Views
2 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

- 54 - 348.

- 54 - 348. ขอใดมีความหมายถึงสิ่งอุปกรณถาวรกําหนดอายุและสิ่งอุปกรณถาวรไมกําหนดอายุของสิ่งอุปกรณทั้ง มวลซึ่งจําเปนสําหรับการปฏิบัติของหนวยทหาร ก. สิ่งอุปกรณถาวร ข. สิ่งอุปกรณสําเร็จรูป ค. สิ่งอุปกรณหลัก ง. สิ่งอุปกรณรอง 349. สิ่งอุปกรณสําเร็จรูปซึ่งสภาพและลักษณะมั่นคงตอการใชงานแตยอมเสื่อมสภาพเสื่อมราคาไปตาม วาระและระยะเวลาแหงการใชงานเปนสภาพและลักษณะของสิ่งอุปกรณตามขอใด ก. สิ่งอุปกรณถาวร ข. สิ่งอุปกรณถาวรกําหนดอายุ ค.สิ่งอุปกรณถาวรไมกําหนดอายุ ง. สิ่งอุปกรณรอง 350. สิ่งอุปกรณสําเร็จรูปซึ่งสภาพและลักษณะมั่นคงตอการใชงานหากมีการเก็บรักษาและปรนนิบัติเปน อยางดีแลวยอมจะมีอายุยืนนานเปนสภาพและลักษณะของสิ่งอุปกรณตามขอใด ก. สิ่งอุปกรณถาวรไมกําหนดอายุ ข. สิ่งอุปกรณถาวรกําหนดอายุ ค. สิ่งอุปกรณถาวร ง. สิ่งอุปกรณรอง 351. สิ่งอุปกรณตามขอใดตอไปนี้มีลักษณะเปนสิ่งอุปกรณที่มีคุณภาพใชงานไดตามความหมายเดิม ก. สิ่งอุปกรณใชการได ข. สิ่งอุปกรณถาวร ค. สิ่งอุปกรณรอง ง. สิ่งอุปกรณสําเร็จรูป 352. สิ่งอุปกรณจะอยูในลักษณะใดตอไปนี้จึงจะถือวาเปน “สิ่งอุปกรณงดใชการ” ก. ไมทํางานตามหนาที่ ข. ไมมีความสะอาดเพียงพอ ค. ไมไดรับการปรนนิบัติบํารุง ง. ไมมีเจาหนาที่ซอมบํารุงประจํา 353. สิ่งอุปกรณทั้งมวลอันจําเปนเพื่อปฏิบัติการเพื่อดํารงและสนับสนุนการปฏิบัติการรบของหนวยทหาร เปนลักษณะของสิ่งใดตอไปนี้

ก. ยุทธภัณฑ ข. ยุทโธปกรณ ค. สิ่งอุปกรณสําคัญ ง. สิ่งอุปกรณถาวร - 55 - 354. ขอใดตอไปนี้หมายถึง “สิ่งอุปกรณทั้งมวลที่ตองการจัดใหบุคคลหรือหนวยทหาร” ก. ยุทธภัณฑ ข. ยุทโธปกรณ ค. สิ่งอุปกรณ ง. สิ่งอุปกรณถาวร 355. “สิ่งอุปกรณซึ่งประกอบดวยชิ้นสวนตางๆที่เชื่อมตอหรือสัมพันธกันตั้งแตสองชิ้นขึ้นไปและสามารถ ถอดแยกออกจากกันได” ขอความที่กลาวมานี้ตรงกับขอใด ก. ชิ้นสวน ข. สวนประกอบ ค. ชิ้นสวนซอม ง. องคประกอบ 356. คลังที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจของคลังตั้งแตสองสายงานขึ้นไปขอความนี้กลาวถึงคลังอะไร ก. คลัง ข. คลังสายงาน ค. คลังทั่วไป ง. คลังสวนภูมิภาค 357. ขอใดกลาวไดถูกตองเกี่ยวกับ “หนวยเบิก” ซึ่งเบิกสิ่งอุปกรณสายสรรพาวุธไปยังหนวยจาย ก. หนวยตามขอข., ค. และง. ข. หนวยใชระดับกองพันหรือเทียบเทา ค. กองรอยอิสระหรือหนวยอิสระที่ทบ. อนุมัติ ง. หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง 358. ขอใดที่ตรงกับขอความตอไปนี้ “ปริมาณสป. ซึ่งประมาณวาจะใชสิ้นเปลืองไปในหนึ่งวันตาม สภาวะการณตางๆ” ก. ระดับสงกําลัง ข. ระดับปลอดภัย

ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
พ.ศ.๒๕๕๕พ
ผลสอบเทียบ
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
Download >> เอกสารได้ที่นี่
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
วารสาร ส่วนที่ 1 - กรมสุขภาพจิต
แม่ฮองสอน - จอง ที่พัก จอง โรงแรม
ดาวน์โหลดจุลสาร คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
ปีการศึกษา 2549 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตร - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 - กรมสุขภาพจิต
ปีที่ 11 ฉบับที่ 63 ส.ค. - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
บทที่ 3 การตรวจสอบข้อผิดพลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
อาการไมพึงประสงคจากยา ที่มีผลตอดวงตา
จดหมายข่าว
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
หนังสือชีวิตเปลี่ยนเพราะการลงทุน
CMU
แฟชั่นดีไซน์ ม.รังสิต - มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 10 ฉบับที่ 53 ธ.ค. 2550 - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
สำรอง1 คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
ประชากรและการสุมตัวอยาง
งานแสดงเทคโนโลยีนานาชาติ
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง