Views
2 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

117.

117. เครื่องควบคุมแบงตามชนิดไดดังนี้ไดแก ก. ระบบองคทัศนะ – ไฟฟา – ทางกล ข. ระบบองคทัศนะ – อิเล็กทรอนิกส – ผสม ค. ระบบองคทัศนะ – ทางกล – ไฟฟา – อิเล็กทรอนิกส ง. ระบบองคทัศนะ – ทางกล – ไฟฟา – อิเล็กทรอนิกส – ผสม 118. ระบบองคทัศนะเปนชนิดหนึ่งของเครื่องควบคุมการยิงมีสวนประกอบที่สําคัญดังนี้ – เลนสรับภาพ – ระบบกลับภาพ - ชุดอายพีช – ยางรองตาสําหรับระบบกลับภาพมี 2 แบบคือ ก. ดวยเลนสและปริซึม ข. ดวยมือและไฟฟา ค. ดวยแสงและปริซึม ง. ไมมีขอใดถูก 119. แกวกรองแสงมีไวเพื่อลดแสงจาและลดความเขมของแสงเพื่อใหกลองมีทัศนะวิสัยดีภายใตบรรยากาศ และแสงที่แตกตางกันที่ใชงานที่มีอยูดวยกัน 5 สีคือ ก. สีมวงสีน้ําเงินสีเขียวสีเหลืองสีแดง ข. สีควันสีเหลืองสีอําพันสีแดงสีน้ําเงิน ค. สีควันสีเหลืองสีแสดสีแดงสีน้ําเงิน ง. สีควันสีเหลืองสีมวงสีแดงสีน้ําเงิน 120. แกวกรองแสงมีไวเพื่อลดแสงจาและลดความเขมของแสง, เพื่อใหกลองมีทัศนะวิสัยดีภายใตบรรยากาศ และแสงที่แตกตางกันที่ใชงานมีอยูดวยกัน 5 สี สีเหลือง ใชกับเปาหมาย ก. ใชกับเปาหมายอยูใกลแหลงกําเนิดแสง ข. ใชกับเปาหมายที่มีแสงสะทอนกับพื้นผิวนา ค. ใชกับเปาหมายที่มีเมฆหนาปกคลุม ง. ใชตรวจการตอกระสุนสองวิถี 121. กําลังขยายคือความสามารถในการขยายของกลองนั้นๆ กลอง TELLESCOPE M. 97 มีกําลังขยายกี่ เทา ก. 5 เทา ข. 6 เทา ค. 7 เทา ง. 8 เทา - 20 - 122. ลักษณะภาพคือสิ่งที่มองเห็นผานกลองหรือเครื่องควบคุมการยิงที่เฝาสังเกตโดยปกติแลวจะหมายถึง เปาหมายนั้นเองตัวอยางวัตถุเริ่มแรกคือตัวอักษรหมายถึง

ก. ภาพตรง ข. ภาพหัวกลับ ค. ภาพกลับขาง ง. ภาพหัวกลับและกลับขาง 123. ตัวการที่ทําใหองคทัศนะเกิดเปนฝาขึ้น ก. ไอนา, กรด ข. แสง ค. ฝุนละออง ง. ขอกและค. ถูก 124. การเก็บเครื่องควบคุมการยิงในตูเก็บขนาด 1 คูณ 1 คูณ 2 ม. อุณหภูมิภายในตูจะตองสูงกวาอุณหภูมิ ภายนอกกี่องศาฟาเรนไฮน ก. 10 c – 15 F ข. 20 c – 35 F ค. 35 c – 40 F ง. ถูกหมดทุกขอ 125. สวนประกอบหลักรองยานยนตมี 5 สวนคือ ก. หนวยกําลัง ระบบเครื่องสงกําลัง ระบบไฟฟาแครรถตัวรถ ข. เครื่องยนตแครรถตัวรถลอระบบระบายความรอน ค. หนวยกําลังระบบเครื่องสงกําลังระบบไฟฟา ตัวรถระบบหามลอ ง. ถูกหมดทุกขอ 126. กลวัตรการทํางานของเครื่องยนตมี 4 จังหวะ ประกอบดวย ก. จังหวะชักจังหวะเหวี่ยงจังหวะหมุนจังหวะเลี้ยว ข. เครื่องยนตแครรถตัวรถลอระบบระบายความรอน ค. หนวยกําลังระบบเครื่องสงกําลังระบบไฟฟาตัวรถระบบหามลอ ง. ถูกหมดทุกขอ 127. คอยล ( coil ) มีหนาที่ ก. เปลี่ยนไฟแรงต่ําจากแบตเตอรี่ใหเปนไฟแรงสูงเขาจานจาย ข. ตัดและตอกําลังระหวางเครื่องยนตกับขบวนกําลัง ค. เครื่องเปลี่ยนความเร็ว ง. ใชความรอนจากการอัดตัวใชประกายไฟ

ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
พ.ศ.๒๕๕๕พ
ผลสอบเทียบ
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
Download >> เอกสารได้ที่นี่
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
วารสาร ส่วนที่ 1 - กรมสุขภาพจิต
แม่ฮองสอน - จอง ที่พัก จอง โรงแรม
ดาวน์โหลดจุลสาร คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
ปีการศึกษา 2549 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตร - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 - กรมสุขภาพจิต
บทที่ 3 การตรวจสอบข้อผิดพลาด
ปีที่ 11 ฉบับที่ 63 ส.ค. - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
อาการไมพึงประสงคจากยา ที่มีผลตอดวงตา
จดหมายข่าว
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
หนังสือชีวิตเปลี่ยนเพราะการลงทุน
CMU
แฟชั่นดีไซน์ ม.รังสิต - มหาวิทยาลัยรังสิต
ประชากรและการสุมตัวอยาง
ปีที่ 10 ฉบับที่ 53 ธ.ค. 2550 - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
สำรอง1 คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
งานแสดงเทคโนโลยีนานาชาติ
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง