upravljanje

rcpar.org
  • No tags were found...

PROFESIONALIZACIJA I DEPOLITIZACIJA DRŽAVNE ... - Rcpar.org

Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Strategija reforme drţavne uprave

• 2004. godine Vlada je usvojila Strategiju reforme

drţavne uprave koja je stvorila preduslove za

suštinske promene u ovoj oblasti.

• Strategija je definisala 5 osnovnih principa

reforme i to:

– princip decentralizacije;

– princip depolitizacije;

– princip profesionalizacije;

– princip racionalizacije;

– princip modernizacije.

• Strategija se bavi u jednom delu i modernim

upravljanjem ljudskim potencijalima.


4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

FELDRIHA

DORIA

FELDRIHA

DORIA

BOTA

ICOLETA

MELIA

ADREEA

FELDRIHA

DORIA

BOTA

ICOLETA

MAGDA

DARIUS

BUTACIU

FLORIA

FELDRIHA

DORIA

MELIA

ADREEA

DA

CRISTIA

CODĂREA

IULIAA

CORUL

ŞCOLII

17. TRUPA DE

TEATRU

VII C PREMIUL I MATEMATICĂ

VII C PREMIUL I MATEMATICĂ

VII C MEŢIUE MATEMATICĂ

VII C

MEŢIUE

ETAPA II ŞI

ETAPA III

MATEMATICĂ

VII C PREMIUL I CHIMIE

VII C MEŢIUE CHIMIE

V D

V D

VII C

VII C

VII B

VIII A

MEŢIUE

MEŢIUE

PREMIUL II

MEŢIUE

PREMIUL

III

MEŢIUE

LOCUL I

LOCUL I

EDUCAŢIE

PENTRU

SĂNĂTATE

COR

TEATRU

ŞCOLAR

CONCURSUL

NAŢIONAL DE

EVALUARE ÎN

MATEMATICĂ,

ETAPA

JUDETEANĂ

CONCURSUL

NAŢIONAL DE

MATEMATICĂ

“LUMIA

MATH”, FAZA

JUDEŢEANĂ

CONCURSUL

NAŢIONAL DE

EVALUARE ÎN

MATEMATICĂ,

ETAPA

JUDETEANĂ

CONCURSUL

DE CHIMIE

„RALUCA

RÎPA”, FAZA

JUDEŢEANĂ

CONCURSUL

INTERDISCIPLI

NAR ± POEZIE”,

FAZA

JUDEŢEANĂ

CONCURSUL

INTERDISCIPLI

NAR „PAUL

TACO”, FAZA

JUDEŢEANĂ

CONCURSUL

NAŢIONAL DE

CUNOŞTINŢE

„DESCOPERĂ O

LUME

SĂĂTOASĂ”,

FAZA

JUDEŢEANĂ

EXPOZIŢIA

NAŢIONALĂ

“PĂDUREA –

AURUL VERDE”,

FAZA

JUDEŢEANĂ

CONCURSUL

NAŢIONAL DE

MUZICĂ

PENTRU

FORMAŢIILE

CORALE, FAZA

JUDEŢEANĂ

CONCURS

NAŢIONAL DE

DUICU IOAN

MARICA

MELANIA

SPINEI

MIHAELA,

PATRAŞCIUC

MARIA

GÂŢA

IOANA,

DUICU IOAN

CIOGOLEA

MARIA

RUS

DANIELA

DRĂGUŞIN

NASTASIA

SPINEI

MIHAELA

4


Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Ključne promene u novim propisima

• Način popunjavanja radnih mesta

– Interni konkursi

– Javni konkursi


Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Ključne promene u novim propisima

• Visoki sluţbenički savet i njegova uloga u

popunjavanju poloţaja

– “Pravilnik o stručnim osposobljenostima,

znanjima i veštinama koje se proveravaju u

izbornom postupku i načinima njihove provere

i merilima za izbor na radna mesta”,

– Sastav konkursnih komisija za popunjavanje

poloţaja,

– Izborni postupak za popunjavanje poloţaja,

– Ovlašćenja lica nadleţnog da Vladi predloţi

kandidata za poloţaj.


Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Ključne promene u novim propisima

Uloga Sluţbe za upravljanje kadrovima u

popunjavanju radnih mesta

• Poloţaji

• Sluţba obavlja sve stručne poslove za potrebe

Visokog sluţbeničkog saveta i konkursne komisije.

• Izvršilačka radna mesta

• Drţavni sluţbenik iz Sluţbe je obavečno član

konkusne komisije za svako izvršilačko mesto koje

se popunjava u bilo kom organu.


Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Posebno je značajna međunarodna

saradnja i regionalno povezivanje i

razmena iskustava, kao što je ova

današnja konferencija!


Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Hvala na paţnji!

petar.spadijer@suk.sr.gov.yu

www.suk.sr.gov.yu

More magazines by this user
Similar magazines