03.09.2015 Views

POLISI CYFLE CYFARTAL

Polisďau: POLISI CYFLE CYFARTAL - Cyd

Polisďau: POLISI CYFLE CYFARTAL - Cyd

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Polisïau: <strong>POLISI</strong> <strong>CYFLE</strong> <strong>CYFARTAL</strong><br />

<strong>POLISI</strong> <strong>CYFLE</strong> <strong>CYFARTAL</strong><br />

Mae CYD yn ymrwymo i gymryd camau positif i hybu a chynnal cyfle cyfartal<br />

ymhlith ei ymddiriedolwyr, staff, a gwirfoddolwyr ac yn y gwasanaethau y<br />

mae’n eu darparu ac yn grantiau neu ysgoloriaethau y mae yn eu dosbarthu.<br />

Bydd staff yn cael eu cyflogi ar sail eu haddasrwydd at y gwaith y byddant yn<br />

ei wneud, a bydd gan bawb yr un cyfle i ddatblygu a chael ei dyrchafu ar sail<br />

eu gallu a’u dyheadau. Bydd hyn oll y digwydd beth bynnag fo’u rhyw, statws<br />

priodasol, tueddfryd rhywiol, lliw, hil, tarddiad ethnig, cenedligrwydd, oed,<br />

credoau gwleidyddol a chrefyddol, statws HIV neu anabledd.<br />

Mae CYD felly yn derbyn yn llwyr, felly, gofynion statudol sydd wedi eu<br />

cynnwys yn Neddf Gwahaniaethu ar Sail Rhyw 1975, Deddf Cysylltiadau hiliol<br />

1976, Deddf Cyflog Cyfartal 1970, a Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd<br />

1995, sy’n ei gwneud yn anghyfreithlon i gyflogwr neu aelod o staff<br />

wahaniaethu yn erbyn unigolyn neu eu trin yn wahanol ar sail lliw, tarddiad<br />

ethnig, rhyw, statws priodasol, neu anabledd.<br />

Am y diffiniadau o Wahaniaethu uniongyrchol, gwahaniaethu anuniongyrchol,<br />

harasio a bwlio, gweler gwefan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.<br />

Cyfrifoldebau<br />

Cyfrifoldeb corfforaethol<br />

Bydd cyfle cyfartal yn weithredol ym mhob un o bolisïau a gweithdrefnau<br />

CYD.<br />

Bydd Cadeirydd CYD a phob ymddiriedolwr arall, pob aelod o staff CYD a<br />

gwirfoddolwyr yn gyfrifol am hybu cydraddoldeb o fewn y mudiad.<br />

Cyfrifoldeb Unigolion<br />

Mae CYD yn disgwyl i bob person fod yn ymwybodol o’u hymddygiad tuag at<br />

bobl eraill. Dylid trin pawb yn gyfartal, gydag urddas a pharch. Dylai pob<br />

person sicrhau nad yw ef neu hi’n ymddwyn mewn modd y gellid ei ystyried<br />

fel harasio, neu’n wahaniaethol, neu’n ymosodol.<br />

Mae CYD yn disgwyl i bob unigolyn sylweddoli bod defnyddio sgiliau y<br />

gweithlu cyfan er lles y mudiad ac aelodau ei Bwyllgor Gwaith a staff, a bod<br />

gwahaniaethu yn annerbyniol.<br />

Mae’n gyfrifoldeb ar bob person i roi gwybod am unrhyw achosion o<br />

wahaniaethu neu harasio.


Dyletswyddau Rheolwyr<br />

Mae dyletswydd ar y Pwyllgor Gwaith a staff rheoli h/n i hybu a chynnal cyfle<br />

cyfartal trwy:<br />

• sicrhau bod pob aelod o staff, gwirfoddolwyr, ac ymgynghorwyr yn<br />

ymwybodol o’r polisi hwn a bod gwahaniaethu, yn uniongyrchol neu’n<br />

anuniongyrchol, neu unrhyw fath o harasio, yn annerbyniol; gweithredu<br />

egwyddorion cyfle cyfartal wrth weinyddu holl bolisïau a gweithdrefnau<br />

CYD; sicrhau na wahaniaethir yn erbyn unrhyw ymgeisydd amswydd<br />

yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol; sicrhau bod trefniadau i<br />

