Saturday

plaidcymru.org
  • No tags were found...

AMSerLen SCHeDULe ArDAL ArDDAnGOS ... - Plaid Cymru

Eich

Plaid

Leol Chi

Your

Local

Party

hyrwyddwyd ac argraffwyd/printed and promoted by:

Plaid Cymru, Atlantic Wharf, Caerdydd/Cardiff CF10 4AL

CYFARFODYDD YMYLOL

FRINGE MEETINGS

DYDD GWENER/FRIDAY

CYFARFODYDD YMYLOL

FRINGE MEETINGS

DYDD sadwrn/saturDAY

8.30 -9.30

Bocs 6,7,8

Cartrefi

Cymunedol

Cymru/

Community

Housing

Cymru

Comisiwn

Etholiadol/

Electoral

Commission

Cartrefi Cymunedol

Cymru/ Community

Housing Cymru

Cydweithio i greu Cymunedau Cynaliadwy - Ymunwch â CCC am frecwast

i drafod sut gall Cartrefi, Iechyd ac adfywio weithio’n fwy effeithiol gyda’i

gilydd i sicrhau cymunedau cynaliadwy ledled Cymru/ Collaborating for

Sustainable Communities - Join CHC for breakfast to discuss how housing,

health and regeneration can work more effectively together to bring about

sustainable communities across Wales

Cyfle i staff y Comisiwn Etholiadol i roi gwybodaeth i ymgeiswyr ac

asiantiaid ar sut i gydymffurfio â’r rheolau ynghylch gwario ar ymgyrchu,

argraffnodau a rhoddion./ An opportunity for Electoral Commission staff to

provide candidates and agents with information on how to comply with the

rules relating to campaign spending, imprints and donations.

8.30 -9.30

Bocs 6,7,8

Adran

Menywod

Plaid Cymru/

Plaid Cymru

Women’s

Section

RNIB Cymru

Cesig Carlamus/

Stroppy Mares

Croeso i bawb! Cyfarfod i drafod:

i. Presenoldeb yr Adran ar y cyfryngau cymdeithasol.

ii. Etholiadau’r cynghorau - gair o brofiad gan fenywod y Blaid.

Welcome to all! Meeting to discuss:

i. Section presence on social media

ii. Council elections - the experience of Women in Plaid

Gellir atal hanner yr achosion o golli golwg, felly pam mae cyn lleied o

flaenoriaeth wedi'i roi i ataliad, yn enwedig o'i gymharu â chyflyrau iechyd

eraill? Cadeirio gan Elin Jones AC./ Half of all sight loss is preventable, so

why is so little priority given to prevention, particularly in comparison with

other health conditions? Chaired by Elin Jones AM

Ymunwch â Stonewall Cymru ac Plaid Pride am drafodaeth eang ar

ddyfodol hawliau LHDT yng Nghymru. Beth fydd grymoedd newydd

Cynulliad Cymru yn ei olygu ar gyfer taclo bwlio mewn ysgolion? Sut

gall mudiadau ymateb i’r dyletswyddau statudol newydd a sut fedrwn ni

ymgysylltu gyda Chynulliad Cymru?/ Join Stonewall Cymru and Plaid Pride

for a wide ranging discussion about the future of LGBT rights in Wales.

What will new powers for the Welsh Assembly mean for tackling bullying in

schools? How can organisations respond to the new statutory duties and

how can we engage with the Welsh Assembly?

Bethan Jenkins AC a’r Cyfarwyddydd Polisi Nerys Evans yn cyflwyno

gweledigaeth ar gyfer y genhedlaeth annibynniaeth nesaf./ Bethan Jenkins

AM and the Director of Policy Nerys Evans present the vision for the next

independence generation.

12.30 - 13.30

Bocs 6,7,8

12.30 - 13.30

Perchnogion

a’r Hyfforddwyr

(1) Owners and

Trainers Bar (1)

12.30 - 13.30

Perchnogion

a’r Hyfforddwyr

(2) Owners and

Trainers Bar (2)

Age Cymru/

CPW

Oxfam

Cymru

Sesiwn briffio

i ymgeiswyr

ac asiantau yn

etholiadau lleol

Cymru/ Welsh

local elections

candidates and

agents briefing

Cadw'n iach yn

y Gaeaf: atebion

sy'n canolbwyntio

ar y gymuned/

Wellness in Winter:

Communityfocused

solutions

Atal y fasnach

arfau/ Bullet

proofing the arms

trade

Adnabod ffyrdd o weithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â salwch a

marwolaethau ychwanegol yn y gaeaf. Bydd y cyfarfod ymylol hwn yn

canolbwyntio ar nodi sut gall fferyllfeydd, sefydliadau gwirfoddol a’r rheiny

sy’n gwneud penderfyniadau ermwyn cydweithio i sicrhau bod pobl h ŷn

yn cael eu cefnogi a’u grymuso i fyw yn dda yn ystod y gaeaf./ Identifying

ways to work together to tackle ill health and excess winter deaths.

