Views
3 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

ค.

ค. หนวยสนับสนุนทั่วไป ง. สพ.ทบ. 149. บัญชีผนวกค. ของระเบียบทบ.วาดวยชิ้นสวนซอมตามอัตราพิกัดและชิ้นสวนซอมที่สะสมใช ประโยชนอะไร ก. คํานวณเกณฑสะสม ข. คํานวณระดับสะสมที่อนุมัติ ค. คํานวณเกณฑเบิก ง. คํานวณระดับปฏิบัติการ 150. การโอนตามระเบียบทบ.วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณหมายถึงการมอบสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ ของกองทัพบกไปยังหนวยราชการตามขอใด ก. ในกองทัพบก ข. ในกองทัพภาค ค. นอกกองทัพบก ง. ในกองพล 151. การรายงานขออนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุมเพื่อการจําหนายสําหรับหนวยขนาดกองรอย หรือเทียบเทาเปนหนวยเริ่มรายงานโดยจะตองรายงานไปตามขอใด ก. สายการสงกําลัง ข. สายการซอมบํารุง ค. สายการสงกําลังบํารุง ง. สายการบังคับบัญชา - 25 - 152. วัตถุระเบิดที่มีการสลายตัวทันทีทันใดและแปรสภาพเปนแกสในลักษณะการปะทุคือ ก. วัตถุระเบิดแรงสูง ข. วัตถุระเบิดแรงต่ํา ค. ดินสงกระสุน ง. สารไพโรเทคนิค 153. อัตราการลุกไหมของดินสงกระสุนลดลงคือ ก. แบบกลมรูเดียว ข. แบบแผนเสน ค. แบบกลมหลายรู ง. แบบแผนเสนและรูเดียว

154. ดินสงกระสุนประเภทฐานเดียวมีสวนประกอบหลักคือ ก. ในโตรกัวนิดิน ข. ในโตรกลีเซอลีน ค. ในโตรเซลลูโลส ง. ในโตรคารบอเนต 155. ตามระเบียบทบ. วาดวยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณพ.ศ. 2518จึงไดจัดใหรถชวยรบอยูในความ รับผิดชอบรวมกันกี่สายยุทธบริการ ก. 3 สายยุทธบริการ ข. 4 สายยุทธบริการ ค. 5 สายยุทธบริการ ง. 6 สายยุทธบริการ 156. สมรรถนะโดยทั่ว ๆ ไปของยานพาหนะรบมีความสามารถในการขึ้นลาดกี่เปอรเซ็นต ก. 50 % ข. 60 % ค. 70 % ง. 80 % 157. เครื่องยนต 8 กระบอกสูบนั้นจะมีกาลังเหลื่อมซอนกันประมาณกี่องศา ก. 25 องศา ข. 35 องศา ค. 45 องศา ง. 55 องศา 158. เครื่องยนต คืออะไร ก. เครื่องกลชนิดหนึ่งซึ่งเปลี่ยนพลังงานใหเปนพลังงานกล ข. เครื่องกลชนิดหนึ่งซึ่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานกล ค. เครื่องกลชนิดหนึ่งซึ่งเปลี่ยนพลังงานความรอนใหเปนพลังงานกล ง. ถูกทุกขอ - 26 - 159. จงเรียงกลวัตถุจักรการทํางานของเครื่องยนต 4 จังหวะใหถูกตอง ก. ดูด-อัด-ระเบิด-คาย ข. ดูด-อัด-คาย-ระเบิด ค. อัด-ดูด-ระเบิด-คาย ง. ไมมีขอถูก

บทที่ 2 รากของสมการตัวแปรเดียว
ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
Download >> เอกสารได้ที่นี่
พ.ศ.๒๕๕๕พ
ผลสอบเทียบ
ทอสีสัมพันธ์ - โรงเรียนทอสี
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
3. โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
บทที่6 สื่อกลางในการส่งข้อมูล
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
ฉบับที่ 160 : 01 เม.ย. - สกอ.
ประชากรและการสุมตัวอยาง
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
เกมพอเพียง - มหาวิทยาลัยรังสิต
จดหมายข่าว
นครราชสีมา
จัดหน้า ฉบับที่ 371.indd - สกอ.
สวัสดีครับและแล้วงาน - Factory Max CO., LTD
วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecturing Method , LM) - Webstaff.kmutt.ac.th
เรา ส่งมอบ โลกที่ดีกว่า - About FedEx
บริษัท สยามอิมพลีเม้น จากัด
วารสาร ส่วนที่ 1 - กรมสุขภาพจิต
แม่ฮองสอน - จอง ที่พัก จอง โรงแรม
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
แบบทดสอบวิชาทฤษฎีตลาดทุน - The Stock Exchange of Thailand
International Pharmaceutical Abstracts- IPA - สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ ...