Views
2 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

- 21 - 128.

- 21 - 128. วิธีการจุดระเบิดกระทําได 2 วิธี คือ ก. ใชแบตเตอรี่ใชแมกนิโต ข. ตัดตอไฟฟาแรงต่ํา และแรงสูง ค. จายไฟแรงสูงไปยังหัวเทียนเพิ่มแรงเทียน ง. ใชความรอนจากการอัดตัวใชประกายไฟ 129. แบบการหลอลื่นมี 4 แบบคือแบบวิสาดแบบแรงดันแบบวิสาดและแรงดันแบบแรงดันเต็มที่การหลอ ลื่นแบบวิสาด คือ ก. การหลอลื่นไมแนนอนน้ํามันเครื่องมากหลอลื่นมากน้ํามันเครื่องนอยหลอลื่นนอย ข. ใชปมสูบน้ํามันเครื่องไปหลอลื่นชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องยนต ค. ทํางานผสมกัน ง. ทํางานแบบแรงดัน แตจะมีชองทางน้ํามันเครื่องไปหลอลื่นรองเพลาสลักลูกสูบและหลอลื่นลูกสูบ 130. ชวงชัก(stoke)หมายถึง ก. องคประกอบตางๆที่ใชไฟฟา ยกเวนระบบจุดระเบิด ข. เครื่องยนตที่มีรอบการทางาน 1 รอบลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นและลง 4 ชวงชัก ค. ระยะทางที่ลูกสูบเคลื่อนที่จากสวนบนสุดมายังสวนลางสุดหรือจากสวนลางสุดขึ้นไปบนสุดของ กระบอกสูบแตละครั้ง ง. ถูกหมดทุกขอ 131. เครื่องยนตคือ ก. ยานยนตลอสายพานกึ่งสายพาน ข. เครื่องกลชนิดหนึ่งซึ่งเปลี่ยนพลังงานความรอนใหเปนพลังงานกล ค. ยานยนตที่ออกแบบและความมุงหมายใหใชตามความตองการพิเศษ ง. ถูกหมดทุกขอ 132. ยางทั้งเสนประกอบดวย ก. 1.ยางนอก 2.ยางใน 3.ยางรอง ข. 1.ยางนอก 2.ยางใน ค. 1.ยางนอก 2.ดอกยาง3.ยางใน ง. 1.รองใน 2.ยางนอก 133. การแบงประเภทและชนิดรถของทบ.ไทยตามกฎกระทรวงฉบับที่5 (พ.ศ.2502) นั้นแบงออกเปน กี่ประเภท ก. 3 ประเภท

ข. 4 ประเภท ค. 5 ประเภท ง. 6 ประเภท - 22 - 134. หากหนวยใชมีความตองการสิ่งอุปกรณสายสรรพาวุธซึ่งมิใชเปนสิ่งอุปกรณตามอัตราตามโครงการที่ไดรับ อนุมัติแลวหนวยใชจะเสนอความตองการตามขอใด ก. ตามสายสงกําลังจนถึงทบ. ข. ตามสายสงกําลังจนถึงกบ.ทบ. ค. ตามสายสงกําลังจนถึงสพ.ทบ. ง. ตามสายสงกําลังจนถึงบชร. 135. ในการดําเนินกรรมวิธีเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณมีงานที่เกี่ยวของคือขอใด ก. การเกณฑและการยึด ข. การแลกเปลี่ยน ค. การผลิต ง. การกําหนดมาตรฐานสป. 136. การยกเลิกการเบิกขอใดกลาวไมถูกตอง ก. มีสิทธิเฉพาะหนวยจายเทานั้น ข. หนวยเบิกและหนวยจายมีสิทธิยกเลิก ค. เปนการแจงระงับการจายสป.ตามใบเบิกที่หนวยเบิกเสนอมา ง. การยกเลิกการเบิกมี๒วิธี 137. ผูที่มีอํานาจอนุมัติสั่งใหยืมสิ่งอุปกรณสําคัญคือขอใด ก. จก.ฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบในสป. นั้น ข. ผบ.ทบ. ค. มทภ. ง. ผบ.พล. 138. การรับสิ่งอุปกรณเปนการดําเนินกรรมวิธีเพื่อเขาครอบครองสิ่งอุปกรณที่ไดมาสําหรับงานเตรียมการรับ สิ่งอุปกรณที่สําคัญคืออะไร ก. การลงทะเบียนเอกสารจาย ข. การปรนนิบัติบํารุง

บทที่ 2 รากของสมการตัวแปรเดียว
ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
พ.ศ.๒๕๕๕พ
ผลสอบเทียบ
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
Download >> เอกสารได้ที่นี่
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
วารสาร ส่วนที่ 1 - กรมสุขภาพจิต
ทอสีสัมพันธ์ - โรงเรียนทอสี
ดาวน์โหลดจุลสาร คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
3. โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต
แม่ฮองสอน - จอง ที่พัก จอง โรงแรม
หลักสูตร - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 - กรมสุขภาพจิต
ปีที่ 11 ฉบับที่ 63 ส.ค. - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ปีการศึกษา 2549 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บทที่6 สื่อกลางในการส่งข้อมูล
จดหมายข่าว
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
บทที่ 3 การตรวจสอบข้อผิดพลาด
อาการไมพึงประสงคจากยา ที่มีผลตอดวงตา
ฉบับที่ 160 : 01 เม.ย. - สกอ.
ประชากรและการสุมตัวอยาง
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
แฟชั่นดีไซน์ ม.รังสิต - มหาวิทยาลัยรังสิต