Views
2 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

ค.

ค. หนวยสนับสนุนทั่วไป ง. สพ.ทบ. 149. บัญชีผนวกค. ของระเบียบทบ.วาดวยชิ้นสวนซอมตามอัตราพิกัดและชิ้นสวนซอมที่สะสมใช ประโยชนอะไร ก. คํานวณเกณฑสะสม ข. คํานวณระดับสะสมที่อนุมัติ ค. คํานวณเกณฑเบิก ง. คํานวณระดับปฏิบัติการ 150. การโอนตามระเบียบทบ.วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณหมายถึงการมอบสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ ของกองทัพบกไปยังหนวยราชการตามขอใด ก. ในกองทัพบก ข. ในกองทัพภาค ค. นอกกองทัพบก ง. ในกองพล 151. การรายงานขออนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุมเพื่อการจําหนายสําหรับหนวยขนาดกองรอย หรือเทียบเทาเปนหนวยเริ่มรายงานโดยจะตองรายงานไปตามขอใด ก. สายการสงกําลัง ข. สายการซอมบํารุง ค. สายการสงกําลังบํารุง ง. สายการบังคับบัญชา - 25 - 152. วัตถุระเบิดที่มีการสลายตัวทันทีทันใดและแปรสภาพเปนแกสในลักษณะการปะทุคือ ก. วัตถุระเบิดแรงสูง ข. วัตถุระเบิดแรงต่ํา ค. ดินสงกระสุน ง. สารไพโรเทคนิค 153. อัตราการลุกไหมของดินสงกระสุนลดลงคือ ก. แบบกลมรูเดียว ข. แบบแผนเสน ค. แบบกลมหลายรู ง. แบบแผนเสนและรูเดียว

154. ดินสงกระสุนประเภทฐานเดียวมีสวนประกอบหลักคือ ก. ในโตรกัวนิดิน ข. ในโตรกลีเซอลีน ค. ในโตรเซลลูโลส ง. ในโตรคารบอเนต 155. ตามระเบียบทบ. วาดวยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณพ.ศ. 2518จึงไดจัดใหรถชวยรบอยูในความ รับผิดชอบรวมกันกี่สายยุทธบริการ ก. 3 สายยุทธบริการ ข. 4 สายยุทธบริการ ค. 5 สายยุทธบริการ ง. 6 สายยุทธบริการ 156. สมรรถนะโดยทั่ว ๆ ไปของยานพาหนะรบมีความสามารถในการขึ้นลาดกี่เปอรเซ็นต ก. 50 % ข. 60 % ค. 70 % ง. 80 % 157. เครื่องยนต 8 กระบอกสูบนั้นจะมีกาลังเหลื่อมซอนกันประมาณกี่องศา ก. 25 องศา ข. 35 องศา ค. 45 องศา ง. 55 องศา 158. เครื่องยนต คืออะไร ก. เครื่องกลชนิดหนึ่งซึ่งเปลี่ยนพลังงานใหเปนพลังงานกล ข. เครื่องกลชนิดหนึ่งซึ่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานกล ค. เครื่องกลชนิดหนึ่งซึ่งเปลี่ยนพลังงานความรอนใหเปนพลังงานกล ง. ถูกทุกขอ - 26 - 159. จงเรียงกลวัตถุจักรการทํางานของเครื่องยนต 4 จังหวะใหถูกตอง ก. ดูด-อัด-ระเบิด-คาย ข. ดูด-อัด-คาย-ระเบิด ค. อัด-ดูด-ระเบิด-คาย ง. ไมมีขอถูก

บทที่ 2 รากของสมการตัวแปรเดียว
ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
พ.ศ.๒๕๕๕พ
ผลสอบเทียบ
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
Download >> เอกสารได้ที่นี่
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
วารสาร ส่วนที่ 1 - กรมสุขภาพจิต
ทอสีสัมพันธ์ - โรงเรียนทอสี
ดาวน์โหลดจุลสาร คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
แม่ฮองสอน - จอง ที่พัก จอง โรงแรม
3. โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต
หลักสูตร - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 - กรมสุขภาพจิต
ปีที่ 11 ฉบับที่ 63 ส.ค. - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ปีการศึกษา 2549 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จดหมายข่าว
บทที่6 สื่อกลางในการส่งข้อมูล
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
บทที่ 3 การตรวจสอบข้อผิดพลาด
อาการไมพึงประสงคจากยา ที่มีผลตอดวงตา
ฉบับที่ 160 : 01 เม.ย. - สกอ.
ประชากรและการสุมตัวอยาง
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
แฟชั่นดีไซน์ ม.รังสิต - มหาวิทยาลัยรังสิต