<br />

Cyfarwyddydd CYD: Jaci Taylor<br />

Swyddog Cyllidol: Alison Jenlcins<br />

Swyddog Gweithredol: Chris Smith<br />

Llywydd Anrhydeddus:<br />

Yr Athro Bobi Jones<br />

Cadeirydd<br />

Mary Burdett-Jones<br />

Trysorydd<br />

Dave Jeremiah<br />

Cofnodydd<br />

Gwynfor Jones<br />

Mae CYD yn elusen gofrestredig (rhif 518371)<br />

Mae CADWYN CYD yn ymddangos dair gwaith y flwyddyn.<br />

Dyddiadau cyhoeddi: Mawrth; Mehefìn; Tachwedd<br />

Swyddogion Cyswllt CYD<br />

Swyddfa CYD (dros dro) 01970 622143<br />

Gogledd Ddwyrain Cymru<br />

(Conuty, Dinbych, Sir y Fflint, Wrecsam)<br />

Ceredigion<br />

Morgannwg<br />

Abertawe, Castell Nedd, Port Talbot, Rhondda-<br />

Cynon-Taf, Merthyr Tudful, Penybont-ar-Ogwr, Bro<br />

Morgannwg heblaw am y Barri, Ysíradgynlais<br />

Elfyn Morris Williams (01286) 831715 Môn a Gwynedd<br />

Marianne Evans (01650) 511637 Powys/Meirionnydd<br />

Dafydd Gwylon (01834) 813249 Caerfyrddin a Phenfro<br />

Padi Phillips (01222) 312293 De Ddwyrain Cymru<br />

Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd a'r Barri, Torfaen, Sir<br />

Fynwy, Casnewydd<br />

Pigion o Gyfarfod<br />

Cyffredinol Blynyddol CYD<br />

7 Gorffennaf 2001<br />

• Cadeiriwyd y cyfarfod gan Felicity Roberts<br />

• Cafwyd adroddiadau gan y Cadeirydd, y Trysorydd a'r Cyfarwyddydd<br />

• Penderfynwyd peidio newid y tâl cefnogaeth am y flwyddyn talu sy'n<br />

dechrauar 1 Medi 2001:<br />

Cefnogwyr llawn £7.00<br />

Myfyrwyr, pensiynwyr a'r di-waith £2.00<br />

• Etholwyd y Swyddogion canlynol ar gyfer y flwyddyn 2001-2002:<br />

Cadeirydd<br />

Mary Burdett-Jones<br />

Is-gadeirydd<br />

dim enw<br />

Trysorydd<br />

Dave Jeremiah<br />

Cofnodydd<br />

Gwynfor Jones<br />

• Aelodau eraill o'r Pwyllgor Gwaith:<br />

Mair Piette (Ysgrifennydd Cofnodion); Anne Parry; Lynne Davies;<br />

Ken Jones; Gwyneth Roberts; Siân Saunders; Cefin Campbell; Llinos<br />

Dafìs; Felicity Roberts a Mary Davies.<br />

Pigion o Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol CYD - 7 Gorffennaf 2001<br />

• Diolchwyd i Emrys Wyn Jones am ei rodd o brosesydd geiriau i CYD.<br />

• Bu trafodaethau rhwng CYD a'r Mentrau Iaith, Bwrdd yr Iaith<br />

Gymraeg a Chyngor Sir Caerfyrddin yngl n â chyflwyno cynllun peilot<br />

yn y sir honno. Gobeithir y gellir symud ymlaen i weithredu'r cynllun<br />

yn yr hydref.<br />

Dathlu G yl Ddewi yn<br />

Llundain gyda CYD<br />

Dydd Gwener laf Mawrth - Dydd Sul 3 Mawrth 2002<br />

Cyfle i gyfarfod â dysgwyr a Chymry Cymraeg Llundain<br />

Llety:<br />

Dwy noson gwely a brecwast (os oes angen llety<br />

arnoch)<br />

Nos Wener: ° Pryd o fwyd ac ychydig o adloniant gan Osian Roberts<br />

a'i gyfeillion<br />

(Pedwarawd Jazz - gweler tudalennau 6/7)<br />

Dydd Sadwrn: Ymweliad â llefydd o ddiddordeb Cymreig yng<br />

ynghwmni Yr Athro Emrys Jones, golygydd llyfr The<br />

Welsh in London 1500-2000<br />

Nos Sadwrn: Cyfle eto i gymdeithasu â dysgwyr a Chymry Llundain<br />

Dydd Sul: Gwasanaeth Capel (i'r rhai sydd eisiau)<br />

Swyddfa CYD, 10 Maes Lowri, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AU<br />

Ffôn/ffacs: (01970) 622143<br />

e.bost: jjt998@aber.ac.uk<br />

y we: www.aber.ac.uk/cyd<br />

Cefnogir gwaith CYD gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg<br />

Accommodation:<br />

Friday Evening:<br />

Saturday:<br />

Nos Sadwrn:<br />

Dydd Sul:<br />

Two nìghts bed and breakfast (ifrequired)<br />

Meal and entertainment by Osian Roberts and Friends<br />

(Jazz Quartet - seepages 6/7)<br />

Visit to places ofWelsh interest in the company of<br />

Professor Emrys Jones, editor ofThe Welsh in London<br />

1500-2000<br />

Another opportunity to socialise with Welsh learners and<br />

Welsh speakers in London<br />

Chapel service (for those who so wish)<br />

Diolch<br />

Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen<br />

Diolch i Ymddiriedolaeth James<br />

Pantyfedwen am grant o £470 tuag at y<br />

gost o gynhyrchu taflen wybodaeth<br />

CYD.<br />

Cangen CYD Aberystwyth<br />

Llawer o ddiolch i gangen CYD<br />

Aberystwyth am ei rhodd o £675 i CYD<br />

yn genedlaethol. Defnyddir yr arian ar<br />

gyfer prosiect arbennig neu tuag at<br />

gyfarpar newydd i'r swyddfa ganolog.<br />

Mae yn mynd yn fwy anodd y<br />

dyddiau hyn i gael grantiau a nawdd<br />

gan fod cymaint o fudiadau yn ceisio<br />

am gymorth ariannol. Felly mae<br />

CYD yn gwerthfawrogi pob ceiniog<br />

sy'n cael ei chodi gan yr aelodau.<br />

PRIS: tua £150 - PRICE: £150 approx<br />

i gynnwys dwy noson gwely a brecwast a phryd bwyd ac adloniant<br />

nos Wener<br />

Bydd modd rhoi pris pendant ar ôl i ni wybod y nifer sydd am fynd.<br />

to include two nights bed and breakfast, meal & entertainment<br />

Friday evening<br />

It will be possible to give a defìnite price once we know how many<br />

will be going.<br />

A wnewch chi roi gwybod a ydych chi â diddordeb gynted medrwch<br />

os gwelwch yn dda er mwyn i ni symud ymlaen â'r trefniadau<br />

Please let us know whether you are interested as soon as possible in<br />

orderfor us to complete the arrangements<br />

DYDDIADCAU ar gyfer ARCHEBU LLE - 8 Ionawr 2002<br />

CLOSING DATEfor BOORING A PLACE - 8January 2002<br />

Gall fod newid yn y rhaglen/ Subject to change<br />

CRYSAU T CYD £8.00<br />

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu crys T gyda logo CYD a'r<br />

geiriau 'Yma o hyd gyda CYD' cysylltwch ag aelodau CYD Llanidloes<br />

ar: 01650 521843 Kandmteare@supanet.com<br />

Cyhoeddwyd gan/Pub/ished by: CYD, 10 Maes Lowri, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2AU<br />

Argraffwyd gan/Printed by: Y Lolfa Dyluniwyd gan/Des/gned by: Y Lolfa


Dysgwr y Flwyddyn<br />

Dysgwr y<br />

Julie Jones o Lanandms, Fiona Mason o'r Fflint, Spencer Harris, Richard Lovett o<br />

Awstralia. Diolch i Wasanaethu'r De Orllewin a Cbymru a HTVam noddi'r<br />

Llun y clawr: Spencer Harris, Dysgwr y Flwyddyn a'i wraig Jeni.<br />

Llongyfarchiadau i Spencer ar ei lwyddiant<br />

Mae Spencer yn dod o Goedpoeth. Dych chi'n cofìo gweld ei lun yn<br />

CADWYN 35 ar ôl iddi ennill cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yng<br />

Ngholeg Iâl. Mae e'n gefnogwr brwd o dîm pêl-droed Wrecsam ac yn<br />

mwynhau canu Calon Lân. Dwedodd Spencer ei fod e a'i wraig am anfon eu<br />

plant i ysgol Gymraeg. Mae Jeni yn disgwyl gefeilliaid (twins) ym mis Ionawr.<br />

Pob lwc i'r ddau ohonynt.<br />

Y Dysgwyr yn y Rownd Derfynol<br />

Llongyfarchiadau i'r 3 dysgwr arall a oedd wedi cyrraedd y rownd derfynol.<br />

BT bob tro - a chyfle arbennig i chi<br />

Gwasanaeth Cymraeg<br />

Does dim digon o bobl yn gwybod fod gan BT wasanaeth arbennig ar gyfer pobl<br />

sydd yn siarad Cymraeg ac felly mae'r cwmni wedi lansio cynllun anferth i dynnu<br />

sylw at hynny. Dan yr enw BT bob tro, y bwriad ydy cael pobl i gofrestru ar gyfer<br />

y gwasanaeth.<br />

Cofrestrwch eich ffôn preswyl ( y ffôn yn y t ) ac ennill gwobr<br />

Trwy gofrestru eich fFôn preswyl bydd eich enw yn mynd i raffl i ennill gwobr o<br />

deledu lliw, bach, gyda'r rhyngrwyd arno. Heíyd bydd yn mynd i'r raflfl fawr<br />

genedlaethol ar gyfer gwobr o becyn adloniant cyflawn — y teledu digidol<br />

diweddaraf, peiriant fìdeo a pheiriant DVD. Bydd enw'r enillydd yn caeljei<br />

ddewis ar S4C ar noson Dydd G yl Dewi.<br />

^y<br />

Biliau Cymraeg<br />

E3* H V* jC*»<br />

Trwy gofrestru cewch chi filiau Cymraeg<br />

mZ# II ífW<br />

Biwro Cymraeg BT<br />

V<br />

Gwasanaeth personol — gallwch chi fFonio Biwro Cymraeg BT a siarad gyda<br />

rhywun yna am filiau, am drwsio fFôn neu am brynu offer newydd. Mae gan<br />

gwsmeriaid yr hawl hef d i ofyn am rywun sy'n siarad Cymraeg wrth ddefnyddio'r<br />

rhifholiarferol, 192.<br />

Ffôn symudol Cellnet<br />

Os byddwch chi'n cofrestru ffôn symudol Cellnet, byddwch yn mynd trwodd yn<br />

awtomatig at rywun sy'n siarad Cymraeg bob tro y byddwch chi eisiau holi am<br />

rif.<br />

Dwedodd Rheolwr BT yng Nghymru, Ann Beynon.<br />

"Mae yna fantais arall i bobl sy'n dysgu Cymraeg "Mae ffonio ein Biwro Cymraeg<br />

yn ffordd berffaith i ymarfer siarad yr iaith. Os oes digon o bobl yn defnyddio'r<br />

gwasanaeth Cymraeg, fe fydd hi'n haws i ni feddwl am ddatblygu'r gwasanaeth,"<br />

I gofrestru - Ffoniwch 0800 800288<br />

BTis offeringyou the opportunity to useyour Welsh more ofien anda chance<br />

to win a prize at the satne titne. Register today on 0800 800288<br />

BYWYD BETI BACH<br />

C A D W Y N<br />

Ysgoloriaeth - Scholarship<br />

Dan Lynn James 2002<br />

£250<br />

Dyddiad Cau/'Closmg Date-. 2 JEbrill 2002/'2 April 2002<br />

Pwrpas ysgoloriaeth Dan Lynn James yw rhoi cymorth ariannol i<br />

ddysgwyr sydd am barhau i astudio/ddefnyddio'r Gymraeg. Ystyrir<br />

y cais gan banel ar ran CYD a fydd yn cynnwys y Cadeirydd, yr Isgadeirydd<br />

ynghyd â dau aelod i'w cyfethol sydd a phrofìad ym<br />

maes dysgu Cymraeg i Oedolion. Rhoddir blaenoriaeth i<br />

ymgeiswyr sýdd eisoes yn gefnogwyr CYD.<br />

This is a scholarship for Welsh learners to attend an advanced<br />

Welsh courselresidential course; or a course on any subject<br />

through the mediutn of the Welsh language; or purchase<br />

boofts/cassettes. Preference given to CYD members.<br />

Manylion a ffurflen gais/details and application form: Ysgoloriaeth<br />

Dan Lynn James, CYD, 10 Maes Lowri, Aberystwyth, Ceredigion<br />

SY23 2AU<br />

A wnewch chi anfon amlen stampiedig os gwelwch yn dda?<br />

Please enclose S.A.E.<br />

CWISCYD200I<br />

Llongyfarchiadau i enillwyr Cwis CYD ar y rhyngrwyd<br />

laf: Tîm Hendygwyn 102.5 o farciau<br />

Dysgwyr: Mark Bowen, Gareth Phillips<br />

Cymiy: Elonwy Phillips, Jean Griffiths, John Arfon Jones, Ruby Jones<br />

2il: Tîm Trafferth o'r Trallwng 93.5 o farciau<br />

Dysgwyr: Vivien Flowers, Alison Wilding, Sally Philbriclc, Viki Redway,<br />

Rachel Williams, Delyth Monk, Sally Evans<br />

Cymry: Alison Layland<br />

3ydd: Tîm Dihirod Ehvl ac un arall 89 o farciau<br />

DysgwynMargaret Teare, Keith Teare, Dorothy Morris<br />

Cymry: Enfys Parry<br />

Llawer o ddíolch i noddwyr gwobrau'r cwis:<br />

Gwasg Gomer, Y Lolfa, Cyngor Llyfrau Cymru<br />

gan Toby briver<br />

PoeTH?<br />

oe&T,


C A D W Y N<br />

Gweithgareddau CYD<br />

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Dinbych a'r Cyffiniau<br />

Prynhawn o hwyl gyda CYD<br />

ym Mhabell y Dysgwyr<br />

Faint o fal ns dych chi'n gallu<br />

chwythu mewn munud? Pwy<br />

ydy'r bobl yn y llun? Os dych<br />

chi'n eu nabod cysylltwch â ni.<br />

Meimio arwyddion ffordd a<br />

chaneuon adnabyddus - diolch i<br />

Peter Rees o Dyddewi am<br />

gynorthwyo CYD gyda'r gêmau.<br />

Pobl yn y Uun o'r chwith - Keith<br />

Teare, ? , Margaret Teare, ?, Peter<br />

Rees, Michael Francis - pwy ydy'r<br />

ddau sydd yn ddienw?<br />

Karen Riffel (ar y chwith) ar stondin CYD yn hyrwyddo ei llyfr newydd i<br />

ddysgwyr 'Rhifau Anifeiliaid'. Dyma'r ail lyfr mae Karen wedi'i<br />

gyhoeddi. Pwy ydy'r ferch arall? Ffoniwch ni os dych chi'n ei nabod.<br />

Padi Phillips a Moi Parry wrthi'n paratoi stondin CYD<br />

ir<br />

CTC a CYD yn seiclo ar y cyd - trefnwyd y daith gan CTC Cymru<br />

Beth mae'r ddau yma yn ei wneud?<br />

Bu Padi Phillips a Jaci Taylor yn lledaenu gwybodaeth am CYD ar faes yr<br />

Eisteddfod drwy gydol yr wythnos. Dych chi'n eu cofio nhw?<br />

Mena Williams, un o wirfoddolwyr<br />

CYD yn y Gogledd-ddwyrain. Mae<br />

Menayn trefnu gríùp CYD yn<br />

Ysgoly Llys, Prestatyn<br />

Ioan Talfryn yn cyflwyno ei lyfr newydd 'Dulliau Dysgu Ail Iaith'. Nerys Rhys, Swyddogy Dysgwyr<br />

Rhiannon Wahers (Bwrddyr Iaith Gymraeg). Ioan Taljryn (Popeth Eisteddfod Genedlaethol Cymru<br />

Cymraeg), Owen John Thomas (AC) Einir Wyn Thomas, Swyddog Cymraeg 2002. ,<br />

Oedolion, Bwrddyr Iaith Gymraeg.


Eisteddfod Genedlaethol Cymru Ymwelwyr â Stondin CYD dydd ..4Öfetó."<br />

ENW<br />

Name<br />

CYFEIRIAD<br />

Address<br />

COD POSl<br />

Post Code<br />

RHIF FFÔN<br />

e.bost/e.ma/7<br />

Hoffwn ymuno á CYD imddy<br />

f would llke tojoín CYDnterest<br />

1<br />

2<br />

I'N<br />

CLVM<br />

. p<br />

£ VN/C<br />

3<br />

4<br />

í w<br />

c i-i o i-t-Í7Ö fí'i DvdH^/£LVD ^ H<br />

5<br />

6<br />

Y i"v<br />

F- y w'<br />

Ymweliad Dic Jones â<br />

stondin CYD yn<br />

Eisteddfod Genedlaethol<br />

Cymru 2001<br />

Diolch i Dic Jones am ei englyn penigamp<br />

/ */? c: o ^ /7« y C V D. ^<br />

• .1 * «<br />

m<br />

V<br />

m t<br />

Eîsteddfod<br />

G E N E D L A E T H O L C Y M R U<br />

Ydych chi wedi dysgu Cymraeg?<br />

Ydych chi'n bwriadu dysgu<br />

Cymraeg?<br />

Os<br />

'Ydw','Odw','leglei',<br />

yw'r ateb i unrhyw un o'r<br />

cwestiynau yma<br />

mae croeso arbennig o<br />

gynnes i chi yn Nhyddewi 2002<br />

Sir Benfro, Tyddewi 2002<br />

Have you learnt Welsh?<br />

Do you intend to learn Welsh?<br />

If the answer is<br />

'Yes', 'Yes', 'Yes'<br />

to any of these questions<br />

there is a very warm welcome<br />

awaiting you in<br />

St.Davidsin20()2<br />

Dewch i GystadluU<br />

Mae 106 o gystadlaethau yn Eisteddfod Tyddewi - pob un yn agored<br />

i chi - ond mae adran arbennig ar gyfer dysgwyr. Beîh am gystadlu?<br />

Come and Compete!!<br />

There are a 106 cometitions in St.David's Eisteddfod - and every one is<br />

open to you - but there is a special scction for learners. What about<br />

competing?<br />

Pam Cystadlu?<br />

Why Compete?<br />

Mae'n hwyl!!!<br />

Mae'n gyfle i ennill gwobrau da<br />

Mae'n rhywbeth y gallwch fod yn falch ohono yn y dyfodol<br />

It's something to bc proud of in thc future<br />

It's a chance to win good prizes<br />

It'sfun!!!<br />

Am fanylion pcllach cysylltwch a:<br />

For further details contact:<br />

Nerys Rhys, Swyddog y Dysgwyr, T Foley, Stryd yr<br />

Afr, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1PX. 01437 772 030.<br />

