Views
3 years ago

Newyddion

Cylchlythyr 34, Tymor yr Hydref 2013 - CILT Cymru

Newyddion RHIFYN 34 | HYDREF 2013 | Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cynhadledd Ieithoedd Cymru 2013 Daeth 70 o gynrychiolwyr maes ieithoedd o ledled Cymru at ei gilydd i fynychu cynhadledd flynyddol CILT Cymru, Ieithoedd Cymru, yn y Canolbarth yn ystod mis Gorffennaf. Thema’r flwyddyn hon oedd Wynebu’r Sialensiau: Blaenoriaethau Allweddol ar gyfer Athrawon Ieithoedd, a thrafodwyd pynciau fel cefnogi’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd; codi dyheadau disgyblion; cysylltu â theuluoedd disgyblion; ehangu mynediad at gymwysterau iaith a defnyddio rhwydweithio cymdeithasol i gadw ar y blaen gyda datblygiadau addysg. Cychwynnwyd y diwrnod gydag araith gan Sarah Breslin, Cyfarwyddwr SCILT, canolfan genedlaethol Yr Alban ar gyfer ieithoedd, yn trafod sut fod SCILT yn bartner allweddol mewn cefnogi paratoadau ar gyfer darparu dwy iaith tramor i ddisgyblion ysgolion cynradd ar draws y wlad. Byddem yn croesawu’r math yma o fenter yma yng nghwricwlwm cynradd Cymru a byddem yn gwylio datblygiadau’r Alban gyda diddordeb. Parha CILT Cymru i weithio’n agos gyda’n partneriaid yn SCILT ac roedd yn braf i glywed Sarah yn dweud fod gan CILT Cymru llawer i’w ddysgu i’n cydweithwyr yn Yr Alban ynglŷn â chefnogaeth ar gyfer dysgu ieithoedd, yn enwedig ym meysydd busnes a llythrennedd triphlyg. Sesiwn olaf y gynhadledd oedd y seremoni wobrwyo flynyddol gyntaf ar gyfer Rhagoriaeth mewn Dysgu ITM. Gallwch ddarllen mwy am hyn yn rhan Llwybrau at Ieithoedd o’r cylchlythyr. Cafodd cyfranogwyr y cyfle i fwynhau’r sesiynau, ond hefyd i rwydweithio a rhannu syniadau gydag athrawon eraill, sydd yn anffodus yn ddigwyddiad anarferol y dyddiau hyn. O gyflwyniadau ar sut i ddefnyddio Twitter a syniadau i ymddiddori rhieni, i weithgareddau ymarferol fel adeiladu brawddegau cymhleth mewn Almaeneg a chyfrifo amseroedd teithio ar draws rhanbarthau amser, roedd rhywbeth i bawb ar gael! Roedd gwerthusiadau’r diwrnod yn bositif iawn, gydag un athro yn difaru nad oedd y gynhadledd yn parhau am ddiwrnod arall er mwyn i bawb allu mynchu pob sesiwn! Nododd athrawon eraill fod y cyngor am roi strategaethau ar waith yn ddefnyddiol, fod y sesiynau yn ymarferol, byr a defnyddiol, a chafodd athro arall ei ail-ysbrydoli am ddysgu ieithoedd. Gallwch wylio’r cyflwyniadau a rai o adnoddau’r gynhadledd ar adran hyfforddiant a digwyddiadau ein gwefan. CILT CYMRU www.cymraeg.ciltcymru.org.uk info@ciltcymru.org.uk @ciltcymru 029 2026 5400

2012 Symud ymlaen
CAMU ’MLAEN
Y Naturiaethwr
Adroddiad Blynyddol 2010 - S4C
Dehongli Cymru Interpret Wales
Y Naturiaethwr
YMLAEN FORWARD
D SAUNDERS eng web :D SAUNDERS TEXT - ESCalate
Cynulliad Cenedlaethol Cymru The National Assembly for Wales
Year 7 Scheme of Work Timescale Main focus ... - CILT Cymru
Creative Skillset Cymru Rhaglen Sgiliau ar gyfer yr Economi Ddigidol
Yr Ysgol The School - Tal-y-bont
2013 “Chinese Bridge for UK Schools” Study visit 21 ... - CILT Cymru
Adroddiad arolygiad Ysgol Yr Eifl 2014.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf
Cynulliad Cenedlaethol Cymru The National Assembly for Wales