adrodd ar bob achos o wahaniaethu neu harasio yn hysbys, a sicrhau<br />

bod pob aelod os taff a gwirfoddolwyr yn eu dealla’u bod yn gallu eu<br />

defnyddi heb drafferth;<br />

• monitro achosion o wahaniaethau trwy adroddiadau i staff a’r Pwyllgor<br />

Gwaith;<br />

• gweithredu ar unwaith i ddileu harasio, bwlïo, neu wahaniaethu cyn<br />

gynted ag y daw i’r amlwg; sicrhau nad oedd deunydd sarhaus neu a<br />

all sarhau pobl yn cael ei arddangos yn y gweithle;<br />

• creu a chadw gweithle sy’n rhydd o harasio a bwlïo.<br />

Dyrannu grantiau<br />

Bydd CYD yn dyrannu grantiau ac ysgoloriaethau yn unol â’r polisi hwn.<br />

Disgwylir i ymgeiswyr am bob grant a weinyddir gan CYD ddarparu<br />

tystiolaeth eu bod yn gweithredu polisïau cyfle cyfartal ac arferion da yn eu<br />

holl weithgareddau.<br />

Recriwtio a dethol<br />

Bydd recriwtio a dethol yn digwydd yn unol â’r polisi cyfle cyfartal hwn.<br />

Bydd pob manyleb personol yn cynnwys y gofynion hynny yn unig y gellir<br />

eu cyfiawnhau ar gyfer perfformio’n effeithiol yn y swydd. Mae’n rhaid i<br />

benderfyniadau yn ystod pob cam o’r broses ddethol fod yn seiliedig ar<br />

rinweddau a galluoedd ymgeiswyr i gwrdd a’r manylebau personol. Gellir<br />

gwneud addasiadau rhesymol yn ystod y cam cyfweld os bydd angen.<br />

Telerau ac amodau<br />

Mae telerau ac amodau cyflogaeth CYD yn cwrdd â gofynion y<br />

ddeddfwriaeth cyflogaeth a’r arferion da cyfredol. Os bydd angen, gellir<br />

cyflwyno diwygiadau ac ychwanegiadau at y telerau ac amodau cyfredol er<br />

mwyn cwrdd â gofynion y polisi hwn. Rydym yn ymrwymo i wneud<br />

addasiadau rhesymol i gwrdd ag anghenion staff anabl.<br />

Datblygu staff<br />

Bydd dethol staff i’w datblygu ymhellach yn cael ei wneud ar sail<br />

anghenion y mudiad, y swydd, a’r unigolyn, a’r potensial i ddatblygu.<br />

Cydnabyddir amgylchiadau person yr unigolyn, e.e. cyfrifoldebau gofal a’r<br />

anghenion y bydd rhaid i CYD gwrdd â hwy er mwyn sicrhau bod pob<br />

aelod o staff yn cael yr un cyfle i fanteisio ar gyfleon datblygu staff.


Goruchwylio ac arfarnu<br />

Ymgymerir â threfniadau goruchwylio ac arfarnu ar gyfer pob aelod o staff<br />

yn unol â’r polisi hwn.<br />

Gweithredu’r polisi<br />

Bydd pob ymddiriedolwr, staff, a gwirfoddolwr yn derbyn copi o’r polisi hwn<br />

a byddant yn ymwybodol o’i gynnwys a’i ofynion trwy gyfnod o sefydlu.<br />

Bydd yr Is-Bwyllgor Gweithredol yn monitro’r gweithredu’r polisi hwn ac yn<br />

adrodd i’r Pwyllgor Gwaith.<br />

Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu flwyddyn ar ôl ei sefydlu.<br />

Gwahaniaethu a harasio<br />

Dylai staff sy’n credu eu bod neu wedi dioddef gwahaniaethu neu harasio<br />

mewn unrhyw ffordd wneud cwyn i’r Pwyllgor Gwaith. Os oes tystiolaeth o<br />

wahaniaethu neu harasio, ymdrinnir â’r gwyn drwy weithdrefn Disgyblu y<br />

mae copi ohono gan bob aelod o staff ac y ceir copïau ychwanegol ohono<br />

oddi wrth y Swyddfa Ganol yn ôl yr angen. Ymchwilir i unrhyw gwyn bod y<br />

Pwyllgor Gwaith neu unrhyw aelodau ohono wedi torri’r polisi Cyfle<br />

Cyfartal gan aelod gweithredol a enwebir sy’n dderbyniol i’r ddwy ochr. Os<br />

gwelir bod sail i’r gwyn gall y Pwyllgor Gwaith ofyn i’r person<br />

ymddiswyddo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!