Views
3 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

- 54 - 348.

- 54 - 348. ขอใดมีความหมายถึงสิ่งอุปกรณถาวรกําหนดอายุและสิ่งอุปกรณถาวรไมกําหนดอายุของสิ่งอุปกรณทั้ง มวลซึ่งจําเปนสําหรับการปฏิบัติของหนวยทหาร ก. สิ่งอุปกรณถาวร ข. สิ่งอุปกรณสําเร็จรูป ค. สิ่งอุปกรณหลัก ง. สิ่งอุปกรณรอง 349. สิ่งอุปกรณสําเร็จรูปซึ่งสภาพและลักษณะมั่นคงตอการใชงานแตยอมเสื่อมสภาพเสื่อมราคาไปตาม วาระและระยะเวลาแหงการใชงานเปนสภาพและลักษณะของสิ่งอุปกรณตามขอใด ก. สิ่งอุปกรณถาวร ข. สิ่งอุปกรณถาวรกําหนดอายุ ค.สิ่งอุปกรณถาวรไมกําหนดอายุ ง. สิ่งอุปกรณรอง 350. สิ่งอุปกรณสําเร็จรูปซึ่งสภาพและลักษณะมั่นคงตอการใชงานหากมีการเก็บรักษาและปรนนิบัติเปน อยางดีแลวยอมจะมีอายุยืนนานเปนสภาพและลักษณะของสิ่งอุปกรณตามขอใด ก. สิ่งอุปกรณถาวรไมกําหนดอายุ ข. สิ่งอุปกรณถาวรกําหนดอายุ ค. สิ่งอุปกรณถาวร ง. สิ่งอุปกรณรอง 351. สิ่งอุปกรณตามขอใดตอไปนี้มีลักษณะเปนสิ่งอุปกรณที่มีคุณภาพใชงานไดตามความหมายเดิม ก. สิ่งอุปกรณใชการได ข. สิ่งอุปกรณถาวร ค. สิ่งอุปกรณรอง ง. สิ่งอุปกรณสําเร็จรูป 352. สิ่งอุปกรณจะอยูในลักษณะใดตอไปนี้จึงจะถือวาเปน “สิ่งอุปกรณงดใชการ” ก. ไมทํางานตามหนาที่ ข. ไมมีความสะอาดเพียงพอ ค. ไมไดรับการปรนนิบัติบํารุง ง. ไมมีเจาหนาที่ซอมบํารุงประจํา 353. สิ่งอุปกรณทั้งมวลอันจําเปนเพื่อปฏิบัติการเพื่อดํารงและสนับสนุนการปฏิบัติการรบของหนวยทหาร เปนลักษณะของสิ่งใดตอไปนี้

ก. ยุทธภัณฑ ข. ยุทโธปกรณ ค. สิ่งอุปกรณสําคัญ ง. สิ่งอุปกรณถาวร - 55 - 354. ขอใดตอไปนี้หมายถึง “สิ่งอุปกรณทั้งมวลที่ตองการจัดใหบุคคลหรือหนวยทหาร” ก. ยุทธภัณฑ ข. ยุทโธปกรณ ค. สิ่งอุปกรณ ง. สิ่งอุปกรณถาวร 355. “สิ่งอุปกรณซึ่งประกอบดวยชิ้นสวนตางๆที่เชื่อมตอหรือสัมพันธกันตั้งแตสองชิ้นขึ้นไปและสามารถ ถอดแยกออกจากกันได” ขอความที่กลาวมานี้ตรงกับขอใด ก. ชิ้นสวน ข. สวนประกอบ ค. ชิ้นสวนซอม ง. องคประกอบ 356. คลังที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจของคลังตั้งแตสองสายงานขึ้นไปขอความนี้กลาวถึงคลังอะไร ก. คลัง ข. คลังสายงาน ค. คลังทั่วไป ง. คลังสวนภูมิภาค 357. ขอใดกลาวไดถูกตองเกี่ยวกับ “หนวยเบิก” ซึ่งเบิกสิ่งอุปกรณสายสรรพาวุธไปยังหนวยจาย ก. หนวยตามขอข., ค. และง. ข. หนวยใชระดับกองพันหรือเทียบเทา ค. กองรอยอิสระหรือหนวยอิสระที่ทบ. อนุมัติ ง. หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง 358. ขอใดที่ตรงกับขอความตอไปนี้ “ปริมาณสป. ซึ่งประมาณวาจะใชสิ้นเปลืองไปในหนึ่งวันตาม สภาวะการณตางๆ” ก. ระดับสงกําลัง ข. ระดับปลอดภัย

บทที่ 2 รากของสมการตัวแปรเดียว
Download >> เอกสารได้ที่นี่
ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
ทอสีสัมพันธ์ - โรงเรียนทอสี
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
พ.ศ.๒๕๕๕พ
ผลสอบเทียบ
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
3. โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต
ประชากรและการสุมตัวอยาง
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
บทที่6 สื่อกลางในการส่งข้อมูล
เกมพอเพียง - มหาวิทยาลัยรังสิต
ฉบับที่ 160 : 01 เม.ย. - สกอ.
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
สวัสดีครับและแล้วงาน - Factory Max CO., LTD
จดหมายข่าว
นครราชสีมา
จัดหน้า ฉบับที่ 371.indd - สกอ.
ล ำดับที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล No Group Topic 1 55440301 นายก - SIT
การสอบเทียบความเขมของการสองสวาง
ความรู้เรื่องอาเซียน - สถาบันพระปกเกล้า
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก - Office of Science and ...
วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecturing Method , LM) - Webstaff.kmutt.ac.th
เรา ส่งมอบ โลกที่ดีกว่า - About FedEx
บริษัท สยามอิมพลีเม้น จากัด
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการกีฬา
แบบทดสอบวิชาทฤษฎีตลาดทุน - The Stock Exchange of Thailand
International Pharmaceutical Abstracts- IPA - สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ ...