Views
2 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

ค.

ค. ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ ง. การสํารวจสิ่งอุปกรณ 139. ขอใดกลาวไดถูกตองเกี่ยวกับการนําสิ่งอุปกรณออกจากที่เก็บ ก. ใหนําของชํารุดออกใชกอน ข. สิ่งอุปกรณใหมใหนําออกใชกอน ค. สิ่งอุปกรณใดที่นําเขาเก็บกอน ใหนําออกจายที่หลัง ง. สิ่งอุปกรณใดที่นําเขาเก็บกอนใหนําออกจายกอน - 23 - 140. หนวยใชใชแบบพิมพทบ.ตามขอใดทําบัญชีคุมสิ่งอุปกรณถาวรในอัตราของตน ก. ทบ.400 – 005 ข. ทบ.400 – 003 ค. ทบ.400 – 003 – 2 ง. ทบ.400 – 068 141. หนวยใชเมื่อตองการทําบัตรบัญชีคุมชิ้นสวนซอมของตนจะใชแบบพิมพทบ. ตามขอใด ก. ทบ.400 – 003 ข. ทบ.400 – 068 ค. ทบ.400 – 003 – 2 ง. ทบ.400 – 005 142. หลักปฏิบัติเกี่ยวกับชิ้นสวนซอมตามอัตราพิกัดและชิ้นสวนซอมที่สะสมซึ่งเปนระเบียบทบ. ในปจจุบันใช พ.ศ.อะไร ก. พ.ศ. 2507 ข. พ.ศ. 2510 ค. พ.ศ. 2512 ง. พ.ศ. 2534 143. ชิ้นสวนซอมตามอัตราพิกัดคือชิ้นสวนซอมสําหรับการซอมบํารุงตามขอใด ก. ระดับคลัง ข. ระดับหนวยสนับสนุนทั่วไป ค. ระดับหนวยสนับสนุนโดยตรง

ง. ระดับหนวยใช 144. ในการปฏิบัติเกี่ยวกับชิ้นสวนซอมตามอัตราพิกัดกองทัพบกเคยออกระเบียบทบ.มาครั้งหนึ่งแตขาด ความเหมาะสมจึงถูกยกเลิกไประเบียบทบ. ที่กลาวมาออกเมื่อพ.ศ. อะไร ก. พ.ศ. 2511 ข. พ.ศ. 2500 ค. พ.ศ. 2510 ง. พ.ศ. 2502 145. หนวยใดตอไปนี้ซึ่งจะตองรับผิดชอบสะสมชสส. ไวปฏิบัติภารกิจของตน ก. หนวยใช ข. หนวยสนับสนุนโดยตรง ค. หนวยสนับสนุนทั่วไป ง. คลังสายงาน - 24 - 146. หนวยงานใดของกรมสรรพาวุธทหารบกที่รับผิดชอบจัดทําบัญชีชิ้นสวนซอมตามอัตราพิกัดขั้นตนของ หนวยใช ก. กองคลังยุทโธปกรณสรรพาวุธ ข. กองคลังแสง ค. กองควบคุมสิ่งอุปกรณ ง. กองโรงงานชางแสง 147. หนวยใดรับผิดชอบในการจัดทาบชสส. ของหนวยสนับสนุนโดยตรง ก. คลังสายงาน ข. กรมสรรพาวุธทหารบก ค. หนวยสนับสนุนทั่วไป ง. หนวยสนับสนุนโดยตรง 148. หนวยใดเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาและเก็บรักษาบชอพ. ขั้นตนของหนวยใชไวใหพรอมที่จะใชงาน และรับตรวจไดเสมอ ก. หนวยใช ข. หนวยสนับสนุนโดยตรง

ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
พ.ศ.๒๕๕๕พ
ผลสอบเทียบ
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
Download >> เอกสารได้ที่นี่
วารสาร ส่วนที่ 1 - กรมสุขภาพจิต
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
ดาวน์โหลดจุลสาร คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
หลักสูตร - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 - กรมสุขภาพจิต
ปีที่ 11 ฉบับที่ 63 ส.ค. - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
จดหมายข่าว
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
แม่ฮองสอน - จอง ที่พัก จอง โรงแรม
ปีการศึกษา 2549 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
แฟชั่นดีไซน์ ม.รังสิต - มหาวิทยาลัยรังสิต
บทที่ 3 การตรวจสอบข้อผิดพลาด
อาการไมพึงประสงคจากยา ที่มีผลตอดวงตา
ปีที่ 10 ฉบับที่ 53 ธ.ค. 2550 - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
สำรอง1 คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
งานแสดงเทคโนโลยีนานาชาติ
ประชากรและการสุมตัวอยาง
เอกสารชุดที่ 6
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
การอัดฉีดสารผสมเพื่อปรับปรุงฐานรากเขื่อน
การชนกันของเพลทส่วนทวีป