This fringe meeting will focus on identifying how pharmacies, voluntary

organisations and decision-makers can work together to ensure that older

people are supported and empowered to live well in winter.

Mae rhywun yn marw pob munud oherwydd trais arfog. Mae angen

Cytundeb am Fasnachu Arfau i atal rhagor o wrthdaro, tlodi ac ymosodiadau

ar hawlio dynol. Ond mae Llywodraeth y DU yn llusgo’i thraed, gan beryglu’r

cynnydd sydd wedi digwydd yn barod tuag at setliad byd-eang./ One

person dies every minute because of armed violence. The world needs a

bullet proof Arms Trade Treaty to halt the spiral into further conflict, poverty

and human rights abuse. But the UK Government is dragging its feet,

risking the progress already made towards a global agreement.

Mae syniadau gwleidyddol Plaid yn cael effaith syfrdanol ar fywyd

cenedlaethol. Ar ol datganoli DG ac yn gynyddol gydamserol gyda

phleidiau Ewropeaidd sy’n cefnogi annibynniaeth, mae’n rhaid i Blaid

Cymru ail gyflunio ei allu syniadaethol. Gwahoddir aelodau i drafodaeth i

ddadansoddiad a dadl agored./ Plaid’s political ideas profoundly influence

national life. Post UK devolution and increasingly synchronous with other

European independence parties, Plaid must reconfigure its ideational

capacity. Members are invited to a candid analysis and open debate.

Cwmni materion cyhoeddus newydd yw Deryn, gyda phrofiad helaeth aml

bleidiol mewn ymgyrchu, gwleidyddiaeth a chysylltiadau llywodraethol

yng Nghymru. /Deryn is a new public affairs consultancy bringing together

senior level, cross party experience in campaigning, government relations

and politics in Wales.

Mae Newsdirect Cymru yn darparu adroddiadau dyddiol i sefydliadau

mawr a bach, gan eu hysbysu am bwy sy’n dweud beth - neu beidio - ar y

materion sy’n effeithio arnynt./ Newsdirect Wales provides daily monitoring

reports to organisations large and small, keeping them informed on who’s

saying what - or not - about the issues that affect them.

Mae Dr. Alan Sandry yn ddarlithydd , awdur, a darlledydd mewn

eidiolegau gwleidyddol a gwleidyddiaeth Ewropiaidd. / Dr Alan Sandry

lecturer, author & broadcaster in political ideology & European politics.

12.30 - 13.30

Bocs 6,7,8

12.30 - 13.30

Perchnogion

a’r Hyfforddwyr

(1) Owners and

Trainers Bar (1)

12.30 - 13.30

Perchnogion

a’r Hyfforddwyr

(2) Owners and

Trainers Bar (2)

Stonewall

Cymru a Plaid

Pride

CymruX

Y Pedwerydd

Cynulliad: Beth

nesaf i bobl LHDT

yng Nghymru/ The

Fourth Assembly:

What next for

LGBT People in

Wales

Y Genhedlaeth

Annibynniaeth/

The Independence

Generation

12.30 - 13.30

Blacksmiths

16.30 - 17.30

Bocs 6,7,8

Sefydliad

Cenedlaethol

Cymreig/

Welsh

Nationalism

Foundation

Derbyniad

Clwb y

Llywydd

ac Aelodau

Etholedig/

President

and Elected

Members

Reception

Ail-wampio Naratif

Ymchwil y Blaid/

Re-shaping Plaid's

Research Narrative

Derbyniad wedi

ei noddi gan

Newsdirect Wales

a Deryn/ Reception

sponsored by

Newsdirect Cymru

a Deryn.

Wyt ti’n aelod? Yr

adnoddau ymgyrchu

diweddaraf a mwy arlein.

Plaid member? Get the

latest campaign resources

and more online.

16.30 - 17.30

Perchnogion

a’r Hyfforddwyr

(1) Owners and

Trainers Bar (1)

Cymdeithas

Hanes Plaid

Cymru/

Plaid Cymru

History

Society

Cymdeithas

Newid

Etholiadol/

Electoral

Reform

Society

Ideoleg Pwy a

Gorffennol Pwy?/

Whose Ideology

and Whose Past?

16.30 - 17.30

Perchnogion

a’r Hyfforddwyr

(2) Owners and

Trainers Bar (2)

Merched yn Cyfrif/

Counting Women In

Sut gallen ni gael mwy o ferched i fewn i’r byd gwleidyddol? /

How do We Get More Women into Public Life?

More magazines by this user
Similar magazines