Saturday

plaidcymru.org
  • No tags were found...

AMSerLen SCHeDULe ArDAL ArDDAnGOS ... - Plaid Cymru

AMSERLEN

SCHEDULE

ARDAL ARDDANGOS

EXHIBITION AREA

Dydd Gwener

FRIDAY

Dydd Sadwrn

Saturday

09:30 Cofrestru

Registration

10:30 Croeso – Cyng. Peter Hughes Griffiths

Welcome – Cllr. Peter Hughes Griffiths

10:35 Jonathan Edwards AS

Jonathan Edwards MP

10:50 Sesiwn Drafod – Pwysigrwydd y Lleol: Amddiffyn a Gwella Gwasanaethau

Discussion Session – The Importance of Local: Protecting and Improving Services

11:35 Cerith Rhys Jones – Plaid: Y Genhedlaeth Nesaf

Cerith Rhys Jones – Plaid: The Next Generation

11:45 Sesiwn Drafod “Comisiwn Silk” Paratoi ar gyfer Datganoli Ariannol? (wedi ei noddi gan yr FSB)

Discussion Session - “A Silk Purse” Preparing for Fiscal Autonomy? (sponsored by the FSB)

12:30 – 13:30 Cinio a CHyfarfodydd Ymylol

Lunch and Fringe Meetings

13:45 Nerys Evans (Cyfarwyddydd Polisi)

Nerys Evans (Director of Policy)

14:00 Araith Allweddol gan yr Arweinydd Newydd

Keynote Speech from the new Leader

14:45 Sesiwn Drafod Llwyddo’n Lleol – Creu Cymru Glyfar: Cyfleoedd i’n holl blant

Local Leadership Discussion Session – Towards a Smarter Wales: Opportunities for all our

Children

15:30 Cyng. Fiona Cross (Arwr Ardal y Flwyddyn)

Cllr. Fiona Cross (Community Champion of the Year)

15:45 Sesiwn Drafod Llwyddo’n Lleol – Plaid Cymru mewn Llywodraeth: Dros gymunedau, dros

gynnydd

Local Leadership Discussion Session – Plaid Cymru in Government: Committed to Our

Communities, Dedicated to Progress

16:30 – 17:30 Cyfarfodydd Ymylol

Fringe Meetings

09:30 Cofrestru

Registration

10:15 Alun Ffred Jones AC

Alun Ffred Jones AM

10:30 Sesiwn Drafod – Dyfodol y Deyrnas Gyfunol

Discussion Session – The Future of the United Kingdom

11:15 Dafydd Wigley – Cofio Gwynfor

Dafydd Wigley – Remembering Gwynfor

11:30 Sesiwn Drafod – Helpu Cymru i Arloesi: camau ymarferol i annog a chefnogi arloesedd yng

Nghymru (cynhaliwyd gan ABPI)

Discussion Session – Helping Wales innovate: practical steps to encourage and support

innovation in Wales (hosted by ABPI)

12:30 – 13:30 Cinio a CHyfarfodydd Ymylol

Lunch and Fringe Meetings

13:45 Yr Ail Filltir gyda Lindsay Whittle AC

The Extra Mile with Lindsay Whittle AM

14:00 Hawl i Holi - Y Tim Arweinyddol

Leadership Team Q&A

14:30 Sesiwn Drafod - Cymru ar y Dibyn: Effaith y Diwygiadau Lles ar Bobl a Chymunedau yng

Nghymru (wedi ei noddi gan Cuts Watch Cymru)

Discussion Session – Wales on the Edge: The Impact of Welfare Reforms on People and

Communities Across Wales (sponsored by Cuts Watch Cymru)

15:15 Sesiwn Drafod – Yr Economi Werdd: Defnyddio ein Hadnoddau

Discussion Session – The Green Economy: Harnessing Our Resources

16:00 Sesiwn Plaid Cymru Gyfan

A Party for All of Wales Session

16:20 Rhodri Glyn Thomas AC

Rhodri Glyn Thomas AM

16:30 – 17:30 Cyfarfodydd Ymylol

Fringe Meetings

Age Cymru

Nasuwt

Crossroads

Care

Action on

Hearing

Loss

Living

Without

cruelty

Newsdirect

Cymru

Rydym yn benderfynol o weithio i sicrhau bywyd gwell i holl bobl h ŷn Cymru heddiw ac i’r dyfodol. Rydym yn

dathlu heneiddio ac yn gweithio i greu cyfleoedd i bobl h ŷn. Rydym yn herio ac yn brwydro yn erbyn anfantais ac

annhegwch lle bynnag y gwelwn ni nhw. Mae ein stondin yn rhoi gwybodaeth am faterion a nodwyd gan bobl h

ŷn ar gyfer etholiadau llywodraeth leol 2012, ac yn rhoi cyfle i’r cynrychiolwyr arwyddo siarter ymgyrch Diwedd ar

Gam-Drin, sy’n ceisio rhoi’r gorau i gam-drin pobl h ŷn./ Age Cymru is committed to working for a better life for all

older people in Wales both today and into the future We celebrate ageing and work to create opportunity in later life.

We fight and challenge disadvantage and unfairness wherever we find it. Our stand provides information on issues

identified by older people for the 2012 local government elections, and gives delegates the opportunity to sign the

Rule Out Abuse campaign charter seeking to end elder abuse.

Yn cynnwys/ Including:

NASUWT Cymru yw’r undeb mwyaf sy’n cynrychioli athrawon a phrif athrawon yng Nghymru a ledled y DG. Gyda

swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llanelwy a rhwydwaith da o ymgyrchwyr a gweithwyr ledled Cymru, mae NASUWT

Cymru yn darparu lefel heb ei ail o gefnogaeth i’w aelodau.

E-bost: nasuwt@mail.nasuwt.org.uk / Gwefan: www.teachersunion.org.uk

NASUWT Cymru is the largest union representing teachers and headteachers in Wales and throughout the UK.

With offices in Cardiff and St Asaph and a well established network of activists and caseworkers throughout Wales,

NASUWT Cymru provides an unrivalled level of support for its members.

E-mail: nasuwt@mail.nasuwt.org.uk / Website: www.teachersunion.org.uk

Mae Ymddiriedolaeth y Dywysoges Frenhinol yn ymuno gyda Gofal Croesffyrdd i greu’r sefydliad Gofalwyr mwyaf;

fydd yn darparu cyngor, gwybodaeth, cyfarwyddyd a gwasanaeth cymorth uniongyrchol i holl Ofalwyr./ The Princes

Royal Trust is joining with Crossroads Care to form the largest Carers organisation; providing advice, information,

guidance and direct support services to all Carers.

Action on Hearing Loss Cymru yw’r elusen sy’n gweithredu ar golli clyw yng Nghymru. Rydym ni yn darparu

cefnogaeth i bobl sydd a cholled clyw neu dinnitws ac yn ymgyrchu i wella gwasanaethau. Ydych chi yn colli eich

clyw? Cymrwch ein prawf clywed www.actiononhearingloss.org.uk/cymru / Action on Hearing Loss Cymru is the

charity that operates on hearing loss in Wales. We provide support to people with hearing loss or tinnitus and

campaign to improve services. Are you suffering from hearing loss? Take our hearing test www.actiononhearingloss.

org.uk/cymru www.actiononhearingloss.org.uk/cymru

Mae byw heb greulondeb yn syniad sy'n cynnwys gofal am anifeiliad a phobol a gofal am y blaned. Mae'n rhaid taclo

y peth yn raddol. Dewch i weld rhai agweddau o'n dyletswydd dros ofal. / Living without Cruelty is an idea which

includes care for humans and animals and care for the planet. We have to tackle it gradually. Come and see some

aspects of our duty of care.

Os yw eich sefydliad yn dibynnu ar wybodaeth wleidyddol o’r safon uchaf, dewch draw i stondin Newsdirect Cymru

i gael sgwrs am sut y gallwn ni eich cynorthwyo. Mae ein tîm yn darparu adroddiadau dyddiol i sefydliadau mawr a

bach, gan eu hysbysu am bwy sy'n dweud beth - neu beidio - ar y materion sy'n effeithio arnynt./ If your organisation

relies on good political intelligence, visit the Newsdirect Wales stall for a chat about how we can assist. Our team

provides daily monitoring reports to organisations large and small, keeping them informed on who's saying what - or

not - about the issues that affect them.

Adran y Menywod/ Women’s Section

Plaid Cymru Ifanc/ Young Plaid Cymru

Cymdeithas Cynghorwyr/ Councillors Association

Brwydro

dros

Gymru

Fighting

for

Wales

Cynhadledd Wanwyn

Spring Conference

2012

Dilyna’r gynhadledd yn fyw ar plaidbyw.com

Follow the conference on plaidlive.com


Eich

Plaid

Leol Chi

Your

Local

Party

hyrwyddwyd ac argraffwyd/printed and promoted by:

Plaid Cymru, Atlantic Wharf, Caerdydd/Cardiff CF10 4AL

CYFARFODYDD YMYLOL

FRINGE MEETINGS

DYDD GWENER/FRIDAY

CYFARFODYDD YMYLOL

FRINGE MEETINGS

DYDD sadwrn/saturDAY

8.30 -9.30

Bocs 6,7,8

Cartrefi

Cymunedol

Cymru/

Community

Housing

Cymru

Comisiwn

Etholiadol/

Electoral

Commission

Cartrefi Cymunedol

Cymru/ Community

Housing Cymru

Cydweithio i greu Cymunedau Cynaliadwy - Ymunwch â CCC am frecwast

i drafod sut gall Cartrefi, Iechyd ac adfywio weithio’n fwy effeithiol gyda’i

gilydd i sicrhau cymunedau cynaliadwy ledled Cymru/ Collaborating for

Sustainable Communities - Join CHC for breakfast to discuss how housing,

health and regeneration can work more effectively together to bring about

sustainable communities across Wales

Cyfle i staff y Comisiwn Etholiadol i roi gwybodaeth i ymgeiswyr ac

asiantiaid ar sut i gydymffurfio â’r rheolau ynghylch gwario ar ymgyrchu,

argraffnodau a rhoddion./ An opportunity for Electoral Commission staff to

provide candidates and agents with information on how to comply with the

rules relating to campaign spending, imprints and donations.

8.30 -9.30

Bocs 6,7,8

Adran

Menywod

Plaid Cymru/

Plaid Cymru

Women’s

Section

RNIB Cymru

Cesig Carlamus/

Stroppy Mares

Croeso i bawb! Cyfarfod i drafod:

i. Presenoldeb yr Adran ar y cyfryngau cymdeithasol.

ii. Etholiadau’r cynghorau - gair o brofiad gan fenywod y Blaid.

Welcome to all! Meeting to discuss:

i. Section presence on social media

ii. Council elections - the experience of Women in Plaid

Gellir atal hanner yr achosion o golli golwg, felly pam mae cyn lleied o

flaenoriaeth wedi'i roi i ataliad, yn enwedig o'i gymharu â chyflyrau iechyd

eraill? Cadeirio gan Elin Jones AC./ Half of all sight loss is preventable, so

why is so little priority given to prevention, particularly in comparison with

other health conditions? Chaired by Elin Jones AM

Ymunwch â Stonewall Cymru ac Plaid Pride am drafodaeth eang ar

ddyfodol hawliau LHDT yng Nghymru. Beth fydd grymoedd newydd

Cynulliad Cymru yn ei olygu ar gyfer taclo bwlio mewn ysgolion? Sut

gall mudiadau ymateb i’r dyletswyddau statudol newydd a sut fedrwn ni

ymgysylltu gyda Chynulliad Cymru?/ Join Stonewall Cymru and Plaid Pride

for a wide ranging discussion about the future of LGBT rights in Wales.

What will new powers for the Welsh Assembly mean for tackling bullying in

schools? How can organisations respond to the new statutory duties and

how can we engage with the Welsh Assembly?

Bethan Jenkins AC a’r Cyfarwyddydd Polisi Nerys Evans yn cyflwyno

gweledigaeth ar gyfer y genhedlaeth annibynniaeth nesaf./ Bethan Jenkins

AM and the Director of Policy Nerys Evans present the vision for the next

independence generation.

12.30 - 13.30

Bocs 6,7,8

12.30 - 13.30

Perchnogion

a’r Hyfforddwyr

(1) Owners and

Trainers Bar (1)

12.30 - 13.30

Perchnogion

a’r Hyfforddwyr

(2) Owners and

Trainers Bar (2)

Age Cymru/

CPW

Oxfam

Cymru

Sesiwn briffio

i ymgeiswyr

ac asiantau yn

etholiadau lleol

Cymru/ Welsh

local elections

candidates and

agents briefing

Cadw'n iach yn

y Gaeaf: atebion

sy'n canolbwyntio

ar y gymuned/

Wellness in Winter:

Communityfocused

solutions

Atal y fasnach

arfau/ Bullet

proofing the arms

trade

Adnabod ffyrdd o weithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â salwch a

marwolaethau ychwanegol yn y gaeaf. Bydd y cyfarfod ymylol hwn yn

canolbwyntio ar nodi sut gall fferyllfeydd, sefydliadau gwirfoddol a’r rheiny

sy’n gwneud penderfyniadau ermwyn cydweithio i sicrhau bod pobl h ŷn

yn cael eu cefnogi a’u grymuso i fyw yn dda yn ystod y gaeaf./ Identifying

ways to work together to tackle ill health and excess winter deaths.

This fringe meeting will focus on identifying how pharmacies, voluntary

organisations and decision-makers can work together to ensure that older

people are supported and empowered to live well in winter.

Mae rhywun yn marw pob munud oherwydd trais arfog. Mae angen

Cytundeb am Fasnachu Arfau i atal rhagor o wrthdaro, tlodi ac ymosodiadau

ar hawlio dynol. Ond mae Llywodraeth y DU yn llusgo’i thraed, gan beryglu’r

cynnydd sydd wedi digwydd yn barod tuag at setliad byd-eang./ One

person dies every minute because of armed violence. The world needs a

bullet proof Arms Trade Treaty to halt the spiral into further conflict, poverty

and human rights abuse. But the UK Government is dragging its feet,

risking the progress already made towards a global agreement.

Mae syniadau gwleidyddol Plaid yn cael effaith syfrdanol ar fywyd

cenedlaethol. Ar ol datganoli DG ac yn gynyddol gydamserol gyda

phleidiau Ewropeaidd sy’n cefnogi annibynniaeth, mae’n rhaid i Blaid

Cymru ail gyflunio ei allu syniadaethol. Gwahoddir aelodau i drafodaeth i

ddadansoddiad a dadl agored./ Plaid’s political ideas profoundly influence

national life. Post UK devolution and increasingly synchronous with other

European independence parties, Plaid must reconfigure its ideational

capacity. Members are invited to a candid analysis and open debate.

Cwmni materion cyhoeddus newydd yw Deryn, gyda phrofiad helaeth aml

bleidiol mewn ymgyrchu, gwleidyddiaeth a chysylltiadau llywodraethol

yng Nghymru. /Deryn is a new public affairs consultancy bringing together

senior level, cross party experience in campaigning, government relations

and politics in Wales.

Mae Newsdirect Cymru yn darparu adroddiadau dyddiol i sefydliadau

mawr a bach, gan eu hysbysu am bwy sy’n dweud beth - neu beidio - ar y

materion sy’n effeithio arnynt./ Newsdirect Wales provides daily monitoring

reports to organisations large and small, keeping them informed on who’s

saying what - or not - about the issues that affect them.

Mae Dr. Alan Sandry yn ddarlithydd , awdur, a darlledydd mewn

eidiolegau gwleidyddol a gwleidyddiaeth Ewropiaidd. / Dr Alan Sandry

lecturer, author & broadcaster in political ideology & European politics.

12.30 - 13.30

Bocs 6,7,8

12.30 - 13.30

Perchnogion

a’r Hyfforddwyr

(1) Owners and

Trainers Bar (1)

12.30 - 13.30

Perchnogion

a’r Hyfforddwyr

(2) Owners and

Trainers Bar (2)

Stonewall

Cymru a Plaid

Pride

CymruX

Y Pedwerydd

Cynulliad: Beth

nesaf i bobl LHDT

yng Nghymru/ The

Fourth Assembly:

What next for

LGBT People in

Wales

Y Genhedlaeth

Annibynniaeth/

The Independence

Generation

12.30 - 13.30

Blacksmiths

16.30 - 17.30

Bocs 6,7,8

Sefydliad

Cenedlaethol

Cymreig/

Welsh

Nationalism

Foundation

Derbyniad

Clwb y

Llywydd

ac Aelodau

Etholedig/

President

and Elected

Members

Reception

Ail-wampio Naratif

Ymchwil y Blaid/

Re-shaping Plaid's

Research Narrative

Derbyniad wedi

ei noddi gan

Newsdirect Wales

a Deryn/ Reception

sponsored by

Newsdirect Cymru

a Deryn.

Wyt ti’n aelod? Yr

adnoddau ymgyrchu

diweddaraf a mwy arlein.

Plaid member? Get the

latest campaign resources

and more online.

16.30 - 17.30

Perchnogion

a’r Hyfforddwyr

(1) Owners and

Trainers Bar (1)

Cymdeithas

Hanes Plaid

Cymru/

Plaid Cymru

History

Society

Cymdeithas

Newid

Etholiadol/

Electoral

Reform

Society

Ideoleg Pwy a

Gorffennol Pwy?/

Whose Ideology

and Whose Past?

16.30 - 17.30

Perchnogion

a’r Hyfforddwyr

(2) Owners and

Trainers Bar (2)

Merched yn Cyfrif/

Counting Women In

Sut gallen ni gael mwy o ferched i fewn i’r byd gwleidyddol? /

How do We Get More Women into Public Life?

More magazines by this user
Similar magazines