Views
3 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

ค.

ค. หนวยสนับสนุนทั่วไป ง. สพ.ทบ. 149. บัญชีผนวกค. ของระเบียบทบ.วาดวยชิ้นสวนซอมตามอัตราพิกัดและชิ้นสวนซอมที่สะสมใช ประโยชนอะไร ก. คํานวณเกณฑสะสม ข. คํานวณระดับสะสมที่อนุมัติ ค. คํานวณเกณฑเบิก ง. คํานวณระดับปฏิบัติการ 150. การโอนตามระเบียบทบ.วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณหมายถึงการมอบสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ ของกองทัพบกไปยังหนวยราชการตามขอใด ก. ในกองทัพบก ข. ในกองทัพภาค ค. นอกกองทัพบก ง. ในกองพล 151. การรายงานขออนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุมเพื่อการจําหนายสําหรับหนวยขนาดกองรอย หรือเทียบเทาเปนหนวยเริ่มรายงานโดยจะตองรายงานไปตามขอใด ก. สายการสงกําลัง ข. สายการซอมบํารุง ค. สายการสงกําลังบํารุง ง. สายการบังคับบัญชา - 25 - 152. วัตถุระเบิดที่มีการสลายตัวทันทีทันใดและแปรสภาพเปนแกสในลักษณะการปะทุคือ ก. วัตถุระเบิดแรงสูง ข. วัตถุระเบิดแรงต่ํา ค. ดินสงกระสุน ง. สารไพโรเทคนิค 153. อัตราการลุกไหมของดินสงกระสุนลดลงคือ ก. แบบกลมรูเดียว ข. แบบแผนเสน ค. แบบกลมหลายรู ง. แบบแผนเสนและรูเดียว

154. ดินสงกระสุนประเภทฐานเดียวมีสวนประกอบหลักคือ ก. ในโตรกัวนิดิน ข. ในโตรกลีเซอลีน ค. ในโตรเซลลูโลส ง. ในโตรคารบอเนต 155. ตามระเบียบทบ. วาดวยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณพ.ศ. 2518จึงไดจัดใหรถชวยรบอยูในความ รับผิดชอบรวมกันกี่สายยุทธบริการ ก. 3 สายยุทธบริการ ข. 4 สายยุทธบริการ ค. 5 สายยุทธบริการ ง. 6 สายยุทธบริการ 156. สมรรถนะโดยทั่ว ๆ ไปของยานพาหนะรบมีความสามารถในการขึ้นลาดกี่เปอรเซ็นต ก. 50 % ข. 60 % ค. 70 % ง. 80 % 157. เครื่องยนต 8 กระบอกสูบนั้นจะมีกาลังเหลื่อมซอนกันประมาณกี่องศา ก. 25 องศา ข. 35 องศา ค. 45 องศา ง. 55 องศา 158. เครื่องยนต คืออะไร ก. เครื่องกลชนิดหนึ่งซึ่งเปลี่ยนพลังงานใหเปนพลังงานกล ข. เครื่องกลชนิดหนึ่งซึ่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานกล ค. เครื่องกลชนิดหนึ่งซึ่งเปลี่ยนพลังงานความรอนใหเปนพลังงานกล ง. ถูกทุกขอ - 26 - 159. จงเรียงกลวัตถุจักรการทํางานของเครื่องยนต 4 จังหวะใหถูกตอง ก. ดูด-อัด-ระเบิด-คาย ข. ดูด-อัด-คาย-ระเบิด ค. อัด-ดูด-ระเบิด-คาย ง. ไมมีขอถูก

บทที่ 2 รากของสมการตัวแปรเดียว
ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
ทอสีสัมพันธ์ - โรงเรียนทอสี
3. โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต
พ.ศ.๒๕๕๕พ
บทที่6 สื่อกลางในการส่งข้อมูล
ผลสอบเทียบ
ฉบับที่ 160 : 01 เม.ย. - สกอ.
Download >> เอกสารได้ที่นี่
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
จดหมายข่าว
นครราชสีมา
จัดหน้า ฉบับที่ 371.indd - สกอ.
วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecturing Method , LM) - Webstaff.kmutt.ac.th
เรา ส่งมอบ โลกที่ดีกว่า - About FedEx
บริษัท สยามอิมพลีเม้น จากัด
International Pharmaceutical Abstracts- IPA - สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ ...
แบบทดสอบวิชาทฤษฎีตลาดทุน - The Stock Exchange of Thailand
ส - กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไล่ตามฝันที่ปลายฟ้า • Private Pilot License - มหาวิทยาลัยรังสิต
การประเมินความเสี่ยงเชื้อโรคในอาหาร
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
A-Tutor ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างไร
วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 92 เม.ย.-มิ.ย.54 540811
การเตรียมความพร้อมสำหรับงานวิจัย - iinter.oop.cmu.ac.th
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I