Views
2 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

ค.

ค. มีดินสองวิถี ง. มีดินสงกระสุนบรรจุในลูกกระสุน 185. การพิสูจนทราบดินนําระเบิด (Detonator) สวนใหญจะทําเครื่องหมายไวบริเวณใด ก. ดานที่มีความไวมาก ข. ดานขาง ค. ดานที่มีความไวนอย ง. รอบตัวดินนําระเบิด 186. ลข. ชนิดใดที่ใชสําหรับปราบจลาจล ก. เอ็ม30 ข. เอ็มเค2เอ1 ค. เอ็ม69 ง. เอ็ม54 - 30 - 187. อักษรนูน W ซึ่งปรากฏที่สวนหัว ลย.40มม. หมายถึงอะไร ก. รมดาวสีขาว ข. ชอดาวสีขาว ค. บรรจุสาร ง. ภายในบรรจุรม 188. กระสุนในขอใดสามารถใชยิงอากาศยานในระดับต่ําได ก. HE ข. APERS ค. WP ง. HEAT 189. ขีปนวิธี (Ballistics) หมายถึงอะไร ก. ความเร็วของลมที่มีผลตอกระสุน ข. โครงสรางและสวนประกอบของกระสุน ค. ลักษณะการเคลื่อนที่และผลที่กระทบตอวิถีกระสุน ง. ความถี่ของเกลียวในลํากลอง 190. COOK – OFF หมายถึงอะไร ก. นกปนไมทํางาน ข. ปลอกกระสุนขาดคางในรังเพลิง

ค. กระสุนดาน ง. กระสุนประทุดวยความรอนในรังเพลิง 191. อาการจุดตัวชาของดินสงกระสุนเกินกวา0.01วินาทีเรียกวาอะไร ก. HANG FIRE ข. COOK OFF ค. COCKING ง. LOCK OFF 192. สันเกลียว หมายถึงอะไร ก. สวนที่ใชวัดความหนาของลํากลอง ข. สวนที่ใชวัดความกวางปากลํากลอง ค. สวนลาดของรังเพลิง ง. สวนที่ลูกเลื่อนเขามาขัดกลอน 193. การทํางานของปนพก แบบ DOUBLE ACTION หมายความวาอยางไร ก. ปนที่ทํางานไดทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ ข. ปนที่สามารถลั่นไกได2ครั้งในเวลาเดียวกัน ค. เครื่องลั่นไกสามารถขึ้นนกได2วิธี ง. ปนที่มีระบบ SAFE 2ชั้น - 31 - 194. ปนเล็กสั้น (Cabine) หมายถึงปนชนิดใด ก. ปอนกระสุนดวยซองกระสุนเพียงอยางเดียว ข. เกลียวในลํากลองเปนแบบเกลียวทวี ค. ยิงไดทั้งกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ ง. ปนที่มีลํากลองยาวไมเกิน22นิ้ว 195. การแบงอาวุธเบาตามหลักการแบงๆไดกี่ประเภท ก. 2ประเภท ข. 3ประเภท ค. 4ประเภท ง. 5ประเภท 196. อาวุธประเภทที่ใชตอสูหรือยิงดวยมือมือเดียวจัดอยูในประเภทแบงตามการใชงานในขอใด ก. ปนกล ข. อาวุธมือถือ

บทที่ 2 รากของสมการตัวแปรเดียว
ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
พ.ศ.๒๕๕๕พ
ผลสอบเทียบ
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
Download >> เอกสารได้ที่นี่
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
วารสาร ส่วนที่ 1 - กรมสุขภาพจิต
ทอสีสัมพันธ์ - โรงเรียนทอสี
ดาวน์โหลดจุลสาร คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
แม่ฮองสอน - จอง ที่พัก จอง โรงแรม
3. โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต
หลักสูตร - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 - กรมสุขภาพจิต
ปีที่ 11 ฉบับที่ 63 ส.ค. - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ปีการศึกษา 2549 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จดหมายข่าว
บทที่6 สื่อกลางในการส่งข้อมูล
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
บทที่ 3 การตรวจสอบข้อผิดพลาด
อาการไมพึงประสงคจากยา ที่มีผลตอดวงตา
ฉบับที่ 160 : 01 เม.ย. - สกอ.
ประชากรและการสุมตัวอยาง
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
แฟชั่นดีไซน์ ม.รังสิต - มหาวิทยาลัยรังสิต