PARCO

rcpar.org
  • No tags were found...

PROFESIONALIZACIJA i DEPOLITIZACIJA DRŽAVNE ... - Rcpar.org

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE U BIH

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ У БиХ

PUBLIC ADMINISTRATION REFORM COORDINATOR OFFICE BIH

PROFESIONALIZACIJA i DEPOLITIZACIJA

DRŽAVNE SLUŽBE

iskustva Bosne i Hercegovine

Regionalna radionica

BUDVA , 11 -12. oktobar 2007.

PARCO

www.parco.gov.ba


Sadržaj i pitanja za razmatranje

Zakonski i institucionalni okvir državne službe u BiH

Reforma državne službe/uprave u BiH

Aspekti profesionalizacije i depolitizacije drž.službe

Postojeće stanje i relevantna zakonska rješenja

Implementacija reforme i budući izazovi


Zakonski i institucionalni okvir državne službe u

BiH

Zakonodavstvo o državnoj službi po nivoima vlasti u BiH – u skladu sa

administrativnom i ustavnom organizacijom zemlje :

• Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine

(ZDS BiH 2002. godina) - pravni status državnih službenika u institucijama

Bosne i Hercegovine

• Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ( ZDS

FBiH 2003 . godine ) – pravni status državnih službenika u organima

državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, kantonima, gradovima i

opštinama

• Zakon o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske (ZAS RS,

2002. godine) - pravni status državnih službenika u organima državne

uprave Republike Srpske

• Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko distrikta BiH (ZDS

BD ,2006. godina –zamijenio prethodni Zakon o javnim službenicima i

namještenicima BD) - radno pravni status državnih službenika ali i javnih

službenika i namještenika u organima uprave Brčko distrikta BiH


Zakonski i institucionalni okvir državne

službe u BiH - nastavak

BIH :cca 1500 drž

službenika

-Agencija za drž. Službu -

ADS BiH

-Odbor za žalbe (SM BiH)

-Komisije za izbor ad hoc

(ADS)

FBiH : cca 6500 RM drž.

službenika (5700 trenutno)

-Agencija za drž. službu -ADS

FBiH

-Odbor za žalbe( Vlada FBIH) i

-Komisija za izbor – ad hoc (ADS)

BRČKO DISTRIKT: 3200

javnih i drž.službenika i

namještenika

-Pododjel za LJP

- Komisija za stručni ispit

(gradonačelnik)

-Odbor za zapošljavanje

(gradonačelnik)

RS : cca 3480

drž.službenika

-Agencija za drž. upravu –

ADU RS

-Odbor za žalbe (Vlada RS)

-Izborne komisije – ad hoc


Reforma državne službe/uprave u BiH

Prve faze - uspostavljanje agencija i projekti donatora i međunarodne

zajednice na stvaranju kapaciteta (DFID- Nacionalna škola za upravu

UK, UNDP i OHR)

Projekt “Sistemski pregled institucija javne uprave” –april 2004-

februar 2005 ( MoU, Delegacija Evropske komisije –Savjeta

ministara BiH, Vlade FBiH, RS i Brčko Distrikta o funkcionalnim

pregledima)

Odluka Savjeta ministara BiH o formiranju Kancelarije koordinatora

za reformu javne uprave /PARCO– oktobar 2004

“Strategija za reformu javne uprave u BiH” i Akcioni plan I – juni

septembar 2006 (usvojen od SM BiH, Vlada RS ,FBIH i Brčko

Distrikta)

Potpisan “Sporazum o saradnji za uspostavljanje Fonda za

reformu javne uprave” – juli 2007 i “Zajednička platforma o

principima i načinu implementacije Akcionog plana 1 Strategije

za RJU” ( SM BiH , Vlade RS, FBiH i Brčko Distrikt)


Reforma državne službe/uprave u BiH

mehanizmi koordinacije

Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave

- tijelo za kordinaciju reforme po nivoima uprave i koordinaciju

donatorske pomoći

- odgovornost za nadzor ,evaluaciju i izvještavanje o ostvarenom napretku

- priprema projektnih prijedloga za angažovanje spoljne/tehničke pomoći

za provoĎenje reformskih mjera


FOND ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

- početna sredstva osigurana od strane 3 donatora i Delegacije EK

- fond otvoren za finansijske doprinose drugih donatora i svih nivoa vlasti u

BiH


Tijela za nadzor i provoĎenje reforme

- Nadzorni odbori za 6 reformskih horizontalnih oblasti

- Implementacioni timovi – drž. službenici uključeni u rad na pojedinačnim

projektima

- Ukupna odgovornost za realizaciju reforme leži na vladama- nosiocima

izvršne vlasti i linijskim ministarstvima !!!


Aspekti profesionalizacije i

depolitizacije drž.službe

Opšti principi državne službe

Dužnosti državnih službenika i sukob interesa

Zapošljavanje, odabir i radna mjesta državnih

službenika

Upravljanje državnom službom

Stručno obrazovanje i usavršavanje

Prethodni aspekti razmatraju se u kontekstu :

A. Postojeći propisi i primjene

B. Identifikovane poteškoće i problemi

C. Reformski ciljevi i izazovi


Zajednički principi -

pretpostavke za profesionalnu i

depolitizovanu državnu službu
Principi državne službe :

Zakonitost , transparentnost i javnost

Ekonomičnost , efikasnost i odgovornost

Politička nezavisnost (FBIH i BD)

IZVORI:

1) Zakoni o drž.službi (BIH, FBIH

,RS i BD)

2) Kodeksi ponašanja/etički

kodeksi državnih službenika

(RS 2002, FBIH i BD 2004)Profesionalna nepristrasnost (BiH i RS)

Brčko Distrikt : dodatano načela

materijalne istine, hijerarhijske

podređenosti i zabrane diskriminacije i

povlašćivanja)

3) Smjernice i opšta načela za

voĎenje kadrovske politike (BD)

4) Pravilnici o disciplinskoj i

materijalnoj odgovornosti (BiH,

FBiH i RS) i drugi provedbeni

akti - indirektno


Zakonska rješenja – u kontekstu depolitizacije i

profesionalizacije drž.službe u BiH

Opšte odredbe :

– svi zakoni o državnoj službi slične odredbe – zapošljavanje i

unapređenje bazirano na otvorenoj konkurenciji i stručnim

sposobnostima

– “pravilo konstitutivnosti naroda” – nacionalna zastupljenost

– izuzeća u primjeni – eksplicitne liste izuzetaka (BiH ,FBIH i

djelimično BD) i prema definiciji drž.službenika( RS )

– odredbe o nediskriminaciji (BiH i FBiH )

Radna mjesta drž. službenika i zapošljavanje :

- svi zakoni definišu radna mjesta u drž.službi – podjela na na

rukovodeće i nerukovodeće,

- različita uloga ADS/U u postupku postavljenja na pojedina RM drž.

službenika/ u odnosu na ulogu vlada, rukovodilaca i organa državne

službe,

- komisije za izbor/Odbor za zapošljavanje BD/– selekcija prema

profesionalnim rezultatima ,sistemi dodjele bodova i rangiranja

ureĎeni podzakonskim aktima

- način popunjavanja upražnjenih radnih mjesta – svi zakoni definišu

kao primarne javni konkurs i interno oglašavanje/ dodatno interni

i eksterni premještaj , uz razlike po nivoima uprave/


Zakonska rješenja – u kontekstu depolitizacije i

profesionalizacije drž.službe u BiH nastavak

Dužnosti državnih službenika :

- slične odredbe – ispunjavanje zadataka iz opisa RM, primjena i

poštivanje ustavnih i zakonskih odredbi, rukovoĎenje opštim interesom,

služenje javnosti i pružanje traženih informacija javnosti , strankama i

javnim institucijama

- uzdržavanje od javnog iskazivanja političkih opredjeljenja i odbijanje

beneficija i koristi za sebe i srodnike

- dužnost odbijanja nezakonitog naloga – u svim zakonima: naredba koja

predstavlja krivično djelo, protivna pravilima službe i/ili etičkim

pravilima

Nespojivost sa dužnostima drž.službenika –sukob interesa :

- zabrana obavljanja dodatnih aktivnosti za koje se plaća naknada osim po

odobrenju rukovodioca (svi nivoi)