Nerys@eisteddfod.org.uk<br />

CYLCH TRAFOD<br />

Pob bore Iau 10.00 - canol dydd<br />

Dewch i gael sgwrs yng Nghlwb Cymraeg Brynbuga yn y Ganolfan<br />

Ieuenctid, Heol Maryport.<br />

Croeso i bawb eitha profìadol yn yr iaith.<br />

Am fanylion pellach ffoniwch Eira Rosser: 01291 673778<br />

Ceir gwybodaeth am weithgareddau eraill gan y canlynol:<br />

Trefynwy/Monmouth -Robin Davies 01594 563172<br />

Ross - Mowie a Martin Thorne 01989 565517<br />

Brynbuga/Usk - Eira Rosser 01291 673778<br />

Ymweliad o gangen arall<br />

Pan oedd Eddy Hunt, aelod cangen y Rhondda, ar ei wyliau yn ystod yr<br />

haf, fe alwodd yn swyddfa CYD yn Aberystwyth a daeth i adnabod yr<br />

aelodau o staff oedd yno.<br />

Fe ymwelodd hefyd â changen Llanfìhangel-y-Creuddyn sy'n cwrdd<br />

bob nos Fawrth yn y Farmers Arms ac fe gafodd groeso cynnes gan yr<br />

aelodau oedd yn bresennol. Adloniant y noson oedd gêm o 'Boggle' yn y<br />

Gymraeg, ac fe gafodd pawb hwyl wrth chwarae.<br />

Eddy Hunt<br />

Geirfa<br />

fe alwodd yn<br />

daeth i adnabod<br />

Fe ymwelodd<br />

fe gafodd groeso cynnes gan<br />

Adloniant<br />

Vocabulary<br />

he called at<br />

became acquaìnted with<br />

he pisited<br />

he recewed a warm welcome from<br />

Entertainment


C A D W Y N<br />

JAZ:Z: OSIAN ROBERTS.<br />

Mae Mawrth y Cyntaf yn<br />

ddiwrnod arbennig i bob<br />

Cymro a Chymraes. Y<br />

flwyddyn nesaf, mae CYD yn<br />

gobeithio'i wneud yn ddiwrnod<br />

arbennig i lawer o ddarllenwyr<br />

CADWYN a'u cyfeillion. Cynllun<br />

ar y gweill yw'r trefniadau i gwrdd<br />

mewn gwesty yn Llundain, ac un<br />

sy eisoes wedi derbyn gwahoddiad<br />

i'r achlysur i ddiddanu'r gwesteion<br />

yw'r cerddor ifanc o Gymro, Osian<br />

Roberts.<br />

I Osian, mae Mawrth y Cyntaf<br />

yn ddiwrnod arbennig bob<br />

blwyddyn, gan mai dyna ddydd ei<br />

ben blwydd ac, weithiau, mae'n<br />

dathlu â chryn steil. Sacsoffonydd<br />

Jazz yw Osian ac mae'n aelod o'r<br />

Gerddorfa Jazz Ieuenctid<br />

Genedlaethol. Adeg G yl Dewi<br />

eleni, roedd y gerddorfa n chwarae<br />

yng Nghlwb Ronnie Scott's yn<br />

Llundain. Uchafbwynt y rhaglen i<br />

lawer oedd gwrando ar drefniant<br />

Osian o 'Ar Hyd y Nos', a oedd yn<br />

taro nodyn Cymreig priodol ac eto<br />

ag idiom gwbl gyfoes - cyfuniad<br />

syn nodweddu gwaith Osian fel<br />

cerddor proffesiynol.<br />

Ganwyd Osian yng<br />

Nghaerdydd ac addysgwyd ef yn<br />

Ysgol Uwchradd Gymraeg Glantaf.<br />

Dylanwadwyd yn fawr arno gan ei<br />

athrawon cerdd, Alun Guy a Mags<br />

Harries, a hefyd gan athro cerdd<br />

teithiol ar y chwythbrennau, Dic<br />

Hamer. Athro ysbrydoledig oedd e,<br />

a bu Osian ar daith i Malta gyda'r<br />

band a drefnai, o'r enw 'Jazz News'.<br />

Roedd Osian yn aelod hefyd o<br />

Fand Chwyth Ysgolion Caerdydd a<br />

bu ar daith gyda'r band hwnnw i'r<br />

Almaen.<br />

Cyw o frid yw Osian. Mae ei<br />

dad, Eric Roberts, yn ganwr o fri,<br />

a'i lais bariton wedi mynd ag ef ar<br />

daith i weithio gydag ymron pob<br />

cwmni opera o bwys ym<br />

Mhrydain. Yr hydref hwn, er<br />

enghraifft, mae yn Leeds yn 'La<br />

Boheme' Puccini gydag Opera<br />

North a hefyd yn paratoi ar gyfer<br />

cynhyrchiad o 'Gloriana' Benjamin<br />

Britten, ar gyfer T Opera<br />

Barcelona.<br />

Cynllunydd setiau theatr a<br />

theledu yw Angharad Roberts,<br />

mam Osian, ac mae wedi bod yn<br />

gyfrifol am setiau rhaglenni teledu<br />

megis 'Pam fi Duw?' ar gyfer S4C.<br />

Roedd taid Osian ar ochr ei<br />

fam, Hywel Edwards, yn athro<br />

cerdd nodedig yn Llangollen ac yn<br />

rhoi gwersi bas n, ffliwt,trymped<br />

a chlarinet. Serch hynny, doedd e<br />

ddim yn hapus mai dewis dysgu'r<br />

sacsoffon wnaeth ei yr; cyn belled<br />

ag oedd Taid yn y cwestiwn,<br />

"Miwsig y Diafol" oedd Jazz!<br />

Tyfodd Osian i fynyfelly â sain<br />

cerddoriaeth yn ei gartref gydol yr<br />

amser. Yr ennyd gofiadwy oedd y<br />

tro cyntaf iddo glywed band Glenn<br />

Miller ar y radio; roedd wedi dotio<br />

gymaint ar y gerddoriaeth nes i'w<br />

fam brynu tâp iddo un penblwydd.<br />

Wedi hynny, roedd ei<br />

athro Dic Hamer yn paratoi tapiau<br />

iddo, ond ei berswadio i wrando ar<br />

Charlie Parker, dyweder, yn<br />

hytrach na Glenn Miller!<br />

Achlysur bythgofìadwy i Osian<br />

yn ofiferynnwr ifanc, tua 12 oed,<br />

oedd mynd i yl jazz Aberhonddu<br />

a chael cyfle i wrando ar Sonny<br />

Rollins; wrth ofyn am ei lofnod,<br />

siaradodd y cawr hwnnw ym myd<br />

Jazz yn garedig wrth yr hogyn<br />

ifanc. Hyd heddiw, Sonny Rollins<br />

yw un o arwyr Osian.<br />

Cyn ymadael â'r ysgol, roedd<br />

Osian wedi ennill Gwobr<br />

Unawdydd Jazz y 'Daily<br />

Telegraph', a hefyd ysgoloriaeth i'r<br />

Academi Gerdd Frenhinol. Yn<br />

ystod ei gyfnod yn yr Academi,<br />

bu'n recordio gyda cherddorion<br />

jazz eraill, gan ennill Gwobr Perrier<br />

am Albwm Jazz gorau'r flwyddyn.<br />

Derbyniodd wobr yr Academi<br />

Frenhinol i chwaraewyr jazz ym<br />

1998, ac aeth i Unol Daleithiau'r<br />

America o dan nawdd y<br />

Ffederasiwn Gerdd Ryngwladol.<br />

Cafodd gyfle yno i chwarae â rhai o<br />

brif gerddorion y byd jazz yn<br />

America. Yno i raddau mae ei<br />

galon o hyd, o safbwynt ennill<br />

bywoliaeth fel cerddor jazz. Yno<br />

mae'r math o jazz sy'n ysbrydoli<br />

Osian fwyaf ac yno hefyd teimla<br />

bod cerddorion jazz h n, profiadol,<br />

yn cael eu trin â llawer mwy o<br />

barch gan gerddorion iau nag sy'n<br />

gyffredin yn Llundain.<br />

Llundain yw'r lle gorau o bell<br />

