Views
3 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

ค.

ค. ประสบการณการสงกําลังที่ผานมา ง. ถูกทุกขอ 429. สพ.ทบ. อยูในหนวยสงกําลังบํารุงหนวยใดของทบ. ก. กรมสงกําลังบํารุง ข. กรมฝายเสนาธิการ ค. กรมฝายยุทธบริการ ง. กรมฝายกิจการพิเศษ 430. วงรอบการสงกําลังตองมีสิ่งใดในทุกขั้นตอน ก. การแจกจาย ข. การควบคุม ค. การจัดหา ง. การจําหนาย 431. การสํารวจหมายถึงขอใด ก. การสํารวจสิ่งอุปกรณเพียงอยางเดียว ข. การสํารวจที่เก็บเพียงอยางเดียว ค. การสํารวจสิ่งอุปกรณและการสํารวจที่เก็บ ง. การสํารวจสายการสงกําลัง 432. วันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารบกคือวันใด ก. 5ส.ค. 2430 ข. 20ส.ค. 2445 ค. 25พ.ค. 2519 ง. 26ธ.ค. 2452 433. การแบงประเภทยานพาหนะตามการสัมผัสพื้นแบงออกได3ประเภทคือ ก. ยานยนตลอ, ยานยนตสายพาน, ยานยนตกึ่งสายพาน ข. ยานยนตลอ, ยานยนตสายพาน, ยานยนตสะเทินนา / บก ค. ยานยนตลอ, ยานยนตสายพาน, ยานยนตกึ่งลอและสายพาน ง. ยานยนตลอ, ยานยนตสายพาน, รถพวง 434. เหตุผลในการยกเลิกการเบิกอาจเริ่มจากหนวยเบิกหรือหนวยจายก็ไดเมื่อมีเหตุผลการยกเลิกตามรหัส การยกเลิกอยากทราบวากําหนดไวกี่รหัส ก. 11 รหัส ข. 13 รหัส ค. 15 รหัส ง. 17 รหัส

- 67 - 435. มูลเหตุการสงคืนขอใดกลาวถูกตอง ก. เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ไดรับอนุมัติ ข. ลาสมัยเปลี่ยนแบบหรือเลิกใช ค. เมื่อไดรับอนุมัติใหจําหนาย ง. ถูกทุกขอ 436. เกี่ยวกับการสํารวจพิเศษ ขอใดกลาวไมถูกตอง ก. เมื่อเกิดไฟไหม ข. เมื่อมีการยับยั้งการจาย ค. เมื่อพบสิ่งอุปกรณตกหลน ง. เมื่อมีการรับสงหนาที่ 437. การสํารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณขอใดกลาวไมถูกตอง ก. เพื่อใหสิ่งอุปกรณอยูในที่เก็บตรงกับบัตรแสดงที่เก็บ ข. เพื่อใหสิ่งอุปกรณชุดเดียวกันเก็บในที่แหงเดียวกัน ค. เพื่อใหทราบจํานวน ง. ผิดทุกขอ 438. ในการเก็บรักษาเขียนปายประจําสิ่งอุปกรณโดยใชแบบพิมพอะไร ก. ทบ. 400-013 ข. ทบ. 400-010 ค. ทบ. 400-011 ง. ทบ. 400-012 439. ระเบียบทบ. วาดวยการสงกาลังสป.5 พ.ศ. 2542 ลง 5 มี.ค. 2542 ใครเปนผูลงนาม ก. พล.อ. สุจินดาคราประยูร ข. พล.อ. สุรยุทธจุลานนท ค. พล.อ. ประมณฑผลาสินธุ ง. พล.อ. วิมลวงควานิช 440. ปริมาณกระสุนโดยประมาณซึ่งหนวยตองการมีไวปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามแผนภายในหวง ระยะเวลากําหนดหมายถึงขอใด ก. การจัดหา ข. การควบคุม ค. ความตองการ ง. กระสุนมูลฐาน

บทที่ 2 รากของสมการตัวแปรเดียว
ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
Download >> เอกสารได้ที่นี่
พ.ศ.๒๕๕๕พ
ผลสอบเทียบ
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
ทอสีสัมพันธ์ - โรงเรียนทอสี
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
ประชากรและการสุมตัวอยาง
ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
เกมพอเพียง - มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 10 ฉบับที่ 53 ธ.ค. 2550 - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
สำรอง1 คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
เอกสารชุดที่ 6
การอัดฉีดสารผสมเพื่อปรับปรุงฐานรากเขื่อน
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
3. โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต
บทที่6 สื่อกลางในการส่งข้อมูล
สวัสดีครับและแล้วงาน - Factory Max CO., LTD
วารสาร ส่วนที่ 1 - กรมสุขภาพจิต
แม่ฮองสอน - จอง ที่พัก จอง โรงแรม
เรียนในสิ่งที่ - มหาวิทยาลัยรังสิต
ฉบับที่ 160 : 01 เม.ย. - สกอ.
ปีการศึกษา 2549 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี