Views
2 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

ค.

ค. ประสบการณการสงกําลังที่ผานมา ง. ถูกทุกขอ 429. สพ.ทบ. อยูในหนวยสงกําลังบํารุงหนวยใดของทบ. ก. กรมสงกําลังบํารุง ข. กรมฝายเสนาธิการ ค. กรมฝายยุทธบริการ ง. กรมฝายกิจการพิเศษ 430. วงรอบการสงกําลังตองมีสิ่งใดในทุกขั้นตอน ก. การแจกจาย ข. การควบคุม ค. การจัดหา ง. การจําหนาย 431. การสํารวจหมายถึงขอใด ก. การสํารวจสิ่งอุปกรณเพียงอยางเดียว ข. การสํารวจที่เก็บเพียงอยางเดียว ค. การสํารวจสิ่งอุปกรณและการสํารวจที่เก็บ ง. การสํารวจสายการสงกําลัง 432. วันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารบกคือวันใด ก. 5ส.ค. 2430 ข. 20ส.ค. 2445 ค. 25พ.ค. 2519 ง. 26ธ.ค. 2452 433. การแบงประเภทยานพาหนะตามการสัมผัสพื้นแบงออกได3ประเภทคือ ก. ยานยนตลอ, ยานยนตสายพาน, ยานยนตกึ่งสายพาน ข. ยานยนตลอ, ยานยนตสายพาน, ยานยนตสะเทินนา / บก ค. ยานยนตลอ, ยานยนตสายพาน, ยานยนตกึ่งลอและสายพาน ง. ยานยนตลอ, ยานยนตสายพาน, รถพวง 434. เหตุผลในการยกเลิกการเบิกอาจเริ่มจากหนวยเบิกหรือหนวยจายก็ไดเมื่อมีเหตุผลการยกเลิกตามรหัส การยกเลิกอยากทราบวากําหนดไวกี่รหัส ก. 11 รหัส ข. 13 รหัส ค. 15 รหัส ง. 17 รหัส

- 67 - 435. มูลเหตุการสงคืนขอใดกลาวถูกตอง ก. เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ไดรับอนุมัติ ข. ลาสมัยเปลี่ยนแบบหรือเลิกใช ค. เมื่อไดรับอนุมัติใหจําหนาย ง. ถูกทุกขอ 436. เกี่ยวกับการสํารวจพิเศษ ขอใดกลาวไมถูกตอง ก. เมื่อเกิดไฟไหม ข. เมื่อมีการยับยั้งการจาย ค. เมื่อพบสิ่งอุปกรณตกหลน ง. เมื่อมีการรับสงหนาที่ 437. การสํารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณขอใดกลาวไมถูกตอง ก. เพื่อใหสิ่งอุปกรณอยูในที่เก็บตรงกับบัตรแสดงที่เก็บ ข. เพื่อใหสิ่งอุปกรณชุดเดียวกันเก็บในที่แหงเดียวกัน ค. เพื่อใหทราบจํานวน ง. ผิดทุกขอ 438. ในการเก็บรักษาเขียนปายประจําสิ่งอุปกรณโดยใชแบบพิมพอะไร ก. ทบ. 400-013 ข. ทบ. 400-010 ค. ทบ. 400-011 ง. ทบ. 400-012 439. ระเบียบทบ. วาดวยการสงกาลังสป.5 พ.ศ. 2542 ลง 5 มี.ค. 2542 ใครเปนผูลงนาม ก. พล.อ. สุจินดาคราประยูร ข. พล.อ. สุรยุทธจุลานนท ค. พล.อ. ประมณฑผลาสินธุ ง. พล.อ. วิมลวงควานิช 440. ปริมาณกระสุนโดยประมาณซึ่งหนวยตองการมีไวปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามแผนภายในหวง ระยะเวลากําหนดหมายถึงขอใด ก. การจัดหา ข. การควบคุม ค. ความตองการ ง. กระสุนมูลฐาน

บทที่ 2 รากของสมการตัวแปรเดียว
ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
พ.ศ.๒๕๕๕พ
ผลสอบเทียบ
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
Download >> เอกสารได้ที่นี่
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
วารสาร ส่วนที่ 1 - กรมสุขภาพจิต
ทอสีสัมพันธ์ - โรงเรียนทอสี
ดาวน์โหลดจุลสาร คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
แม่ฮองสอน - จอง ที่พัก จอง โรงแรม
3. โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต
หลักสูตร - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 - กรมสุขภาพจิต
ปีที่ 11 ฉบับที่ 63 ส.ค. - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ปีการศึกษา 2549 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บทที่6 สื่อกลางในการส่งข้อมูล
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
จดหมายข่าว
สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
บทที่ 3 การตรวจสอบข้อผิดพลาด
อาการไมพึงประสงคจากยา ที่มีผลตอดวงตา
ฉบับที่ 160 : 01 เม.ย. - สกอ.
ประชากรและการสุมตัวอยาง
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
แฟชั่นดีไซน์ ม.รังสิต - มหาวิทยาลัยรังสิต