Views
3 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

ค.

ค. การควบคุมทางการสงกําลัง ง. การควบคุมทางบัญชี 76. วิธีดําเนินการที่เกี่ยวกับการคํานวณการรวบรวมขอมูลและการประเมินคาการรายงานเปนวิธีดําเนินงาน ตรงตามขอใด ก. การควบคุมทางการสงกําลัง ข. การควบคุมความตองการ ค. การควบคุมทางบัญชี ง. การควบคุมทางการสงกําลังบํารุง 77. การจําหนายสป. สายสพ. เนื่องจากสูญไปสิ้นเปลื้องไปเสื่อมสภาพจนใชการไมไดเปนการตัดยอดสป. ออกจากความรับผิดชอบของหนวยใด ก. กรมสรรพาวุธทหารบก ข. กองทัพบก ค. กองทัพภาค ง. บชร. 78. สิ่งสําคัญที่มีคุณลักษณเดนของสิ่งอุปกรณสําคัญซึ่งตางจากสิ่งอุปกรณหลักคือขอใด ก. ราคาแพง ข. ยากตอการจัดหา/ผลิต ค. จําเปนตอการฝก ง. กรมฝายยุทธบริการประกาศเปนสป. สําคัญ 79. “สิ่งอุปกรณซึ่งประกอบดวยชิ้นสวนตางๆที่เชื่อมตอหรือสัมพันธกันตั้งแตสองชิ้นขึ้นไปและสามารถถอด แยกออกจากกันได” ขอความที่กลาวมานี้ตรงกับขอใด ก. สวนประกอบ ข. ชิ้นสวนอะไหล ค. ชิ้นสวนซอม ง. ชิ้นสวน - 13 - 80. “คลังที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจของคลังตั้งแตสองสายงานขึ้นไป” ขอความนี้กลาวถึงคลังอะไร ก. คลังทั่วไป ข. คลังสายงาน ค. คลังภูมิภาค

ง. คลังบชร. 81. ผลรวมของระดับปฏิบัติการระดับปลอดภัยและเวลาในการเบิกและจัดสง คือระดับสงกําลังขอใด ก. จุดเบิกเพิ่มเติม ข. เกณฑเบิก ค. เกณฑสะสม ง. เกณฑเบิกและเกณฑสะสม 82. ระดับสงกําลังเกณฑเบิกใชกับหนวยใดบางตอไปนี้ ก. บชร. ข. พัน.ซบร.กรมสน.พล. ค. ขอกและข. ง. มทบ. 83. ตัวเลขแสดงความสิ้นเปลืองของสิ่งอุปกรณถาวรเปนรอยละหรือพันละตอเดือนขอความนี้ตรงกับขอใด ก. คางรับ ข. คงคลัง ค. อัตราสิ้นเปลือง ง. ปจจัยทดแทน 84. เมื่อไดเบิกสิ่งอุปกรณไปแลวแตยังไมไดรับหรือไดรับแตเพียงบางสวนเรียกวาอะไร ก. คางรับ ข. คางจาย ค. คางตามอัตรา ง. คางตามใบเบิก 85. ขอใดกลาวไดถูกตองเกี่ยวกับ “การสงคืน” ก. การสงสป.คืนคลังสายงาน ข. การสงสป.กลับคืนหนวยจาย ค. การสงซอมสป. ง. การสงสป. ที่ซอมเสร็จแลวคืนหนวย 86. การแบงประเภทของอาวุธแบงไดกี่ประเภท อะไรบาง ก. แบง 2 ประเภทคือ 1. อาวุธที่ใชมือเดียว 2.อาวุธที่ประทับไหล ข. แบง 2 ประเภทคือ 1. แบงประเภทโดยการใชงาน 2.แบงประเภทโดยรอบการทางาน ค. แบง 2 ประเภทคือ 1. ประเภททางานดวยมือ 2.ประเภททํางานกึ่งอัตโนมัติ ง. แบง 3 ประเภทคือ 1. ปนกล 2.อาวุธอัตโนมัติ 3.อาวุธที่ใชมือเดียว - 14 -

บทที่ 2 รากของสมการตัวแปรเดียว
ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
ทอสีสัมพันธ์ - โรงเรียนทอสี
3. โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต
พ.ศ.๒๕๕๕พ
บทที่6 สื่อกลางในการส่งข้อมูล
ผลสอบเทียบ
ฉบับที่ 160 : 01 เม.ย. - สกอ.
Download >> เอกสารได้ที่นี่
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
จดหมายข่าว
นครราชสีมา
จัดหน้า ฉบับที่ 371.indd - สกอ.
วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecturing Method , LM) - Webstaff.kmutt.ac.th
เรา ส่งมอบ โลกที่ดีกว่า - About FedEx
บริษัท สยามอิมพลีเม้น จากัด
International Pharmaceutical Abstracts- IPA - สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ ...
แบบทดสอบวิชาทฤษฎีตลาดทุน - The Stock Exchange of Thailand
ส - กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไล่ตามฝันที่ปลายฟ้า • Private Pilot License - มหาวิทยาลัยรังสิต
การประเมินความเสี่ยงเชื้อโรคในอาหาร
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
A-Tutor ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างไร
วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 92 เม.ย.-มิ.ย.54 540811
การเตรียมความพร้อมสำหรับงานวิจัย - iinter.oop.cmu.ac.th
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I