ffordd ym Mhrydain i gerddor jazz<br />

fyw. Yn un peth, mae'r chwaraewyr<br />

enwog i gyd yn ymweld â Llundain<br />

pan fyddan nhw ar daith — a dyna<br />

fywyd cymdeithasol Osian, pan<br />

ddaw'r cyfle i wrando ar y<br />

mawrion. Ond mae'n fywyd digon<br />

anodd ac, i Osian, mae rhai<br />

agweddau yn ddigalon.<br />

Mae Llundain yn lle drud iawn<br />

i fywynddo ac, ar y cyfan, does<br />

dim digon o waith, felly mae gofyn<br />

i gerddorion jazz fod yn hyblyg,<br />

gan chwarae cerddoriaeth o fathau<br />

eraill yn aml. Er mwyn cadw corfF<br />

ac enaid ynghyd eleni, treuliodd<br />

Osian yr haf yn teithio o gwmpas<br />

Ewrop gyda band y 'Tarantinos',<br />

sy n chwarae ail fersiynau o fìwsig<br />

ffilmiau Quentin Tarantino. Ar un<br />

olwg, roedd yn brofiad rhagorol<br />

cael teithio hyd a lled gwledydd<br />

megis yr Eidal a'r Almaen a'r Swistir<br />

wrth ymweld â gwyliau pop a<br />

cholegau ac ati. Pleser ychwanegol<br />

oedd mwynhau bwyd rhagorol a lle<br />

da i aros ym mhob man - pethau<br />

sy ddim yn digwydd yn aml yn y<br />

byd jazz, yn enwedig yn Llundain.<br />

At ei gilydd, does dim parodrwydd<br />

i dalu'n hael i gerddorion jazz am<br />

eu gwaith amryddawn, o'i<br />

gymharu â'r sefyllfa ar gyfandir<br />

Ewrop a Gogledd America, felly<br />

anodd yw glynu wrth gerddoriaeth<br />

jazz yn unig ym Mhrydain, heb<br />

ddioddef rhyw gymaint o galedi.<br />

Yn sicr, ni fyddai'n bosibl<br />

ennill bywoliaeth ar hyn o bryd fel<br />

cerddor jazz proffesiynol yng<br />

Nghymru, ond mae Osian yn hoff<br />

iawn o ddychwelyd adref, i gael<br />

cyfle i siarad Cymraeg ac, wrth<br />

gwrs, mwynhau bwyd Mam!<br />

Ar hyn o bryd, mae Osian yn<br />

para i ymarfer gydar Gerddorfa<br />

Jazz Ieuenctid Genedlaethol. Mae'r<br />

ymarferion bob dydd Sadwrn ym<br />

Marylebone, o dan arweiniad Bill<br />

Ashton, dyn y mae gan Osian y<br />

parch mwyaf tuag ato am ei waith<br />

enfawr. I gerddorion jazz Prydain,<br />

mae'r Gerddorfa Jazz Ieuenctid yn<br />

sefydliad pwysig iawn, oherwydd<br />

bod cymaint o gerddorion o'r radd<br />

flaenaf wedi dod o'i rhengoedd.<br />

Does dim clyweliadau — dim<br />

ond cerdded i mewn a chwarae ac,<br />

os yw aelodau'r band o'r farn eich<br />

bod yn ddigon da, cewch gyfle i<br />

ymuno! Mae Bill Ashton yn hybu<br />

gyrfaoedd ifanc proffesiynol hefyd,<br />

drwy eu hannog i dderbyn gwaith<br />

sy'n talu'n well a derbyn dirprwyon<br />

yn eu lle yn y band pan fydd rhaid.<br />

Nid yw Osian yn credu y<br />

byddai'n ymarferol sef dlu'r math<br />

yma o Gerddorfa Jazz yng<br />

Nghymru, oherwydd byddai'r<br />

diffyg cludiant cyhoeddus yn ei<br />

gwneud yn anodd dwyn<br />

cerddorion y De a'r Gogledd<br />

ynghyd bob wythnos, serch hynny<br />

newyddion da yw'r ffaith bod<br />

eleni'n gweld sefydlu...<br />

... .CERDDORFA JAZZ<br />

GENEDLAETHOL<br />

IEUENCTID CYMRU<br />

Prosiect ar y cyd rhwng Cyd-<br />

Bwyllgor Addysg Cymru a<br />

Ffederasiwn Miwsig Amatur<br />

Cymru, yn cael ei ariannu gan<br />

Gronfa'r Loteri, yw'r Gerddorfa<br />

Jazz Ieuenctid newydd sbon. Yr un


C A D W Y N<br />

yw patrwm gweinyddol y<br />

Gerddorfa Jazz â phatrwm<br />

gweinyddu sefydliadau<br />

cerddoriaeth glasurol sy wedi ennill<br />

eu plwyf ers llawer dydd, sef<br />

Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid<br />

Cymru a Chôr Cenedlaethol<br />

Ieuenctid Cymru.<br />

Eleni, cafwyd clyweliadau ym<br />

mis Mai a nifer dda o ymgeiswyr.<br />

Does dim cerddorion jazz<br />

proffesiynol yn gwneud eu<br />

bywoliaeth yn gyfan gwbl fel<br />

perfformwyr yng Nghymru, ac<br />

mae'n anodd i offerynwyr ifanc<br />

gael gwersi jazz gan gerddorion<br />

cymwys, felly roedd sawl ardal o<br />

Gymru heb gynrychiolaeth o gwbl,<br />

yn anffodus.<br />

Dechreuodd y fenter newydd<br />

gyda thridiau o gwrs ym mis<br />

Gorffennaf, a chynhaliwyd<br />

cyngerdd cyntaf Cerddorfa Jazz<br />

Ieuenctid Cymru yn rhan o Wyl<br />

Penrhyn G yr yng Nghanolfan<br />

Dylan Thomas, Abertawe.<br />

Eisoes, mae cynlluniau ar y<br />

gweill ar gyfer 2002, gyda<br />

ffurflenni cais wedi eu dosbarthu i<br />

wasanaethau cerdd Awdurdodau<br />

Addysg Lleol Cymru. Yng<br />

Ngogledd Cymru oddeutu'r Pasg y<br />

cynhelir cwrs y flwyddyn nesaf.<br />

Arwydd yw'r datblygiad<br />

newydd hwn o ddiddordeb<br />

cynyddol mewn jazz fel un o brif<br />

ddatblygiadau celfyddydol yr<br />

ugeinfed ganrif.<br />

Gobeithio'n fawr y daw<br />

cynlluniau CYD i ben yn<br />

llwyddiannus ar gyfer G yl Dewi<br />

ac y cawn flas ar y gelfyddyd<br />

honno, ag arlliw Gymreig, wrth<br />

wrando sain sacsoffon Osian<br />

Roberts.<br />

(Mwy o wybodaeth ar<br />

www.NYJO.org.uk)<br />

gan Gwyneth Carey<br />

Os 'dach chi'n dysgu Cymraeg, mae hi'n bwysig iawn darllen, ond darllen<br />

beth? Ga i awgrymu Coban Mair gan Gwyneth Carey. Mae o'n un o gyfres<br />

newydd, Nofelau Nawr gan Wasg Gomer, ac mae'r nofelau wedi cael eu<br />

hysgrifennu gan awduron adnabyddus. Mae Coban Mair yn ardderchog. Mae<br />

hi wedi cael ei hysgrifennu ar gyfer dysgwyr. Yn anfìFodus, dw i'n meddwl bod<br />

rhai nofelau ar gyfer dysgwyr yn rhy syml. Mae'r llyfr hwn yn nofel go iawn.<br />

Stori ydy hi am deulu camweithredol lle does neb yn siarad yn onest<br />

gyda'i gilydd. Mae'r awyrgylch yn rhagorol o'r tudalennau cyntaf pan mae<br />

Ann, merch Daniel a Mair, yn derbyn ei chanlyniad arholiad.<br />

Pan o'n i wedi gorfFen y llyfr, roeddwn i eisiau darllen rhagor o waith<br />

Gwyneth Carey, achos bod y stori yn un ddifrifol, a felly mi deimlais í mod<br />

i wedi fy nghymryd o ddifri fel dysgwr. Weithiau roedd y pwnc yn<br />

anghysurus, ond doedd gan yr awdur ddim ofn hyn.<br />

Ar ôl i mi ddarllen y Uyfr, roedd gen i deimlad fod pethau ofnadwy wedi<br />

digwydd yn y gorfFennol. 'Dy'n ni ddim yn gwybod beth ddigwyddodd, ond<br />

mae'r arwyddion yn llenwi pob tudaJen.<br />

Mae gen i un feirniadaeth: dw i eisio gwybod beth ddigwyddodd yn y<br />

gorffennol, achos bod rhywbeth yn digwydd rhwng aelodau teulu Mair, a beth<br />

í dd yn digwydd yn y dyfodol? Mae'r llyfr fel digwyddiad ym mywyd y teulu<br />

a mi hofíwn i wybod mwy amdanon nhw. Mi ddylai'r Uyfr wedi bod yn hwy.<br />

Beth bynnag, mi faswn i'n cymeradwyo'r llyfr hwn.<br />

Ian Debeddyn<br />

Geirfa<br />

ar y gweill<br />

eisoes wedi derbyn<br />

i ddiddanu'r gwesteion<br />

dathlu â chryn steil<br />

y Gerddorfa Jazz Ieuenctid Genedlaethol<br />

taro nodyn Cymreig priodol<br />

cwbl gyfoes<br />

dylanwadwyd yn fawr arno gan<br />

athro cerdd teithiol ar y chwythbrennau<br />

athro ysbrydoledig<br />

Band Chwyth Ysgolion Caerdydd<br />

cyw o frid<br />

canwr o fri<br />

ymron pob cwmni opera o bwys<br />

cynllunydd setiau<br />

taid ar ochr ei fam<br />

cyn belled ag oedd.. .yn y cwestiwn<br />

miwsig y diafol<br />

gydol yr amser<br />

yr ennyd gofiadwy<br />

roedd wedi dotio gymaint<br />

yn hytrach na<br />

achlysur bythgofiadwy<br />

Y Ffederasiwn Gerdd Ryngwladol<br />

o safbwynt ennill bywoliaeth<br />

cerddorion jazz h n, profiadol<br />

yn cael eu trin â llawer mwy o barch<br />

mae rhai agweddau yn ddigalon<br />

cadw corfìf ac enaid ynghyd<br />

hyd a lled gwledydd<br />

does dim parodrwydd<br />

heb ddioddef rhyw gymaint o galedi<br />

y parch mwyaf tuag ato<br />

clyweliadau<br />

Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru<br />

Ffederasiwn Miwsig Amatur Cymru<br />

ennill eu plwyf<br />

oddeutu'r Pasg<br />

arlliw Gymreig<br />

pocabulary<br />

Welsh idiom. In progress (lit. 'on the<br />

knitting needles'!)<br />

already recewed/accepted<br />

to entertain the guests<br />

The National Youth Jazz Orchestra<br />

(NYJO)<br />

to strike an appropriate Webh note<br />

totally contempomry<br />

he was greatly influenced by<br />

woodwindperipatetic music teacher<br />

an inspiring teacher<br />

Cardiff Schools' Wind Band<br />

Welsh idiom. A giftedperson offine<br />

lineage (lit. a chick with breeding!)<br />

a distinguished singer<br />

almost every opera company ofnote<br />

set designer<br />

maternal grandfather<br />

asfar as... was concerned<br />

the deuil's music<br />

constantly<br />

the unforgettable moment<br />

hed become so entranced with<br />

rather than<br />

a memorable occasion<br />

The International Music Federation<br />

from the point ofuiew ofearninga living<br />

older, experiencedjazz musicians<br />

they are treated with much more respect<br />

some aspects are disheartening<br />

to keep body and soul together<br />

the length and breadth ofcountries<br />

there is an unwillingness<br />

without sufferíng some hardship<br />

the greatest respectfor him<br />

auditìons<br />

Welsh Joint Education Committee<br />

Welsh Amateur Music Federation<br />

to gain currency or recognition<br />

around Easter time<br />

a tinge ofWelshness<br />

Osian Roberts is a jazz saxophonist who is a member of the National Youth Jazz<br />

Orchestra. He was born in Cardiff and now lives in London because that is the<br />

best place to be for jazz musicians. Hopefully he will be entertaining the guests at<br />

a CYD evening in London next Saint David's Day.<br />

Eurgain Fowler<br />

Mae Eurgain yn aelod oes o CYD<br />

Geirfa<br />

Ga i awgrymu<br />

wedi cael eu hysgrifennu<br />

wedi cael ei hysgrifennu<br />

camweithredol<br />

gyda'i gilydd<br />

ei chanlyniad arholiad<br />

Pan o'n i wedi gorffen<br />

roeddwn i eisiau<br />

fy nghymryd o ddifri<br />

doedd gan yr awdur ddim ofn hyn<br />

roedd gen i deimlad<br />

Mae gen i un feirniadaeth<br />

Mi ddylai'r llyfr<br />

mi faswn i'n cymeradwyo'r llyfr hwn<br />

Vocabulary<br />

May I suggest<br />

have been written<br />

has been written<br />

disfunctional<br />

together<br />

her exam result<br />

When I hadfinished<br />

I wanted<br />

taken in earnest<br />

the author was not worried by this<br />

I had a feeling<br />

I have one criticism<br />

The book ought to have (should have)<br />

I would recommend this book<br />

Darllen dif yr dros y dolig!<br />

BETHAN<br />

Detholiad o gerddi sy'n rhoi<br />

cyfle i fwynhau a gwerthfawrogi<br />

talentau rhai o brif feirdd yr<br />

^v ugeinfed ganrif. J<br />

N O F E L A U<br />

NAWR<br />

Croeso nôl i Biodwen, y ddysgwraig despret o<br />

Wynedd, sy'n sengl eto, yn chwilio am gariad<br />

newydd, yn dal i ddysgu Cymraeg, ac yn dal i<br />

weithio yn y llyfrgell.<br />

ddoe<br />

'S JONES<br />

^<br />

'Elenwytti;<br />

rwytti'nbyw<br />

yng Nghaerdydd'<br />

meddai'r bachgen<br />

wrth Llinos yn<br />

y dafarn yng<br />

Nghaernarfon.<br />

Dyna ddechrau'r<br />

dirgelwch, ond beth<br />

fydd ei ddiwedd?<br />

GOMER<br />

Llandysul, Ceredigion SA44 4QL<br />

Ffôn: 01559 362371<br />

Ffacs: 01559 363758<br />

e-bost: gwasg@gomer.co.uk<br />

we: www.gomer.co.uk


C A D W Y N<br />

(Gwyliau yn Llydaw)<br />

Na, nid gweddi am faddeuant fy<br />

mhechodau yw hyn, dim ond<br />

"diolch" yn yr iaith Lydaweg!<br />

Diolch am bopeth: am groeso<br />

cynnes y bobl ac am wyliau<br />

ardderchog mewn gwlad mor<br />

hardd a diddorol.<br />

Pan ddaeth amser ein<br />

hymadawiad, yr oedd gennyf<br />

hiraeth mawr: dwy flynedd heb<br />

weld yr Hen Wlad! Ond yn y trên<br />

— ond mae'r daith mewn TGV yn<br />

gyffyrddus dros ben — fe<br />

ddechreuais i edrych ymlaen at<br />

brofìad hollol newydd.<br />

Er bod golygfeydd y "Côtes<br />

d'Armor" yn llai mawreddog na<br />

mynyddoedd Cymru, o mor<br />

brydferth yw pentrefì'r cefin gwlad<br />

gyda'u bythynnod wedi'u<br />

hadeiladu o wenithfaen, eu<br />

maenorau, eu meysydd bychain<br />

a'u lonydd tawel! Wrth bob<br />

croesffordd mae croes Geltaidd<br />

wedi'i gwneud o wenithfaen llwyd<br />

fel cymaint o eglwysi a chapeli. Un<br />

o'r capeli enwocaf yw "Kermaria -<br />

an - Iskuit" (XIIfed ganrif) yn<br />

Plouha. "T Mair sy'n rhoi<br />

iechyd" yw ystyr ei enw ac os<br />

ydych chi'n sylweddoli pa mor<br />

fawr oedd ofn angau'r bobl yn<br />

amser y pla, byddwch chi'n deall y<br />

dewis 'ma yn hawdd. Y tu mewn y<br />

capel, mae ffresco o'r "danse<br />

macabre" sydd yn dangos fod yr<br />

un dynged yn aros am bawb<br />

esgobion, uchelwyr a phobl<br />

gyffredin.<br />

Beth am yr iaith ar diwylliant?<br />

Wel, er ein bod yn aros mewn<br />

ardal "gallo", sy'n gyfwerth i ardal<br />

di-Gymraeg yng Nghymru,<br />

cawsom ni'r cyfle i gwrdd â dau<br />

diwtor a aeth â ni i ddosbarth<br />

Llydaweg. Wrth gwrs mae'r holl<br />

Gymry'n gwybod mai Celtaidd<br />

yw'r iaith Lydaweg, ond efallai y<br />

byddai rhai ohonyn nhw'n cael eu<br />

synnu i sylwi tebygrwydd mor<br />

hynod rhwng y ddwy iaith.<br />

Geirfa<br />

amser ein hymadawiad<br />

wedi'u hadeiladu o<br />

wed'i gwneud o wenithfaen llwyd<br />

enwocaf<br />

ofn angau'r bobl<br />

yr un dynged<br />

gyfwerth<br />

tebygrwydd mor hynod<br />

amgyffred<br />

a chyda theimlad dwfn<br />

fel pe bai eisiau arnynt ddatgan<br />

Gadewch i fì ddyfynnu rhai<br />

enghreifftiau: "tad, mamm, mab,<br />

merc'h, tan, dour (ou=w), amzer,<br />

glas, du, gwenn, (y "Gwenn ha<br />

Du" yw enw baner Llydaw), aval",<br />

ac felly yn y blaen. Mae'r gair<br />

"amzer" yn cael eu ddefnyddio i<br />

gyfieithu "tywydd" yn ogystal ag<br />

"amser" (cf Ffrangeg "temps").<br />

Yr arfordir ger Tréveneuc<br />

Mae treigliadau - ee "da dad"<br />

= "dy dad" — a hyd yn oed treigliad<br />

caled - ee "ar genou" = "y genau"<br />

ond "ho kenou" = "eich genau"!<br />

Mae gan y ddwy iaith yr un ffordd<br />

o gyfrif, ee "ugent(20), daou-ugent<br />

(40), hanter-kant, dek ha peverugent(90).<br />

Felly, yn wir, heblaw'r<br />

geiriau wedi'u benthyca o'r<br />

Ffrangeg, yn ogystal â rhai o'r<br />

berfau sydd yn eitha cymhleth, yr<br />

orgraff wahanol yw'r unig rwystr i<br />

amgyffred digon da yr iaith.<br />

Ar ôl y dosbarth, cawsom ni<br />

sgwrs gyda gr p o bobl ifanc yr<br />

oedd rhai ohonyn nhw wedi bod<br />

yng Nghymru. Ar ein cyfer, fe<br />

ganon nhw eu hanthem "Bro<br />

Gosh Ma Zadou", y mae'r un dôn<br />

ganddi â "Hen Wlad fyr Nhadau".<br />

Hyfryd oedd lleisiau'r bechgyn a'r<br />

merched yn canu "Bro, Bro" (tôn<br />

"Gwlad, Gwlad") yn araf a chyda<br />

Vocabulary<br />

time for us to leave<br />

constructedfrom<br />

constructed from grey granite<br />

most famous<br />

the people's fear ofdeath<br />

the same fate<br />

equal<br />

such uncanny similarities<br />

comprehend<br />

with deep feeling<br />

as ifthey wished to announce<br />

theimlad dwfn! Gan bob Llydawr<br />

mae cerdd yn y gwaed.<br />

Wedyn fe aeth yr athrawon â<br />

ni i d -bwyta i gael swper blasus<br />

iawn o grempogau a seidr ac yna,<br />

fe aethom ni i gyd i "fest-noz"<br />

(noson lawen) mewn fferm. Ar ôl<br />

parcio'r car mewn cae, fe<br />

gyrhaeddom ysgubor ddirfawr<br />

llawn o bobl o bob oed; yr oedd<br />

plant bychain gyda'u rhieni, pobl<br />

ifainc a phobl wedi ymddeol yn<br />

mwynhau noswaith draddodiadol<br />

gyda'i gilydd.<br />

Yr oedd y naill yn dawnsio yn<br />

y canol a'r lleill yn eistedd ar<br />

feinciau o gwmpas y 'stafell.<br />

Yr oedd eraill yn crwydro ymhlith<br />

stondinau crempogau a seidr neu<br />

yn sefyll wrth y goelcerth y tu<br />

allan.<br />

Ar lwyfan, yr oedd dau r<br />

henaidd yn canu gydag egni<br />

rhyfeddol a brwdfrydedd mawr. Y<br />

Brodyr Morvan oedden nhw, sydd<br />

yn enwogion yn Llydaw. Yn<br />

wreiddiol yr oedd pedwar ohonyn<br />

nhw, ond yn anffodus, fe fuodd un<br />

farw ac yr oedd y pedwerydd yn<br />

dost. Gyda'u capiau ar eu pennau,<br />

bydden nhw wedi gallu bod yn<br />

ffermwyr o gefn gwlad Cymru.<br />

Gallech chi eu dychmygu nhw<br />

mewn porfeydd gwelltog i fyny ar<br />

y mynydd gyda'u c n a'u defaid,<br />

fel pe bai eisiau arnynt ddatgan i'r<br />


C A D W Y N<br />

Mae Catalog Nadolig ACEN ar gael NAWR<br />

NADOLIG O HUD |<br />

Sgorio<br />

Emyr Davies (gol.)<br />

£4.95<br />

Powdwr Rhech<br />

Eirug Wyn<br />

£3.95<br />

Cymru o Hud<br />

(clawr caled)<br />

Gwynfor Evans a<br />

Marian Delyth<br />

Cyfres Celf 2000<br />

£19.95<br />

Agoriad yr Oes<br />

(clawr caled)<br />

Dafydd Glyn Jones<br />

£14.95<br />

Caneuon Ems<br />

Emyr Huws Jones<br />

Pam Ni Duw?<br />

John Owcn ~ »<br />

£6.95


C A D W Y N<br />

CYD Cangen Ysgol Gyfiin Emlyn<br />

CYD Penfro<br />

Dros fìsoedd yr haf bu'r gangen wrthi'n canwio, seiclo a cherdded. Beth am<br />

ddilyn eu siampl nhw a rhoi cynnig ar amryw o weithgareddau yn yr awyr<br />

agored? Trefnydd y gr p yw Olive Corner.<br />

Canwio ar yr afon Teifi, Cilgerra<br />

