Views
3 years ago

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ

แบบทดสอบ วิชาสรรพาวุธ - ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2

ค.

ค. ประสบการณการสงกําลังที่ผานมา ง. ถูกทุกขอ 429. สพ.ทบ. อยูในหนวยสงกําลังบํารุงหนวยใดของทบ. ก. กรมสงกําลังบํารุง ข. กรมฝายเสนาธิการ ค. กรมฝายยุทธบริการ ง. กรมฝายกิจการพิเศษ 430. วงรอบการสงกําลังตองมีสิ่งใดในทุกขั้นตอน ก. การแจกจาย ข. การควบคุม ค. การจัดหา ง. การจําหนาย 431. การสํารวจหมายถึงขอใด ก. การสํารวจสิ่งอุปกรณเพียงอยางเดียว ข. การสํารวจที่เก็บเพียงอยางเดียว ค. การสํารวจสิ่งอุปกรณและการสํารวจที่เก็บ ง. การสํารวจสายการสงกําลัง 432. วันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารบกคือวันใด ก. 5ส.ค. 2430 ข. 20ส.ค. 2445 ค. 25พ.ค. 2519 ง. 26ธ.ค. 2452 433. การแบงประเภทยานพาหนะตามการสัมผัสพื้นแบงออกได3ประเภทคือ ก. ยานยนตลอ, ยานยนตสายพาน, ยานยนตกึ่งสายพาน ข. ยานยนตลอ, ยานยนตสายพาน, ยานยนตสะเทินนา / บก ค. ยานยนตลอ, ยานยนตสายพาน, ยานยนตกึ่งลอและสายพาน ง. ยานยนตลอ, ยานยนตสายพาน, รถพวง 434. เหตุผลในการยกเลิกการเบิกอาจเริ่มจากหนวยเบิกหรือหนวยจายก็ไดเมื่อมีเหตุผลการยกเลิกตามรหัส การยกเลิกอยากทราบวากําหนดไวกี่รหัส ก. 11 รหัส ข. 13 รหัส ค. 15 รหัส ง. 17 รหัส

- 67 - 435. มูลเหตุการสงคืนขอใดกลาวถูกตอง ก. เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ไดรับอนุมัติ ข. ลาสมัยเปลี่ยนแบบหรือเลิกใช ค. เมื่อไดรับอนุมัติใหจําหนาย ง. ถูกทุกขอ 436. เกี่ยวกับการสํารวจพิเศษ ขอใดกลาวไมถูกตอง ก. เมื่อเกิดไฟไหม ข. เมื่อมีการยับยั้งการจาย ค. เมื่อพบสิ่งอุปกรณตกหลน ง. เมื่อมีการรับสงหนาที่ 437. การสํารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณขอใดกลาวไมถูกตอง ก. เพื่อใหสิ่งอุปกรณอยูในที่เก็บตรงกับบัตรแสดงที่เก็บ ข. เพื่อใหสิ่งอุปกรณชุดเดียวกันเก็บในที่แหงเดียวกัน ค. เพื่อใหทราบจํานวน ง. ผิดทุกขอ 438. ในการเก็บรักษาเขียนปายประจําสิ่งอุปกรณโดยใชแบบพิมพอะไร ก. ทบ. 400-013 ข. ทบ. 400-010 ค. ทบ. 400-011 ง. ทบ. 400-012 439. ระเบียบทบ. วาดวยการสงกาลังสป.5 พ.ศ. 2542 ลง 5 มี.ค. 2542 ใครเปนผูลงนาม ก. พล.อ. สุจินดาคราประยูร ข. พล.อ. สุรยุทธจุลานนท ค. พล.อ. ประมณฑผลาสินธุ ง. พล.อ. วิมลวงควานิช 440. ปริมาณกระสุนโดยประมาณซึ่งหนวยตองการมีไวปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามแผนภายในหวง ระยะเวลากําหนดหมายถึงขอใด ก. การจัดหา ข. การควบคุม ค. ความตองการ ง. กระสุนมูลฐาน

บทที่ 2 รากของสมการตัวแปรเดียว
ตัวอยา งที่ 2 - กรมสุขภาพจิต
พ.ศ.๒๕๕๕พ
ผลสอบเทียบ
Download >> เอกสารได้ที่นี่
2 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
ทอสีสัมพันธ์ - โรงเรียนทอสี
ส่วนที่ 3 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
ปีที่ 10 ฉบับที่ 53 ธ.ค. 2550 - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
3. โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต
สำรอง1 คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
เอกสารชุดที่ 6
การอัดฉีดสารผสมเพื่อปรับปรุงฐานรากเขื่อน
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
วารสาร ส่วนที่ 1 - กรมสุขภาพจิต
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ
บทที่6 สื่อกลางในการส่งข้อมูล
ประชากรและการสุมตัวอยาง
ฉบับที่ 160 : 01 เม.ย. - สกอ.
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
เรียนในสิ่งที่ - มหาวิทยาลัยรังสิต
เกมพอเพียง - มหาวิทยาลัยรังสิต
ดาวน์โหลดจุลสาร คลิกที่นี่ - eTATjournal.com
แม่ฮองสอน - จอง ที่พัก จอง โรงแรม
เด็กมัด-ยม คนทีวีปี2 - มหาวิทยาลัยรังสิต