- zabrana članstva u upravnim i drugim odborima političkih stranka (BiH, FBiH,

BD) odnosno “ne smije biti osnivač , niti se nalaziti u organima pol. Stranaka”

(RS)

- odsustvo iz državne službe u slučaju kandidovanja za javnu funkciju, izuzev

rukovodećih drž.službenika, koji se razrješavaju (BIH, FBiH, BD)

- predočavanje informacija o imovini drž.službenika (BIH, FBiH, BD)


Zakonska rješenja – u kontekstu depolitizacije i

profesionalizacije drž.službe u BiH nastavak

Upravljanje državnom službom :

- Opšte smjernice politike ljudskih resursa (RS i FBiH –vlade, BIH -

pojedinačne institucije, BD - gradonačelnik)

- Centralna tijela – nezavisne ADS/U i Pododjel za LJP sa sličnim

nadležnostima (zapošljavanje, realizacija kadrovske politike,

smjernice i standardi, obuka i razvoj, registar državnih

službenika)

- Periferni kapaciteti – različite odredbe u pogledu odgovornosti

pojedinačnih institucija i rukovodilaca (BiH – HRM jedinice)

Stručno obrazovanje i usavršavanje :

- obaveza i pravo državnih službenika( BiH ,FBIH, BD), odnosno

pravo na podršku u napredovanju i stručnom razvoju (RS)

- Programi stručnog usavršavanja – različite odgovornosti

centralnih jedinica i pojedinačnih institucija –organa državne službe

(BD zakon sadrži direktne odredbe o obrazovanju i usavršavanju)


Praktični rezultati na polju profesionalizacije i

depolitizacije državne službe

Postupak revizije statusa državnih službenika u konačnoj fazi (100%

BiH, 75,6 % FBiH i 80% RS )

UtvrĎena distinkcija izmeĎu političkih funkcionera/imenovanih lica (i

njihovih savjetnika) i državnih službenika u ministarstvima i organima

uprave

Status državnog službenika utvrĎen za pomoćnike ministra i sekretare

ministarstava

Sužena “pristrasnost” u procesu selekcije - sastav komisija za izbor : 3

člana nominira ADS + 2 člana organ državne uprave

Ojačana pozicija agencija u postupku postavljenja rukovodećih

drž.službenika (ADS BiH-mišljenje i rok od 30 dana )

Vremenska ograničenja maksimalnog trajanja postupka izbora – 75

dana RS i 60 dana Brčko Distrikt

Mandatni period za rukovodeće drž. službenike koje imenuje Vlada u

RS od 5 godina (sa mogućnošću obnove) i sekretare sa posebnim

zadatkom na nivou BiH

Kodeksi ponašanja/etički kodeksi ustanovljeni na većini nivoa vlasti i

posebna pozicija službenika za etiku (Brčko Distrikt)


Programi obuke i usavršavanj u funkciji

depolitizacije i profesionalizacije

Relevantni dokumenti po nivoima uprave :

- “Principi sistema obuke državnih službenika na nivou BiH” ( VM BiH, 2006 godine), ADS

&Twining light project (Estonian State Chancellery)

- “Strategija obuke i razvoja državnih službenika RS 2007-2010.godine” ( Vlada RS, 2007.

godina)- ADU RS i DFID Nacionalna škola za upravu Velike Britanije/SEPARB projekt/Realizovane obuke :

TEMPUS program Evropske komsije–projekt za obuku državnih službenika i

izgradnju kapaciteta javne uprave i državne službe (CID –Centar za

meĎunarodni razvoj, ADS BIH i ADS RS) 2003-2006 godina

CSTP – Projekt obuke državnih službenika , Evropska komsija i UNDP(UNDP

implementacija u saradnji sa agencijam BiH, FBiH, RS i Brčko Distrikt), 2006-

2007 godina


.......

Pojedinačne obuke po nivoima uprave

- Obuka za visoke državne službenike “Menadžerske vještine “ 2007. ADS

BiH/LOK institut

- Obuka za visoke državne službenike “ Oblikovanje budućnosti “2007. ADU RS

–DFID Nacionalna škola za upravu UK


Identifikovani problemi i prepreke

‣ Neprihvatanje reforme i nedovoljna promocija reformskog procesa, u

cjelini ( uz nedostatak političke volje kod donosioca odluka)

‣ Nedovoljno izgraĎena pozicija centralnih tijela (ADS/U) u pogledu

uticaja na proces depolitizacije i profesionalizacije državne službe

‣ Organi državne službe i institucije nisu preuzeli odgovornost za

primjenu zakona o državnoj službi

‣ Praktična primjena principa državne službe i etičkih standarda u

svakodnevnom radu (obaveznost primjene)

‣ Limitiranost sredstava za obuku , stručno usavršavanje i

profesionalni razvoj državnih službenika (orjentacija na donatore)

‣ Nedovoljna koordinacija na polju saradnje izmeĎu ADS/U u razvoju

zajedničkih projekata i razmjeni dobre prakse

‣ NeusklaĎenost u reformskim naporima tijela za provoĎenje reforme,

kancelarije državnog koordinatora i pojedinačnih donatora

‣ Kapaciteti i resursi za reformu su često ograničeni , ali nerijetko i

neiskorišćeni ( nedostatak koordinacije i aktivnog partnerstva)


Osnovni reformski cilj-Strategija za RJU

“Razviti profesionalnu, politički nepristrasnu, nacionalno izbalansiranu,

etičnu, stabilnu i aktivnu javnu upravu, koja će biti poštovana i

sposobna da pruža efikasne usluge i vladama i građanima”

Pojedinačni ciljevi – budući izazovi u oblasti reforme

državne službe

- Promjena organizacione i radne kulture –uz promociju vrijednosti

državne službe kao servisa graĎana i javnosti

- Opredjeljenost političkih struktura da daju punu podršku uspjehu

reforme u cjelini i kroz podršku za pojedinačne projekte

- Obaveza stalnog stručnog usavršavanja svih kategorija državnih

službenika

- Koordinacija implementacije reformskih mjera Strategije za reformu javne

uprave -meĎu nivoima uprave i pojedinačnim donatorskim projektima

- Korišćenje iskustava novih članica EU i zemlja regiona, uz razvoj

sopstvenih rješenja i modela


PRIORITETNE AKTIVNOSTI

1. Uskladiti i unaprijediti propise o državnoj službi na različitim

nivoima uprave

2. Osnažiti ukupnu poziciju ADS/U, posebno u oblasti

zapošljavanja i obuke,

3. Objektiviziranje i dalje unapreĎenja procedura zapošljavanja –

komisije za izbor svih državnih službenika

4. Implementacija novih programa obuke i razvoj strateških

planova obuke

5. Efiksanije procedure unapreĎenja/napredovanja sa ciljem

zadržavanja osoblja i razvoja karijere

6. Analitička procjena radnih mjesta sa novim opisom poslova

7. Cjelovita implementacija Informacionog sistema za HRM kao

instrumenta za podršku ADS/u i pojedinačnim institucijama


SREDNJOROČNI REFORMSKI

PRIORITETI

1. Izrada i usvajanje novih propisa u cilju daljeg razvoja državne službe

2. Nova gradacija poslova i struktura plata

3. Transformacija ADS/U u kreatore politike i centre modernog ULJP

4. Sistem stalne edukacija rukovodioca i kadrovskih specijalista o

savremenim politikama djelovanja u oblasti ULJP

5. Blagovremeno i odgovarajuće planiranje kadrovskih potreba u svim

institucijama ustanovljeno kao redovna praksa

6. Primjena inoviranih procedure zapošljavanja u skladu sa

identifikovanim stvarnim potrebama i planovima kadrovskog

popunjavanja

7. UnapreĎenje mehanizama premještaja na osnovu usklaĎenih politika

na različitim nivoima uprave

8. Redovna periodična analiza potreba za obukom na nivou institucija – u

skladu sa objektivnim potrebama zaposlenih

9. Operativnost Instituta za javnu upravu u funkciji kreatora nastavnih

programa i pružaoca usluga obuke

10. Izrada i provoĎenje jedinstvene politike djelovanja u uspostavljanju

nacionalnog balansa i EU standarda o nediskriminaciji


Hvala na pažnji !

KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

WWW.PARCO.GOV.BA

Aleksandar.Karisik@parco.gov.ba

More magazines by this user
Similar magazines