Cefnogwyr CYD Penfro yn sefyll ar Argae, "dam" Llys-y-frân, yn y<br />

Preselau, yn gwrando ar John Waddington, rheolwr Parc Gwlad Llys-y-<br />

Frân, cyn ymuno ag aelodau cangen Ysgol Gyfun Emlyn yn Nhafarn Sinc.<br />

Mae John yn tywys yn y Gymraeg, (ar ôl dysgu Cymraeg ar gyrsiau yng<br />

Ngwent, Morgannwg a Dyfed.<br />

Seiclo yn ardal Abercych<br />

What about<br />

following their example<br />

by having a go at a<br />

variety ofoutdoor<br />

actwities? Send us<br />

phototgraphs for the next<br />

copyofCADWYN. ><br />

Os hoffech chi wahodd aelodau canghennau eraill CYD i ymuno â chi i<br />

gerdded, neu weithgaredd arall, mae croeso i chi gysylltu â Dafydd<br />

Gwylon, ffôn: 01834 813249, neu gysylltu â chyswllt, "contact person",<br />

cangen sy'n gyfleus i'ch ardal chi.<br />

CYD Cwm Gwendraeth<br />

Mae cyswllt newydd gyda CYD Cwm Gwendraeth Ucha, sef Pamela Pease.<br />

Mae CYD Cwm Gwendraeth yn cwrdd ar fore Gwener, fel arfer, yn<br />

Drefach a chroeso i ddysgwyr a Chymry Cymraeg ymuno â'r gr p. Er<br />

mwyn cael mwy o wybodaeth, gallwch ffonio Pamela, rhif ffôn: 01554<br />

820557.<br />

Mae eisiau i ni heíyd ddiolch yn fawr i Fred Bond am ei waith effeithiol<br />

a chyson fel cyswllt CYD Cross Hands a Chwm Gwendraeth, am bron<br />

chwe blynedd [cyn i Pamela ddechrau fel cyswllt]. Roedd llun o Fred a<br />

Pamela yn y papur bro yn ddiweddar, yn dangos Fred yn derbyn anrheg gan<br />

aelodau CYD.<br />

CYD Hwlffordd<br />

Ar fore Sadwrn<br />

Mae cyfle i ddysgwyr a Chymry Cymraeg ardal Hwlffordd sgwrsio a<br />

chymdeithasu yn Gymraeg, ar fore Sadwrn. Mae cangen CYD Hwlffordd<br />

yn cwrdd yn The George's, Stryd y Farchnad, Hwlffordd, fore Sadwrn olaf<br />

y mis, rhwng 1 lam a 12.30pm. Y cyswllt sy'n trefnu yw Cefìn Knox, a'i rif<br />

ffôn e yw: 01437 762223, os hoffech fwy o fanylion.<br />

Cerdded yn y Preselau<br />

Geirfa<br />

cyswllt newydd<br />

mwy o wybodaeth<br />

am ei waith effeithiol a chyson<br />

cyflc<br />

sgwrsio a chymdeithasu<br />

yn cwrdd yn<br />

(b)fore Sadwrn olaf y mis<br />

os hoffech fwy o fanylion<br />

Vocabulary<br />

new contact<br />

more information<br />

for his constant and efficient work<br />

opportunity<br />

cbatting and socialising<br />

meeting in<br />

the last Saturday morning in the<br />

month<br />

ifyou would like further details<br />

Pryd a chwis yn Nhafarn Sinc<br />

O'r chwith i'r dde: Martin, Stephen. Mike, Mac ac Estelle.<br />

CYD Hwlffordd yn y Dafarn Sinc, Rosebush mis Mehefìn 2001<br />

!0


C A D W Y N<br />

Digwyddiadau cangen Castell<br />

Newydd Emlyn<br />

Mis Mai a noson gymdeithasol oedd<br />

gennym pan gynhaliwyd Eisteddfod<br />

fach 'MinfFordd' yng nghartref ein<br />

cadeirydd Ken Jones. 'Sioni<br />

Wynwyns' fu'r gerdd gan fardd lleol o<br />

fri sef Dic Jones a'i chwaer Mary yn<br />

beirniadu. Bu'r safon yn uchel a'r clod<br />

am hynny i'r dysgwyr wedi dysgu'r<br />

darn ac adrodd mor dda.<br />

Llongyfarchiadau i Nesta Grant am<br />

ddod i'r brig.<br />

Oherwydd clwy'r traed a'r genau<br />

nid aeth aelodau i 'Gaws Cenarth' yn<br />

ôl rhaglen Mehefin ond daeth nifer<br />

dda ynghyd i Faes Llewelyn â thapiau<br />

miwsig a chlywyd amrywiaeth<br />

anhygoel sef clasurol, baledi, gwerin a<br />

chorau lleol yn perfFormio yn yr<br />

eisteddfodau. Noson oedd yn codi<br />

sgwrs a braf oedd clywed y dysgwyr<br />

yn defnyddio'r Gymraeg.<br />

Ar gyfer cyfarfod olaf y tymor<br />

ym mis Gorffennaf cafwyd 'Noson y<br />

Dysgwyr' a rhai ohonynt yn siarad<br />

am brofiad, digwyddiad neu rywbeth<br />

oedd yn eu diddori nhw. Clywyd am<br />

y byd patur, yn enwedig yr adar sy'n<br />

ymweld â ni yn yr ardd, gan Bob a<br />

hefyd bu Margaret yn siarad am<br />

liwiau tymhorau'r flwyddyn a'u<br />

dylanwad ar ein bywydau. Soniodd<br />

Fleur am brofiad arbennig cafodd hi<br />

a Peter ar y llong sef Y Keewadyn yn<br />

Aberteifi ac wedi dod â ffotograffau<br />

i'w dangos i ni. Llongyfarchwyd y<br />

dysgwyr gan Ken ar feistroli'r iaith a<br />

diolchodd iddynt am noson hynod o<br />

ddiddorol.<br />

Agorwyd cyfarfod blynyddol y<br />

gangen ar 12eg o Fedi gan Ken Jones<br />

yn dweud diolch o galon i'r<br />

swyddogion am eu gwaith diflino<br />

trwy'r tymor diwethaf a<br />

chydymdeimlwyd â Mary Jane ar<br />

farwolaeth ei thad yn ddiweddar.<br />

Cafwyd syniadau gwych gan yr<br />

aelodau i'r rhaglen newydd a<br />

phenderfynwyd yn unfrydol mynd i<br />

Blas Rhos y Gilwen am ginio<br />

Nadolig eleni. Ceir rhaglen lawn o<br />

weithgareddau'r gangen nes ymlaen.<br />

Daeth y noson i ben gyda phaned a<br />

chlonc.<br />

Margaret Homan<br />

Is-gadeirydd CYD Castell Newydd<br />

Emlyn<br />

Newcastle Emlyn branch events<br />

In May an Eisteddfod was held in the<br />

home of Ken Jones, Chair of the<br />

branch. A well lcnown local bard, Dic<br />

Jones, and his sister acted as<br />

adjudicators. Congratulations to<br />

Nesta Grant for winning the<br />

recitation competition.<br />

Due to Foot and Mouth the<br />

June visit to 'Caws Cenarth' was<br />

cancelled. In its place a musical<br />

evening was held at Maes Llewelyn.<br />

In July 'The Learners Evening'<br />

provided the chance to exchange<br />

interesting personal experiences.<br />

AGM- 12September2001<br />

Ken Jones, Chair, thanked the<br />

officers for their untiring work and<br />

sympathies were extended to Mary<br />

Jane on the recent death of her father.<br />

CHRISTMAS DINNER 2001<br />

Many excellent ideas were discussed<br />

for the new programme of events,<br />

with a unanimous decision to hold<br />

the Christmas Dinner in PLAS<br />

RHOS Y GILWEN. The learners<br />

were congratulated on their progress.<br />

Ceredîgion<br />

Aberystwyth<br />

Bore Coffi 11.00 - 12.00 bob bore<br />

dydd Iau yn y Grapevine, Heol y<br />

Wig<br />

Clonc a Pheint 8.00 bob nos<br />

Fawrth Tafarn y C ps<br />

Parti Nadolig nos Wener 7 Rhagfyr<br />

Llatnbed<br />

Bore Coffi 11.00 - 12.00 bob bore<br />

dydd Mawrth yn y Llew Du<br />

Clonc a Pheint 8.00 bob nos<br />

Fercher Tafarn y Ram, Cwman<br />

Parti Nadolig dydd Iau 13 Rhagfyr<br />

Davies & Lewis<br />

Cyfrifwyr Ardystiedig<br />

Siartredig<br />

Am wasanaeth<br />

cyfeillgar a<br />

phroffesiynol yn rhoi<br />

cyngor ar gyfrifon a<br />

threth trwy gyfrwng y<br />

Saesneg neu'r<br />

Gymraeg, cysylltwch<br />

â ni yn Aberystwyth<br />

ar<br />

01970 612231<br />

Llên, Llun. Llwyfan<br />

gan Mihangel Morgan -<br />

"E9.99<br />

V GAHOIFAN ASTUOIAITHAU ADDYSG<br />

Wys(pl Cywii Yt H» G*g Stfyo y Brewf «•)•)». Rlflon S«3 2M<br />

Flfinû1970 622128 Ftacr Ot


Ffoniwch heddiw<br />

os hoffech chi drafod biliau, trwsio, neu prynu<br />

i gofrestru am fil ffôn Cymraeg<br />

(bil ffôn cyffredin) ynghyd â chatalog o nwyddau<br />

hyrwyddo yn y Gymraeg<br />

i gofrestru eich ffôn BT Cellnet ac i gael gwasanaeth<br />

Ymholiadau Llyfr Ffôn yn y Gymraeg<br />

Cyfle arbennig i ddarllenwyr Cadwyn i<br />

ennill set deledu wrth gofrestru heddiw i<br />

dderbyn bil Cymraeg.<br />

Mae cofrestru yn syml. Codwch yffôn a ffoniwch 0800 800 288 am ddim.<br />

Rhowch eich enw, a'ch rhifffôn a cofiwch gyfeirio at gylchgrawn Cadwyn.<br />

Cofrestrwch heddiw a nhnh Iwc<br />

Ar agor i dderbyn galwadau gan gwsmerìaid preswyl:<br />

8.00 y bore i 6.00 yr hwyr Llun i Sadwrn<br />

BTbo e080 288<br />

Defnyddiwch eich Cymraeg

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!