Views
2 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

ค.

ค. ถังรับน้ําลน ง. เทอรโมสตัท 65. ระบบที่ทําหนาที่รับน้ําหนักรถ , ผอนอาการสะเทือนและสามารถบังคับรถไดทุกสภาพคือ ก. ระบบพยุงตัวรถ ข. ระบบบังคับเลี้ยว ค. ระบบขับเคลื่อน ง. ระบบเบรก 66. กระแสไฟฟาคือ ก. การเคลื่อนที่ของโปรตรอนอิสระไปในทิศทางเดียวกัน ข. การเคลื่อนที่ของอีเลคตรอนอิสระไปในทิศทางเดียวกัน ค. การเคลื่อนที่ของนิวตรอนอิสระไปในทิศทางเดียวกัน ง. การเคลื่อนที่ของนิวเครียสอิสระไปในทิศทางเดียวกัน 67. น้ํายาแบตเตอรี่ประกอบดวย ก. กรดซันฟูริคอยางเขมขน ข. กรดซันฟูริคกับน้ํากลั่นในอัตราสวนโดยน้ําหนัก ค. กรดซันฟูริคอยางเจือจาง ง. กรดซันฟูริคกับน้ํากลั่นในอัตราสวนโดยปริมาตร - 11 - 68. เฟองของสตารทเตอรเลื่อนเขาไปกินกับเฟองของลอตุนกําลังกอนแลวจึงหมุนเปนการขับของสตารทเตอร แบบใด ก. แบบทางกล ข. แบบไฟฟา ค. แบบโอเวอรรันนิ่งคลัทช ง. แบบเบ็นติกซ 69. ทําใหหนาทองขาวเปดลวงหนาเมื่อเครื่องยนตมีรอบความเร็วสูงขึ้นเปนหนาที่ของอะไร ก. เครื่องตั้งจังหวะจุดระเบิด ข. ลําดับการจุดระเบิด ค. จานจายไฟ ง. ลูกเบี้ยว 70. หองเผาไหม (combustion chamber) แบบใดที่ตองการการกระจายเปนฝอยมากที่สุด ก. หองเผาไหมแบบเวว ข. หองเผาไหมแบบเปด

ค. หองเผาไหมแบบนูน ง. หองเผาไหมแบบปด 71. ระบบหามลอที่ประกอบดวยจานหามลอขาหามลอผาหามลอแมปมและลูกสูบคือหามลอแบบใด ก. หามลอแบบอากาศรวมกับของเหลว ข. หามลอลม ค. หามลอแบบของเหลว ง. ระบบหามลอทางกล 72. เครื่องยนตที่ใชน้ํามันไดหลายชนิด (มัลติฟวเอล) น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชเปนหลัก ไดแก ก. น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชจุดระเบิดดวยเทอรไบน ข. น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชจุดระเบิดดวยกําลัง ค. แกสโซลีน ง. ดีเซล 73. แบบพิมพทบ.๔๖๘-๓๑๐ (สพ.๑๑๐) นอกจากจะเปนบัตรการใชรถประจําวันแลวยังใชสําหรับทําการปรน นิบัตรบํารุงอะไรไดอีก ก. ปบ.ประจําวันและสัปดาห ข. ปบ.ประจําเดือน ค. ปบ.ประจํา3เดือน ง. ปบ.ประจํา6เดือน - 12 - 74. TM๙-2320-218-20P ตัวอักษร P เปนเครื่องหมายแสดงใหทราบวาคูมือนั้นเปนคูมืออะไร ก. คูมือซอมบํารุง ข. คูมือสงกําลัง ค. คูมือการดัดแปลง ง. คูมือการหลอลื่น 75. วิธีดําเนินการในการควบคุมสิ่งอุปกรณที่เกี่ยวกับ “การจายเพิ่มเติมการควบคุมการแจกจาย” มี ความสัมพันธกับการควบคุมตามขอใด ก. การควบคุมทางการซอมบํารุง ข. การควบคุมทางการจัดหา

บทที่ 2 รากของสมการตัวแปรเดียว
ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
พ.ศ.๒๕๕๕พ
ผลสอบเทียบ
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
Download >> เอกสารได้ที่นี่
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
วารสาร ส่วนที่ 1 - กรมสุขภาพจิต
ทอสีสัมพันธ์ - โรงเรียนทอสี
ดาวน์โหลดจุลสาร คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
แม่ฮองสอน - จอง ที่พัก จอง โรงแรม
3. โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต
หลักสูตร - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 - กรมสุขภาพจิต
ปีที่ 11 ฉบับที่ 63 ส.ค. - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ปีการศึกษา 2549 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บทที่6 สื่อกลางในการส่งข้อมูล
จดหมายข่าว
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
บทที่ 3 การตรวจสอบข้อผิดพลาด
อาการไมพึงประสงคจากยา ที่มีผลตอดวงตา
ฉบับที่ 160 : 01 เม.ย. - สกอ.
ประชากรและการสุมตัวอยาง
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
แฟชั่นดีไซน์ ม.รังสิต - มหาวิทยาลัยรังสิต